Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32014R1321[1]

A Bizottság 1321/2014/EU rendelete ( 2014. november 26. ) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1321/2014/EU RENDELETE

(2014. november 26.)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat állapít meg a következők érdekében:

a) azon légi járművek - beleértve az azokba szerelt bármilyen komponenst is - folyamatos légi alkalmasságának biztosítása, amelyeket: i. valamely tagállamban lajstromoztak, kivéve, ha a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét harmadik országra ruházták át és a légi járművet nem uniós üzemben tartó használja; vagy ii. harmadik országban lajstromoztak, és uniós üzemben tartó használja őket, feltéve, hogy a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét valamely tagállamra ruházták;

b) a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozóan a 216/2008/EK rendeletben rögzített alapvető követelményeknek való megfelelés a harmadik tagállamokban lajstromozott azon légi járművek és beépített komponenseik esetében, amelyek biztonsági szabályozási felügyeletét nem ruházták át harmadik országra, és amelyeket az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 1 ) összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 216/2008/EK rendelet alkalmazásában:

a)

"légi jármű" : olyan szerkezet, amelyet a levegő által keltett azon reakcióerők tartanak fenn, amelyek nem a levegőnek a földfelszínre gyakorolt hatásából származnak;

b)

"tanúsító személy" : a légi jármű vagy valamely komponense karbantartás utáni üzembe helyezésének engedélyezéséért felelős személy;

c)

"komponens" : bármely hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés;

d)

"folyamatos légi alkalmasság biztosítása" : mindazok a folyamatok, amelyek biztosítják, hogy a légi jármű teljes élettartama alatt megfeleljen a hatályos légialkalmassági követelményeknek, továbbá, hogy biztonságosan üzemeltethető legyen;

e)

"JAA" : Társult Légügyi Hatóságok;

f)

"JAR" : Egységes Légügyi Előírások;

g)

"kereskedelmi légiszállítási (CAT) művelet" : egy légi jármű díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében, utasok, áru vagy postai küldemények szállítása céljából történő üzemben tartása;

h)

"karbantartás" : légi jármű, vagy légi jármű komponensének nagyjavítását, kisjavítását, ellenőrző vizsgálatát, alkatrészpótlását, átalakítását, hibaelhárítását, vagy e tevékenységek kombinációját jelenti, a repülés előtti ellenőrzés kivételével;

i)

"szervezet" : természetes személy, jogi személy vagy valamely jogi személy része. Az ilyen szervezet a tagállamok területén belül vagy azon kívül egy vagy több helyen is letelepedhet;

j)

"repülés előtti ellenőrzés" : repülés előtt abból a célból végrehajtott ellenőrzés, hogy a légi jármű a tervezett repüléshez megfelelő állapotban van;

k)

"ELA1 légi jármű" :

az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi jármű: i.

a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem komplex motoros meghajtású légi járműként besorolt repülőgép; ii.

a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) vitorlázó repülőgép és segédmotoros vitorlázó repülőgép; iii.

az olyan légballon, amelynek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t hőlégballonok esetében, az 1 050 m3-t gázzal töltött ballonok esetében és a 300 m3-t földhöz rögzített, gázzal töltött ballonok esetében; iv.

azon legfeljebb négy személy részére tervezett léghajók, amelyek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t meleg levegővel töltött léghajók esetében és az 1 000 m3-t gázzal töltött léghajók esetében.

ka)

"ELA2 légi jármű" :

az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek tartoznak ide: i.

a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem hajtóművel rendelkező komplex légi járműként besorolt repülőgépek; ii.

a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek; iii.

ballonok; iv.

hőléghajók; v.

az alábbi jellemzők mindegyikének megfelelő, gázzal töltött léghajók: - 3 % legnagyobb statikus nehézség, - nem irányított tolóerő (kivéve a tolóerő-fordítót), - a szerkezet, a vezérlés, ballonet, valamint a levegő- vagy gáztartályrendszer hagyományos és egyszerű konstrukciója, - nincs segédenergiás vezérlés; vi.

a nagyon könnyű forgószárnyas légi járművek;

l)

"LSA légi jármű" :

olyan könnyű sportrepülőgép, amely megfelel az összes alábbi feltételnek: i.

megengedett maximális felszállótömege (MTOM) nem haladja meg a 600 kg-ot; ii.

leszálláskor megengedett legnagyobb átesési sebessége (VSO) a légi jármű megengedett legnagyobb hitelesített felszállótömege mellett és legkritikusabb tömegközéppont elhelyezkedéssel mérve nem haladja meg a 45 csomós levegőhöz viszonyított sebességet (CAS); iii.

a fedélzetén legfeljebb két személy utazhat, amelyek közül az egyik a pilóta; iv.

egy, légcsavarral felszerelt, nem gázturbinás hajtóműve van; és v.

kabinja nem túlnyomásos;

m)

"székhely" : a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

n)

"kritikus karbantartási feladat" : olyan karbantartási feladat, amely egy légi jármű, hajtómű vagy légcsavar rendszerének vagy valamely részének az összeszerelését vagy bármilyen jellegű meghibásodását érinti, és amely - amennyiben végrehajtása során hiba következik be - közvetlenül veszélyeztetheti a repülésbiztonságot;

o)

"egyedi kereskedelmi műveletek" : azon műveletek, amelyekre a 965/2012/EU bizottsági rendelet ( 2 ) III. mellékletében szereplő ORO-részben és SPO-részben meghatározott követelmények vonatkoznak;

p)

"korlátozott műveletek" :

hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű üzemben tartása az alábbi célokra: i.

magánszemélyek által végrehajtott, megosztott költségű repülések, feltéve, hogy a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják, beleértve a pilótát is, és a közvetlen költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladja meg a hatot; ii.

versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a közvetlen költségek fedezésére, az éves költségekhez való arányos hozzájárulásra, illetve az illetékes hatóság által megállapított értéket meg nem haladó összegű díjakra korlátozódik; iii.

a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU bizottsági rendelettel ( 3 ) összhangban jóváhagyott képzési szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által végzett bemutató repülések, ejtőernyős ugrások, vitorlázórepülő-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában van vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések;

E rendelet alkalmazásában a "korlátozott műveletek" nem minősülnek CAT-műveletnek vagy egyedi kereskedelmi műveletnek;

q)

"bevezető repülés" : a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 9. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti bevezető repülés;

r)

"versenyrepülés" : a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 10. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti versenyrepülés;

s)

"légi bemutató" : a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 11. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti légi bemutató.

3. cikk

A légialkalmasság fenntartására vonatkozó követelmények

(1) Az 1. cikk a) pontjában említett légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek légialkalmasságát az I. mellékletben (M. rész) foglalt követelmények szerint kell biztosítani, kivéve a (2) bekezdés első albekezdésében felsorolt légi járművek esetében, amelyekre az Vb. melléklet (ML. rész) követelményeit kell alkalmazni.

(2) Az Vb. melléklet (ML. rész) követelményei a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, következő légi járművekre vonatkoznak:

a) legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű repülőgépek;

b) legfeljebb 1 200 kg maximális felszállótömegű, legfeljebb 4 személy részére engedélyezett forgószárnyas légi járművek;

c) egyéb ELA2 légi járművek.

Amennyiben az első albekezdés a), b) és c) pontjában említett légi járművek az 1008/2008/EK rendeletnek megfelelően engedélyezett légi fuvarozó üzembentartási engedélyében szerepelnek, akkor az I. melléklet (M. rész) követelményeit kell alkalmazni.

(3) Ahhoz, hogy az 1008/2008/EK rendeletnek megfelelően engedélyezett légi fuvarozó üzembentartási engedélyében szerepeljenek, a (2) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett légi járműveknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) légijármű-karbantartási programjukat az illetékes hatóság az I. melléklet (M. rész) M.A.302. pontjának megfelelően jóváhagyta;

b) az a) pontban említett karbantartási program szerint előírt megfelelő karbantartást a II. melléklet (145. rész) 145.A.48. és 145.A.50. pontjának megfelelően elvégezték és tanúsították;

c) az I. melléklet (M. rész) M.A.901. pontjának megfelelően elvégezték a légialkalmassági felülvizsgálatot, és új légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt állítottak ki.

(4) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az 1. cikk a) pontjában említett, repülési engedéllyel rendelkező légi járművek légialkalmasságát a 748/2012/EU bizottsági rendelet ( 4 ) I. mellékletével (21. rész) összhangban kiállított repülési engedélyben meghatározott különleges folyamatos légialkalmassági rendelkezések szerint kell biztosítani.

(5) Az 1. cikk a) pontjában említett azon légijármű-karbantartási programokat, amelyek megfelelnek az I. melléklet (M. rész) M.A.302. pontjában meghatározott, 2019. szeptember 24. előtt alkalmazandó követelményeknek, úgy kell tekinteni, hogy azok az esettől függően, az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban megfelelnek az I. melléklet (M. rész) M.A.302. pontjában, illetve az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.302. pontjában meghatározott követelményeknek.

(6) Az üzemben tartók az Va. melléklet (T. rész) követelményeinek megfelelően biztosítják az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek légialkalmasságát.

(7) A legfeljebb 5 700 kg maximális engedélyezett felszállótömegű, több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező repülőgépek légialkalmasságát a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre alkalmazandó, az I. melléklet (M. rész) M.A.201., M.A.301., M.A.302., M.A.601. és M.A.803. pontjában, a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. pontjában, a III. melléklet (66. rész) 66.A.5., 66.A.30., 66.A.70. pontjában, valamint V. és VI. függelékében, az Vc. melléklet (CAMO-rész) CAMO.A.315. pontjában, az Vd. melléklet (CAO-rész) CAO.A.010. pontjában és I. függelékében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztosítani.

4. cikk

A légi járművek légialkalmasságának fenntartásában érintett szervezetek jóváhagyása

(1) A légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek légialkalmasságának fenntartásában - többek között a karbantartásban - érintett szervezeteket - azok kérésére - az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia az adott szervezetekre vonatkozóan a II. mellékletben (145. rész), az Vc. mellékletben (CAMO-rész), illetve az Vd. mellékletben (CAO-rész) foglalt követelményeknek megfelelően.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve 2020. szeptember 24-ig az illetékes hatóság a szervezeteket - kérésükre - az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és G. alrésze szerint is jóváhagyhatja. Az I. melléklet (M. rész) F. és G. alrésze szerint kiadott jóváhagyások 2021. szeptember 24-ig érvényesek.

(3) A karbantartó szervezeteknek a valamely tagállam által a 3922/91/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) II. mellékletében említett JAR-145 tanúsítási előírás szerint kibocsátott vagy elismert és 2003. november 29. előtt érvényes jóváhagyási bizonyítványait úgy kell tekinteni, hogy azokat az e rendelet II. mellékletében (145. rész) meghatározott követelményeknek megfelelően állították ki.

(4) Az I. melléklet (M. rész) F. vagy G. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerint kibocsátott, érvényes jóváhagyási bizonyítvánnyal rendelkező szervezetek részére - azok kérésére - az illetékes hatóság az Vd. melléklet (CAO-rész) I. függelékében meghatározottak szerint kiállítja a 3. számú (CAO) EASA-űrlapot, majd a szervezetet az Vd. mellékletnek (CAO-rész) megfelelően felügyeli.

A szóban forgó szervezeteknek az Vd. melléklettel (CAO-rész) összhangban kiadott jóváhagyás szerinti jogosultságai megegyeznek az I. melléklet (M. rész) F. vagy G. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) alapján kiadott jóváhagyás szerinti jogosultságokkal. Ezek a jogosultságok azonban nem haladhatják meg az Vd. melléklet (CAO-rész) A. szakaszában említett szervezetek jogosultságait.

Az Vd. melléklet (CAO-rész) CAO.B.060. pontjától eltérve 2021. szeptember 24-ig a szervezet korrigálhatja az Vd. melléklettel (CAO-rész) bevezetett és az I. melléklet (M. rész) F. és G. alrészének vagy a II. mellékletnek (145. rész) részét nem képező követelményeknek való meg nem felelés eseteit.

Ha 2021. szeptember 24-ig a szervezet nem korrigálta a meg nem felelések eseteit, a jóváhagyási bizonyítványt részben vagy teljes egészében vissza kell vonni, korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

(5) Az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint kibocsátott, érvényes, légialkalmasság-irányító szervezeti jóváhagyási bizonyítvánnyal rendelkező szervezetek részére - azok kérésére - az illetékes hatóság az Vc. melléklet (CAMO-rész) I. függelékében meghatározottak szerint kiállítja a 14. számú EASA-űrlapot, majd a szervezetet az Vc. mellékletnek (CAMO-rész) megfelelően felügyeli.

Az Vc. melléklet (CAMO-rész) CAMO.B.350. pontjától eltérve 2021. szeptember 24-ig a szervezet korrigálhatja az Vc. melléklettel (CAO rész) bevezetett és az I. melléklet (M. rész) G. alrészének részét nem képező követelményeknek való meg nem felelés eseteit.

Ha 2021. szeptember 24-ig a szervezet nem korrigálta a meg nem felelések eseteit, a jóváhagyási bizonyítványt részben vagy teljes egészében vissza kell vonni, korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

(6) Az 1321/2014/EU rendelet 2020. március 24. előtt hatályos változata szerint kiadott bizonyítványokat, illetve az említett változat szerint jóváhagyott légijármű-karbantartási programokat úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendelettel összhangban adták ki, illetve hagyták jóvá.

5. cikk

Tanúsító személyek

(1) A tanúsító személyeknek a III. melléklet (66. rész) követelményei szerinti képesítéssel kell rendelkezniük, kivéve az I. melléklet (M. rész) M.A.606. h) pontjában, M.A.607. b) pontjában, M.A.801. d) pontjában és M.A.803. pontjában, az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.801. c) pontjában és ML.A.803. pontjában, az Vd. melléklet (CAO-rész) CAO.A.035. d) és CAO.A.040. b) pontjában, valamint a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. j) pontjában és IV. függelékében foglalt esetekben.

(2) A tagállam által a JAA előírásai és eljárásai szerint kibocsátott vagy elismert, a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépése idején érvényes légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyt, illetve adott esetben az ilyen engedéllyel kapcsolatos technikai korlátozásokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendeletnek megfelelően bocsátottak ki.

(3) Az adott kategóriában/alkategóriában a III. melléklettel (66. rész) összhangban kibocsátott engedéllyel rendelkező tanúsító személyek az ugyanezen melléklet 66.A.20. a) pontjában leírt, az adott kategóriának/alkategóriának megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek. Az ezen új jogosultságokhoz tartozó, alapismeretekre vonatkozó követelmények az ilyen engedélyek új kategóriára/alkategóriára történő meghosszabbítása céljából teljesítettnek tekintendők.

(4) Az olyan légi járművekre is érvényes engedéllyel rendelkező tanúsító személy, amelyekhez nincs szükség egyedi típusminősítésre, az első megújításig vagy módosításig továbbra is gyakorolhatja jogosultságait: ekkor az engedélyt a III. melléklet (66. rész) 66.B.125. pontjában leírt eljárás szerint el kell ismerni az ugyanezen melléklet 66.A.45. pontjában meghatározott minősítésekként.

(5) Az olyan elismerésről szóló jelentések és a vizsgáknál elismert szakképesítésekről szóló jelentések, amelyek megfelelnek az 1149/2011/EU rendelet alkalmazásának kezdete előtt alkalmazandó követelményeknek, e jelentéssel összhangban lévőnek tekintendők.

(6) Ameddig ez a rendelet ki nem egészül az alkatrészeket tanúsító alkalmazottakra vonatkozó sajátos követelményekkel, továbbra is az adott tagállamban hatályos követelmények alkalmazandók, kivéve az Unión kívül székhellyel rendelkező karbantartó szervezeteket, amelyek esetében a követelményeket az ügynökség hagyja jóvá.

6. cikk

Az oktató szervezetekkel szembeni követelmények

(1) Az 5. cikkben említett személyek képzésében érintett szervezeteknek a IV. mellékletnek (147. rész) megfelelő jóváhagyással kell rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek:

a) elismert alaptanfolyamok vezetésére; és/vagy

b) elismert típustanfolyamok vezetésére; valamint

c) vizsgáztatásra; és

d) szakképesítést igazoló bizonyítványok kibocsátására.

(2) A karbantartás-oktató szervezet számára kiadott jóváhagyást, amelyet valamely tagállam a JAA előírásaival és eljárásaival összhangban bocsátott ki vagy ismert el, és amely a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépésekor érvényes volt, úgy kell tekinteni, mintha e rendeletnek megfelelően bocsátották volna ki.

(6) Azon típustanfolyamoknak, amelyeket a 748/2012/EU rendelettel összhangban megállapított, az adott típusra vonatkozó üzemeltetési alkalmassági adatok között szereplő, a bizonyítványt kiállító személyzet típusminősítő képzéséhez tartozó minimális tanterv jóváhagyását megelőzően hagytak jóvá, legkésőbb 2017. december 18-ig vagy az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyásától számított két éven belül ki kell terjedniük az üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében szereplő megfelelő képzési elemekre.

7. cikk

A 2042/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

7a. cikk

Illetékes hatóságok

(1) Amennyiben egy tagállam egynél több szervezetet jelöl ki az e rendelet hatálya alá tartozó személyek és szervezetek tanúsításával és felügyeletével kapcsolatos feladat- és hatáskörökkel rendelkező hatóságként, a következő követelményeket kell teljesíteni:

a) az egyes illetékes hatóságok hatáskörét egyértelműen meg kell határozni, különösen a felelősségi körök és a földrajzi hatály tekintetében;

b) az e rendelet hatálya alá tartozó összes szervezet és személy hatékony tanúsításának és felügyeletének biztosítása érdekében a szóban forgó hatóságok tevékenységeit - saját hatáskörükön belül - össze kell hangolni.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok személyzete ne végezzen tanúsítási és felügyeleti tevékenységet olyan esetekben, amikor arra utaló jelek vannak, hogy ez - különösen családi kapcsolat vagy pénzügyi érdekeltség okán - közvetlenül vagy közvetetten összeférhetetlenséghez vezethet.

(3) Amennyiben az e rendelet szerinti tanúsítási vagy felügyeleti feladatok elvégzéséhez szükséges, az illetékes hatóságok felhatalmazást kapnak a következőkre:

a) a tanúsítási és/vagy felügyeleti feladatok végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások, adatok, eljárások és egyéb anyagok megvizsgálása;

b) másolatok vagy kivonatok készítése a nyilvántartásokról, adatokról, eljárásokról és egyéb anyagokról;

c) a szóban forgó szervezetek bármely munkatársától helyszíni szóbeli magyarázat kérése;

d) a szóban forgó személyek tulajdonában lévő bármely érintett helyiségbe, üzemi területre vagy szállítóeszközbe történő belépés;

e) a szóban forgó szervezetek tekintetében auditok, vizsgálatok, értékelések, ellenőrzések, és ezen belül be nem jelentett ellenőrzések végzése;

f) adott esetben végrehajtási intézkedések megtétele vagy kezdeményezése.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatásköröket az érintett tagállamban hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kell gyakorolni.

8. cikk

Hatálybalépés

(1) E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a következő rendelkezéseket nem alkalmazzák:

a) a 2 000 kilogramm vagy ennél kisebb engedélyezett maximális felszálló tömegű, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett, nem nyomás alatt álló, dugattyús hajtóművel felszerelt repülőgépek karbantartása tekintetében, 2014. szeptember 28-ig a III. melléklet (66. rész) szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító személyek rendelkezésre állásával kapcsolatos, a következő rendelkezésekben foglalt követelményeket: - az I. melléklet (M. rész) M.A.606. g) és M.A.801. b) 2. pontja, - a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. g) és h) pontja;

c) azon légi járművek tekintetében, amelyeket harmadik országokban lajstromoztak és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett, 2017. augusztus 25-ig az Va. mellékletben foglalt követelményeket.

(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által kereskedelmi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt légi járművektől eltérő légi járművekre vonatkozó, a 379/2014/EU bizottsági rendelettel ( 6 ) módosított 965/2012/EU rendeletben meghatározott követelményeket 2017. április 21-től kell alkalmazni.

Az említett időpontig:

- Az I. melléklet M.A.201 f) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú jóváhagyott kiképző szervezetekre.

- Az I. melléklet M.A.201 h) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetekre.

- Az I. melléklet M.A.306 a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók által használt légi járművekre és az olyan üzemben tartók által használt légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő.

- Az I. melléklet M.A.801 c) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók és nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

- Az I. melléklet M.A.803 b) pontját kell alkalmazni az olyan, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, továbbá olyan vitorlázó repülőgépekre, segédmotoros vitorlázó repülőgépekre vagy ballonokra, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

- Az I. melléklet M.A.901. g) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

(3) Amennyiben valamely tagállam a (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, erről tájékoztatja a Bizottságot és az ügynökséget.

(4) A III. melléklet (66. rész) 66.A.25. és 66.A.30. pontjában, valamint III. függelékében foglalt, az 1149/2011/EU rendelet alkalmazásának kezdete előtt végrehajtott elméleti alapvizsgákra, alapvető tapasztalatszerzésre, elméleti típustanfolyamra és típusvizsgákra, gyakorlati képzésre és vizsgákra, típusvizsgákra és gyakornoki képzésre vonatkozó határidők értelmezésében az időszakok kiindulópontja az 1149/2011/EU rendelet alkalmazásának napja.

(6) Az 1. bekezdéstől eltérve:

a) Az illetékes hatóságok, vagy adott esetben szervezetek 2015. december 31-ig továbbra is jogosultak az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) III. függelékében vagy IV. melléklete (147. rész) II. és III. függelékében található űrlapok korábbi, 2015. július 27. előtt hatályos változatai alapján tanúsítványokat kiadni.

b) A 2016. január 1. előtt kiállított tanúsítványok módosításuk, felfüggesztésük vagy visszavonásuk időpontjáig érvényesek maradnak.

(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legfeljebb 5 700 kg megengedett maximális felszállótömegű, több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező, kereskedelmi célú műveletekre nem használt repülőgépek tekintetében az I. melléklet (M. rész) M.A.201. g) 2. és g) 3. pontját 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

(M. rész)

M.1.

E rész alkalmazásában illetékes hatóság:

1. az egyes légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának felügyelete és a légi alkalmasság felülvizsgálatát tanúsító bizonyítvány kibocsátása tekintetében a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

2. az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészében meghatározott karbantartó szervezet felügyelete tekintetében: i. a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság; ii. az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van;

3. a légijármű-karbantartási programok jóváhagyása tekintetében az alábbiak egyike: i. a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam által kijelölt hatóság; ii. abban az esetben, ha a légijármű-karbantartási program jóváhagyása előtt a lajstromozás szerinti tagállam beleegyezését adja, a következők egyike: a) az üzemben tartó székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, vagy abban az esetben, ha az üzemben tartó nem rendelkezik székhellyel, az üzemben tartó telephelye vagy bejegyzése szerinti tagállam által kijelölt hatóság; b) az a hatóság, amely a légi jármű légialkalmasságának irányítását végző szervezet felügyeletéért felelős, vagy amellyel a tulajdonos az M.A.201. i) 3. ponttal összhangban korlátozott szerződést kötött;

4. az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint a légialkalmasság-irányító szervezet felügyelete tekintetében: i. a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást az üzembentartási engedély nem tartalmazza;* ii. az üzemben tartó tagállama által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást az üzembentartási engedély tartalmazza; iii. az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.A.101. Hatály

E szakasz megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatalával biztosítani kell a légi jármű légialkalmasságának fenntartását, beleértve a karbantartást is. Ugyancsak meghatározza a szóban forgó tevékenységekben érintett személyek, illetve szervezetek által teljesítendő feltételeket.

B. ALRÉSZ

KÖTELEZETTSÉGEK

M.A.201. Felelősség

a) A légi jármű tulajdonosa felelős a légi jármű légialkalmasságának fenntartásáért, és gondoskodik arról, hogy repülésre csak akkor kerüljön sor, ha a következő követelmények teljesülnek: 1. a légi jármű légialkalmasságát fenntartják; 2. minden üzemi és vészhelyzeti felszerelést megfelelően beszereltek, azok üzemkészek, vagy világosan megjelölték, hogy azok nem üzemkészek; 3. a légialkalmassági bizonyítvány érvényes; 4. a légi jármű karbantartását az M.A.302. pontban meghatározott légijármű-karbantartási program szerint végezték el.

b) A légi jármű bérbeadása esetén a tulajdonos felelőssége átszáll a bérbevevőre, ha: 1. a bérbevevőt a lajstromozási okmányban megnevezik; vagy 2. a lízingszerződésben ezt rögzítik. E részben a tulajdonosra történő utalás értelemszerűen a tulajdonosra vagy a bérbevevőre vonatkozik.

c) Minden karbantartást végző személy vagy szervezet felelős az általa elvégzett feladatokért.

d) A repülés előtti vizsgálat kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében pedig az üzemben tartó a felelős. A szóban forgó vizsgálatot a pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, és nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy tanúsításra feljogosított személy végezze el.

e) Az 1008/2008/EK rendelettel ( 7 ) összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az üzemben tartó felel az általa üzemben tartott légi jármű légialkalmasságának fenntartásáért, és vele szemben támasztott követelmény, hogy: 1. gondoskodjon arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre; 2. megtegye az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy az általa üzemben tartott légi járműre vonatkozó üzembentartási engedély részeként az Vc. mellékletnek (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően légialkalmasság-irányító szervezetként (CAMO) jóváhagyják; 3. megtegye az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a II. mellékletnek (145. rész) megfelelően jóváhagyják, vagy az Vc. melléklet (CAMO rész) CAMO.A.315. c) pontjának vagy e melléklet (M. rész) M.A.708. c) pontjának megfelelően írásbeli szerződést kössön egy, a II. melléklet (145. rész) szerinti jóváhagyással rendelkező szervezettel.

f) Az olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, amelyeket kereskedelmi célú egyedi műveletekhez, valamint az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által vagy az 1178/2011/EU rendelet ( 8 ) 10a. cikkében említett kereskedelmi célú jóváhagyott képzési szervezetek (ATO-k) és bejelentett képzési szervezetek (DTO-k) által végzettektől eltérő CAT-műveletekhez használnak, az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy: 1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre; 2. a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat egy, az Vc. mellékletnek (CAMO rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Ha az üzemben tartó nem az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az említett feladatok e melléklet I. függeléke szerinti elvégzésére vonatkozóan írásbeli szerződést köt egy, az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott szervezettel; 3. a 2. pontban említett CAMO a II. melléklettel (145. rész) összhangban fel legyen jogosítva a légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek karbantartásának jóváhagyására, vagy hogy a szóban forgó CAMO az Vc. melléklet (CAMO rész) CAMO.A.315. c) pontjával vagy e melléklet (M. rész) M.A.708. c) pontjával összhangban írásos szerződést kössön a II. mellékletnek (145. rész) megfelelően jóváhagyott szervezetekkel.

g) Az e) és f) pontban nem említett, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy: 1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre; 2. a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat egy, az Vc. mellékletnek (CAMO rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Ha a tulajdonos nem az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az említett feladatok e melléklet I. függeléke szerinti elvégzésére vonatkozóan írásbeli szerződést köt egy, az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy az e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott szervezettel; 3. a 2. pontban említett CAMO a II. melléklettel (145. rész) összhangban fel legyen jogosítva a légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek karbantartásának jóváhagyására, vagy hogy a szóban forgó CAMO az Vc. melléklet (CAMO rész) CAMO.A.315 c) pontjával vagy e melléklet (M. rész) M.A.708 c) pontjával összhangban írásos szerződést kössön a II. mellékletnek (145. rész) megfelelően jóváhagyott szervezetekkel.

h) Az olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében, amelyeket kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által vagy az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett kereskedelmi célú jóváhagyott képzési szervezetek (ATO-k) és bejelentett képzési szervezetek (DTO-k) által végzettektől eltérő CAT-műveletekhez használnak, az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy: 1. kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre; 2. a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat egy, az Vc. mellékletnek (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet vagy egy, az Vd. mellékletnek (CAO-rész) megfelelően jóváhagyott kombinált légialkalmassági szervezet (CAO) végezze. Ha az üzemben tartó nem az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott CAMO, vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott CAO, akkor e melléklet I. függeléke szerinti írásbeli szerződést köt egy, az Vc. melléklet (CAMO-rész) vagy az e melléklet (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott CAMO-val, vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott CAO-val; 3. a 2. pontban említett CAMO vagy CAO rendelkezzen a II. melléklet (145. rész) vagy az e melléklet (M. rész) F. alrésze szerinti jóváhagyással, illetve karbantartási jogosultságokkal rendelkező, jóváhagyott CAO legyen, vagy hogy a szóban forgó CAMO az Vc. melléklet (CAMO-rész) M.A.315. c) pontjával vagy e melléklet (M. rész) M.A.708. c) összhangban írásos szerződést kössön a II. melléklet (145. rész) vagy az e melléklet M. részének F. alrésze szerint jóváhagyott szervezetekkel, illetve e melléklet (M. rész) F. alrésze szerint vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott, karbantartási jogosultságokkal rendelkező szervezetekkel.

i) Az e) vagy h) pontban nem említett, vagy korlátozott műveletekhez használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre. E célból a tulajdonos: 1. a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos, az M.A. 301. pontban említett feladatok ellátásával az I. függelékkel összhangban megkötött írásos szerződés keretében megbíz egy CAMO-t vagy egy CAO-t; vagy 2. a szóban forgó feladatokat maga végzi el; vagy 3. maga végzi el a szóban forgó feladatokat a légijármű-karbantartási program fejlesztésével és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat kivételével, ha ezeket a feladatokat az M.A.302. ponttal összhangban megkötött korlátozott szerződés keretében egy CAMO vagy egy CAO végzi el.

j) A tulajdonosnak/üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az e résznek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a tulajdonos/üzemeltető létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tulajdonos/üzemeltető tevékenységével, és ezen belül a vállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba.

k) Amennyiben egy üzembentartási engedélyben feltüntetett légi járművet a 965/2012/EU rendelet III. mellékletének ORO.GEN.310. pontja vagy VII. mellékletének NCO.GEN.104. pontja szerint nem kereskedelmi célú légi szállítási műveletekhez vagy egyedi légi szállítási műveletekhez használnak, az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat az üzembentartási engedély birtokosának az Vc. mellékletnek (CAMO-rész) vagy e melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezete vagy adott esetben az Vd. mellékletnek (CAO-rész) megfelelően jóváhagyott kombinált légialkalmassági szervezete végezze.

M.A.202. Események bejelentése

a) A II. mellékletben (145. rész) és a Vc. mellékletben (CAMO-rész) meghatározott jelentéstételi követelmények sérelme nélkül bármely, az M.A.201. pont szerint felelős személy vagy szervezet köteles a következők felé jelenteni a légi járművek vagy a komponensek minden olyan azonosított állapotát, amely veszélyezteti a repülés biztonságát: 1. a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam által kijelölt illetékes hatóság, és ha az eltér a lajstromozás szerinti tagállamtól, az üzemben tartó tagállama által kijelölt illetékes hatóság; 2. a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezet.

b) Az a) pontban említett jelentéseket az a) pontban említett illetékes hatóság által meghatározott módon kell elkészíteni, és azoknak tartalmazniuk kell minden lényeges információt a jelentést készítő személy vagy szervezet által megismert állapotról.

c) Amennyiben a légi jármű karbantartását vagy légialkalmassági felülvizsgálatát írásos szerződés alapján végzik, az e tevékenységekért felelős személy vagy szervezet a légi jármű tulajdonosának és üzemben tartójának, valamint - ha az ezektől eltér - az érintett CAMO-nak vagy CAO-nak is jelentést tesz az a) pontban említett valamennyi állapotról.

d) A szóban forgó személy vagy szervezet az a) és a c) pontban említett jelentéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órával a jelentésben leírt állapot azonosítását követően benyújtja, kivéve, ha ezt kivételes körülmények megakadályozzák.

e) A szóban forgó személy vagy szervezet meghatározza a hasonló események jövőbeni előfordulásának megelőzésére tervezett intézkedéseket, és azokat egy nyomonkövetési jelentésben részletesen ismerteti. A nyomonkövetési jelentést az illetékes hatóság által előírt formában és módon kell benyújtani.

C. ALRÉSZ

A FOLYAMATOS LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.A.301. A légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok

A légi jármű légialkalmasságának fenntartását és az üzemi és a vészhelyzeti berendezések üzemképességét az alábbiakkal kell biztosítani:

a) repülést megelőző ellenőrzések;

b) az esettől függően az M.A.304. és az M.A.401. pontban meghatározott adatoknak megfelelően a biztonságos üzemeltetést befolyásoló minden hiba és károsodás kijavítása, a minimális felszerelésjegyzék (MEL) és a konfigurációs eltérési lista figyelembevételével, amennyiben léteznek ilyenek;

c) valamennyi karbantartási feladat elvégzése az M.A.302. pontban említett légijármű-karbantartási programnak megfelelően;

d) valamennyi karbantartási feladat jóváhagyása a H. alrésznek megfelelően;

e) minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az M.A.302. pontban említett, jóváhagyott légijármű-karbantartási program hatékonyságának elemzése;

f) valamennyi alkalmazandó: 1. légialkalmassági utasítás; 2. a légialkalmasság fenntartását befolyásoló üzemeltetési utasítás; 3. a légialkalmasság fenntartására vonatkozó, az ügynökség által megállapított előírás; 4. az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali reagálásként előírt intézkedés;

g) módosítások és javítások az M.A.304. pont szerint;

h) a légi jármű aktuális konfigurációját tükröző tömeg- és súlypontjelentés átadása a légijármű-parancsnoknak vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az üzemben tartónak;

i) karbantartási célú ellenőrző repülések, szükség esetén.

M.A.302. Légijármű-karbantartási program

a) Minden légi jármű karbantartását egy légijármű-karbantartási program szerint kell megszervezni.

b) A légijármű-karbantartási programot és annak bármely módosítását az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) Ha a légi jármű légialkalmasságának fenntartásáról CAMO vagy CAO gondoskodik, vagy amikor a tulajdonos és egy CAMO vagy CAO között az M.A.201. i) 3. pont szerinti korlátozott szerződés jött létre, a légijármű-karbantartási programot és annak módosításait közvetett jóváhagyási eljárás keretében is jóvá lehet hagyni. Ebben az esetben a közvetett jóváhagyási eljárást az Vc. melléklet CAMO.A.300. pontjában vagy e melléklet M.A.704. pontjában említett folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat vagy az Vd. melléklet CAO.A.025. pontjában említett kombinált légialkalmassági szabályzat részeként az érintett CAMO-nak vagy CAO-nak kell kialakítania, és az adott CAMO-ért vagy CAO-ért felelős illetékes hatóságnak kell jóváhagynia. A közvetett jóváhagyási eljárás csak akkor alkalmazható, ha az érintett CAMO vagy CAO a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam felügyelete alá tartozik, kivéve, ha létrejött egy olyan, az M.1.3. pont szerinti írásos szerződés, amely a légijármű-karbantartási program jóváhagyásának felelősségét az adott CAMO-ért vagy CAO-ért felelős illetékes hatóságra ruházza át.

d) A légijármű-karbantartási programnak igazolhatóan meg kell felelnie a következőknek: 1. az illetékes hatóság által kibocsátott utasítások; 2. a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó azon utasítások, amelyeket: i. a típusalkalmassági bizonyítvány, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása, az ETSO-engedély, illetve bármely más, a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerint kiadott vonatkozó jóváhagyás birtokosa bocsátott ki; ii. a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. vagy 21.A.431B. pontjában említett tanúsítási előírások esetleg tartalmaznak;

e) A d) ponttól eltérve a tulajdonos vagy a légi jármű légialkalmasságát irányító szervezet eltérhet a d) 2. pontban említett utasítástól, és a h) ponttal összhangban végzett megfelelő számú felülvizsgálatból nyert adatok alapján javaslatot tehet a légijármű-karbantartási programban említett gyakoriság növelésére. A biztonsággal kapcsolatos feladatok számának növelése esetében nem alkalmazható a közvetett jóváhagyási eljárás. A tulajdonos vagy a légi jármű légialkalmasságát irányító szervezet további utasításokat javasolhat a légijármű-karbantartási programban.

f) A légijármű-karbantartási program tartalmazza az összes elvégzendő karbantartási feladatot, beleértve azok gyakoriságát is, az üzemeltetés típusával és jellegével kapcsolatos különleges feladatokkal együtt.

g) Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, ha a légijármű-karbantartási program a karbantartási irányító csoport által alkalmazott logikán, illetve az állapot monitorozásán alapul, a légijármű-karbantartási programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell.

h) Rendszeres időközönként el kell végezni a légijármű-karbantartási program felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, hogy a légijármű-karbantartási program az üzemeltetési tapasztalatok és az illetékes hatóság utasításai ismeretében továbbra is naprakész és érvényes maradjon, ugyanakkor figyelembe vegye a típusalkalmassági bizonyítványok és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok birtokosai, valamint a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően ilyen adatokat nyilvánosságra hozó más szervezetek által közzétett új vagy módosított karbantartási utasításokat.

M.A.303. Légialkalmassági utasítások

Minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást teljesíteni kell az adott légialkalmassági utasítás előírásain belül, kivéve ha az ügynökség eltérően állapítja meg.

M.A.304. Adatok módosításokhoz és javításokhoz

A légi járműveket vagy a komponenseket javító személy vagy szervezet felméri az esetleges károkat. A módosításokat és a javításokat az adott körülményeknek megfelelően olyan adatok felhasználásával kell elvégezni, amelyeket:

a) az ügynökség jóváhagyott;

b) egy, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelő tervező szervezet jóváhagyott;

c) amelyeket a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. vagy 21.A.431B. pontjában említett követelmények tartalmaznak.

M.A.305. Légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartása

a) A karbantartás befejeztével az esettől függően az M.A.801. pont vagy a 145.A.50. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a karbantartás befejezését követő 30 nappal be kell jegyezni a légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartásába.

b) A légi jármű folyamatos légialkalmassága nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia: 1. a bejegyzés dátuma, valamint a légi jármű, a hajtómű(vek) és/vagy a légcsavar(ok) esetében alkalmazandó paraméterek tekintetében felhalmozott teljes üzemi élettartam; 2. a légi járműnek az alábbi c) és d) pontban leírt légialkalmassági nyilvántartása, valamint az alábbi e) pontban leírt részletes karbantartási nyilvántartása; 3. ha azt az M.A.306. pont előírja, a légi jármű műszaki naplója.

c) A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásának tartalmaznia kell az aktuális tömeg- és súlypontjelentést, és fel kell tüntetnie az alábbiak aktuális állapotát: 1. az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali reagálásként kötelezően előírt légialkalmassági utasítások (AD-k) és intézkedések; 2. módosítások és javítások; 3. a légijármű-karbantartási programnak való megfelelés; 4. a halasztott karbantartási feladatok és a halasztott hibajavítás.

d) A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásában fel kell tüntetni a következő komponensek aktuális állapotát: 1. korlátozott üzemidejű alkatrészek, beleértve az egyes érintett alkatrészeknek az alkalmazandó légialkalmassági korlátozási paraméter tekintetében felhalmozott élettartamát; és 2. szabályozott üzemű komponensek, beleértve az érintett komponenseknek az alkalmazandó paraméter tekintetében a légijármű-karbantartási programban foglaltak szerinti, legutóbbi tervszerű karbantartás elvégzése óta felhalmozott élettartamát.

e) A tulajdonos vagy az üzemben tartó olyan rendszert alakít ki, amely a következő dokumentumokat és adatokat az illetékes hatóság által elfogadható formában és az alábbiakban meghatározott időtartamig megőrzi: 1. a légi jármű fedélzeti műszaki naplózási rendszere: a műszaki napló vagy egyéb, az alkalmazási kör és a részletesség tekintetében azzal egyenértékű adatok, amelyek lefedik az utolsó bejegyzést megelőző 36 hónapos időszakot, 2. az üzembehelyezési bizonyítvány és a részletes karbantartási nyilvántartás: (i) az esettől függően az illetékes hatóság által a légi jármű, a hajtómű(vek), a légcsavar(ok) és az azokba beszerelt komponensek tekintetében fellépő biztonsági problémákra történő azonnali reagálásként kötelezően előírt légialkalmassági utasításoknak és intézkedéseknek való megfelelés bizonyítása mindaddig, amíg az azokban foglalt információkat fel nem váltják az alkalmazási kör és a részletesség tekintetében azokkal egyenértékű, új információk, de legalább 36 hónapos időszakra vonatkozóan; (ii) a légi jármű, a hajtómű(vek), a légcsavar(ok) és a légialkalmassági korlátozások hatálya alá eső bármely komponens aktuális módosításaihoz és javításához kapcsolódó adatok tekintetében az M.A.304. pont szerinti előírásoknak való megfelelés bizonyítása; és (iii) az esettől függően a légi járművek, a hajtómű(vek), illetve a légcsavar(ok) légialkalmasságának fenntartásához szükséges valamennyi tervezett vagy egyéb karbantartási munka tekintetében mindaddig, amíg az azokban foglalt információkat fel nem váltják az alkalmazási kör és a részletesség tekintetében azokkal egyenértékű, új információk, de legalább 36 hónapos időszakra vonatkozóan. 3. bizonyos komponensekre vonatkozó adatok: (i) minden korlátozott üzemidejű alkatrész működési előzményeinek nyilvántartása, amely alapján meghatározható a légialkalmasság korlátozásoknak való megfelelés aktuális mértéke; (ii) az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint az összes korlátozott üzemidejű alkatrész és szabályozott üzemű komponens legutóbbi tervszerű karbantartását és valamennyi későbbi, nem tervezett karbantartását ismertető részletes karbantartási nyilvántartás mindaddig, amíg a tervezett karbantartást fel nem váltja egy újabb, az alkalmazási kör és a részletesség tekintetében azzal egyenértékű tervezett karbantartás, de legalább 36 hónapos időszakra vonatkozóan; (iii) az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint a tulajdonos átvételi nyilatkozata minden olyan komponens esetében, amelyet a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontja szerint az 1. számú EASA-űrlap felhasználása nélkül építettek be valamely ELA2 légi járműbe, legalább 36 hónapos időszakra vonatkozóan. 4. Nyilvántartási időszakok abban az esetben, ha a légi járművet véglegesen kivonják a szolgálatból: (i) az M.A.305. b) 1. pontban előírt adatok a légi jármű, a hajtómű(vek) és a légcsavar(ok) tekintetében, amelyeket legalább 12 hónapig meg kell őrizni; (ii) az M.A.305. c) és d) pontban meghatározottak szerinti legutóbbi tényleges állapotra vonatkozó adatok és jelentések, amelyeket legalább 12 hónapig meg kell őrizni; és (iii) a legutóbbi üzembehelyezési bizonyítvány(ok), valamint az M.A.305. e) 2. pont ii. alpontja és az M.A.305. e) 3. pont i. alpontja szerinti részletes karbantartási nyilvántartás, amelyeket legalább 12 hónapig meg kell őrizni.

f) Az M.A.201. pont értelmében a légialkalmassági feladatok irányításáért felelős személynek vagy szervezetnek teljesítenie kell a légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartására vonatkozó követelményeket, és kérésre be kell mutatnia a nyilvántartásokat az illetékes hatóságnak.

g) A légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartásába felvett összes bejegyzésnek világosnak és pontosnak kell lennie. Ha valamely bejegyzés javítása szükséges, a javítást olyan módon kell elvégezni, hogy az eredeti bejegyzés egyértelműen felismerhető legyen.

M.A.306. A légi jármű fedélzeti műszaki naplózási rendszere

a) Az M.A.305. pont követelményein túlmenően CAT-műveletek, egyedi kereskedelmi célú műveletek, valamint jóváhagyott képzési szervezetek és bejelentett képzési szervezetek által végrehajtott kereskedelmi célú műveletek esetében az üzemben tartó köteles minden légi járműre vonatkozóan műszaki naplózási rendszert vezetni, amely az alábbi információkat tartalmazza: 1. az egyes repülések valamennyi olyan adata, amely a repülésbiztonság fenntartásához szükséges; és 2. a légi jármű érvényes üzembehelyezési bizonyítványa; és 3. érvényes nyilatkozat a légi jármű karbantartási állapotáról, amely tartalmazza a következő esedékes, tervezett, illetve rendkívüli karbantartást; az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a karbantartási nyilatkozatot máshol tárolják; valamint 4. minden, a légi jármű üzemelését érintő halasztott hibajavítás; továbbá 5. a karbantartást támogató megoldásokra vonatkozó minden szükséges iránymutatás és utasítás.

b) Az esettől függően a légi járművek műszaki naplózási rendszerének első kiadását az illetékes hatóság hagyja jóvá az Vc. melléklet (CAMO-rész) CAMO.A.105. pontjának, e melléklet (M. rész) M.1. pontjának, illetve az Vd. melléklet (CAO-rész) CAO.1. 1. pontjának megfelelően. E rendszer bármely későbbi módosítását a CAMO.A.300. c), az M.A.704. b) és c), illetve a CAO.A.025. c) pontnak megfelelően kell kezelni.

M.A.307. A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásainak átadása

a) Ha a légi járművet az egyik tulajdonostól vagy üzemben tartótól véglegesen átadják valamely másiknak, a tulajdonos, illetve az üzemben tartó köteles biztosítani, hogy az M.A.305. pontban említett légialkalmassági nyilvántartást, illetve ha alkalmazható, az M.A.306. pontban említett műszaki naplózási rendszert szintén átadják.

b) Ha a tulajdonos a légialkalmasság irányításával kapcsolatos feladatok ellátására szerződést köt egy CAMO-val vagy CAO-val, gondoskodik róla, hogy az M.A.305. pontban említett légialkalmassági nyilvántartást átadják a szóban forgó szervezetnek.

c) A nyilvántartások megőrzésére vonatkozóan az M.A.305. e) pontban előírt időtartamok továbbra is érvényesek az új tulajdonosra, üzemben tartóra, illetve a CAMO-ra vagy CAO-ra.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

M.A.401. Karbantartási dokumentáció

a) A légi járművet karbantartó személynek, illetve szervezetnek hozzáférést kell biztosítani az alkalmazandó érvényes, a módosításokat és a javításokat is magában foglaló karbantartási dokumentációhoz, és csak ezt használhatja fel a karbantartás során.

b) E rész alkalmazásában a karbantartási dokumentáció: 1. minden hatályos előírás, eljárás, szabvány vagy az illetékes hatóság vagy az ügynökség által kiadott információ; 2. minden alkalmazandó légialkalmassági utasítás; 3. a légi alkalmasság fenntartására alkalmazandó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve az ilyen dokumentumok kiállítására a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően jogosult más szervezetek közöltek; 4. a 145.A.45. d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó dokumentáció.

c) A légi járművet karbantartó személy vagy szervezet biztosítja, hogy az alkalmazandó karbantartási dokumentáció érvényes és szükség esetén azonnal felhasználható legyen. A személy, illetve szervezet létrehoz egy munkakártya- vagy munkalaprendszert, és a karbantartási dokumentációt vagy pontosan átvezeti az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít a karbantartási dokumentációban foglalt konkrét karbantartási feladathoz vagy feladatokhoz.

M.A.402. A karbantartás elvégzése

A II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott karbantartó szervezet által végzett karbantartás esetét kivéve, a karbantartást végző személyeknek vagy szervezeteknek:

a) a feladatok végrehajtásához megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, az e részben foglalt követelmények szerint;

b) gondoskodniuk kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett, illetve kosztól és szennyeződéstől mentes legyen;

c) az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszereket, technikákat, szabványokat és utasításokat kell használniuk;

d) az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámokat, berendezéseket és anyagokat kell használniuk. Ha szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert szabványnak megfelelően kalibrálni kell;

e) gondoskodniuk kell arról, hogy a karbantartás az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kerüljön végrehajtásra;

f) kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén gondoskodniuk kell megfelelő létesítmények igénybevételéről;

g) gondoskodniuk kell arról, hogy karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen;

h) gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra, valamint

i) valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell tartaniuk annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve az adott komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak-e, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették-e.

M.A.403. A légi jármű meghibásodásai

a) A légi jármű minden olyan meghibásodását, amely súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, az újabb repülés előtt meg kell szüntetni.

b) Azt, hogy egy légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülésbiztonságot, az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentáció felhasználásával kizárólag az M.A.801. b) 1., az M.A.801. b) 2., az M.A.801. c) és az M.A.801. d) pont vagy a II. melléklet (145. rész) szerint feljogosított tanúsító személy állapíthatja meg, és ennek nyomán ő döntheti el, hogy a további repülés előtt milyen intézkedésre van szükség, illetve mely hibák javítása halasztható. Ez az előírás azonban nem alkalmazható, ha a pilóta vagy a feljogosított tanúsító személy a minimális felszereléslistát használja.

c) A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyeztethető hibáját annak azonosítása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban vagy a MEL-ben meghatározott határidőn belül ki kell javítani.

d) A repülés megkezdése előtt ki nem javított valamennyi hibát be kell vezetni a légi jármű M.A.305. pont szerinti légialkalmassági nyilvántartásába vagy adott esetben az M.A.306. pont szerinti műszaki naplózási rendszerébe.

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

M.A.501. Osztályozás és beépítés

a) Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni: 1. Kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész), e melléklet (M. rész), vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) másképp rendelkezik. 2. Üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani. 3. Olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték élettartamuk kötelező határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük. 4. Légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri. 5. Nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait;

b) Komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagot csak akkor szabad egy légi járműbe vagy komponensbe beépíteni, ha azok megfelelő állapotban vannak, az a) pontban felsorolt kategóriák egyikébe tartoznak, valamint az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel a vonatkozó karbantartási dokumentációban.

M.A.502. Komponensek karbantartása

a) A komponensek karbantartását az esettő függően az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezetek végzik.

b) Az a) ponttól eltérve, a légi járműbe beszerelt komponensek esetében a karbantartást egy, az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott légijármű-karbantartó szervezet vagy az M.A.801. b) 1. pontban említett tanúsító személy végezheti. Az ilyen karbantartást a légijármű-karbantartási dokumentációnak megfelelően vagy - ha az illetékes hatóság beleegyezett - a komponens-karbantartási dokumentációnak megfelelően kell végezni. A szóban forgó légijármű-karbantartó szervezet vagy tanúsító személyek karbantartás céljából átmenetileg eltávolíthatják a komponenst, ha a komponens ezáltal jobban hozzáférhetővé válik, kivéve, ha az eltávolítás miatt további karbantartás válik szükségessé. Az e pont szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és annak meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembehelyezési követelményeinek.

c) Az a) ponttól eltérve, a hajtóműbe vagy a segédhajtóműbe beszerelt komponensek esetében a karbantartást egy, az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott hajtómű-karbantartó szervezet végezheti. Az ilyen karbantartást a hajtómű- vagy segédhajtómű-karbantartási dokumentációnak megfelelően vagy - ha az illetékes hatóság beleegyezett - a komponens-karbantartási dokumentációnak megfelelően kell végezni. A szóban forgó "B" besorolású szervezet karbantartás céljából átmenetileg eltávolíthatja a komponenst, ha a komponens ezáltal jobban hozzáférhetővé válik, kivéve, ha az eltávolítás miatt további karbantartás válik szükségessé.

A fenti a)-c) pontok nem alkalmazandók a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontjában említett komponensekre.

d) A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontjában említett komponensek karbantartását - amennyiben azok a légi járműbe be vannak szerelve vagy onnan a hozzáférés megkönnyítése érdekében átmenetileg el lettek távolítva - az esettől függően egy, az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott légijármű-karbantartó szervezet vagy az M.A.801. b) 1. pontban említett tanúsító személy vagy az M.A.801. b) 2. pontban említett pilóta-tulajdonos végzi. Az e pont szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és annak meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembehelyezési követelményeinek.

M.A.503. Korlátozott üzemidejű alkatrészek és szabályozott üzemű komponensek

a) Beszerelt korlátozott üzemidejű és szabályozott üzemű komponensek tekintetében - az M.A.504. b) pontban meghatározott esetek kivételével - nem engedélyezett a légijármű-karbantartási program és a légialkalmassági utasítások értelmében jóváhagyott korlátozások túllépése.

b) A jóváhagyott korlátozás kimerítésekor a komponenst karbantartás céljából, illetőleg - korlátozott üzemidejű alkatrészek esetében - végleges üzemen kívül helyezés céljából a légi járműből el kell távolítani.

M.A.504. Komponensek elkülönítése

a) Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól.

b) Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha kötelező élettartam-korlátozásukat kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.A.601 Alkalmazási kör

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek és az azokba beszerelendő komponensek karbantartására vonatkozóan jóváhagyást bocsásson ki, vagy annak érvényét fenntartsa.

M.A.602 Kérelem

A karbantartó szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

M.A.603 A jóváhagyás hatóköre

a) Bármely szervezet ezen alrész hatálya alá tartozó tevékenységet csak akkor végezhet, ha rendelkezik az illetékes hatóság jóváhagyásával. E célra az illetékes hatóság az V. függelékben meghatározott nyomtatványmintát használja.

b) A jóváhagyás alapján végezhető munkák körét a karbantartó szervezet M.A.604. pont szerinti kézikönyve határozza meg. A karbantartó szervezetek jóváhagyásához használandó osztályokat és kategóriákat e rész IV. függeléke határozza meg.

c) A jóváhagyott karbantartó szervezet saját létesítményeiben a karbantartási dokumentációnak megfelelően az általa végzett tevékenység során való felhasználás céljából a karbantartó szervezet kézikönyvben meghatározott feltételekkel korlátozott körben jogosult alkatrészeket gyártani.

M.A.604. A karbantartó szervezet kézikönyve

a) A karbantartó szervezetnek legalább az alábbi információt tartalmazó kézikönyvvel kell rendelkeznie: 1. az M.A.606. a) ponttal összhangban kinevezett felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet az esettől függően mindig az e mellékletben (M. rész) vagy az Vb. mellékletben (ML rész) foglalt követelményeknek és a kézikönyvnek megfelelően végzi a tevékenységét; 2. a szervezet által elvégzett munkák köre; és 3. az M.A.606. b) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és 4. szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.606. b) pontban felsorolt személy(ek) közötti felelősségi viszonyokat; és 5. a tanúsító személyek, valamint adott esetben a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek listája, jóváhagyott hatásköreikkel együtt; és 6. azon helyszínek felsorolása, ahol karbantartási munkát végeznek, továbbá a létesítmények általános leírása; és 7. azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a karbantartó szervezet miként biztosítja az e résznek való megfelelést; és 8. a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárásai.

b) A karbantartó szervezet kézikönyvét és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban (a továbbiakban közvetett jóváhagyás) is jóvá lehet hagyni.

M.A.605. Létesítmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a) a létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, a szakműhelyeket és a helyiségeket megfelelően elkülönítsék, és biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét;

b) álljon rendelkezésre iroda a tervezett munkák irányítására, beleértve különösen a karbantartási nyilvántartások vezetését;

c) álljanak rendelkezésre biztonságos tárolólétesítmények az alkatrészek, a felszerelések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, és a hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

M.A.606. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végezzék el.

b) Személyt vagy személyek egy csoportját kell kinevezni, aki(k) viseli(k) a felelősséget annak biztosításáért, hogy a szervezet mindig megfeleljen ezen alrész előírásainak. Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

c) A b) pont szerinti személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponens karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

d) A szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű munka elvégzésére. Személyek ideiglenes alkalmazása a szokásos mértéket meghaladó szerződéses munka esetén megengedett, de kizárólag olyan személyek esetében, akik nem bocsátanak ki üzembehelyezési bizonyítványt.

e) A karbantartásban és a légialkalmassági felülvizsgálatban részt vevő valamennyi személynek igazolnia kell, hogy rendelkezik szakképesítéssel, és nyilvántartásba kell venni őket.

f) Az olyan szakfeladatokat, mint a hegesztés, a roncsolásmentes vizsgálatok/ellenőrzések - a festékdiffúziós repedésvizsgálat kivételével - ellátó személyeknek valamely hivatalosan elismert szabvány szerinti szakképesítéssel kell rendelkezniük.

g) A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványainak kiállításhoz. E személyeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: 1. légi jármű esetében a III. melléklet (66. rész); 2. komponensek esetében e rendelet 5. cikkének (6) bekezdése.

h) A g) pont rendelkezéseitől eltérve, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyve részeként jóváhagyandó, megfelelő eljárásoktól függően a szervezet az alábbi rendelkezések szerint képesített tanúsító személyeket alkalmazhat, amikor karbantartási támogatást nyújt kereskedelmi műveletekben érintett üzemeltetők részére: 1. Ha a légialkalmassági utasítás olyan ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának - annak szakszolgálati engedélye alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve, ha a szervezet biztosítja, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka megfelelő gyakorlati képzésben részesül, és így a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajtja végre; 2. Ha egy légi jármű egy támogatott helytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának - a szakszolgálati engedély alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy a szervezet biztosítja, hogy a parancsnok megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, és így a feladatokat az előírt normának megfelelően hajtja végre.

i) Ha a szervezet kereskedelmi légi forgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveken légialkalmassági felülvizsgálatokat végez, és ezekről az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontjának megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt állít ki, rendelkeznie kell megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező, az alábbi követelményeknek mindegyikét teljesítő légialkalmasságot felülvizsgáló személyzettel: 1. rendelkezik tanúsítási engedéllyel a megfelelő légi járműre vonatkozóan; 2. tanúsító személyként legalább hároméves tapasztalattal rendelkezik; 3. független a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasság-fenntartásának folyamatától, vagy teljes hatáskörrel rendelkezik a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasságának fenntartási folyamata felett; 4. rendelkezik az e melléklet (M. rész) C. alrészében vagy az Vb. melléklet (ML. rész) C. alrészében foglalt ismeretekkel; 5. bizonyítottan ismeri a karbantartó szervezetnek a légialkalmassági felülvizsgálattal és a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárásait; 6. az illetékes hatóság vagy a szervezet légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerint teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után az illetékes hatóság hivatalosan elfogadta; 7. az utolsó tizenkét hónapban elvégzett legalább egy légialkalmassági felülvizsgálatot.

M.A.607. Tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek

a) Az M.A.606. g) pont rendelkezésein túl, a tanúsító személy csak akkor gyakorolhatja jogosultságait, ha a szervezet biztosította, hogy: 1. a tanúsító személyek bizonyítani tudják, hogy megfelelnek a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. b) pontja szerinti követelményeknek vagy - amennyiben az említett melléklet úgy rendelkezik - a tagállami jog követelményeinek; 2. a tanúsító személy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott karbantartandó légi járműről és/vagy légi jármű komponens(ek)ről, valamint a szervezet erre vonatkozó eljárásairól.

b) Az alábbi előre nem látható esetekben, amikor a légi jármű saját fő telephelyén kívüli helyen válik üzemképtelenné, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő tanúsító személy, a karbantartási támogatás biztosítására szerződött karbantartó szervezet kibocsáthat egyszeri tanúsítási engedélyt: 1. a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó típusengedéllyel rendelkező valamely alkalmazottjának; vagy 2. bármely, legalább hároméves karbantartási gyakorlattal rendelkező személynek, aki rendelkezik az ICAO érvényes légijármű-karbantartási engedélyével a tanúsítást igénylő légijármű-típusra, feltéve hogy az adott helyszínen nincs az e rész rendelkezései szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a szerződéssel rendelkező szervezet beszerzi és megőrzi az ilyen személy engedélyét és a gyakorlatára vonatkozó igazolásokat. Az illetékes hatóságnak valamennyi ilyen esetet be kell jelenteni az ilyen tanúsítási engedély kibocsátását követő hét napon belül. Az egyszeri tanúsítási engedélyt kibocsátó jóváhagyott karbantartó szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen, a repülésbiztonságot esetlegesen érintő karbantartási munkát ismételten ellenőrizzék.

c) A jóváhagyott karbantartó szervezet a tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek minden adatáról folyamatos nyilvántartást vezet, és az M.A.604. a) 5. ponttal összhangban, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvének részeként, a tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek teljes állományáról a jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet.

M.A.608. Komponensek, felszerelések és szerszámok

a) A szervezet köteles: 1. rendelkezni az M.A.609. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott, vagy a karbantartó szervezet kézikönyvében leírt, igazoltan egyenértékű olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a jóváhagyás keretében meghatározott napi karbantartási feladatok elvégzéséhez szükségesek; és 2. igazolni, hogy hozzá tud jutni minden más, csak alkalomszerűen használt felszereléshez és szerszámhoz.

b) A szerszámokat és felszereléseket ellenőrizni, és a hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni kell. A szervezet köteles megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat és az alkalmazott etalont.

c) A szervezet minden beérkező komponenst, szabványos alkatrészt és anyagot átvizsgál, osztályoz és megfelelően elkülönít.

M.A.609. Karbantartási dokumentáció

A jóváhagyott karbantartó szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, az esettől függően rendelkeznie kell az e melléklet M.A.401. pontjában vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.401. pontjában meghatározott alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azt fel kell használnia. Abban az esetben azonban, ha a karbantartási dokumentációt az ügyfél biztosítja, a szervezet csak a karbantartási munka elvégzésekor használja fel azt.

M.A.610. Karbantartási munka megrendelése

A karbantartás megkezdése előtt a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkaszerződést kell kötni, hogy az elvégzendő karbantartást egyértelműen meghatározzák.

M.A.611. Karbantartási szabványok

A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak értelmében minden karbantartási tevékenységet az e melléklet A. szakaszának D. alrészében vagy az Vb. melléklet (ML. rész) A. szakaszának D. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

M.A.612 . Légi járművek üzembehelyezési bizonyítványa

A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak értelmében az ezen alrésszel összhangban előírt minden légijármű-karbantartási tevékenység befejezését követően az e melléklet M.A.801. pontjának vagy az Vb. melléklet (ML rész) ML.A.801. pontjának megfelelően ki kell adni a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát.

M.A.613 . Komponensek üzembehelyezési bizonyítványa

a) Az ezen alrésszel összhangban előírt minden komponens-karbantartási tevékenység befejezését követően az esettől függően az e melléklet M.A.802. pontjának vagy az Vb. melléklet (ML rész) ML.A.802. pontjának megfelelően ki kell adni a komponens üzembehelyezési bizonyítványát. Az M.A.502. b) vagy d) pont szerint karbantartott, az e melléklet M.A.603. c) pontja szerint gyártott, valamint azon komponensek kivételével, amelyekkel kapcsolatban az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.502. pontja másképp rendelkezik, ki kell adni az 1. számú EASA-űrlapot.

b) Az 1. számú EASA-űrlap - a komponens üzembehelyezési bizonyítványa - számítógépes rendszerből is generálható.

M.A.614. Karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások

a) A jóváhagyott karbantartó szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.

b) A jóváhagyott karbantartó szervezet köteles minden üzembehelyezési bizonyítványt másolatban - az elvégzett munkával kapcsolatos és az e melléklet (M. rész) M.A.305. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.305. pontja rendelkezéseinek való megfelelés igazolásához szükséges valamennyi részletes karbantartási nyilvántartás másolatával együtt - átadni a légi jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának.

c) A jóváhagyott karbantartó szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járművet vagy légijármű-komponenst üzembe bocsátotta. Továbbá minden, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállításával kapcsolatos dokumentumból egy példányt meg kell őriznie a kiállítás dátumától számítva három évig, egy példányt pedig a légi jármű tulajdonosának rendelkezésére kell bocsátania. 1. E pont alkalmazásában a nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek. 2. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát. 3. Amikor a jóváhagyott karbantartó szervezet beszünteti működését, az utolsó három évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles átadni vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának, vagy az ügyfélnek, vagy pedig megőrizni az illetékes hatóság által meghatározott módon.

M.A.615. A szervezet jogosultságai

Az e melléklet A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet:

a) karbantarthat - a jóváhagyási bizonyítványban és a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott helyszíneken - bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed;

b) megszervezheti, hogy egy másik, megfelelő képesítésekkel rendelkező szervezet a karbantartó szervezet ellenőrzése mellett szakszolgáltatásokat nyújtson a karbantartó szervezet kézikönyvében leírtak szerint;

c) karbantarthatja a jóváhagyásában szereplő bármely légi járművet vagy komponenst bármely tetszőleges helyen, amennyiben a karbantartás szükségessége azért merül fel, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy mert eseti karbantartás vált szükségessé, továbbá ha biztosított a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott feltételeknek való megfelelés;

d) a karbantartás befejeztével - az e melléklet M.A.612. vagy az M.A.613. pontjával összhangban - kibocsáthatja az üzembehelyezési bizonyítványt;

e) ha kifejezetten fel van jogosítva kereskedelmi légi forgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművekre, légialkalmassági felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontban meghatározott feltételek szerint.

A szervezet kizárólag olyan légi jármű vagy komponens karbantartását végezheti el, amely tekintetében jóváhagyással rendelkezik és az összes szükséges létesítmény, felszerelés, szerszám, anyag, karbantartási dokumentáció és tanúsító személyzet rendelkezésére áll.

M.A.616. Szervezeti felülvizsgálat

Annak érdekében, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet folyamatosan megfeleljen ezen alrész előírásainak, rendszeresen szervezeti felülvizsgálatot hajt végre.

M.A.617. Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. az M.A.606. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, tevékenységi kör, tanúsító személyzet és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.618. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyás 2021. szeptember 24-ig marad érvényben, feltéve, hogy: 1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.A.619. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és 2. az illetékes hatóság ellenőrizheti az e résznek való folyamatos megfelelést; valamint 3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.619. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az e melléklet és az Vb. melléklet (ML. rész) előírásainak való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság az e melléklet és az Vb. melléklet (ML. rész) előírásainak való minden olyan meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

c) Az M.B.605. pont szerinti vizsgálati eredményekről szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.A.701. Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket valamely szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy légi jármű légi alkalmassága fenntartásának irányítására jóváhagyást nyerjen vagy jóváhagyását fenntartsák.

M.A.702 Kérelem

A légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

M.A.703. A jóváhagyás hatóköre

a) A jóváhagyást az illetékes hatóság a VI. függelékben foglalt bizonyítvány kibocsátásával adja meg.

b) Az a) pont rendelkezései ellenére, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemeltetett járműre vonatkozó járműüzemeltetői bizonyítvány része.

c) Az M.A.704. ponttal összhangban, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében meg kell határozni a munkáknak azt a körét, amelyeket jóvá kell hagyni.

M.A.704. Kézikönyv a légi alkalmasság irányításához

a) A légialkalmasság-irányító szervezet a folyamatos légi alkalmasság fenntartása irányításához kézikönyvet biztosít, amely az alábbi információt tartalmazza: 1. a felelős vezető által aláírt, azt megerősítő nyilatkozat arról, hogy a szervezet mindenkor az e melléklet (M. rész) és az Vb. melléklet (ML. rész) szerint fog dolgozni; 2. a szervezet tevékenységi köre; és 3. az M.A.706. a), c), d) és i) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és 4. szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.706. a), az M.A.706. c), az M.A.706. d), és az M.A.706. i) pont szerinti valamennyi személy közötti felelősségi viszonyokat; és 5. a légialkalmasságot az M.A.707. pont értelmében felülvizsgáló személyek jegyzéke annak értelemszerű megadásával, hogy az M.A.711. c) pont alapján mely személyek jogosultak repülési engedélyt kiadni; és 6. a létesítmények általános leírása és helye; és 7. azon eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a szervezet miként biztosítja az e mellékletnek (M. rész) és - adott esetben - az Vb. mellékletnek (ML. rész) való megfelelést; és 8. a légialkalmasság-irányítási kézikönyv módosításának eljárásai; és 9. a jóváhagyott légijármű-karbantartási programok listája, vagy - a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében - az "általános" és a "kiindulási" karbantartási programok listája.

b) A légialkalmasság-irányítási kézikönyvet és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A b) pont rendelkezéseitől eltérve, a kézikönyv kisebb módosításait közvetetten, közvetett jóváhagyási eljárással is jóvá lehet hagyni. A közvetett jóváhagyási eljárásnak meg kell határoznia, melyek lehetnek ezek a kisebb módosítások; a közvetett jóváhagyási eljárást a kézikönyv részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős, illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

M.A.705. Létesítmények

A légialkalmasság-irányító szervezet az M.A.706. pontban meghatározott személyek részére a megfelelő helyszíneken alkalmas irodai elhelyezést biztosít.

M.A.706. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a légialkalmasság-irányítási tevékenység finanszírozható legyen, és azt az esetnek megfelelően az e mellékletben (M. rész) vagy az Vb. mellékletben (ML. rész) meghatározott feltételeknek megfelelően végezzék el.

b) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az a) pont szerinti felelős vezető az a személy, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az üzemeltető minden, a légi jármű üzemeltetői bizonyítványa kibocsátásakor meghatározott feltételeknek megfelelő intézkedése finanszírozható legyen, és azt annak megfelelően hajtsák végre.

c) Ki kell nevezni egy annak biztosításáért felelős személyt vagy csoportot, hogy a szervezet minden esetben betartsa a légialkalmasság irányítására, a légialkalmasság felülvizsgálatára, valamint a repülési engedélyre vonatkozó, az e melléklet (M. rész) és az Vb. melléklet (ML. rész) szerint alkalmazandó követelményeket; Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

d) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a felelős vezető részlegvezetőt nevez ki. Ez a személy felelős a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos tevékenységek irányításáért és felügyeletéért, a c) pontban foglaltaknak megfelelően.

e) A d) pontban említett részlegvezetőt a 145. rész szerint jóváhagyott, az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szervezet nem alkalmazhatja, kivéve ha ehhez az illetékes hatóság kifejezetten hozzájárult.

f) A szervezetnek rendelkeznie kell elegendő nagyságú, megfelelően képzett személyi állománnyal a várható munkák elvégzésére.

g) A c) és d) pontban említett személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi járművek légi alkalmassága fenntartásával kapcsolatban a szükséges háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

h) A légi alkalmasság fenntartása irányításában részt vevő minden személy minősítését írásban rögzíteni kell.

i) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat az e melléklet (M. rész) M.A.711. a) 4. és M.A.901. pontjával vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjával összhangban kiterjesztő szervezeteknek az illetékes hatóság jóváhagyásával ki kell jelölniük a bizonyítvány érvényességének kiterjesztésére felhatalmazott személyeket.

j) A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében a szervezetnek fel kell tüntetnie és napra készen kell tartania az M.A.706. a), c), d) és i) pontban említett személy(ek) beosztását és nevét.

k) A hajtóművel rendelkező komplex légi járművek és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint köteles meggyőződni a folyamatos légialkalmassággal összefüggő vezetői feladatokat ellátó, valamint a légialkalmassági felülvizsgálatokban és/vagy a minőségügyi auditokban részt vevő személyzet felkészültségéről, és ezeket köteles folyamatosan ellenőrizni.

M.A.707. Légi alkalmasságot felülvizsgáló személyek

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet akkor kaphat jogosultságot légialkalmassági felülvizsgálat végzésére és - adott esetben - repülési engedély kiadására, ha rendelkezik olyan, az alábbi feltételeknek megfelelő légialkalmasság-felülvizsgáló személyzettel, amely lehetővé teszi számára az - esetnek megfelelően az - I. melléklet I. alrészének A. szakasza vagy az Vb. melléklet (ML. rész) I. alrészének A. szakasza szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások, illetőleg - adott esetben - az M.A.711. c) pontnak megfelelően repülési engedélyek kiadását: 1. Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalattal; és b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint c) hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá d) olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul; e) az a)-d) pont ellenére, az M.A.707. a) 1. b) pont szerinti követelmény helyettesíthető öt év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett. 2. A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, 2 730 kg vagy annál kisebb megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: a) a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal; és b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint c) megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá d) olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul; e) az a)-d) pont ellenére, az M.A.707. a) 2. b) pont szerinti követelmény kiváltható négy év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 2. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett.

b) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet által javasolt légialkalmasságot felülvizsgáló személyek csak akkor kaphatják meg a felhatalmazást a jóváhagyott légialkalmasság-fenntartó szervezettől, ha az illetékes hatóság a felügyelete alatt, vagy a szervezet légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerint sikeresen teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után őket az illetékes hatóság hivatalosan elfogadta.

c) A szervezet köteles biztosítani, hogy a légi jármű légi alkalmassága felülvizsgálatát végző személyek képesek legyenek igazolni, hogy a közelmúltban a légi alkalmasság irányításában megfelelő tapasztalatokat szereztek.

d) A légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyeket úgy kell azonosítani, hogy a légialkalmasság-irányítási kézikönyvben minden ilyen személyt, együtt a légialkalmassági felülvizsgálati engedélyükkel, lajstromozni kell.

e) A szervezetnek minden légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a szakképesítést, a légi alkalmasság irányítása során szerzett megfelelő tapasztalatok összegzését, az elvégzett szaktanfolyamok dokumentumait és az elismerés másolatát. Ezeket a dokumentumokat a szervezetnek két évig meg kell őriznie az után, hogy a légi alkalmasság felülvizsgálatát végző személy a szervezetet elhagyja.

M.A.708. A folyamatos légi alkalmasság fenntartásának irányítása

a) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légialkalmasság-irányítás minden esetben megfeleljen az e melléklet (M. rész) C. alrésze A. szakaszának és adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) C. alrésze A. szakaszának.

b) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet minden kezelt légi járműre: 1. biztosítja, hogy kidolgozásra és ellenőrzésre kerüljön egy, az e melléklet (M. rész) M.A.302. pontjában vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.302. pontjában előírt bármely vonatkozó megbízhatósági programot tartalmazó légijármű-karbantartási program; 2. az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által nem használt légi járművek esetében a légijármű-karbantartási program egy példányát a tulajdonos vagy a felelős üzemben tartó rendelkezésére bocsátja az e. melléklet (M. rész) M.A.201. vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.201. pontja értelmében; 3. kezeli a módosítások és javítások jóváhagyását; 4. biztosítja, hogy valamennyi karbantartás elvégzésére a jóváhagyott karbantartási program szerint, az üzembe helyezésre pedig az adott esetnek megfelelően e melléklet (M. rész) A. szakaszának H. alrésze vagy az Vb. melléklet (ML. rész) A. szakaszának H. alrésze (ML. rész) szerint kerüljön sor; 5. biztosítja, hogy minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást és a légi alkalmasság fenntartására kiható üzemi utasítást alkalmazzanak; 6. biztosítja, hogy a tervezett karbantartás során feltárt vagy bejelentetett minden hibát megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet kijavítson; 7. biztosítja, hogy a légi járművet szükség esetén megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet fogadja; 8. koordinálja a tervezett karbantartást, a légialkalmassági utasítások alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezzék el; 9. kezeli és archiválja valamennyi, a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos nyilvántartást és/vagy üzemeltetői fedélzeti műszaki naplót; 10. biztosítja, hogy a tömeg- és a súlypontjelentések a légi jármű adott állapotát tükrözzék.

c) Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek vagy CAT-műveletekhez használt légi járművek, illetve kereskedelmi célú egyedi műveletekhez, ATO-k által végzett kereskedelmi célú műveletekhez vagy DTO-k által végzett kereskedelmi célú műveletekhez használt légi járművek esetében, amennyiben a CAMO nem a II. melléklet (145. rész), e melléklet (M. rész) F. alrésze vagy az Vb. melléklet (CAO rész) szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, akkor - az üzemben tartóval egyeztetve - írásban karbantartási szerződést kell kötnie valamely, a II. melléklet (145. rész), e melléklet (M. rész) F. alrésze vagy az Vd. melléklet (CAO rész) szerint jóváhagyott szervezettel vagy más üzemben tartóval, a szerződésben részletezve az e melléklet (M. rész) M.A.301. b), M.A.301. c), M.A.301. f) és M.A.301. g) pontjában vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.301. b)-e) pontjában meghatározott feladatokat, és biztosítva, hogy végső soron az összes karbantartási munkát egy, a II. melléklet (145. rész), e melléklet (M. rész) F. alrésze vagy az Vd. melléklet (CAO rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezze el, és meghatározva az e melléklet (M. rész) M.A.712. b) pontja szerinti minőségbiztosítási intézkedések támogatását.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a következő esetekben a szerződés megvalósulhat a II. melléklet (145. rész), e melléklet (M. rész) F. alrésze vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint megfelelően jóváhagyott szervezetnek adott egyedi munkamegrendelés formájában is: 1. nem tervezett forgalmi karbantartás egy légi járművön; 2. ha egy komponens - beleértve a hajtóművet - karbantartásra szorul.

M.A.709. Dokumentáció

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell az esetnek megfelelően az e melléklet (M. rész) M.A.401. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.401. pontja szerinti, megfelelő és érvényes karbantartási dokumentációval, és azt alkalmaznia kell a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos, az e melléklet (M. rész) M.A.708. pontjában említett feladatok végrehajtása során. Ezeket az adatokat a tulajdonos vagy az üzemben tartó is szolgáltathatja, feltéve, hogy az adott tulajdonossal vagy üzemben tartóval megfelelő szerződést kötöttek. Ebben az esetben a légialkalmasság-irányító szervezetnek csak a szerződés érvényességének időtartama alatt kell megtartania ezeket az adatokat, kivéve, ha e melléklet (M. rész) M.A.714. pontja máshogy rendelkezik.

b) A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kidolgozhat "kindulási" és/vagy "általános" karbantartási programokat, hogy adott esetben az e melléklet (M. rész) I. függelékében vagy az Vb. melléklet (ML. rész) I. függelékében említett szerződések megléte nélkül lehetővé váljon az első jóváhagyás vagy egy létező jóváhagyás kiterjesztése. Ugyanakkor a "kindulási" és "általános" karbantartási programok mellett is szükség van kellő időben az esetnek megfelelően az e melléklet (M. rész) M.A.302. pontjával vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.302. pontjával összhangban lévő, megfelelő légi jármű karbantartási program kidolgozására, mielőtt az e melléklet (M. rész) M.A.711. pontjában foglalt jogosultságok gyakorolhatók lennének.

M.A.710. A légialkalmasság felülvizsgálata

Amennyiben az e melléklet (M. rész) M.A.711. b) pontja szerint jóváhagyott szervezet légialkalmasság-felülvizsgálatokat végez, azokat emelléklet (M. rész) M.A.901. pontjával vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. ponttal összhangban kell végezni.

M.A.711. A szervezet jogosultságai

a) Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet: 1. a jóváhagyási bizonyítványának megfelelően - az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek kivételével - irányíthatja légi járművek légialkalmasságának fenntartását; 2. ha az a jóváhagyási bizonyítványában és légi üzemeltetői bizonyítványában (AOC) is szerepel, irányíthatja az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi alkalmasságának fenntartását; 3. megszervezheti, hogy szerződés keretében a saját minőségbiztosítási rendszerén belül működő más szervezet végezze el a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a jóváhagyott szervezet jóváhagyási bizonyítványában felsorolt korlátozott feladatokat; 4. az e melléklet (M. rész) M.A.901. f) pontjában vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában foglalt feltételek mellett meghosszabbíthatja az illetékes hatóság, illetve adott esetben egy másik szervezet vagy személy által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét; 5. az ML.A.302. b) 2. pontja értelmében az Vb. melléklettel (ML. rész) összhangban kezelt légi járművek esetében jóváhagyhatja az AMP-t.

b) Továbbá a valamely tagállamban bejegyzett légialkalmasság-irányító szervezet számára jóvá lehet hagyni az M.A.710. pontban említett légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzését, és: 1. légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat adhat ki, valamint meghosszabbítja azok érvényességét az esetnek megfelelően az e melléklet (M. rész) M.A.901. c) 2. vagy M.A.901. e) 2. pontjában, illetve az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában meghatározott feltételekkel; és 2. légialkalmassági felülvizsgálatra vonatkozó ajánlás összeállítását a légi járművet lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága számára;

c) Az a légialkalmasság-irányító szervezet, amelynek jóváhagyása az M.A.711. b) pont szerinti jogosultságokra kiterjed, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) A.711 d) pontjával összhangban azon légi járművek vonatkozásában, amelyekre a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadását illetően jóváhagyással rendelkezik, repülési engedély kiadását illetően is jóváhagyható azzal, hogy a jóváhagyott repülési feltételeknek való megfelelést az M.A.704. pont szerinti kézikönyvben rögzített megfelelő jóváhagyott eljárással kell tanúsítania.

M.A.712. Minőségbiztosítási rendszer

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek, annak érdekében, hogy folyamatosan megfeleljen ezen alrész követelményeinek, létre kell hoznia minőségbiztosítási rendszert és ki kell jelölnie minőségügyi vezetőt, hogy az figyelemmel kísérje a légi járművek légi alkalmasságának biztosításához szükséges eljárások betartását, illetve azok megfelelőségét. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, hogy végrehajthassák a szükséges kiigazító intézkedéseket.

b) A minőségbiztosítási rendszer az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerinti tevékenységek figyelemmel kísérését szolgálja. A rendszernek legalább az alábbi funkciókat kell tartalmaznia: 1. figyelemmel kell kísérnie, hogy az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerinti minden tevékenységet a jóváhagyott eljárások szerint végezzenek el; és 2. figyelemmel kell kísérnie, hogy minden szerződött karbantartási munkát a szerződés szerint végezzenek el; és 3. figyelemmel kell kísérnie e rendelkezés előírásainak való folyamatos megfelelést.

c) Az e tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni.

d) Amennyiben a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetet valamely másik rész szerint hagyták jóvá, a minőségbiztosítási rendszer kombinálható a másik részben meghatározott rendszerrel.

e) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az M.A. rész G. alrésze szerinti minőségbiztosítási rendszernek az üzemeltető minőségbiztosítási rendszerének szerves részét kell képeznie.

f) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi járművek légi alkalmasságát nem irányító, kisméretű szervezetek esetében az illetékes hatóság engedélyével a minőségbiztosítási rendszer kiváltható szervezeti felülvizsgálatok rendszeres végrehajtásával, kivéve azokat az eseteket, amikor a szervezet 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél nehezebb, nem légballon jellegű légi járműre vonatkozóan ad ki légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. Abban az esetben, ha a légialkalmasság-irányító szervezetnek nincs minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében a folyamatos légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat.

M.A.713. Változások a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetben

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. az M.A.706. c) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a létesítmények, eljárások, a tevékenység köre és a személyzet, amely hatással lehet a jóváhagyásra.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.714. Nyilvántartások vezetése

(a) A légialkalmasság-irányító szervezet köteles az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba venni. A szervezet köteles megőrizni az esetnek megfelelően az e melléklet (M. rész) M.A.305. pontja vagy az Vb. rendelet (ML. rész) ML.A.305. pontja és - ha alkalmazandó - az e rendelet M. rész) M.A.306. pontja szerinti nyilvántartásokat.

(b) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. b) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden kiadott vagy meghosszabbított érvényességű légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt és ajánlást, továbbá köteles megőrizni valamennyi háttérdokumentumot. A szervezet köteles egy-egy példányban megőrizni minden olyan légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, amelynek érvényességét az M.A.711. a) 4. pont szerinti jogosultsága alapján meghosszabbította.

(c) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. c) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden olyan repülési engedélyt, amelyet a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.729. pontja alapján kiadott.

(d) A légialkalmasság-irányító szervezet a b) és a c) pontban említett nyilvántartások egy-egy példányát a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően két évig köteles megőrizni.

(e) A nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek.

(f) A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

(g) Ha egy légi jármű vonatkozásában a légialkalmasság fenntartásának irányítását másik szervezet vagy személy veszi át, akkor ennek a szervezetnek vagy személynek minden megőrzött nyilvántartást át kell adni. A nyilvántartások megőrzésére előírt határidők az átvevő szervezetet vagy személyt is kötik.

(h) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet beszünteti működését, minden megőrzött nyilvántartást köteles átadni az érintett légi járművek tulajdonosának.

M.A.715. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyás 2021. szeptember 24-ig marad érvényben, feltéve, hogy: 1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.B.705. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és 2. a szervezethez az illetékes hatóságnak hozzáférést kell biztosítani, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és 3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.716. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az e melléklet (M. rész) vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) követelményeinek való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság az e melléklet (M. rész) vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) követelményeinek való minden olyan meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

c) Az M.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY - CRS

M.A.801. Légi járművek üzembehelyezési bizonyítványa

a) Az üzembehelyezési bizonyítványt ezen alrésznek megfelelően kell kibocsátani, kivéve, ha valamely, a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet helyezi üzembe a légi járművet.

b) A légi jármű üzembe helyezésére csak akkor kerülhet sor, amikor valamennyi megrendelt karbantartási feladat megfelelő elvégzése után kiadják az üzembehelyezési bizonyítványt. Az üzembehelyezési bizonyítványt az e melléklet F. alrésze vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezethez tartozó feljogosított tanúsító személy adja ki, kivéve az e melléklet VII. függelékében felsorolt, komplex karbantartási feladatoktól eltérő karbantartási feladatok esetében, amelyekre vonatkozóan az üzembehelyezési bizonyítványt a következők adják ki: 1. az e rendelet 5. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően eljáró független tanúsító személyek; vagy 2. az e melléklet M.A.803. pontja szerint eljáró pilóta-tulajdonos.

c) A b) ponttól eltérve, az olyan előre nem látható helyzetekben, amikor egy légi jármű az e melléklet, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezettel és független tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen válik üzemképtelenné, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és vagy az ICAO 1. melléklete szerinti, a tanúsítást igénylő légijármű-típusra érvényes karbantartási engedéllyel vagy az ICAO 6. melléklete szerint jóváhagyott karbantartó szervezet által kiadott, a tanúsítást igénylő munkára érvényes tanúsítási engedéllyel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak: 1. be kell szereznie és a légi jármű fedélzetén meg kell őriznie az elvégzett karbantartási feladatokra, valamint az üzembehelyezési bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó adatokat; 2. gondoskodnia kell arról, hogy a b) pontban említett, megfelelően feljogosított személy, illetve az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 naptári napon belül ellenőrizze az így elvégzett karbantartási feladatokat, és kiadja az új üzembehelyezési bizonyítványt; 3. az engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a légi jármű légialkalmasságának irányításáért felelős szervezetet, amennyiben szerződést kötött ilyennel, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.

d) A tanúsító személyeket a közvetlen és folyamatos ellenőrzésük alatt álló személy(ek) segítheti(k) a karbantartási feladatok végrehajtása során a b) 2. ponttal összhangban történő üzembe helyezés esetén.

e) Az üzembehelyezési bizonyítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 1. az elvégzett karbantartással kapcsolatos alapvető információk; 2. a karbantartás befejezésének dátuma; 3. az üzembehelyezési bizonyítványt kibocsátó szervezet vagy személy azonosító adatai, beleértve: i. az üzembehelyezési bizonyítványt kibocsátó karbantartó szervezet és tanúsító személyek jóváhagyási hivatkozását; vagy ii. a b) 2. pontban említett esetben az üzembehelyezési bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyek azonosítását, és adott esetben az engedélyük számát; 4. a légialkalmasság vagy az üzemeltetés korlátozásai, ha vannak ilyenek.

f) A b) ponttól eltérve és a g) pont ellenére, ha az előírt karbantartási munkát nem lehet elvégezni, az üzembehelyezési bizonyítványt a légi jármű jóváhagyott korlátozásaival ki lehet adni. Ebben az esetben az e) 4. pontban előírt információszolgáltatás részeként a bizonyítványban jelezni kell, hogy a karbantartási munkát nem lehetett elvégezni, valamint fel kell tüntetni minden alkalmazandó légialkalmassági és üzemeltetési korlátozást.

g) Az üzembehelyezési bizonyítvány nem adható ki olyan ismert meg nem felelés esetén, amely veszélyezteti a repülés biztonságát.

M.A.802. Komponensek üzembehelyezési bizonyítványa

a) A légi jármű komponensein az e melléklet (M. rész) M.A.502. pontja rendelkezéseinek megfelelően elvégzett bármely karbantartási munka befejezése után üzembehelyezési bizonyítványt kell kiállítani, kivéve, ha valamely, a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet helyezi üzembe a komponenst.

b) Az 1. számú EASA-űrlapként azonosított üzemképességi tanúsítvány szolgál a légi jármű komponenseinek üzembehelyezési bizonyítványául, kivéve azokat az eseteket, amikor a légi jármű komponenseinek karbantartását az M.A.502. b) vagy d) pont szerint végezték, amikor is a karbantartást az M.A.801. pont rendelkezéseinek megfelelő légijármű-üzembehelyezési eljárások szerint kell elvégezni.

M.A.803. Pilóta-tulajdonos jóváhagyása

a) A pilóta-tulajdonosi besoroláshoz az adott személynek: 1. az adott légi jármű típusra vagy osztályra egy tagállam által kiadott vagy érvényesített érvényes szakszolgálati engedéllyel (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) kell rendelkeznie; és 2. a légi jármű egyedüli vagy társtulajdonosának kell lennie; aki: i. a lajstromozási űrlapon felsorolt természetes személyek egyike; vagy ii. egy nonprofit, kedvtelési céllal létrehozott jogi személyiségű társaság tagja, ahol a jogi személyiségű társaság van tulajdonosként vagy üzemeltetőként feltüntetve a lajstromozási okmányban, és ez a tag közvetlenül részt vesz a társaság döntési folyamataiban, továbbá a társaság pilóta-tulajdonosi karbantartás elvégzésére jelölte ki.

b) Az e melléklet VIII. függelékében meghatározott, a pilóta-tulajdonos által végzett, korlátozott karbantartást követően az olyan, legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű, hajtóművel nem rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében, amelyeket nem használnak CAT-műveletek, egyedi kereskedelmi célú műveletek, valamint jóváhagyott képzési szervezetek és bejelentett képzési szervezetek által végrehajtott kereskedelmi célú műveletek során, a pilóta-tulajdonos kiállíthatja az üzembehelyezési bizonyítványt.

c) A pilóta-tulajdonos által végzett korlátozott karbantartás hatókörét az M.A.302. pontban említett légi jármű karbantartási programban kell meghatározni.

d) Az üzembehelyezési bizonyítványt be kell vezetni a légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartásába, és annak tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapvető részleteit, a felhasznált karbantartási dokumentációt, a karbantartás befejezésének időpontját, valamint a bizonyítványt kibocsátó pilóta-tulajdonos személyazonosságát, aláírását és szakszolgálati engedélyének számát.

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.A.901. A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata

A légi jármű légialkalmassági bizonyítványa érvényességének biztosítása érdekében a légi járművet és a jármű folyamatos légialkalmasságát dokumentáló nyilvántartásokat rendszeresen légialkalmassági vizsgálat keretében felül kell vizsgálni.

a) A sikeres légialkalmassági felülvizsgálat befejezésekor - az e melléklet III. függelékének megfelelően (15a. vagy 15b. számú EASA-űrlap) - kiállítják a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány 1 évig érvényes;

b) Az ellenőrzött környezetben lévő légi jármű olyan légi jármű, amelynek az előző 12 hónap során: 1. a légialkalmasságát folyamatosan egy egyedi CAMO vagy CAO irányította; 2. a karbantartását egy, az e melléklet F. alrésze, a II. melléklet (145. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, beleértve azokat az eseteket is, amikor az M.A.803. b) pontban említett karbantartási feladatok elvégzésére és az üzembe helyezésre az e melléklet M.A.801. b) 1. és 2. pontja szerint kerül sor.

c) A b) 1. pontban említett, a légi jármű légialkalmasságát irányító szervezet - az esetnek megfelelően az Vc. melléklet CAMO.A.125. e), e melléklet M.A.711. d) vagy az Vd. melléklet CAO.A.095. c) 1. ponttal összhangban és a j) pont figyelembevétele mellett - az összes ellenőrzött környezetben lévő, az 1008/2008/EK rendeletnek megfelelően engedélyezett légi fuvarozók által használt légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű légi járművek esetében: 1. az M.A.901. pontnak megfelelően kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; 2. az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja, feltéve, hogy a légi jármű ellenőrzött környezetben volt.

d) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság állítja ki egy CAMO vagy CAO által készített - és a tulajdonos vagy az üzemben tartó kérelmével együtt beküldött - ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után azon, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és 2 730 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű légi járművek esetében, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 1. nem ellenőrzött környezetben vannak; 2. légialkalmasságuk irányításáról olyan szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére. Az első albekezdésben említett ajánlás az M.A.901. pont szerint elvégzett légialkalmassági felülvizsgálaton alapul.

e) A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű légi járművek esetében - az esetnek megfelelően az Vc. melléklet CAMO.A.125. e) pontjával, e melléklet M.A.711. b) pontjával vagy az Vd. melléklet CAO.A.095. c) pontjával összhangban és a j) pont figyelembevétele mellett - bármely, a tulajdonos vagy az üzemben tartó által kijelölt CAMO vagy CAO: 1. az M.A.901. pontnak megfelelően kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; 2. az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja, feltéve, hogy a légi jármű az irányítása alatti ellenőrzött környezetben volt.

f) Az M.A.901. c) 2. ponttól és az M.A.901. e) 2. ponttól eltérve, az ellenőrzött környezetben lévő légi járművek esetében a légi jármű légialkalmasságát irányító, a b) 1. pontban említett szervezet, a j) pont követelményeinek való megfelelés függvényében, kétszer egy-egy éves időtartamra meghosszabbíthatja az illetékes hatóság vagy egy másik CAMO, illetve CAO által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét.

g) Amikor a körülmények arra utalnak, hogy a légi közlekedés biztonsága szempontjából potenciális kockázattal kell számolni, az illetékes hatóságnak saját magának kell elvégeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadnia a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

h) A g) pont sérelme nélkül az illetékes hatóság az alábbi esetekben is saját maga elvégezheti a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt: 1. ha a légi jármű légialkalmasságának irányításáról olyan CAMO vagy CAO gondoskodik, amelynek székhelye harmadik országban található; 2. bármely más, legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű légi jármű esetében, ha a tulajdonos ezt kéri.

i) Amennyiben az illetékes hatóság a g) vagy a h) ponttal összhangban, vagy az ajánlásnak az M.B.901. pont szerinti értékelését követően maga állítja ki a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, a légi jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója - amennyiben az az említett cél érdekében szükséges - az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a következőket: 1. az illetékes hatóság által előírt dokumentáció; 2. az illetékes hatóság alkalmazottai számára alkalmas elhelyezés a megfelelő helyszínen; 3. a tanúsító személyek támogatása.

j) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány nem adható ki és nem hosszabbítható meg, ha arra utaló bizonyíték vagy jel van, hogy a légi jármű nem alkalmas a légi fuvarozásra.

k) A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata tartalmazza a légi jármű nyilvántartásainak teljes körűen dokumentált vizsgálatát, amely igazolja a következő követelmények teljesülését: 1. a légi jármű sárkányszerkezete, hajtóműve és légcsavarja által teljesített repülési időt és az ehhez kapcsolódó repülési ciklusokat megfelelően nyilvántartásba vették; 2. a repülési kézikönyv az adott légijármű-konfigurációra vonatkozik, és megfelel a legutóbbi felülvizsgálati státusznak; 3. a légi járművön minden, a jóváhagyott légijármű-karbantartási program értelmében esedékes karbantartási munkát végrehajtottak; 4. minden ismert hibát kijavítottak, illetve adott esetben a javítást az M.A.403. pontnak megfelelően, ellenőrzött módon halasztották el; 5. minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást alkalmaztak és megfelelően nyilvántartásba vettek; 6. a légi járművön végrehajtott összes módosítást és javítást nyilvántartásba vették, és azok megfelelnek az M.A.304. pontnak; 7. a légi járműbe beszerelt összes korlátozott üzemidejű alkatrészt és szabályozott üzemű komponenst megfelelően azonosították, nyilvántartásba vették, és azok nem lépték túl a vonatkozó korlátozásokat; 8. az összes karbantartási munkát e melléklettel összhangban végezték; 9. az aktuális tömeg- és súlypontjelentés megfelel a légi jármű aktuális konfigurációjának és érvényes; 10. a légi jármű megfelel a típusterven végrehajtott és az ügynökség által jóváhagyott legutóbbi felülvizsgálatnak; 11. szükség esetén a légi jármű rendelkezik a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) I. alrészének megfelelő, a légi jármű aktuális konfigurációjához tartozó zajbizonyítvánnyal.

l) A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata tartalmazza a légi jármű fizikai vizsgálatát. A szóban forgó vizsgálat során a III. melléklet (66. rész) értelmében nem megfelelően képesített légialkalmasság-felülvizsgáló személyek munkáját képesített személyeknek kell segíteniük.

m) A légi jármű fizikai vizsgálata során a légialkalmasság-felülvizsgáló személyek biztosítják a következőket: 1. az összes előírt jelölés és felirat megfelelően el legyen helyezve; 2. a légi jármű megfeleljen a jóváhagyott repülési kézikönyvnek; 3. a légi jármű konfigurációja megfeleljen a jóváhagyott dokumentációnak; 4. ne legyen az M.A.403. pontnak megfelelően nem kezelt, nyilvánvaló hiba; 5. a légi jármű és a nyilvántartások k) pont szerint dokumentált átvizsgálása között ne legyen ellentmondás.

n) Az a) pontban foglalt rendelkezéstől eltérve annak érdekében, hogy a fizikai vizsgálat karbantartási ellenőrzés keretében legyen végrehajtható, a légialkalmassági felülvizsgálat legfeljebb 90 nappal korábban elvégezhető anélkül, hogy az a légialkalmassági felülvizsgálati eljárás folyamatosságát befolyásolná.

o) Az e melléklet III. függeléke szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15b. számú EASA-űrlap), illetve a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadására vonatkozó ajánlás (15a. számú EASA-űrlap) csak a következő feltételekkel bocsátható ki: 1. a bizonyítványt, illetve az ajánlást a jóváhagyott szervezet nevében a felhatalmazott légialkalmasság-felülvizsgáló személy adja ki; 2. a légialkalmassági felülvizsgálatot maradéktalanul végrehajtották.

p) A légi jármű számára kiállított vagy meghosszabbított légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány másolatát 10 napon belül meg kell küldeni az érintett légi járművet lajstromozó tagállamnak.

q) A légialkalmassági felülvizsgálattal összefüggő feladatok nem adhatók alvállalkozásba.

r) Ha a légialkalmassági felülvizsgálat eredménye nem meggyőző, a felülvizsgálatot végző szervezet erről - a lehető leghamarabb, de legkésőbb az attól a pillanattól számított 72 órán belül, amikor azonosította azt az okot, amely miatt a légialkalmassági felülvizsgálat nem meggyőző - tájékoztatja az illetékes hatóságot.

s) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nem szabad kiállítani addig, amíg nem sikerült valamennyi hiányosságot megszüntetni.

M.A.902. A légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány érvényessége

a) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényét veszti, ha: 1. azt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy 2. a légialkalmassági bizonyítványt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy 3. a légi jármű nem szerepel valamely tagállam légijármű-lajstromában; vagy 4. azt a típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján a légialkalmassági bizonyítványt kiállítják, felfüggesztették vagy visszavonták.

b) A légi jármű nem repülhet, ha légialkalmassági bizonyítványa érvénytelen, vagy: 1. a légi jármű vagy a légi járműbe beépített bármely komponens folyamatos légi alkalmassága nem felel meg e rész előírásainak; vagy 2. a légi jármű már nem felel meg az ügynökség által jóváhagyott típustervnek; vagy 3. a légi járművet a repülési kézikönyv vagy a légialkalmassági bizonyítvány jóváhagyott korlátozásait túllépve működtették anélkül, hogy megfelelő intézkedést tettek volna; vagy 4. a légi jármű olyan baleset vagy esemény részese volt, amely befolyásolta a légi jármű légi alkalmasságát, és nem tettek megfelelő intézkedéseket a légi alkalmasság helyreállítására; vagy 5. valamelyik módosítás vagy javítás nem felel meg az M.A.304. pont rendelkezéseinek.

c) A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén azt vissza kell szolgáltatni az illetékes hatóságnak.

M.A.903. A légi jármű lajstromozásának átadása az EU-n belül

a) A légi jármű lajstromozásának EU-n belüli átadása esetén a kérelmező: 1. tájékoztatja az előző tagállamot, hogy a légi járművet melyik tagállamban fogják lajstromozni; majd 2. kérelmet nyújt be a másik tagállamnak a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kibocsátásáért.

b) Az M.A.902. a) 3. pont rendelkezései ellenére, a korábbi légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány lejártának napjáig érvényes marad.

M.A.904. Az Európai Unióba importált légi járművek légialkalmassági vizsgálata

a) Harmadik országból vagy olyan szabályozási rendszerből történő behozatal esetén, ahol az (EU) 2018/1139 rendelet nem alkalmazandó, a légi jármű valamely tagállam lajstromába kerül, a kérelmező: 1. a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet nyújt be a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához; 2. nem új légi jármű esetében elvégeztet egy, az M.A.901. pont szerinti légialkalmassági felülvizsgálatot; 3. elvégezteti az M.A.302. pont szerint jóváhagyott légijármű-karbantartási programnak való megfeleléshez szükséges karbantartási munkákat.

b) Miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, a felülvizsgálatot végző szervezet a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának megküldi a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó dokumentált ajánlását.

c) A légi jármű tulajdonosa vizsgálat céljára hozzáférést biztosít a légi járműhöz a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának.

d) A lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága akkor állítja ki a légialkalmassági bizonyítványt, ha meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a 748/2012/EU rendelet I. mellékletében (21. rész) meghatározott követelményeknek.

e) A tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt is kiállítja. A bizonyítvány egy évig érvényes, kivéve, ha az illetékes hatóság a légi közlekedés biztonsága okán az érvényességi idő lerövidítése mellett dönt.

M.A.905. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az e melléklet előírásainak való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság az e melléklet előírásainak való minden olyan meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

c) Az M.B.903. pont szerinti szabálytalanságra vonatkozó értesítés kézhezvételét követően az M.A.201. pont értelmében felelős személy vagy szervezet kiigazítási intézkedési tervet készít, és kiigazító intézkedéseit az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül a hatóság számára kielégítő módon bemutatja, ideértve a szabálytalanság újabb előfordulásának megelőzését és okának megszüntetését célzó megfelelő kiigazító intézkedést is.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.B.101. Hatály

E szakasz megállapítja az e rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

M.B.102. Az illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, amely a bizonyítványok kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért, illetve a légi alkalmasság fenntartása felügyeletéért felel. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b) Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Képesítés és képzés

Az e mellékletben tárgyalt tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és folyamatos továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

d) Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e mellékletnek (M. rész) való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

M.B.103. Szabálytalanságok és végrehajtási intézkedések személyek esetében

Ha az e melléklet szerinti felügyeletért felelős illetékes hatóság a felügyelet során vagy bármilyen más módon bizonyítékot talál arra, hogy egy, az (EU) 2018/1139 rendelettel összhangban kiadott szakszolgálati engedéllyel, bizonyítvánnyal, jogosítással vagy tanúsítvánnyal rendelkező személy nem tesz eleget az (EU) 2018/1139 rendelet vonatkozó követelményeinek, a meg nem felelést megállapító illetékes hatóság megteszi a szükséges végrehajtási intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a meg nem felelés további fennállását.

M.B.104. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes bizonyítványok kibocsátása, érvényessége fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) Az e melléklettel összhangban jóváhagyott szervezetek felügyeletéhez használt nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: 1. a szervezet jóváhagyása iránti kérelem; 2. a szervezet jóváhagyásáról szóló igazolás, ideértve a módosításokat is; 3. az auditálási program másolata, felsorolva az esedékes, illetve már elvégzett auditok időpontját; 4. az illetékes hatóság által ellátott folyamatos felügyelet nyilvántartásai, ideértve minden audit-nyilvántartást; 5. minden vonatkozó levelezés másolata; 6. az esetleges mentesítések és végrehajtási intézkedések részletei; 7. a szervezet felügyeletére vonatkozó, más illetékes hatóságoktól érkező esetleges jelentések; 8. a szervezet szabályzata és annak módosításai; 9. az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott minden más dokumentum másolata.

c) A b) pont szerinti nyilvántartásokat legalább öt évig meg kell őrizni.

d) Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartásoknak legalább az alábbiak másolatait kell tartalmazniuk: 1. a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa; 2. légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok; 3. a CAO-k vagy CAMO-k által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati ajánlások; 4. az illetékes hatóság által közvetlenül végzett légialkalmassági felülvizsgálatokra vonatkozó jelentések; 5. a légi járműre vonatkozó teljes levelezés; 6. a mentesítési és végrehajtási intézkedés(ek) adatai; 7. az e melléklet vagy a 965/2012/EU rendelet II. melléklete (ARO rész) alapján az illetékes hatóság által jóváhagyott mindennemű okmány.

e) A d) pontban említett nyilvántartásokat két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a légi járművet véglegesen kivonják a szolgálatból.

f) Minden nyilvántartást kérésre más tagállam vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

M.B.105. Kölcsönös információcsere

a) A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében az (EU) 2018/1139 rendelet 72. cikke értelmében az illetékes hatóságok biztosítják az összes szükséges információ kölcsönös cseréjét.

b) A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

M.B.201. Kötelezettségek

Az M.1. pontban meghatározott illetékes hatóságok felelősek az auditok, ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásáért, hogy az e mellékletben meghatározott követelmények teljesüljenek.

M.B.202. Az ügynökség tájékoztatása

a) Ha jelentős probléma merül fel az (EU) 2018/1139 rendelet bevezetésével kapcsolatban, az illetékes hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell az ügynökséget.

b) Az illetékes hatóságnak közölnie kell az ügynökséggel az M.A.202. pont értelmében általa kapott eseményjelentésekben szereplő, a repülésbiztonság szempontjából jelentős információkat.

C. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.B.301. Légijármű-karbantartási program

a) Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a légijármű-karbantartási program megfelel-e az M.A.302. pont rendelkezéseinek.

b) Kivéve, ha az M.A.302. c) pont másként állapítja meg, a légijármű-karbantartási programot és annak módosításait közvetlenül az illetékes hatóság hagyja jóvá. Az illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani az M.A.302. d), e) és f) pontban előírt valamennyi adathoz.

c) Az M.A.302. c) pont szerinti közvetett jóváhagyás esetén a CAO vagy a CAMO légijármű-karbantartási programjára vonatkozó jóváhagyási eljárást az illetékes hatóság az adott szervezetnek az Vd. melléklet CAO.A.025. pontjában, e melléklet M.A.704. pontjában vagy az Vc. melléklet CAMO.A.300. pontjában említett szabályzaton keresztül hagyja jóvá.

M.B.302. Mentességek

Az illetékes hatóságnak valamennyi, az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkével összhangban megadott mentességről nyilvántartást kell vezetnie, és azt meg kell őriznie.

M.B.303. A légi jármű folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérése

a) Az illetékes hatóságnak - kockázatalapú megközelítést alkalmazva - vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b) A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését, és a légi alkalmasság szempontjából kockázatot jelentő összes tényezőre kiterjed.

c) A szúrópróbaszerű ellenőrzés során - a vonatkozó követelmények alapján - megvizsgálják a légi alkalmassági szabványos teljesülését, és megállapítják az esetleges szabálytalanságokat.

d) A feltárt szabálytalanságokat az e részben szereplő követelmények alapján kell csoportosítani, és azokat az M.A.201. pont szerint felelős személynek vagy szervezetnek írásban meg kell erősítenie Az illetékes hatóság eljárással rendelkezik a szabálytalanságok biztonsági szempontból való értékelésére.

e) Az illetékes hatóság nyilvántartásba vesz minden szabálytalanságot, valamint az azok lezárására tett minden intézkedést.

f) Ha a repülőgépek ellenőrzése során bizonyíték merül fel az e részben vagy bármely más részben szereplő rendelkezések megsértésére vonatkozóan, akkor az adott szabálytalansággal a vonatkozó részben foglaltak szerint kell foglalkozni.

g) Amennyiben a végrehajtási intézkedések megvalósulásához ez szükséges, az illetékes hatóság információcserét folytat a többi illetékes hatósággal az f) pont szerint azonosított meg nem felelésekről.

M.B.304. Visszavonás és felfüggesztés

Az illetékes hatóság:

a) a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt az M.B.903. 1. pontban foglaltak szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

M.B.305. A légi jármű műszaki naplózási rendszere

a) A légi járművek M.A.306. pontban előírt műszaki naplózási rendszerének első kiadását az illetékes hatóság hagyja jóvá.

b) Ahhoz, hogy egy szervezet az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása nélkül vezethessen be változtatásokat a légi járművek műszaki naplózási rendszerébe, az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia az Vc. melléklet CAMO.A.300. c) pontjában, e melléklet M.A.704. c) pontjában vagy az Vd. melléklet CAO.A.025 c) pontjában említett, vonatkozó eljárást.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

(még megfelelően kidolgozandó)

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

(még megfelelően kidolgozandó)

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.B.601. Kérelem

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

M.B.602. Első jóváhagyás

a) Amennyiben az M.A.606. a) és b) pontja szerinti előírások teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek az M.A.606. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet F. alrészében előírtaknak, és biztosítania kell, hogy a felelős vezető aláírja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c) Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az e melléklet F. alrészében meghatározott előírásoknak.

e) Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g) Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.603. A jóváhagyás kibocsátása

a) Ha a karbantartó szervezet e melléklet vonatkozó pontjainak megfelel, az illetékes hatóságnak a 3. számú EASA-űrlapon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (e melléklet V. függeléke), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b) Az illetékes hatóság az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

c) A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

M.B.604. Folyamatos felügyelet

a) Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az e melléklet B. szakaszának F. alrészével összhangban jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, valamint az esedékes és a már elvégzett auditálások időpontjáról.

b) Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c) A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

d) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

e) Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.605. Szabálytalanságok

a) Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak az e mellékletben vagy az Vb. mellékletben (ML. rész) meghatározott követelmények valamelyikének való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza: 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b) Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.606. Változások

a) Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.617. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b) Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott karbantartó szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c) A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításaira vonatkozóan: 1. A változások közvetlen, az M.A.604. b) ponttal összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené. 2. A változások közvetett, az M.A.604. c) ponttal összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóság biztosítja, hogy: i. a változások kis mértékűek legyenek; ii. kellő ellenőrzést tudjon gyakorolni a változások jóváhagyása felett annak biztosításához, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben meghatározott követelményeknek.

M.B.607. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást az M.B.605. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.B.701. Kérelem

a) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az üzemeltetendő összes légijármű-típusra vonatkozóan a légi jármű üzemeltetői bizonyítványára irányuló első kérelemmel, és adott esetben a kérelmezett esetleges változtatásokkal együtt, a következőket kell jóváhagyásra benyújtani az illetékes hatósághoz: 1. a légialkalmasság-irányítási szabályzat; 2. az üzemeltető légijármű-karbantartási programja; 3. a légi jármű fedélzeti műszaki naplója; 4. adott esetben a légialkalmasság-irányító szervezet és a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet közötti karbantartási szerződések műszaki előírásai.

b) Amennyiben a létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további létesítmények elhelyezkednek.

M.B.702. Első jóváhagyás

a) Feltéve, hogy az M.A.706. a), c), d) pontjában, illetve az M.A.707. pontja szerinti követelmények teljesülnek, az illetékes hatóság hivatalosan írásban jelzi az M.A.706. a), c) és d) pontja, valamint az M.A.707. pontja szerinti alkalmazottak elfogadását a kérelmezőnek.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania, hogy a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárások összhangban állnak-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltakkal, és biztosítja, hogy a felelős vezető aláírja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c) Az illetékes hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében meghatározott követelményeknek.

d) Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

e) A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g) Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.703. A jóváhagyás kiállítása

a) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltaknak megfelel, az illetékes hatóságnak a 14-MG. EASA-űrlapon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (e melléklet VI. függeléke), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b) Az illetékes hatóság a 14-MG. EASA-űrlapon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyás érvényességét.

c) A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 14-MG. EASA-űrlapon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

d) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a 14-MG. EASA-űrlapon közölt információkat az üzembentartási engedélyben is fel kell tüntetni.

M.B.704. Folyamatos felügyelet

a) Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott és felügyelete alá tartozó légialkalmasság-irányító szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

b) Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c) Az e melléklet (M. rész) B. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott szervezetek által kezelt légi járművek közül megfelelő számú darabot minden 24 hónapos időszakban szúrópróbaszerűen gyártmányvizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat alá vonandó minta méretét az illetékes hatóság állapítja meg, a megelőző auditok eredményei, illetve a korábbi gyártmányvizsgálatok alapján.

d) A vizsgálat minden eredményét a szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

e) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

f) Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditok során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.705. Szabálytalanságok

a) Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak az e mellékletben (M. rész) vagy adot esetben az Vb. mellékletben (ML. rész) meghatározott követelmények valamelyikének való meg nem felelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza: 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a légialkalmasság-fenntartó irányító szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b) Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.706. Változások

a) Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.713. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b) Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c) A folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat bármilyen módosítására vonatkozóan: 1. A változások közvetlen, az e melléklet (M. rész) M.A.704. b) pontjával összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szabályzatban meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené. 2. Amennyiben az e melléklet (M. rész) M.A.704. c) pontjával összhangban a változásokat közvetett jóváhagyási eljárás során hagyják jóvá, az illetékes hatóságnak biztosítania kell a következőket: i. a módosítások csekély jelentőségűek; ii. kellő ellenőrzést tud gyakorolni a változások jóváhagyása felett annak biztosításához, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben (M. rész) vagy adott esetben az Vb. mellékletben (ML. rész) meghatározott követelményeknek.

M.B.707. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást az M.B.705. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY - CRS

(még kidolgozandó)

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.B.901. Az ajánlások minősítése

A kérelem és a hozzákapcsolódó, az M.A.901. pont szerinti légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványra vonatkozó ajánlás kézhezvételekor:

1. az illetékes hatóság megfelelően képesített alkalmazottai igazolják, hogy az ajánlásban foglalt megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy az M.A.901. pont szerinti teljes légialkalmassági felülvizsgálatot végrehajtották;

2. az illetékes hatóság vizsgálatot folytat, és további információt kérhet az ajánlás értékelésének alátámasztására.

M.B.902. Az illetékes hatóság által végzett légialkalmassági felülvizsgálat

a) Ha az illetékes hatóság elvégzi a légialkalmassági felülvizsgálatot, és kibocsátja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (az e melléklet III. függelékében foglalt 15. számú EASA-űrlapon), a légialkalmassági felülvizsgálatot az M.A.901. pont szerint kell elvégeznie.

b) Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie. 1. Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt összes légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: a) legalább öt év, a légialkalmasság fenntartása területén szerzett szakmai gyakorlattal; b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; c) hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; d) megfelelő felelősségi körrel járó beosztással. Az a)-d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 1. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.B.902. b) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően teljesített, a légialkalmasság fenntartása területén szerzett további ötéves tapasztalattal. 2. A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt és a legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell: a) legalább három év, a légialkalmasság fenntartása területén szerzett szakmai gyakorlattal; b) a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; c) megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; d) megfelelő felelősségi körrel járó beosztással. Az a)-d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 2. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.B.902. b) 2. a) pontban előírt követelményen túlmenően teljesített, a légialkalmasság fenntartása területén szerzett további négyéves tapasztalattal.

c) Az illetékes hatóságnak minden légialkalmasság-felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megfelelő szakképesítések adatait, és összefoglalja a vonatkozó folyamatos légi alkalmasság fenntartása során szerzett tapasztalatokat és képesítéseket.

d) Az illetékes hatóság a légi alkalmasság felülvizsgálata során hozzáférhet az M.A.305., az M.A.306. és az M.A.401. pontban meghatározott alkalmazandó dokumentációhoz.

e) A légialkalmassági felülvizsgálatot elvégző személyeknek a kielégítő eredménnyel záruló felülvizsgálatot követően ki kell állítaniuk egy 15a. számú űrlapot.

M.B.903. Szabálytalanságok

Ha a légi jármű vizsgálata során vagy más módon bizonyítékot találnak az M. rész előírásainak való nem megfelelésre, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság előírja a megfelelő kiigazítási intézkedést, mielőtt a repülést engedélyezné, és azonnal intézkedik a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszavonásáról vagy felfüggesztéséről.

2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által előírt kiigazító intézkedés a szabálytalanság jellegének felel meg.

M.B.904. Információcsere

Egy légi jármű M.A.903. pont szerinti, tagállamok közötti átadásáról szóló értesítés kézhezvételekor a légi jármű jelenlegi lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti a légi jármű jövőbeli lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatóságát az átadás tárgyát képező légi járművel kapcsolatos bármely ismert problémáról. A légi jármű jövőbeli lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatósága gondoskodik arról, hogy a légi jármű jelenlegi lajstromozása szerinti tagállam illetékes hatósága megfelelően értesüljön az átadásról.

I. függelék

Légialkalmasság-irányítási szerződés

1.

Amikor a tulajdonos vagy az üzemben tartó egy CAMO-val vagy CAO-val az M.A.201 pontnak megfelelő szerződést köt a légialkalmasság-irányítási feladatok elvégzésére, az illetékes hatóság kérésére a tulajdonosnak vagy az üzemben tartónak a mindkét fél által aláírt szerződés egy példányát el kell juttatnia a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához.

2.

A szerződést az e melléklet követelményeire tekintettel kell kidolgozni, és abban meg kell határozni az aláíró feleknek a légi jármű légialkalmasságának fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

3.

A szerződésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: - A légi jármű lajstromjele, típusa és sorozatszáma; - a légi jármű tulajdonosának vagy bejegyzett bérlőjének a neve, vagy a vállalkozás adatai, a címet is beleértve; - a szerződött CAMO adatai, a címet is beleértve; és - az üzemeltetés típusa.

4.

A szerződésnek a következő szöveget kell tartalmaznia:

"A tulajdonos vagy az üzemben tartó megbízza a CAMO-t vagy a CAO-t a légi jármű légialkalmasságának irányításával, olyan légijármű-karbantartási program kidolgozásával, amelyet az M.1. pont szerinti illetékes hatóság hagy jóvá, valamint a légi jármű karbantartásának az említett légijármű-karbantartási programmal összhangban lévő megszervezésével.

E szerződéssel összhangban, mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal az e szerződésből rá háruló kötelezettségek teljesítésére.

A tulajdonos/üzemben tartó nyilatkozik, hogy legjobb tudása szerint a légi jármű légialkalmasságának fenntartására vonatkozóan a CAMO-val vagy CAO-val eddig közölt és a későbbiekben közlendő valamennyi adat pontos, és a légi járművön a CAMO vagy a CAO előzetes jóváhagyása nélkül változtatást nem hajtanak végre.

Amennyiben az aláíró felek bármelyike e szerződéstől eltér, az érvényét veszti. Ebben az esetben minden felelősség a tulajdonost vagy az üzemben tartót terheli valamennyi, a légi jármű légialkalmasságának fenntartásával kapcsolatos feladatért, és a tulajdonosnak két héten belül értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a szerződéstől való szóban forgó eltérésről."

5. Amikor a tulajdonos/üzemben tartó szerződést köt az M.A. 201. pont szerinti CAMO-val vagy CAO-val, a kötelezettségek a felek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

5.1.

A CAMO vagy CAO kötelezettségei: 1.

jóváhagyási feltételeinek ki kell terjednie az adott légijármű-típusra; 2.

teljesítenie kell a légi jármű légialkalmasságának fenntartására vonatkozó alábbi feltételeket: a)

légijármű-karbantartási program kidolgozása a légi járműre, ezen belül - ha szükséges - megbízhatósági program készítése; b)

az M.A.803. c) ponttal összhangban a pilóta-tulajdonos által végrehajtható (a légijármű-karbantartási programban szereplő) karbantartási feladatok megállapítása; c)

a légijármű-karbantartási program jóváhagyásának megszervezése; d)

a jóváhagyást követően a légijármű-karbantartási program egy példányának eljuttatása a tulajdonoshoz vagy az üzemben tartóhoz; e)

felülvizsgálat szervezése abból a célból, hogy biztosítsák a légi jármű korábbi karbantartási programja után az átmenetet; f)

annak megszervezése, hogy minden elvégzendő karbantartási munkát egy jóváhagyott karbantartó szervezet hajtson végre; g)

a vonatkozó légialkalmassági utasítások alkalmazásának megszervezése; h)

az ütemezett karbantartások és légialkalmassági felülvizsgálatok során felfedezett, illetve a tulajdonos által jelentett hibák jóváhagyott karbantartó szervezet által történő kijavításának megszervezése; i)

az ütemezett karbantartásoknak, a légialkalmassági utasítások alkalmazásának, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjének és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazásának a koordinálása; j)

a tulajdonos tájékoztatása minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez kell vinni; k)

a műszaki jellegű nyilvántartások kezelése; l)

a műszaki jellegű nyilvántartások archiválása; 3.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen módosításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; 4.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen javításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; 5.

értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam légialkalmasságot felügyelő hatóságát minden alkalommal, amikor a légi járművet a tulajdonos a jóváhagyott szervezet felhívására nem juttatja el egy jóváhagyott karbantartó szervezethez; 6.

minden alkalommal tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi szerződést nem tartják tiszteletben; 7.

gondoskodnia kell arról, hogy amikor az szükséges, sor kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálatra és kiállításra kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, illetve a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának szóló ajánlás; 8.

másolatot kell küldenie a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokról a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére a bizonyítvány kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül; 9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; 10.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a szerződést bármely fél felmondja;

5.2.

A tulajdonos vagy az üzemben tartó kötelességei: 1.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott légijármű-karbantartási programról; 2.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről; 3.

a CAMO vagy a CAO kérésére és az általa megjelölt időpontban el kell juttatnia a légi járművet ahhoz a jóváhagyott karbantartó szervezethez, amelyről a CAMO-val vagy a CAO-val megállapodtak; 4.

a légi járművön nem hajthat végre változtatást anélkül, hogy először egyeztetne a CAMO-val vagy a CAO-val; 5.

tájékoztatnia kell a CAMO-t vagy a CAO-t minden soron kívül, az adott szervezet tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról; 6.

az üzemi naplókon keresztül jelentenie kell a műveletek során talált hibákat a CAMO-nak vagy a CAO-nak; 7.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármely fél felmondja; 8.

tájékoztatnia kell a CAMO-t vagy a CAO-t és a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha eladja a légi járművet; 9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; 10.

rendszeresen tájékoztatnia kell a CAMO-t vagy a CAO-t a légi jármű repült óráinak számáról és a CAMO-val vagy a CAO-val egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról; 11.

az M.A.803. c) pont szerinti, jóváhagyott légijármű-karbantartási programban meghatározott karbantartási feladatlista kereteit túl nem lépve végrehajtott pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén az M.A.803. d) pontban említett módon rögzítenie kell az üzembehelyezési bizonyítványt az üzemi naplókban; 12.

az M.A.305. a) pontnak megfelelően 30 napon belül tájékoztatnia kell a CAMO-t vagy a CAO-t minden pilóta-tulajdonosi karbantartási feladat elvégzéséről.

6.

Amikor a tulajdonos vagy az üzemben tartó az M.A. 201. ponttal összhangban szerződést köt egy CAMO-val vagy CAO-val, a feleknek a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) szerinti kötelező és önkéntes eseményjelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit egyértelműen meg kell határozni.

II. függelék

Üzemképességi tanúsítvány - 1. számú EASA-űrlap

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználásával a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) I. függeléke foglalkozik.

1. CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1.

A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja a repüléstechnikai termékeken, alkatrészeken és berendezéseken (a továbbiakban: darab, darabok) elvégzett karbantartási munka légialkalmasságát.

1.2.

A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kiállítója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3.

A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, az elfogadás azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások meglétének és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politikának a függvénye is lehet. A tanúsítványban szereplő "jóváhagyott tervadatok" szövegrész ez utóbbi esetben az importáló ország légialkalmassági hatósága általi jóváhagyásra utal.

1.4.

A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5.

A tanúsítvány légi jármű forgalomba hozatalára nem használható fel.

1.6.

A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7.

A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

2. ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1.

A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2.

A tanúsítványt "fekvő" formátumban kell kiállítani, befoglaló méretei azonban - ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára - növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.3.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó rész tetszés szerint elhelyezhető az űrlap elő- vagy hátoldalán.

2.4.

Ügyeljen arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5.

A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6.

A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint egy vagy több más nyelven kell kiállítani.

2.7.

A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8.

Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülje a rövidítések használatát.

2.9.

A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen a kiállító további információkat tüntethet fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a kiállító a bizonylat hátoldalát is igénybe veszi, akkor erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalnia kell.

3. PÉLDÁNYOK

3.1.

A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható, és sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kiállító által megőrzendő példányok száma nincs korlátozva.

4. HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1.

Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, akkor erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kiállítót. A kiállító csak akkor bocsáthat ki új tanúsítványt, ha a hibák ellenőrizhetők és helyesbíthetők.

4.2.

Az új tanúsítványhoz új űrlap-azonosító számot kell rendelni, azt újból alá kell írni és új keltezéssel kell ellátni.

4.3.

A kiállító az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab vagy darabok állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab vagy darabok aktuális állapotára vonatkozik, és 12. rovatában a következő mondattal utalnia kell a korábbi tanúsítványra: "Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlapazonosító szám]. számú tanúsítvány [helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. számú rovatában található hibát (hibákat) helyesbíti, és megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot nem tanúsít." Az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig mindkét tanúsítványt meg kell őrizni.

5. A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat: Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország

Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba csak az "EASA" rövidítést kell beírni.

2. rovat: Az 1. számú EASA-űrlap fejléce

"ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1. SZ. EASA-ŰRLAP"

3. rovat: Űrlap azonosító száma

A 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosító. Az azonosító betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazhat.

4. rovat: Szervezet neve és címe

A munkát tanúsító jóváhagyott szervezet (lásd a 3. számú EASA-űrlapot) teljes neve és címe. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat: Munkamegrendelés/szerződés/számla

A munkamegrendelés száma, a szerződés száma, a számlaszám vagy más hasonló, a darab vagy darabok ügyfél általi nyomonkövethetőségét lehetővé tévő hivatkozási szám.

6. rovat: Darab

Több darab esetén az egyes darabok alkalmi sorszáma. Ezek a sorszámok megkönnyítik a 12. rovatban az egyes darabok azonosítását.

7. rovat: Leírás

A darab megnevezése vagy leírása. Lehetőleg a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezést kell alkalmazni.

8. rovat: Alkatrészszám

A darabon, az arra helyezett címkén vagy a csomagoláson szereplő alkatrészszám. Hajtómű és légcsavar esetében helyettesíthető a típusmegjelöléssel.

9. rovat: Mennyiség

A darabok mennyisége.

10. rovat: Sorozatszám

Ha a darabot valamilyen előírás értelmében sorozatszámmal (gyártási számmal) kell ellátni, akkor ebben a rovatban ezt a számot kell megadni. Ugyanitt olyan más sorozatszám is megadható, amelynek használatára előírás nem kötelez. Ha a darabon nem található sorozatszám, a rovatba az "N/A" szöveget kell írni.

11. rovat: Állapot/munka

A következőkben ismertetjük a 11. rovatban feltüntethető bejegyzéseket. A rovatba mindig csak egy bejegyzést írjon - ha több is érvényes lenne, akkor csak azt az egyet írja be, amely az elvégzett munkát és/vagy a darab állapotát a legpontosabban írja le.

i.Felújítva.Olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a darab teljes mértékben megfeleljen a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa vagy a felszerelés gyártója által a folyamatos légialkalmasságra vonatkozóan kiadott utasításokban vagy a hatóság által jóváhagyott és elfogadott adatokban meghatározott alkalmazandó üzemi tűréseknek. A darabot a fent leírt adatoknak megfelelően legalább szét kell szerelni, meg kell tisztítani, ellenőrizni kell, szükség szerint meg kell javítani, újból össze kell szerelni, és vizsgálatoknak kell alávetni.
ii.Javítva.Hiba vagy hibák kiküszöbölése valamely alkalmazandó szabványnak (1) megfelelően.
iii.Felülvizsgálva/Tesztelve.Vizsgálatok, mérések stb. valamely alkalmazandó szabványnak (1) megfelelően (pl. szemrevételezés, funkcionális vizsgálat, mérőpados vizsgálat stb.).
iv.Módosítva.A darab átalakítása oly módon, hogy megfeleljen valamely alkalmazandó szabványnak. (1)
(1) Alkalmazandó szabvány alatt olyan gyártási, tervezési, karbantartási vagy minőségügyi szabványt, eljárást, technikát vagy gyakorlatot kell érteni, amelyet az illetékes hatóság jóváhagyott vagy amely az illetékes hatóság számára elfogadható. Az alkalmazandó szabványt a 12. rovatban ismertetni kell.

12. rovat: Megjegyzések

A 11. rovatban megjelölt munka leírása vagy közvetlenül, vagy utalásokkal a háttér-dokumentációra oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légialkalmasságát. Szükség esetén használjon külön lapot, és magán az 1. számú EASA-űrlapon utaljon erre. Minden megállapításról derüljön ki egyértelműen, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyikre (egyre vagy többre) vonatkozik.

Példák a 12. rovatba írható információkra:

i. a felhasznált karbantartási adatok, a felülvizsgálat státusza, referenciák;

ii. a légialkalmassági irányelveknek vagy a szervizelési közleményeknek való megfelelés;

iii. az elvégzett javítások;

iv. a végrehajtott módosítások;

v. a beszerelt cserealkatrészek;

vi. a korlátozott üzemidejű alkatrészek státusza;

vii. eltérések a munkamegrendeléstől;

viii. kibocsátási nyilatkozatok a külföldi polgári repülési hatóság karbantartási követelményének való megfelelés érdekében;

ix. kibocsátási nyilatkozatok a külföldi polgári repülési hatóság karbantartási követelményének való megfelelés érdekében;

x. az I. melléklet (M. rész) F. alrésze vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében a komponensnek az M.A.613. pont és a CAO.A.070. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványa kiállításakor adandó nyilatkozat: "Tanúsítja, hogy - hacsak e rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz - a 11. rovatban megjelölt és e rovatban leírt munka elvégzése az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrészében vagy Vd. mellékletében (CAO-rész) foglalt követelményeknek megfelelően történt, és a munka vonatkozásában a tétel üzemképes. EZ NEM JELENT AZ 1321/2014/EU RENDELET II. MELLÉKLETE (145. rész) ÉRTELMÉBEN VETT ÜZEMKÉPESSÉGET." Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

13a-13e. rovat

Általános követelmények a 13a-13e. rovattal szemben: Karbantartási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni.

14a. rovat

Jelölje be azt a négyzetet (bejelölhető mindkettő is), amelynek megfelelő szabályok szerint a munkát végezték. Ha az "A 12. rovatban megjelölt más szabály" lehetőséget jelöli be, akkor a 12. rovatban adja meg a más légialkalmassági hatóság(ok) szabályzatát. Legalább az egyik négyzetet be kell jelölni, de adott esetben mindkettő bejelölhető.

Ha a karbantartást az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrésze vagy Vd. melléklete (CAO-rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor az "A 12. rovatban megjelölt más szabály" lehetőséget kell bejelölni, és a 12. rovatba be kell írni az üzembehelyezési bizonyítvány kiállításakor adandó nyilatkozatot. Ebben az esetben a "hacsak e rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz" kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a) ha a karbantartást nem sikerült elvégezni;

b) ha a karbantartás során el kellett térni az I. melléklet (M. rész) vagy az Vd. melléklet (CAO-rész) követelményeitől;

c) ha a karbantartás az I. mellékletben (M. rész) vagy az Vd. mellékletben (CAO-rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. mezőben fel kell tüntetni az adott nemzeti szabályozást.

Ha a karbantartást az 1321/2014/EU rendelet II. mellékletének (145. rész) A. szakasza alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor a "hacsak a 12. rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz" kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a) ha a karbantartást nem sikerült elvégezni;

b) ha a karbantartás során el kellett térni a II. melléklet (145. rész) követelményeitől;

c) ha a karbantartás a II. mellékletben (145. rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. mezőben fel kell tüntetni az adott nemzeti szabályozást.

14b. rovat: Hivatalos aláírás

Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A felismerés megkönnyítése érdekében a rovatban az aláíró személy egyedi azonosító száma is elhelyezhető.

14c. rovat: Tanúsítvány/jóváhagyás száma

A tanúsítvány, illetve jóváhagyás száma vagy hivatkozási jele. Ezt a számot, illetve hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki.

14d. rovat: Név

A 14b. rovatot aláíró személy neve olvasható formában.

14e. rovat: Kelt

A 14b. rovat aláírásának napja a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége

A tanúsítványon elhelyezendő következő szöveg arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül az űrlapon megjelölt darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségük fennáll.

"EZEN OKMÁNY MEGLÉTE ÖNMAGÁBAN NEM JELENT AUTOMATIKUS BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT.

HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR ALAPVETŐ GONDOSKODNIA ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT.

A 13A. ÉS A 14A. ROVATBAN TALÁLHATÓ NYILATKOZAT NEM BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNY. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT."

KÉP HIÁNYZIK

III. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány - 15. számú EASA-űrlap

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

IV. függelék

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a ii. melléklet (145. rész) szerint

1. Az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) alkalmazásában a karbantartó szervezet jóváhagyásának szabványos rendszerét a 13. pont táblázata tartalmazza. Ez a rendszer a kisméretű szervezetek esetében a 12. pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandó. A szervezet jóváhagyása legalább - korlátozásokkal - egyetlen osztályra és kategóriára, legfeljebb - korlátozásokkal - valamennyi osztályra és kategóriára vonatkozhat.

2. A 13. pont táblázatán túlmenően a jóváhagyott karbantartó szervezet a tevékenységi körét köteles megjelölni a kézikönyvében. Lásd még a 11. pontot.

3. Az illetékes hatóság általi jóváhagyásban megjelölt osztályon (osztályokon) és kategórián (kategóriákon) belül a jóváhagyás pontos korlátait a karbantartó szervezet kézikönyvében megjelölt tevékenységi kör határozza meg. Ezért alapvető fontosságú, hogy a jóváhagyásban megjelölt osztály (osztályok) és kategória (kategóriák), illetőleg a szervezet tevékenységi köre igazodjék (igazodjanak) egymáshoz.

4. Az A jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet a légi járművön és annak komponensein (beleértve a hajtóműveket és/vagy a segédhajtóműveket is) a légi jármű karbantartási adatainak megfelelően, illetőleg - az illetékes hatóság hozzájárulásával - a komponens-karbantartási adatoknak megfelelően csak úgy végezhet karbantartást, hogy közben a komponensek be vannak szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor azonban az A jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet a komponenshez való jobb hozzáférés érdekében a karbantartás tárgyát képező komponenseket átmenetileg eltávolíthatja a légi járműből, hacsak az eltávolítás olyan további karbantartást nem tesz szükségessé, amelyre e pont rendelkezései nem jogosítanak fel. Ezt a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás keretében ellenőrizni kell. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét.

5. A B jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet a légi járműből eltávolított hajtóművön és/vagy segédhajtóművön és/vagy a hajtómű és/vagy a segédhajtómű komponensein a hajtómű és/vagy a segédhajtómű karbantartási adatainak megfelelően, illetőleg - az illetékes hatóság hozzájárulásával - a komponens karbantartási adatainak megfelelően csak úgy végezhet karbantartást, hogy közben a komponensek be vannak szerelve a hajtóműbe és/vagy a segédhajtóműbe. Ugyanakkor azonban a B jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet a komponenshez való jobb hozzáférés érdekében a karbantartás tárgyát képező komponenseket átmenetileg eltávolíthatja a hajtóműből és/vagy a segédhajtóműből, hacsak az eltávolítás olyan további karbantartást nem tesz szükségessé, amelyre e pont rendelkezései nem jogosítanak fel. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét. A B jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet - a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerinti ellenőrzés mellett - a légi járműbe beszerelt hajtóművön az alap- és az üzemeltetési karbantartás részeként is végrehajthat karbantartási munkákat. Amennyiben az illetékes hatóság engedélyezi, ezt a tevékenységet a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott tevékenységi körnek is tükröznie kell.

6. A C jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet (a hajtóművek és a segédhajtóművek kivételével) a légi járműbe vagy hajtóműbe, illetőleg segédhajtóműbe való beszerelésre szánt komponenseken azok nem beszerelt állapotában is végrehajthat karbantartást. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét. A C jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet - a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerinti ellenőrzés mellett - a légi járműbe, illetve a hajtóműbe vagy segédhajtóműbe beszerelt komponensen az alap- és az üzemeltetési karbantartás részeként, illetve hajtómű- és/vagy segédhajtómű-karbantartó telephelyen is végrehajthat karbantartási munkákat. Amennyiben az illetékes hatóság engedélyezi, ezt a tevékenységet a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott tevékenységi körnek is tükröznie kell.

7. A D jóváhagyási kategória olyan független kategória, amely nem szükségképpen kapcsolódik meghatározott légi járműhöz, hajtóműhöz vagy más komponenshez. A "D1 - Roncsolásmentes vizsgálatok" kategória csak olyan jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében szükséges, amelyek más szervezetek számára önálló feladatként hajtanak végre roncsolásmentes vizsgálatokat. Az A, B vagy C jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet, amennyiben a karbantartó szervezet kézikönyve roncsolásmentes vizsgálatokra vonatkozó eljárásokat is tartalmaz, a saját maga által karbantartott termékeken úgy is végrehajthat roncsolásmentes vizsgálatokat, hogy a D1 kategóriában nincs jóváhagyva.

8. A II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében az A jóváhagyási kategória"alapkarbantartás" és "üzemeltetési karbantartás" alkategóriára bomlik. Ezek a szervezetek vagy csak alapkarbantartásra, vagy csak üzemeltetési karbantartásra, vagy mindkettőre jóváhagyhatók. Megjegyzendő, hogy az elsődlegesen alapkarbantartás céljára szolgáló telephelyen belül elhelyezkedő, de üzemeltetési karbantartást végző egységnek rendelkeznie kell az üzemeltetési karbantartásra vonatkozó jogosultsággal.

9. A korlátozásokat megjelölő rész célja az, hogy az illetékes hatóság a kibocsátandó jóváhagyást maximális rugalmassággal igazíthassa hozzá az adott szervezethez. A jóváhagyáson a kategóriát a megfelelő korlátozás kíséretében kell feltüntetni. A 13. pont táblázata tartalmazza a lehetséges korlátozásokat. Bár a karbantartás minden jóváhagyási kategórián belül az utolsó helyen van megemlítve, bizonyos esetekben indokolt lehet, hogy a hatóság inkább a karbantartási feladatra helyezze a hangsúlyt, semmint a légi járműre, a hajtóműtípusra vagy a gyártóra, ha ez jobban leírja az adott szervezet tevékenységét (például akkor, ha a szervezet repülőelektronikai rendszerek beszerelésével és karbantartásával foglalkozik). A korlátozásokat megjelölő rész ilyen értelmű kitöltése arra utal, hogy a karbantartó szervezet legfeljebb a megjelölt típusig/feladatig végezhet karbantartást.

10. Ha az A vagy a B jóváhagyási kategória esetében a korlátozásokat megjelölő rész sorozatra, típusra vagy csoportra való utalást tartalmaz, akkor a "sorozat" egy meghatározott típussorozatot (például az Airbus 300 vagy 310 vagy 319 vagy a Boeing 737-300 sorozatot, az RB211-524 sorozatot, a Cessna 150 vagy a Cessna 172 sorozatot, a Beech 55 sorozatot vagy a Continental O-200 sorozatot stb.) jelöl; a "típus" egy meghatározott típust vagy modellt (például az Airbus 310-240 típust vagy az RB 211-524 B4 típust vagy a Cessna 172RG típust) jelöl; tetszőleges számú sorozat vagy típus megadható; a "csoport" pedig például az egy hajtóműves, dugattyús motoros Cessna légi járműveket vagy a feltöltő nélküli Lycoming dugattyús motorokat stb. jelölheti.

11. Ha a szervezet alkalmassági jegyzéke nagy terjedelmű és gyakran igényelhet módosítást, akkor ezek a módosítások az adott esetnek megfelelően az M.A.604. c) és az M.B.606. c) vagy a 145.A.70. c) és a 145.B.40. pont szerinti közvetett eljárással hagyhatók jóvá.

12. Ha a karbantartó szervezet teljes karbantartási tevékenységét egyetlen személy tervezi és hajtja végre, akkor a szervezet csak korlátozott hatókörű jóváhagyást kaphat. A hatókör legfeljebb a következőképpen határozható meg: JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA KORLÁTOZÁS JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK A2 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: LEGFELJEBB 5 700 KG TÖMEGŰ REPÜLŐGÉPEK DUGATTYÚS MOTOROS HAJTÓMŰVEL, 5 700 KG-IG JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK A3 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: HELIKOPTEREK EGY HAJTÓMŰVES, DUGATTYÚS MOTOROS LÉGI JÁRMŰ, 3 175 KG-IG JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK A4 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: AZ A1, A2 ÉS A3 KATEGÓRIÁBA NEM TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰVEK NINCS KORLÁTOZÁS JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: HAJTÓMŰVEK B2 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: DUGATTYÚS MOTOROS HAJTÓMŰ 450 LE ALATT JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: KOMPONENSEK A TELJES HAJTÓMŰ ÉS SEGÉDHAJTÓMŰ KIVÉTELÉVEL C1-C22 A SZERVEZET ALKALMASSÁGI JEGYZÉKE SZERINT JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: SPECIÁLIS D1: RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK MEG KELL ADNI A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT MÓDSZERÉT/MÓDSZEREIT Megjegyzendő, hogy az illetékes hatóság a szervezet tevékenységét a jóváhagyás különös feltételei között a szervezet felkészültségének megfelelően tovább korlátozhatja.

13. Táblázat JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA KORLÁTOZÁS ALAPKARBANTARTÁS ÜZEMELTETÉSI KARBANTARTÁS HAJTÓMŰVEK A1 5 700 kg-nál nagyobb tömegű repülőgépek [Csak a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében] [Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat] Példa: Airbus A320 sorozat [IGEN/NEM] (*1) [IGEN/NEM] (*1) A2 Legfeljebb 5 700 kg tömegű repülőgépek [Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat] Példa: DHC-6 Twin Otter sorozat Tüntesse fel, hogy kiadhatók-e a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok. [IGEN/NEM] (*1) [IGEN/NEM] (*1) A3 Helikopterek [Meg kell adni a helikopter gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat] Példa: Robinson R44 [IGEN/NEM] (*1) [IGEN/NEM] (*1) A4 Az A1, A2 és A3 kategóriába nem tartozó légi járművek [Meg kell adni a légi jármű kategóriáját (vitorlázó repülőgép, ballon, léghajó stb.), gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat.] Tüntesse fel, hogy kiadhatók-e a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok. [IGEN/NEM] (*1) [IGEN/NEM] (*1) HAJTÓMŰVEK B1: Gázturbina [Meg kell adni a hajtómű sorozatát vagy típusát és/vagy a karbantartási feladatokat]. Példa: PT6A sorozat B2: Dugattyús motor [Meg kell adni a hajtómű gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat] B3: Segédhajtómű [Meg kell adni a hajtómű gyártóját, sorozatát vagy típusát és/vagy a karbantartási feladatokat] KOMPONENSEK A TELJES HAJTÓMŰ ÉS SEGÉDHAJTÓMŰ KIVÉTELÉVEL C1: Légkondicionálás, nyomásszabályozás [Meg kell adni a légi jármű típusát vagy gyártóját, a komponens gyártóját vagy az adott komponenst és/vagy utalni kell a kézikönyvben található alkalmassági jegyzékre és/vagy a karbantartási feladat(ok)ra] Példa: PT6A hajtómű tüzelőanyag-szabályozó rendszere C2: Automatikus repülésirányító rendszer C3: Kommunikációs és navigációs berendezések C4: Ajtók, nyílások C5: Villamosenergia-ellátás, világítás C6: Felszerelés C7: Hajtómű, segédhajtómű C8: Kormányzás C9: Tüzelőanyag C10: Helikopter - Forgószárnyak C11: Helikopter - Hajtómű C12: Hidraulika C13: Kijelzők, adatrögzítő rendszer C14: Futómű C15: Oxigén C16: Légcsavarok C17: Pneumatika, vákuumrendszer C18: Jegesedés, eső, tűz elleni védelem C19: Ablakok C20: Szerkezeti elemek C21: Vízballaszt C22: Teljesítményfokozó rendszer SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK D1: Roncsolásmentes vizsgálatok [Meg kell adni a roncsolásmentes vizsgálatok módszerét/módszereit] (*1) A nem kívánt rész törlendő.

V. függelék

A karbantartó szervezet bizonyítványa az I. melléklet (M. rész) F. alrésze szerint - 3-MF. számú EASA-űrlap

1/2. oldal

[TAGÁLLAM (*)]

Az Európai Unió tagállama (**)

KARBANTARTÓ SZERVEZET BIZONYÍTVÁNYA

Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].MF.[XXXX]

Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1321/2014/EU bizottsági rendelet alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z)

[VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]

mint az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerinti karbantartó szervezet a fenti referenciákkal jogosult a mellékelt jóváhagyási feltételekben felsorolt termékek, alkatrészek és berendezések karbantartására és ezzel összefüggésben üzembehelyezési bizonyítványok kiállítására, továbbá - ha az külön meg van jelölve - az 1321/2014/EU bizottsági rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) ML.A.903. pontja alapján végrehajtott légialkalmassági felülvizsgálatot követően jogosult légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat kiadni a mellékelt jóváhagyási feltételekben felsorolt légi járművek részére.

FELTÉTELEK:

1. A bizonyítvány csak a jóváhagyott karbantartó szervezet 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakasza F. alrészében említett kézikönyvének a tevékenységi kört meghatározó szakaszában megjelölt területre vonatkozik; valamint

2. a bizonyítvány feltétele, hogy a szervezet kövesse a jóváhagyott karbantartó szervezet kézikönyve szerinti eljárásokat; valamint

3. a bizonyítvány mindaddig érvényes, ameddig a jóváhagyott karbantartó szervezet továbbra is teljesíti az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében (M. rész) és Vb. mellékletében (ML. rész) foglalt követelményeket.

4. A fenti feltételek teljesülése esetén a bizonyítvány 2021. szeptember 24-ig marad érvényben, kivéve, ha egy ennél korábbi dátumon azt lemondják, felfüggesztik, visszavonják, vagy a helyébe új bizonyítvány lép.

Az eredeti kiállítás kelte: ...

A felülvizsgálat kelte: ...

A felülvizsgálat száma: ...

Aláírás: ...

Az illetékes hatóság részéről: [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)]

3-MF. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

(*) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(**) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő.

2/2. oldal

A KARBANTARTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK FELTÉTELEI

Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].MF.XXXX

Szervezet: [VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLYJÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIAKORLÁTOZÁS
LÉGI JÁRMŰVEK (**)(***)(****)
(***)(****)
HAJTÓMŰVEK (**)(***)(***)
(***)(***)
KOMPONENSEK A TELJES HAJTÓMŰVEK ÉS A SEGÉDHAJTÓMŰVEK KIVÉTELÉVEL (**)(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
(***)(***)
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK (**)(***)(***)
(***)(***)

E jóváhagyási feltételek csak a jóváhagyott karbantartó szervezet kézikönyvének a tevékenységi kört meghatározó szakaszában megjelölt termékekre, alkatrészekre és berendezésekre, illetőleg tevékenységekre vonatkozik.

A karbantartó szervezet szabályzatának hivatkozási száma/jele: ...

Az eredeti kiállítás kelte: ...

A legutóbbi jóváhagyott felülvizsgálat időpontja: ... A felülvizsgálat száma: ...

Aláírás: ...

Az illetékes hatóság részéről: [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)

3-MF. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

(*) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(**) Törlendő, ha a szervezet jóváhagyása az adott osztályra nem terjed ki.

(***) Beírandó a megfelelő korlátozás.

(****) Tüntesse fel a megfelelő korlátozást, és hogy megengedett-e a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok kiállítása (csak kereskedelmi légi forgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveknél lehetséges, ha a szervezet a légialkalmassági felülvizsgálatot a légijármű-karbantartási programban foglalt éves ellenőrzéssel egy időben végzi).

VI. függelék

A légialkalmasság-irányító szervezet bizonyítványa az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint - 14-MG. számú EASA-űrlap

[TAGÁLLAM (*)]

Az Európai Unió tagállama (**)

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET BIZONYÍTVÁNYA

Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].MG.XXXX (hiv. AOC XX.XXXX)

Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1321/2014/EU bizottsági rendeletnek a kiállítás időpontjában hatályos rendelkezései alapján a(z) [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)] az alábbiakban megjelölt feltételekkel tanúsítja, hogy a(z)

[VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]

az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának G. alrésze alapján légialkalmasság-irányító szervezet, és ebbéli minőségében jogosult ellátni a csatolt jóváhagyási feltételekben felsorolt légi járművek légialkalmasságával kapcsolatos irányítási feladatokat, továbbá - ha az külön meg van jelölve - az említett rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.901. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. pontja alapján végrehajtott légialkalmassági felülvizsgálatot követően jogosult ajánlásokat és légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat kiadni, továbbá - ha az külön meg van jelölve - az említett rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.711. c) pontjával összhangban jogosult repülési engedélyeket kiadni.

FELTÉTELEK

1. A bizonyítvány csak az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának G. alrésze értelmében jóváhagyott irányadó folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzatának a jóváhagyásra vonatkozó szakaszában meghatározott tevékenységekre vonatkozik.

2. A bizonyítvány feltétele, hogy a szervezet kövesse az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletének (M. rész) G. alrésze szerint jóváhagyott folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat szerinti eljárásokat.

3. A bizonyítvány addig érvényes, ameddig a légialkalmasság-irányító szervezet követi az 1321/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében (M. rész) és - adott esetben - az Vb. mellékletében (ML. rész) foglaltakat.

4. Ha a légialkalmasság-irányító szervezet a minőségbiztosítási rendszere keretében egy vagy több szervezettel szolgáltatásnyújtás céljából alvállalkozói szerződést köt, akkor a bizonyítványnak az is feltétele, hogy ez az egy vagy több szervezet a vonatkozó szerződéses kötelezettségeit teljesítse.

5. A fenti 1-4. feltétel teljesülése esetén a bizonyítvány - a lemondás, a helyébe lépő új bizonyítvány kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve - 2021. szeptember 24-ig érvényes. Ha ez az űrlap az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozókra is vonatkozik, akkor hivatkozásként a rendes szám mellett a légijármű-üzembentartási bizonyítvány (AOC) számát is meg kell adni, és az 5. feltétel helyett a következő további 6., 7. és 8. feltételeket kell feltüntetni:

6. Ez a bizonyítvány nem minősül az 1. feltétel szerinti légijárműtípus üzemeltetésére vonatkozó engedélynek. Légi járművek üzemben tartására kizárólag az AOC jogosít fel.

7. Ha az illetékes hatóság kifejezetten másként nem rendelkezik, az AOC megszűnésével, felfüggesztésével vagy visszavonásával a bizonyítvány az AOC szerinti lajstromszámú légi járművek vonatkozásában automatikusan érvényét veszti.

8. A fenti 1-4., 6. és 7. feltétel teljesülése esetén a bizonyítvány - a lemondás, a helyébe lépő új bizonyítvány kiadása, a felfüggesztés és a visszavonás esetét kivéve - 2021. szeptember 24-ig érvényes.

Az eredeti kiállítás kelte: ...

Aláírás: ...

A felülvizsgálat kelte: ... A felülvizsgálat száma: ...

Az illetékes hatóság részéről: [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG (*)]

1/2. oldal

14-MG. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

2/2. oldal

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK FELTÉTELEI

JÓVÁHAGYÁSÁNAK FELTÉTELEI

Hivatkozás: [TAGÁLLAM KÓDJA (*)].MG.XXXX

(hiv.: AOC XX.XXXX)

Szervezet: [VÁLLALAT NEVE ÉS CÍME]

Légijárműtípus/sorozat/csoportLégialkalmassági felülvizsgálat engedélyezveRepülési engedély kiadása engedélyezveMinőségbiztosítási rendszer alapján működő szervezet(ek)
[IGEN/NEM] (***)[IGEN/NEM] (***)
[IGEN/NEM] (***)[IGEN/NEM] (***)
[IGEN/NEM] (***)[IGEN/NEM] (***)
[IGEN/NEM] (***)[IGEN/NEM] (***)

A jóváhagyás feltételei kizárólag a jóváhagyott folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat következő szakaszában található tevékenységi körre vonatkoznak: ...

A folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat hivatkozási száma/jele: ...

Az eredeti kiállítás kelte: ...

Aláírás: ...

A felülvizsgálat kelte: ... A felülvizsgálat száma: ...

Az illetékes hatóság részéről: [TAGÁLLAMI ILLETÉKES HATÓSÁG *]

14-MG. számú EASA-űrlap, 5. kiadás

(*) Vagy "EASA", ha az EASA az illetékes hatóság.

(**) Nem EU-tagállam vagy az EASA esetében törlendő.

(***) Törlendő, ha a szervezet jóváhagyása a megnevezett osztályra vagy kategóriára nem terjed ki.

VII. függelék

Komplex karbantartási feladatok

Az M.A.801. b) 2. és az M.A.801. c) pontban említett komplex karbantartási feladatok közé a következők tartoznak:

1. Módosítás, javítás vagy csere végrehajtása szegecseléssel, kötéssel, laminálással vagy hegesztéssel a repülőgép sárkányszerkezete következő alkatrészei bármelyikén: a) szekrényes tartó; b) szárnyhosszmerevítő szelvény vagy övrúd; c) főtartó; d) főtartó öv; e) feszített tartó része; f) főtartó gerinc; g) repülőcsónak törzse vagy úszó fenékrésze vagy gerinceleme; h) nyomott hullámlemez elem hordszárnyon vagy farokfelületen; i) hordszárnyfőborda; j) hordszárny- vagy farokfelület-merevítődúc; k) hajtómű-felfüggesztés; l) törzshossztartó vagy keret; m) oldalsó feszített tartó, vízszintes feszített tartó vagy válaszfal része; n) ülésrögzítés vagy ülésbak; o) üléssín cseréje; p) futóműdúc vagy merevítődúc; q) tengely; r) kerék; és s) sítalp vagy sítalptartó, a kis súrlódású bevonat cseréjét kivéve.

2. A következőkben felsorolt bármelyik alkatrész módosítása vagy javítása: a) légi jármű burkolata vagy a légi jármű úszójának burkolata, amennyiben a munka támaszt, emelőbakot vagy rögzítést igényel; b) a légi jármű túlnyomásból adódó terhelésnek kitett külső burkolata, amennyiben a burkolat sérülése bármilyen irányban 15 cm (6 hüvelyk) kiterjedésnél nagyobb; c) kormányrendszer teherviselő eleme, beleértve a kormányoszlopot, pedálokat, tengelyeket, negyedelőket, könyökemelőket, kardáncsöveket, kormányszarvat, kovácsolt vagy öntött tartókat, az alábbiak kivételével: i. kötéltoldás vagy sodronyrögzítés javítása süllyesztékes préseléssel (kovácsolással); ii. toló- és húzórudak szegeccsel rögzített végszerelvényeinek cseréje; és d) bármely más, az 1. pontban fel nem sorolt szerkezet, amelyet a gyártó elsődleges szerkezeti elemként határozott meg a karbantartási utasításban, a szerkezetjavítási kézikönyvben vagy a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasításaiban.

3. A következő karbantartási munkák végrehajtása dugattyús motorokon: a) a dugattyús motor alábbiaktól eltérő okból történő szétszedése, majd azt követő összeszerelése: i. hozzáférés a dugattyú-/hengerszerelvényhez; vagy ii. a hátsó szerelvényfedél eltávolítása az olajszivattyú-szerelvények megvizsgálása és/vagy kicserélése céljából, amennyiben ez a munka nem igényli a belső fogaskerekek eltávolítását és visszaillesztését; b) a fordulatszám-csökkentő áttétel (reduktor) fogaskerekeinek szétszedése, majd azt követő összeszerelése; c) varratok hegesztése és keményforrasztása, kivéve a kipufogóegységek megfelelően jóváhagyott és megfelelő engedélyekkel rendelkező hegesztő által elvégzett olyan kisebb hegesztéses javításait, amelyek nem járnak semmilyen komponens cseréjével; d) az egységek próbapadon bevizsgált egyedi részeinek megbontása, kivéve azokat az eseteket, amikor alapvetően szervizben cserélhető vagy beállítható elemeket cserélnek ki vagy állítanak be.

4. A légcsavar kiegyensúlyozása, kivéve a) a karbantartási kézikönyv által esetlegesen előírt statikus kiegyenlítés tanúsítását; b) a felszerelt légcsavarok elektronikus kiegyensúlyozó berendezéssel elvégzett dinamikus kiegyensúlyozását, ahol a karbantartási kézikönyv vagy más jóváhagyott légialkalmassági adat lehetővé teszi ezt.

5. Minden olyan további feladat, amely a következőket igényli: a) speciális szerszámozottság, berendezések vagy létesítmények; vagy b) jelentős koordinációval járó eljárások, amelyekre a feladatok végrehajtásának nagyfokú időigényessége és jelentős számú résztvevője miatt van szükség.

VIII. függelék

A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartás

A pilóta-tulajdonos által végezhető karbantartás feltételei szerint kivitelezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt az I. melléklet (M. rész) követelményein túl a következő alapelveknek is eleget kell tenni:

a) Kompetencia és felelősség 1. Minden esetben a pilóta-tulajdonos felel az általa végrehajtott karbantartási munkákért. 2. A pilóta-tulajdonos által elvégezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt a pilóta-tulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik-e a feladat végrehajtásához szükséges kompetenciával. A pilóta-tulajdonosok felelőssége, hogy megismerkedjenek a légi járművükre vonatkozó szabványos karbantartási gyakorlatokkal és a légijármű-karbantartási programmal. Ha a pilóta-tulajdonos nem kompetens a végrehajtandó feladatot illetően, annak elvégzését nem bízhatja rá másik személyre. 3. A pilóta-tulajdonos (vagy a vele szerződésben lévő CAMO vagy CAO) felelős a pilóta-tulajdonos feladatainak ezen alapelvek szerinti meghatározásáért a karbantartási programban, valamint annak biztosításáért, hogy a dokumentumot időben frissítsék. 4. A karbantartási programot az M.A.302. pont rendelkezéseivel összhangban kell jóváhagyni.

b) Feladatok A pilóta-tulajdonos egyszerű szemrevételezéssel és műveletekkel ellenőrizheti a repülőgépsárkány, a hajtóművek, a rendszerek és a komponensek általános állapotát, nyilvánvaló sérüléseit és normál működését. A karbantartási feladatokat nem végezheti el a pilóta-tulajdonos, ha az adott feladat: 1. kritikus karbantartási feladat. 2. fő komponensek vagy szerelvények eltávolítását igényli; és/vagy 3. végrehajtására egy légialkalmassági irányelvnek (AD) vagy egy légi alkalmasságot korlátozó tételnek (ALI) való megfelelés érdekében van szükség, hacsak azt az AD vagy az ALI külön nem engedélyezi; és/vagy 4. speciális szerszámok vagy hitelesített eszközök használatát igényli (kivéve a nyomatékkulcsot és a csupaszoló szerszámot); és/vagy 5. bevizsgáló berendezések használatát igényli, vagy különleges tesztelést ír elő (például roncsolásmentes vizsgálatot, rendszerteszteket vagy a repülőelektronikai berendezések üzem közbeni ellenőrzését); és/vagy 6. bármilyen nem ütemezett különleges vizsgálatból (például durva leszállás közben végzett ellenőrzésből) áll; és/vagy 7. az IFR műveletek szempontjából alapvető fontosságú rendszerekre hat ki; és/vagy 8. szerepel az e melléklet VII. függelékének felsorolásában, vagy az M.A.502. a), az M.A.502. b), az M.A.502. c) vagy az M.A.502. d) pont értelmében vett komponens-karbantartási feladatnak minősül ; és/vagy A fenti 1-9. pontban felsorolt kritériumokat az "M.A.302. d) Karbantartási program" szerint kiadott kevésbé szigorú utasítások nem bírálhatják felül. A légi jármű repülési kézikönyvében a légi jármű repülésre történő előkészítéséhez kapcsolódóként leírt feladatok (például vitorlázó repülőgép szárnyainak összeszerelése vagy repülés előtti ellenőrzés) elvégzése a pilóta feladatának tekintendő, nem pedig a pilóta-tulajdonos karbantartási feladatának, és ezért ezekkel kapcsolatban nincs szükség üzembe helyezési bizonyítványra.

c) Pilóta-tulajdonos karbantartási és nyilvántartási feladatainak elvégzése Az M.A.401. pont rendelkezéseiben megadott karbantartási adatoknak a pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás során mindig rendelkezésre kell állniuk, és azoknak meg kell felelni. A pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás leírásában említett részletes adatokat az M.A.803. d) pontnak megfelelően rögzíteni kell az üzembe helyezési bizonyítványban. A pilóta-tulajdonosnak M.A.305. a) ponttal összhangban az elvégzett pilóta-tulajdonosi karbantartás befejezésétől számított 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a légi jármű folyamatos légi alkalmasságáért felelős légialkalmasság-irányító szervezetet (ha van ilyen).

II. MELLÉKLET

(145. rész)

145.1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

Az illetékes hatóság e rész alkalmazásában:

1. a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az e tagállam által kijelölt hatóság; vagy

2. a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

145.A.10. Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat az előírásokat, amelyeket a szervezetnek teljesítenie kell, hogy légi jármű, illetve komponensei karbantartására jóváhagyást nyerhessen, vagy annak érvénye fennmaradjon.

145.A.15 Kérelem

A jóváhagyás kibocsátására vagy módosítására irányuló kérelmet az illetékes hatóságnak az általa meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

145.A.20 A jóváhagyás hatóköre

A szervezet köteles a kézikönyvében meghatározni a munkáknak azt a körét, amelyre a jóváhagyás vonatkozik (az I. melléklet [M. rész] IV. függelékében található táblázat tartalmazza az összes jóváhagyási osztályt és kategóriát).

145.A.25. A létesítménnyel szembeni követelmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a) A létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, és biztosítsák különösen az időjárási hatásoktól való védelmet. A szakműhelyeket és a helyiségeket úgy kell elkülöníteni, hogy biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét. 1. A légi járművek alapkarbantartásához megfelelő méretű hangárok álljanak rendelkezésre, hogy a bázison a tervezett alapkarbantartásba bevont légi járművet el lehessen helyezni. 2. A komponensek karbantartásához elegendően nagy komponensműhelyek álljanak rendelkezésre, hogy a tervezett alapkarbantartásba bevont komponenseket el lehessen helyezni.

b) Az a) pontban említett tervezett munka irányításához, valamint a tanúsító személyeknek álljon rendelkezésre megfelelő iroda, hogy meghatározott feladataikat úgy végezhessék el, hogy a légi jármű megfelelő színvonalú karbantartásához hozzájárulhassanak.

c) A hangárokat, a komponensműhelyeket és az irodákat magában foglaló munkahelyi környezetnek alkalmasnak kell lennie a mindenkori feladatok végrehajtására, és különösen meg kell felelnie a különleges követelményeknek. Kivéve, ha valamilyen konkrét feladat különleges munkahely-kialakítást igényel, a munkahelyi környezetnek olyannak kell lennie, hogy az alkalmazottak teljesítőképességét ne befolyásolja: 1. a hőmérsékletet olyan szinten kell tartani, hogy az alkalmazottak a feladatokat szükségtelen kényelmetlenség nélkül végezhessék el; 2. port és minden más, levegőben lebegő szennyeződést minimális szinten kell tartani, és az a munkaterületen nem érheti el azt a mértéket, hogy a légi jármű/komponens látható felületi szennyeződését okozza. Amikor a por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés látható felületi szennyeződést okoz, minden erre érzékeny rendszert le kell zárni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek nem állnak helyre; 3. a világítást úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa minden ellenőrzési és karbantartási feladat hatékony elvégzését; 4. a zaj nem zavarhatja az alkalmazottakat ellenőrzési feladataik ellátásában. Ha nem lehetséges a zaj okát befolyásolni, az ilyen alkalmazottakat el kell látni a szükséges személyi védőfelszereléssel, amely megakadályozza, hogy a túlzott zaj elvonja figyelmüket a vizsgálati feladatoktól; 5. ha valamely különleges karbantartási feladat az előzőektől eltérő, meghatározott környezeti feltételeket igényel, ügyelni kell az ilyen feltételek biztosítására. A különleges feltételeket a karbantartási dokumentációban határozzák meg; 6. az üzemeltetési karbantartás munkakörnyezetét úgy kell kialakítani, hogy az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatot a figyelem szükségtelen elvonása nélkül végre lehessen hajtani. Ezért, ha a munkahelyi környezet elfogadhatatlan mértékben romlik a hőmérséklet, nedvességtartalom, jégeső, jég, hó, szél, fény, por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés miatt, az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatokat fel kell függeszteni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek helyre nem állnak.

d) Biztonságos tárolólétesítményeket kell biztosítani az alkatrészek, a berendezések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, hogy elkerüljék a tárolt tételek állagromlását vagy károsodását. A tárolólétesítményekhez való hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

145.A.30. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott szabványoknak megfelelően végezzék el. A felelős vezető: 1. biztosítja, hogy minden szükséges erőforrás rendelkezésre álljon a karbantartásnak a 145.A.65. b) pont és a szervezet jóváhagyása szerinti elvégzéséhez; 2. megállapítja a 145.A.65. a) pontjában meghatározott biztonság- és minőségpolitikát, és elősegíti azok megvalósítását; 3. igazolja, hogy e mellékletet (145. rész) illetően rendelkezik az alapvető ismeretekkel.

b) A szervezet kijelöl egy személyt vagy személyek csoportját, aki(k)nek a feladatai közé tartozik annak biztosítása, hogy a szervezet feleljen meg e rész rendelkezéseinek. Az ilyen személy(ek)nek a szervezet felelős vezetője alárendeltségébe kell tartozniuk. 1. A kijelölt személy vagy személyek képviseli(k) a szervezet karbantartás irányítási struktúráját és felelős(ek) az e részben meghatározott összes feladatért. 2. A kijelölt személyt vagy személyeket azonosítani kell, és okmányaikat az illetékes hatósághoz az általa előírt formában és módon be kell nyújtani. 3. A kijelölt személynek vagy személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponense karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal, és igazolniuk kell, hogy e részről alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek. 4. Az eljárásokban világossá kell tenni, hogy valamely adott személy hosszabb távolléte esetén őt ki helyettesíti.

c) Az a) pont szerinti felelős vezető kinevez egy személyt, aki felelős a 145.A.65. c) pontban előírt visszacsatolási rendszert is magában foglaló minőségbiztosítási rendszer figyelemmel kíséréséért. A kinevezett személy közvetlenül hozzáférhet a felelős vezetőhöz annak biztosítására, hogy ő megfelelő tájékoztatást kapjon a minőségbiztosításról és megfelelőség irányításáról.

d) A szervezetnek rendelkeznie kell karbantartási munkaidőtervvel, amely kimutatja, hogy a szervezet elegendő nagyságú, a jóváhagyásnak megfelelő személyzettel rendelkezik a tervezéshez, a végrehajtáshoz, a felügyelethez, az ellenőrzéshez és a minőségbiztosításhoz. Ezenkívül, a szervezetnek rendelkeznie kell eljárással az elvégzendő munka átütemezésére abban az esetben, amikor a ténylegesen meghatározott műszakban vagy időszakban a tervezettnél kevesebb személy áll rendelkezésre.

e) A szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint megállapítja és ellenőrzi a karbantartásban, a légialkalmassági felülvizsgálatokban, az irányításban és/vagy a minőségügyi auditokban részt vevő alkalmazottai alkalmasságát. A munkakör ellátásához szükséges szakértelem mellett, az alkalmasságnak ki kell terjednie az emberi tényező és a teljesítőképesség jelentőségének az adott személy szervezetben betöltött funkciójához szükséges mértékű megértésére. Az emberi tényező azokat az elveket jelenti, amelyek a repüléstechnikai tervezésre, tanúsításra, szakképzésre, működésre és karbantartásra vonatkoznak, és amelyek biztonságos kölcsönös kapcsolatot igyekeznek teremteni az emberi tényezők és más rendszerösszetevők között, megfelelő figyelemmel az ember teljesítőképességére. Az emberi teljesítőképesség az emberi képességek és korlátok összessége, amelyeknek hatása van a légi közlekedés biztonságára és hatékonyságára.

f) A szervezetnek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a légi alkalmasság fenntartása érdekében a légijármű-szerkezetek vagy komponensek - vagy mindkettő - roncsolásmentes vizsgálatát végzik, illetve ellenőrzik, megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek az adott roncsolásmentes vizsgálatok elvégzéséhez, az ügynökség által elismert európai vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Azoknak a személyeknek, akik bármilyen más szakfeladatot látnak el, megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük, a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően. E ponttól eltérve, a g) pontban, illetve a h) 1. és 2. pontban említett, a III. melléklet (66. rész) szerint B1, B3 vagy L kategóriájú képesítéssel rendelkező személyek elvégezhetnek és/vagy ellenőrizhetnek festékdiffúziós repedésvizsgálatot.

g) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartó szervezetnek a B1 és B2, B2L, B3 és L kategóriájú légi járművek üzemeltetési karbantartása esetén rendelkeznie kell minősített tanúsító személyzettel, a III. mellékletben (66. rész) és a 145.A.35. pontban meghatározottak szerint. Ezenkívül, az ilyen szervezetek alkalmazhatnak a feladatra megfelelően kiképzett, a 66.A.20. a) 1. és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban meghatározott jogosultságokkal rendelkező és a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakat kisebb tervezett üzemeltetési karbantartási, illetve egyszerű hibajavítási feladatok elvégzésére. Az ilyen tanúsító személyek rendelkezésre állása azonban nem pótolja a megfelelő, B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú tanúsító személyeket.

h) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek: 1. a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek hangár-karbantartásához olyan, a megfelelő légijármű-típus tekintetében minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személyek támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a III. melléklet (66. rész) és a 145.A.35. pont szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is, i. a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak gondoskodnak arról, hogy minden szükséges feladat és ellenőrzés az előírt szabványok szerint elvégzésre kerüljön, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt; ii. a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet; iii. a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkára az adott hangár-karbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében sor kerüljön, továbbá felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy megállapodjanak az üzemeltetővel, hogy az ilyen munka egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig halasztásra kerül. 2. a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek hangár-karbantartásához rendelkeznie kell a következők egyikével: i. az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint megfelelő B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel; ii. az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) i. pontban meghatározott támogató személyek segítenek.

i) A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek az 5. cikk (6) bekezdésének és a 145.A.35. pontnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük.

j) A g) és h) pont rendelkezéseitől eltérve, a III. melléklet (66. rész) előírásainak való megfelelés iránti kötelezettséggel összefüggésben, a szervezet az alábbi rendelkezéseknek megfelelően képesített tanúsító személyeket is alkalmazhat: 1. A Közösség területén kívüli telephelyeken a tanúsító személyek rendelkezhetnek a telephely bejegyzése szerinti ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket. 2. A szervezetnek a Közösség területén kívüli telephelyén elvégzett üzemeltetési karbantartásnál a tanúsító személyek rendelkezhetnek az adott ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket. 3. Ha a légialkalmassági utasítás ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, és kifejezetten meghatározza, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének - a repülésre jogosító engedély alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki. Azonban, a szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka vagy fedélzeti mérnöke megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, hogy a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajthassa végre. 4. Ha egy légi jármű egy támogatott helytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének - a repülésre jogosító engedély alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy meggyőződött-e arról, hogy a parancsnok, illetve a fedélzeti mérnök megfelelő gyakorlati képzésben részesült ahhoz, hogy a meghatározott feladatokat az előírt normának megfelelően hajthassa végre. E pont rendelkezéseit a kézikönyv szerinti eljárásban szerepeltetni kell. 5. Az alábbi, előre nem látható esetekben, amikor a légi járművet fő állomáshelyén kívül helyezték üzemen kívül, és megfelelő tanúsító személyek nem állnak rendelkezésre, a karbantartási feladatok elvégzésével megbízott szervezet egyszeri kivételes tanúsítási engedélyt bocsáthat ki: i. a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó egyenértékű típusengedéllyel rendelkező alkalmazottai egyikének; vagy ii. bármely olyan személynek, aki legalább ötéves karbantartási tapasztalattal, valamint érvényes, a tanúsítást igénylő légijármű-típusra is feljogosító ICAO-engedéllyel rendelkezik légi járművek karbantartásához, feltéve hogy az adott helyen nincs az e rész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a megbízott szervezet a tanúsító személy tapasztalatainak bizonyítékait és engedélyét megőrzi. Az ebben a pontban meghatározott minden esetet az ilyen tanúsítási engedély kibocsátásától számított hét napon belül be kell jelenteni az illetékes hatóságnak. Az egyszeri engedélyt kibocsátó szervezet biztosítja, hogy minden olyan karbantartási munkát, amely a repülésbiztonságot érintheti, megfelelően jóváhagyott szervezet ismételten ellenőrizzen.

k) Ha a szervezet légialkalmassági felülvizsgálatokat végez, és ezekről az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontjának megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt állít ki, rendelkeznie kell megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező, az alábbi követelményeknek mindegyikét teljesítő légialkalmasság-felülvizsgáló személyzettel: 1. rendelkezik tanúsítási engedéllyel a megfelelő légi járműre vonatkozóan; 2. tanúsító személyként legalább hároméves tapasztalattal rendelkezik; 3. független a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasság-fenntartásának folyamatától, vagy teljes hatáskörrel rendelkezik a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasságának fenntartási folyamata felett; 4. rendelkezik az e melléklet (M. rész) C. alrészében vagy az Vb. melléklet (ML. rész) C. alrészében foglalt ismeretekkel; 5. bizonyítottan ismeri a karbantartó szervezetnek a légialkalmassági felülvizsgálattal és a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárásait; 6. az illetékes hatóság vagy a szervezet légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerint teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után az illetékes hatóság hivatalosan elfogadta; 7. az utolsó tizenkét hónapban elvégzett legalább egy légialkalmassági felülvizsgálatot.

145.A.35. Tanúsító személyek és támogató személyek

a) A 145.A.30. g) és h) pontban foglalt előírások mellett a szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személyek, illetve a támogató személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről vagy komponensekről - vagy mindkettőről -, valamint a vonatkozó szervezeti eljárásokról. A tanúsító személyek esetén ezt a rendelkezést a tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt teljesíteni kell. 1. A "támogató személyzet" a III. melléklet (66. rész) szerinti B1, B2, B2L, B3 és/vagy L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel és a megfelelő légijármű-minősítésekkel rendelkező, a hangár-karbantartás környezetében dolgozó azon személyek összessége, akik nem feltétlenül rendelkeznek tanúsítási jogosultsággal. 2. A "vonatkozó légi jármű és/vagy komponens" a mindenkori tanúsítási engedélyben meghatározott légi jármű, illetve komponens. 3. A "tanúsítási engedély" az az engedély, amelyet a tanúsító személyek számára a szervezet bocsátott ki, és amely feljogosítja e személyeket, hogy az ilyen engedélyben megállapított korlátozásokkal a jóváhagyott szervezet megbízásából aláírják az üzembehelyezési bizonyítványt.

b) A 145.A.30. j) és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban felsorolt esetek kivételével a szervezet a tanúsító személynek tanúsítási engedélyt kizárólag a III. mellékletben (66. rész) előírt légijármű-karbantartói engedélyben megjelölt kategóriákra, alkategóriákra, illetőleg - az A kategóriájú engedélyek kivételével - típusjogosításra vonatkozóan bocsáthat ki, azzal a feltétellel, hogy a légijármű-karbantartói engedélynek a tanúsító személy számára kiállított tanúsítási engedély teljes érvényességi időtartama alatt érvényesnek kell lennie, és a tanúsító személynek teljesítenie kell a III. melléklet (66. rész) követelményeit.

c) A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és támogató személy egymást követő két éven belül legalább hat hónapos, ténylegesen jelentős légi jármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalatot szerezzen. E pont alkalmazásában "a ténylegesen jelentős légijármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalat" azt jelenti, hogy a személy a légi jármű vagy komponens karbantartása keretében gyakorolta a tanúsítási engedélyben ráruházott jogosultságot és/vagy ténylegesen karbantartást végzett a tanúsítási engedélyében meghatározott légijárműtípus- vagy légijárműcsoport-rendszerek legalább egyikén.

d) A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és támogató személy minden kétéves időszakon belül kielégítő továbbképzésben részesüljön annak biztosítására, hogy az ilyen alkalmazottak aktuális ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó technológia, a szervezeti eljárások és az emberi tényezővel kapcsolatos tényezők terén.

e) A szervezet a tanúsító személyek, valamint a támogató személy folyamatos továbbképzésére programot hoz létre, amely magában foglalja a 145.A.35. pont vonatkozó pontjainak való megfelelőséget biztosító eljárást, amely a tanúsító személyek számára az e rész szerinti tanúsítási engedély kiállításának alapjául szolgál, valamint a III. mellékletnek (66. rész) való megfelelőséget biztosító eljárást.

f) Kivéve a 145.A.30. j) 5. pontban említett előre nem látható eseteket, a szervezet az e rész szerinti tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt értékeli minden tanúsító személy képességeit, képzettségét és alkalmasságát a tanúsítási kötelezettségek teljesítésére, a kézikönyvben meghatározott eljárásnak megfelelően.

g) Amikor a tanúsító személyek teljesítik az a), b), d) és f) pont, valamint ha alkalmazható, a c) pont rendelkezéseit, a szervezet kibocsátja a tanúsítási engedélyt, amely világosan meghatározza az ilyen engedély hatókörét és korlátozásait. A tanúsítási engedély érvényességének folyamatossága az a), b), d), illetve ahol alkalmazható, a c) pontnak való folyamatos megfeleléstől függ.

h) A tanúsítási engedélyt úgy kell elkészíteni, hogy annak hatókörét a tanúsító személyek és minden erre felhatalmazott személy, akinek ezt az engedélyt meg kell vizsgálnia, egyértelműen megállapíthassa. Amennyiben a hatókör meghatározásához kódokat alkalmaznak, a szervezet köteles a kódok magyarázatát rendelkezésre bocsátani. A "felhatalmazott személy", az illetékes hatóságok, az ügynökség, illetve a tagállamok által kijelölt olyan hivatalos személy, aki felelős a légi jármű vagy komponense karbantartása felügyeletéért.

i) A minőségbiztosítási rendszerért felelős személy ugyancsak felelős a szervezet megbízásából tanúsítási engedélyt kibocsátó tanúsító személyekért. Az ilyen személy kinevezhet más személyeket is a tanúsítási engedélyeknek a karbantartási kézikönyvben megállapított eljárásnak megfelelően történő kiállítására vagy visszavonására.

j) A szervezet nyilvántartást vezet minden tanúsító személyről és támogató személyről, és ebben nyilvántartja: 1. az adott személy III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedélyének részletes adatait; továbbá 2. minden elvégzett kapcsolódó szakképzést; továbbá 3. ha van, a kibocsátott tanúsítási engedély hatókörét; továbbá 4. a korlátozott és az egyszeri tanúsítási engedéllyel rendelkező személyek adatait. A szervezet a nyilvántartást az e pont hatálya alá tartozó személy munkaviszonyának megszűnése, illetőleg az engedély visszavonása után legalább három évig köteles megőrizni. Ezen túlmenően, amikor az e pont hatálya alá tartozó személy a karbantartó szervezetet elhagyja, a szervezet - kérésre - köteles az adott személynek átadni a róla vezetett nyilvántartás másolatát. Az e pont hatálya alá tartozó személyeknek a fentiek szerint róluk vezetett nyilvántartásba - kérésre - betekintést kell biztosítani.

k) A szervezet írásos vagy elektronikus formában a tanúsító személyek rendelkezésére bocsátja tanúsítási engedélyük dokumentált.

l) A tanúsító személyek tanúsítási engedélyüket bármilyen felhatalmazott személynek 24 órán belül kötelesek bemutatni.

m) A tanúsító személyek, illetve a támogató személy esetében a minimális korhatár 21 év.

n) Az A kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kizárólag a meghatározott A kategóriájú légijármű-típusra és a releváns feladatokra vonatkozó, a II. melléklet (145. rész) vagy a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelően engedélyezett szervezetnél végrehajtott képzés után gyakorolhatja az engedélyben meghatározott tanúsítási jogosultságokat. E képzésnek, minden egyes engedélyezett feladatra vonatkozóan, megfelelő gyakorlati és elméleti oktatást is magában kell foglalnia. A képzés kielégítő végrehajtását vizsgával és/vagy munkahelyi értékeléssel kell igazolni, amelyet a szervezetnél kell teljesíteni.

o) A B2 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kizárólag i. megfelelő A kategóriájú légijármű-típustanfolyam és ii. a kibocsátásra kerülő engedély hatályának megfelelő, dokumentált hathónapos gyakorlati tapasztalat megszerzése után gyakorolhatja a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. a) 3. pontjának ii. alpontjában meghatározott tanúsítási jogosultságokat. A típustanfolyamnak, minden egyes engedélyezett feladatra vonatkozóan, megfelelő gyakorlati és elméleti oktatást is magában kell foglalnia. A képzés kielégítő végrehajtását vizsgával vagy munkahelyi értékeléssel kell igazolni. A típustanfolyamot és a vizsgát/értékelést a forgalombahelyezési jogosultságot adó karbantartó szervezet bonyolítja le. A gyakorlati tapasztalat megszerezhető ilyen karbantartó szervezetnél is.

145.A.36. Légialkalmasságot felülvizsgáló személyek nyilvántartása

A szervezet a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek minden adatát nyilvántartásba veszi, és a 145.A.70. a) 6. ponttal összhangban a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek teljes állományáról jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet a karbantartó szervezet kézikönyvének részeként.

A szervezet a nyilvántartást az e pont hatálya alá tartozó személy munkaviszonyának (vagy szerződéses illetve önkéntesi jogviszonyának) megszűnése, illetőleg az engedély visszavonása után legalább három évig köteles megőrizni. Ezen túlmenően, amikor az e pont hatálya alá tartozó személy a karbantartó szervezetet elhagyja, a szervezet - kérésre - köteles az adott személynek átadni a róla vezetett nyilvántartás másolatát.

Az e pont hatálya alá tartozó személyeknek a róluk vezetett nyilvántartásba - kérésre - betekintést kell biztosítani.

145.A.40. Felszerelések és szerszámok

a) A szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges felszerelésekkel és szerszámokkal a jóváhagyás keretében meghatározott feladatok elvégzéséhez, és azokat használnia kell. i. Amennyiben a gyártó egy meghatározott szerszám vagy felszerelés használatát írja elő, a szervezet köteles azt a szerszámot vagy felszerelést alkalmazni, kivéve ha a kézikönyvben megállapított eljárásban az illetékes hatóság más szerszámok vagy felszerelések használatát is engedélyezi. ii. A felszereléseknek és szerszámoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, kivéve azt az esetet, ha valamilyen szerszámot vagy felszerelést olyan ritkán alkalmaznak, hogy annak folyamatos rendelkezésre állása nem szükséges. Az ilyen esetekre a kézikönyvben részletes eljárást kell kidolgozni. iii. A hangár-karbantartásra jóváhagyott szervezetnek elegendő berendezéssel kell rendelkeznie a légi járművekhez való hozzáférés biztosítására, valamint az ilyen légi jármű megfelelő ellenőrzéséhez szükséges állványokkal és dokkolókkal kell rendelkeznie.

b) A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden szerszámot, felszerelést és különösen a vizsgálóberendezéseket, amint helyénvaló, ellenőrizzék és a hivatalosan elismert szabvány szerint olyan gyakorisággal kalibrálják, hogy az biztosítsa azok működőképességét és pontosságát. A szervezet az ilyen kalibrálásokra és az alkalmazott hitelesítő mértékek nyomon követésére vonatkozó nyilvántartásokat megőrzi.

145.A.42. Komponensek

a) A komponensek osztályozása. Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni: i. kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) vagy a II. melléklet (145. rész) másképp rendelkezik; ii. üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani; iii. olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték élettartamuk kötelező határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük; iv. légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri; v. nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot és fogyóeszközt dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz vagy fogyóeszközhöz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

b) Beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok i. A szervezet eljárásokat dolgoz ki a beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok elfogadására annak biztosításához, hogy a komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok megfelelő állapotban vannak, és megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek. ii. A szervezet eljárásokat dolgoz ki annak biztosítására, hogy a komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagokat csak akkor építsék be légi járműbe vagy komponensbe, ha azok megfelelő állapotban vannak, megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek, valamint a vonatkozó karbantartási dokumentációban az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel. iii. A szervezet az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja az alkatrészek egy korlátozott körét, ha a kézikönyv az erre vonatkozó eljárást meghatározza. iv. A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontjában meghatározott komponens csak akkor építhető be, ha a légi jármű tulajdonosa alkalmasnak tartja a légi járművébe való beépítésre.

c) Komponensek elkülönítése i. Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól. ii. Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha élettartamuk kötelező határát kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.

145.A.45. Karbantartási dokumentáció

a) A szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, rendelkeznie kell az alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azokat alkalmaznia kell. Az "alkalmazandó" bármely, a szervezet engedélyében meghatározott jogosítási kategóriáiban, illetve az ehhez kapcsolódó képességi listában meghatározott légi járműre, komponensre vagy folyamatra vonatkozik. Abban az esetben, ha a karbantartási dokumentációt az üzemeltető vagy az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzésekor áll rendelkezésre, azzal a kivétellel, hogy be kell tartani a 145.A.55. c) pont rendelkezéseit.

b) E rész alkalmazásában az alkalmazandó karbantartási dokumentáció az alábbiak bármelyike: 1. bármely alkalmazandó előírás, eljárás, műveleti utasítás vagy információ, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki; 2. minden vonatkozó légialkalmassági utasítás, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki; 3. a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve bármely más, a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) által ilyen adatok közzétételére kötelezett szervezet bocsát ki, valamint a harmadik országokból származó légi jármű vagy komponensek esetén a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság által kötelezően előírt légialkalmassági dokumentáció; 4. bármely alkalmazandó szabvány, beleértve, de nem kizárólag például az ügynökség által a jó karbantartási szabványként elismert szabványos karbantartási gyakorlatot; 5. a d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó adat.

c) A szervezet megállapítja az eljárásokat annak biztosítására, hogy a karbantartó személyek által használt karbantartási dokumentációban lévő esetleges pontatlan, nem teljes vagy félreérthető eljárást, gyakorlatot, információt vagy karbantartási utasítást, ha felfedezik, nyilvántartásba vegyék és arról a karbantartási dokumentáció szerzőjét értesítsék.

d) A szervezet a karbantartási utasításokat kizárólag a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatja. Az ilyen változtatások esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy a változtatás egyenértékű vagy jobb karbantartási színvonalat eredményez, és az ilyen változtatásokról tájékoztatnia kell a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultját. E pont alkalmazásában a karbantartási utasítás az az utasítás, amely meghatározza, hogy valamely konkrét karbantartási feladatot milyen módon kell végrehajtani; nem tartoznak ide a javítások és módosítások mérnöki tervei.

e) A szervezet minden lényeges szervezeti részre vonatkozó közös munkakártyát vagy munkalaprendszert vezet be. Ezenkívül, a szervezet vagy pontosan átvezeti a b) és d) pont szerinti karbantartási dokumentációt az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít az ilyen karbantartási dokumentációban lévő konkrét karbantartási feladatra vagy feladatokra. A munkakártyákat és munkalapokat előállíthatják számítógéppel, és azok elektronikus adatbázisban is tárolhatók, feltéve hogy a jogosulatlan módosítás ellen megfelelő óvintézkedéseket tesznek, és az elektronikus adatbázisról olyan biztonsági másolatot készítenek, amelyet a központi adatbázisban rögzített bármilyen adat bevitelétől számított 24 órán belül aktualizálhatnak. A komplex karbantartási feladatokat át kell vezetni a munkakártyákra vagy munkalapokra, és azokat világos fázisokra kell bontani, hogy a teljes karbantartási feladat végrehajtásának követhetőségét biztosítsák. Amikor a szervezet karbantartási szolgáltatást nyújt valamely légijármű-üzemeltetőnek, amely a saját munkakártya- vagy munkalaprendszerének használatát írja elő, akkor az ilyen munkakártya- vagy munkalaprendszer is alkalmazható. Ebben az esetben a szervezetnek eljárást kell létrehoznia a légi jármű üzemeltetője munkakártyái vagy munkalapjai megfelelő vezetésének biztosítására.

f) A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden alkalmazandó karbantartási adat könnyen hozzáférhető legyen, amikor arra a karbantartó személyeknek szükségük van.

g) A szervezet eljárást hoz létre annak biztosítására, hogy az ellenőrzése alatt álló karbantartási dokumentációt folyamatosan aktualizálják. Az üzemeltető/ügyfél által ellenőrzött és biztosított karbantartási dokumentáció esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy vagy rendelkezik az üzemeltető/ügyfél írásos visszaigazolásával, hogy az összes ilyen karbantartási adat aktuális, vagy rendelkeznie kell munkamegrendelésekkel, amelyek alapján a felhasználandó karbantartási dokumentáció módosítási állapota látható, vagy bizonyíthatja, hogy ez szerepel az üzemeltető/ügyfél karbantartási adatmódosítási listáján.

145.A.47. Termelési terv

a) A szervezetnek rendelkeznie kell a munka mennyiségének és komplexitásának megfelelő olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi minden szükséges személy, szerszám, felszerelés, anyag, karbantartási adat és létesítmény rendelkezésre állásának megtervezését, hogy a karbantartási munkákat biztosan befejezhessék.

b) A karbantartási feladatok tervezésénél, valamint a műszakok szervezésénél figyelembe kell venni az emberi teljesítőképesség határait.

c) Ha műszakváltás vagy személycserék miatt szükségessé válik, hogy a karbantartási feladatok folytatását vagy befejezését átadják, az összes lényeges információt az egymást váltó állomány között ki kell cserélni.

145.A.48. A karbantartás elvégzése

A szervezetnek eljárásokat kell kidolgoznia annak biztosítására, hogy:

a) valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlére kerüljön sor annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve idegen tárgyat vagy anyagot eltávolítottak, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették;

b) valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra;

c) karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen; valamint

d) az I. melléklet (M. rész) M.A.304. pontjában vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.304. ponjtában meghatározott adatok alapján a károk felmérésre, a módosítások és javítások pedig elvégzésre kerüljenek.

145.A.50. A karbantartás tanúsítása

a) Az üzembehelyezési bizonyítványt a szervezet nevében a megfelelően feljogosított tanúsító személy bocsátja ki, amikor ellenőrizték, hogy a szervezet minden megrendelt karbantartást megfelelő módon - a 145.A.70. pontban meghatározott eljárások szerint és figyelemmel a 145.A.45. pontban meghatározott karbantartási dokumentáció rendelkezésre állására és használatára - elvégzett, és nincs olyan ismert meg nem felelés, amely veszélyeztetné a repülésbiztonságot.

b) Az üzembehelyezési bizonyítványt a repülés előtt minden karbantartás befejezésekor ki kell bocsátani.

c) A fenti karbantartás során megállapított addig ismeretlen hibákról vagy meg nem rendelt karbantartási feladatokról tájékoztatni kell a légi jármű üzemeltetőjét, hogy megszerezzék hozzájárulását az ilyen hibák kijavításához vagy a karbantartási munkamegrendelés hiányzó elemeinek pótlásához. Amennyiben a légi jármű üzemeltetője e pont alapján elutasítja az ilyen karbantartás végrehajtását, az e) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

d) A légi járműből eltávolított komponensen elvégzett előírt karbantartást követően üzembehelyezési bizonyítványt kell kiállítani. Ha az I. melléklet (M. rész) M.A.502. pontja vagy adott esetben az Vd. melléklet ML.A.502. pontja másként nem rendelkezik, a komponens üzembehelyezési bizonyítványa az I. melléklet (M. rész) II. függeléke szerinti üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap). Ha a szervezet a komponens karbantartását saját használatra végzi, akkor az 1. számú EASA-űrlap kiállítása attól függően szükséges vagy sem, hogy a szervezet kézikönyve milyen belső üzembehelyezési eljárásokról rendelkezik.

e) Az a) pont rendelkezéseitől eltérve, a szervezet az engedélyezett korlátozások keretén belül kibocsáthatja a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát akkor is, ha nincs olyan helyzetben, hogy minden megrendelt karbantartási munkát befejezzen. A szervezet a bizonyítvány kiállítása előtt az ilyen tényt feltünteti a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványában.

f) Az a) pont, illetve a 145.A.42. pont rendelkezéseitől eltérve, amikor a légi járművet az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázistól eltérő helyen, a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvánnyal rendelkező komponens hiánya miatt helyezik üzemen kívül, engedélyezett a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvány nélküli komponens ideiglenesen beépítése, de legfeljebb 30 repülési órára, vagy addig, amíg a légi jármű először visszatér az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázisára, amelyik előbb bekövetkezik, függően attól, hogy a légi jármű üzemeltetője egyetértését nyilvánította, és az említett komponens rendelkezik alkalmas üzembehelyezési bizonyítvánnyal, és egyébként megfelel minden alkalmazandó karbantartási és üzemelési előírásnak. Az ilyen komponenseket a fent előírt határidőn belül ki kell cserélni, kivéve ha időközben az a) pont, illetve a 145.A.42. pont alapján megfelelő üzembehelyezési bizonyítványt bocsátottak ki.

145.A.55. Karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások

a) A szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. A szervezetnek legalább azokat a nyilvántartásokat meg kell őriznie, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozók üzembehelyezési dokumentumait is.

b) A szervezet köteles minden üzembehelyezési bizonyítványt másolatban - az elvégzett munkával kapcsolatos és az I. melléklet (M. rész) M.A.305. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.305. pontja rendelkezéseinek való megfelelés igazolásához szükséges valamennyi részletes karbantartási nyilvántartás másolatával együtt - átadni a légi jármű tulajdonosának vagy üzemben tartójának.

c) A szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járműre vagy légijármű-komponensre vonatkozó üzembehelyezési bizonyítványát kiadták. Továbbá minden, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállításával kapcsolatos dokumentumból egy példányt meg kell őriznie a kiállítás dátumától számítva három évig, egy példányt pedig a légi jármű tulajdonosának rendelkezésére kell bocsátania. 1. E pont alkalmazásában a nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek. 2. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát. 3. Amikor az e melléklet alapján jóváhagyott szervezet beszünteti működését, a működés utolsó három évére vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek átadni, vagy az illetékes hatóság által meghatározott módon megőrizni.

145.A.60. Események bejelentése

a) A szervezet köteles bejelentést tenni az illetékes hatóságnak, a lajstromozás szerinti államnak, valamint a légi jármű, illetve a komponens tervezéséért felelős szervezetnek a jármű vagy komponense minden olyan azonosított állapotát, amely nem biztonságos állapothoz vezetett vagy ahhoz vezethet vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A szervezet belső eseménybejelentő rendszert hoz létre a kézikönyvének előírásai szerint, hogy lehetővé tegye az ilyen bejelentések összegyűjtését és értékelését, ideértve az a) pont szerint jelentendő események értékelését és az információk kinyerését. Ennek az eljárásnak kell azonosítania az előnytelen terveket, a hiányosságok megszüntetése érdekében a szervezet által már meghozott vagy meghozandó kiigazító intézkedéseket, és értékelnie kell az ilyen eseményekhez kapcsolódó összes ismert vonatkozó információt, valamint az ilyen információ szükség szerinti ismertetésére vonatkozó eljárást.

c) A szervezet az ilyen bejelentéseket az ügynökség által megállapított formában és módon teszi meg és biztosítja, hogy azok tartalmazzák az összes vonatkozó információt a szervezet által ismert állapotra és értékelési eredményekre vonatkozóan.

d) Amennyiben valamely kereskedelmi üzemeltető köt szerződést a szervezettel a karbantartás elvégzésére, az üzemeltető légi járművét vagy komponensét érintő ilyen állapotról az üzemeltetőt is tájékoztatni kell.

e) A szervezet az ilyen bejelentéseket azonnal, de minden esetben 72 órán belül elkészíti és benyújtja attól az időponttól számítva, amikor azonosítja azt az állapotot, amelyre a bejelentés vonatkozik.

145.A.65. Biztonság- és minőségpolitika, karbantartási eljárások és minőségbiztosítási rendszer

a) A szervezet kidolgozza biztonság- és minőségpolitikáját, amelyet a szervezet 145.A.70. pont szerinti kézikönyve is tartalmaz.

b) A szervezet az emberi tényezők és az emberi teljesítőképesség figyelembevételével, az illetékes hatósággal egyeztetve eljárásokat állapít meg a helyes karbantartási gyakorlat és a 145.A.25-145.A.95 pont rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására. Az e pont szerinti eljárásoknak: 1. biztosítaniuk kell, hogy a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkamegrendelés vagy szerződés jöjjön létre, amelyben egyértelműen meghatározásra kerül, hogy milyen karbantartási munkára van szükség ahhoz, hogy a légi jármű és a komponensek a 145.A.50 ponttal összhangban üzembe helyezhetők legyenek; és 2. a karbantartás elvégzésének valamennyi szempontjára, ezen belül a speciális szolgáltatások nyújtására és ellenőrzésére is ki kell terjedniük, és meg kell határozniuk, hogy a szervezet mely szabványok szerint kíván dolgozni.

c) A szervezet minőségbiztosítási rendszert hoz létre, amely az alábbiakat foglalja magában: 1. független auditok az előírt légi jármű/légijármű-komponens szabványoknak való megfelelése, valamint az eljárások megfelelőségének figyelemmel kísérésére, annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások a bevált karbantartási gyakorlaton alapuljanak, és a légi közlekedésre alkalmas légi járművet, illetve légijármű-komponenseket eredményezzenek. A kisebb szervezeteknél a minőségbiztosítási rendszer független auditálásra vonatkozó részére az e rész szerint jóváhagyott más olyan szervezettel vagy személlyel szerződést lehet kötni, aki rendelkezik a szükséges műszaki ismeretekkel és bizonyított megfelelő auditálási tapasztalatokkal; valamint 2. minőségügyi visszacsatolási rendszer a 145.A.30. b) pontban meghatározott személy vagy személyek csoportja, és végül a felelős vezető számára, amely biztosítja, hogy az 1. pont szerinti független auditálás eredményeként létrejövő jelentésekre megfelelő és időben meghozott kiigazító intézkedést hozzanak.

145.A.70. A karbantartó szervezet kézikönyve

a) A "Karbantartó szervezet kézikönyve" az a dokumentum vagy dokumentumok, amely(ek) tartalmazza/tartalmazzák a munka hatókörét, a jóváhagyás tárgyát, és azt, hogy a szervezet miként kívánja e melléklet (145. rész) előírásait teljesíteni. A szervezetnek az illetékes hatósághoz be kell nyújtania a karbantartó szervezet kézikönyvét, amely az alábbi információt tartalmazza: 1. a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a karbantartó szervezet kézikönyve, valamint az esetleges abban hivatkozott kapcsolódó kézikönyvek rögzítik az e melléklet (145. rész) követelményeinek való megfelelést, és azt, hogy a szervezet ezt minden időben követi. Amennyiben a felelős vezető nem a szervezet vezérigazgatója, akkor az ilyen nyilatkozatot vezérigazgató ellenjegyzi; 2. a szervezet biztonsági és minőségbiztosítási politikája a 145.A.65. pontban meghatározottak szerint; 3. a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek beosztása és neve; 4. a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek kötelességei és felelősségi köre, ideértve azokat az ügyeket is, amelyekkel kapcsolatban a szervezet nevében az illetékes hatósággal közvetlenül tárgyalhatnak; 5. szervezeti ábra, amely bemutatja a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek közötti felelősségi viszonyokat; 6. a tanúsító személyek és támogató személyek, valamint adott esetben a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek listája, jóváhagyott hatásköreikkel együtt; 7. az emberi erőforrások általános leírása; 8. a szervezet jóváhagyási bizonyítványában meghatározott telephelyeinek általános leírása; 9. a szervezet jóváhagyás alá tartozó munkaköreinek meghatározása; 10. a 145.A.85. pont szerinti értesítési eljárás a szervezeti változások esetére; 11. a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárása; 12. a szervezet által az e melléklet (145. rész) 145.A.25-145.A.90. pontja alapján létrehozott eljárások és minőségbiztosítási rendszer, és bármilyen további, az I. melléklet (M. rész) és adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) szerint követett eljárás; 13. ahol alkalmazható, azoknak a kereskedelmi üzemeltetőknek a listája, amelyeknek a szervezet légijármű-karbantartási szolgáltatást nyújt; 14. ahol alkalmazható, az alvállalkozó szervezetek listája, a 145.A.75. b) pontban meghatározottak szerint; 15. ahol alkalmazható, az üzemeltetési karbantartó állomások listája, a 145.A.75. d) pont szerint; 16. ahol alkalmazható, a szerződött szervezetek listája.

b) A kézikönyvet szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének. A kézikönyvet és annak minden későbbi módosítását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait a kézikönyv módosítási eljárásában is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban közvetett jóváhagyás).

145.A.75. A szervezet jogosultságai

A kézikönyvnek megfelelően, a szervezet az alábbi feladatok ellátására jogosult:

a) Karbantarthat bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed, a jóváhagyási bizonyítványban és a kézikönyvben meghatározott helyszíneken.

b) Légi jármű vagy komponens karbantartásának elvégzését, amelyre a jóváhagyása kiterjed, más olyan szervezetnek adhatja át, amely e szervezet minőségbiztosítási rendszere alapján működik. Ez utóbbi az e rész szerint ilyen karbantartás elvégzésére megfelelő jóváhagyással nem rendelkező szervezet által végzett munkákra vonatkozik, és a 145.A.65. b) pontban meghatározott eljárások alapján engedélyezett munkák körére korlátozódik. A munkák e köre nem foglalja magában a légi jármű báziskarbantartás során végzett ellenőrzését vagy a műhelyben elvégzett teljes karbantartási ellenőrzést vagy hajtómű vagy hajtóműcsoport nagyjavítását.

c) A jóváhagyása szerinti légi jármű vagy bármely komponens karbantartása bármely tetszőleges helyen, amennyiben ennek szükségessége a karbantartási körülményekből adódik, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy üzemeltetési karbantartás vált szükségességé, a kézikönyvben meghatározott feltételek mellett.

d) A jóváhagyása szerinti bármely légi jármű és/vagy komponens karbantartása olyan helyen, amelyet kisebb karbantartási munkák elvégzésére alkalmas üzemeltetési karbantartási telephelyként jelöltek meg, amennyiben a szervezet kézikönyve tartalmazza az ilyen tevékenységet és felsorolja az ilyen telephelyeket.

e) A üzembehelyezési bizonyítványok kibocsátása a 145.A.50. pont szerinti karbantartás befejezése után.

f) Ha kifejezetten fel van jogosítva az Vb. mellékletben (ML. rész) említett légi járművekre, légialkalmassági felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az e rendelet Vb. mellékletének (ML. rész) ML.A.903. pontjában meghatározott feltételek szerint.

145.A.80. A szervezetre vonatkozó korlátozások

A szervezet kizárólag olyan légi jármű vagy komponens karbantartását végezheti el, amelyre jóváhagyást nyert, és az összes szükséges létesítmény, felszerelés, szerszám, anyag, karbantartási adat és tanúsító személyzet rendelkezésére áll.

145.A.85. Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne, és ha szükséges, módosítja a jóváhagyási bizonyítványt azzal a kivétellel, hogy az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert javasolt személyi változások esetén a változásokról szóló értesítést a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. a 145.A.30. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre, a tanúsító személyzet és a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek.

145.A.90. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyást határozatlan időre bocsátják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben: 1. a szervezet a szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan a 145.B.50. pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban folyamatosan megfelel a II. melléklet (145. rész) előírásainak; és 2. az illetékes hatóság számára folyamatos a hozzáférés a szervezethez, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és 3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

145.A.95. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az e melléklet előírásainak való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság az e melléklet előírásainak való minden olyan meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

c) A 145.B.50. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSA

145.B.01. Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat a közigazgatási eljárásokat, amelyeket az illetékes hatóság feladatai és felelősségi köre gyakorlása során, az e melléklet (145. rész) szerinti karbantartó szervezetek jóváhagyásának kiadása, érvényének fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása tekintetében követ.

145.B.10. Illetékes hatóság

1. Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, és arra ruházza át a felelősséget a karbantartási jóváhagyások kibocsátásáért, érvényességének fenntartásáért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

2. Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3. Képesítés és képzés

Az e melléklet (145. rész) szerinti tevékenységekben részt vevő minden személynek:

a) rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel és minden szükséges ismerettel, tapasztalattal és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához;

b) adott esetben képzésben/továbbképzésben kell részesülnie e mellékletről (145. rész), annak céljáról és a benne foglalt előírásokról.

4. Eljárások

Az illetékes hatóságnak állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy hogyan éri el a B. szakasznak való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

145.B.15. A több tagállamban telephellyel rendelkező szervezetek

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

145.B.20. Első jóváhagyás

1. Amennyiben a 145.A.30. a) és b) pont előírásai teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek a 145.A.30. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

2. Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartási kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek e melléklet (145. rész előírásainak, és a felelős vezető aláírta a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

3. Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet (145. rész) előírásainak.

4. Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a szervezet általi betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

5. Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

6. Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

7. Az első jóváhagyáshoz minden kifogást ki kell küszöbölni, mielőtt a jóváhagyást kibocsáthatják.

145.B.25. A jóváhagyás kibocsátása

1. Az illetékes hatóság hivatalosan jóváhagyja a karbantartási kézikönyvet, és a 3-as nyomtatványon kibocsátja a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt, amely tartalmazza a jóváhagyási kategóriákat is. Az illetékes hatóság a bizonyítványt csak akkor bocsátja ki, ha a szervezet e melléklet (145. rész) követelményeinek megfelel.

2. Az illetékes hatóság a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

3. A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

145.B.30. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

A jóváhagyás folyamatos érvényességét a vonatkozó "első jóváhagyási" folyamat szerint kell figyelemmel kísérni, a 145.B.20. pontban foglaltaknak megfelelően. Ezenkívül:

1. Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

2. Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű felülvizsgálatnak kell alávetni az e mellékletnek (145. rész) való megfelelés vizsgálatára.

3. Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

145.B.35. Változások

1. Az illetékes hatóságnak a 145.A.85. pontban felsorolt minden javasolt változásról a szervezettől értesítést kell kapnia. Az illetékes hatóságnak a szervezetnél bekövetkező bármilyen változás esetén be kell tartania a jóváhagyott eljárás vonatkozó előírásait.

2. Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve ha úgy határoz, hogy a jóváhagyást hatályon kívül kell helyeznie.

145.B.40 A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításai

A karbantartó szervezet kézikönyvében (MOE) elvégzett módosításokra a következő szabályok alkalmazandók:

1. A kézikönyv módosításának a 145.A.70. b) pont értelmében vett közvetlen jóváhagyása esetén az illetékes hatóság, mielőtt a jóváhagyott szervezetet hivatalosan értesítené a jóváhagyásról, ellenőrzi, hogy a kézikönyvben leírt eljárások összhangban vannak-e a II. melléklet (145. rész) előírásaival.

2. A kézikönyv módosításának a 145.A.70. c) pont értelmében vett közvetett jóváhagyása esetén az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy (i) a módosítások csekély jelentőségűek, továbbá arról, hogy (ii) a módosítások jóváhagyása felett kellő ellenőrzéssel rendelkezik ahhoz, hogy a szóban forgó módosítások összhangban maradjanak a II. melléklet (145. rész) rendelkezéseivel.

145.B.45. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást a 145.B.50. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

145.B.50. Szabálytalanságok

a) Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak a 145. rész szerinti követelményeknek való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza: 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű jogsértés mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által a kiigazító intézkedés végrehajtására szabott határidőnek meg kell felelnie a szabálytalanság jellegének, de az kezdetben semmiképpen sem lehet három hónapnál hosszabb. Bizonyos körülmények esetén és a szabálytalanság jellegétől függően, az illetékes hatósággal egyeztetett kielégítő kiigazító intézkedési tervre figyelemmel, az illetékes hatóság a három hónapos időszakot meghosszabbítja.

b) Amennyiben az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül a megfelelőség nem teljesül, intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

145.B.55. Nyilvántartások vezetése

1. Az illetékes hatóság létrehozza a nyilvántartások vezetésének rendszerét minimális tárolási követelményekkel, amelynek alapján minden egyes szervezet jóváhagyása kibocsátásának, érvényessége fenntartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának folyamata megfelelő nyomon követhető.

2. A nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: a) a szervezet jóváhagyás iránti kérelme, ideértve a jóváhagyás érvényességének fenntartását; b) az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programja, beleértve az összes auditálási nyilvántartást; c) a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, ideértve annak minden változását; d) az auditálási program példánya, felsorolva az esedékes és már elvégzett auditokat; e) minden hivatalos levelezés másolata, ideértve a 4-es nyomtatványt vagy az azzal egyenértékű dokumentumokat; f) minden mentesítési és végrehajtási intézkedés adatai; g) az illetékes hatóság minden további auditjelentése; h) a karbantartó szervezet kézikönyve.

3. A fenti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

4. Az illetékes hatóság választhat papíralapú vagy számítógépes rendszert, vagy e kettő bármilyen kombinációját, a megfelelő ellenőrzéstől függően.

145.B.60. Mentességek

Amennyiben egy tagállam az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkének megfelelően mentességet ad e melléklet követelményei alól, az illetékes hatóság rögzíti a mentességet. Az illetékes hatóság a 145.B.55. 3. pontban előírt időtartamig megőrzi a szóban forgó nyilvántartást.

I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány - 1. számú EASA-űrlap

Az I. melléklet (M. rész) II. függelékében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

II. függelék

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) szerint

Az I. melléklet (M. rész) IV. függelékében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

III. függelék

Karbantartó szervezet bizonyítványa - 3-145. számú EASA-űrlap

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

IV. függelék

A nem a III. melléklet (66. rész) szerint képesített személyek igénybevételének feltételei a 145.A.30. J) 1. és 2. pont szerint

1.

Úgy kell tekinteni, hogy z a tanúsító személy, aki megfelel a következő feltételeknek, az teljesíti a 145.A.30. j) 1. és 2. pont előírásait: a)

A személynek a nemzeti rendelkezések szerint, az ICAO I. mellékletével teljes összhangban ráruházott engedéllyel vagy forgalombahelyezési jogosultsággal kell rendelkeznie. b)

A személy munkavégzésének hatóköre nem terjedhet túl a nemzeti engedély, illetve forgalombahelyezési jogosultság közül a szigorúbb korlátozást megállapító hatókörén. c)

A személynek igazolnia kell, hogy a III. melléklet (66. rész) I. függelékének 9. és 10. modulja szerinti, az emberi tényezőkre és a légi közlekedési rendelkezésekre vonatkozó képzésben részesült. d)

Az üzemeltetési karbantartás tanúsítására feljogosított személynek ötéves, az alapkarbantartás tanúsítására feljogosított személynek nyolcéves karbantartási gyakorlatot kell igazolnia. Azonban, annak a személynek, akinek az engedélyezett tevékenysége nem terjed túl a 66. rész szerinti A kategóriás tanúsító személyek tevékenységi körén, elegendő hároméves karbantartási tapasztalatot igazolnia. e)

Az üzemeltetési karbantartás tanúsítására feljogosított személynek és az alapkarbantartásban közreműködő támogató személynek igazolnia kell, hogy típusképzésen vett részt, és sikeres vizsgát tett a III. melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti, megfelelő B1, B2 vagy B3 kategóriában minden olyan légijármű-típusra, amelyre kiterjed a b) pontban meghatározott munkakör hatálya. Azonban annak a személynek, akinek a munkaköre nem terjed túl az A kategóriás tanúsító személyek tevékenységi körén, elegendő, ha a teljes típusképzés helyett a mindenkori feladataira kiterjedő tanfolyamon vesz részt. f)

Az alapkarbantartás tanúsítására feljogosított személynek igazolnia kell, hogy típusképzésen vett részt, és sikeres vizsgát tett a III. melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti C kategóriában minden olyan légijármű-típusra, amelyre kiterjed a b) pontban meghatározott munkakör hatálya, az első légijármű-típus kivételével, amely esetében a tanfolyamot és a vizsgát a III. melléklet szerinti B1, B2 vagy B3 kategóriában kell teljesíteni.

2. Védett jogok a)

A III. melléklet (66. rész) irányadó követelményeinek hatálybalépése előtt jogosultságokkal rendelkező személyek anélkül gyakorolhatják jogosultságaikat, hogy az 1. c)-f) pontnak megfelelnének. b)

Azonban, ezen időpont után bármely tanúsító személynek, aki jogosultsága hatókörét további jogosultságokkal kívánja kiterjeszteni, a fenti 1. pont rendelkezéseinek is meg kell felelnie. c)

A fenti 2. b) pont rendelkezéseitől függetlenül, további típusképzés esetén az 1. c) és az 1. d) pont rendelkezéseit nem szükséges teljesíteni.

III. MELLÉKLET

(66. rész)

66.1. Az illetékes hatóság

a) E melléklet (66. rész) alkalmazásában illetékes hatóság: 1. azon tagállam által kijelölt hatóság, ahová a légijármű-karbantartói engedély kibocsátása iránti első kérelmet benyújtják, vagy 2. másik tagállam által kijelölt hatóság, amennyiben eltér az 1. pontban meghatározott hatósággal kötött megállapodás alapján. Ebben az esetben az 1. pontban említett engedélyt vissza kell vonni, a 66.B.20. pontban említett nyilvántartásokat át kell adni, és e nyilvántartások alapján új engedélyt kell kibocsátani.

b) Az ügynökség felelős a következők meghatározásáért: 1. a légijármű-típusok listája és 2. az egyes légijármű-típusra vonatkozó minősítésekben szereplő sárkányszerkezet-, illetve hajtómű-kombinációk.

A.SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

A LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY

66.A.1. Hatály

Ez a szakasz tartalmazza a légijármű-karbantartói engedély meghatározását és a kérelmezésére, a kibocsátására és az érvényességére vonatkozó követelményeket.

66.A.3. Engedélyek kategóriái és alkategóriái

A légijármű-karbantartói engedélyek kategóriái, illetve adott esetben alkategóriái és rendszerminősítései a következők:

a) A kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva: - A1: repülőgép gázturbinás hajtóművel; - A2: repülőgép dugattyús hajtóművel; - A3: helikopter gázturbinás hajtóművel; - A4: helikopter dugattyús hajtóművel.

b) B1 kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva: - B1.1: repülőgép gázturbinás hajtóművel; - B1.2: repülőgép dugattyús hajtóművel; - B1.3: helikopter gázturbinás hajtóművel; - B1.4: helikopter dugattyús hajtóművel.

c) B2 kategória A B2 engedély minden légi járműre érvényes.

d) B2L kategória A B2L engedély a 66.A.5. pontban meghatározott 1. csoportba tartozók kivételével minden légi járműre vonatkozik, és a következő rendszerminősítésekre oszlik: - kommunikáció/navigáció, - műszerrendszerek, - robotpilóta, - felügyeleti rendszer, - sárkányrendszerek. Minden B2L engedélynek legalább egy rendszerminősítést kell tartalmaznia.

e) B3 kategória A B3 engedély a dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) repülőgépekre vonatkozik.

f) L kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva: - L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek, - L1: vitorlázó repülőgépek, - L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek, - L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek, - L3H: hőlégballonok, - L3G: gázzal töltött ballonok, - L4H: hőléghajók, - L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók, - L5: nem ELA2 gázzal töltött léghajók.

g) C kategória A C engedély repülőgépekre és helikopterekre érvényes.

66.A.5. Légijármű-csoportok

A légijármű-karbantartói engedélyben szereplő minősítések esetében a légi járműveket a következő csoportokba kell sorolni:

1. 1. csoport: hajtóművel rendelkező komplex légi járművek, több hajtóműves helikopterek, az FL290-et meghaladó legnagyobb engedélyezett üzemeltetési magassággal rendelkező repülőgépek, az elektronikus vezérlésű rendszerrel felszerelt légi járművek, nem ELA2 gázzal töltött léghajók és az ügynökség meghatározása szerint légijármű-típusminősítést igénylő egyéb légi járművek. Az Ügynökség dönthet egy, az első albekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő légi járműnek a 2., 3. vagy 4. csoportba sorolásáról, ha úgy ítéli meg, hogy az adott légi jármű alacsonyabb komplexitása ezt indokolja.

2. 2. csoport: az 1. csoportba nem tartozó, az alábbi alcsoportokba sorolható légi járművek: i. 2a alcsoport: - egy turbólégcsavaros hajtóműves repülőgépek, - azok a turbó-sugárhajtóművel vagy több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező repülőgépek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol. ii. 2b alcsoport: - egyturbinás hajtóműves helikopterek, - azok a több gázturbinás hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol. iii. 2c alcsoport: - egy dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek, - azok a több dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

3. 3. csoport: az 1. csoportba nem tartozó dugattyús hajtóműves repülőgépek.

4. 4. csoport: az 1. csoportba nem tartozó vitorlázó repülőgépek, segédmotoros vitorlázó repülőgépek, ballonok és léghajók.

66.A.10. Kérelem

a) A légijármű-karbantartói engedély kibocsátása vagy módosítása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz a 19. számú EASA-űrlapon (lásd V. függelék), a hatóság által meghatározott módon kell benyújtani.

b) A légijármű-karbantartói engedély módosítása iránti kérelmet annak a tagállamnak az illetékes hatóságához kell benyújtani, amely a légijármű-karbantartói engedélyt kibocsátotta.

c) A légijármű-karbantartói engedély további kategóriákra vagy alkategóriákra való kiterjesztésére vonatkozó kérelemhez a 19. számú EASA-űrlap, valamint - szükség szerint - a 66.A.10. a), a 66.A.10. b) és a 66.B.105. pontban előírt okmányok mellett a kérelmező köteles az érvényes eredeti légijármű-karbantartói engedélyét is benyújtani az illetékes hatóságnak.

d) Ha a 66.B.100. pont szerinti eljárás keretében a kategóriamódosítás kérelmezője az első jogosultságot kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban tesz tanúbizonyságot a módosításra való jogosultságáról, a kérelmet a 66.1. pontban említett illetékes hatósághoz kell benyújtani.

e) Ha a 66.B.105. pont szerinti eljárás keretében a kategóriamódosítás kérelmezője az első jogosultságot kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban tesz tanúbizonyságot a módosításra való jogosultságáról, a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet adott esetben a légijármű-karbantartói engedélyt és a 19. számú EASA-űrlapot bélyegzővel és aláírással való ellenjegyzés vagy az engedély újbóli kiadása céljából megküldi a 66.1. pontban említett illetékes hatóságnak.

f) A kérelmet az alkalmazandó elméleti tudás, gyakorlati képzés és tapasztalat meglétére vonatkozó követelményeknek a kérelem benyújtásakor való teljesítését igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani.

66.A.15. Alkalmasság

A légijármű-karbantartói engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele a betöltött 18. életév.

66.A.20. Jogosultságok

a) Az alábbi jogosultságok alkalmazandók: 1. Az A kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy egyszerűbb üzemelési karbantartási és egyszerűbb, a II. melléklet (145. rész) 145.A.35. pontja szerinti tanúsítási engedély hatókörébe tartozó feladatai keretében végrehajtott hibajavításokat követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. A tanúsítási jogosultság arra a munkára korlátozódik, amelyet az engedély birtokosa a tanúsítási engedélyt kibocsátó karbantartó szervezetnél maga végzett el. 2. A B1 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B1 kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzését követően: - a légi jármű szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás, - repülőelektronikai rendszereken végzett, csak működőképességet igazoló egyszerű teszteket igénylő munkálatok. A B1 kategória a megfelelő A alkategóriát is magában foglalja. 3. A B2 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult: i. üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B2 kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzését követően: - a repülőelektronikai és az elektromos rendszereken végrehajtott karbantartás, és - hajtóműben és mechanikus rendszerekben végzett, csak működőképességet igazoló egyszerű teszteket igénylő elektromos és repülőelektronikai feladatok; ii. üzembehelyezési igazolás kibocsátására az egyszerűbb üzemelési karbantartási és egyszerűbb, a II. melléklet (145. rész) 145.A.35. pontja szerinti tanúsítási engedély hatókörébe tartozó feladatai keretében végrehajtott hibajavításokat követően. E tanúsítási jogosultság arra a munkára, amelyet az engedély birtokosa a tanúsítási engedélyt kibocsátó karbantartó szervezetnél maga végzett el, valamint a B2 kategóriájú engedélybe már bejegyzett minősítésekre korlátozódik. A B2 kategóriájú engedély nem foglalja magában egyik A alkategóriát sem. 4. A B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B2L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében: - az elektromos rendszereken végrehajtott karbantartás; - a rendszerminősítésben kifejezetten feltüntetett keretek között repülőelektronikai rendszereken végzett karbantartás, valamint - "sárkányrendszerekre" vonatkozó rendszerminősítéssel a hajtóművön és mechanikus rendszereken belül elektromos vagy repülőelektronikai feladatok, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek. 5. A B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B3 kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében: - a repülőgép szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás; valamint - repülőelektronikai rendszereken végzett, csak működőképességet igazoló egyszerű teszteket igénylő, hibaelhárítást nem igénylő munkálatok. 6. Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében: - a légi jármű szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás; - a rádión, vészhelyzeti helyleadó berendezéseken (ELT) és transzponder rendszereken végzett munka; valamint - a repülőelektronikai rendszeren végzett munkák, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek. Az L2 alkategória magában foglalja az L1 alkategóriát. Bármilyen, a 66.A.45. h) pont szerint az L2 alkategóriára vonatkozó korlátozás az L1 alkategóriára is alkalmazandó. Az L2C alkategória magában foglalja az L1C alkategóriát. 7. A C kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a légi jármű hangár-karbantartását követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. A jogosultságok a légi jármű egészére vonatkoznak.

b) A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy csak akkor élhet az jogosultságával, ha: 1. megfelel az I. melléklet (M. rész) és a II. melléklet (145. rész) alkalmazandó követelményeinek; és 2. a megelőző kétéves időszakban vagy hathavi vonatkozó karbantartási tapasztalatot szerzett a légijármű-karbantartói engedélyben megadott jogosultságokkal összhangban, vagy megfelelt a vonatkozó jogosultságok érvényesítésére vonatkozó rendelkezésnek; és 3. rendelkezik a megfelelő légi járművön elvégzett karbantartás tanúsításához szükséges szakértelemmel; és 4. ír, olvas és elfogadható szinten beszél azo(ko)n a nyelve(ke)n, amelye(ke)n az üzembehelyezési igazolás kibocsátásához szükséges műszaki dokumentáció és eljárások íródtak.

66.A.25. Megkövetelt alapismeretek

a) A nem B2L vagy L kategóriájú engedélyek esetében a légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie.

b) Egy bizonyos alkategóriában az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) VII. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) VIII. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek, az illetékes hatóságnak vagy az illetékes hatóság beleegyezésével kell végezni. Egy B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges alapismeretekre vonatkozó követelményeket. Az L4H alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3H alkategóriához szükséges alapismereteket is. Az L4G alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3G alkategóriához szükséges alapismereteket is.

c) Egy bizonyos rendszerminősítésre vonatkozó B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely rendszerminősítéssel történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie.

d) A tanfolyamokat és a vizsgákat a légijármű-karbantartói engedélynek vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítésének kérelmezése előtti tíz évben kell teljesíteni. Más esetben a vizsgabeszámítást az e) pont szerint lehet végrehajtani.

e) A kérelmező kérheti az illetékes hatóságot, hogy a következő, alapvető ismeretekről szóló vizsgákat teljesen vagy részlegesen számítsák be: i. alapismeretekre vonatkozó vizsgák, amelyek nem felelnek meg a d) pontban meghatározott követelményeknek; ii. az illetékes hatóság által a III. mellékletben (66. rész) meghatározott tudásszinttel egyenértékűnek tekintett egyéb műszaki szakképzettség. A beszámítást e melléklet (66. rész) B. szakaszának E. alrésze szerint kell engedélyezni.

f) A beszámítás tíz évvel azt követően, hogy azt az illetékes hatóság engedélyezte a kérelmezőnek, elévül. A kérelmező újabb beszámítást csak az elévülést követően kérhet.

66.A.30. Az alapvető szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények

a) A légijármű-karbantartói engedély iránti kérelmet benyújtónak: 1. az A kategória, a B1.2 és B1.4 alkategória, valamint a B3 kategória esetében: i. üzemelő légi járművek karbantartásában hároméves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy ii. üzemelő légi járművek karbantartásában kétéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy iii. üzemelő légi járművek karbantartásában egyéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és a IV. melléklet (147. rész) szerint jóváhagyott alaptanfolyami végzettséggel kell rendelkeznie; 2. a B2 kategória és a B1.1 és B1.3 alkategória esetében: i. üzemelő légi járművek karbantartásában ötéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy ii. üzemelő légi járművek karbantartásában hároméves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy iii. üzemelő légi járművek karbantartásában kétéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és a IV. melléklet (147. rész) szerint jóváhagyott alaptanfolyami végzettséggel kell rendelkeznie; 2a. a B2L kategória esetében: i. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 3 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy ii. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy iii. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, valamint el kell végeznie egy, a 147. rész szerint jóváhagyott alaptanfolyamot. Egy meglévő B2L engedély új rendszerminősítéssel (rendszerminősítésekkel) történő kiegészítéséhez minden egyes új rendszerminősítés tekintetében 3 hónapnyi, az adott rendszerminősítéshez kapcsolódó gyakorlati karbantartási tapasztalat szükséges. 2b. az L kategória esetében: i. az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét; ii. az i. ponttól eltérve, az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét, de ebben az esetben a 66.A.45. h) (ii) 3. pontban meghatározott korlátozásokat kell alkalmazni. Valamely újabb alkategóriának egy meglévő L engedélybe történő felvételéhez az i. és ii. pontban előírt tapasztalatoknak 12 illetve 6 hónapot kell kitenniük. A B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges tapasztalatokra vonatkozó követelményeket. 3. a C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre vonatkozóan: i. hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.1, B1.3 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen; vagy ii. ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.2 vagy B1.4 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen; 4. A C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre vonatkozóan: hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járműveken a B1 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerinti támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen; 5. felsőoktatás keretében elnyert C kategória esetében: az illetékes hatóság által elismert egyetemi vagy főiskolai szakirányú műszaki felsőfokú végzettségű kérelmezőnek hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie polgári légi járművek karbantartásával kapcsolatos, különböző reprezentatív módon kiválasztott feladatok elvégzésében, ideértve az üzemeltetési karbantartási feladatok megfigyelését hat hónapon keresztül.

b) A légijármű-karbantartói engedély kiterjesztését kérelmezőnek az engedélyhez kapcsolódó kategória vagy alkategória szerinti kiterjesztésnek megfelelő, legalább az e melléklet (66. rész) IV. függelékében meghatározott, polgári légi járművek karbantartásával kapcsolatos tapasztalattal kell rendelkeznie.

c) A kérelmezőnek gyakorlati szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, tehát részt kellett vennie a légi jármű karbantartásának teljes keresztmetszetét reprezentáló feladatok elvégzésében.

d) A megkövetelt karbantartási szakmai tapasztalatból legalább egy évet abba a kategóriába/alkategóriába tartozó légi járművön a közelmúltban kellett megszereznie, amelyre az első légijármű-karbantartói engedélyt kérik. A meglévő légijármű-karbantartói engedélyek esetében a kategória/alkategória kiterjesztéséhez előírt, a közelmúltban megszerzett járulékos karbantartási tapasztalat kevesebb mint egy év, de legalább három hónap. A megkövetelt szakmai tapasztalat a meglévő és a kérelmezett engedély kategóriája/alkategóriája közötti különbségtől függ. A járulékos szakmai tapasztalatnak jellemzőnek kell lennie a kérelmezett új engedély kategóriájára/alkategóriájára.

e) Az a) pont rendelkezéseitől függetlenül, a nem polgári légi járműveken megszerzett karbantartási tapasztalatot akkor kell elismerni, ha az ilyen karbantartás egyenértékű az illetékes hatóság megkövetelte, e mellékletben (66. rész) előírt tapasztalattal. A polgári légi járművek karbantartása megfelelő megértésének érdekében azonban meg kell követelni a polgári légi járműveken megszerzett járulékos karbantartási tapasztalatot.

f) A tapasztalatot a légijármű-karbantartói engedélynek vagy az ilyen légijármű-karbantartói engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítésének kérelmezése előtti tíz évben kell megszerezni.

66.A.40. A légijármű-karbantartói engedély érvényességének meghosszabbítása

a) A légijármű-karbantartói engedély a kibocsátásától vagy a legutóbbi módosításától számítva öt év elteltével érvényét veszti, kivéve akkor, ha az engedély jogosultja az engedélyt a kibocsátó illetékes hatóságnak a 66.B.120. pont rendelkezéseivel összhangban annak ellenőrzése céljából benyújtja, hogy az engedélyben szereplő adatok megegyeznek-e az illetékes hatóság nyilvántartásaiban szereplő adatokkal.

b) A légijármű-karbantartói engedély jogosultja kitölti a 19. számú EASA-űrlap (lásd V. függelék) megfelelő részeit, majd az űrlapot a birtokában levő engedéllyel együtt benyújtja az engedélyt eredetileg kibocsátó illetékes hatóságnak, kivéve abban az esetben, ha az engedély jogosultja olyan, a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetnél dolgozik, amely a kézikönyvében foglalt vonatkozó eljárás értelmében a légijármű-karbantartói engedély jogosultja nevében a szükséges okmányokat benyújthatja.

c) A légijármű-karbantartói engedély érvényességének megszűnésével a légijármű-karbantartói engedély alapján megszerzett tanúsítási jogosultságok is érvényüket vesztik.

d) A légijármű-karbantartói engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha i. azt az illetékes hatóság bocsátotta ki és/vagy módosította, és ii. ha azt a jogosult aláírta.

66.A.45. A légijármű-minősítések bejegyzése

a) A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személynek be kell jegyeztetnie engedélyébe a vonatkozó légijármű-minősítéseket annak érdekében, hogy tanúsítási jogosultságai legyenek a meghatározott légijármű-típusokhoz. - A B1, B2 és C kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők: i. az 1. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés; ii. a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés, gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés; iii. a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés vagy teljes csoportminősítés; iv. a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a B2 kategóriájú engedélyhez a teljes csoportminősítés. - A B2L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők: i. a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés; ii. a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés; iii. a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés. - A B3 kategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek". - Az L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők: i. az L1C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "kompozit vitorlázó repülőgépek"; ii. az L1 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "vitorlázó repülőgépek"; iii. az L2C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek"; iv. az L2 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek"; v. az L3H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "hőlégballonok"; vi. az L3G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "gázzal töltött ballonok"; vii. az L4H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "hőléghajók"; viii. az L4G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: "ELA2 gázzal töltött léghajók"; ix. az L5 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a megfelelő léghajó típusminősítés. - Az A kategória esetében nem szükséges megadni a minősítést, hanem a II. melléklet (145. rész) 145.A.35. pontjában meghatározott követelményeket kell teljesíteni.

b) A légijármű-típusminősítések bejegyzésének feltétele a következők egyikének sikeres teljesítése: - a vonatkozó B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-típusképzés a III. melléklet (66. rész) III. függelékének megfelelően; - a B2 vagy L5 engedélyhez kapcsolódó, gázzal töltött léghajókra vonatkozó típusminősítés esetében az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint jóváhagyott típusképzés.

c) A nem C kategóriájú engedélyek esetében az első légijármű-típusminősítésnek az adott kategóriába, illetve alkategóriába történő bejegyzéséhez a b) pontban meghatározott követelményen felül a megfelelő munkahelyi képzés sikeres teljesítése is szükséges. Ennek a munkahelyi képzésnek meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) III. függeléke rendelkezéseinek, kivéve gázzal töltött léghajók esetében, ahol azt az illetékes hatóság közvetlenül hagyja jóvá.

d) A b) és a c) ponttól eltérve, a 2. vagy 3. csoportba tartozó légi jármű esetében a légijármű-típusminősítést az alábbiak teljesítését követően is be lehet jegyezni az engedélybe: - az e melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti, B1, B2 vagy C kategóriájú légi járműre vonatkozó típusvizsga kielégítő teljesítése; - B1 és B2 kategória esetében az adott légijármű-típuson megszerzett gyakorlati tapasztalat igazolása. Ebben az esetben a gyakorlati tapasztalatnak az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve reprezentatívnak kell lennie. C kategóriájú jogosultság esetében, ha a jelölt a 66.A.30. a) 5. pontnak megfelelő felsőfokú végzettséggel tett tanúbizonyságot felkészültségéről, akkor az első vonatkozó légijármű-típusvizsgát a B1 vagy a B2 kategóriában kell teljesítenie.

e) A 2. csoportba tartozó légi járművek esetében: i. a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább két olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek ugyanazon gyártótól származnak és együttesen a vonatkozó gyártói alcsoportot képviselik. ii. a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább három olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek különböző gyártóktól származnak és együttesen a vonatkozó alcsoportot képviselik. iii. a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoportok és a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és a vonatkozó légijármű-alcsoport, valamint B2L engedély esetében a vonatkozó rendszerminősítés(ek) szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve; iv. az e) iii. ponttól eltérve, a teljes 2b alcsoportra vonatkozó B2 vagy B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 2c alcsoport bejegyzésére.

f) A 3. és 4. csoportba tartozó légi járművek esetében: i. a B1, B2, B2L és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 3. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez, illetve a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 4. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és - az adott esetnek megfelelően - a 3. illetve a 4. csoport szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve; ii. amennyiben a B1 kategória esetében a kérelmező nem igazolja szakmai tapasztalatát, a 3. csoportra vonatkozó minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek: - túlnyomásos repülőgépek, - fémszerkezetes repülőgépek, - kompozitszerkezetes repülőgépek, - faszerkezetes repülőgépek, - szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; iii. az f) i) ponttól eltérve, a teljes 2a vagy 2b alcsoportra vonatkozó B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 3. és 4. csoport bejegyzésére.

g) B3 kategóriájú engedély esetében: i. a "dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek" minősítés bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve; ii. amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, az i. pontban említett minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek: - faszerkezetes repülőgépek, - szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek, - fémszerkezetes repülőgépek, - kompozitszerkezetes repülőgépek.

h) Az L kategóriának az L5-től eltérő valamennyi alkategóriája esetében: i. a minősítések bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedély-alkategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve; ii. amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, a minősítésekre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek: 1. a "vitorlázó repülőgépek" és a "motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek" minősítések esetében: - szövettel bevont faszerkezetes légi járművek, - szövettel bevont fém csőszerkezetes légi járművek, - fémszerkezetes légi járművek, - kompozitszerkezetes légi járművek, 2. a "gázzal töltött ballonok" minősítés esetében: - nem ELA1 gázzal töltött ballonok; valamint 3. ha a kérelmező csak egyéves tapasztalatot igazolt a 66.A.30. a) 2b. ii. pontban foglalt eltérésnek megfelelően, a következő korlátozásokat kell az engedélyben feltűntetni: "az I. melléklet (M. rész) VII. függelékében meghatározott komplex karbantartási feladatok, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. pontjában meghatározott szabványos módosítások és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.431B. pontjában meghatározott szabványos javítások." A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy "dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek" jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy úgy tekintendő, mint aki teljesíti a teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyek kiállításához szükséges követelményeket, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.

66.A.50. Korlátozások

a) A légijármű-karbantartói engedélyre felvezetett korlátozások kizárnak bizonyos tanúsítási jogosultságokat, és a 66.A.45. pontban említett korlátozások esetében a teljes légi járműre vonatkoznak.

b) A 66.A.45. pontban említett korlátozások megszűnnek, amennyiben 1. a megfelelő tapasztalatot igazolják; vagy 2. az illetékes hatóság által lebonyolított gyakorlati vizsga sikeres.

b) A 66.A.70. pontban említett korlátozások megszűnnek a 66.B.300. pontban említett elismerési jelentésben meghatározott modulok/tárgyak vizsgáinak sikeres teljesítése esetén.

66.A.55. A képesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány

A tanúsítási jogosultsággal rendelkező személyek, valamint a támogató személyek kötelesek 24 órán belül képesítésük tanúsításaként bemutatni engedélyüket, amennyiben azt egy feljogosított személy kéri.

66.A.70. Elismerési rendelkezések

a) A III. melléklet (66. rész) hatálybalépése előtt valamely tagállamban érvényes szakképesítéssel rendelkező tanúsító személynek az adott tagállam illetékes hatósága a D. alrész B. szakaszában meghatározott feltételek szerint, további vizsga nélkül kiadja a légijármű-karbantartói engedélyt.

b) A III. melléklet (66. rész) hatálybalépése előtt valamely tagállamban érvényes a tanúsító személyek szakképzésén átesett személyt továbbra is szakképzettnek kell tekinteni. Az ilyen szakképző eljárást követően szakképesítést szerzett tanúsító személynek az adott tagállam illetékes hatósága a D. alrész B. szakaszában meghatározott feltételek szerint további vizsga nélkül kiadja a légijármű-karbantartói engedélyt.

c) Szükség esetén a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat, hogy tükrözze az alábbiak közötti különbségeket: i. a tanúsító személyeknek a tagállamban az e mellékletben (66. rész) meghatározott alkalmazandó engedélykategória vagy -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes szakképesítésének hatálya; ii. az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében meghatározott megkövetelt alapismeretek és alap vizsgáztatási szabványok.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve, a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek, valamint a ballonok, a vitorlázó repülőgépek, a motoros vitorlázó repülőgépek és a léghajók esetében a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsító személyeknek a tagállamban a 66. rész szerinti engedélykategória illetve -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes jogosultságai és a 66. rész szerinti elismert légijármű-karbantartói engedélyben meghatározott jogosultságok változatlanok maradjanak.

B.SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

66.B.1. Hatály

Ez a szakasz az e melléklet (66. rész) A. szakasza végrehajtásáért és betartatásáért felelős illetékes hatóság által követendő eljárásokat határozza meg, ideértve a közigazgatási rendelkezéseket is.

66.B.10. Az illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállam kijelöli azt az illetékes hatóságot, amely a légijármű-karbantartói engedélyek kibocsátása, érvényességének fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása területén megfelelő felelősséggel rendelkezik.

Ez az illetékes hatóság az e melléklet (66. rész) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében megfelelő szervezeti struktúrát alakít ki.

b) Erőforrások

Az illetékes hatóság alkalmazotti létszámának elegendőnek kell lennie az e mellékletben (66. rész) meghatározott követelmények teljesítéséhez.

c) Eljárások

Az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e mellékletnek (66. rész) való megfelelést. A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében ezeket az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

66.B.20. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóság olyan nyilvántartási rendszert hoz létre, amely minden egyes légijármű-karbantartói engedély esetében lehetővé teszi a kibocsátás, az érvényesség fenntartása, a módosítás, a felfüggesztés és a visszavonás folyamatának megfelelő visszakereshetőségét.

b) E nyilvántartásoknak minden engedély esetében tartalmazniuk kell a következőket: 1. a légijármű-karbantartási engedély, illetve az engedély módosítása iránti kérelem, beleértve a vonatkozó dokumentumokat; 2. a légijármű-karbantartói engedély másolata, ideértve a módosításokat is; 3. minden vonatkozó levelezés másolata; 4. minden mentesítés, és a végrehajtási intézkedések részletei; 5. a légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személlyel kapcsolatban más illetékes hatóságoktól érkező minden jelentés; 6. az illetékes hatóság által végrehajtott vizsgáztatásokról készült nyilvántartások; 7. az elismeréshez használt elismerési jelentés; 8. a beszámításhoz használt beszámítási jelentés.

c) A b) 1-5. pontban említett nyilvántartásokat az engedély érvényességének lejárta után legalább öt évig meg kell őrizni.

d) A b) 6., 7. és 8. pontban említett nyilvántartások nem selejtezhetők.

66.B.25. Kölcsönös információcsere

a) Az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1139 rendelet 72. cikke (1) bekezdésének megfelelően részt vesznek a kölcsönös információcserében.

b) A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

66.B.30. Mentességek

Az illetékes hatóságnak valamennyi, az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével összhangban megadott mentességről nyilvántartást kell vezetnie, és azt meg kell őriznie.

B. ALRÉSZ

A LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY KIBOCSÁTÁSA

Ez az alrész az illetékes hatóság által a légijármű-karbantartói engedély kibocsátása, módosítása vagy érvényességének meghosszabbítása során követendő eljárásokat határozza meg.

66.B.100. Az illetékes hatóság eljárása a légijármű-karbantartói engedély kibocsátásához

a) Az illetékes hatóság az EASA 19. nyomtatvány, valamint bármely vonatkozó dokumentum átvételekor megvizsgálja az EASA 19. nyomtatvány kitöltésének teljességét és biztosítja, hogy a hivatkozott tapasztalatok megfeleljenek e melléklet (66. rész) követelményeinek.

b) Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e vizsgával és/vagy megerősíti az elismert szakképesítések érvényességét annak biztosítására, hogy minden, az adott esetnek megfelelően az I. függelékben vagy a VII. függelékben szereplő modulkövetelmények e melléklet (66. rész) szerint teljesüljenek.

c) Miután az illetékes hatóság meggyőződött a kérelmező személyazonosságáról, születési idejéről és arról, hogy a kérelmező teljesíti az ismeretek és a szakmai tapasztalatok szintjére e mellékletben (66. rész) meghatározott követelményeket, a kérelmezőnek kibocsátja a vonatkozó légijármű-karbantartói engedélyt. Ezt az információt az illetékes hatóság a nyilvántartásában megőrzi.

d) Amennyiben az első légijármű-karbantartói engedély kibocsátásával egyidejűleg légijármű-típusok vagy -csoportok bejegyzésére is sor kerül, az illetékes hatóság ellenőrzi a 66.B.115. pont rendelkezéseinek a betartását.

66.B.105. A légijármű-karbantartói engedély kibocsátási eljárása a II. melléklet (145. rész) szerinti jóváhagyással rendelkező karbantartó szervezet által

a) A II melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet, amennyiben az illetékes hatóságtól e tevékenység gyakorlására felhatalmazást kapott, i. az illetékes hatóság nevében kiállíthatja a légijármű-karbantartói engedélyt, vagy ii. az illetékes hatóságnak ajánlást tehet valamely személy légijármű-karbantartói engedélyre vonatkozó kérelméről, kinyilvánítva, hogy az ilyen engedélyt az illetékes hatóság kiállíthatja és kibocsáthatja.

b) Az a) pontban említett karbantartó szervezetek gondoskodnak a 66.B.100. a) és b) pont rendelkezéseinek a betartásáról.

c) A légijármű-karbantartói engedélyt minden esetben kizárólag az illetékes hatóság bocsáthatja ki a kérelmezőnek.

66.B.110. Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosításához további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztés esetén

a) A 66.B.100. vagy a 66.B.105. pontban meghatározott eljárások lefolytatása után az illetékes hatóság a további kategóriára, alkategóriára vagy a B2L kategória esetében rendszerminősítés(ek)re való kiterjesztést a légijármű-karbantartói engedélybe pecséttel és aláírással bejegyzi, vagy új engedélyt bocsát ki.

b) Az illetékes hatóság a nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

c) A kérelmező kérésére az illetékes hatóság kicseréli a B2L kategóriájú engedélyt ugyanazon légijármű-minősítéssel (minősítésekkel) ellátott B2 kategóriájúra, ha az engedély jogosultja igazolta az alábbiak mindegyikét: i. vizsga a meglévő B2L engedélynek megfelelő alapismeretek és a B2 engedélynek megfelelő alapismeretek közötti különbségekből, az I. függeléknek megfelelően; ii. a IV. függelékben előírt gyakorlati tapasztalat.

d) A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy "dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek" jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy esetében az illetékes hatóság - kérelemre - egy teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyt állít ki, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.

66.B.115. Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosítása érdekében a légijármű-minősítések bejegyzése, illetve korlátozások megszüntetése esetén

a) A megfelelően kitöltött 19. számú EASA-űrlap, a megfelelő minősítésre vonatkozó követelmények teljesítését igazoló esetleges dokumentumok, valamint a légijármű-karbantartói engedély kézhezvételekor az illetékes hatóság: 1. a kérelmező légijármű-karbantartói engedélyébe bejegyzi a megfelelő légijármű-minősítést; vagy 2. a megfelelő légijármű-minősítés feltüntetésével újból kibocsátja az engedélyt; vagy 3. a 66.A.50. pontnak értelmében törli a vonatkozó korlátozásokat. Az illetékes hatóság a nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

b) Amennyiben nem a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelő jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezet bonyolítja le a teljes típusképzést, az illetékes hatóság a típusminősítés kiállítása előtt meggyőződik arról, hogy minden típusképzési követelmény teljesült-e.

c) Amennyiben nincs szükség munkahelyi képzésre, a légijármű-típusminősítést a IV. melléklet (147. rész) szerint jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezet által kibocsátott, elismerést tanúsító bizonyítvány alapján kell bejegyezni.

d) Amennyiben a légijármű-típusképzés nem egyetlen tanfolyamból áll, az illetékes hatóság a típusminősítés bejegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a tanfolyamok tartalma és hossza teljes mértékben megfelel az engedélykategória hatályának, és kellő figyelmet szenteltek a kapcsolódó területeknek.

e) Különbözeti képzés esetén az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a kérelmező korábbi képesítése i. vagy a IV. melléklet (147. rész) szerint jóváhagyott tanfolyammal, ii. vagy a közvetlenül az illetékes hatóság által jóváhagyott tanfolyammal kiegészítve megfelelő-e típusminősítés bejegyzéséhez.

f) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy típusképzés gyakorlati elemeinek teljesítését az alábbiak egyikével igazolják: i. részletes gyakorlati képzési nyilvántartás vagy az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint közvetlenül jóváhagyott képzést végrehajtó szervezet által biztosított napló; ii. adott esetben a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelően jóváhagyott, karbantartó személyeket kiképző szervezet által kiállított, a gyakorlati képzési elemre vonatkozó oktatási bizonyítvány.

g) A légijármű-típus bejegyzéséhez az ügynökség által meghatározott légijármű-típusminősítéseket kell felhasználni.

66.B.120. Eljárás a légijármű-karbantartói engedély megújítása érdekében

a) Az illetékes hatóság a kérelmező légijármű-karbantartói engedélyét összeveti az illetékes hatóság nyilvántartásaival, és ellenőrzi, hogy a 66.B.500. pont értelmében nincs-e folyamatban az engedély visszavonása, felfüggesztése vagy módosítása. Ha az okmányok megfelelnek egymásnak, és a 66.B.500. pont alkalmazásában nincs folyamatban intézkedés, az illetékes hatóság az engedély érvényességét öt évre meghosszabbítja, és nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

b) Ha az illetékes hatóság nyilvántartásaiban szereplő adatok eltérnek a légijármű-karbantartói engedélyben található adatoktól, akkor: 1. az illetékes hatóság megvizsgálja az eltérés okait, és határozhat úgy, hogy a légijármű-karbantartói engedélyt nem újítja meg; 2. az illetékes hatóság erről a körülményről tájékoztatja az engedély jogosultját, továbbá az I. melléklet (M. rész) F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott valamennyi olyan ismert karbantartó szervezetet, amelyet az eltérés közvetlenül érinthet; 3. szükség esetén az illetékes hatóság a 66.B.500. pont alapján intézkedik a kérdéses engedély visszavonásáról, felfüggesztéséről vagy módosításáról.

66.B.125. Eljárás a csoportjogosítást tartalmazó engedélyek elismerése esetén

a) Az 5. cikk 4. pontjában említett légijármű-karbantartói engedélybe már bejegyzett egyedi légijármű-típusminősítések érvényben maradnak az engedélyen, és nem ismerik el őket új minősítésként, kivéve, ha az engedélyt birtokló személy teljes mértékben megfelel az e melléklet (66. rész) 66.A.45. pontjában a megfelelő csoport-/alcsoport-minősítéssel kapcsolatban meghatározott bejegyzési követelményeknek.

b) Az elismerést az alábbi elismerési táblázat szerint kell végrehajtani: 1. B1 vagy C kategória esetében: - Dugattyús hajtóműves helikopter, teljes csoport: elismerést követően "teljes 2c. alcsoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Dugattyús hajtóműves helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő "gyártói 2c. alcsoport", kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Gázturbinás helikopter, teljes csoport: elismerést követően "teljes 2b. alcsoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó egyturbinás helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Gázturbinás helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő "gyártói 2b. alcsoport", kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egyturbinás helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Egydugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport". A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Többdugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport", kiegészítve a megfelelő teljes vagy gyártói csoport azon több dugattyús hajtóműves repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel, amelyek az 1. csoportba tartoznak. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Egy dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport". A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Több dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport". A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Egy dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport". A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Több dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően "teljes 3. csoport". A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek; - Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően "teljes 2a. alcsoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő "gyártói 2a. alcsoport", kiegészítve az adott gyártónak az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel; - Több hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, több turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítés vonatkozik rá. 2. B2 kategória esetében: - Repülőgép: elismerést követően "teljes 2a. alcsoport" és "teljes 3. csoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel. - Helikopter: elismerést követően "teljes 2b. alcsoport" és "teljes 2c. csoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel. 3. C kategória esetében: - Repülőgép: elismerést követően "teljes 2a. alcsoport" és "teljes 3. csoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel. - Helikopter: elismerést követően "teljes 2b. alcsoport" és "teljes 2c. csoport", kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel.

c) Amennyiben az engedélyre a 66.A.70. pontban említett elismerési eljárást követően korlátozások vonatkoztak, azok érvényben maradnak az engedélyen, kivéve, ha a 66.B.300. pontban említett elismerési jelentésben meghatározott feltételeknek megfelelően törlik őket.

66.B.130. Eljárás a légijármű-típusképzés közvetlen jóváhagyása esetén

a) A nem léghajónak minősülő légi járművekre vonatkozó típusképzés esetében az illetékes hatóság e melléklet (66. rész) III. függelékének 1. pontja szerint jóváhagyhatja a nem a IV. melléklet (147. rész) szerinti jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezet által lefolytatott légijármű-típusképzést. Ebben az esetben az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a légijármű-típusképzés megfelel e melléklet (66. rész) III. függelékének.

b) Az 1. csoportba tartozó léghajókra vonatkozó típusképzés esetén a tanfolyamokat az illetékes hatóságnak minden esetben közvetlenül jóvá kell hagynia. Az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a léghajó típusképzés tanterve lefedi a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott karbantartási dokumentáció minden elemét.

C. ALRÉSZ

VIZSGÁK

Ez az alrész az illetékes hatóság követendő vizsgáztatási eljárásait tartalmazza.

66.B.200. Vizsgáztatás az illetékes hatóság által

a) A vizsga előtt minden vizsgakérdést biztonságos módon kell őrizni, hogy a jelöltek ne szerezhessenek tudomást arról, hogy mely kérdések képezik a vizsga tárgyát.

b) Az illetékes hatóság kijelöli: 1. azokat a személyeket, akik az egyes vizsgák során alkalmazandó kérdéseket megállapítják; 2. a vizsgáztatókat, akik minden vizsgán jelen vannak, és biztosítják a vizsgáztatás szabályos lefolyását.

c) Az alapvizsgáknak meg kell felelniük az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében vagy VII. és VIII. függelékében meghatározott szabványnak, az adott esettől függően.

d) A típusképzések vizsgáinak és a típusvizsgáknak meg kell felelniük az e melléklet (66. rész) III. függelékében meghatározott szabványnak.

e) Legalább hathavonta új írásbeli kérdéseket állapítanak meg, és a már alkalmazott kérdéseket törlik vagy átmenetileg nem használják. Az alkalmazott kérdéseket hivatkozásként a nyilvántartásokban megőrzik.

f) A vizsgáztatáshoz szükséges minden nyomtatványt a vizsga kezdetekor adnak át a jelöltnek, és azokat a vizsgára biztosított idő leteltével a vizsgáztatónak vissza kell adni. A vizsgadokumentumokat a vizsgára biztosított idő alatt a vizsgateremből kivinni nem lehet.

g) A típusvizsgákhoz szükséges meghatározott dokumentumokon kívül a vizsga során csak a vizsgadokumentumok állhatnak a jelölt rendelkezésére.

h) A jelölteket úgy kell elválasztani egymástól a vizsgán, hogy egymás vizsgadokumentumaiba ne láthassanak bele. A vizsgáztatón kívül a jelöltek más személyhez nem szólhatnak.

i) Azokat a jelölteket, akik bizonyítottan csalást követtek el, attól a vizsgától számított 12 hónapig minden további vizsgából ki kell zárni, ahol a csalást megállapították.

D. ALRÉSZ

A TANÚSÍTÓ SZEMÉLYEK SZAKKÉPESÍTÉSÉNEK ELISMERÉSE

Ez az alrész a tanúsító személyek 66.A.70. részben említett szakképesítésének légijármű-karbantartói engedélyként való elismerésére vonatkozó eljárásokat határozza meg.

66.B.300. Általánosságok

a) Az illetékes hatóság kizárólag azokat a képesítéseket ismerheti el, i. amelyeket a kétoldalú megállapodások sérelme nélkül az illetékes hatóság szerinti tagállamban szereztek, és ii. amelyek e melléklet (66. rész) alkalmazandó követelményeinek hatálybalépése előtt érvényesek voltak.

b) Az illetékes hatóság az elismerést csak a 66.B.305. vagy 66.B.310. pont szerint elkészített elismerési jelentéssel összhangban hajthatja végre.

c) Az elismerési jelentést i. vagy az illetékes hatóság dolgozza ki, ii. vagy az hagyja jóvá az e mellékletben (66. rész) előírtak betartásának biztosítása érdekében.

d) Az elismerési jelentéseket, valamit ezek módosításait az illetékes hatóság a 66.B.20. pont szerint nyilvántartásba veszi.

66.B.305. A nemzeti szakképesítésekre vonatkozó elismerési jelentés

a) A tanúsító személyek nemzeti szakképesítésével kapcsolatos elismerési jelentés valamennyi képesítéstípus - ideértve adott esetben a kapcsolódó nemzeti engedélyt - hatályát és a kapcsolódó jogosultságokat is ismerteti, és tartalmazza az ezeket meghatározó nemzeti jogszabályok másolatát.

b) Az elismerési jelentés az a) pontban említett képesítéstípussal kapcsolatban a következőket tartalmazza: 1. hogy mely légijármű-karbantartói engedélyként ismerik el; és 2. hogy adott esetben a 66.A.70. c) vagy d) pont szerint mely korlátozásokat jegyzik be; és 3. hogy melyek a korlátozások törlésének feltételei, továbbá mely modulokból/tárgyakból szükséges vizsgát tenni a korlátozások törléséhez, a légijármű-karbantartói engedély megszerzéséhez, vagy további (al)kategóriára történő kiterjesztéséhez. Ide tartoznak az e melléklet (66. rész) I. függelékében meghatározott, a nemzeti képesítésben nem szereplő modulok.

66.B.310. A jóváhagyott karbantartó szervezetek jogosítására vonatkozó elismerési jelentés

a) Az elismerési jelentés minden érintett jóváhagyott karbantartó szervezet esetében ismerteti a karbantartó szervezet által kibocsátott jogosítások hatókörét, és tartalmaz egy példát az érintett jóváhagyott karbantartó szervezetnek a tanúsító személy szakképesítésére és jogosítására vonatkozó eljárásáról, amely az elismerési eljárás alapját képezi.

b) Az elismerési jelentés a következőket tartalmazza az a) pontban említett jogosításról: 1. hogy mely légijármű-karbantartói engedélyként ismerik el; és 2. hogy adott esetben a 66.A.70. c) vagy d) pont szerint mely korlátozásokat jegyzik be; és 3. hogy melyek a korlátozások törlésének feltételei, továbbá mely modulokból/tárgyakból szükséges vizsgát tenni a korlátozások törléséhez, a légijármű-karbantartói engedély megszerzéséhez, vagy további (al)kategóriára történő kiterjesztéséhez. Ide tartoznak az e melléklet (66. rész) III. függelékében meghatározott, a nemzeti képesítésben nem szereplő modulok.

E. ALRÉSZ

VIZSGABESZÁMÍTÁS

Ez az alrész a 66.A.25. c) pont szerinti elismerésre vonatkozó eljárásokat tartalmazza.

66.B.400. Általánosságok

a) Az illetékes hatóság a beszámítást csak a 66.B.405. ponttal összhangban elkészített beszámítási jelentés alapján engedélyezi.

b) A beszámítási jelentést i. vagy az illetékes hatóság dolgozza ki, ii. vagy az hagyja jóvá az e mellékletben (66. rész) előírtak betartásának biztosítása érdekében.

c) A beszámítási jelentéseket, valamit ezek módosításait az illetékes hatóság a 66.B.20. pont szerint dátummal látja el és nyilvántartásba veszi.

66.B.405. A vizsgáknál beszámított szakképesítésekről szóló jelentések

a) A beszámítási jelentés a következőket hasonlítja össze: i. az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében található megfelelő modulokat, almodulokat, tárgyakat és tudásszinteket; ii. az érintett műszaki szakképesítésnek a kért kategóriára vonatkozó tantervét. Ez az összehasonlítás megállapítja, hogy a megfelelés igazolást nyert-e, és alátámasztja-e az egyes állításokat.

b) Csak a képesítés megszerzése szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezheti a IV. melléklet (147. rész) szerint elismert, karbantartó személyeket kiképző szervezetek által lebonyolított, nem alapismeretekre vonatkozó vizsgák beszámítását, kivéve, ha az említett illetékes hatósággal olyan hivatalos megállapodás van érvényben, amely másként rendelkezik.

c) A beszámítást kizárólag olyan, minden egyes modulra és almodulra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megléte esetén lehet engedélyezni, amely tartalmazza, hogy a műszaki szakképesítésben hol található az egyenértékű szabvány.

d) Az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, hogy megváltoztak-e a következők: i. a nemzeti szakképesítési szabványok; ii. e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függeléke, az adott esettől függően. Az illetékes hatóság azt is mérlegeli, hogy szükséges-e módosítani a beszámítási jelentést. A módosításokat dokumentálni kell, dátummal kell ellátni és nyilvántartásba kell venni.

66.B.410. A vizsgáknál elismert szakképesítések érvényessége

a) Az illetékes hatóság írásos értesítőt küld az engedélyezett beszámításról a kérelmezőnek, amelyben hivatkozik a felhasznált beszámítási jelentésre.

b) A beszámítás az engedélyezés után tíz éven belül elévül.

c) A kérelmező a beszámítás elévülését követően újabb beszámítást kérhet. Az illetékes hatóság további tíz évre meghosszabbíthatja a beszámítás érvényességét anélkül, hogy mérlegelnie kellene, nem változtak-e meg - az adott esettől függően - az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében meghatározott, az alapvető ismeretekre vonatkozó követelmények.

F. ALRÉSZ

FOLYAMATOS FELÜGYELET

Ez az alrész a légijármű-karbantartói engedély folyamatos felügyeletét biztosító eljárásokat ismerteti, különös tekintettel az engedély visszavonására, felfüggesztésére vagy korlátozására vonatkozó eljárásokat.

66.B.500. A légijármű-karbantartói engedély visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

Az illetékes hatóság felfüggeszti, korlátozza vagy visszavonja a légijármű-karbantartói engedélyt, ha biztonsági problémát állapított meg, vagy ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a személy az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet megvalósított vagy abban érintett volt:

1. a légijármű-karbantartói engedélyt és/vagy a tanúsítási jogosultságot az okmányok meghamisításával szerezte meg;

2. az igényelt karbantartást nem hajtotta végre, és erről a tényről elmulasztott jelentést tenni a karbantartás végrehajtását igénylő szervezet vagy személy számára;

3. a saját ellenőrzése alapján szükségessé váló karbantartást nem hajtotta végre, és erről a tényről elmulasztott jelentést tenni annak a szervezetnek vagy személynek, amelynek a számára a karbantartást el kellett volna végezni;

4. a karbantartást hanyagul végezte el;

5. meghamisította a karbantartásra vonatkozó nyilvántartásokat;

6. annak tudatában bocsátotta ki az üzembehelyezési tanúsítást, hogy az üzembehelyezési tanúsításon megadott karbantartást nem végezték el, vagy annak végrehajtását nem vizsgálták;

7. alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt, amikor a karbantartást elvégezte, vagy az üzembehelyezési tanúsítást kibocsátotta;

8. az üzembehelyezési tanúsítást az I. melléklet (M. rész), II. melléklet (145. rész) vagy a III. melléklet (66. rész) rendelkezéseinek megtartása nélkül bocsátotta ki.

I. függelék

Megkövetelt alapismeretek

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)

1. Ismeretszint - A, B1, B2, B2L, B3 és C kategóriájú légijármű-karbantartói engedély

Az A, B1, B2, B2L és B3 kategóriákhoz szükséges alapismeretet az egyes tárgyakhoz rendelt tudásszintek (1, 2 vagy 3) adják meg. A C kategóriát kérelmezőknek a B1 vagy B2 kategóriának megfelelő ismeretszinttel kell rendelkezniük.

A tudásszintjelzők három szintje a következőképpen határozható meg:

- I. SZINT: A tárgy fő elemeinek ismerete. Célok: a) A kérelmezőnek ismernie kell a tárgy alapelemeit. b) A kérelmezőnek képesnek kell lennie arra, hogy saját szavaival és példák segítségével világos ismertetést adjon tárgy egészéről. c) A kérelmezőnek a jellemző fogalmakat kell használnia.

- 2. SZINT: A téma elméleti és gyakorlati vonatkozásainak általános ismerete, valamint ezen ismeretek alkalmazásának képessége. Célok: a) A kérelmezőnek képesnek kell lennie a tárgy elméleti alapjainak megértésére. b) A kérelmezőnek képesnek kell lennie arra, hogy a mindenkori jellemző példák segítségével világos ismertetést adjon a tárgy egészéről. c) A kérelmezőnek képesnek kell lennie a tárgyat leíró fizikai törvényekkel kapcsolatos matematikai képletek alkalmazására. d) A kérelmezőnek képesnek kell lennie a tárgyat leíró vázlatok, rajzok és sematikus ábrák olvasására és megértésére. e) A kérelmezőnek képesnek kell lennie ismeretei részletezett eljárások felhasználásával a gyakorlatban alkalmazni.

- 3. SZINT: A téma elméleti és gyakorlati vonatkozásainak részletes ismerete, továbbá képesség az ismeretek egyes elemeinek logikus és átfogó módon való kombinálására és alkalmazására. Célok: a) A kérelmezőnek ismernie kell a tárgy elméletét és összefüggéseit más tárgyakkal. b) A kérelmezőnek képesnek kell lennie arra, hogy az elméleti alapok és jellemző példák segítségével részletes ismertetést adjon a tárgy egészéről. c) A kérelmezőnek képesnek kell lennie a tárggyal kapcsolatos matematikai képletek megértésére és alkalmazására. d) A kérelmezőnek képesnek kell lennie a témát ismertető vázlatok, rajzok és sematikus ábrák olvasására, megértésére és elkészítésére. e) A kérelmezőnek képesnek kell lennie arra, hogy ismereteit a gyártók utasításainak felhasználásával a gyakorlatban alkalmazza. f) A kérelmezőnek képesnek kell lennie arra, hogy a különböző forrásokból és mérésekből származó eredményeket értelmezze és adott esetben helyesbítéseket alkalmazzon.

2. Modulokra osztás

A légijármű-karbantartói engedély egyes kategóriáihoz és alkategóriáihoz az alaptárgyakban szükséges képzettségnek összhangban kell lennie az alábbi táblázatban foglaltakkal (az egyes tárgyakat "X" jelöli):

SzakmodulokA vagy B1 repülőgépA vagy B1 helikopterB3
gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)Dugattyús hajtóműves, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgép
1XXXXX
2XXXXX
3XXXXX
4XXXXX
5XXXXX
6XXXXX
7AXXXX
7BX
8XXXXX
9 AXXXX
9 BX
10XXXXX
11 AX
11 BX
11CX
12XX
13
14
15XX
16XXX
17 AXX
17 BX

Szakmodulok/almodulokB2B2L
1XX
2XX
3XX
4XX
5XX
6XX
7AXX
7B
8XX
9 AXX
9 B
10XX
11 A
11 B
11C
12
13.1 és 13.2XX
13.3(a)XX („Robotpilóta” rendszerminősítés esetében)
13.3(b)X
13.4(a)XX („Kommunikáció/navigáció” rendszerminősítés esetében)
13.4(b)XX („Felügyeleti rendszer” rendszerminősítés esetében)
13.4(c)X
13.5XX
13.6X
13.7XX („Robotpilóta” rendszerminősítés esetében)
13.8XX („Műszerrendszerek” rendszerminősítés esetében)
13.9XX
13.10X
13.11 – 13.18XX („Sárkányrendszerek” rendszerminősítés esetében)
13.19 – 13.22X
14XX („Műszerrendszerek” és „Sárkányrendszerek” rendszerminősítések esetében)
15
16
17 A
17 B

1. MODUL: MATEMATIKA

SZINT
AB1B2
B2L
B3
1.1. Aritmetika1222
Aritmetikai fogalmak és jelek, szorzási és osztási módszerek, közönséges és tizedes törtek, osztók és többszörösök, súlyok és mértékek, átváltási tényezők, arányok, átlagok és százalékok, területek és térfogatok, négyzet- és köbgyökök
1.2. Algebra
a) Egyszerű algebrai kifejezések kiértékelése, összeadás, kivonás, szorzás és osztás, zárójelek használata, egyszerű algebrai törtek1222
b) Elsőfokú egyenletek és megoldásuk
Kitevők és hatványok, negatív és törtkitevők
Bináris és más alkalmazott számrendszerek
Kétismeretlenes egyenletrendszerek és másodfokú egyismeretlenes egyenletek;
Logaritmusok;
111
1.3. Geometria
a) Egyszerű mértani alakzatok111
b) Grafikus ábrázolás, diagramok fajtái és alkalmazása, egyenletek/függvények ábrázolásai2222
c) Egyszerű trigonometria; trigonometriai összefüggések, táblázatok használata, derékszögű és polárkoordináták222

2. MODUL: FIZIKA

SZINT
AB1B2
B2L
B3
2.1. Anyagismeret1111
Az anyag természete: kémiai elemek, az atomok, molekulák szerkezete
Kémiai vegyületek
Halmazállapotok: szilárd, folyadék, légnemű
Halmazállapot-változások
2.2. Mechanika
2.2.1. Statika1211
Erők, nyomatékok és erőpárok, vektoros ábrázolás
Súlypont;
A feszültségelmélet elemei, nyúlás és rugalmasság: feszültség, összenyomódás, nyírás és csavarás
Szilárd, folyékony és légnemű anyagok természete és tulajdonságai
Nyomás és felhajtóerő folyadékokban (barométer)
2.2.2. Kinetika1211
Lineáris mozgás: egyenes vonalú egyenletes mozgás, gyorsuló mozgás (mozgás a nehézségi erő hatására)
Forgómozgás: egyenletes körmozgás (centrifugális/centripetális erők)
Periodikus mozgás: ingamozgás
Egyszerű rezgéselmélet, felharmonikusok és rezonancia
Áttételi arány, emelőarány és hatásfok
2.2.3. Dinamika
a) Tömeg
Erő, tehetetlenség, munka, teljesítmény, energia (helyzeti, mozgási és teljes energia), hő, hatásfok
1211
b) Mozgási energia, a mozgási energia megmaradása
Impulzus
A pörgettyűs mozgás alapelvei
Súrlódás: természete és hatásai, súrlódási tényező (gördülési ellenállás)
1221
2.2.4. Folyadékok dinamikája
a) Fajsúly és sűrűség2222
b) Viszkozitás, folyadék-ellenállás, áramvonalasítás hatásai
Folyadékok összenyomhatósága
Statikus, dinamikus és teljes nyomás: Bernoulli-törvény, venturicső
1211
2.3. Termodinamika
a) Hőmérséklet: hőmérők és hőmérsékletskálák: Celsius, Fahrenheit és Kelvin; a hő fogalma2222
b) Hőkapacitás, fajhő
Hővezetés: áramlás, sugárzás és vezetés
Hőtágulás
A termodinamika első és második törvénye
Gázok: ideális gáztörvény; állandó térfogaton és állandó nyomáson vett fajhő, gáz kiterjedése által végzett munka
Izotermák, adiabatikus kiterjedés és sűrítés, hajtóműkörfolyamatok, állandó térfogat és állandó nyomás, hűtőberendezések és hőszivattyúk
Látens olvadási és párolgási hő, termikus energia, égéshő
221
2.4. Optika (fénytan)22
A fény természete; fénysebesség
Tükröződési és fénytörési törvények; tükröződés sík felületen, tükröződés gömbtükrökön, fénytörés, lencsék
Száloptika
2.5. Hullámmozgás és hang22
Hullámmozgás: mechanikai hullámok, szinuszos hullámmozgás, interferencia-jelenségek, állóhullámok
Hang: hangsebesség, hangkeltés, hangerősség, -magasság és -minőség, Doppler-effektus

3. MODUL: AZ ELEKTROMOSSÁGTAN ALAPJAI

SZINT
AB1B2
B2L
B3
3.1. Elektronelmélet1111
Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben
Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete
3.2. Statikus elektromosság és elektromos vezetés1221
Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések eloszlása
A vonzás és taszítás elektrosztatikus törvényei
A töltés egységei, Coulomb-törvény
Elektromos vezetés szilárd anyagokban, gázokban és vákuumban
3.3. Elektromosságtani fogalmak1221
Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható tényezők: feszültségkülönbség, elektromotoros erő, feszültség, áramerősség, ellenállás, vezetés, töltés, egyezményes folyásirány, elektronok áramlása
3.4. Elektromos áram keltése1111
Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hő, súrlódás, nyomás, kémiai folyamatok, mágnesség és mozgás
3.5. Egyenfeszültség-források1222
Az alábbiak felépítése és kémiai alapfolyamatai: primer cellák, szekunder cellák, ólom-sav cellák, nikkel- kadmium cellák, egyéb alkáli cellák
Sorba és párhuzamosan kötött cellák
Belső ellenállás és hatása a telepre
Termoelemek felépítése, anyagai és működése
Fotocellák működése
3.6. Egyenfeszültségű áramkörök221
Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye
Az ellenállás, feszültség és áramerősség kiszámítása a fenti törvények segítségével
A tápegységek belső ellenállásának jelentősége
3.7. Ellenállás
a) Ellenállás és az azt befolyásoló tényezők
Fajlagos ellenállás
Ellenállások színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye wattban
Soros és párhuzamos ellenállások
Az összes ellenállás kiszámítása soros, párhuzamos és soros-párhuzamos kapcsolásoknál
Potenciométerek és szabályozó ellenállások működése és alkalmazása
Wheatstone-hidak működése
221
b) A vezetőképesség és a pozitív és a negatív hőmérsékleti együttható
Fix ellenállások, stabilitás, tűrés és korlátozások, építésmódok
Változtatható ellenállások, termisztorok, feszültségfüggő ellenállások
Potenciométerek és reosztátok felépítése
Weatherstone-hidak építése
11
3.8. Teljesítmény221
Teljesítmény, munka és energia (mozgási és helyzeti)
Teljesítmény levezetése ellenállásokon
Teljesítményképlet
Számítások teljesítménnyel, munkával és energiával
3.9. Kapacitás/kondenzátor221
Kondenzátorok működése és funkciója
Lemezek feltöltődési felületét meghatározó tényezők, lemezek közötti távolság, lemezek száma, dielektrikum és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges feszültség
Kondenzátorfajták, felépítés és funkció
Kondenzátorok színkódolása
Kapacitás- és feszültségszámítások soros és párhuzamos áramköröknél
Kondenzátor exponenciális feltöltődése és kisülése, időállandók
Kondenzátorok vizsgálata
3.10. Mágnesesség
a) A mágnesesség elmélete
Mágnesek tulajdonságai
A Föld mágneses terében felfüggesztett mágnes viselkedése
Mágnesezés és demagnetizálás
Mágneses árnyékolás
Mágneses anyagok különböző fajtái
Elektromágnesek felépítése és működési elve
Jobbkéz-szabály áramvezető körüli mágneses tér meghatározására
221
b) Mágneses feszültség, térerősség, mágneses indukció, permeabilitás, hiszterézishurok, remanencia, koercitív ellenállás, telítési pont, örvényáramok
Óvintézkedések mágnesek gondozására és tárolására
221
3.11. Indukció/indukciós tekercs221
Faraday-törvény
Feszültség indukálása mágneses térben mozgó vezetőben
Indukciós elv
Az alábbiak hatása az indukált feszültség nagyságára: mágneses mező erőssége, a fluxusváltozás sebessége, a vezető meneteinek száma
Kölcsönös indukció
A primer áram változási sebességének és a kölcsönös indukciónak a hatása az indukált feszültségre
A kölcsönös indukciót befolyásoló tényezők: a tekercs meneteinek száma, a tekercs fizikai mérete, a tekercs permeabilitása, a tekercsek egymáshoz viszonyított helyzete
Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok
Elektromotoros ellenerő, önindukció
Telítési pont
Tekercsek fő alkalmazásai.
3.12. Egyenáramú motorok elmélete/generátorelv221
A motor és a generátor alapelve
Egyenáramú generátor alkotórészeinek felépítése és célja
Egyenáramú generátorok működése és azok a tényezők, amelyek a teljesítményt és az áramfolyás irányát befolyásolják az egyenáramú generátorokban
Egyenáramú motorok működése és azok a tényezők, amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét, forgatónyomatékát, fordulatszámát és forgásirányát befolyásolják
Soros, mellékáramköri és vegyes gerjesztésű motorok
Indítógenerátorok felépítése
3.13. A váltakozó áram elmélete1221
Szinuszhullám: fázis, periódus, frekvencia, ciklus
A feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs- és csúcstól csúcsig mért értékei és ezek kiszámítása a feszültséggel, áramerősséggel és teljesítménnyel összefüggésben
Háromszög- és négyszöghullámok
Egyfázis-/háromfázis-elv
3.14. Ohmos (R), kapacitív (C) és induktív (L) áramkörök221
A feszültség és az áramerősség fázisviszonya L-, C- és R- áramkörökben, párhuzamos, soros és soros-párhuzamos kapcsolásnál
Teljesítményleadás L-, C- és R-áramkörökben
Impedancia, fázisszög, teljesítménytényező és áramerősség számítása
Effektív, látszólagos és meddő teljesítmény számítása
3.15. Transzformátorok221
Transzformátorok felépítése és működése
Transzformátorveszteségek és leküzdésük módszerei
Transzformátor működése terhelés mellett és terhelés nélkül
Teljesítményátvitel, hatásfok, polaritásjelölések
Vonali és fázisfeszültségek és áramok számítása
Teljesítmény-számítás háromfázisú rendszereknél
Primer és szekunder áram, feszültség, tekercsszámviszony, teljesítmény, hatásfok
Feszültségváltó
3.16. Szűrők11
Az alábbi szűrők működésmódja, alkalmazása és használata: alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrők
3.17. Váltakozó áramú generátorok221
Tekercs forgása mágneses erőtérben és a keletkező hullámforma
Forgó armatúrás és forgó mágneses mezős váltakozó áramú generátorok működésmódja és felépítése
Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú generátorok
Háromfázisú csillag- és delta-kapcsolások előnyei és alkalmazása
Állandó mágneses generátorok
3.18. Váltakozó áramú motorok221
Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és indukciós motorok felépítése, működési elvei és jellemzői
A fordulatszám és a forgásirány ellenőrzésének módszerei
Forgó mágneses mező létrehozásának módszerei: kondenzátor, induktor, árnyékolt vagy osztott pólus

4. MODUL: AZ ELEKTRONIKA ALAPJAI

SZINT
AB1B2
B2L
B3
4.1. Félvezetők
4.1.1. Diódák
a) Diódák jelölései
Diódák jellemzői és tulajdonságai
Sorba és párhuzamosan kapcsolt diódák
Szilícium-egyenirányítók (tirisztorok), világító diódák (LED), fotódiódák, feszültségfüggő ellenállások (varisztorok), egyenirányító diódák fő jellemzői és alkalmazása
Diódák működésének ellenőrzése
221
b) Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos tulajdonságok
P és N típusú anyagok: a szennyezések hatása a vezetésre, többségi/kisebbségi jellegre
PN-átmenet félvezetőkben, potenciál kialakulása PN- átmeneteknél előfeszültség nélkül, nyitó és záró irányú előfeszültség mellett
Dióda-paraméterek: maximális zárófeszültség, az átfolyó áram maximális erőssége, hőmérséklet, frekvencia, szivárgó áram, teljesítményveszteség
Diódák működésmódja és funkciója az alábbi áramkörökben: csúcskorlátozók, szorítókapcsolások, teljes- és félhullám-egyenirányítók, hídkapcsolású egyenirányítók, feszültségkétszerezők és -háromszorozók
Az alábbi eszközök részletes működésmódja és jellemzői: tirisztorok, világító diódák, Schottky-diódák, fotódiódák, varaktordiódák, varisztorok, egyenirányító diódák, Zener-diódák
2
4.1.2. Tranzisztorok
a) Tranzisztorok jelölései
Alkotóelemek ismertetése és tájolása
Tranzisztorok jellemzői és tulajdonságai
121
b) PNP és NPN tranzisztorok felépítése és működése
Bázis-, kollektor- és emitter-konfigurációk
Tranzisztorok vizsgálata
Egyéb tranzisztortípusok és az alkalmazásukkal kapcsolatos alapismeretek
Tranzisztorok alkalmazása: erősítőosztályok (A, B, C)
Egyszerű áramkörök, köztük: előfeszítés, szétkapcsoló, visszacsatoló és stabilizáló
Többfokozatú áramkörök elvei: kaszkádkapcsolású, ellenütemű, oszcillátorok, multivibrátorok, billenő áramkörök
2
4.1.3. Integrált áramkörök
a) Logikai áramkörök és lineáris áramkörök/műveleti erősítők ismertetése és működése11
b) Logikai áramkörök és lineáris áramkörök ismertetése és működése
Bevezetés olyan műveleti erősítő működésébe és funkciójába, amelyet az alábbiként alkalmaznak: integrátor, differenciátor, feszültségkövető, komparátor
Műveleti és erősítő fokozatok kapcsolási módjai: rezisztív-kapacitív (transzformátor), induktív-rezisztív (IR), direkt
A pozitív és negatív visszacsatolás előnyei és alkalmazása
2
4.2. Nyomtatott áramköri lapok12
Nyomtatott áramköri lapok ismertetése és alkalmazása
4.3. Szervomechanizmusok
a) Az alábbi fogalmak megértése: vezérlő- és szabályozórendszerek, visszacsatolás, követő szabályozás, analóg jeladók
Az alábbi szinkronizációs rendszerkomponensek/rendszerjellemzők működési elvei és alkalmazása: elosztó, differenciáló, vezérlés és forgatónyomaték, transzformátorok, indukciós- és kapacitív jeladók
1
b) Az alábbi fogalmak megértése: nyitott és zárt szabályozókör, követő szabályozás, szervomechanizmusok, analóg jeladó, nulla, csillapítás, visszacsatolás, holt zóna
Az alábbi szinkronrendszer-alkotórészek felépítése, működésmódja alkalmazása: analizátor, differenciáló, vezérlés és forgatónyomaték, E- és I-transzformátorok, indukciós jeladók, kapacitás-jeladók, szinkron jeladók
Hibák a szervomechanizmusban, szinkronizáló vezetékek megfordítása, belengés
2

5. MODUL: DIGITÁLIS TECHNIKÁK ÉS ELEKTRONIKUS MŰSZERRENDSZEREK

SZINT
AB1-1
B1-3
B1-2
B1-4
B2
B2L
B3
5.1. Elektronikus műszerrendszerek12231
Jellemző rendszerelrendezések és az elektronikus műszerrendszerek elrendezése a pilótafülkében
5.2. Számrendszerek12
Számrendszerek: bináris, oktális és hexadecimális
Átváltások végzése a tízes és a kettes, nyolcas és a tizenhatos számrendszer között oda és vissza
5.3. Adatok átalakítása12
Analóg adatok, digitális adatok
Analóg/digitális és digitális/analóg konverterek működésmódja és alkalmazása, bemenetek és kimenetek, egyes típusok korlátai
5.4. Adatbuszok22
Adatbuszok működésmódja repülőgépes rendszerekben, az ARINC és más specifikációk ismerete
Légijármű-hálózat/Ethernet
5.5. Logikai áramkörök
a) A szokásos csatolótag-jelölések, táblázatok és egyenértékű kapcsolások ismerete
Légijármű-rendszereknél használatos alkalmazások, sematikus kapcsolási rajzok
22
b) Logikai kapcsolási rajzok értelmezése2
5.6. Számítógépek alapvető felépítése
a) Számítógép-terminológia (bit, bájt, szoftver, hardver, CPU, IC és különböző memóriák, pl. RAM, ROM, PROM)
Számítógép-technika (hogyan alkalmazzák légijármű-rendszerekben)
12
b) Számítógépek alkalmazásával kapcsolatos terminológia
Mikroszámítógépek fő alkotóelemeinek működésmódja, elrendezése és csatlakozói, beleértve a hozzá tartozó buszrendszereket is
Információk, amelyeket az egyszerű és többcímű utasítások tartalmaznak
Memóriával kapcsolatos fogalmak
Jellemző memóriaeszközök működésmódja
A különböző adattároló rendszerek működésmódja, előnyei és hátrányai
2
5.7. Mikroprocesszorok2
A mikroprocesszorok által ellátott funkciók és általános működésmódjuk
Az alábbi mikroprocesszor-elemek alapvető működése: vezérlő- és feldolgozóegység, órajel, regiszter, aritmetikai-logikai egység
5.8. Integrált áramkörök2
Kódolók és dekóderek működése és alkalmazása
Egyes kódoló típusok funkciója
A „Medium Scale Integration”, „Large Scale Integration” és „Very Large Scale Integration” [közepes, nagy és igen nagy integráltság] alkalmazása
5.9. Multiplexelés2
Multiplexerek és demultiplexerek működésmódja, alkalmazása és azonosítása logikai kapcsolási rajzokon
5.10. Száloptika112
A száloptikás adatátvitel előnyei és hátrányai az elektromos vezetéken történő adatátvitellel összehasonlítva
Száloptikás adatbusz
Száloptikával kapcsolatos fogalmak
Lezárások
Csatolók, vezérlő terminálok, távoli terminálok
A száloptika alkalmazása légijármű-rendszerekben
5.11. Elektronikus kijelzők212
A korszerű légi járműveken alkalmazott szokásos kijelzők működési elvei, beleértve a katódsugárcsöveket, világítódiódákat és folyadékkristályos kijelzőket
5.12. Elektrosztatikusán érzékeny készülékek1222
Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny készülékek különleges kezelése
A lehetséges kockázatok és károk ismerete; antisztatikus védelmi berendezések a részegységek és a személyzet számára
5.13. Szoftverkezelési szabályok212
Azoknak a korlátozásoknak, légialkalmassági követelményeknek és a lehetséges katasztrofális kihatásoknak az ismerete, amelyek a szoftver meg nem engedett módosításából adódhatnak
5.14. Elektromágneses környezet222
Az alábbi jelenségek befolyása az elektronikus rendszerek karbantartási eljárásaira:
EMC – Electromagnetic Compatibility [elektromágneses összeférhetőség]
EMI – Electromagnetic Interference [elektromágneses zavarás]
HIRF- High Intensity Radiated Field [nagy intenzitású elektromágneses tér]
Villámlás/villámvédelem
5.15. Jellemző elektronikus/digitális légijármű-rendszerek222
A jellemző elektronikus/digitális légijármű-rendszerek általános elrendezése és ellenőrzése a hozzá tartozó BITE (Built In Test Equipment = beépített ellenőrző) tesztelő berendezéssel, például
a) Csak a B1 és B2 kategória esetében:
(ACARS – ARINC Communication and Addressing and Reporting System [kommunikációs, címző és jelentő rendszer]
EICAS – Engine Indication and Crew Alerting System [hajtóműkijelző és riasztórendszer]
FBW – Fly by Wire [elektronikus repülőgép-vezérlés]
FMS – Flight Management System [repülésirányítási rendszer]
IRS – Inertial Reference System [tehetetlenségi vonatkoztatási rendszer]
b) A B1, B2 és B3 kategória esetében:
ECAM – Electronic Centralised Aircraft Monitoring [központi elektronikus légijármű-felügyelet]
EFIS – Electronic Flight Instrument System [elektronikus repülőműszer-rendszer]
GPS – Global Positioning System [globális helymeghatározó rendszer]
TCAS – Traffic Alert Collision Avoidance System [légiforgalmi riasztó és ütközéselkerülési rendszer]
Integrált moduláris repülőelektronika
Kabinrendszerek
Információs rendszerek

6. MODUL: ANYAGOK ÉS KOMPONENSEK

SZINT
AB1B2
B2L
B3
6.1. Légijármű-szerkezetek anyagai – vas
a) A légi járműveken alkalmazott szokásos ötvözött acélok jellemzői, tulajdonságai és jelölése
Ötvözött acélok hőkezelése és alkalmazása
1212
b) Vastartalmú anyagok keménysége, szakítószilárdsága, fáradási szilárdsága és ütve hajlító szilárdsága vizsgálata111
6.2. Légijármű-szerkezetek anyagai – nem vas
a) A légi járműveken alkalmazott szokásos nem vastartalmú anyagok jellemzői, tulajdonságai és jelölése
Nem vastartalmú anyagok hőkezelése és alkalmazása
1212
b) Nem vastartalmú anyagok keménysége, szakítószilárdsága, fáradási szilárdsága és ütve hajlító szilárdsága vizsgálata111
6.3. Légi jármű szerkezeti anyagok – kompozit és nem fémes anyagok
6.3.1. Kompozit és nem fémes anyagok, fa és szövet kivételével
a) A légi járműveken alkalmazott szokásos kompozit és nem fémes anyagok – a fa és a szövet kivételével – jellemzői, tulajdonságai és jelölése
Tömítő- és kötőanyagok
1222
b) A kompozit és nem fémes anyagok hibáinak/károsodásainak észlelése
A kompozit és nem fémes anyagok javítása
122
6.3.2. Faszerkezetek122
Fából készült sárkányszerkezetek építési módjai
A légi járműveknél alkalmazott faanyagok és ragasztók jellemzői, tulajdonságai és fajtái
Faszerkezetek konzerválása és karbantartása
Faanyagok és faszerkezetek hibáinak fajtái
Faanyagok és faszerkezetek hibáinak felismerése
Faszerkezetek javítása
6.3.3. Szövetborítás122
A légi járműveknél alkalmazott textilszövetek jellemzői, tulajdonságai és fajtái
Szövetvizsgálati módszerek
Szövethibák fajtái
Szövetborítások javítása
6.4. Korrózió
a) Kémiai alapok
Korrózió fellépése: galvanikus folyamatok, mikrobiológiai hatások, feszültség
1111
b) A korrózió fajtái és ezek azonosítása
A korrózió okai
Anyagfajták, korróziós érzékenység
2322
6.5. Kötőelemek
6.5.1. Csavarmenetek2222
Csavarmegnevezések;
Menetek formái, a légi járműveknél alkalmazott szabványos menetek méretei, tűrései és jelölése
Csavarmenetek mérése
6.5.2. Csapok, szegecsek, csavarok2222
Csavartípusok: repülőgépcsavarok specifikációi, azonosítása és jelölése, nemzetközi szabványok
Csavaranyák: önzáró, horgonycsap, szabványos típusok
Gépcsavarok: légi jármű-specifikációk
Csapszegek: típusok és alkalmazás, berakás és kivétel
Önmetsző csavarok, illesztőcsapok
6.5.3. Reteszelőeszközök2222
Biztosítólemezek és rugós alátétet, reteszelőlemezek, sasszegek, ellenanyák, drótbiztosítás, pillanatzárak, ékek, biztosítógyűrűk
6.5.4. Repülőgépszegecsek1212
Tömör- és vakszegecstípusok: jellemzők és azonosítás, hőkezelés
6.6. Csövek és csőkötések
a) A légi járműveknél alkalmazott merev és hajlékony csövek és kötéseik azonosítása és fajtái2222
b) Szabványos csőkötések légi jármű hidraulika-, üzemanyag-, olaj-, pneumatika- és levegőrendszere csöveihez2212
6.7. Rugók211
Rugók típusai, jellemzői és alkalmazása
6.8. Csapágyak1221
A csapágyak funkciója, anyaga, felépítése
Csapágyfajták és ezek azonosítása
6.9. Közlőmű1221
Közlőműtípusok és ezek alkalmazása
Áttételi viszonyok, lassító és gyorsító fogaskerék-áttételek, hajtott és hajtó fogaskerekek, szabadonfutó fogaskerekek, egymásba illeszkedő alakzatok
Ékszíjak és ékszíjtárcsák, láncok és lánckerekek
6.10. Vezérlőhuzalok1212
Huzalfajták;
Végzárások, feszítőcsavarok és kiegyenlítő berendezések
Kötélkorong és kábelrendszerelemek
Bowdenhuzalok
Flexibilis repülőgép-vezérlő rendszerek
6.11. Elektromos kábelek és csatlakozók1222
Kábeltípusok, felépítés és jellemzők
Nagyfeszültségű és koaxiális kábelek
Összesajtolás
Csatlakozótípusok, dugók, csatlakozók, csatlakozó aljzatok, szigetelők, névleges áramerősség és feszültség, kapcsolószerkezetek, jelöléskódok

7A. MODUL: KARBANTARTÁSI PROGRAM

Megjegyzés: Ez a modul a B3 kategóriára nem vonatkozik. A B3 kategóriára vonatkozó tárgyakat a 7B modul határozza meg.

SZINT
AB1B2
B2L
7.1. Biztonsági intézkedések – légi jármű és műhely333
A biztonságos munkavégzés szempontjai, ideértve az árammal, gázokkal, különösen oxigénnel, olajokkal és vegyszerekkel való munkavégzés során megteendő óvintézkedéseket
Hasonlóképpen a tűz vagy más baleset elhárítására irányuló intézkedésekre vonatkozó utasítások, ideértve az oltóanyagok ismeretét
7.2. Műhelyben végzett munka333
Szerszámok gondozása, ellenőrzése, műhelyanyagok felhasználása
Méretek, ráhagyások és tűrések, a kivitelezés minősége
Szerszámok és készülékek kalibrálása, kalibrálási előírások
7.3. Szerszámok333
Szokásos kéziszerszámok
Szokásos elektromos szerszámok típusai
A precíziós mérőkészülékek működésmódja és alkalmazása
Kenőberendezések és kenési módszerek
Általános elektromos vizsgálóberendezés működésmódja, funkciója és használata
7.4. Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések23
Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések működésmódja, funkciója és használata
7.5. Műszaki rajzok, diagramok és szabványok122
Rajztípusok és diagramok, ezek jelölései, méretek, tűrések és képes megjelenítés
A rajz fejlécében lévő adatok azonosítása
Mikrofilm-, mikrofiche-alapú és számítógépes ábrázolások
Az „Air Transport Association (ATA) of America” 100-as jellemzői
Légi közlekedési és egyéb vonatkozó szabványok, ideértve ISO, AN, MS, NAS és MIL
Huzalozási és kapcsolási ábrák
7.6. Illesztések és hézagok121
Fúróméretek csavarmenetekhez, illesztési osztályok
Illesztések és illesztési hézagok általános rendszere
Illesztési terv légi járművekhez és hajtóművekhez
Hajlítási, csavarási és kopási határértékek
Tengelyek, csapágyak és egyéb alkatrészek ellenőrzésének szabványos módszerei
7.7. Elektronikai vezetékrendszerek133
Folytonosság, szigetelési és csatlakoztatási technikák és vizsgálatok
Kézi és hidraulikus működtetésű krimpelőszerszámok alkalmazása
Sajtolt csatlakozások ellenőrzése
Csatlakozócsapok eltávolítása és behelyezése
Koaxiális kábelek: vizsgálatok és beszerelési óvintézkedések
Vezetéktípusok felismerése, ellenőrzésük kritériumai, károsodástűrő képességük
A huzalozás védelmének módszerei: kábelköteg és kábelkötegtartó, kábelbilincsek, védőköpenyezési eljárások, beleértve a hőzsugorítást is, árnyékolás
Elektronikai vezetékrendszerek szerelvényei, ellenőrzési, javítási, karbantartási és tisztasági előírások
7.8. Szegecskötések12
Szegecskötések, szegecstávolság
Szerszámok szegecseléshez és süllyesztéshez
Szegecskötések ellenőrzése
7.9. Csövek és tömlők12
Légi jármű csöveinek hajlítása, tágítása/peremezése
Légi jármű csöveinek és tömlőinek vizsgálata és ellenőrzése
Csövek beépítése és bilincsezése
7.10. Rugók12
Rugók vizsgálata és ellenőrzése
7.11. Csapágyak12
Csapágyak vizsgálata, tisztítása és ellenőrzése
Csapágyak kenési követelményei
Csapágyak meghibásodása és ennek okai
7.12. Közlőművek12
Fogaskerekek ellenőrzése, holtjáték
Ékszíjak és ékszíjtárcsák, láncok és lánckerekek ellenőrzése
Orsós meghajtások, emelőkaros rudazatok, húzó-toló rudazatok ellenőrzése
7.13. Vezérlőhuzalok12
Végszerelvények rögzítése
Vezérlőhuzalok vizsgálata és ellenőrzése
Bowdenhuzalok; flexibilis légijármű-vezérlő rendszerek
7.14. Anyagok megmunkálása
7.14.1. Lemezek2
Hajlítási ráhagyások kiszámítása és berajzolása
Fémlemez feldolgozása, beleértve hajlítást és alakítást
Fémlemezmunkák ellenőrzése
7.14.2. Kompozitok és nemfémes anyagok2
Kötési módszerek
Környezeti feltételek
Vizsgálati módszerek
7.15. Hegesztés, keményforrasztás, lágyforrasztás, kötés
a) Lágyforrasztási eljárások, forrasztott kötések vizsgálata22
b) Hegesztési és keményforrasztási eljárások
Hegesztett és keményforrasztott kötések vizsgálata
Kötési módszerek és a kötések vizsgálata
2
7.16. Légi járművek tömege és egyensúlya
a) Súlypont- és határegyensúly-számítás: a vonatkozó dokumentumok használata22
b) A légi jármű előkészítése mérlegeléshez
A légi jármű mérlegelése
2
7.17. A légi járművek kezelése és tárolása222
A légi jármű gurítása/vontatása és a hozzá tartozó biztonsági óvintézkedések
A légi jármű felbakolása, kitámasztása, biztosítása és a hozzá tartozó biztonsági óvintézkedések
A légi jármű tárolási módszerei
Üzemanyag-feltöltési/-leürítési eljárások
Jégtelenítési/jegesedés elleni eljárások
Elektromos, hidraulikus és pneumatikus energia biztosítása a földön
A környezeti feltételek hatása a repülőgép kezelésére és üzemeltetésre
7.18. Szétszerelési, vizsgálati, javítási és szerelési technikák
a) Meghibásodások fajtái és szemrevételezéses vizsgálati módszerek
A korrózió megszüntetése, értékelése és a korrózióvédelem helyreállítása
233
b) Általános javítási módszerek, szerkezeti javítási kézikönyv (Structural Repair Manual)
Öregedési, kifáradási és korrózió-ellenőrzési módszerek
2
c) Roncsolásmentes vizsgálati eljárások, például festékdiffúziós, röntgen-, örvényáram-, ultrahangos és endoszkópos vizsgálatok21
d) Szét- és összeszerelési módszerek222
e) Hibakeresési módszerek22
7.19. Rendkívüli események
a) Villámcsapás és HIRF utáni vizsgálatok222
b) Rendkívüli események, például kemény landolás és turbulenciák utáni vizsgálatok22
7.20. Karbantartási eljárások122
Karbantartás tervezése
Módosítási eljárások
Raktározási eljárások
Minősítési/üzembehelyezési eljárások
Repülőgép-üzemeltetési interfész
Karbantartási vizsgálat/minőség-ellenőrzés/minőségbiztosítás
Kiegészítő karbantartási eljárások
Korlátozott üzemidejű komponensek ellenőrzése

7B. MODUL: KARBANTARTÁSI PROGRAM

Megjegyzés: Ennek a modulnak a B3 kategóriának megfelelő repülőgépek technológiáját kell visszatükröznie.

SZINT
B3
7.1. Biztonsági intézkedések – légi jármű és műhely3
A biztonságos munkavégzés szempontjai, ideértve az árammal, gázokkal, különösen oxigénnel, olajokkal és vegyszerekkel való munkavégzés során megteendő óvintézkedéseket
Hasonlóképpen a tűz vagy más baleset elhárítására irányuló intézkedésekre vonatkozó utasítások, ideértve az oltóanyagok ismeretét
7.2. Műhelyben végzett munka3
Szerszámok gondozása, ellenőrzése, műhelyanyagok felhasználása
Méretek, ráhagyások és tűrések, a kivitelezés minősége
Szerszámok és készülékek kalibrálása, kalibrálási előírások
7.3. Szerszámok3
Szokásos kéziszerszámok
Szokásos elektromos szerszámok típusai
A precíziós mérőkészülékek működésmódja és alkalmazása
Kenőberendezések és kenési módszerek
Általános elektromos vizsgálóberendezés működésmódja, funkciója és használata
7.4. Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések1
Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések működésmódja, funkciója és használata
7.5. Műszaki rajzok, diagramok és szabványok2
Rajztípusok és diagramok, ezek jelölései, méretek, tűrések és képes megjelenítés
A rajz fejlécében lévő adatok azonosítása
Mikrofilm-, mikrofiche-alapú és számítógépes ábrázolások
Az „Air Transport Association (ATA) of America” 100- as jellemzői
Légi közlekedési és egyéb vonatkozó szabványok, ideértve ISO, AN, MS, NAS és MIL
Huzalozási és kapcsolási ábrák
7.6. Illesztések és hézagok2
Fúróméretek csavarmenetekhez, illesztési osztályok
Illesztések és illesztési hézagok általános rendszere
Illesztési terv légi járművekhez és hajtóművekhez
Hajlítási, csavarási és kopási határértékek
Tengelyek, csapágyak és egyéb alkatrészek ellenőrzésének szabványos módszerei
7.7. Elektromos kábelek és csatlakozók2
Folytonosság, szigetelési és csatlakoztatási technikák és vizsgálatok
Kézi és hidraulikus működtetésű krimpelőszerszámok alkalmazása
Sajtolt csatlakozások ellenőrzése
Csatlakozócsapok eltávolítása és behelyezése
Koaxiális kábelek: vizsgálatok és beszerelési óvintézkedések
A huzalozás védelmének módszerei: kábelköteg és kábelkötegtartó, kábelbilincsek, védőköpenyezési eljárások, beleértve a hőzsugorítást is, árnyékolás
7.8. Szegecskötések2
Szegecskötések, szegecstávolság
Szerszámok szegecseléshez és süllyesztéshez
Szegecskötések ellenőrzése
7.9. Csövek és tömlők2
Légi jármű csöveinek hajlítása, tágítása/peremezése
Légi jármű csöveinek és tömlőinek vizsgálata és ellenőrzése
Csövek beépítése és bilincsezése
7.10. Rugók2
Rugók vizsgálata és ellenőrzése
7.11. Csapágyak2
Csapágyak vizsgálata, tisztítása és ellenőrzése
Csapágyak kenési követelményei
Csapágyak meghibásodása és ennek okai
7.12. Közlőmű2
Fogaskerekek ellenőrzése, holtjáték
Ékszíjak és ékszíjtárcsák, láncok és lánckerekek ellenőrzése
Orsós meghajtások, emelőkaros rudazatok, húzó-toló rudazatok ellenőrzése
7.13. Vezérlőhuzalok2
Végszerelvények rögzítése
Vezérlőhuzalok vizsgálata és ellenőrzése
Bowdenhuzalok; flexibilis légijármű-vezérlő rendszerek
7.14. Anyagok megmunkálása
7.14.1. Lemezek2
Hajlítási ráhagyások kiszámítása és berajzolása
Fémlemez feldolgozása, beleértve hajlítást és alakítást
Fémlemezmunkák ellenőrzése
7.14.2. Kompozitok és nemfémes anyagok2
Kötési módszerek
Környezeti feltételek
Vizsgálati módszerek
7.15. Hegesztés, keményforrasztás, lágyforrasztás, kötés
a) Lágyforrasztási eljárások, forrasztott kötések vizsgálata2
b) Hegesztési és keményforrasztási eljárások
Hegesztett és keményforrasztott kötések vizsgálata
Kötési módszerek és a kötések vizsgálata
2
7.16. Légi járművek tömege és egyensúlya
a) Súlypont- és határegyensúly-számítás: a vonatkozó dokumentumok használata2
b) A légi jármű előkészítése mérlegeléshez
A légi jármű mérlegelése
2
7.17. A légi járművek kezelése és tárolása2
A légi jármű gurítása/vontatása és a hozzá tartozó biztonsági óvintézkedések
A légi jármű felbakolása, kitámasztása, biztosítása és a hozzá tartozó biztonsági óvintézkedések
A légi jármű tárolási módszerei
Üzemanyag-feltöltési/-leürítési eljárások
Jégtelenítési/jegesedés elleni eljárások
Elektromos, hidraulikus és pneumatikus energia biztosítása a földön
A környezeti feltételek hatása a repülőgép kezelésére és üzemeltetésre
7.18. Szétszerelési, vizsgálati, javítási és szerelési technikák
a) Meghibásodások fajtái és szemrevételezéses vizsgálati módszerek
A korrózió megszüntetése, értékelése és a korrózióvédelem helyreállítása
3
b) Általános javítási módszerek, szerkezeti javítási kézikönyv (Structural Repair Manual)
Öregedési, kifáradási és korrózió-ellenőrzési módszerek
2
c) Roncsolásmentes vizsgálati eljárások, például festékdiffúziós, röntgen-, örvényáram-, ultrahangos és endoszkópos vizsgálatok2
d) Szét- és összeszerelési módszerek2
e) Hibakeresési módszerek2
7.19. Rendkívüli események
a) Villámcsapás és HIRF utáni vizsgálatok2
b) Rendkívüli események, például kemény landolás és turbulenciák utáni vizsgálatok2
7.20. Karbantartási eljárások2
Karbantartás tervezése
Módosítási eljárások
Raktározási eljárások
Minősítési/üzembehelyezési eljárások
Repülőgép-üzemeltetési interfész
Karbantartási vizsgálat/minőség-ellenőrzés/minőségbiztosítás
Kiegészítő karbantartási eljárások
Korlátozott üzemidejű komponensek ellenőrzése

8. MODUL: AZ AERODINAMIKA ALAPJAI

SZINT
AB1B2
B2L
B3
8.1. A légkör fizikája1221
International Standard Atmosphere (ISA) [nemzetközi szabványos légkör], alkalmazása az aerodinamikára
8.2. Aerodinamika1221
Légáramlás egy test körül
Határréteg, lamináris és turbulens áramlás, szabad levegőáramlás, relatív levegőáramlás, feláramlás és leáramlás, örvények, stagnálás
A fogalmak: hajlás, szárnymélység, közepes aerodinamikai mélység, profilellenállás (káros ellenállás), indukált ellenállás, nyomásközpont, állásszög, pozitív szárnyelcsa- varodás és negatív szárnyelcsavarodás, karcsúsági fok, szárnyalak és szárnykarcsúság
Vonóerő, súly, aerodinamikai eredő
Felhajtóerő és ellenállás keletkezése: állásszög, felhajtóerő-tényező, ellenállás-tényező, polárgörbe, áramlásleszakadás
Szárnyfelület elszennyeződése, ideértve a jeget, a havat, a deresedést
8.3. A repülés elmélete1221
A felhajtóerő, a súlypont, a vonóerő és a légellenállás közötti kapcsolat
Siklószám
Stabil repülések, teljesítmény
A fordulás elmélete
A terhelési tényező hatása: áramlás-leválás, repülőteljesítmény-burkológörbe és szerkezeti korlátozások
A felhajtóerő fokozása
8.4. Repülésstabilitás és dinamika1221
Hosszanti, oldal- és iránystabilitás

9A. MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

Megjegyzés: Ez a modul a B3 kategóriára nem vonatkozik. A B3 kategóriára vonatkozó tárgyakat a 9B modul határozza meg.

SZINT
AB1B2
B2L
9.1. Általánosságok122
Az emberi tényezők figyelembevételének szükségessége
Emberi tényezőkre/emberi hibára visszavezethető események
Murphy törvénye
9.2. Az emberi teljesítmény és korlátai122
Látás
Hallás
Információfeldolgozás
Figyelem és észlelés
Emlékezet
Klausztrofóbia és fizikai hozzáférhetőség
9.3. Szociálpszichológia111
Felelősség: az egyéné és a csoporté
Motiváció és demotiváció
Csoportnyomás
„Kulturális” érdekeltség
Csapatmunka
Irányítás, felügyelet és vezetés
9.4. A teljesítményt befolyásoló tényezők222
Kondíció/egészség
Stressz: otthoni és munkahelyi
Időhiány és határidők
Munkaterhelés: túl nagy és túl kicsi
Alvás és fáradtság, több műszakos munkavégzés
Alkohol, gyógyszerek, kábítószerek
9.5. Fizikai környezet111
Zaj és füst
Megvilágítás
Klíma és hőmérséklet
Mozgás és rezgés
Munkahelyi környezet
9.6. Feladatok111
Fizikai munka
Rutinfeladatok
Vizuális ellenőrzés
Bonyolult rendszerek
9.7. Kommunikáció222
A csoporton belül és a csoportok között
Munka naplózása és nyilvántartása
„Naprakésznek lenni”, aktualitás
Információk terjesztése
9.8. Emberi hibák122
Hibamodellek és hibaelméletek
Hibatípusok a karbantartási munkáknál
A hiba következményei (azaz balesetek)
Hibák elkerülése és kezelése
9.9. Munkahelyi veszélyek122
Veszélyek felismerése és elkerülése
Vészhelyzetek kezelése

9B. MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

Megjegyzés: Ennek a modulnak a B3 kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeket érintő, kevésbé összetett karbantartási környezetet kell visszatükröznie.

SZINT
B3
9.1. Általánosságok2
Az emberi tényezők figyelembevételének szükségessége
Emberi tényezőkre/emberi hibára visszavezethető események
Murphy-törvénye
9.2. Az emberi teljesítmény és korlátai2
Látás
Hallás
Információfeldolgozás
Figyelem és észlelés
Emlékezet
Klausztrofóbia és fizikai hozzáférhetőség
9.3. Szociálpszichológia1
Felelősség: az egyéné és a csoporté
Motiváció és demotiváció
Csoportnyomás
„Kulturális” érdekeltség
Csapatmunka
Irányítás, felügyelet és vezetés
9.4. A teljesítményt befolyásoló tényezők2
Kondíció/egészség
Stressz: otthoni és munkahelyi
Időhiány és határidők
Munkaterhelés: túl nagy és túl kicsi
Alvás és fáradtság, több műszakos munkavégzés
Alkohol, gyógyszerek, kábítószerek
9.5. Fizikai környezet1
Zaj és füst
Megvilágítás
Klíma és hőmérséklet
Mozgás és rezgés
Munkahelyi környezet
9.6. Feladatok1
Fizikai munka
Rutinfeladatok
Vizuális ellenőrzés
Bonyolult rendszerek
9.7. Kommunikáció2
A csoporton belül és a csoportok között
Munka naplózása és nyilvántartása
„Naprakésznek lenni”, aktualitás
Információk terjesztése
9.8. Emberi hibák2
Hibamodellek és hibaelméletek
Hibatípusok a karbantartási munkáknál
A hiba következményei (azaz balesetek)
Hibák elkerülése és kezelése
9.9. Munkahelyi veszélyek2
Veszélyek felismerése és elkerülése
Vészhelyzetek kezelése

10. MODUL: LÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDELKEZÉSEK

SZINT
AB1B2
B2L
B3
10.1. Keretszabályozás
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szerepe;
Az Európai Bizottság szerepe;
Az EASA szerepe;
A tagállamok és a nemzeti légiközlekedési hatóságok szerepe;
Az (EU) 2018/1139, a 748/2012/EU, az 1321/2014/EU és a 376/2014/EU rendelet;
A 748/2012/EU rendelet, az 1321/2014/EU rendelet és a 965/2012/EU rendelet különböző mellékletei (részei) közötti viszonyrendszer
1111
10.2. Tanúsító személyek – karbantartás
A 66. rész részletes ismerete
2222
10.3. Jóváhagyott karbantartó szervezetek
A 145. rész és az M. rész F. alrészének részletes ismerete
2222
10.4. Légiforgalmi műveletek
A 965/2012/EU rendelet általános ismerete;
Üzembentartási engedélyek;
Az üzemben tartó kötelezettségei különösen a folyamatos légialkalmasság biztosítása és a karbantartás vonatkozásában;
Légijármű-karbantartási program;
MEL/CDL;
A légi jármű fedélzetén tartandó okmányok;
A légi járművön elhelyezendő jelzések, jelölések
1111
10.5. A légi járművek, valamint azok részeinek és berendezéseinek tanúsítása
a) Általánosságok
A 21. rész és az EASA CS-23, CS-25, CS-27, CS-29 bizonyítványkiadási feltételeinek általános ismerete
111
b) Dokumentumok
Légialkalmassági bizonyítvány; korlátozott légialkalmassági bizonyítványok és repülési engedély;
Lajstrombavételi bizonyítvány;
Zajbizonyítvány;
Tömegjegyzőkönyv;
Rádióengedély és jóváhagyás
222
10.6. A légialkalmasság fenntartása
A 21. rész folyamatos légialkalmasságra vonatkozó előírásainak részletes ismerete
Az M. rész részletes ismerete
2222
10.7. Az alábbiakra érvényes nemzeti és nemzetközi előírások (ha EU-előírások nem léptek a helyükre)
a) Karbantartási programok, karbantartási ellenőrzések és felülvizsgálatok;
Légialkalmassági utasítások;
Karbantartási közlemények, gyártói karbantartási információk;
Módosítások és javítások;
Karbantartási dokumentáció: karbantartási kézikönyvek, szerkezetjavítási kézikönyv, képes alkatrész-katalógus stb.;
Csak az A-tól B2 kategóriáig terjedő engedélyek esetében:
Alap minimális felszerelési lista, minimálisan felszerelési lista, kiszolgálási eltérési lista
1222
b) A légialkalmasság fenntartása;
A minimális felszerelésre vonatkozó követelmények – repülési tesztek;
Csak a B1 és B2 kategóriás engedélyek esetében:
ETOPS, karbantartási és kiszolgálási követelmények;
Minden időjárási körülmény melletti üzemelés, 2/3 kategóriás üzemelés
111

11A. MODUL: GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETE ÉS RENDSZEREI

SZINT
AB1.1
11.1. Repüléselmélet
11.1.1. A repülőgép aerodinamikája és a repülésvezérlés12
Az alábbi szerkezetek működésmódja és hatása:
— Csűrőkormányzás: csűrőlap és aerodinamikai kormányfelület
— Magassági kormányzás: magassági kormány, stabilizátorok, állítható vezérsík és kacsaszárny
— Függőleges tengely körüli kormányzás, oldalkormány-korlátozók
Kormányzás magassági/csűrőkormány kombinációkkal és magassági/oldalkormány kombinációkkal
Felhajtóerő-növelő eszközök, rések, orrsegédszárny, fékszárnyak, csűrőféklapok
Ellenálláskeltő eszközök, légterelők, aerodinamikai kormányfelület, áramlásrontók, féklapok
Szárny-áramlásterelők, fűrészfogas belépőélek hatásai
Határréteg-szabályozás örvénykeltők, blokkolóékek vagy belépőéleszközök segítségével
Trimmelőlapok, egyensúlyozó és ellen-egyensúlyozó lapok, segédkormányok, rugós segédkormányok, ellensúly, vezérsík-előfeszítés, aerodinamikai belső kiegyenlítő panelek működésmódja és hatása
11.1.2. Nagy sebességű repülés12
Hangsebesség, szubszonikus repülés, repülés hanghatárhoz közeli sebességgel, szuperszonikus repülés
Mach-szám, kritikus Mach-szám, kompresszibilitási berezgés, nyomáshullám, aerodinamikai felmelegedés, felületszabály
A légáramlást befolyásoló tényezők nagy sebességű repülőgépek hajtóműveinek belépő nyílásainál
A nyilazás hatása a kritikus Mach-számra
11.2. Sárkányszerkezetek – általános fogalmak
a) A szerkezeti szilárdsággal szemben támasztott légialkalmassági követelmények
Szerkezeti osztályozás, primer, szekunder és tercier
Meghibásodásmentesség, megbízható élettartam és sérüléstűrés koncepciói
Zóna- és állomásazonosító rendszerek
Igénybevétel, terhelés, hajlítás, összenyomás, nyírás, csavarás, feszültség, tangenciális feszültség, kifáradás
Ürítési és szellőztetési intézkedések
Rendszerbeépítési intézkedések
Villámcsapás elleni intézkedések
Légijármű-kötőanyagok
22
b) Építési módok: héjszerkezetű törzs, formatartó bordák, hosszmerevítők, hossztartók, törzsbordák, bordák, burkolóelemek, támasztékok, összekötő elemek, főtartók, fedélzeti struktúrák, erősítések, külső burkolás módszerei, korrózióvédelem, szárny, csűrőfelületek, hajtóműrögzítések
Sárkányépítési módszerek: szegecselés, csavarozás, kötések
Felületvédelmi módszerek, például krómozás, eloxálás, lakkozás
Felülettisztítás
Sárkányszimmetria: kiegyensúlyozási módszerek és szimmetria-ellenőrzések
12
11.3. Sárkányszerkezetek – repülőgépek
11.3.1. Géptörzs (ATA 52/53/56)12
Felépítés és nyomástartó tömítés
Szárny, magassági kormány, függesztőszerkezet és futóműrögzítés
Ülésbeépítés és teherrakodó rendszer
Ajtók és vészkijáratok: felépítés, szerkezetek, működtető és biztonsági berendezések
Ablakok és szélvédők felépítése és szerkezetei
11.3.2. Szárny (ATA 57)12
Felépítés
Üzemanyag-tárolás
Futómű, függesztőszerkezet, vezérsíkok és felhajtóerő-növelő/légellenállás-fokozó tartozékok
11.3.3. Magassági kormány (ATA 55)12
Felépítés
Irányítófelületek rögzítése
11.3.4. Irányítófelületek (ATA 55/57)12
Felépítés és rögzítés
Kiegyensúlyozás – tömeg és aerodinamika
11.3.5. Gondolák/függesztőszerkezetek (ATA 54)12
Gondolák/felfüggesztő szerkezetek:
— Felépítés
— Tűzfalak
— Hajtómű-felfüggesztések
11.4. Légkondicionáló és kabinnyomás-kiegyenlítő berendezés (ATA 21)
11.4.1. Levegőellátás12
Légellátási források, ideértve a hajtóműlevegő-megcsapolást, segédhajtóművet és a földi kiszolgáló járművet
11.4.2. Légkondicionáló berendezés13
Légkondicionáló berendezések
Levegő- és gőzciklusú hűtőberendezések
Elosztórendszerek
Áramlás-, hőmérséklet- és nedvességtartalom-szabályozó rendszer
11.4.3. Túlnyomás-biztosítás13
Túlnyomás-biztosító rendszerek
Szabályozás és kijelzés, ideértve a szabályozó- és a biztonsági szelepeket is
Kabinnyomás-szabályozók
11.4.4. Biztonsági és riasztókészülékek13
Védő- és riasztóberendezések
11.5. Műszerek/repülőelektronikai rendszerek
11.5.1. Műszerrendszerek (ATA 31)12
Torlónyomásos: magasságmérő, repülésisebesség-mérő, emelkedési-/süllyedésisebesség-mérő
Giroszkópos: műhorizont, helyzetjelző, repülésirány-jelző, irányszögjelző, fordulás- és csúszásjelző, forduláskoordinátor
Iránytűk: közvetlen leolvasás, távleolvasás
Állásszög-kijelző, túlhúzásra figyelmeztető riasztórendszerek
Üveg pilótafülke
Más repülőgéprendszer-kijelzők
11.5.2. Repülőelektronikai rendszerek11
Az alábbi rendszerek rendszerelrendezésének és működésmódjának alapjai:
— Robotpilóta (ATA 22)
— Kommunikációs rendszerek (ATA 23)
— Navigációs rendszerek (ATA 34)
11.6. Villamosenergia-ellátó rendszerek (ATA 24)13
Akkumulátorok beépítése és működése
Egyenáram-ellátás
Váltakozóáram-ellátás
Vészhelyzeti áramellátás
Feszültségszabályozás
Energiaelosztás
Irányváltók, transzformátorok, egyenirányítók
Áramkörök védelme
Külső/földi áramellátás
11.7. Készülékek és felszerelések (ATA 25)
a) Vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények
Ülések és biztonsági övek és övek
22
b) Kabinelrendezés
Készülékelrendezés
Kabinberendezések
Utaskabin szórakoztató berendezései
Konyhafelszerelések
Teherrakodó és -rögzítő felszerelések
Utaslépcsők
11
11.8. Tűzvédelem (ATA 26)13
a) Tűz- és füstérzékelő és riasztó rendszerek
Tűzoltó berendezések
Rendszerellenőrzések
b) Hordozható tűzoltó készülékek12
11.9. Kormányrendszer (ATA 27)13
Elsődleges kormányberendezések: csűrőkormány, magassági kormány, oldalkormány, aerodinamikai kormány
Trimmelőlapok
Aktív terhelésszabályozás
Felhajtóerő-növelő berendezések
Áramlásrontók, féklapok
Rendszerműködtetés: kézi, hidraulikus, pneumatikus, elektromos, elektronikusan vezérelt
Kormányterhelés-szimuláció, bólintáscsillapító, Mach- trimmszabályozó, oldalkormány-korlátozó, kormányreteszelő rendszerek
Kiegyenlítés és felszerelés
Túlhúzás-védelmi/-riasztó rendszer
11.10. Üzemanyagrendszer (ATA 28)13
Rendszerelrendezés
Üzemanyagtartályok
Üzemanyag-ellátó rendszerek
Gyorsürítés, levegőztetés és leeresztés
Áttöltés és átvétel
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Üzemanyag-feltöltés és -leeresztés
Üzemanyagrendszerek hosszkiegyenlítéssel
11.11. Hidraulikarendszer (ATA 29)13
Rendszerelrendezés
Hidraulikafolyadékok
Hidraulikatartályok és akkumulátorok
Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus
Nyomás létrehozása vészhelyzetben
Szűrők
Nyomásszabályozás
Energiaelosztás
Jelző- és riasztórendszerek
Csatlakozás más rendszerekhez
11.12. Jég és eső elleni védelem (ATA 30)13
Jégképződés, osztályozása és észlelése
Jegesedés elleni védelmi rendszerek: elektromos, forró levegős és vegyi
Jégmentesítő rendszerek: elektromos, forró levegős, pneumatikus és vegyi
Víztaszító anyag
Szondák és lefolyók fűtése
Ablaktörlő berendezés
11.13. Futómű (ATA 32)23
Felépítés, lengéscsillapítás
Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Kerekek, fékek, blokkolásgátló és automatikus fékrendszer
Gumiabroncsok
Kormánymű
Légi-földi érzékelőrendszer
11.14. Fények (ATA 33)23
Külső: navigációs, ütközésvédelem, leszálló, guruló, jég
Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér
Vészvilágítás
11.15. Oxigén (ATA 35)13
Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér
Források, tárolás, feltöltés és elosztás
Ellátás szabályozása
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
11.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)13
Rendszerelrendezés
Források: hajtómű/segédhajtómű (APU), kompresszor, tartályok, földi ellátás
Nagynyomású és vákuumszivattyúk
Nyomásszabályozás
Elosztás
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Csatlakozások más rendszerekhez
11.17. Víz/hulladék (ATA 38)23
Vízrendszer elrendezése, ellátás, elosztás, karbantartás és leeresztés
Mosdórendszer-elrendezés, öblítés és karbantartás
Korróziós vonatkozások
11.18. Fedélzeti karbantartó rendszerek (ATA 45)12
Központi karbantartási számítógép
Adatbeviteli rendszer
Elektronikus könyvtárrendszer
Nyomtatás
Sárkányfelügyelet (károsodástűrés felügyelete)
11.19. Integrált moduláris repülőelektronika (ATA 42)12
Az integrált moduláris repülőelektronikai (Integrated Modular Avionics; IMA) modulokba jellemzően beépíthető funkciók többek között:
Szivárgásszabályozás, légnyomás-szabályozás, szellőzés és levegőszabályozás, repülőelektronika és pilótafülke szellőzésének szabályozása, hőmérséklet-szabályozás, légiforgalmi kommunikáció, repülőelektronikai kommunikációs router, elektromos terhelésvezérlés, áramkör-megszakítás ellenőrzése, elektromos BITE-rendszer, üzemanyag-kezelés, fékezés-szabályozás, kormánymű-szabályozás, futómű kibocsátása és behúzása, gumiabroncsnyomás-kijelzés, olajnyomás-kijelzés, fékhőmérséklet ellenőrzése stb.
Központi rendszer Hálózati komponensek
11.20. Kabinrendszerek (ATA 44)12
Az utasok szórakoztatásának módját, valamint a légi járművön belüli (kabinközi kommunikációs adatrendszer, CIDS), illetve a légi jármű kabinja és a földi állomások (kabinhálózati szolgáltatás, CNS) közötti kommunikációt biztosító egységek és komponensek. Idetartozik a hang-, az adat-, a zene- és a képátvitel.
A kabinközi kommunikációs adatrendszer (CIDS) a pilótafülke/utaskísérő személyzet és a kabinrendszerek közötti csatlakozást biztosítja. Ezek a rendszerek támogatják a különböző kapcsolódó cserélhető elemek (LRU-k) adatcseréjét, működtetésük pedig jellemzően utaskísérői paneleken (FAP-k) keresztül történik.
A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) jellemzően egy szerverből áll, amely többek között a következő rendszerekhez csatlakozik:
— Adat-/rádiókommunikáció;
— Utastéri központi rendszer (CCS);
— Fedélzeti szórakoztató rendszer (IFES);
— Külső kommunikációs rendszer (ECS);
— Utastéri tömegmemória-rendszer (CMMS);
— Utastéri ellenőrzési rendszer (CMS);
— Egyéb kabinrendszerek (MCS-ek)
A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) többek között az alábbi funkciókat láthatja el:
— felszállás előtti/felszállási jelentésekhez való hozzáférés;
— e-mail-/intranet-/internet-hozzáférés; utasadatbázis
Utastéri központi rendszer
Fedélzeti szórakoztató rendszer
Külső kommunikációs rendszer
Utastéri tömegmemória-rendszer
Utastéri ellenőrzési rendszer
Egyéb kabinrendszer
11.21. Információs rendszerek (ATA 46)12
Digitális információk hagyományosan papíron, mikrofilmen vagy microfiche-en történő tárolásának, frissítésének és kikeresésének módját biztosító egységek és komponensek. Magukban foglalnak tárolási és keresési funkcióra szánt egységeket, például elektronikus könyvtáron belüli tömeges tárolást és szabályozót. Nem foglalnak magukban más használatra szánt vagy más rendszerekkel megosztott egységeket vagy komponenseket, például fedélzeti nyomtatót vagy általános használatra szánt kijelzőt.
Jellemzően ide tartoznak a légiforgalmi és információkezelő rendszerek és a hálózati szerverrendszerek.
Légi járműre vonatkozó általános információs rendszer
Fedélzeti információs rendszer
Karbantartási információs rendszer
Utasokra vonatkozó utastéri információs rendszer
Egyéb információs rendszer

11B. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

1. megjegyzés: Ez a modul a B3 kategóriára nem vonatkozik. A B3 kategóriára vonatkozó tárgyakat a 11C modul határozza meg.

2. megjegyzés: Ennek a modulnak az A2 és B1.2 alkategóriáknak megfelelő repülőgépek technológiáját kell visszatükröznie.

SZINT
A2B1.2
11.1. Repüléselmélet
11.1.1. A repülőgép aerodinamikája és a repülésvezérlés12
Az alábbi szerkezetek működésmódja és hatása:
— Csűrőkormányzás: csűrőlap és aerodinamikai kormányfelület
— Magassági kormányzás: magassági kormány, stabilizátorok, állítható vezérsík és kacsaszárny
— Függőleges tengely körüli kormányzás, oldalkormány-korlátozók
Kormányzás magassági/csűrőkormány kombinációkkal és magassági/oldalkormány kombinációkkal
Felhajtóerő-növelő eszközök, rések, orrsegédszárny, fékszárnyak, csűrőféklapok
Ellenálláskeltő eszközök, légterelők, aerodinamikai kormányfelület, áramlásrontók, féklapok
Szárny-áramlásterelők, fűrészfogas belépőélek hatásai
Határréteg-szabályozás örvénykeltők, blokkolóékek vagy belépőéleszközök segítségével
Trimmelőlapok, egyensúlyozó és ellen-egyensúlyozó lapok, segédkormányok, rugós segédkormányok, ellensúly, vezérsík-előfeszítés, aerodinamikai belső kiegyenlítő panelek működésmódja és hatása
11.1.2. Nagy sebességű repülés – nem releváns
11.2. Sárkányszerkezetek – általános fogalmak
a) A szerkezeti szilárdsággal szemben támasztott légialkalmassági követelmények
Szerkezeti osztályozás, primer, szekunder és tercier
Meghibásodásmentesség, megbízható élettartam és sérüléstűrés koncepciói
Zóna- és állomásazonosító rendszerek
Igénybevétel, terhelés, hajlítás, összenyomás, nyírás, csavarás, feszültség, tangenciális feszültség, kifáradás
Ürítési és szellőztetési intézkedések
Rendszerbeépítési intézkedések
Villámcsapás elleni intézkedések
Légijármű-kötőanyagok
22
b) Építési módok: héjszerkezetű törzs, formatartó bordák, hosszmerevítők, hossztartók, törzsbordák, bordák, burkolóelemek, támasztékok, összekötő elemek, főtartók, fedélzeti struktúrák, erősítések, külső burkolás módszerei, korrózióvédelem, szárny, csűrőfelületek, hajtóműrögzítések
Sárkányépítési módszerek: szegecselés, csavarozás, kötések
Felületvédelmi módszerek, például krómozás, eloxálás, lakkozás
Felülettisztítás
Sárkányszimmetria: kiegyensúlyozási módszerek és szimmetria-ellenőrzések
12
11.3. Sárkányszerkezetek – repülőgépek
11.3.1. Géptörzs (ATA 52/53/56)12
Felépítés és nyomástartó tömítés
Szárny, magassági kormány, függesztőszerkezet és futóműrögzítés
Ülésbeépítés
Ajtók és vészkijáratok: felépítés és működés
Ablakok és szélvédők felépítése és szerkezetei
11.3.2. Szárny (ATA 57)12
Felépítés
Üzemanyag-tárolás
Futómű, függesztőszerkezet, vezérsíkok és felhajtóerő- növelő/légellenállás-fokozó tartozékok
11.3.3. Magassági kormány (ATA 55)12
Felépítés
Irányítófelületek rögzítése
11.3.4. Irányítófelületek (ATA 55/57)12
Felépítés és rögzítés
Kiegyensúlyozás – tömeg és aerodinamika
11.3.5. Gondolák/függesztőszerkezetek (ATA 54)12
Gondolák/felfüggesztő szerkezetek:
— Felépítés
— Tűzfalak
— Hajtómű-felfüggesztések
11.4. Légkondicionáló és kabinnyomás-kiegyenlítő berendezés (ATA 21)13
Nyomásbetápláló és klímaberendezés
Kabinnyomás-szabályozó, védelmi és riasztóberendezések
Fűtési rendszerek
11.5. Műszerek/repülőelektronikai rendszerek
11.5.1. Műszerrendszerek (ATA 31)12
Torlónyomásos: magasságmérő, repülésisebesség-mérő, emelkedési-/süllyedésisebesség-mérő
Giroszkópos: műhorizont, helyzetjelző, repülésirány-jelző, irányszögjelző, fordulás- és csúszásjelző, forduláskoordinátor
Iránytűk: közvetlen leolvasás, távleolvasás
Állásszög-kijelző, túlhúzásra figyelmeztető riasztórendszerek
Üveg pilótafülke
Más repülőgéprendszer-kijelzők
11.5.2. Repülőelektronikai rendszerek11
Az alábbi rendszerek rendszerelrendezésének és működésmódjának alapjai:
— Robotpilóta (ATA 22)
— Kommunikációs rendszerek (ATA 23)
— Navigációs rendszerek (ATA 34)
11.6. Villamosenergia-ellátó rendszerek (ATA 24)13
Akkumulátorok beépítése és működése
Egyenáram-ellátás
Feszültségszabályozás
Energiaelosztás
Áramkörök védelme
Irányváltók, transzformátorok
11.7. Készülékek és felszerelések (ATA 25)
a) Vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények
Ülések és biztonsági övek és övek
22
b) Kabinelrendezés
Készülékelrendezés
Kabinberendezések
Utaskabin szórakoztató berendezései
Konyhafelszerelések
Teherrakodó és -rögzítő felszerelések
Utaslépcsők
11
11.8. Tűzvédelem (ATA 26)
a) Tűz- és füstérzékelő és riasztó rendszerek
Tűzoltó berendezések
Rendszerellenőrzések
13
b) Hordozható tűzoltó készülékek12
11.9. Kormányrendszer (ATA 27)13
Elsődleges kormányberendezések: csűrőkormány, magassági kormány, oldalkormány, aerodinamikai kormány
Trimmelőlapok
Felhajtóerő-növelő berendezések
Rendszerműködtetés: kézi
Kormányreteszelő rendszerek
Kiegyenlítés és felszerelés
Túlhúzásra figyelmeztető rendszer
11.10. Üzemanyagrendszer (ATA 28)13
Rendszerelrendezés
Üzemanyagtartályok
Üzemanyag-ellátó rendszerek
Áttöltés és átvétel
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Üzemanyag-feltöltés és -leeresztés
11.11. Hidraulikarendszer (ATA 29)13
Rendszerelrendezés
Hidraulikafolyadékok
Hidraulikatartályok és akkumulátorok
Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus
Szűrők
Nyomásszabályozás
Energiaelosztás
Jelző- és riasztórendszerek
11.12. Jég és eső elleni védelem (ATA 30)13
Jégképződés, osztályozása és észlelése
Jégmentesítő rendszerek: elektromos, forró levegős, pneumatikus és vegyi
Szondák és lefolyók fűtése
Ablaktörlő berendezés
11.13. Futómű (ATA 32)23
Felépítés, lengéscsillapítás
Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Kerekek, fékek, blokkolásgátló és automatikus fékrendszer
Gumiabroncsok
Kormánymű
Légi-földi érzékelőrendszer
11.14. Fények (ATA 33)23
Külső: navigációs, ütközésvédelem, leszálló, guruló, jég
Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér
Vészvilágítás
11.15. Oxigén (ATA 35)13
Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér
Források, tárolás, feltöltés és elosztás
Ellátás szabályozása
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
11.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)13
Rendszerelrendezés
Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás
Nagynyomású és vákuumszivattyúk
Nyomásszabályozás
Elosztás
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Csatlakozások más rendszerekhez
11.17. Víz/hulladék (ATA 38)23
Vízrendszer elrendezése, ellátás, elosztás, karbantartás és leeresztés
Mosdórendszer-elrendezés, öblítés és karbantartás
Korróziós vonatkozások

11C. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

Megjegyzés: Ennek a modulnak a B3 kategóriának megfelelő repülőgépek technológiáját kell visszatükröznie.

SZINT
B3
11.1. A repülés elmélete
A repülőgép aerodinamikája és a repülésvezérlés1
Az alábbi szerkezetek működésmódja és hatása:
— Csűrőkormányzás: csűrőlapok
— Magassági kormányzás: magassági kormány, stabilizátorok, állítható vezérsík és kacsaszárny
— Függőleges tengely körüli kormányzás, oldalkormány-korlátozók
Kormányzás magassági/csűrőkormány kombinációkkal és magassági/oldalkormány kombinációkkal
Felhajtóerő-növelő eszközök, rések, orrsegédszárny, fékszárnyak, csűrőféklapok
Ellenálláskeltő eszközök, áramlásrontók, féklapok
Szárny-áramlásterelők, fűrészfogas belépőélek hatásai
Határréteg-szabályozás örvénykeltők, blokkolóékek vagy belépőéleszközök segítségével
Trimmelőlapok, egyensúlyozó és ellen-egyensúlyozó lapok, segédkormányok, rugós segédkormányok, ellensúly, vezérsík-előfeszítés, aerodinamikai belső kiegyenlítő panelek működésmódja és hatása
11.2. Sárkányszerkezetek – általános fogalmak
a) A szerkezeti szilárdsággal szemben támasztott légialkalmassági követelmények
Szerkezeti osztályozás, primer, szekunder és tercier
Meghibásodásmentesség, megbízható élettartam és sérüléstűrés koncepciói
Zóna- és állomásazonosító rendszerek
Igénybevétel, terhelés, hajlítás, összenyomás, nyírás, csavarás, feszültség, tangenciális feszültség, kifáradás
Ürítési és szellőztetési intézkedések
Rendszerbeépítési intézkedések
Villámcsapás elleni intézkedések
Légijármű-kötőanyagok
2
b) Építési módok: héjszerkezetű törzs, formatartó bordák, hosszmerevítők, hossztartók, törzsbordák, bordák, burkolóelemek, támasztékok, összekötő elemek, főtartók, fedélzeti struktúrák, erősítések, külső burkolás módszerei, korrózióvédelem, szárny, csűrőfelületek, hajtóműrögzítések
Sárkányépítési módszerek: szegecselés, csavarozás, kötések
Felületvédelmi módszerek, például krómozás, eloxálás, lakkozás
Felülettisztítás
Sárkányszimmetria: kiegyensúlyozási módszerek és szimmetria-ellenőrzések
2
11.3. Sárkányszerkezetek – repülőgépek
11.3.1. Géptörzs (ATA 52/53/56)1
Felépítés
Szárny, magassági kormány, függesztőszerkezet és futóműrögzítés
Ülésbeépítés
Ajtók és vészkijáratok: felépítés és működés
Ablakok és szélvédők felépítése és szerkezetei
11.3.2. Szárny (ATA 57)1
Felépítés
Üzemanyag-tárolás
Futómű, függesztőszerkezet, vezérsíkok és felhajtóerő- növelő/légellenállás-fokozó tartozékok
11.3.3. Magassági kormány (ATA 55)1
Felépítés
Irányítófelületek rögzítése
11.3.4. Irányítófelületek (ATA 55/57)1
Felépítés és rögzítés
Kiegyensúlyozás – tömeg és aerodinamika
11.3.5. Gondolák/függesztőszerkezetek (ATA 54)
Gondolák/felfüggesztő szerkezetek:
— Felépítés
— Tűzfalak
— Hajtómű-felfüggesztések
1
11.4. Légkondicionáló berendezés (ATA 21)
Fűtési és szellőztetési rendszerek1
11.5. Műszerek/repülőelektronikai rendszerek
11.5.1. Műszerrendszerek (ATA 31)1
Torlónyomásos: magasságmérő, repülésisebesség-mérő, emelkedési-/süllyedésisebesség-mérő
Giroszkópos: műhorizont, helyzetjelző, repülésirány-jelző, irányszögjelző, fordulás- és csúszásjelző, forduláskoordinátor
Iránytűk: közvetlen leolvasás, távleolvasás
Állásszög-kijelző, túlhúzásra figyelmeztető riasztórendszerek
Üveg pilótafülke
Más repülőgéprendszer-kijelzők
11.5.2. Repülőelektronikai rendszerek1
Az alábbi rendszerek rendszerelrendezésének és működésmódjának alapjai:
— Robotpilóta (ATA 22)
— Kommunikációs rendszerek (ATA 23)
— Navigációs rendszerek (ATA 34)
11.6. Villamosenergia-ellátó rendszerek (ATA 24)2
Akkumulátorok beépítése és működése
Egyenáram-ellátás
Feszültségszabályozás
Energiaelosztás
Áramkörök védelme
Irányváltók, transzformátorok
11.7. Készülékek és felszerelések (ATA 25)2
Vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények
Ülések és biztonsági övek és övek
11.8. Tűzvédelem (ATA 26)2
Hordozható tűzoltó készülékek
11.9. Kormányrendszer (ATA 27)3
Elsődleges kormányberendezések: csűrőkormány, magassági kormány, oldalkormány, aerodinamikai kormány
Trimmelőlapok
Felhajtóerő-növelő berendezések
Rendszerműködtetés: kézi
Kormányreteszelő rendszerek
Kiegyenlítés és felszerelés
Túlhúzásra figyelmeztető rendszer
11.10. Üzemanyagrendszer (ATA 28)2
Rendszerelrendezés
Üzemanyagtartályok
Üzemanyag-ellátó rendszerek
Áttöltés és átvétel
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Üzemanyag-feltöltés és -leeresztés
11.11. Hidraulikarendszer (ATA 29)2
Rendszerelrendezés
Hidraulikafolyadékok
Hidraulikatartályok és akkumulátorok
Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus
Szűrők
Nyomásszabályozás
Energiaelosztás
Jelző- és riasztórendszerek
11.12. Jég és eső elleni védelem (ATA 30)1
Jégképződés, osztályozása és észlelése
Jégmentesítő rendszerek: elektromos, forró levegős, pneumatikus és vegyi
Szondák és lefolyók fűtése
Ablaktörlő berendezés
11.13. Futómű (ATA 32)2
Felépítés, lengéscsillapítás
Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Kerekek, fékek, blokkolásgátló és automatikus fékrendszer
Gumiabroncsok
Kormánymű
11.14. Fények (ATA 33)2
Külső: navigációs, ütközésvédelem, leszálló, guruló, jég
Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér
Vészvilágítás
11.15. Oxigén (ATA 35)2
Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér
Források, tárolás, feltöltés és elosztás
Ellátás szabályozása
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
11.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)2
Rendszerelrendezés
Források: hajtómű, segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás
Nagynyomású és vákuumszivattyúk
Nyomásszabályozás
Elosztás
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Csatlakozások más rendszerekhez

12. MODUL: HELIKOPTEREK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

SZINT
A3
A4
B1,3
B1,4
12.1. Repüléselmélet – forgószárnyas gépek aerodinamikája12
Terminológia
A pörgettyűs precesszió kihatásai
Ellennyomaték és irányvezérlés
Felhajtóerő-aszimmetria, áramlás-leválás a lapátvégen
Fordulási hajlam és helyesbítése
Coriolis-hatás és kiegyenlítés
Örvénygyűrű állapot, teljesítménybeállítás, túl nagy hosszirányú bólintás
Autorotáció
Talajhatás
12.2. Repülésszabályozó rendszerek23
Ciklikus lapátállítás
Együttes lapátállítás
Bolygótárcsa
Elfordulásvezérlés: Forgatónyomaték-kiegyenlítés, farokrotor, megcsapolt levegő
Főrotorfej: kialakítási és működési jellemzői
Rotorfejbillentő csukló lengéscsillapítója: funkció és felépítés
Rotorlapátok: a fő- és a farokrotor felépítése és rögzítése
Kiegyenlítőfej, fix és állítható magassági vezérsíkok
Rendszerműködtetés: kézi, hidraulikus, pneumatikus, elektromos, elektronikusan vezérelt
Kormányterhelés-szimuláció
Kiegyenlítés és felszerelés
12.3. Lapát nyomkövetésének vizsgálata és rezgéselemzés13
Rotorbeállítás
Fő- és farokrotor nyomkövetésének vizsgálata
Statikus és dinamikus kiegyensúlyozás
Rezgésfajták, rezgéscsökkentési módszerek
Talajrezonancia
12.4. Közlőmű13
Közlőművek, fő- és farokrotor
Tengelykapcsolók, szabadon futó egységek és rotorfék
Farokrotor hajtótengelye, rugalmas tengelykapcsoló, csapágyazás, rezgéscsillapító, függőcsapágytartó
12.5. Sárkányszerkezetek
a) A szerkezeti szilárdsággal szemben támasztott légialkalmassági követelmények
Szerkezeti osztályozás, primer, szekunder és tercier
Meghibásodásmentesség, megbízható élettartam és sérüléstűrés koncepciói
Zóna- és állomásazonosító rendszerek
Igénybevétel, terhelés, hajlítás, összenyomás, nyírás, csavarás, feszültség, tangenciális feszültség, kifáradás
Ürítési és szellőztetési intézkedések
Rendszerbeépítési intézkedések
Villámcsapás elleni intézkedések
22
b) Építési módok: héjszerkezetű törzs, formatartó bordák, hosszmerevítők, törzsbordák, bordák, burkolóelemek, támasztékok, összekötő elemek, főtartók, fedélzeti struktúrák, erősítések, külső burkolás módszerei és korrózióvédelem
Függesztőszerkezetek, vezérsíkok és futóműrögzítés
Ülésbeépítés
Ajtók: felépítés, szerkezetek, működtető és biztonsági berendezések
Ablakok és szélvédők felépítése és szerkezetei
Üzemanyag-tárolás
Tűzfalak
Hajtómű-felfüggesztések
Sárkányépítési módszerek: szegecselés, csavarozás, kötések
Felületvédelmi módszerek, például krómozás, eloxálás, lakkozás
Felülettisztítás
Sárkányszimmetria: kiegyensúlyozási módszerek és szimmetria-ellenőrzések
12
12.6. Légkondicionáló berendezés (ATA 21)
12.6.1 Levegőellátás12
Légellátási források, beleértve hajtóműlevegő-megcsapolás és földi légellátó kocsi
12.6.2 Légkondicionáló berendezés13
Légkondicionáló berendezések
Elosztórendszerek
Áramlás- és hőmérséklet-szabályozó rendszerek
Védő- és riasztóberendezések
12.7. Műszerek/repülőelektronikai rendszerek
12.7.1. Műszerrendszerek (ATA 31)12
Torlónyomásos: magasságmérő, repülésisebesség-mérő, emelkedési-/süllyedésisebesség-mérő
Giroszkópos: műhorizont, helyzetjelző, repülésirány-jelző, irányszögjelző, fordulás- és csúszásjelző, forduláskoordinátor
Iránytűk: közvetlen leolvasás, távleolvasás
Rezgésjelző rendszerek – HUMS
Üveg pilótafülke
Más repülőgéprendszer-kijelzők
12.7.2. Repülőelektronikai rendszerek11
Az alábbi rendszerek rendszerelrendezésének és működésmódjának alapjai:
Robotpilóta (ATA 22)
Kommunikációs rendszerek (ATA 23)
Navigációs rendszerek (ATA 34)
12.8. Villamosenergia-ellátó rendszerek (ATA 24)13
Akkumulátorok beépítése és működése
Egyenáram-ellátás, váltakozóáram-ellátás
Vészhelyzeti áramellátás
Feszültségszabályozás, áramkörvédelem
Energiaelosztás
Irányváltók, transzformátorok, egyenirányítók
Külső/földi áramellátás
12.9. Készülékek és felszerelések (ATA 25)
a) Vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények
Ülések és biztonsági övek és övek
Emelőrendszerek
22
b) Vészhelyzeti úszási rendszerek
Kabinkialakítás, rakományrögzítés
Készülékelrendezés
Kabinberendezések
11
12.10. Tűzvédelem (ATA 26)13
Tűz- és füstérzékelő és riasztó rendszerek
Tűzoltó berendezések
Rendszerellenőrzések
12.11. Üzemanyagrendszer (ATA 28)13
Rendszerelrendezés
Üzemanyagtartályok
Üzemanyag-ellátó rendszerek
Gyorsürítés, levegőztetés és leeresztés
Áttöltés és átvétel
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Üzemanyag-feltöltés és -leeresztés
12.12. Hidraulikarendszer (ATA 29)13
Rendszerelrendezés
Hidraulikafolyadékok
Hidraulikatartályok és akkumulátorok
Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus
Nyomás létrehozása vészhelyzetben
Szűrők
Nyomásszabályozás
Energiaelosztás
Jelző- és riasztórendszerek
Csatlakozás más rendszerekhez
12.13. Jég és eső elleni védelem (ATA 30)13
Jégképződés, osztályozása és észlelése
Jegesedés elleni és jégtelenítő rendszerek: elektromos, forró levegős és vegyi
Víztaszító anyag és eltávolítása
Szondák és lefolyók fűtése
Ablaktörlő berendezés
12.14. Futómű (ATA 32)23
Felépítés, lengéscsillapítás
Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Kerekek, gumiabroncsok, fékek
Kormánymű
Légi-földi érzékelőrendszer
Csúszótalpak, úszótestek
12.15. Fények (ATA 33)23
Külső: navigációs, leszálló, guruló, jég
Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér
Vészvilágítás
12.16. Pneumatika/vákuum (ATA 36)13
Rendszerelrendezés
Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás
Nagynyomású és vákuumszivattyúk
Nyomásszabályozás
Elosztás
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek
Csatlakozások más rendszerekhez
12.17. Integrált moduláris repülőelektronika (ATA 42)12
Az integrált moduláris repülőelektronikai (Integrated Modular Avionics; IMA) modulokba jellemzően beépíthető funkciók többek között:
Szivárgásszabályozás, légnyomás-szabályozás, szellőzés és levegőszabályozás, repülőelektronika és pilótafülke szellőzésének szabályozása, hőmérséklet-szabályozás, légiforgalmi kommunikáció, repülőelektronikai kommunikációs router, elektromos terhelésvezérlés, áramkör-megszakítás ellenőrzése, elektromos BITE-rendszer, üzemanyag-kezelés, fékezés-szabályozás, kormánymű-szabályozás, futómű kibocsátása és behúzása, gumiabroncsnyomás-kijelzés, olajnyomás-kijelzés, fékhőmérséklet ellenőrzése stb.
Központi rendszer
Hálózati komponensek
12.18. Fedélzeti karbantartó rendszerek (ATA45)12
Központi karbantartási számítógép
Adatbeviteli rendszer
Elektronikus könyvtárrendszer
Nyomtatás
Sárkányfelügyelet (károsodástűrés felügyelete)
12.19. Információs rendszerek (ATA 46)12
Digitális információk hagyományosan papíron, mikrofilmen vagy microfiche-en történő tárolásának, frissítésének és kikeresésének módját biztosító egységek és komponensek. Magukban foglalnak tárolási és keresési funkcióra szánt egységeket, például elektronikus könyvtáron belüli tömeges tárolást és szabályozót. Nem foglalnak magukban más használatra szánt vagy más rendszerekkel megosztott egységeket vagy komponenseket, például fedélzeti nyomtatót vagy általános használatra szánt kijelzőt.
Jellemzően ide tartoznak a légiforgalmi és információkezelő rendszerek és a hálózati szerverrendszerek.
Légi járműre vonatkozó általános információs rendszer
Fedélzeti információs rendszer
Karbantartási információs rendszer
Utasokra vonatkozó utastéri információs rendszer
Egyéb információs rendszer

13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

SZINT
B2
B2L
13.1. Repüléselmélet
a) A repülőgép aerodinamikája és repülésvezérlés1
Az alábbi szerkezetek működésmódja és hatása:
— csűrőkormányzás: csűrőlapok és áramlásrontó lapok;
— magassági kormányzás: magassági kormány, stabilizátorok, állítható vezérsík és kacsaszárny; valamint
— függőleges tengely körüli kormányzás: oldalkormány-korlátozók;
Kormányzás magassági/csűrőkormány kombinációkkal és magassági/oldalkormány kombinációkkal;
Felhajtóerő-növelő eszközök: rések, orrsegédszárnyak, fékszárnyak;
Ellenálláskeltő eszközök: áramlásrontó lapok, felhajtóerő-csökkentők, féklapok; valamint
Trimmelőlapok, szervo kormány felületek és kormányfelületek előfeszítésének működésmódja és hatása
b) Nagy sebességű repülés1
Hangsebesség, szubszonikus repülés, repülés hanghatárhoz közeli sebességgel, szuperszonikus repülés;
Mach-szám, kritikus Mach-szám
c) Forgószárnyas gépek aerodinamikája1
Terminológia;
A ciklikus, az együttes és a farokrotorlapát-állítás működésmódja és hatása
13.2. Sárkányszerkezetek – általános fogalmak
Szerkezeti rendszer alapjai;1
Zóna- és állomásazonosító rendszerek;2
Elektromos összekötés;2
Villámcsapás elleni intézkedések2
13.3. Robotpilóta (ATA22)
a)3
Az automatikus repülésirányítás alapjai, beleértve működési elveit és aktuális terminológiáját is;
Parancsjel-feldolgozás;
Üzemmódok: dőlési, bólintási és legyezőmozgás-csatorna;
Legyezőmozgás-csillapítók;
Stabilitásfokozó rendszer helikoptereknél;
Automatikus trimmelésvezérlés;
Robotpilóta navigációs támogatás interfésze
b)3
Automatikus tolóerő-vezérlő rendszerek;
Automatikus leszállórendszerek: alapelvek és kategóriák, üzemmódok, megközelítés, leszállás, átstartolás, rendszerfelügyelet és meghibásodási feltételek
13.4. Kommunikáció/navigáció (ATA23/34)
a)3
A rádióhullámok terjedésének alapjai, antennák, átviteli vezetékek, kommunikáció, vevő- és adóberendezések;
Az alábbi rendszerek működési elve:
— Ultrarövid hullámú kommunikáció (URH [VHF]);
— Rövidhullámú kommunikáció (RH [HF]);
— Audio rendszerek;
— Vészhelyzeti adók (ELT-k);
— Pilótafülke hangrögzítő berendezés (CVR);
— URH körsugárzó irányadó (VOR);
— Automatikus iránymérő rendszer (ADF);
— Műszeres leszállítórendszer (ILS);
— Repülésirányító rendszerek (FDS-ek); távolságmérő készülék (DME);
— Területi navigáció, RNAV-rendszerek;
— Repülésirányító rendszerek (FMS-ek);
— Globális helymeghatározó rendszer (GPS), globális műholdas navigációs rendszerek (GNSS-ek);
— Adatkapcsolat.
b)3
— Légi közlekedési ellenőrző transzponder, szekunder légtérellenőrző radar;
— Légiforgalmi ütközéselkerülési riasztórendszer (TCAS);
— Időjárásradar;
— Rádió-magasságmérő;
— Berendezésfüggő automatikus légtérellenőrző rendszer – adó (ADS-B).
c)3
— Mikrohullámú leszállítórendszer (MLS);
— VLF-sávú és hiperbola-navigáció (VLF/Omega);
— Doppler-navigáció;
— Inerciális navigációs rendszer (INS);
— ARINC (Aircraft Radio Incorporated) kommunikációs és jelentő rendszer
13.5. Villamosenergia-ellátás (ATA 24)3
Akkumulátorok beépítése és működése;
Egyenáram-ellátás (DC);
Váltakozóáram-ellátás (AC);
Vészhelyzeti áramellátás;
Feszültségszabályozás;
Energiaelosztás;
Irányváltók, transzformátorok, egyenirányítók;
Áramkörvédelem;
Külső/földi áramellátás
13.6. Készülékek és felszerelések (ATA 25)
Elektronikus vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények;
Utaskabin szórakoztató berendezése
3
13.7. Kormányrendszer (ATA 27)
a)2
Elsődleges kormányberendezések: csűrőkormány, magassági kormány, oldalkormány, áramlásrontó lapok;
Trimmelés;
Aktív terhelésszabályozás;
Felhajtóerő-növelő eszközök;
Áramlásrontók, féklapok;
Rendszerműködtetés: kézi, hidraulikus, pneumatikus;
Kormányterhelés-szimuláció, legyezőmozgás-csillapító, Mach-trimmszabályozó, oldalkormány-korlátozó, kormányreteszelő rendszerek;
Túlhúzásvédelmi/riasztó rendszer
b)3
Rendszerműködtetés: elektromos, elektronikusan vezérelt
13.8. Műszerrendszerek (ATA 31)3
Osztályozás;
Légkör;
Terminológia;
Nyomásmérő készülékek és rendszerek;
Pitot-statikus rendszerek;
Magasságmérők;
Variométerek;
Repülésisebesség-kijelzők;
Mach-mérők;
Magasságjelző/riasztó rendszerek;
Levegőadatok a számítógépen;
Műszerek pneumatikus rendszere;
Közvetlen leolvasású nyomás- és hőmérsékletmérők;
Hőmérsékletjelző rendszerek;
Tüzelőanyagmennyiség-jelző rendszerek;
A pörgettyűs mozgás alapelvei;
Műhorizontok;
Csúszásjelzők;
Pörgettyűs iránytűk;
Földközelségjelző riasztórendszerek (GPWS-ek);
Iránytűrendszerek;
Repülésiadat-rögzítő rendszerek (FDRS-ek);
Elektronikus repülésiműszer-rendszerek (EFIS-ek);
Műszeres riasztórendszerek, köztük fő figyelmeztető rendszer és központi figyelmeztető tabló;
Átesésjelző rendszerek és állásszögjelző rendszerek;
Rezgésmérés és kijelzés;
Üveg pilótafülke
13.9. Fények (ATA 33)3
Külső: navigációs, leszálló, guruló, jég;
Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér;
Vészvilágítás
13.10. Fedélzeti karbantartó rendszerek (ATA 45)3
Központi karbantartó számítógépek;
Adatbeviteli rendszer;
Elektronikus könyvtárrendszer;
Nyomtatórendszer;
Szerkezetfelügyeleti rendszer (károsodástűrés felügyelete)
13.11. Légkondicionáló és kabinnyomás-kiegyenlítő berendezés (ATA 21)
13.11.1. Levegőellátás2
Légellátási források, ideértve a hajtóműlevegő-megcsapolást, segédhajtóművet és a földi kiszolgáló járművet
13.11.2. Légkondicionáló berendezés
Légkondicionáló berendezések;2
Levegő- és gőzciklusú hűtőberendezések;3
Elosztórendszerek;1
Áramlás-, hőmérséklet- és nedvességtartalom-szabályozó rendszer3
13.11.3. Túlnyomás-biztosítás3
Túlnyomás-biztosító rendszerek;
Szabályozás és kijelzés, ideértve a szabályozó- és a biztonsági szelepeket is;
Kabinnyomás-szabályozók
13.11.4. Biztonsági és riasztókészülékek3
Védő- és riasztóberendezések
13.12. Tűzvédelem (ATA 26)
a)3
Tűz- és füstérzékelő és riasztó rendszerek;
Tűzoltó berendezések;
Rendszerellenőrzések
b)1
Hordozható tűzoltó készülékek
13.13. Tüzelőanyag-rendszer (ATA 28)
Rendszerelrendezés;1
Tüzelőanyag-tartályok;1
Üzemanyag-ellátó rendszerek;1
Gyorsürítés, levegőztetés és leeresztés;1
kereszttáplálás és áttöltés;2
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;3
Tüzelőanyag-feltöltés és -leeresztés;2
Tüzelőanyag-rendszerek hosszkiegyenlítéssel3
13.14. Hidraulikarendszer (ATA 29)
Rendszerelrendezés;1
Hidraulikafolyadékok;1
Hidraulikatartályok és akkumulátorok;1
Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus;3
Nyomás létrehozása vészhelyzetben;3
Szűrők;1
Nyomásszabályozás;3
Energiaelosztás;1
Jelző- és riasztórendszerek;3
Csatlakozás más rendszerekhez3
13.15. Jég és eső elleni védelem (ATA 30)
Jégképződés, osztályozása és észlelése;2
Jegesedés elleni védelmi rendszerek: elektromos, forró levegős és vegyi;2
Jégmentesítő rendszerek: elektromos, forró levegős, pneumatikus, vegyi;3
Víztaszító anyag;1
Szondák és leeresztők fűtése;3
Ablaktörlő berendezés1
13.16. Futómű (ATA 32)
Felépítés, lengéscsillapítás;1
Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti;3
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;3
Kerekek, fékek, blokkolásgátló és automatikus fékrendszerek;3
Gumiabroncsok;1
Kormánymű;3
Légi-földi érzékelőrendszer3
13.17. Oxigén (ATA 35)
Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér;3
Források, tárolás, feltöltés és elosztás;3
Ellátás szabályozása;3
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek3
13.18. Pneumatika/vákuum (ATA 36)
Rendszerelrendezés;2
Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;2
Nyomásszabályozás;3
Elosztás;1
Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;3
Csatlakozások más rendszerekhez3
13.19. Víz/hulladék (ATA 38)2
Vízrendszer elrendezése, ellátás, elosztás, karbantartás és leeresztés;
Mosdórendszer-elrendezés, öblítés és karbantartás
13.20. Integrált moduláris repülőelektronika (IMA) (ATA 42)3
Központi rendszer;
Hálózati alkatrészek
Megjegyzés: Az integrált moduláris repülőelektronikai (Integrated Modular Avionics; IMA) modulokba jellemzően beépíthető funkciók többek között:
— levegő elvételezés szabályozás;
— légnyomás-szabályozás;
— szellőzés és levegőszabályozás;
— repülőelektronika és a pilótafülke szellőzésének szabályozása, hőmérséklet-szabályozás;
— légiforgalmi kommunikáció;
— repülőelektronikai kommunikációs router;
— elektromos terhelésvezérlés;
— áramkör-megszakítás ellenőrzése;
— elektromos rendszer beépített ellenőrzése (BITE);
— tüzelőanyag-kezelés;
— fékezés-szabályozás;
— kormánymű-szabályozás;
— futómű kibocsátása és behúzása;
— gumiabroncsnyomás-kijelzés;
— olajnyomás-kijelzés;
— fékhőmérséklet ellenőrzése.
13.21. Kabinrendszerek (ATA 44)3
Az utasok szórakoztatásának módját, valamint a légi járművön belüli (kabinközi kommunikációs adatrendszer, CIDS), illetve a légi jármű kabinja és a földi állomások (kabinhálózati szolgáltatás, CNS) közötti kommunikációt biztosító egységek és komponensek. Idetartozik a hang-, az adat-, a zene- és a képátvitel.
A kabinközi kommunikációs adatrendszer (CIDS) a pilótafülke/utaskísérő személyzet és a kabinrendszerek közötti csatlakozást biztosítja. Ezek a rendszerek támogatják a különböző kapcsolódó cserélhető elemek (LRU-k) adatcseréjét, működtetésük pedig jellemzően utaskísérői paneleken (FAP-k) keresztül történik.
A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) jellemzően egy szerverből áll, amely többek között a következő rendszerekhez csatlakozik:
— Adat-/rádiókommunikáció;
— Utastéri központi rendszer (CCS);
— Fedélzeti szórakoztató rendszer (IFES);
— Külső kommunikációs rendszer (ECS);
— Utastéri tömegmemória-rendszer (CMMS);
— Utastéri ellenőrzési rendszer (CMS);
— Egyéb kabinrendszerek (MCS-ek)
A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) többek között az alábbi funkciókat láthatja el:
— felszállás előtti/felszállási jelentésekhez való hozzáférés;
— e-mail-/intranet-/internet-hozzáférés;
— utasadatbázis
13.22. Információs rendszerek (ATA 46)3
Digitális információk hagyományosan papíron, mikrofilmen vagy microfiche-en történő tárolásának, frissítésének és kikeresésének módját biztosító egységek és komponensek. Magukban foglalnak tárolási és keresési funkcióra szánt egységeket, például elektronikus könyvtáron belüli tömeges tárolást és szabályozót, de nem foglalnak magukban más használatra szánt vagy más rendszerekkel megosztott egységeket vagy komponenseket, például fedélzeti nyomtatót vagy általános használatra szánt kijelzőt.
Jellemzően ide tartoznak a következők:
— Légiforgalmi és információkezelő rendszerek és hálózati szerverrendszerek;
— Légi járműre vonatkozó általános információs rendszer;
— Fedélzeti információs rendszer;
— Karbantartási információs rendszer;
— Utasokra vonatkozó utastéri információs rendszer;
— Egyéb információs rendszerek.

14. MODUL: MEGHAJTÁS

SZINT
B2
B2L
14.1. Gázturbinás hajtóművek
a) Sugárhajtóművek, mellékáramkörű gázturbinás hajtóművek, turbóventilátoros hajtóművek és turbólégcsavaros hajtóművek szerkezeti felépítése és működésmódja1
b) Elektronikus hajtómű-szabályozó és üzemanyagmérő rendszer (FADEC).2
14.2. Hajtóműkijelző rendszer2
Kiáramló gázhőmérséklet/fokozatok közötti turbinahőmérséklet
Hajtómű fordulatszáma
Hajtóműtolóerő-kijelzés rendszere: hajtómű nyomásviszonyai, hajtóműturbina-kilépőnyomás vagy -sugárcsőnyomás
Olajnyomás és hőmérséklet
Üzemanyagnyomás, hőmérséklet és áramlás
Töltőnyomás
Hajtómű forgatónyomatéka
Légcsavar-fordulatszám
14.3. Indító és gyújtási rendszerek2
A hajtóműindító rendszerek működésmódja és alkotórészei
Gyújtásrendszerek és alkotóelemeik
Karbantartási biztonsági követelmények

15. MODUL: GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰ

SZINT
AB1
15.1. Alapismeretek12
Helyzeti energia, mozgási energia, Newton mozgástörvényei, Brayton-ciklus
Összefüggés az erő, a munka, a teljesítmény, az energia, a sebesség, a gyorsulás között
A sugárhajtómű, a mellékáramkörű gázsugárhajtómű, a turbóventilátoros hajtómű és a turbólégcsavaros hajtómű szerkezeti felépítése és működése
15.2. Hajtómű-teljesítmény2
Bruttó tolóerő, nettó tolóerő, tolóerő lefojtott fúvónyílásnál, tolóerő-eloszlás, eredő tolóerő, tolóerő-teljesítmény lóerőben, egyenértékű tengelyteljesítmény, fajlagos üzemanyag-fogyasztás
Hajtóműhatásfokok
Külsőáram-viszony és hajtómű-nyomásviszony
A gázáram nyomása, hőmérséklete és sebessége
Hajtómű-teljesítmények, statikus tolóerő, a sebesség a magasság és a forró klíma hatása, legnagyobb teljesítmény, korlátozások
15.3. Levegőbelépő nyílások22
Kompresszor levegőbeömlő nyílásai
A belépőnyílások különböző kialakításainak hatása
Jégvédelem
15.4. Kompresszor12
Axiális és centrifugális típusok
Szerkezeti jellemzők, működési elvek és alkalmazások
Ventilátorkiegyensúlyozás
Működésmód:
Az áramlásleszakadás és a nyomáshullám okai és kihatásai kompresszoroknál
Légáramlás-szabályozás módszerei: csapolószelepek, állítható belépő vezetőlapátok, állítható vezetőlapátok, forgatható vezetőlapátok
Sűrítési viszony
15.5. Égőtér12
Szerkezeti jellemzők és működésmód
15.6. Turbinák22
Különböző turbinalapát-típusok működése és jellemzői
A lapátok rögzítése a tárcsára
Turbina vezetőlapátok
A turbinalapátok kúszó alakváltozásának okai és kihatásai
15.7. Kiáramlás12
Szerkezeti jellemzők és működésmód
Konvergens, divergens és állítható fúvókák
Hajtóműzaj-csökkentés
Sugárfordítók
15.8. Csapágyak és tömítések2
Szerkezeti jellemzők és működésmód
15.9. Kenőanyagok és üzemanyagok12
Tulajdonságok és műszaki jellemzők
Üzemanyag-adalékok
Biztonsági intézkedések
15.10. Kenési rendszerek12
Rendszerműködés/elrendezés és alkotóelemek
15.11. Üzemanyagrendszerek12
Hajtómű-szabályozó és üzemanyagmérő rendszerek működésmódja, ideértve az elektronikus hajtómű-szabályozást (FADEC) is
Rendszerelrendezés és alkotóelemek
15.12. Levegőrendszerek12
Hajtómű-levegőelosztó és jegesedés elleni védelmi rendszer működésmódja, ideértve a belső hűtést, tömítést és külső légellátást is
15.13. Indító és gyújtási rendszerek12
A hajtóműindító rendszerek működésmódja és alkotórészei
Gyújtásrendszerek és alkotóelemeik
Karbantartási biztonsági követelmények
15.14. Hajtómű jelzőrendszerek12
Kiáramló gázhőmérséklet/fokozatok közötti turbinahőmérséklet
Hajtóműtolóerő-kijelzés rendszere: hajtómű nyomásviszonyai, hajtóműturbina-kilépőnyomás vagy -sugárcsőnyomás
Olajnyomás és hőmérséklet
Üzemanyagnyomás és -áramlás
Hajtómű fordulatszáma
Rezgésmérés és kijelzés
Forgatónyomaték
Teljesítmény
15.15. Teljesítményfokozó rendszerek1
Működés és alkalmazások
Víz-, víz-metanol-befecskendezés
Utánégető rendszerek
15.16. Turbólégcsavaros hajtóművek12
Gázkapcsolású/szabad turbinák és közlőmű-kapcsolású turbinák
Fordulatszám-csökkentő váltóművek
Integrált hajtómű- és légcsavar-szabályozók
Fordulatszám-túllépést megelőző biztonsági berendezések
15.17. Turbóventilátoros hajtóművek12
Elrendezések, meghajtórendszerek, fordulatszám-csökkentő hajtóművek, tengelykapcsolók, szabályozórendszerek
15.18. Segédhajtóművek (APU-k)12
Cél, működésmód, védelem módja
15.19. Hajtómű-beépítés12
Tűzfalak, hajtóműborítások, zajelnyelő burkolat, hajtóműfelfüggesztések, rezgéscsillapító felfüggesztések, tömlők, csövek, tápvezetékek, csatlakozók, kábelkötegek, vezérlőkábelek és -rudak, emelési pontok és leeresztők kialakítása
15.20. Tűzvédelmi rendszerek12
Tűzjelző és tűzoltó rendszerek működésmódja
15.21. Hajtómű-ellenőrzés és földi működtetés13
Indítási és próbafutási eljárás a földön
A motorteljesítmény és a paraméterek értelmezése
A folyamatok figyelemmel kísérése (beleértve olajelemzést, vibrációt és endoszkópos vizsgálatot)
A hajtómű és komponenseinek ellenőrzése a hajtóműgyártó által megadott feltételekre, tűrésekre és adatokra
A kompresszor mosása/tisztítása
Idegen tárgyak okozta sérülések
15.22. A hajtómű tárolása és konzerválása2
A hajtómű és tartozékai/rendszerei konzerválása és dekonzerválása

16. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰ

SZINT
AB1B3
16.1. Alapismeretek122
Mechanikai, termikus és volumetrikus hatásfok
Működési elvek – 2-ütemű, 4-ütemű, benzin és dízel
Lökettérfogat és sűrítési viszony
Hajtómű-kialakítás és gyújtási sorrend
16.2. Motorteljesítmény122
Teljesítményszámítás és -mérés
A motorteljesítményt befolyásoló tényezők
Keverék/szegényítés, előgyújtás
16.3. Hajtómű-konstrukció122
Forgattyúház, forgattyús tengely, vezérműtengelyek, olajteknők
Segédberendezés-hajtómű
Henger- és dugattyúcsoportok
Hajtórúd, szívó- és kipufogókönyök
Szelepmechanizmusok
Légcsavar fordulatszám-csökkentő áttétele
16.4. Üzemanyagrendszerek
16.4.1. Porlasztó122
Típusok, felépítés és működési elvek
Jegesedés és fűtés
16.4.2. Üzemanyag-befecskendező rendszerek122
Típusok, felépítés és működési elvek
16.4.3. Elektronikus motorvezérlés122
Hajtómű-szabályozó és üzemanyagmérő rendszerek működésmódja, ideértve az elektronikus hajtómű-szabályozást (FADEC) is
Rendszerelrendezés és alkotóelemek
16.5. Indító és gyújtási rendszerek122
Indítórendszerek, előmelegítő rendszerek
Mágneses gyújtások, felépítés és működési elvek
Gyújtókábel, gyújtógyertyák
Kis- és nagyfeszültségű rendszerek
16.6. Szívó-, kipufogó- és hűtőrendszerek122
Szívóberendezések felépítése és működése, ideértve a pótlevegőrendszereket is
Kipufogórendszerek, motorhűtő rendszerek – lég- és folyadékhűtés
16.7. Feltöltés/turbófeltöltés122
A feltöltés elvei és célja és hatása a hajtóműparaméterekre
A feltöltő/turbófeltöltő rendszerek felépítése és működése
Rendszerterminológia
Vezérlőrendszerek
Rendszervédelem
16.8. Kenőanyagok és üzemanyagok122
Tulajdonságok és műszaki jellemzők
Üzemanyag-adalékok
Biztonsági intézkedések
16.9. Kenési rendszerek122
Rendszerműködés/elrendezés és alkotóelemek
16.10. Hajtómű jelzőrendszerei122
Hajtómű fordulatszám
Hengerfej-hőmérséklet
Hűtőfolyadék-hőmérséklet
Olajnyomás és hőmérséklet
Kipufogógáz-hőmérséklet
Üzemanyagnyomás és -áramlás
Töltőnyomás
16.11. Hajtómű-beépítése122
Tűzfalak, hajtóműborítások, zajelnyelő burkolat, hajtóműfelfüggesztések, rezgéscsillapító felfüggesztések, tömlők, csövek, tápvezetékek, csatlakozók, kábelkötegek, vezérlőkábelek és -rudak, emelési pontok és leeresztők kialakítása
16.12. Hajtómű-ellenőrzés és földi üzem132
Indítási és próbafutási eljárás a földön
A motorteljesítmény és a paraméterek értelmezése
A hajtómű és komponenseinek ellenőrzése: a hajtóműgyártó által megadott feltételek, tűrések és adatok
16.13. A hajtómű tárolása és konzerválása21
A hajtómű és tartozékai/rendszerei konzerválása és dekonzerválása

17A. MODUL: LÉGCSAVAR

Megjegyzés: Ez a modul a B3 kategóriára nem vonatkozik. A B3 kategóriára vonatkozó tárgyakat a 17B modul határozza meg.

SZINT
AB1
17.1. Alapismeretek12
Lapátelem-elmélet
Nagy/kis lapátszög, fordított szög, állásszög, forgási sebesség
Légcsavarcsúszás
Aerodinamikai, centrifugális és tolóerők
Forgatónyomaték
Relatív légáramlás a lapát állásszögre figyelemmel
Vibráció és rezonancia
17.2. Légcsavar-konstrukció12
Fából készült, kompozit és fém légcsavaroknál alkalmazott szerkezeti megoldások és anyagok
Lapátállomás, lapát nyomó oldala, lapátszár, lapát szívó oldala és lapátagy
Rögzített légcsavar, állítható légcsavar, állandó fordulatszámú légcsavar
A légcsavar és a légcsavarkúp beépítése
17.3. Légcsavarállító berendezés12
Fordulatszám-szabályozási és lapátállítási módszerek, mechanikus és elektromos/elektronikus
Vitorlázó helyzetbe állítás és fékezés
Fordulatszám-túllépés elleni védelem
17.4. Légcsavar szinkronizálása2
Szinkronizáló és szinkronfázis-berendezés
17.5. Légcsavar jegesedés elleni védelme12
Folyadékos és elektromos jégmentesítő készülékek
17.6. Légcsavar-karbantartás13
Statikus és dinamikus kiegyensúlyozás
Lapátnyomvonal-ellenőrzés
Lapátsérülések, erózió, korrózió, ütközési sérülések, rétegleválás felmérése
Légcsavar gondozási/javítási tervek
Légcsavar és hajtómű járatása
17.7. A légcsavar tárolása és konzerválása12
A légcsavar konzerválása és dekonzerválása

17B. MODUL: LÉGCSAVAR

Megjegyzés: Ennek a modulnak a B3 kategóriának megfelelő repülőgépek légcsavar-technológiáját kell visszatükröznie.

SZINT
B3
17.1. Alapismeretek2
Lapátelem-elmélet
Nagy/kis lapátszög, fordított szög, állásszög, forgási sebesség
Légcsavarcsúszás
Aerodinamikai, centrifugális és tolóerők
Forgatónyomaték
Relatív légáramlás a lapát állásszögre figyelemmel
Vibráció és rezonancia
17.2. Légcsavar-konstrukció2
Fából készült, kompozit és fém légcsavaroknál alkalmazott szerkezeti megoldások és anyagok
Lapátállomás, lapát nyomó oldala, lapátszár, lapát szívó oldala és lapátagy
Rögzített légcsavar, állítható légcsavar, állandó fordulatszámú légcsavar
A légcsavar és a légcsavarkúp beépítése
17.3. Légcsavarállító berendezés2
Fordulatszám-szabályozási és lapátállítási módszerek, mechanikus és elektromos/elektronikus
Vitorlázó helyzetbe állítás és fékezés
Fordulatszám-túllépés elleni védelem
17.4. Légcsavar szinkronizálása2
Szinkronizáló és szinkronfázis-berendezés
17.5. Légcsavar jegesedés elleni védelme2
Folyadékos és elektromos jégmentesítő készülékek
17.6. Légcsavar-karbantartás2
Statikus és dinamikus kiegyensúlyozás
Lapátnyomvonal-ellenőrzés
Lapátsérülések, erózió, korrózió, ütközési sérülések, rétegleválás felmérése
Légcsavar gondozási/javítási tervek
Légcsavar és hajtómű járatása
17.7. A légcsavar tárolása és konzerválása2
A légcsavar konzerválása és dekonzerválása

II. függelék

Alap vizsgáztatási szabvány

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)

1. Általánosságok

1.1.

Az összes alapvizsgát - az alábbiaknak megfelelően - feleletválasztásos kérdések és szövegesen megválaszolandó kérdések alkalmazásával kell végrehajtani. A helytelen válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy a tárgyból semmilyen ismerettel nem rendelkezők számára is lehetségesnek tűnjenek. Valamennyi lehetőségnek egyértelműen a kérdéshez kell kapcsolódnia, hasonló szóhasználatot, nyelvtani szerkezeteket kell alkalmaznia, és hasonló hosszúságúnak kell lennie. A számolással kapcsolatos kérdésekben a helytelen válaszoknak a számolási hibákhoz kell kapcsolódniuk, például a nem megfelelően alkalmazott helyesbítésekhez vagy a pontatlan átváltásokhoz: véletlenszerű számok nem lehetnek.

1.2.

A feleletválasztásos kérdésekre három lehetséges választ kell megadni, amelyek közül csak az egyik a helyes, és a vizsgázónak modulonként annyi időt kell biztosítani, hogy kérdésenként átlagosan 75 másodperc álljon rendelkezésére.

1.3.

A szöveges kérdésekre írásbeli választ kell készíteni, és a vizsgázónak kérdésenként a válasz elkészítésére 20 perc álljon rendelkezésére.

1.4.

A megfelelő szöveges kérdéseket az I. függelék 7A., 7B., 9A. és 10. moduljában szereplő ismeretek alapján kell kialakítani és értékelni.

1.5.

Minden kérdésre mintaválaszt kell kidolgozni, amely tartalmazzon minden olyan alternatív szót, amely más alegységek vonatkozásában is jellemző lehet.

1.6.

A mintaválasz tartalmazza a lényeges pontok - az úgynevezett kulcspontok - felsorolását.

1.7.

A modulok és almodulok teljesítéséhez a feleletválasztásos kérdések 75 %-ára helyes választ kell adni.

1.8.

A megfelelési szint minden szövegesen megválaszolandó kérdésnél 75 %, azaz a vizsgázó által adott válasznak tartalmaznia kell a kérdésben foglalt kulcspontok 75 %-át, és nem tartalmazhat lényeges hibákat a megkövetelt kulcspontok tekintetében.

1.9.

Amennyiben a vizsgázó vagy csak a feleletválaszos, vagy csak a szöveges résznél nem felelt meg, csak az adott részt kell megismételnie.

1.10.

Nem szabad büntetőpontozásos rendszert alkalmazni annak megállapítására, hogy a vizsgázó megfelelt-e.

1.11.

Abból a modulból, amelyből a vizsgázó nem megfelelően teljesít, csak a sikertelen vizsgát követő 90 nap elteltével tehet ismét vizsgát, kivéve, ha egy, a IV. melléklettel (147. rész) összhangban jóváhagyott kiképző szervezet a nem teljesített modulokhoz igazított ismétlő tanfolyamot szervez; ebben az esetben a nem teljesített modulból 30 napon belül ismét vizsgát lehet tenni.

1.12.

A 66.A.25 pontban meghatározott határidők minden egyes modulzáró vizsgára vonatkoznak az olyan, más engedélykategóriák részeként már teljesített modulzáró vizsgák kivételével, amelyekhez már kiadták az engedélyt.

1.13.

Modulonként egymás után legfeljebb három vizsgakísérlet engedélyezett. A következő három vizsgakísérletre leghamarabb a harmadik sikertelen vizsga után egy évvel kerülhet sor.

A kérelmező írásban igazolja a korábbi vizsgadátumok, valamint a vizsga helyszínéül szolgáló szervezet vagy illetékes hatóság feltüntetésével a jóváhagyott, karbantartó személyeket kiképző szervezetnek vagy a vizsgáztatást végző illetékes hatóságnak, hogy a tárgyévet megelőző évben hány vizsgát tett. A karbantartó személyeket kiképző szervezet vagy az illetékes hatóság feladata annak ellenőrzése, hogy a vizsgázó az adott időintervallumban hány vizsgát tett.

2. Kérdések száma modulonként

2.1. 1. MODUL: MATEMATIKA

2.2. 2. MODUL: FIZIKA

2.3. 3. MODUL: AZ ELEKTROMOSSÁGTAN ALAPJAI

2.4. 4. MODUL: AZ ELEKTROMOSSÁGTAN ALAPJAI

2.5. 5. MODUL: DIGITÁLIS TECHNIKÁK ÉS ELEKTRONIKUS MŰSZERRENDSZEREK

2.6. 6. MODUL: ANYAGOK ÉS KOMPONENSEK

2.7. 7A. MODUL: KARBANTARTÁS

7B. MODUL: KARBANTARTÁS

B3 kategória - 60 feleletválasztásos és 2 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 75 perc plusz 40 perc.

2.8. 8. MODUL: AZ AERODINAMIKA ALAPJAI

2.9. 9A. MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

9B. MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

B3 kategória - 16 feleletválasztásos és 1 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 20 perc plusz 20 perc.

2.10. 10. MODUL: LÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDELKEZÉSEK

2.11. 11A. MODUL: GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

11B. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

11C. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰVES REPÜLŐGÉPEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

B3 kategória - 60 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 75 perc.

2.12. 12. MODUL: HELIKOPTEREK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

2.13. 13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

B2 kategória: 180 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 225 perc. A kérdéssor és a rendelkezésre álló idő szükség esetén megosztható két vizsga között.

B2L kategória:

RendszerminősítésFeleletválasztásos kérdések számaRendelkezésre álló idő (perc)
Alapvető követelmények
(13.1., 13.2., 13.5. és 13.9. almodul)
2835
KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ
(13.4. a) almodul)
2430
MŰSZERRENDSZEREK
(13.8. almodul)
2025
ROBOTPILÓTA
(13.3. a) és 13.7. almodul)
2835
FELÜGYELETI RENDSZER
(13.4. b) almodul)
810
SÁRKÁNYRENDSZEREK
(13.11. és 13.18. almodul)
3240

2.14. 14. MODUL: MEGHAJTÁS

B2 és B2L kategória: 24 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 30 perc.

MEGJEGYZÉS: A 14. modulra vonatkozó B2L vizsga csak a "műszerrendszerek" és "sárkányrendszerek" minősítések esetében alkalmazható.

2.15. 15. MODUL: GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰ

2.16. 16. MODUL: DUGATTYÚS HAJTÓMŰ

2.17. 17A. MODUL: LÉGCSAVAR

17B. MODUL: LÉGCSAVAR

B3 kategória - 28 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 35 perc.

III. függelék

Légijármű-típustanfolyam és vizsgaszabvány

Munkahelyi képzés

1. Általánosságok

A légijármű-típustanfolyamnak elméleti tanfolyamból és elméleti vizsgából, valamint a C kategóriájú jogosultság kivételével gyakorlati tanfolyamból és gyakorlati vizsgából kell állnia.

a) Az elméleti tanfolyamnak és vizsgának a következő előírásoknak kell megfelelnie: i. A tanfolyamot és a vizsgát a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezetnek vagy az illetékes hatóság jóváhagyásával rendelkező szervezetnek kell végeznie. ii. A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.1. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek. iii. Amennyiben egy C kategóriájú jogosultsággal rendelkező személy a 66.A.30. a) 5. pontban meghatározott főiskolai/egyetemi végzettséget szerzett, az első vonatkozó elméleti légijármű-típustanfolyamot a B1 vagy B2 kategóriában kell végrehajtani. iv. A tanfolyamot és a vizsgát a típusminősítés bejegyzéséhez szükséges kérelem beadása előtt három éven belül kell teljesíteni.

b) A gyakorlati tanfolyamnak és vizsgának a következő előírásoknak kell megfelelnie: i. A tanfolyamot és a vizsgát a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezetnek vagy az illetékes hatóság jóváhagyásával rendelkező szervezetnek kell végeznie. ii. A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.2. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek. iii. A légijármű-típus szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes skálájára nézve reprezentatívnak kell lennie. iv. A vizsgázónak a berendezések, komponensek, szimulátorok és egyéb gyakorlóeszközök vagy a légi jármű használatával kell bemutatni gyakorlati tudását. v. A tanfolyamot és a vizsgát a típusminősítés bejegyzéséhez szükséges kérelem beadása előtt három éven belül kell teljesíteni.

c) Különbözeti képzés i. Az ügynökség döntése értelmében kötelező különbözeti képzésen kell elsajátítani az ugyanazon gyártó által gyártott, két különböző légi járműre vonatkozó típusminősítéshez szükséges ismereteket. ii. A különbözeti képzést a III. függelék előírásainak, valamint a típusminősítési képzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati szempontok figyelembevételével eseti alapon kell megszervezni. iii. A típusminősítés csak a különbözeti képzés teljesítése után jegyezhető be az engedélyre, és csak akkor, ha a kérelmező megfelel az alábbi feltételek egyikének: - ha az engedélyébe korábban már bejegyezték azt a légijármű-típusminősítést, amely a megkülönböztetés alapjául szolgál; vagy - ha teljesítette azon légi járműre vonatkozó típusképzési követelményeket, amely a megkülönböztetés alapjául szolgál.

2. Típustanfolyami szintek

Az alább felsorolt három szint a tanfolyam által elérni kívánt célokat, a tanfolyam tananyagát és a kérdésszinteket határozza meg.

- 1. szint: A törzs, a rendszerek és a hajtóművek rövid áttekintése a légijármű-karbantartási kézikönyvnek a rendszerek leírásáról szóló szakaszában, illetve a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasításokban bemutatottak szerint. Tanfolyami célok: az 1. szintű tanfolyam teljesítésekor a hallgatónak a következőket kell teljesítenie: a) a témakör egészének ismertetése hétköznapi szóhasználattal és példákkal, jellemző szakkifejezések használatával, valamint a törzzsel, annak rendszereivel és a hajtóművekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések megnevezése; b) légi járművekre vonatkozó kézikönyvek, a törzs, annak rendszerei és a hajtóművek szempontjából fontos karbantartási eljárások megnevezése; c) a légi jármű fő rendszerei általános elrendezésének meghatározása; d) a hajtóművek általános elrendezésének és jellemzőinek meghatározása; e) a légi járművel kapcsolatosan használt különleges szerszámok és vizsgálóberendezések megnevezése.

- 2. szint: A kezelőszervek, kijelző műszerek, fő alkotóelemek alapvető rendszeráttekintése, ideértve elhelyezésüket és céljukat, karbantartásukat és a kisebb hibák elhárítását is. A téma elméleti és gyakorlati vonatkozásainak általános ismerete. Tanfolyami célok: az 1. szintű tanfolyamban szereplő követelményeken kívül a hallgatónak a 2. szintű tanfolyam teljesítésekor a következőknek kell megfelelnie: a) ismertesse az elméleti alapokat; alkalmazza gyakorlatban is az ismereteket a részletes eljárások használatával; b) nevezze meg azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket a légi járművön, a hajtóművön és a rendszereken vagy azok közelében végzett munka során be kell tartania; c) ismertesse a rendszer- és légijármű-kezelést, különösen a hozzáférést, az energia rendelkezésre állását és az energiaforrásokat illetően; d) nevezze meg a fő alkotórészek helyét; e) ismertesse az egyes fő rendszerek szokásos működését, ideértve a fogalmakat és megnevezéseket; f) hajtsa végre a légi jármű következő rendszereinek a karbantartását: üzemanyag, hajtóművek, hidraulika, futómű, víz/szennyvíz és oxigén; g) szakértelemmel kezelje a legénységi jelentéseket és a fedélzeti jelentőrendszereket (kisebb hibák elhárítása), és megállapítsa a légi jármű MEL/CDL szerinti légi alkalmasságát; h) megfelelő módon használja, értelmezze és alkalmazza a megfelelő dokumentumokat - ideértve a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasításokat, a karbantartási kézikönyvet, illusztrált alkatrész-katalógusokat stb.

- 3. szint: a komponensek részletes leírása, működésmódja és helye, ki- és beépítése, BITE- és hibaelhárítási módszerek a karbantartási kézikönyv szerint. Tanfolyami célok: az 1. és 2. szintű tanfolyamban szereplő követelményeken kívül a hallgatónak a következőknek kell megfelelnie a 3. szintű tanfolyam teljesítésekor: a) ismertesse a légijármű-rendszerekkel és szerkezetekkel, valamint más rendszerekkel fennálló összefüggésekkel kapcsolatos elméleti tudását, ismertesse részletesen a tárgyat elméleti alapok és konkrét példák segítségével, valamint értelmezze a különböző forrásokból és mérésekből származó eredményeket és adott esetben alkalmazzon korrekciós intézkedéseket; b) végezzen rendszer-, hajtómű-, részegység- és funkcionális ellenőrzéseket a karbantartási kézikönyvben ismertetett lépéseknek megfelelően; c) megfelelő módon használja, értelmezze és alkalmazza a megfelelő dokumentumokat - köztük a javítási kézikönyvet, a hibaelhárítási kézikönyvet stb.; d) vessen össze információkat egymással azért, hogy azok alapján döntéseket hozzon a hibakeresést és a javításokat illetően, a karbantartási kézikönyv szintjén; e) ismerje az adott légijármű-típusra jellemző komponensek cseréjére vonatkozó eljárást.

3. Típustanfolyam-szabvány

Bár a légijármű-típustanfolyam elméleti és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz, külön elméleti, külön gyakorlati vagy a kettő kombinációjából álló tanfolyam is jóváhagyható.

3.1. Elméleti rész

a) Cél: Az elméleti tanfolyam teljesítésekor a hallgató - a III. függelék szerinti tantervben meghatározott szinteken - a jóváhagyott karbantartási adatoknak megfelelően képes a légi jármű alkalmazandó rendszereire, szerkezetére, működésére, karbantartására, javítására és hibaelhárítására vonatkozó elméleti ismereteit részletesen kifejteni. A hallgató megfelelően tudja használni a kézikönyveket és a jóváhagyott eljárásokat, ideértve az ellenőrzéseket és korlátozásokat is.

b) Képzési szint: A képzési szinteket a 2. pont határozza meg. A C kategóriájú tanúsító személyeknek tartott első típustanfolyam után az összes további tanfolyamnak csak 1. szintűnek kell lennie. A 3. szintű elméleti tanfolyam során szükség esetén az 1. és 2. szintű tanfolyam tananyaga is felhasználható a teljes fejezet ismertetéséhez. A tananyag jelentős részét azonban magasabb szinten és több óraszámban kell oktatni.

c) Időtartam: Az alábbiakban bemutatott időtartamok az elméleti részhez tartozó minimális óraszámok. Kategória Óraszám 30 000 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű repülőgépek: B1.1 150 B1.2 120 B2 100 C 30 5 700 kg-ot meghaladó és legfeljebb 30 000 kg maximális felszállótömegű repülőgépek: B1.1 120 B1.2 100 B2 100 C 25 Legfeljebb 5 700 kg maximális felszállótömegű repülőgépek (1) B1.1 80 B1.2 60 B2 60 C 15 Helikopterek (2) B1.3 120 B1.4 100 B2 100 C 25 (1) A 2 000 kg maximális felszállótömeg alatti, nem túlnyomásos kabinú dugattyús hajtóműves repülőgépek esetében a minimális időtartam 50 %-kal csökkenthető. (2) A (66.A.5. pontban meghatározott) 2. csoportba tartozó helikopterek esetében a minimális időtartam 30 %-kal csökkenthető. A táblázatban feltüntetett 60 perces tanítási időtartamba nem tartoznak bele a szünetek, a vizsgák, a felülvizsgálatok, az előkészületek és a légijármű-használat (hangárlátogatás). Ezek az óraszámok kizárólag az ügynökség által meghatározott típusminősítésű légijármű-/hajtómű-kombinációkról szóló elméleti tanfolyamokra vonatkoznak.

d) A tanfolyam időtartamának indokolása: A IV. melléklet 147. része szerinti tanfolyamoknak és az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott tanfolyamoknak az órában kifejezett időtartamukat és teljes tantervük tartalmát a képzési igények elemzésével kell megindokolniuk, amely a következőkön alapul: - a légijármű-típus tervezése, karbantartási igényei és üzemeltetési típusai, - az alkalmazandó fejezetek részletes elemzése - a tartalmi táblázatot lásd alább a 3.1. e) pontban, - részletes kompetenciaelemzés, amely igazolja, hogy a fenti 3.1. a) pontban megállapított célkitűzések maradéktalanul teljesülnek. Amennyiben a képzési igények elemzése azt mutatja, hogy több órára van szükség, a tanfolyamok időtartama meghaladhatja a táblázatban meghatározott minimumot. A különbségekre orientált tanfolyamok vagy más tanfolyam-kombinációk (például B1/B2 tanfolyamok kombinációja) tanóráit, valamint a fenti 3.1. c) pontban megadott számadatokat el nem érő elméleti típustanfolyamok esetében ezeket a fent ismertetettek követelményeknek megfelelően a képzési igények elemzésével kell megindokolni az illetékes hatóságnak. A tanfolyamnak a következőket is meg kell határoznia és indokolnia: - azt a kötelező óraszámot, amelyet a hallgatónak teljesítenie kell a tanfolyam során, - a pedagógia és emberi tényezők figyelembevételével azt, hogy naponta legfeljebb hány tanóra tartható. Ha a hallgató nem teljesíti a kötelező óraszámot, akkor nem kaphat bizonyítványt. A kiképző szervezet biztosíthat további tanfolyamot a hallgatóknak a kötelező óraszám teljesítéséhez.

e) Tartalom: Minimális követelményként az alábbi tanterv elemeinek tartalmazniuk kell az adott légijármű-típus jellemzőit. Emellett a tantervnek olyan járulékos elemekkel is foglalkoznia kell, amelyek a típuseltérésekből vagy technológiai módosításokból adódnak. A képzési tantervet a B1 személyzet esetében mechanikai és elektromossági szempontok, a B2 személyzet esetében pedig elektromossági és repülőelektronikai szempontok alapján kell összeállítani. Szint Fejezetek Repülőgép gázturbinás hajtóművel Repülőgép dugattyús hajtóművel Helikopter gázturbinás hajtóművel Helikopter dugattyús hajtóművel Repülőelektronika Az engedély kategóriája B1 C B1 C B1 C B1 C B2 Bevezető modul: 05. Időhatárok/karbantartási ellenőrzések 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06. Méretek/területek (maximális felszállótömeg [MTOM] stb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07. Felemelés és kikötés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08. Helyzetstabilizálás és mérés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09. Vontatás és gurulás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10. Parkolás/lehorgonyzás, tárolás és ismételt üzembe helyezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11. Jelzések és jelölések 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12. Karbantartás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20. Szabványos eljárások - csak típusfüggők 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Helikopterek 18. Rezgés- és zajelemzés (lapátnyomvonal-ellenőrzés) - - - - 3 1 3 1 - 60. A rotorra vonatkozó szabványos eljárások - - - - 3 1 3 1 - 62. Rotorok - - - - 3 1 3 1 1 62A. Rotorok - ellenőrzés és kijelzés - - - - 3 1 3 1 3 63. Rotormeghajtás - - - - 3 1 3 1 1 63A. Rotormeghajtás - ellenőrzés és kijelzés - - - - 3 1 3 1 3 64. Farokrotor - - - - 3 1 3 1 1 64A. Farokrotor - ellenőrzés és kijelzés - - - - 3 1 3 1 3 65. Farokrotor-meghajtás - - - - 3 1 3 1 1 65A. Farokrotor-meghajtás - ellenőrzés és kijelzés - - - - 3 1 3 1 3 66. Behúzható lapátok/függesztőszerkezet - - - - 3 1 3 1 - 67. Rotorvezérlés - - - - 3 1 3 1 - 53. Sárkányszerkezet (helikopter) - - - - 3 1 3 1 - 25. Vészhelyzeti úszási rendszerek - - - - 3 1 3 1 1 Sárkányszerkezetek 51. Szabványos eljárások és szerkezetek (károsztályozás, -felmérés és -javítás) 3 1 3 1 - - - - 1 53. Géptörzs 3 1 3 1 - - - - 1 54. Gondolák/függesztőelemek 3 1 3 1 - - - - 1 55. Vízszintes vezérsíkok 3 1 3 1 - - - - 1 56. Ablakok 3 1 3 1 - - - - 1 57. Szárnyak 3 1 3 1 - - - - 1 27A. Kormányfelületek (valamennyi) 3 1 3 1 - - - - 1 52. Ajtók 3 1 3 1 - - - - 1 Zóna- és állomásazonosító rendszerek. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sárkányrendszerek: 21. Légkondicionáló berendezés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 21A. Levegőellátás 3 1 3 1 3 1 3 1 2 21B. Túlnyomás-biztosítás 3 1 3 1 3 1 3 1 3 21C. Biztonsági és riasztókészülékek 3 1 3 1 3 1 3 1 3 22. Robotpilóta 2 1 2 1 2 1 2 1 3 23. Kommunikáció 2 1 2 1 2 1 2 1 3 24. Áramellátás 3 1 3 1 3 1 3 1 3 25. Berendezések és felszerelések 3 1 3 1 3 1 3 1 1 25A. Elektronikus berendezések, ideértve a vészhelyzeti berendezéseket is 1 1 1 1 1 1 1 1 3 26. Tűzvédelem 3 1 3 1 3 1 3 1 3 27. Repülésvezérlés 3 1 3 1 3 1 3 1 2 27A. Rendszerműködtetés, elektromos, elektronikus repülésvezérlés 3 1 - - - - - - 3 28. Üzemanyagrendszerek 3 1 3 1 3 1 3 1 2 28A. Üzemanyagrendszerek - ellenőrzés és kijelzés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 29. Hidraulika 3 1 3 1 3 1 3 1 2 29A. Hidraulika - ellenőrzés és kijelzés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 30. Jég- és esővédelem 3 1 3 1 3 1 3 1 3 31. Jelző-/rögzítőrendszerek 3 1 3 1 3 1 3 1 3 31A. Műszerrendszerek 3 1 3 1 3 1 3 1 3 32. Futómű 3 1 3 1 3 1 3 1 2 32A. Futómű - ellenőrzés és kijelzés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 33. Fények 3 1 3 1 3 1 3 1 3 34. Navigáció 2 1 2 1 2 1 2 1 3 35. Oxigén 3 1 3 1 - - - - 2 36. Pneumatika 3 1 3 1 3 1 3 1 2 36A. Pneumatika - ellenőrzés és kijelzés 3 1 3 1 3 1 3 1 3 37. Vákuum 3 1 3 1 3 1 3 1 2 38. Víz/szennyvíz 3 1 3 1 - - - - 2 41. Vízballaszt 3 1 3 1 - - - - 1 42. Integrált moduláris repülőelektronika 2 1 2 1 2 1 2 1 3 44. Kabinrendszerek 2 1 2 1 2 1 2 1 3 45. Fedélzeti karbantartó rendszer (vagy a 31. témakörben tárgyalt rendszer) 3 1 3 1 3 1 - - 3 46. Információs rendszerek 2 1 2 1 2 1 2 1 3 50. Rakodótér és kiegészítő terek 3 1 3 1 3 1 3 1 1 Gázturbinás hajtóművek 70. A hajtóművekre vonatkozó szabványos eljárások 3 1 - - 3 1 - - 1 70A. Szerkezeti elrendezés és működés (beépítőnyílás, kompresszorok, égőtér, turbinatér, csapágyak és tömítések, kenési rendszerek) 3 1 - - 3 1 - - 1 70B. Motorteljesítmény 3 1 - - 3 1 - - 1 71. Hajtómű 3 1 - - 3 1 - - 1 72. Gázturbinás hajtómű/turbólégcsavar/csatornás ventilátor/csatorna nélküli ventilátor 3 1 - - 3 1 - - 1 73. Motorüzemanyag és -vezérlés 3 1 - - 3 1 - - 1 75. Levegő 3 1 - - 3 1 - - 1 76. Motorvezérlés 3 1 - - 3 1 - - 1 78. Kiáramlás 3 1 - - 3 1 - - 1 79. Olaj 3 1 - - 3 1 - - 1 80. Indítás 3 1 - - 3 1 - - 1 82. Vízbefecskendezés 3 1 - - 3 1 - - 1 83. Segédberendezés-hajtómű 3 1 - - 3 1 - - 1 84. Meghajtás fokozása 3 1 - - 3 1 - - 1 73A. FADEC 3 1 - - 3 1 - - 3 74. Gyújtás 3 1 - - 3 1 - - 3 77. Hajtóműkijelző rendszer 3 1 - - 3 1 - - 3 49. Segédhajtóművek (APU-k) 3 1 - - - - - - 2 Dugattyús hajtóművek 70. A hajtóművekre vonatkozó szabványos eljárások - - 3 1 - - 3 1 1 70A. Szerkezeti elrendezés és működés (beépítés, porlasztók, üzemanyag-befecskendező rendszerek, szívó-, kipufogó- és hűtőrendszerek, feltöltés/turbófeltöltés, kenési rendszerek) - - 3 1 - - 3 1 1 70B. Motorteljesítmény - - 3 1 - - 3 1 1 71. Hajtómű - - 3 1 - - 3 1 1 73. Motorüzemanyag és -vezérlés - - 3 1 - - 3 1 1 76. Motorvezérlés - - 3 1 - - 3 1 1 79. Olaj - - 3 1 - - 3 1 1 80. Indítás - - 3 1 - - 3 1 1 81. Turbina - - 3 1 - - 3 1 1 82. Vízbefecskendezés - - 3 1 - - 3 1 1 83. Segédberendezés-hajtómű - - 3 1 - - 3 1 1 84. Meghajtás fokozása - - 3 1 - - 3 1 1 73A. FADEC - - 3 1 - - 3 1 3 74. Gyújtás - - 3 1 - - 3 1 3 77. Hajtómű jelzőrendszerek - - 3 1 - - 3 1 3 Légcsavarok 60A. A légcsavarra vonatkozó szabványos eljárások 3 1 3 1 - - - - 1 61. Légcsavarok/meghajtás 3 1 3 1 - - - - 1 61A. Légcsavar-konstrukció 3 1 3 1 - - - - - 61B. Légcsavarállító berendezés 3 1 3 1 - - - - - 61C. Légcsavar szinkronizálása 3 1 3 1 - - - - 1 61D. Légcsavar elektronikus vezérlése 2 1 2 1 - - - - 3 61E. Légcsavar jegesedés elleni védelme 3 1 3 1 - - - - - 61F. Légcsavar-karbantartás 3 1 3 1 - - - - 1

f) Az elméleti rész teljesítéséhez multimédia alapú oktatási módszerek is alkalmazhatók, amelyekre a tanfolyamot jóváhagyó illetékes hatóság döntésétől függően tantermi vagy virtuális környezetben is sor kerülhet.

3.2. Gyakorlati rész

a) Cél: A gyakorlati képzés célja a biztonságos karbantartási, ellenőrzési és rutinfeladatok, valamint adott esetben a légijármű-típusnak megfelelő feladatok - például hibaelhárítás, javítások, beállítások, cserék, utánfeszítés és működési ellenőrzések - végrehajtása során a karbantartási kézikönyvben és az egyéb utasításokban előírt szakértelem megszerzése. Magában foglalja a légi járműre vonatkozó valamennyi műszaki szakirodalom és dokumentáció gyakorlatban történő alkalmazását, a típusra jellemző komponensek és modulok kiépítésének és cseréjének elvégzéséhez szükséges speciális/célszerszámok és vizsgálókészülékek használatát, beleértve bármely, a felépített komponensen történő karbantartási tevékenységet is.

b) Tartalom: Az alábbi táblázatban megjelölt, az adott légijármű-típusra jellemző tételeknek legalább 50 %-át teljesíteni kell a gyakorlati képzés során. Fontos, hogy a megjelölt feladatokra sor kerüljön a gyakorlati képzés során, hogy a hallgatók a fő karbantartási feladatok üzemeltetési, működési, beépítési és biztonsági ismereteit teljes mértékben elsajátítsák, különösen abban az esetben, ha ezeket kizárólag elméleti képzéssel nem lehet ismertetni. A lista a kötelező gyakorlati képzési témaköröket tartalmazza, amely adott esetben kiegészíthető az adott légijármű-típusra vonatkozó ismeretekkel is. A légi járművek és rendszerek kategóriában teljesítendő feladatoknak kellően összetettnek kell lenniük, és tartalmazniuk kell az adott feladat teljesítéséhez szükséges műszaki adatokat. Az egyszerűbb feladatokon kívül a légijármű-típusnak megfelelő, egyéb, összetettebb feladatokat is be kell építeni a tanmenetbe. A táblázat rövidítésjegyzéke: LOC: helyzetmeghatározás; FOT: működési/üzemeltetési vizsgálat; SGH: szerviz és földi kiszolgálás; R/I: kiszerelés/beépítés; MEL: minimális felszereléslista; TS: hibaelhárítás. Fejezetek B1/B2 B1 B2 LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS Bevezető modul: 5. Időhatárok/karbantartási ellenőrzések X/X - - - - - - - - - - 6. Méretek/területek (maximális felszállótömeg [MTOM] stb.) X/X - - - - - - - - - - 7. Felemelés és kikötés X/X - - - - - - - - - - 8. Helyzetstabilizálás és mérés X/X - X - - - - X - - - 9. Vontatás és gurulás X/X - X - - - - X - - - 10. Parkolás/lehorgonyzás, tárolás és ismételt üzembe helyezés X/X - X - - - - X - - - 11. Jelzések és jelölések X/X - - - - - - - - - - 12. Karbantartás X/X - X - - - - X - - - 20. Szabványos eljárások - csak típusfüggők X/X - X - - - - X - - - Helikopterek: 18. Rezgés- és zajelemzés (lapátnyomvonal-ellenőrzés) X/- - - - - X - - - - - 60. Rotorra vonatkozó szabványos eljárások - csak típusra jellemzők X/X - X - - - - X - - - 62. Rotorok X/- - X X - X - - - - - 62A. Rotorok - ellenőrzés és kijelzés X/X X X X X X - - X - X 63. Rotormeghajtás X/- X - - - X - - - - - 63A. Rotormeghajtás - ellenőrzés és kijelzés X/X X - X X X - - X - X 64. Farokrotor X/- - X - - X - - - - - 64A. Farokrotor - ellenőrzés és kijelzés X/X X - X X X - - X - X 65. Farokrotor-meghajtás X/- X - - - X - - - - - 65A. Farokrotor-meghajtás - ellenőrzés és kijelzés X/X X - X X X - - X - X 66. Behúzható lapátok/függesztőszerkezet X/- X X - - X - - - - - 67. Rotorvezérlés X/- X X - X X - - - - - 53. Sárkányszerkezet (helikopter) Megjegyzés: tárgyalására a sárkányszerkezetek témakörben kerül sor 25. Vészhelyzeti úszási rendszerek X/X X X X X X X X - - - Sárkányszerkezetek: 51. Szabványos eljárások és szerkezetek (károsztályozás, -felmérés és -javítás) 53. Géptörzs X/- - - - - X - - - - - 54. Gondolák/függesztőelemek X/- - - - - - - - - - - 55. Vízszintes vezérsíkok X/- - - - - - - - - - - 56. Ablakok X/- - - - - X - - - - - 57. Szárnyak X/- - - - - - - - - - - 27A. Kormányfelületek X/- - - - - X - - - - - 52. Ajtók X/X X X - - - - X - - - Sárkányrendszerek: 21. Légkondicionáló berendezés X/X X X - X X X X - X X 21A. Levegőellátás X/X X - - - - X - - - - 21B. Túlnyomás-biztosítás X/X X - - X X X - - X X 21C. Biztonsági és riasztókészülékek X/X - X - - - - X - - - 22. Robotpilóta X/X - - - X - X X X X X 23. Kommunikáció X/X - X - X - X X X X X 24. Áramellátás X/X X X X X X X X X X X 25. Berendezések és felszerelések X/X X X X - - X X X - - 25A. Elektronikus berendezések, ideértve a vészhelyzeti berendezéseket is X/X X X X - - X X X - - 26. Tűzvédelem X/X X X X X X X X X X X 27. Repülésvezérlés X/X X X X X X X - - - - 27A. Rendszerműködtetés, elektromos, elektronikus repülésvezérlés X/X X X X X - X - X - X 28. Üzemanyagrendszerek X/X X X X X X X X - X - 28A. Üzemanyagrendszerek - ellenőrzés és kijelzés X/X X - - - - X - X - X 29. Hidraulika X/X X X X X X X X - X - 29A. Hidraulika - ellenőrzés és kijelzés X/X X - X X X X - X X X 30. Jég- és esővédelem X/X X X - X X X X - X X 31. Jelző-/rögzítőrendszerek X/X X X X X X X X X X X 31A. Műszerrendszerek X/X X X X X X X X X X X 32. Futómű X/X X X X X X X X X X - 32A. Futómű - ellenőrzés és kijelzés X/X X - X X X X - X X X 33. Fények X/X X X - X - X X X X - 34. Navigáció X/X - X - X - X X X X X 35. Oxigén X/- X X X - - X X - - - 36. Pneumatika X/- X - X X X X - X X X 36A. Pneumatika - ellenőrzés és kijelzés X/X X X X X X X X X X X 37. Vákuum X/- X - X X X - - - - - 38. Víz/szennyvíz X/- X X - - - X X - - - 41. Vízballaszt X/- - - - - - - - - - - 42. Integrált moduláris repülőelektronika X/X - - - - - X X X X X 44. Kabinrendszerek X/X - - - - - X X X X X 45. Fedélzeti karbantartó rendszer (vagy a 31. témakörben tárgyalt rendszer) X/X X X X X X X X X X X 46. Információs rendszerek X/X - - - - - X - X X X 50. Rakodótér és kiegészítő terek X/X - X - - - - - - - - Gázturbinás/dugattyús hajtóműre vonatkozó modul: 70. Hajtóművekre vonatkozó szabványos eljárások - csak típusfüggők - - X - - - - X - - - 70A. Szerkezeti elrendezés és működés (beépítőnyílás, kompresszorok, égőtér, turbinatér, csapágyak és tömítések, kenési rendszerek) X/X - - - - - - - - - - Gázturbinás hajtóművek: 70B. Motorteljesítmény - - - - - X - - - - - 71. Hajtómű X/- X X - - - - X - - - 72. Gázturbinás hajtómű/turbólégcsavar/csatornás ventilátor/csatorna nélküli ventilátor X/- - - - - - - - - - - 73. Motorüzemanyag és -vezérlés X/X X - - - - - - - - - 73A. FADEC-rendszerek X/X X - X X X X - X X X 74. Gyújtás X/X X - - - - X - - - - 75. Levegő X/- - - X - X - - - - - 76. Motorvezérlés X/- X - - - X - - - - - 77. Hajtóműkijelzés X/X X - - X X X - - X X 78. Kiáramlás X/- X - - X - - - - - - 79. Olaj X/- - X X - - - - - - - 80. Indítás X/- X - - X X - - - - - 82. Vízbefecskendezés X/- X - - - - - - - - - 83. Segédberendezés-hajtóművek X/- - X - - - - - - - - 84. Meghajtás fokozása X/- X - - - - - - - - - Segédhajtóművek (APU-k): 49. Segédhajtóművek (APU-k) X/- X X - - X - - - - - Dugattyús motorok: 70. Hajtóművekre vonatkozó szabványos eljárások - csak típusfüggők - - X - - - - X - - - 70A. Szerkezeti elrendezés és működés (beépítőnyílás, kompresszorok, égőtér, turbinatér, csapágyak és tömítések, kenési rendszerek) X/X - - - - - - - - - - 70B. Motorteljesítmény - - - - - X - - - - - 71. Hajtómű X/- X X - - - - X - - - 73. Motorüzemanyag és -vezérlés X/X X - - - - - - - - - 73A. FADEC-rendszerek X/X X - X X X X X X X X 74. Gyújtás X/X X - - - - X - - - - 76. Motorvezérlés X/- X - - - X - - - - - 77. Hajtóműkijelzés X/X X - - X X X - - X X 78. Kiáramlás X/- X - - X X - - - - - 79. Olaj X/- - X X - - - - - - - 80. Indítás X/- X - - X X - - - - - 81. Turbina X/- X X X - X - - - - - 82. Vízbefecskendezés X/- X - - - - - - - - - 83. Segédberendezés-hajtóművek X/- - X X - - - - - - - 84. Meghajtás fokozása X/- X - - - - - - - - - Légcsavar: 60A. A légcsavarra vonatkozó szabványos eljárások - - - X - - - - - - - 61. Légcsavarok/meghajtás X/X X X - X X - - - - - 61A. Légcsavar-konstrukció X/X - X - - - - - - - - 61B. Légcsavarállító berendezés X/- X - X X X - - - - - 61C. Légcsavar szinkronizálása X/- X - - - X - - - X - 61D. Légcsavar elektronikus vezérlése X/X X X X X X X X X X X 61E. Légcsavar jegesedés elleni védelme X/- X - X X X - - - - - 61F. Légcsavar-karbantartás X/X X X X X X X X X X X

4. Típustanfolyam és vizsgaszabvány

4.1. Elméleti vizsgaszabvány

A légijármű-típustanfolyam elméleti tananyagrészének teljesítését követően írásbeli vizsgát kell tenni, amelynek eleget kell tennie a következőknek:

a) A vizsga feleletválasztásos kérdésekből áll. Minden kérdésre három lehetséges választ kell megadni, amelyek közül csak az egyik helyes. A vizsgára fordítható idő a kérdések számán, a válaszadási idő pedig a kérdésenként 90 másodperces átlagon alapul.

b) A helytelen válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy a tárgyból semmilyen ismerettel nem rendelkezők számára is lehetségesnek tűnjenek. Valamennyi lehetőségnek egyértelműen a kérdéshez kell kapcsolódnia, hasonló szóhasználatot, nyelvtani szerkezeteket kell alkalmaznia, és hasonló hosszúságúnak kell lennie.

c) Számolással kapcsolatos kérdésekben a helytelen válaszoknak a számolási hibákhoz kell kapcsolódniuk, például helytelen előjel (+ vagy -) vagy nem megfelelő mértékegységek használatához. Véletlenszerű számok nem lehetnek.

d) Az egyes fejezetekhez írt vizsgakérdéseknek ( 10 ) meg kell felelniük a "Típustanfolyami szintek" című 2. pontban meghatározott előírásoknak. Korlátozott számban azonban egyszerűbb kérdések használata is elfogadható.

e) A vizsga alatt a könyveket csukva kell tartani (nem szabad segédeszközöket használni). Kivételt képez a B1 vagy B2 kategória, ha a jelöltnek műszaki dokumentáció értelmezéséből kell vizsgáznia.

f) A vizsgán tanóránként legalább egy kérdésnek szerepelnie kell. A kérdések számának arányosnak kell lennie a fejezetekkel és a szintekkel: - az adott fejezet és szint oktatására fordított tényleges tanórákkal, - a képzési igények elemzésében megadott tanulási célkitűzésekkel. A tagállam illetékes hatósága a tanfolyam jóváhagyásakor értékeli a kérdések számát és szintjét.

g) A vizsga legalább 75 %-os szint teljesítése esetén sikeres. Ha a típusvizsga több részvizsgára oszlik, mindegyik vizsgát legalább 75 %-os szinten kell teljesíteni. Annak érdekében, hogy pontosan 75 %-os megfelelési szint is elérhető legyen, a vizsgakérdések számának a 4 többszörösének kell lennie.

h) Büntetőpont (a rosszul megválaszolt kérdésre adott negatív pont) nem adható.

i) A modulok befejezésekor tett vizsgákat csak akkor lehet a záróvizsga részének tekinteni, ha az megfelelő számú és színvonalú kérdést tartalmaz.

4.2. Gyakorlati vizsgaszabvány

A légijármű-típustanfolyam gyakorlati tananyagrészének teljesítését követően értékelést kell készíteni, amelynek eleget kell tennie a következőknek:

a) megfelelő képesítéssel rendelkező kijelölt vizsgáztatónak kell értékelnie a hallgató teljesítményét;

b) az értékelésnek a hallgató szakismeretét és jártasságát kell értékelnie.

5. Típusvizsgaszabvány

A vizsgát a 147. rész szerint az illetékes hatóság által megfelelő módon jóváhagyott oktatási intézménynek vagy az illetékes hatóságnak kell lefolytatnia.

A vizsgának szóbeli részből, írásbeli részből, gyakorlati értékelésből vagy ezek kombinációjából kell állnia, és a következőknek kell megfelelnie:

a) A szóbeli vizsgakérdésnek nem eldöntendő kérdésnek kell lennie.

b) Az írásbeli vizsgakérdések szövegesen megválaszolandó vagy feleletválasztásos kérdések lehetnek.

c) A gyakorlati értékelés során a jelöltnek a feladat végrehajtása során mutatott hozzáértését kell megítélni.

d) A vizsgákon a 3. pont szerinti "Típustanfolyam/vizsga" tantervből vett mintafejezeteket ( 11 ) a megjelölt szintnek megfelelően kell szerepeltetni.

e) A helytelen válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy a tárgyból semmilyen ismerettel nem rendelkezők számára is lehetségesnek tűnjenek. Valamennyi lehetőségnek egyértelműen a kérdéshez kell kapcsolódnia, hasonló szóhasználatot, nyelvtani szerkezeteket kell alkalmaznia, és hasonló hosszúságúnak kell lennie.

f) A számolással kapcsolatos kérdésekben a helytelen válaszoknak a számolási hibákhoz kell kapcsolódniuk, például a nem megfelelően alkalmazott helyesbítésekhez vagy a pontatlan átváltásokhoz: véletlenszerű számok nem lehetnek.

g) A vizsga során az alábbi céloknak kell teljesülniük: 1. a légi jármű és rendszereinek beható ismerete; 2. a karbantartási, ellenőrzési és rutinfeladatoknak a karbantartási kézikönyv és az egyéb vonatkozó utasítások szerinti biztonságos végrehajtásának biztosítása, továbbá a légijármű-típusnak megfelelő feladatok szükség szerinti biztonságos végrehajtásának biztosítása, például hibaelhárítás, javítások, beállítások, cserék, utánfeszítés és működési ellenőrzések, például hajtóműpróba; 3. a légi járműhöz tartozó minden műszaki irat és dokumentáció helyes használata; 4. a speciális/célszerszámok és vizsgálókészülékek helyes használata, a típusra jellemző komponensek és modulok kiépítésének és cseréjének végrehajtása, beleértve bármely, a felépített komponensen történő karbantartási tevékenységet is.

h) A vizsga során az alábbi céloknak kell teljesülniük: 1. Legfeljebb három vizsgakísérlet engedélyezett. A következő három vizsgakísérletre leghamarabb a harmadik sikertelen vizsga után egy évvel kerülhet sor. Az első sikertelen vizsga után 30, a második sikertelen vizsga után 60 nap elteltével kísérelhető meg újabb vizsga. A kérelmező írásban igazolja a korábbi vizsgadátumok, valamint a vizsga helyszínéül szolgáló karbantartó személyeket kiképző szervezet vagy illetékes hatóság feltüntetésével a karbantartó személyeket kiképző szervezetnek vagy a vizsgáztatást végző illetékes hatóságnak, hogy a tárgyévet megelőző évben hány vizsgát tett. A karbantartó személyeket kiképző szervezet vagy az illetékes hatóság feladata annak ellenőrzése, hogy a vizsgázó az adott időintervallumban hány vizsgát tett. 2. A típusvizsgát és az előírt gyakorlatot a légijármű-karbantartó engedély típusbejegyzéséhez szükséges kérelem beadása előtt három éven belül kell teljesíteni. 3. A típusvizsgára egyetlen vizsgáztató jelenléte esetén is sor kerül. A vizsgáztató(k) nem vehet(nek) részt a hallgatók képzésében.

i) A vizsgáztató(k)nak olyan aláírt írásbeli jelentést kell készíteniük, amelyből kiderül, hogy miért volt sikeres vagy sikertelen a vizsga.

6. Munkahelyi képzés

A munkahelyi képzéseket engedéllyel rendelkező illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

A képzést az adott légi járművek karbantartásához megfelelően jóváhagyott, karbantartó személyeket kiképző szervezetnél és ezen szervezet irányításával kell lebonyolítani, és a megfelelő képesítéssel rendelkező kijelölt vizsgáztatónak kell értékelni.

A tanfolyamot és a vizsgát a típusminősítés bejegyzéséhez szükséges kérelem beadása előtt három éven belül kell teljesíteni.

a) Cél: A munkahelyi képzés célja a biztonságos karbantartás végrehajtása során előírt szakértelem és szakmai tapasztalat megszerzése.

b) Tartalom: A munkahelyi képzés során az illetékes hatóság számára elfogadható feladatokat kell áttekinteni. A légi járművek és rendszerek kategóriában teljesítendő munkahelyi képzési feladatoknak kellően összetettnek kell lenniük, és tartalmazniuk kell az adott feladat teljesítéséhez szükséges műszaki adatokat. Az egyszerűbb feladatokon kívül a légijármű-típusnak megfelelő, egyéb, összetettebb karbantartási feladatokat is be kell építeni a tanmenetbe. A hallgatóknak alá kell írniuk a teljesített feladatokat, a kijelölt felügyelőnek pedig ellen kell jegyeznie őket. A felsorolt feladatoknak aktuális munkakártyára/munkalapra stb. kell hivatkozniuk. A teljesített munkahelyi képzés kötelező végső értékelését megfelelő képesítéssel rendelkező kijelölt vizsgáztatónak kell végrehajtania. A munkahelyi képzési munkalapokon/naplóban a következő adatokat kell feltüntetni: 1. hallgató neve; 2. születési ideje; 3. jóváhagyott karbantartó szervezet; 4. helyszín; 5. a felügyelő(k) és a vizsgáztató neve (beleértve adott esetben az engedélyszámot is); 6. a feladat teljesítésének dátuma; 7. a feladat és a munkakártya/munkarend/műszaki napló stb. leírása; 8. a légi jármű típusa és lajstromozása; 9. igényelt légijármű-minősítés.

Az illetékes hatóság általi ellenőrzés elősegítése érdekében a munkahelyi képzés igazolásának a következőkből kell állnia: i. részletes munkalapok/napló és ii. megfelelési jelentés, amely igazolja, hogy a munkahelyi képzés hogyan tesz eleget az e részben foglalt követelménynek.

IV. függelék

Szükséges szakmai tapasztalat a 66. rész szerinti légijármű-karbantartói engedély kiterjesztéséhez

Az alábbi táblázat azokat a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelményeket foglalja össze, amelyek egy már meglévő, 66. rész szerinti engedély új kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztéséhez szükségesek.

E tapasztalatnak üzemben levő légi jármű karbantartásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatnak kell lennie a kérelem szempontjából releváns alkategóriában.

A szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmény 50 %-kal csökkenthető, ha a kérelmező elvégezte a 147. rész szerint jóváhagyott, az alkategória szempontjából releváns tanfolyamot.

Mire?
Miről?
A1A2A3A4B1.1B1.2B1.3B1.4B2B2LB3
A16 hónap6 hónap6 hónap2 év6 hónap2 év1 év2 év1 év6 hónap
A26 hónap6 hónap6 hónap2 év6 hónap2 év1 év2 év1 év6 hónap
A36 hónap6 hónap6 hónap2 év1 év2 év6 hónap2 év1 év1 év
A46 hónap6 hónap6 hónap2 év1 év2 év6 hónap2 év1 év1 év
B1.1semmi6 hónap6 hónap6 hónap6 hónap6 hónap6 hónap1 év1 év6 hónap
B1.26 hónapsemmi6 hónap6 hónap2 év2 év6 hónap2 év1 évsemmi
B1.36 hónap6 hónapsemmi6 hónap6 hónap6 hónap6 hónap1 év1 év6 hónap
B1.46 hónap6 hónap6 hónapsemmi2 év6 hónap2 év2 év1 év6 hónap
B26 hónap6 hónap6 hónap6 hónap1 év1 év1 év1 év1 év
B2L6 hónap6 hónap6 hónap6 hónap1 év1 év1 év1 év1 év1 év
B36 hónapsemmi6 hónap6 hónap2 év6 hónap2 év1 év2 év1 év

V. függelék

Kérelem-formanyomtatvány - 19. számú EASA-űrlap

1. Ez a függelék a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély iránti kérelem benyújtása céljából alkalmazott űrlap mintáját tartalmazza.

2. A tagállam illetékes hatósága a 19. számú EASA-űrlapot csak abban az esetben módosíthatja, ha olyan kiegészítő információkat kíván rajta feltüntetni, amelyek a kérelem alátámasztásához azért szükségesek, mert a nemzeti követelmények megengedik vagy megkövetelik a III. melléklet (66. rész) alapján kiadott légijármű-karbantartói engedélynek az I. mellékletben (M. rész) és a II. mellékletben (145. rész) előírt követelményeken kívüli alkalmazását.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

VI. függelék

Légijármű-karbantartói engedély a III. melléklet (66. rész) szerint - 26. számú EASA-űrlap

1. A következő oldalak a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély mintáját tartalmazzák.

2. Az okmányt a bemutatott szabványos formátumban kell nyomtatni, mérete azonban a számítógéppel való nyomtatás lehetővé tétele érdekében csökkenthető. Csökkentett méret esetében gondosan ügyelni kell arra, hogy az okmányon maradjon elegendő hely a hivatalos bélyegzők számára. Számítógéppel nyomtatott okmány esetében a kitöltetlen rovatok elhagyhatók, de csak azzal a feltétellel, hogy az okmány külső megjelenéséből egyértelműnek kell lennie, hogy a III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyről van szó.

3. Az okmány vagy angol nyelven, vagy az illetékes hatóság szerinti tagállam hivatalos nyelvén tölthető ki. Utóbbi esetben minden olyan jogosult esetében, akinek az adott tagállamon kívül kell használnia az engedélyt, a kölcsönös elismerés és a könnyű megértés érdekében ahhoz egy második, angol nyelvű változatot is csatolni kell.

4. Minden egyes jogosulthoz egyedi engedélyszámot kell rendelni, amelynek a nemzeti azonosítószámból és egy alfanumerikus jelsorozatból kell állnia.

5. Az okmány oldalainak sorrendje eltérhet ettől a mintától, és az egyes rovatokat elválasztó vonalak elhagyhatók; az okmányon az adatokat azonban mindenkor úgy kell elhelyezni, hogy az okmány minden egyes oldaláról könnyen felismerhető legyen, hogy az az alábbi engedélyminta melyik oldalának felel meg.

6. Az okmányt az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell kibocsátania.

7. A meglévő légijármű-karbantartói engedély bármely módosítását az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell módosítania.

8. A jogosult köteles a légijármű-karbantartói engedélyt mindenkor jó állapotban tartani, és gondoskodik arról, hogy abba illetéktelen bejegyzést senki ne tehessen. Ha a jogosult nem tartja be ezt a szabályt, akkor az engedély érvénytelenné nyilvánítható, vagy a jogosult megfosztható tanúsítási jogosultságaitól. A jogosulttal szemben a nemzeti jog alapján büntetőeljárás kezdeményezhető.

9. A III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyt valamennyi tagállam elismeri, és másik tagállamban való munkavállalás esetén az okmányt nem kell újra cserélni.

10. Az okmánynak nem kötelező tartalmaznia a 26. számú EASA-űrlap mellékletét; a melléklet csak a nemzeti jog szerinti azon jogosultságoknak a feltüntetésére vehető igénybe, amelyekre a III. melléklet (66. rész) nem terjed ki.

11. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a légijármű-karbantartói engedély légijármű-típusra vonatkozó oldalát mindaddig nem adja ki, amíg légijármű-típusra való jogosultságot első ízben az okmányba be nem kell vezetni. A légijármű-típusra való jogosultságok számától függően egynél több ilyen oldal is kiadható.

12. A 11. pontban foglaltak ellenére, minden kiadott oldalnak a megadott mintát kell követnie, és tartalmaznia kell az adott oldalra vonatkozóan előírt információkat.

13. A légijármű-karbantartói engedélyben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a korlátozások a tanúsítási jogosultságok gyakorlásából való kizárást jelentik. Ha nem kell korlátozást alkalmazni, a "KORLÁTOZÁSOK" című oldalra be kell jegyezni: "Nincs korlátozás".

14. Ha a légijármű-karbantartói engedély kiállítása előnyomtatott nyomtatványon történik, akkor azon kategóriákra, alkategóriákra és típusokra vonatkozó négyzeteket, amelyekhez nem kapcsolódik jogosítás, úgy kell megjelölni, hogy abból a jogosítás hiánya egyértelműen kiderüljön.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

VII. függelék

Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alapismeretek

Az e függelékben megkövetelt különböző alapismeretek meghatározása megegyezik a III. melléklet (66. rész) I. függelékének 1. pontjában szereplőkkel.

AlkategóriákAz egyes alkategóriákhoz szükséges modulok (ld. a lenti tantervtáblázatot)
L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek1L, 2L, 3L, 5L, 7L és 12L
L1: vitorlázó repülőgépek1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L és 12L
L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L és 12L
L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L és 12L
L3H: hőlégballonok1L, 2L, 3L, 9L és 12L
L3G: gázzal töltött ballonok1L, 2L, 3L, 10L és 12L
L4H: hőléghajók1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L és 12L
L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L és 12L
L5: ELA2 feletti gázzal töltött léghajókBármely B1 alkategóriához szükséges alapismeretek
plusz
8L (a B1.1 és a B1.3 tekintetében), 10L, 11L és 12L

TARTALOMJEGYZÉK:

Modul megnevezése

1L "Alapismeretek"

2L "Emberi tényezők"

3L "Légi közlekedési rendelkezések"

4L "Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok"

5L "Kompozit sárkányszerkezetek"

6L "Fém sárkányszerkezetek"

7L "Sárkányszerkezetek általában"

8L "Hajtómű"

9L "Hőlégballonok/hőléghajók"

10L "Gázzal töltött ballonok/léghajók (szabad/kötött)"

11L "Léghajók meleg levegővel vagy gázzal"

12L "Rádió - Com/ELT/transzponder/műszerek"

1L MODUL: ALAPISMERETEK

Szint
1L.1 Matematika
Aritmetika
— Aritmetikai fogalmak és jelek;
— Szorzási és osztási módszerek;
— Közönséges és tizedes törtek;
— Osztók és többszörösök;
— Súlyok, mértékek és átváltási tényezők;
— Arányok;
— Átlagok és százalékok;
— Területek és térfogatok, négyzetek, kockák.
Algebra
— Egyszerű algebrai kifejezések kiértékelése: összeadás, kivonás, szorzás és osztás;
— Zárójelek használata;
— Egyszerű algebrai törtek.
Geometria
— Egyszerű mértani alakzatok;
— Grafikus ábrázolás: diagramok fajtái és alkalmazása.
1
1L.2. Fizika
Anyagismeret
— Az anyag természete: a kémiai elemek;
— Kémiai vegyületek;
— Halmazállapotok: szilárd, folyadék, légnemű;
— Halmazállapot-változások.
Mechanika
— Erők, nyomatékok és erőpárok, vektoros ábrázolás;
— Súlypont;
— Feszültség, összenyomódás, nyírás és csavarás;
— Szilárd, folyékony és légnemű anyagok természete és tulajdonságai.
Hőmérséklet
— Hőmérők és hőmérsékletskálák: Celsius, Fahrenheit és Kelvin;
— A hő fogalma.
1
1L.3 Elektromosság
Egyenfeszültségű áramkörök
— Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye;
— A tápegységek belső ellenállásának jelentősége;
— Ellenállás;
— Ellenállások színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye wattban;
— Soros és párhuzamos kapcsolású ellenállások.
1
1L.4. Aerodinamika/aerosztatika
A nemzetközi szabványos légkör (International Standard Atmosphere, ISA), alkalmazása az aerodinamikára és aerosztatikára.
Aerodinamika
— Légáramlás egy test körül;
— Határréteg, lamináris és turbulens áramlás;
— Vonóerő, súly, aerodinamikai eredő;
— Felhajtóerő és ellenállás keletkezése: állásszög, polárgörbe, áramlásleszakadás.
Aerosztatika
A működési tartományokra gyakorolt hatások, a szél hatása, magassági és hőmérsékleti hatások.
1
1L.5. Munkavédelem és környezetvédelem
— A biztonságos munkavégzés, valamint az árammal, gázokkal – különösen oxigénnel –, olajokkal és vegyszerekkel való munkavégzés során megteendő óvintézkedések;
— A biztonságra és a környezetre veszélyes anyagok címkézése, tárolása és ártalmatlanítása;
— Az egy vagy több kockázati tényezővel járó tűz vagy más baleset elhárítására irányuló intézkedések, ideértve az oltóanyagok ismeretét.
2

2L MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

Szint
2L.1. Általános ismeretek
— Az emberi tényezők figyelembevételének szükségessége;
— Emberi tényezőkre/emberi hibára visszavezethető események;
— Murphy-törvénye.
1
2L.2. Emberi teljesítmény és korlátok
Látás, hallás, információfeldolgozás, figyelem és érzékelés, emlékezet.
1
2L.3. Szociálpszichológia
Felelősség, motiváció, csoportnyomás, csapatmunka.
1
2L.4. A teljesítményt befolyásoló tényezők
Kondíció/egészség, stressz, alvás, fáradtság, alkohol, gyógyszerek, kábítószerek.
1
2L.5. A fizikai környezet
Munkahelyi környezet (klíma, zaj, világítás).
1

3L MODUL: LÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDELKEZÉSEK

Szint
3L.1. Szabályozási keret
— Az Európai Bizottság, az EASA és a nemzeti légügyi hatóságok szerepe;
— Az M. rész és a 66. rész vonatkozó részei.
1
3L.2. Javítások és módosítások
— Változtatások (javítások és módosítások) jóváhagyása;
— Szabványos módosítások és szabványos javítások.
2
3L.3. Karbantartási dokumentáció
— Légi alkalmassági utasítások (Airworthiness Directives, AD-k), folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó útmutatások (Instructions for Continuing Airworthiness, ICA) (légi jármű karbantartási kézikönyve, AMM; illusztrált alkatrész-katalógus, IPC stb.);
— Légi jármű repülési kézikönyve;
— Karbantartási nyilvántartások.
2

4L MODUL: FA VAGY SZÖVETTEL BEVONT FÉM CSŐSZERKEZETES SÁRKÁNYOK

Szint
4L.1. Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok
— Tömör fa, rétegelt lemez, ragasztóanyagok, konzerválás, áramellátás, tulajdonságok, megmunkálás;
— Bevonatok (bevonóanyagok, ragasztók és felületkezelő anyagok, természetes és szintetikus felületkezelő anyagok és ragasztók);
— Festés, összeállítás és javítási munkák;
— A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterheléséből eredő sérülések felismerése;
— Fa komponensek és felületek állapotromlása;
— Fém komponensek repedésvizsgálata (optikai eljárás, pl. nagyító). Korrózió és megelőzési módszerek. Egészség- és tűzvédelem.
2
4L.2. Anyagok
— Faanyagok típusai, stabilitás és megmunkálási tulajdonságok;
— Acél és könnyűfémötvözet csövek és szerelvények, hegesztett varratok törésvizsgálata;
— Műanyagok (áttekintés, a tulajdonságok ismerete);
— Festés és festékeltávolítás;
— Ragasztóanyagok;
— Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus polimerek).
2
4L.3. Sérülések azonosítása
— A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterhelése;
— Terhelések átvitele;
— Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata.
3
4L.4. Gyakorlati tevékenységek elvégzése
— Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;
— Kötélszemek;
— Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;
— Bevonatok javítása;
— Átlátszó felületek javítása;
— Javítási gyakorlatok (rétegelt lemez, hosszmerevítők, korlátok, külső burkolatok);
— Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;
— 100-órás / éves felülvizsgálat végzése fa vagy fémcső és szövet kombinációjából álló sárkányszerkezeten.
2

5L MODUL: KOMPOZIT SÁRKÁNYSZERKEZETEK

Szint
5L.1. Sárkányszerkezet szálerősítésű műanyagból
— A szálerősítésű műanyag konstrukciók alapelvei;
— Gyanták (Epoxi, poliészter, fenolos gyanták, vinilészter gyanták);
— Erősítőanyagok: üveg, aramid- és szénszálak, tulajdonságok;
— Töltőanyagok;
— Maganyagok (balzafa, méhsejtszerkezetek, habosított műanyagok);
— Felépítés, terhelések átvitele (szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezet, szendvicsszerkezetek);
— A komponensek túlterhelésénél keletkező sérülések azonosítása;
— Eljárások szálerősítésű műanyag projektekhez (a karbantartó szervezet kézikönyve alapján), beleértve az anyagok tárolási feltételeit is.
2
5L.2. Anyagok
— Hőre keményedő műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, katalizátorok;
— A tulajdonságok, megmunkálási technológiák, vágás, kötés, hegesztés ismerete;
— Szálerősítésű műanyagokhoz használt gyanták: epoxigyanták, poliészter gyanták, vinilészter gyanták, fenolos gyanták;
— Erősítőanyagok;
— Az elemi száltól a filamentekig (választóanyag, felületkezelő anyag), szövési minták;
— Az egyes erősítőanyagok (üvegszál, aramidszál, szénszál) tulajdonságai;
— Az összetett anyagú rendszerek problémái, mátrix;
— Adhézió/kohézió, a szálas anyagok különböző viselkedése;
— Töltőanyagok és pigmentek;
— Töltőanyagokkal szemben támasztott műszaki követelmények;
— A gyantás kompozitok tulajdonságaink változása üvegszál, mikroballonok, aeroszolok, pamut, ásványi anyagok, fémpor vagy szerves anyagok használata esetén;
— Festési, összeállítási és javítási technológiák;
— Segédanyagok;
— Méhsejtszerkezetek (papír, szálerősítésű műanyag, fém), balzafa, Divinycell (Contizell), fejlesztési trendek.
2
5L.3. Szálerősítésű kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése
— Szilárd héjszerkezet;
— Szendvicsek;
— Szárnyprofilok, géptörzsek, kormányfelületek összeszerelése.
2
5L.4. Sérülések azonosítása
— Szálerősítésű műanyag viselkedése túlterhelés esetén;
— Rétegleválás és meglazult kötések felismerése;
— Hajlító rezgések frekvenciája szárnyprofilokban;
— Terhelések átvitele;
— Surlódásos és alakzáras összeköttetések;
— Fém alkatrészek kifáradási szilárdsága és korróziója;
— Fémes kötések, acél és alumínium komponensek felületkezelése szálerősítésű műanyaggal való összekapcsolás során.
3
5L.5. Sablonkészítés
— Gipszsablonok, sablonokhoz használt kerámiák;
— Üvegszálerősítésű műanyag sablonok, gélbevonatok, erősítőanyagok, szilárdsági problémák;
— Fém sablonok;
— Pozitív és negatív sablonok.
2
5L.6. Gyakorlati tevékenységek elvégzése
— Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;
— Kötélszemek;
— Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;
— Bevonatok javítása;
— Szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezetek javítása;
— Sablonkészítés, komponensek (pl. törzs orr, futómű áramvonalas burkolata, szárnyvég és winglet) formázása;
— Szendvicshéjazatok javítása, ha belső és külső réteg sérült;
— Szendvicshéjazatok javítása vákuumzsákkal;
— Átlátszó felületek javítása egy- vagy kétkomponensű ragasztóval;
— Átlátszó felületek összekötése a kabintető vázával;
— Átlátszó felületek és egyéb komponensek hőkezelése;
— Javítás elvégzése szendvicshéjazaton (kisebb javítás, kisebb mint 20 cm);
— Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;
— 100-órás/éves felülvizsgálat végzése szálerősítésű műanyag sárkányszerkezeten.
2

6L MODUL: FÉM SÁRKÁNYSZERKEZETEK

Szint
6L.1. Fém sárkányszerkezetek
— Fémes anyagok és félkész termékek, megmunkálási módszerek;
— Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata;
— Fémépítésű komponensek összeszerelése, szegecselt kötések, ragasztott kötések;
— Túlterhelt komponensek sérüléseinek felismerése, a korrózió hatásai;
— Egészség- és tűzvédelem.
2
6L.2. Anyagok
— Acél és ötvözetei;
— Könnyűfémek és ötvözeteik;
— Szegecsanyagok;
— Műanyagok;
— Színek és festés;
— Fémragasztók;
— A korrózió típusai;
— Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus).
2
6L.3. Sérülések azonosítása
— Túlterhelt fém sárkányszerkezetek, kiegyenlítés, szimmetriamérés;
— Terhelések átvitele;
— Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata;
— Meglazult szegecselt kötések felismerése.
3
6L.4. Fém és kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése
— Külső burkolatok;
— Vázak;
— Hosszmerevítők;
— Rácsszerkezetek;
— Többféle anyagból álló rendszerek problémái;
2
6L.5. Összekötőelemek
— Illesztések és hézagok osztályozása;
— A metrikus és az angolszász mértékegységrendszer;
— Túlméretes csap.
2
6L.6. Gyakorlati tevékenységek elvégzése
— Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;
— Kötélszemek;
— Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;
— Borítások és felületi sérülések javítása, repedések fúrással történő megállításának technikái;
— Átlátszó felületek javítása;
— Fémlemezek (alumíniumok és könnyűfémötvözetek, acél és ötvözetei) kivágása;
— Hajlítás, görbítés, szegélyezés, kalapálás, simítás, peremezés;
— Fém sárkányszerkezetek javító szegecselése javítási utasítások vagy rajzok alapján;
— Szegecshibák értékelése;
— Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;
— 100-órás/éves felülvizsgálat végzése fém sárkányszerkezeten.
2

7L MODUL: SÁRKÁNYSZERKEZETEK ÁLTALÁBAN

Szint
7L.1. Repülésirányítási rendszer
— A pilótafülkében található kezelőszervek: kezelőszervek a pilótafülkében, színjelölések, fogantyúk formái;
— Kormányfelületek, fékszárnyak, aerodinamikai fékfelületek, kezelőszervek, zsanérok, csapágyak, tartók, húzó-toló rudak, himbák, szarvak, csigák, kábelek, láncok, csövek, görgők, sínek, menetes orsók, felületek, mozgások, kenés, vezérsíkok, kormányfelületek kiegyensúlyozása;
— Kombinált kormányfelületek: flaperon, szárnyívelő fékszárny;
— Trim rendszerek.
3
7L.2. Sárkányszerkezetek
— Futómű: futóművek, valamint rugós tagok, kiengedőmechanizmus, fékek, fékdobok, féktárcsák, kerék, gumiabroncs, behúzómechanizmus, elektromos behúzás, vészrendszerek jellemzői;
— Szárny és farokrész (függőleges és vízszintes vezérsík) kapcsolódási pontjai a törzshöz, kormányfelületek kapcsolódási pontjai;
— Megengedett karbantartási intézkedések;
— Vontatás: vontató/emelő berendezés/szerkezet;
— Utastér: ülések és biztonsági övek, az utastér berendezése, szélvédők, ablakok, jelzések, poggyásztartó, a pilótafülkében található kezelőszervek, az utastér levegőrendszere, légfúvó;
— Vízballaszt: víztartályok, vezetékek, szelepek, leeresztők, kifolyóvezetékek, vizsgálatok;
— Tüzelőanyag-rendszer: tartályok, vezetékek, szűrők, kifolyóvezetékek, leeresztők, feltöltés, kiválasztószelep, szivattyúk, kijelzés, vizsgálatok, összeköttetések;
— Hidraulikus rendszer: a rendszer felépítése, akkumulátorok, nyomás- és energiaelosztás, kijelzés;
— Folyadék és gáz: hidraulikafolyadék, más folyékony anyag, szintek, tárolók, vezetékek, szelepek, szűrők;
— Védelem: tűzfalak, tűzvédelem, villámcsapás-testelő szalag, feszítőcsavarok, reteszelőeszközök, statikus kisütők.
2
7L.3. Összekötőelemek
— Tűk, szegecsek és csavarok megbízhatósága;
— Vezérlőkábelek, feszítőcsavarok;
— Gyorsan oldható összeköttetések (L'Hotellier, SZD, Poland).
2
7L.4 Rögzítőesztközök
— Biztosítási módszerek, sasszegek, rugós acéltűk, biztosító drót, ellenanya, festék elfogadhatósága;
— Gyorsan oldható összeköttetések.
2
7L.5. Tömeg és súlypont kiegyensúlyozása2
7L.6. Mentőrendszerek2
7L.7. Fedélzeti modulok
— Pitot-statikus rendszer, vákuum/dinamikus rendszer, hidrosztatikai teszt;
— Repülési műszerek: Repülésisebesség-jelző, magasságmérő, variométer, bekötés és működés, jelölések;
— Elrendezés és kijelző, műszerfal, elektromos vezetékek;
— Giroszkópok, szűrők, kijelző műszerek; a működés ellenőrzése;
— Mágneses iránytű: beépítés és az iránytű beszabályozása;
— Vitorlázó repülőgépek: akusztikus variométer, repülésiadat-rögzítő berendezés, ütközés-elkerülést segítő rendszer;
— Oxigénrendszer.
2
7L.8. Fedélzeti modulok beszerelése és bekötése
— Repülési műszerek, beszerelési követelmények (kényszerleszállási feltételek CS-22 szerint);
— Elektromos vezetékek, energiaforrások, energiatároló akkumulátorok típusai, villamos paraméterek, áramgenerátor, megszakítók, energiamérleg, földelés, csatlakozók, végberendezések, figyelmeztető jelzések, biztosítékok, lámpák, világítás, kapcsolók, feszültségmérők, árammérők, elektromos kijelzők.
2
7L.9. Dugattyús motoros hajtómű
A hajtómű és a sárkányszerkezet közötti kapcsolódás.
2
7L.10. Légcsavar
— Ellenőrzés;
— Csere;
— Kiegyensúlyozás.
2
7L.11. Behúzó rendszer
— Légcsavar helyzetének vezérlése;
— Hajtómű- és/vagy légcsavarbehúzó rendszer.
2
7L.12. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások
— Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata;
— Mérőeszközök;
— A kormányfelületek kitérésének mérése;
— Csavarok és csapok nyomatéka;
— Csapágyak kopása;
— Vizsgálati felszerelés;
— Mérőeszközök kalibrálása.
2

8L MODUL: HAJTÓMŰ

Szint
8L.1. Zajhatárértékek
— A „zajszint” fogalmának magyarázata;
— Zajbizonyítvány;
— Javított hangszigetelés;
— Zajkibocsátás lehetséges csökkentése.
1
8L.2. Dugattyús motorok
— Négyütemű szikragyújtásos motor, léghűtéses motor, folyadékhűtéses motor;
— Kétütemű motor;
— Forgódugattyús motorok;
— Hatásfok és az azt befolyásoló tényezők (nyomás-térfogat diagram, teljesítménygörbe);
— Zajcsökkentő eszközök.
2
8L.3. Légcsavar
— Lapát, légcsavarkúp, lapát szívó oldala, akkumulátornyomás, légcsavaragy;
— Légcsavarok üzemeltetése;
— Változtatható állásszögű légcsavar, földön és levegőben állítható légcsavarok, mechanikus, elektromos, hidraulikus;
— Kiegyensúlyozás (statikus, dinamikus);
— Zajjal kapcsolatos problémák.
2
8L.4. Motorvezérlő eszközök
— Mechanikus vezérlőeszközök;
— Elektromos vezérlőeszközök;
— Tankkijelzők;
— Funkciók, jellemzők, tipikus hibák és hibák jelzése.
2
8L.5. Tömlők
— Tüzelőanyag- és olajtömlők anyagai és megmunkálása;
— Üzemidő-korlátozás ellenőrzése.
2
8L6. Tartozékok
— Mágneses gyújtás üzemeltetése;
— Karbantartási korlátozások ellenőrzése;
— Porlasztók üzemeltetése;
— A jellemző tulajdonságokat érintő karbantartási utasítások;
— Elektromos tüzelőanyag-szivattyú;
— Légcsavar-szabályozók működtetése;
— Elektromosan üzemelő légcsavar-szabályozók;
— Hidraulikusan üzemelő légcsavar-szabályozók.
2
8L.7. Gyújtási rendszer
— Felépítés: tekercses gyújtás, mágneses gyújtás és tirisztoros gyújtás;
— A gyújtási és előmelegítő rendszer hatékonysága;
— A gyújtási és előmelegítő rendszer moduljai;
— Gyújtógyertyák vizsgálata és ellenőrzése.
2
8L.8. Indukciós és kipufogórendszerek
— Üzemeltetés és összeszerelés;
— Hangtompítók és fűtőberendezések;
— Gondolák és hajtómű burkolatok;
— Ellenőrzés és vizsgálat;
— CO-kibocsátás vizsgálata.
2
8L.9. Tüzelőanyagok és kenőanyagok
— Tüzelőanyagok tulajdonságai;
— Címkézés, környezetbarát tárolás;
— Ásványi és szintetikus kenőolajok és paramétereik: címkézés és tulajdonságok, alkalmazás;
— Használt olaj környezetbarát tárolása és megfelelő ártalmatlanítása.
2
8L.10. Dokumentáció
— Hajtómű és légcsavar gyártói dokumentációja;
— A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások (ICA);
— Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek);
— Nagyjavítások közötti üzemidő (TBO);
— Légialkalmassági utasítások (AD-k), műszaki feljegyzések és karbantartási közlemények.
2
8L.11. Szemléltető anyag
— Henger szeleppel;
— Porlasztó;
— Nagyfeszültségű gyújtómágnes;
— Differenciálisnyomás-vizsgáló hengerekhez;
— Túlhevült/sérült hengerek;
— Különbözőképpen üzemeltetett hajtóművek gyújtógyertyái.
2
8L.12. Gyakorlati tapasztalat
— Munkavédelem/balesetmegelőzés (tüzelő- és kenőanyagok kezelése, hajtóművek beindítása);
— Hajtóművezérlő rudak és bowdenkábelek beszabályozása;
— Üresjárati sebesség beállítása;
— Gyújtási pont ellenőrzése és beállítása;
— Gyújtómágnesek üzemeltetési vizsgálata;
— Gyújtási rendszer ellenőrzése;
— Gyújtógyertyák ellenőrzése és tisztítása;
— Egy légi jármű 100-órás/éves felülvizsgálatában foglalt, a hajtóműhöz kapcsolódó feladatok elvégzése;
— Nyomásvizsgálat hengeren;
— Statikus vizsgálat és a hajtómű működésének megítélése;
— Karbantartási munkák – beleértve a komponensek cseréjét is – dokumentációja.
2
8L.13. Gázcsere belsőégésű motorokban
— Négyütemű, alternáló mozgást végző dugattyús motor és vezérlőegységek;
— Energiaveszteségek;
— Gyújtásvezérlés;
— Vezérlőegységek átfolyási viselkedése;
— Wankel motor és vezérlőegységek;
— Kétütemű motor és vezérlőegységek;
— Scavenging;
— Scavenging befúvó;
— Üresjárati tartomány és teljesítménytartomány.
2
8L.14. Gyújtás, égés és porlasztás
— Gyújtás;
— Gyújtógyertyák;
— Gyújtásrendszer;
— Égési folyamat;
— Rendes égés;
— Hatásfok és közepes nyomás;
— A motor kopogása és az oktánszám;
— Az égéstér formái;
— Tüzelőanyag/levegő keverék a porlasztóban;
— A porlasztó elve, porlasztóegyenlet;
— Egyszerű porlasztó;
— Az egyszerű porlasztó problémái és azok megoldásai;
— Porlasztómodellek;
— Tüzelőanyag/levegő keverék befecskendezésnél;
— Mechanikusan vezérelt befecskendezés;
— Elektronikusan vezérelt befecskendezés;
— Folyamatos befecskendezés;
— Porlasztó-befecskendező összehasonlítás.
2
8L.15. Befecskendezős hajtóművű légi jármű repülési műszerei
— Különleges repülési műszerek (befecskendezős hajtómű);
— Kijelzések értelmezése statikus vizsgálat során;
— Kijelzések értelmezése különböző repülési szinteken végzett repülés során.
2
8L.16. Befecskendezős hajtóművű légi jármű karbantartása
— Dokumentáció, gyártói dokumentáció stb.;
— Általános karbantartási utasítások (órás felülvizsgálatok);
— Működési vizsgálatok;
— Földi próbaüzem;
— Tesztrepülések;
— Hibaelhárítás a befecskendező rendszer üzemzavara esetén, és azok javítása.
2
8L.17. Munkavédelmi és biztonsági előírások
Befecskendező rendszeren végzett munkáknál alkalmazandó munkavédelmi és biztonsági előírások.
2
8L.18. Vizuális segédletek:
— Porlasztó;
— Befecskendező rendszer komponensei;
— Légi jármű befecskendezős hajtóművel;
— Befecskendező rendszeren végzett munkákhoz szükséges eszközök.
2
8L.19. Elektromos meghajtás
— Energetikai rendszer, akkumulátorok, beszerelés;
— Villanymotor;
— Hő, zaj és vibráció ellenőrzése;
— A tekercselés vizsgálata;
— Elektromos vezetékek és vezérlőrendszer;
— Függesztőszerkezetek, kibocsátó- és behúzórendszerek;
— Motor/propeller fékrendszerek;
— Motor szellőzőrendszerei;
— 100-órás/éves felülvizsgálatok során szerzett gyakorlati tapasztalatok.
2
8L.20. Sugárhajtás
— Hajtómű beépítése;
— Függesztőszerkezetek, kibocsátó- és behúzórendszerek;
— Tűzvédelem;
— Üzemanyagrendszerek, a kenést is beleértve;
— Hajtóműindító rendszerek, gázos rásegítés;
— Hajtómű sérüléseinek értékelése;
— Hajtóművek szervízelése;
— Hajtómű kiszerelése/visszaszerelése és kipróbálása;
— Gyakorlati tapasztalatok az állapottól függő / üzemidőtől függő / éves felülvizsgálatokkal kapcsolatban;
— Állapottól függő felülvizsgálatok.
2
8L.21. Teljes körű digitális hajtóművezérlés (FADEC)2

9L MODUL: HŐLÉGBALLONOK/HŐLÉGHAJÓK

Szint
9L.1. Hőlégballonok/hőléghajók alapelvei és felépítése
— Felépítés és egyes részek;
— Kupolák;
— Kupolaanyagok;
— Kupolarendszerek;
— Hagyományos és speciális formák;
— Tüzelőanyag-rendszer;
— Égő, égőkeret és az égő tartórúdjai;
— Sűrítettgáz-palackok és sűrítettgáz-tömlők;
— Kosár és alternatív eszközök (ülések);
— Felszerelési tartozékok;
— Karbantartási és szervízelési feladatok;
— Éves/100-órás felülvizsgálat;
— Naplók;
— Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek);
— Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz (a felbocsátás késleltetése);
— Felbocsátás.
3
9L.2. Gyakorlati képzés
A kezelőszervek működtetése, karbantartási és szervízelési munkák (a légi jármű repülési kézikönyve szerint).
3
9L.3. Kupola
— Szövetek;
— Varratok;
— Teherviselő szalagok, hasadásgátlók;
— Koronagyűrűk;
— Ejtőernyőszelep és kiürítő rendszerek;
— Tépőpanel;
— Forgató rés;
— Elválasztók/felfüggesztő függönyök (különleges alakok és léghajók);
— Görgők, csigák;
— Vezérlő és felfüggesztő kötelek;
— Csomók;
— Hőmérsékletjelző címke, hőmérsékletjelző zászló, kupolahőmérő;
— Felfüggesztő drótok;
— Szerelvények, karabinerek.
3
9L.4. Égő és tüzelőanyag-rendszer
— Előmelegítő spirálok;
— Fúvóka-, folyékonygáz- és gyújtólángszelepek;
— Égők/fúvókák;
— Gyújtóláng/párologtatók/fúvókák;
— Égőkeret;
— Tüzelőanyag-vezetékek és -tömlők;
— Tüzelőanyag-palackok, szelepek és szerelvények.
3
9L.5. Kosár és kosárfelfüggesztés (beleértve az alternatív eszközöket is)
— Kosarak fajtái (beleértve az alternatív eszközöket is);
— Kosarak anyagai: nád és fűz, bőr, fa, trimmelőanyagok, felfüggesztő kábelek;
— Ülések, görgős csapágyak;
— Karabiner, láncvégszem és tűk;
— Az égő tartórúdjai;
— Tüzelőanyagpalack-tartó szíjak;
— Tartozékok.
3
9L.6. Felszerelés
— Tűzoltó készülék, tűzoltó paplan;
— Műszerek (egyszerű vagy kombinált).
3
9L.7. Kisebb javítások
— Varrás;
— Ragasztás;
— A kosár bőrözésének/trimmelésének javítása.
3
9L.8. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások
— Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata;
— Mérőeszközök;
— A kormányfelületek kitérésének mérése (csak léghajóknál);
— Csavarok és csapok nyomatéka;
— Csapágyak kopása (csak léghajóknál);
— Vizsgálati felszerelés;
— Mérőeszközök kalibrálása;
— Szövet tapintásos vizsgálata.
2

10L MODUL: GÁZZAL TÖLTÖTT BALLONOK/LÉGHAJÓK (SZABAD/KÖTÖTT)

Szint
10L.1. Gázzal töltött ballonok/léghajók alapelvei és felépítése
— Az egyes részek felépítése;
— Kupola és hálóanyagok;
— Kupola, tépőpanel, vészhelyzeti nyílás, kötelek és övek;
— Merev gázszelep;
— Flexibilis gázszelep (ejtőernyőszelep);
— Hálók;
— Teherviselő gyűrű;
— Kosár és tartozékok (beleértve az alternatív eszközöket is);
— Elektrosztatikus kisülési utak;
— Horgonyzókötél és vonszolt kötél;
— Karbantartás és szervizelés;
— Éves felülvizsgálat;
— Repülési dokumentumok;
— Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek);
— Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz;
— Felbocsátás.
3
10L.2. Gyakorlati képzés
— A kezelőszervek működtetése;
— Karbantartási és szervízelési munkák (AMM és AFM szerint);
— Biztonsági szabályok hidrogén emelőgáz használata esetén.
3
10L.3. Kupola
— Szövetek;
— Póznák és a pózna merevítése;
— Tépőpanel és -kötél;
— Ejtőernyő és felfüggesztő kötelek;
— Szelepek és kötelek;
— Feltöltő nyak, Poeschel-gyűrű és kötelek;
— Elektrosztatikus kisülési utak.
3
10L.4. Szelepek
— Rugók;
— Tömítések;
— Csavarkötések;
— Vezérlő kötelek;
— Elektrosztatikus kisülési utak.
3
10L.5. Felszerelés hálóval vagy háló nélkül
— Hálók és egyéb zsinórok fajtái;
— Szemnagyságok és -szögek;
— Hálógyűrű;
— Csomózási módszerek;
— Elektrosztatikus kisülési utak.
3
10L.6. Teherviselő gyűrű3
10L.7. Kosár (beleértve az alternatív eszközöket is)
— Kosarak típusai (beleértve az alternatív eszközöket is);
— Szíjak és csuklók;
— Ballasztrendszer (zsákok és felfüggesztések);
— Elektrosztatikus kisülési utak.
3
10L.8. Tépőkötél és szelepvezérlő kötelek3
10L.9. Horgonyzókötél és vonszolt kötél;3
10L.10. Kisebb javítások
— Ragasztás;
— Kenderkötelek fonása.
3
10L.11. Felszerelés
Műszerek (egyszerű vagy kombinált).
3
10L.12. Pányvakötél (kizárólag kötött, gázzal töltött ballonok (TGB) esetében)
— Drótkötelek fajtái;
— Drótkötelek elfogadható sérülései;
— Csavarodásmentesítő;
— Kábelbilincsek.
3
10L.13. Csörlő (kizárólag kötött, gázzal töltött ballonok (TGB) esetében)
— Csörlők fajtái;
— Mechanikus rendszer;
— Elektromos rendszer;
— Vészüzemi rendszer;
— Csörlő lehorgonyzása/nehezékelése.
3
10L.14. A fizikai vizsgálatra vonatkozó eljárások
— Tisztítás, megvilágítás és tükrök használata;
— Mérőeszközök;
— A kormányfelületek kitérésének mérése (csak léghajóknál);
— Csavarok és csapok nyomatéka;
— Csapágyak kopása (csak léghajóknál);
— Vizsgálati felszerelés;
— Mérőeszközök kalibrálása;
— Szövet tapintásos vizsgálata.
2

11L MODUL: LÉGHAJÓK MELEG LEVEGŐVEL VAGY GÁZZAL

Szint
11L.1. Kis léghajók alapelvei és felépítése
— Kupola, ballonet;
— Szelepek, nyílások;
— Gondola;
— Meghajtás;
— Légi jármű repülési kézikönyvek (AFM-ek) és légi jármű karbantartási kézikönyvek (AMM-ek);
— Felszerelés és előkészületek a felbocsátáshoz.
3
11L.2. Gyakorlati képzés
— A kezelőszervek működtetése;
— Karbantartási és szervízelési munkák (AMM és AFM szerint);
3
11L.3. Kupola
— Szövetek;
— Tépőpanel és -kötelek;
— Szelepek;
— Felfüggesztő rendszer.
3
11L.4. Gondola (beleértve az alternatív eszközöket is)
— Gondolák típusai (beleértve az alternatív eszközöket is);
— A törzs típusai és anyagai;
— Sérülések felismerése.
3
11L.5. Elektromos rendszer
— A fedélzeti áramkörökkel kapcsolatos alapismeretek;
— Feszültségforrások (akkumulátorok, rögzítés, szellőzés, korrózió);
— Ólom, Nikkel-kadmium (NiCd) vagy más akkumulátorok, szárazelemek;
— Generátorok;
— Huzalozás, elektromos csatlakozások;
— Olvadóbiztosítékok;
— Külső energiaforrás;
— Energiamérleg.
3
11L.6. Meghajtás
— Tüzelőanyag-rendszer: tartályok, vezetékek, szűrők, kifolyóvezetékek, leeresztők, feltöltés, kiválasztószelep, szivattyúk, kijelzés, vizsgálatok, összeköttetések;
— A meghajtással kapcsolatos műszerek;
— A mérésekkel és műszerekkel kapcsolatos alapismeretek;
— Fordulatszámmérés;
— Nyomásmérés;
— Hőmérsékletmérés;
— A rendelkezésre álló tüzelőanyag/energia mérése.
3
11L.7. Felszerelés
— Tűzoltó készülék, tűzoltó paplan;
— Műszerek (egyszerű vagy kombinált).
3

12L MODUL: RÁDIÓ - COM/ELT/TRANSZPONDER/MŰSZEREK

Szint
12L.1. Rádió – Com/ELT
— Csatornakiosztás;
— Alapvető működési teszt;
— Akkumulátorok;
— Vizsgálati és karbantartási követelmények.
2
12L.2. Transzponder
— Alapvető működés;
— Tipikus hordozható konfiguráció antennával együtt;
— Az A, C és S üzemmódok magyarázata;
— Vizsgálati és karbantartási követelmények.
2
12L.3. Műszerek
— Kézi magasságmérők/variométerek;
— Akkumulátorok;
— Alapvető működési teszt.
2

VIII. Függelék

Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alap vizsgáztatási szabványok

a) A VII. függelékben foglalt alapismeretekre vonatkozó követelményekhez kapcsolódó vizsgák szabványosítása a következő elveken alapul: i. minden vizsgát a ii. pontban meghatározott feleletválasztásos formában kell végrehajtani. A helytelen válaszokat úgy kell megfogalmazni, hogy a tárgyból semmilyen ismerettel nem rendelkezők számára is lehetségesnek tűnjenek. Valamennyi lehetőségnek egyértelműen a kérdéshez kell kapcsolódnia, hasonló szóhasználatot, nyelvtani szerkezeteket kell alkalmaznia, és hasonló hosszúságúnak kell lennie. A számolással kapcsolatos kérdésekben a helytelen válaszoknak a számolási hibákhoz kell kapcsolódniuk, például a nem megfelelően alkalmazott helyesbítésekhez vagy a pontatlan átváltásokhoz: nem lehetnek véletlenszerű számok; ii. minden feleletválasztásos kérdésre három lehetséges választ kell megadni, amelyek közül csak az egyik a helyes, és a vizsgázónak modulonként annyi időt kell biztosítani, hogy kérdésenként átlagosan 75 másodperc álljon rendelkezésére; iii. a megfelelési szint minden modulnál 75 %; iv. büntetőpont (a rosszul megválaszolt kérdésre adott negatív pont) nem adható; v. a kérdésekben megkövetelt tudásszintnek arányosnak kell lennie a légijármű-kategória technológiai szintjével.

b) A kérdések száma modulonként a következő: i. 1L modul: "Alapismeretek": 12 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 15 perc; ii. 2L modul: "Emberi tényezők": 8 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 10 perc; iii. 3L modul: "Légi közlekedési rendelkezések": 24 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 30 perc; iv. 4L modul: "Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok": 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; v. 5L modul: "Kompozit sárkányszerkezetek": 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; vi. 6L modul: "Fém sárkányszerkezetek": 32 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 40 perc; vii. 7L modul: "Sárkányszerkezetek általában": 64 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 80 perc; viii. 8L modul: "Hajtómű": 48 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 60 perc; ix. 9L modul: "Hőlégballonok/hőléghajók": 36 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 45 perc; x. 10L modul: "Gázzal töltött ballonok/léghajók (szabad/kötött)": 40 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 50 perc; xi. 11L modul: "Léghajók meleg levegővel vagy gázzal": 36 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 45 perc; xii. 12L modul: "Rádió - Com/ELT/transzponder/műszerek": 16 kérdés. Rendelkezésre álló idő: 20 perc.

IV. MELLÉKLET

(147. rész)

147.1.

E rész alkalmazásában az illetékes hatóság:

1. valamely tagállam területén fő telephellyel rendelkező szervezetek esetén a tagállam által megjelölt hatóság;

2. valamely harmadik országban fő telephellyel rendelkező szervezetek esetén az ügynökség.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

147.A.05. Hatály

Ez a szakasz megállapítja a 66. rész szerint a képzésre és a vizsgáztatásra jóváhagyást kérő szervezetek által teljesítendő rendelkezéseket.

147.A.10. Általánosságok

A kiképzőszervezet valamely jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy annak egy része.

147.A.15 Kérelem

(a) A jóváhagyás megadása vagy a már meglévő jóváhagyás módosítása iránti kérelmet az illetékes hatóság által megállapított nyomtatványon és módon kell benyújtani.

(b) A jóváhagyásra vagy jóváhagyás módosítására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 1. a kérelmező bejegyzett nevét és címét; 2. a jóváhagyást vagy a jóváhagyás módosítását kérő szervezet címét; 3. a jóváhagyás vagy a módosítás kért hatókörét; 4. a szervezet felelős vezetőjének nevét és aláírását; 5. a kérelem keltét.

B. ALRÉSZ

SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

147.A.100. A létesítményre vonatkozó követelmények

a) A létesítmény méretének és szerkezetének bármely napon védelmet kell nyújtania az időjárás hatásaival szemben, és minden időben biztosítania kell minden tervezett képzés és vizsgáztatás megfelelő végrehajtását.

b) Az elméleti ismeretek oktatásához és a vizsgáztatás végrehajtásához megfelelő, más létesítményektől elhatárolt zárt elhelyezést kell biztosítani. 1. A hallgatók maximális száma bármely tanfolyam során nem haladhatja meg a 28-at. 2. A vizsgacélokra szolgáló helyiség méretének olyannak kell lennie, hogy egyetlen hallgató se olvashassa el a vizsga során elfoglalt helyéről a másik hallgató dokumentumait vagy számítógépének képernyőjét.

c) A b) pont szerinti környezetet úgy kell kialakítani, hogy a hallgatók figyelmük szükségtelen elterelése vagy befolyásolása nélkül - az esettől függően - tanulmányaikra vagy vizsgájukra összpontosíthassanak.

d) Az alaptanfolyam során a gyakorlati képzéshez a tanfolyami termektől elkülönült, a tervezett tanfolyam szempontjából megfelelő műhelyeket és/vagy karbantartó létesítményeket kell biztosítani. Ha azonban a szervezet ilyen létesítményeket nem tud biztosítani, megállapodhat egy másik szervezettel az ilyen műhelyek és/vagy karbantartó létesítmények biztosításáról; ebben az esetben az ilyen szervezettel írásos megállapodást kell kötni, meghatározva a hozzáférés és az igénybevétel feltételeit. Az illetékes hatóságnak hozzá kell férnie minden ilyen szerződéses szervezethez, és az írásos megállapodásban ezt a hozzáférést szabályozni kell.

e) Légi járműre vonatkozó típus- vagy feladatorientált képzés esetén hozzáférést kell biztosítani a megfelelő létesítményekhez, ahol a 147.A.115. d) pontban meghatározott légijármű-típus biztosítható.

f) A hallgatók maximális száma bármely gyakorlati oktatás során felügyelő személyenként vagy vizsgáztatóként nem haladhatja meg a 15-öt.

g) Az oktatóknak, valamint az elméleti és gyakorlati vizsgákat végrehajtó személyeknek olyan irodai elhelyezést kell biztosítani, hogy figyelmük szükségtelen elterelése vagy befolyásolása nélkül készülhessenek fel feladataikra.

h) A vizsgamunkák és a tanfolyami nyilvántartások biztonságos megőrzésére megfelelő létesítményt kell rendelkezésre bocsátani. A megőrzésre szolgáló létesítményről úgy kell gondoskodni, hogy a dokumentumok a 147.A.125. pont szerinti őrzési idő alatt jó állapotban maradjanak fenn. A megfelelő biztonságra figyelemmel, a tárolóhely az irodai helyiségekben is kialakítható.

i) A képzés hatókörének és színvonalának megfelelő műszaki szakirodalmat tartalmazó könyvtárat kell biztosítani.

147.A.105. Személyi feltételek

a) A szervezet felelős vezetőt nevez ki, aki a szervezet felhatalmazása alapján felel azért, hogy minden képzési kötelezettséget finanszírozzanak, és az e rész szerint megkövetelt szabványoknak megfelelően valósítsanak meg.

b) Személyt vagy személyek csoportját kell meghatározni, aki(k) felelős(ek) azért, hogy a karbantartó személyeket kiképző szervezet megfeleljen az e részben meghatározott követelményeknek. Az ilyen személy(ek) a szervezet felelős vezetőjének tartoznak felelősséggel. A vezető személy vagy egy személy a csoportból lehet ugyanakkor a szervezet felelős vezetője, feltéve hogy a) teljesíti az a) pontban a szervezet felelős vezetőjére meghatározott követelményeket.

c) A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek a gyakorlati képzés megtervezéséhez/elvégzéséhez és az elméleti és a gyakorlati vizsgáknak a jóváhagyással összhangban történő végrehajtásához elegendő számú munkatársat kell foglalkoztatnia.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérve, amikor másik szervezetet vesznek igénybe a gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsgák végrehajtásához, az ilyen másik szervezet munkatársait kell kijelölni a gyakorlati képzés és a vizsgák végrehajtásához.

e) Amennyiben egy személy megfelel az f) pont rendelkezéseinek, működhet oktatóként és elméleti és gyakorlati vizsgáztatóként és ezek bármely kombinációban.

f) Az oktatók és az elméleti és a gyakorlati vizsgáztatók szakmai tapasztalatáról és szakképzettségéről az illetékes hatóság által nyilvánosan közzétett kritériumok alapján vagy az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárásnak és követelményeknek megfelelően kell meggyőződni.

g) Az elméleti és a gyakorlati vizsgákhoz a vizsgáztatókat - elismerésük érdekében - a szervezet kézikönyvében meg kell nevezni.

h) Az oktatóknak és az elméleti vizsgáztatóknak az aktuális technológia, a gyakorlati ismeretek, az emberi tényezők és az oktatandó vagy a vizsga során számon kérendő ismeretekre vonatkozó helyénvaló újabb oktatási módszerek tekintetében legalább 24 hónaponként továbbképzésen kell részt venniük.

147.A.110. Az oktatókról és az elméleti és gyakorlati vizsgáztatókról vezetett nyilvántartások

a) A szervezet minden oktatóról, elméleti és gyakorlati vizsgáztatóról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásoknak tájékoztatást kell adniuk a szakmai tapasztalatokról és a szakképzettségről, az addig elvégzett és a megkezdett képzésekről.

b) Minden oktató, elméleti és gyakorlati vizsgáztató feladatkörét írásba kell foglalni.

147.A.115. Oktatási eszközök

a) Minden oktatóhelyiséget olyan színvonalú megfelelő szemléltetőeszközökkel kell felszerelni, amelyek biztosítják, hogy a hallgatók a bemutatott szöveget/rajzokat/diagramokat és az ábrákat a terem valamennyi helyéről nehézség nélkül képesek legyenek elolvasni. A szemléltetőeszközök között olyan mesterséges gyakorlóeszközöknek is szerepelniük kell, amelyek a hallgatók számára megkönnyíti a konkrét tananyag megértését, amennyiben az ilyen eszközöket célirányosnak tekintenek.

b) A 147.A.100. d) pont szerinti alapképzést szolgáló műhelyeket és/vagy karbantartó létesítményeket minden olyan szerszámmal és felszereléssel el kell látni, amely a jóváhagyott körben a képzés megvalósításához szükséges.

c) A 147.A.100. d) pontban meghatározott alapképzést szolgáló műhelyeknek és/vagy karbantartó létesítményeknek rendelkezniük kell a légi járművek, hajtóművek, légijármű-alkatrészek és repüléselektronikai berendezések megfelelő körével.

d) A 147.A.100. e) pont szerint légijármű-típusképzést nyújtó szervezetnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a megfelelő légijármű-típushoz. Mesterséges gyakorlóeszközök alkalmazhatók, amennyiben azok megfelelő képzési színvonalat biztosítanak.

147.A.120. Karbantartó-tananyag

a) A hallgatók számára karbantartó-tananyagot kell biztosítani, amely - az esettől függően - a következőkre terjed ki: 1. a releváns légijármű-karbantartási engedélykategóriára vagy alkategóriára a III. mellékletben (66. rész) meghatározott tanterv elméleti alapismeretei; és 2. a releváns légijármű-típusra és légijármű-karbantartói engedélykategóriára vagy alkategóriára a III. mellékletben (66. rész) meghatározott típustanfolyam tartalma.

b) A hallgatóknak a könyvtárban a 147.A.100. i) pont szerint hozzá kell férniük a karbantartási dokumentáció és a műszaki információ példányaihoz.

147.A.125. Nyilvántartások

A szervezetnek a hallgató vizsga és értékelési eredményeit korlátlan ideig meg kell őriznie.

147.A.130. Képzési módszerek és minőségbiztosítási rendszer

a) A szervezetnek az illetékes hatóság előírásait kielégítő eljárásokat kell megállapítania, hogy megfelelő képzési színvonalat biztosítson, és e rész minden releváns követelményének megfeleljen.

b) A szervezetnek a következőket magában foglaló minőségbiztosítási rendszert kell létrehoznia: 1. független auditálási funkció a képzés színvonalának, az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás integritásának, az eljárásoknak való megfelelésnek és az eljárások alkalmasságának a felügyeletére; és 2. az auditálás során tett megállapítások továbbításának rendszere a 147.A.105. a) pontban említett személyhez (személyekhez), végső soron a szervezet felelős vezetőjéhez a kiigazító intézkedés biztosítása érdekében, amint szükséges.

147.A.135. Vizsgák

a) A vizsgáztatóknak gondoskodniuk kell minden vizsgakérdés biztonságos megőrzéséről.

b) Ha az elméleti vizsga során bármely jelölt bizonyítottan csalást követtek el, vagy nála a vizsgadokumentumokon és a kapcsolódó engedélyezett dokumentumon kívül bármilyen egyéb, a vizsgára vonatkozó anyagot találnak, ki kell zárni a vizsgából és 12 hónapig minden további vizsgából ki kell zárni. Az illetékes hatóságot az ilyen eseményről, és az esetleges vizsgálat részleteiről egy naptári hónapon belül értesíteni kell.

c) Ha az elméleti vizsga során bármely jelöltet azon érik, hogy bármely más jelölt számára a vizsgakérdések válaszait megadja, ki kell zárni a vizsgából, és a vizsgát semmisnek kell nyilvánítani. Az illetékes hatóságot az ilyen eseményről egy naptári hónapon belül értesíteni kell.

147.A.140. A karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve

a) A szervezet kézikönyvet állít össze a szervezet által történő felhasználásra, amelyben leírja a szervezetet és annak eljárásait, és amelynek a következő információt kell tartalmaznia: 1. a szervezet felelős vezetője által aláírt nyilatkozat, amely szerint a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve és minden más kapcsolódó kézikönyv a karbantartó személyeket kiképző szervezet e résznek való megfelelését dokumentálja, és amely szerint a szervezet e kézikönyveknek mindenkor meg fog felelni; 2. a 147.A.105. b) pont szerint kinevezett személy(ek) beosztása és neve; 3. a 2. pontban meghatározott személy(ek) kötelezettségei és feladatai, ideértve azokat az ügyeket, amelyek tekintetében a karbantartó személyeket kiképző szervezet nevében az illetékes hatóságnál közvetlenül eljárhat(nak); 4. a karbantartó személyeket kiképző szervezet szervezeti ábrája, amelyből az a) 2. pontban megnevezett személy(ek) mindenkori illetékessége származik; 5. az oktatók, valamint az elméleti és gyakorlati vizsgáztatók jegyzéke; 6. a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásában szereplő címen, és amennyiben helyénvaló, bármely egyéb helyen található oktató- és vizsgáztatólétesítmények általános leírása, a 147.A.145. b) pont szerint; 7. a karbantartással kapcsolatos tanfolyamok jegyzéke, amelyekre a jóváhagyás kiterjed; 8. a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve módosítására vonatkozó eljárás; 9. a karbantartó személyeket kiképző szervezet eljárásai, a 147.A.130. a) pont szerint; 10. a karbantartó személyeket kiképző szervezet felügyeleti eljárásai a 147.A.145. c) pont szerint, amennyiben elméleti és gyakorlati vizsgáztatásra a 147.A.145. b) pontban meghatározottaktól eltérő helyszínekre is engedéllyel rendelkezik; 11. a 147.A.145. b) pont szerinti helyszínek jegyzéke; 12. a 147.A.145. d) pont szerinti szervezetek jegyzéke, amint helyénvaló.

b) A karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvét és annak későbbi módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) A fenti b) pont rendelkezéseitől függetlenül, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban: közvetett jóváhagyás).

147.A.145. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jogosultságai

a) A karbantartó személyeket kiképző szervezet - a kézikönyvében meghatározottakkal összhangban - a következőket végezheti el: i. alapképzés a III. mellékletnek (66. rész) megfelelő tanterv vagy annak egy része szerint; ii. típus-/feladatorientált tanfolyamok, a III. melléklet (66. rész) szerint; iii. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik az alaptanfolyamon vagy a légijármű-típustanfolyamon a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt; iv. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik a légijármű-típustanfolyamon nem a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt; v. olyan hallgatók vizsgáztatása, akik az alaptanfolyamon nem a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt, feltéve, hogy: (1) a vizsgáztatás valamelyik, a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen történik, vagy (2) ha nem egy, a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen történik - mint azt a b) és c) pont megengedi -, akkor vagy: - a vizsga az Európai Központi Kérdésbankon (European Central Question Bank, ECQB) keresztül történik, vagy - ECQB hiányában az illetékes hatóság választja ki a vizsgakérdéseket; vi. a bizonyítványok kibocsátása a III. függelék szerint a jóváhagyott alap- vagy légijármű-típustanfolyam sikeres elvégzését, vagy az a) i., a) ii., a) iii., a) iv. és a) v. pont szerinti vizsga sikeres letételét követően, az adott esetnek megfelelően.

b) Képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsgáztatás csak a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen, és/vagy a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvében meghatározott egyéb helyen hajtható végre.

c) A b) pont rendelkezéseitől eltérve, a karbantartó személyeket kiképző szervezet a b) pontban meghatározottól eltérő helyen kizárólag a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvében meghatározott felügyeleti eljárás szerint tarthat tanfolyamot, elméleti és gyakorlati vizsgát. Az ilyen helyeket a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvben nem kell felsorolni.

d) 1. A karbantartó személyeket kiképző szervezet az elméleti alapképzést, a típusképzést és a hozzá kapcsolódó vizsgáztatást akkor adhatja át nem karbantartó személyeket kiképző szervezetnek, ha az a karbantartó személyeket kiképző szervezet minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzése alatt áll. 2. Az elméleti alapképzés és a vizsgáztatás átadása alvállalkozásba a III. melléklet (66. rész) 1. függelékének 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10-es moduljára korlátozódik. 3. A típusképzés és a vizsgáztatás átadása alvállalkozásba a hajtóműre és a repüléselektronikai rendszerekre korlátozódik.

e) Vizsgáztatásra csak az a szervezet kaphat jóváhagyást, amely az adott képzésre is rendelkezik jóváhagyással.

f) Az e) ponttól eltérve elméleti alaptanfolyam vagy típustanfolyam megtartására jogosult szervezet olyan esetekben típusvizsgát is lebonyolíthat, ha a vizsgához nem kötelező típusképzést elvégezni.

147.A.150. Változások a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél

a) A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek minden, a szervezetet és a jóváhagyást érintő változásról még annak megtörténte előtt tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóság számára annak megállapítását, hogy az megfelel-e ezen résznek, és ha szükséges, módosítsa a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását, hogy a szervezet továbbra is megfeleljen e résznek.

b) Az illetékes hatóság feltételeket határozhat meg, amelyekkel összhangban a karbantartó személyeket kiképző szervezet ilyen változások idején működhet, kivéve ha az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását fel kell függeszteni.

c) Az illetékes hatóságnak az ilyen változásokról történő értesítésének elmulasztása a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethet, a módosítás tényleges időpontjáig visszamenőleges hatállyal.

147.A.155. Folyamatos érvényesség

a) A jóváhagyást határozatlan időre bocsátják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben: 1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, a 147.B.130. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és 2. az illetékes hatóság számára folyamatos hozzáférés a szervezethez, hogy ellenőrizhesse az e mellékletnek (147. rész) való folyamatos megfelelést; és 3. a bizonyítványt nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

147.A.160. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az alábbiak közül egy vagy több megállapítást jelent: 1. jelentős meg nem felelés a vizsgáztatási eljárásnak, amely a vizsgák érvénytelenségéhez vezet; 2. az illetékes hatóság számára a hozzáférés biztosításának elmulasztása a szervezet létesítményeihez a szokásos üzemidőben, két erre vonatkozó írásos felkérést követően; 3. nincs a szervezetnek felelős vezetője; 4. jelentős meg nem felelés a képzési folyamat követelményeinek.

b) 2. szintű szabálytalanság az oktatási folyamatnak való minden meg nem felelés, amely nem 1. szintű szabálytalanság.

c) A 147.B.130. pont szerinti vizsgálati eredményekről szóló értesítés kézhezvétele után a jóváhagyott karbantartó személyeket kiképző szervezet kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül igazolja, hogy a kiigazító intézkedést a hatóság megelégedésére végrehajtotta.

C. ALRÉSZ

JÓVÁHAGYOTT ALAPTANFOLYAM

147.A.200. A jóváhagyott alaptanfolyam

a) A jóváhagyott alaptanfolyam elméleti képzésből, elméleti vizsgából, gyakorlati képzésből és gyakorlati vizsgából áll.

b) Az elméleti képzésnek a légijármű-karbantartási engedélykategóriára vagy alkategóriára a III. mellékletben (66. rész) meghatározott tanterv elméleti alapismereteit kell magában foglalnia.

c) Az elméleti vizsga tartalmát úgy kell kialakítani, hogy a b) pont szerinti képzési anyag reprezentatív keresztmetszetét adja.

d) A gyakorlati képzésnek az általános szerszámok/felszerelések gyakorlati felhasználását, reprezentatív módon kiválasztott légijármű-alkatrészek szétbontását/összeépítését, és reprezentatív módon kiválasztott karbantartási tevékenységekben való részvételt kell magában foglalnia, a 66. rész szerinti teljes modulok szerint.

e) A gyakorlati vizsgának le kell fednie a gyakorlati képzést, és azt kell megállapítania, hogy a hallgató kielégítően jártas-e a szerszámok és készülékek használatában, és képes-e a karbantartási kézikönyvek szerinti munkavégzésre.

f) Az alaptanfolyam időtartamát az 1. függelék szerint állapítják meg.

g) Az (al)kategóriák kiterjesztése esetén a tanfolyamok időtartamát az alaptanfolyam tanterve és a megfelelő gyakorlati képzési szükségletek szerint kell meghatározni.

147.A.205. Elméleti alapvizsga

Az elméleti alapvizsga:

a) összhangban van a III. mellékletben (66. rész) meghatározott szabvánnyal;

b) a tanfolyami jegyzetek használata nélkül teljesítendő;

c) a III. melléklettel (66. rész) összhangban megvalósított képzés meghatározott modulja alapján a tárgyak reprezentatív keresztmetszetére terjed ki.

147.A.210. Gyakorlati alapvizsga

a) A gyakorlati alapvizsgát a megnevezett gyakorlati vizsgáztatók hajtják végre a karbantartási alaptanfolyam során a gyakorlóműhelyben/karbantartó létesítményben az tevékenységi szakaszok befejezése után.

b) A hallgatóknak a 147.A.200. c) pont szerinti vizsgaeredményt kell elérniük.

D. ALRÉSZ

LÉGIJÁRMŰ-TÍPUSKÉPZÉS/FELADATORIENTÁLT KÉPZÉS

147.A.300. Légijármű-típusképzés/feladatorientált képzés

A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-típusképzés és/vagy feladatorientált képzés folytatására jóváhagyással kell rendelkeznie, amennyiben megfelel a 66.A.45. pontban meghatározott feltételeknek.

147.A.305. Légijármű-típusvizsga és feladatorientált vizsga

A 147.A.300. pont szerint a légijármű-típusképzésre jóváhagyással rendelkező karbantartó személyeket kiképző szervezet által a III. melléklet (66. rész) szerint a típustanfolyam vagy a feladatorientált tanfolyam keretében végrehajtott vizsgának meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) 66.A.45. pontjában a típustanfolyamokra és/vagy a feladatorientált tanfolyamokra meghatározott szabványoknak.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

147.B.05. Hatály

Ez a szakasz megállapítja az e rész A. szakasza alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóság által követendő közigazgatási rendelkezéseket.

147.B.10. Illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az e melléklet (147. rész) szerinti engedélyek kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért felelős illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b) Erőforrások

Az illetékes hatóságnak elegendő alkalmazottal kell rendelkeznie az e részben meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e mellékletnek (147. rész) való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

d) Szakképzettség és képzés

Az e melléklet értelmében jóváhagyásra jogosult személyeknek:

1. megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezniük, továbbá rendelkezniük kell a feladataik elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, tapasztalattal és képzésekkel;

2. előzetesen részt kell venniük olyan képzésen, illetve továbbképzésen, amely a III. melléklet (66. rész) és a IV. melléklet (147. rész) jelentőségére és az általuk biztosított színvonalra is kiterjed.

147.B.20. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes jóváhagyások kibocsátása, megújítása, folyamatos érvényessége, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) A karbantartó személyeket kiképző szervezetek felügyeletéhez szükséges nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: 1. a szervezet jóváhagyása iránti kérelem; 2. a szervezet jóváhagyásáról szóló igazolás, ideértve a módosításokat is; 3. az auditáló program másolata, felsorolva az esedékesek, illetve már elvégzett auditokat; 4. az illetékes hatóság által ellátott folyamatos felügyelet nyilvántartásai, ideértve minden audit-nyilvántartást; 5. minden vonatkozó levelezés másolata; 6. az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei; 7. a szervezet felügyeletére vonatkozó, más illetékes hatóságoktól érkező esetleges jelentések; 8. a szervezet kézikönyve és annak módosításai.

c) A b) pont szerinti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

147.B.25. Mentességek

a) Az illetékes hatóság mentességet biztosíthat állami oktatási intézménynek azon kötelezettségek teljesítése alól, hogy: 1. a 147.A.10. pontban meghatározott szervezet legyen; 2. felelős vezetővel rendelkezzen, azzal a korlátozással, hogy az intézménynek vezető személyt kell kineveznie a kiképző szervezet irányítására, és az ilyen személynek megfelelő költségvetéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szervezetet az e mellékletben (147. rész) meghatározottak szerint működtesse; 3. a minőségbiztosítási rendszer részét képező független auditálást valósítson meg, azzal, hogy a kiképző szervezetek ellenőrzését végző független iskolafelügyeletet működtető intézmény az e részben meghatározott gyakorisággal auditálja a karbantartó személyeket kiképző szervezetet.

b) Az illetékes hatóságnak valamennyi, az (EU) 2018/1139 rendelet 71. cikkének (1) bekezdésével összhangban megadott mentességről nyilvántartást kell vezetnie, és azt meg kell őriznie.

B. ALRÉSZ

A JÓVÁHAGYÁS KIBOCSÁTÁSA

Ez az alrész meghatározza karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó követelményeket.

147.B.110. A jóváhagyási és a jóváhagyás-módosítási eljárás

(a) A kérelem kézhezvételét követően az illetékes hatóság: 1. felülvizsgálja a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézkönyvét; és 2. ellenőrzi, hogy a szervezet megfelel-e a IV. melléklet (147. rész) követelményeinek.

(b) Az illetékes hatóság az észlelt szabálytalanságokat feljegyzi, és írásban közli a kérelmezővel.

(c) A jóváhagyás kibocsátásáig valamennyi észlelt szabálytalansággal kapcsolatban meg kell tenni a 147.B.130. pontban előírt intézkedéseket.

(d) A jóváhagyási bizonyítványon a hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell feltüntetni.

147.B.120. Eljárás az érvényesség folyamatos fenntartására

a) Az e mellékletnek (147. rész) való megfelelést 24 hónapnál nem hosszabb időszakon belül minden szervezetnél teljeskörűen felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie legalább egy tanfolyamra és egy, a karbantartó személyeket kiképző szervezet által lebonyolított vizsgára.

b) A vizsgálati megállapításokat a 147.B.130. pont szerint fel kell dolgozni.

147.B.125. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásról szóló igazolása

A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásáról szóló igazolás formátuma megfelel a II. függeléknek.

147.B.130. Szabálytalanságok

a) Amennyiben 1. szintű szabálytalanságról szóló írásos értesítést három napon belül nem követik kiigazító intézkedések, a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását az illetékes hatóság teljes egészében vagy részlegesen visszavonja, felfüggeszti vagy korlátozza.

b) Amennyiben a 2. szintű szabálytalanságról szóló írásos értesítést az illetékes hatóság által megállapított határidőn belül nem követik kiigazító intézkedések, a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását teljes egészében vagy részlegesen visszavonják, korlátozzák vagy felfüggesztik.

C. ALRÉSZ

A KARBANTARTÓ SZEMÉLYEKET KIKÉPZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS KORLÁTOZÁSA

147.B.200. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást a 147.B.130. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

I. függelék

Az alaptanfolyam időtartama

A teljes alaptanfolyamok minimális hosszának a megállapításához a következő táblázat az irányadó:

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. függelék

A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyása - 11. számú EASA-űrlap

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

III. függelék

1. Alapképzés és alapvizsga

Az alapképzést tanúsító bizonyítványminta alkalmazandó az alapképzésnek, az alapvizsgának, illetve akár a kettő kombinációjának a teljesítését igazoló bizonyítványhoz.

A bizonyítvány az egyes modulzáró vizsgákat a teljesítésük dátuma szerint tartalmazza a III. melléklet (66. rész) I. függelékének megfelelő változatával együtt.

KÉP HIÁNYZIK

2. Típusképzés és típusvizsga

A típusképzést tanúsító bizonyítványminta alkalmazandó az elméleti képzési résznek vagy a gyakorlati képzési résznek, illetve akár a kettő kombinációjának a teljesítését igazoló bizonyítványhoz.

A bizonyítványnak tartalmaznia kell azt a sárkányszerkezet-hajtómű kombinációt, amelyre a képzés irányult.

A nem megfelelő hivatkozások törlendők, és a tanfolyam típusa mezőben fel kell tüntetni, hogy csupán az elméleti részeket vagy csak a gyakorlati részeket, vagy az elméleti és a gyakorlati részeket is teljesítették-e.

A bizonyítványnak meg kell határoznia, hogy a tanfolyam teljes (sárkányszerkezetekről, hajtóművekről vagy elektromossági/repülőelektronikai ismeretekről szóló tanfolyam) vagy a jelölt korábbi tapasztalatai alapján más jellegű tanfolyam volt-e (például A340-esről szóló tanfolyam A320-as technikusok számára). Ha a tanfolyam nem teljes tanfolyam, akkor fel kell tüntetni a bizonyítványban, hogy az interfészterületekre kitértek-e.

KÉP HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 2042/2003/EK rendelete(HL L 315, 2003.11.28., 1. o.)
A Bizottság 707/2006/EK rendelete(HL L 122, 2006.5.9., 17. o.)
A Bizottság 376/2007/EK rendelete(HL L 94, 2007.4.4., 18. o.)
A Bizottság 1056/2008/EK rendelete(HL L 283, 2008.10.28., 5. o.)
A Bizottság 127/2010/EU rendelete(HL L 40, 2010.2.13., 4. o.)
A Bizottság 962/2010/EU rendelete(HL L 281, 2010.10.27., 78. o.)
A Bizottság 1149/2011/EU rendelete(HL L 298, 2011.11.16., 1. o.)
A Bizottság 593/2012/EU rendelete(HL L 176, 2012.7.6. 6.7.2012, p. 38)

Va. MELLÉKLET

T. RÉSZ

T.1. Az illetékes hatóság

E rész alkalmazásában a légi jármű és a szervezetek felügyeletéért felelős illetékes hatóság az üzemben tartó részére a légijármű-üzembentartási bizonyítványt kibocsátó tagállam által kijelölt hatóság.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101. Hatály

Ez a rész követelményeket határoz meg annak biztosítására, hogy az 1. cikk b) pontja szerinti légi járművek légialkalmasságának fenntartása az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő alapvető követelményekkel összhangban történjen.

Rögzíti továbbá azokat a feltételeket, amelyeket a szóban forgó légi járművek karbantartásáért és légialkalmasságának irányításáért felelős személyeknek és hatóságoknak teljesíteniük kell.

B. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

T.A.201. Felelősség

1. Az üzemben tartó felel a légi jármű légi alkalmasságáért, és gondoskodik arról, hogy a légi jármű kizárólag akkor kerüljön üzemeltetésre, ha:

a) a légi jármű rendelkezik az Ügynökség által kiadott vagy érvényesített típusalkalmassági bizonyítvánnyal;

b) a légi jármű repülésre alkalmas állapotban van;

c) a légi jármű az ICAO 8. melléklete szerint kiadott érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik;

d) a légi jármű karbantartása a lajstromozás szerinti tagállam előírásaival és az ICAO 6. mellékletének vonatkozó előírásaival összhangban lévő karbantartási program szerint történik;

e) a légi jármű biztonságos üzemelését befolyásoló minden hiba és károsodás a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavításra került;

f) a légi jármű megfelel: i. a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott valamennyi légi alkalmassági utasításnak vagy a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó előírásnak; és ii. az Ügynökség által kiadott minden repülésbiztonsággal kapcsolatos vonatkozó közleménynek, beleértve a légialkalmassági irányelveket is;

g) a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek megfelelően minősített szervezet által végzett karbantartási munka befejezése után a légi jármű részére üzemképesség-tanúsító nyilatkozatot állítanak ki. Az aláírt üzemképesség-tanúsító nyilatkozatnak többek között tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapadatait;

h) a légi járművet repülés előtti vizsgálat során minden repülés előtt átvizsgálják;

i) a légi járművön végrehajtott összes módosítás és javítás megfelel a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek;

j) a légi jármű következő adatait tartalmazó nyilvántartások mindaddig rendelkezésre állnak, ameddig a szóban forgó nyilvántartásokban található információkat azonos tárgyú és részletességű új információk fel nem váltják, de legalább 24 hónapig: (1) a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponens összes üzemidejére vonatkozó adatok (repülési idő, repülési ciklusok és naptári idő, az esettől függően); (2) a T.A.201 1. f) pont követelményeinek való megfelelés aktuális helyzete; (3) a karbantartási programnak való megfelelés aktuális helyzete; (4) a módosítások és javítások aktuális helyzete, ideértve azon részleteket és alátámasztó adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a módosítások és javítások megfelelnek a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek.

2. A T.A.201 1. pontban meghatározott feladatokat az üzemben tartó által megbízott légialkalmasság-irányító szervezet ellenőrzi. E célból a szervezetnek teljesítenie kell a T.A. rész G. alrészének további követelményeit.

3. A 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légi jármű karbantartását és üzembe helyezését az e melléklet (T. rész) E. alrészben szereplő követelményeket teljesítő karbantartó szervezet végezze. E célból amennyiben a légialkalmasság-irányító szervezet maga nem teljesíti e követelményeket, akkor szerződést köt egy, az említett követelményeket teljesítő karbantartó szervezettel.

E. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

T.A. 501 Karbantartó szervezet

A légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik arról, hogy a légi jármű és komponenseinek karbantartását olyan szervezet végezze, amely teljesíti az alábbi követelményeket:

1. A szervezet rendelkezik a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott karbantartó szervezetként való jóváhagyással.

2. A szervezet jóváhagyott hatásköre kiterjed a megfelelő légi járművekkel és/vagy komponensekkel kapcsolatos kompetenciákra.

3. A szervezet létrehozott egy olyan jelzőrendszert, amely biztosítja, hogy az üzemben tartó, az üzemben tartó illetékes hatósága, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezet és légialkalmasság-irányító szervezet részére bejelentésre kerüljön a légi járművek vagy komponenseik állapotát érintő minden olyan esemény, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.

4. A szervezet saját kézikönyvet dolgozott ki, amelyben részletesen bemutatja valamennyi eljárását.

G. ALRÉSZ

AZ Vc. MELLÉKLET (CAMO-RÉSZ) ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.A.701. Hatály

Ez az alrész azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a T.A.201 pontban meghatározott feladatok ellenőrzése érdekében az Vc. melléklettel (CAMO-rész) összhangban jóváhagyott szervezeteknek az említett mellékletben foglalt követelményeken túl teljesíteniük kell.

T.A.704. Légialkalmasság-irányítási szabályzat

A szabályzatnak - a CAMO.A.300. pont előírásain túl - tartalmaznia kell azokat az eljárásokat, amelyek révén a légialkalmasság-irányító szervezet biztosítja az e melléklet követelményeinek való megfelelést.

T.A.706. Személyi feltételek

A CAMOA.305. a) 3-5. és b) 2. pontjában említett személyzetnek a CAMO.A.305. pontban előírt követelményeken túl megfelelő ismerettel kell rendelkeznie a légi járművek lajstromozása szerinti harmadik országok alkalmazandó jogszabályairól.

T.A.708. A légi alkalmasság fenntartásának irányítása

A CAMO.A.315 pont ellenére, azon légi járművek esetében, amelyek légialkalmasságának irányítása e melléklet követelményei szerint történik, a szervezet köteles:

a) gondoskodni arról, hogy a légi járművet szükség esetén karbantartó szervezethez vigyék;

b) gondoskodni arról, hogy valamennyi karbantartási feladatra a karbantartási programmal összhangban kerüljön sor;

c) gondoskodni a T.A.201. 1. f) pontban foglalt kötelező információk alkalmazásáról;

d) gondoskodni arról, hogy a karbantartás során felfedezett vagy bejelentett összes meghibásodást a karbantartó szervezet a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavítsa;

e) koordinálni a tervezett karbantartást, a T.A.201. 1. f) pont szerinti kötelező információk alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezték el;

f) kezelni és archiválni a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a T.A.201. 1. j) pontban előírt adatokat;

g) gondoskodni arról, hogy a módosítások és a javítások a lajstromozás szerinti tagállam követelményeivel összhangban jóváhagyásra kerüljenek.

T.A.709. Dokumentáció

A CAMO.A.325 pont ellenére, minden olyan légi jármű esetében, amely légialkalmasságának irányítása e melléklet követelményei szerint történik, a szervezetnek rendelkeznie kell a légi jármű lajstromozása szerinti állam számára elfogadható karbantartási dokumentációval, és azt fel kell használnia.

T.A.711. Jogosultságok

Egy, az Vc. melléklettel (CAMO-rész) összhangban jóváhagyott szervezet az üzembentartási engedélyében szereplő légi járművek tekintetében elvégezheti a T.A.708 pontban meghatározott feladatokat, feltéve, hogy a szóban forgó szervezet bevezette az e melléklet követelményeinek való megfelelést biztosító, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárásokat.

T.A.712 . Irányítási rendszer

A szervezet gondoskodik arról, hogy a CAMO.A.200. pont követelményein túlmenően megfeleljen e melléklet követelményeinek is.

T.A.714. Nyilvántartások vezetése

A CAMO.A.220. a) pont követelményein túlmenően a szervezet megőrzi a T.A.201. 1. j) pontban említett nyilvántartásokat is.

T.A.715. Folyamatos érvényesség

Ahhoz, hogy a légialkalmasságot irányító szervezet jóváhagyása érvényes maradjon, a CAMO.A.135. pont követelményein túlmenően a következő követelményeknek is teljesülniük kell:

a) a szervezet megfelel az e melléklet vonatkozó követelményeinek; és

b) a szervezet biztosítja, hogy az e mellékletnek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a szervezet létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tevékenységével, és ezen belül az alvállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba.

T.A.716. Szabálytalanságok

a) A T.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvételét követően a szervezet a következőképpen jár el: 1. megállapítja a meg nem felelés kiváltó okát, illetve okait; 2. korrekciós intézkedési tervet készít, fogad el és hajt végre; 3. az illetékes hatóság számára hitelt érdemlően bizonyítja, hogy meghozta a szabálytalanság kezeléséhez szükséges korrekciós intézkedést.

b) Az a) 1-3. pontban említett intézkedéseket az illetékes hatóság által a T.B.705. pontnak megfelelően megállapított időszakon belül kell végrehajtani.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK TOVÁBBI ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.B.101. Alkalmazási kör

E szakasz megállapítja a T. rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

T.B.102. Az illetékes hatóság

1. Általános rész

Minden tagállam kijelöli a T.1 pontban említett, megfelelő felelősségi körökkel rendelkező illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában határozza meg eljárásait és szervezeti struktúráját.

2. Források

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3. Szakképzettség és képzés

A T. rész szerinti tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

4. Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg az e résznek való megfelelést biztosító eljárásait.

T.B.104. Nyilvántartások vezetése

1. Az I. melléklet M.B.104. a), b) és c) pontjának követelményeit kell alkalmazni.

2. Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartásoknak legalább az alábbiak másolatait kell tartalmazniuk:

a) a légi jármű légi alkalmassági bizonyítványa;

b) a légi járműre vonatkozó teljes levelezés;

c) a légi járműn végzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat nyomán készült jelentés;

d) a mentesítési és végrehajtási intézkedés(ek) adatai.

3. A T.B.104. pontban említett összes nyilvántartásokat - kérésre - a tagállamok, az Ügynökség vagy a lajstromozás szerinti tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

4. A 2. pontban meghatározott dokumentumokat a nyilvántartásokat a sima légijármű-bérbevételi szerződés időszakának végétől számított 4 évig meg kell őrizni.

T.B.105. Kölcsönös információcsere

Az I. melléklet M.B.105. pontjának követelményeit kell alkalmazni.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

T.B.201. Felelősség

1. A T.1. pontban meghatározott illetékes hatóság feladata, hogy ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezen belül légijármű-ellenőrzéseket hajtson végre abból a célból, hogy meggyőződjön az e részben foglalt követelmények teljesüléséről.

2. Az ARO.OPS.110. a) 1. pont szerinti sima légijármű-bérbevételi szerződések jóváhagyása előtt az illetékes hatóság ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajt végre abból a célból, hogy meggyőződjön a T.A.201. pontban foglalt követelmények teljesüléséről.

3. Az Va. melléklet (T. rész) szerinti légi járművek felügyeletével kapcsolatos felelősségi körök gyakorlása során az illetékes hatóság szükség szerint gondoskodik a lajstromozás szerinti tagállammal való koordinációról.

T.B.202. Szabálytalanságok

1. Az 1. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való olyan lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

2. A 2. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való minden olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

3. Ha ellenőrzések, vizsgálatok, a légi járművek ellenőrzése során, illetve bármely más módon szabálytalanságra derül fény, az illetékes hatóság:

a) megteszi a szükséges intézkedéseket - így például felszállási tilalmat rendel el - a meg nem felelés kiküszöbölésére,

b) a szabálytalanság jellegétől függő kiigazító intézkedések megtételét írja elő.

4. 1. szintű szabálytalanság esetében csak az illetékes hatóság által előírt megfelelő kiigazító intézkedés megtétele után kerülhet sor további repülésre, és az ilyen szabálytalanságról az illetékes hatóságok értesíti a lajstromozás szerinti tagállamot.

G. ALRÉSZ

AZ Vc. MELLÉKLET (CAMO-RÉSZ) ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.B.702. Első tanúsítási eljárás

A CAMO.B.310. pont követelményein túlmenően az illetékes hatóság ellenőrzi és megállapítja, hogy ezek az eljárások megfelelnek-e e melléklet követelményeinek, és ellenőrzi, hogy a szervezet teljesíti-e az e mellékletben foglalt követelményeket.

T.B.704. Folyamatos felügyelet

A CAMO.B.305. pont követelményein túlmenően az illetékes hatóság minden egyes felügyelet-tervezési ciklus során szúrópróbaszerűen ellenőrzi az 1. cikk b) pontjában említett, a szervezet által irányított légi járművek megfelelő mintáját.

T.B.705. Szabálytalanságok és korrekciós intézkedések

Az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek légialkalmasságát irányító szervezetek tekintetében az illetékes hatóság a CAMO.B.350. pontban foglalt követelményeket alkalmazza, amikor ellenőrzi, hogy a szervezet teljesíti-e az e mellékletben foglalt követelményeket.

Vb. MELLÉKLET

(ML. rész)

ML.1.

a) A 3. cikk (2) bekezdésével összhangban ez a melléklet (ML. rész) a következő - az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó üzembentartási engedélyében nem felsorolt - hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre vonatkozik: 1. legfeljebb 2 730 kg maximális felszállótömegű repülőgépek; 2. legfeljebb 1 200 kg maximális felszállótömegű, legfeljebb 4 személy részére engedélyezett forgószárnyas légi járművek; 3. egyéb ELA2 légi járművek.

b) E melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam által kijelölt illetékes hatóság.

c) E melléklet alkalmazásában: 1. "független tanúsító személy" : olyan tanúsító személy, aki nem egy jóváhagyott karbantartó szervezet nevében tevékenykedik, és megfelel i. a III. melléklet (66. rész) követelményeinek; ii. illetve olyan légi járművek esetében, amelyekre a III. melléklet (66. rész) nem alkalmazandó, a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam tanúsító személyekre vonatkozó hatályos követelményeinek. 2. "karbantartó szervezet" : olyan szervezet, amely rendelkezik a következők valamelyikével összhangban kiadott jóváhagyással: i. az I. melléklet (M. rész) F. alrésze; ii. a II. melléklet (145. rész) A. szakasza; iii. az Vd. melléklet (CAO-rész) A. szakasza. 3. "tulajdonos" : a légi jármű légialkalmasságának fenntartásáért felelős személy, aki az alábbiak valamelyike: i. a légi jármű bejegyzett tulajdonosa; ii. bérleti szerződés esetén a bérlő; iii. az üzemben tartó.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

ML.A.101. Hatály

Ez a szakasz megállapítja a légi jármű légialkalmasságát biztosító intézkedéseket. Emellett meghatározza a légi jármű légialkalmasságával kapcsolatos tevékenységekben érintett személyek, illetve szervezetek által teljesítendő feltételeket.

B. ALRÉSZ

KÖTELEZETTSÉGEK

ML.A.201. Felelősség

a) A légi jármű tulajdonosa felelős a légi jármű légialkalmasságának fenntartásáért, és gondoskodik arról, hogy repülésre csak akkor kerüljön sor, ha a következő követelmények mindegyike teljesül: 1. a légi jármű légialkalmasságát fenntartják; 2. minden üzemi és vészhelyzeti berendezést megfelelően beépítettek, azok üzemkészek, vagy világosan megjelölték, hogy azok nem üzemkészek; 3. a légialkalmassági bizonyítvány érvényes; 4. a légi jármű karbantartása az ML.A.302. pontban meghatározott légijármű-karbantartási program (a továbbiakban: AMP) szerint teljesült.

b) Az a) ponttól eltérve, bérbe adott légi járművek esetén az a) pontban meghatározott kötelezettségek a bérlőre vonatkoznak, amennyiben a bérlőt a légi jármű lajstromozási okmányában vagy a bérleti szerződésben megnevezik.

c) A légi járművek és a komponensek karbantartását végző összes személy vagy szervezet felelős az általa végzett karbantartási feladatokért.

d) A repülés előtti ellenőrzés kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka felel. Ezt a vizsgálatot pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, de nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy tanúsító személy végezze el.

e) Az 1178/2011/EU rendelet 10a. cikkében említett, kereskedelmi célú jóváhagyott képzési szervezet (ATO) és bejelentett képzési szervezet (DTO) által üzemeltetett, vagy nem a 965/2012/EU rendelet VII. mellékletével (NCO-résszel) összhangban üzemeltetett, vagy az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP-rész) ADD-alrészével vagy az (EU) 2018/1976 rendelet ( 12 ) II. mellékletének (SAO-rész) DEC-alrészével összhangban üzemeltetett légi járművek esetében az üzemben tartónak: 1. légi járműve légialkalmassága fenntartásához az Vc. melléklettel (CAMO-rész), az I. melléklet (M. rész) G. alrészével, illetve az Vd. melléklettel (CAO-rész) összhangban rendelkeznie kell CAMO-, illetve CAO-jóváhagyással, vagy szerződést kell kötnie egy ilyen szervezettel az e melléklet I. függelékében meghatározott szerződésminta használatával; 2. gondoskodnia kell arról, hogy az összes karbantartást az ML.1.c) 2. pontnak megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet végezze; 3. gondoskodnia kell arról, hogy az a) pontban foglalt kötelezettségek teljesüljenek.

f) Az e) pontban nem említett járművek esetében az a) pont követelményeinek való megfelelés érdekében a légi jármű tulajdonosa a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzésével megbízhat egy - az Vc. melléklettel (CAMO-rész), az I. melléklet (M. rész) G. alrészével vagy az Vd. melléklettel (CAO-rész) összhangban - CAMO- vagy CAO-jóváhagyással rendelkező szervezetet. Ez esetben az - e melléklet I. függelékének megfelelően megkötött, írásos szerződéssel megbízott - szervezet vállal felelősséget az említett feladatok megfelelő teljesítéséért. Ha a tulajdonos nem köt szerződést ilyen szervezettel, a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok megfelelő teljesítéséért a tulajdonos felel.

g) A tulajdonosnak hozzáférést kell biztosítania az illetékes hatóság számára a légi járműhöz és a légi jármű adataihoz annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa, hogy a légi jármű megfelel-e e melléklet követelményeinek.

h) Amennyiben egy üzembentartási engedélyben feltüntetett légi járművet a 965/2012/EU rendelet ( 13 ) III. mellékletének ORO.GEN.310 pontja vagy VII. mellékletének NCO.GEN.104 pontja szerint nem kereskedelmi célú vagy egyedi légi szállítási műveletekhez használnak, az üzembentartónak gondoskodnia kell arról, hogy a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat az üzembentartási engedély birtokosának az Vc. mellékletnek (CAMO rész) vagy az I. melléklet (M. rész) G. alrészének megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezete vagy adott esetben az Vd. mellékletnek (CAO rész) megfelelően jóváhagyott kombinált légialkalmassági szervezete végezze.

ML.A.202. Események bejelentése

a) A II. mellékletben (145. rész) és az Vc. mellékletben (CAMO-rész) meghatározott jelentéstételi követelmények sérelme nélkül bármely, az ML.A.201. pont szerint felelős személy vagy szervezet köteles a következők felé jelenteni a légi járművek vagy a komponensek minden olyan azonosított állapotát, amely veszélyezteti a repülés biztonságát: 1. a légi jármű lajstromozása szerinti tagállam által kijelölt illetékes hatóság, illetve az üzemben tartó tagállama által kijelölt illetékes hatóság, ha az eltér a lajstromozás szerinti tagállamtól; 2. a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezet.

b) Az a) pontban említett jelentéseket az a) pontban említett illetékes hatóság által meghatározott módon kell elkészíteni, és azoknak tartalmazniuk kell minden lényeges információt a jelentést készítő személy vagy szervezet által megismert állapotról.

c) Amennyiben a légi jármű karbantartását vagy légialkalmassági felülvizsgálatát írásos szerződés alapján végzik, az e tevékenységekért felelős személy vagy szervezet a légi jármű tulajdonosának, illetve - eltérés esetén - az érintett CAMO-nak vagy CAO-nak is jelentést tesz az a) pontban említett valamennyi állapotról.

d) A szóban forgó személy vagy szervezet az a) és a c) pontban említett jelentéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órával a jelentésben leírt állapot általa történt azonosítását követően benyújtja, kivéve, ha ezt kivételes körülmények megakadályozzák.

C. ALRÉSZ

A LÉGIALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

ML.A.301. A légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok

A légi jármű légialkalmasságának fenntartását és az üzemi és vészhelyzeti berendezések üzemképességét az alábbiakkal kell biztosítani:

a) a repülés előtti ellenőrzések elvégzése;

b) az esettől függően az ML.A.304. és az ML.A.401. pontban meghatározott adatoknak megfelelően a biztonságos üzemeltetést befolyásoló minden hiba és károsodás kijavítása, a minimális felszerelésjegyzék (a továbbiakban: MEL) és a konfigurációs eltérési lista figyelembevételével, amennyiben léteznek ilyenek;

c) valamennyi karbantartási feladat elvégzése, az ML.A.302. pontban említett légijármű-karbantartási programnak megfelelően;

d) valamennyi alkalmazandó: 1. légialkalmassági utasítás (a továbbiakban: AD); 2. a légialkalmasság fenntartását befolyásoló üzemeltetési utasítás; 3. a légialkalmasság fenntartására vonatkozóan az ügynökség által megállapított előírás; 4. az illetékes hatóság által valamilyen biztonsági problémára történő azonnali reagálásként előírt intézkedés;

e) módosítások és javítások az ML.A.304. pont szerint;

f) szükség esetén karbantartási célú ellenőrző repülések.

ML.A.302. Légijármű-karbantartási program

a) Minden légi jármű karbantartását egy AMP szerint kell megszervezni.

b) Az AMP-t és annak későbbi módosításait 1. vagy a tulajdonosnak kell bejelentenie az ML.A.302. c). 7. pontnak megfelelően, ha a légi jármű légialkalmasságának fenntartását nem egy CAMO vagy CAO irányítja; 2. vagy annak a CAMO-nak vagy CAO-nak kell jóváhagynia, amelyik a légi jármű légialkalmasságának fenntartásáért felel. Az AMP-t a b) 1. pont alapján bejelentő tulajdonos, vagy az AMP-t a b) 2. pont értelmében jóváhagyó szervezet feladata naprakészen tartani.

c) Az AMP-nek: 1. egyértelműen azonosítania kell a tulajdonost és azt a légi járművet, amelyre a program vonatkozik, szükség esetén beleértve a felszerelt hajtóműveket és légcsavarokat is; 2. tartalmaznia kell: a) vagy a d) pontban említett, vonatkozó minimális ellenőrzési programban (a továbbiakban: MIP) szereplő feladatokat vagy vizsgálatokat; b) vagy a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott, folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokat (a továbbiakban: ICA-k); 3. részét képezhetik a c) 2. pontban említetteket kiegészítő, vagy a c) 2. b) pontban említetteket helyettesítő alternatív karbantartási intézkedések, amelyeket a tulajdonos, a CAMO vagy a CAO javasolhat az AMP b) pontnak megfelelő bejelentése vagy jóváhagyása után. A c) 2. b) pontban említettek helyett javasolt alternatív karbantartási intézkedések nem lehetnek kevésbé szigorúak, mint a vonatkozó MIP-ben foglaltak; 4. tartalmaznia kell a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos összes kötelező információt, például az ismétlődő AD-ket, az ICA-k légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakaszát vagy a típusalkalmassági bizonyítvány adatlapján (a továbbiakban: TCDS) szereplő egyedi karbantartási követelményeket; 5. meg kell jelölnie minden olyan kiegészítő karbantartási feladatot, amelyet a légi jármű típusa, konfigurációja vagy az üzemeltetés típusa és jellege miatt végre kell hajtani, legalább a következő elemek figyelembevételével: a) felszerelt, egyedi berendezések vagy módosítások a légi járművön; b) a légi járművön elvégzett javítások; c) korlátozott üzemidejű komponensek és repülésbiztonsági szempontból kritikus komponensek; d) a karbantartási közleményekben, körlevelekben és egyéb nem kötelező karbantartási információforrásokban megjelenő, például a nagyjavítások közötti üzemidőre vonatkozó karbantartási ajánlások; e) vonatkozó üzemeltetési utasítások vagy bizonyos berendezések rendszeres ellenőrzéséhez kapcsolódó követelmények; f) különleges üzemeltetési engedélyek; g) a légi jármű használata és üzemeltetési környezete; 6. meg kell határoznia, hogy a pilóta-tulajdonos jogosult-e karbantartás végzésére; 7. tartalmaznia kell egy aláírt nyilatkozatot, amelyben a tulajdonos kijelenti, hogy ez az adott légi jármű lajstromozásához szükséges AMP, és hogy teljes felelősséget vállal annak tartalmáért, különösen a tervjóváhagyás jogosultjának ajánlásaitól való eltérésekért; 8. CAMO vagy CAO általi jóváhagyás esetén tartalmazni kell az adott szervezet aláírását, mely szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a tervjóváhagyás jogosultjának ajánlásaitól való eltéréshez szükséges igazolásokról; 9. a hatékonysága felmérése céljából legalább évente felülvizsgálat tárgyát kell képeznie: a) vagy a légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatával együtt, azon személy által, aki a légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát elvégzi; b) vagy azokban az esetekben, amikor a karbantartási program felülvizsgálatát nem egy légialkalmassági felülvizsgálattal együtt végzik, akkor a légi jármű légialkalmasságának fenntartását irányító CAMO vagy CAO által. Ha a felülvizsgálat olyan hiányosságokat állapít meg a légi járműnél, amelyek az AMP tartalmi hiányosságaiból adódnak, az AMP-t megfelelően módosítani kell. Ebben az esetben a felülvizsgálatot végző személy értesíti a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha nem ért egyet a tulajdonosnak, illetve a CAMO-nak vagy CAO-nak az AMP-t módosító intézkedéseivel. Az illetékes hatóság a megállapított szabálytalanságok alapján dönt arról, hogy az AMP milyen módosításai szükségesek, és szükség esetén az ML.B.304 pontban meghatározott módon reagál.

d) A minimális ellenőrzési program (MIP): 1. tartalmazza a következő ellenőrzési időközöket: a) repülőgépek, motoros vitorlázó-repülőgépek (TMG-k) és ballonok esetében évente vagy 100 órás időszakonként (amelyik hamarabb bekövetkezik), melyekre 1 hónapos, illetve 10 órás tűréshatár alkalmazható. A következő intervallumot az ellenőrzés elvégzésének idejétől kell számítani; b) vitorlázó repülők és nem TMG kategóriájú segédmotoros vitorlázó repülőgépek esetében évente, amelyre 1 hónap tűréshatár alkalmazható. A következő intervallumot a vizsgálat elvégzésének idejétől kell számítani; 2. az adott légijárműtípusra vonatkozóan tartalmazza a következőket: a) a tervjóváhagyás jogosultjának követelményei szerint előírt karbantartási feladatok; b) a jelölések ellenőrzése; c) a súlymérési dokumentumok és a súlymérések felülvizsgálata a 965/2012/EU rendeletnek, az (EU) 2018/395 és az (EU) 2018/1976 rendeletnek megfelelően; d) a transzponder működési tesztje (amennyiben van); e) a pitot-statikus rendszer működési tesztje; f) repülőgépek esetében: i. működési tesztek a teljesítmény és fordulatszám (fordulat/perc), a gyújtómágnesek, a tüzelőanyag- és olajnyomás és a hajtómű-hőmérséklet ellenőrzésére; ii. automata hajtómű-szabályozóval felszerelt hajtóműveknél a közzétett felszállás előtti ellenőrző eljárás; iii. szárazteknős kenési rendszerű hajtóműveknél, turbófeltöltős hajtóművek és folyadékhűtéses hajtóművek esetében a folyadékkeringés zavarainak működési ellenőrzése; g) a szerkezeti elemek, rendszerek és komponensek állapotának és rögzítésének ellenőrzése a következő területeken: i. repülőgépek esetében: sárkányszerkezet, utastér és pilótafülke, futómű, szárny és szárnyközéprész, vezérlés, vezérsíkok, repülőelektronika és elektromos berendezések, hajtómű, tengelykapcsolók és váltóművek, légcsavar és kiegészítő rendszerek, például ballisztikus mentőrendszer; ii. vitorlázógépek és a segédmotoros vitorlázógépek esetében: sárkányszerkezet, utastér és pilótafülke, futómű, szárny és szárnyközéprész, vezérsíkok, repülőelektronika és elektromos berendezések, hajtómű (segédmotoros vitorlázógépek esetében) és kiegészítő rendszerek, például eltávolítható ballaszt és/vagy fékezőernyő és féklapok, illetve vízballaszt-rendszer; iii. hőlégballonok esetében: kupola, égő, kosár, tüzelőanyag-tartályok, felszerelés és műszerek; iv. gázzal töltött ballonok esetében: kupola, kosár, felszerelés és műszerek. Ha e melléklet nem állapít meg MIP-t léghajók és forgószárnyas légi járművek számára, a c) 2. b) pont értelmében ezek AMP-jének is a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott ICA-n kell alapulnia.

e) A b) és c) ponttól eltérve, nincs szükség sem tulajdonosi nyilatkozatra, sem CAMO vagy CAO jóváhagyására, illetve AMP-dokumentumot sem kell bemutatni, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 1. a tervjóváhagyás jogosultja által kibocsátott összes ICA-t eltérés nélkül alkalmazzák; 2. a karbantartási közleményekben, körlevelekben és egyéb nem kötelező karbantartási információforrásokban megjelenő, például a nagyjavítások közötti üzemidőre vonatkozó karbantartási ajánlások mindegyikét eltérés nélkül alkalmazzák; 3. a következők egyike sem teszi szükségessé kiegészítő karbantartási feladatok elvégzését: a) felszerelt, egyedi berendezések vagy módosítások a légi járművön; b) a légi járművön elvégzett javítások; c) korlátozott üzemidejű komponensek és repülésbiztonsági szempontból kritikus komponensek; d) különleges üzemeltetési engedélyek; e) a légi jármű használata és üzemeltetési környezete; 4. A pilóta-tulajdonosoknak jogukban áll a pilóta-tulajdonos által végrehajtható karbantartási feladatok elvégzése. Ez az eltérés nem alkalmazható, ha a pilóta-tulajdonos, vagy közös tulajdonban lévő légi jármű esetében a pilóta-tulajdonosok bármelyike nem jogosult a pilóta-tulajdonosi karbantartás elvégzésére, amit a bejelentett vagy jóváhagyott AMP-ben is jelezni kell.

f) Az e. 1)-e. 4) pontokban előírt feltételek teljesülése esetén a légi járműre vonatkozó AMP-nek a következőket kell tartalmaznia: 1. a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott ICA; 2. a karbantartási közleményekben, körlevelekben és egyéb nem kötelező karbantartási információforrásokban megjelenő karbantartási ajánlások, mint például a nagyjavítások közötti üzemidőre vonatkozó ajánlások; 3. a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos összes kötelező információ, például az ismétlődő AD-k, az ICA-k légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakasza és a TCDS-en szereplő egyedi karbantartási követelmények; 4. bizonyos műszerekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos egyedi üzemeltetési vagy légtérhasználati utasítások vagy követelmények.

ML.A.303. Légialkalmassági utasítások

Minden alkalmazandó AD-t teljesíteni kell az adott AD előírásainak megfelelően, kivéve ha az ügynökség másként rendelkezik.

ML.A.304. Adatok módosításokhoz és javításokhoz

A légi járműveket vagy a komponenseket javító személy vagy szervezet felméri az esetleges károkat. A módosításokat és a javításokat az adott körülményeknek megfelelően olyan adatok felhasználásával kell elvégezni, amelyeket:

a) az ügynökség jóváhagyott;

b) egy, a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti tervező szervezet jóváhagyott;

c) a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. vagy 21.A.431B. pontjában említett előírások tartalmaznak.

ML.A.305. Légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartása

a) A karbantartás befejezésekor az ML.A.801. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványt (CRS) fel kell venni a légi jármű folyamatos légialkalmasságának nyilvántartásába. Az egyes bejegyzéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb a karbantartási művelet elvégzése után 30 nappal be kell vinni a nyilvántartásba.

b) A légi jármű folyamatos légialkalmassági nyilvántartásának tartalmaznia kell a légi jármű fedélzeti naplóját, a hajtómű(vek) üzemi naplóját (naplóit) vagy a hajtóműmodul(ok) üzemi kártyáit, a légcsavarok üzemi naplóját (naplóit) és adott esetben valamennyi korlátozott üzemidejű komponens üzemi kártyáit.

c) A légi jármű fedélzeti naplójában fel kell tüntetni a légi jármű típusát és lajstromjelét, a dátumot az összes repült órák számával és a repülési ciklusok és a leszállások számával együtt.

d) A légi jármű folyamatos légialkalmassága nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia: 1. az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali válaszként előírt AD-k és intézkedések aktuális állapota; 2. a módosítások, javítások és a tervjóváhagyás jogosultja karbantartási ajánlásainak aktuális állapota; 3. az AMP-nek való megfelelés aktuális állapota; 4. a korlátozott üzemidejű komponensek aktuális állapota; 5. az aktuális tömeg- és súlypontjelentés; 6. a halasztott karbantartások aktuális listája.

e) A hivatalos forgalomba hozatali dokumentum, az I. melléklet (M. rész) II. függeléke szerinti 1. számú EASA-űrlap vagy azzal egyenértékű okmány mellett valamennyi beépített komponensre, például hajtóműre, légcsavarra, hajtóműcsoportra vagy korlátozott üzemidejű komponensre vonatkozóan hajtómű vagy légcsavar esetében az üzemi naplóba, hajtóműmodul vagy korlátozott üzemidejű komponens esetében az üzemi kártyára be kell jegyezni: 1. a komponens azonosítóját; 2. az adott esetnek megfelelően azon légi jármű, hajtómű, légcsavar, hajtóműcsoport vagy korlátozott üzemidejű komponens típusjelét, sorozatszámát és lajstromjelét, amelybe az adott komponenst beépítették, utalva az adott komponens beépítésére vagy eltávolítására; 3. a dátumot, valamint az adott komponensre vonatkozóan annak összes teljesített repülési idejét, repülési ciklusainak számát, leszállásainak számát és naptári idejét; 4. a d) pontban foglalt aktuális adatokat az adott komponensre vonatkozóan.

f) A légialkalmasság fenntartásának irányításáért és az ML.A.201. pont szerinti feladatokért felelős személynek vagy szervezetnek a ML.A.305. pontjában leírtak szerint ellenőriznie kell a nyilvántartásokat, és kérésre be kell mutatnia őket az illetékes hatóságnak.

g) A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásába tett összes bejegyzésnek világosnak és pontosnak kell lennie. Ha valamely bejegyzés javításra szorul, a javítást olyan módon kell elvégezni, hogy az eredeti bejegyzés egyértelműen felismerhető legyen.

h) A tulajdonos köteles gondoskodni egy olyan rendszer kialakításáról, amely az alábbiakban megjelölt időtartamig megőrzi a következő nyilvántartásokat: 1. a légi jármű és az abba beépített valamennyi korlátozott üzemidejű komponens részletes karbantartási nyilvántartását mindaddig, ameddig a szóban forgó nyilvántartásokban található információkat azonos tárgyú és részletességű új információk fel nem váltják, de a légi jármű vagy komponens üzembe bocsátását követően legalább 36 hónapig; 2. a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponens összes üzemidejére vonatkozó adatokat, vagyis a repülési időt, naptári időt, repülési ciklusok és leszállások számát a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig; 3. korlátozott üzemidejű komponens esetében a legutóbbi tervezett karbantartás óta teljesített üzemidőre vonatkozó adatokat, vagyis a repülési időt, naptári időt, a repülési ciklusok és leszállások számát legalább addig az időpontig, amikor a komponenst ismét azonos hatókörű és mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; 4. az AMP aktuális teljesítettségére vonatkozó adatokat, legalább addig az időpontig, amikor a légi járművet vagy komponenst ismételten azonos hatókörű és mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; 5. a légi járműre és a komponensekre alkalmazandó AD-k aktuális státuszára vonatkozó adatokat a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig; 6. a légi jármű, a hajtómű(vek), a légcsavar(ok) és minden más, a repülésbiztonság szempontjából alapvető fontosságú komponens aktuális módosításainak és javításainak részleteit azok végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig.

ML.A.307. A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásának átadása

a) Ha a légi jármű egyik tulajdonostól tartósan egy másik tulajdonoshoz kerül, az átadó tulajdonos köteles gondoskodni az M.A.305. pontban említett folyamatos légialkalmassági nyilvántartás átadásáról.

b) Ha a tulajdonos a folyamatos légialkalmasság irányításával kapcsolatos feladatok ellátására szerződést köt egy CAMO-val vagy CAO-val, neki kell gondoskodnia arról, hogy az ML.A.305. pontban említett légialkalmassági nyilvántartást átadják a szóban forgó szervezetnek.

c) A nyilvántartások megőrzésére vonatkozóan az ML.A.305. e) pontban előírt időtartamok a továbbiakban az új tulajdonosra, a CAMO-ra vagy CAO-ra érvényesek.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

ML.A.401. Karbantartási dokumentáció

a) Légi járművet karbantartó személy vagy szervezet a karbantartás soráncsak az alkalmazandókarbantartási dokumentációt használhatja fel.

b) E melléklet alkalmazásában "alkalmazandó karbantartási dokumentáció" alatt a következők értendők: 1. az illetékes hatóság vagy az ügynökség által kiadott összes alkalmazandó előírás, eljárás, szabvány vagy információ; 2. minden alkalmazandó AD; 3. az alkalmazandó ICA-k, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) értelmében ilyen dokumentumok kiállítására jogosult egyéb szervezetek közöltek; 4. a 145.A.45. d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó dokumentáció.

ML.A.402. A karbantartás elvégzése

a) A jóváhagyott karbantartó szervezetek által végzett karbantartás összhangban kell, hogy legyen - az adott esettől függően - az I. melléklet (M. rész) F. alrészével, a II. melléklettel (145. rész) vagy az Vd. melléklettel (CAO-rész).

b) A nem az a) pontnak megfelelően elvégzett karbantartás esetében a karbantartást végző személynek: 1. megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie a feladatok végrehajtásához, az e mellékletben foglalt követelmények szerint; 2. gondoskodnia kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett, illetve mindenféle szennyeződéstől mentes legyen; 3. az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszereket, technikákat, szabványokat és utasításokat kell használnia; 4. az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámokat, berendezéseket és anyagokat kell használnia. Ha szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert szabványnak megfelelően kalibrálni kell; 5. gondoskodnia kell arról, hogy a karbantartás az ML.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kerüljön végrehajtásra; 6. kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén gondoskodnia kell megfelelő létesítmények igénybevételéről; 7. gondoskodnia kell arról, hogy karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen; 8. gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra; 9. valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell tartania annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve az adott komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak-e, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették-e; 10. gondoskodnia kell minden elvégzett karbantartás megfelelő nyilvántartásáról és dokumentálásáról.

ML.A.403. A légi jármű meghibásodásai

a) A légi jármű minden olyan meghibásodását, amely súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, az újabb repülés előtt meg kell szüntetni.

b) A következő személyek hozhatnak döntést arról, hogy egy hiba nem veszélyezteti súlyosan a repülésbiztonságot, és ennek megfelelően elhalaszthatják a javítását: 1. a nem kötelező légijármű-felszerelést érintő hibák tekintetében a pilóta; 2. a minimális felszerelésjegyzék használatakor a kötelező légijármű-felszerelést érintő hibák tekintetében is a pilóta - ellenkező esetben e hibák javítását csak jóváhagyott tanúsító személyek halaszthatják el; 3. a b) 1. és b) 2. pontban említettektől eltérő hibák tekintetében a pilóta, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül: i. a légi jármű üzemben tartása a 965/2012/EU rendelet VII. melléklete (NCO-rész) szerint történik, vagy - ballonok vagy vitorlázó repülőgépek esetében - az üzemben tartás nem az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP-rész) ADD-alrésze, vagy az (EU) 2018/1976 rendelet II. mellékletének (SAO-rész) DEC-alrésze szerint történik; ii. a pilóta a légi jármű tulajdonosának, illetve adott esetben a szerződött CAMO-nak vagy CAO-nak a beleegyezésével halasztja el a hiba javítását; 4. a b) 1. és b) 2. pontban említettektől eltérő hibák tekintetében a megfelelően képesített tanúsító személyek, amennyiben a 3. pont i. és ii. alpontjában említett feltételek nem teljesülnek.

c) A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyezttő hibáját annak feltárása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban meghatározott határidőn belül ki kell javítani.

d) A repülés megkezdése előtt ki nem javított valamennyi hibát be kell vezetni a légi jármű ML.A.305. pont szerinti légialkalmassági nyilvántartási rendszerébe és e nyilvántartást a pilóta rendelkezésére kell bocsátani.

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

ML.A.501. Osztályozás és beépítés

a) Amennyiben e rendelet I. mellékletének (M. rész) F. alrésze, II. melléklete (145. rész), Vd. melléklete (CAO-rész), valamint a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) másként nem rendelkezik, egy komponenst csak akkor lehet beépíteni, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: i. kielégítő állapotban van; ii. az I. melléklet (M. rész) II. függelékében meghatározott 1. számú EASA-űrlap vagy azzal egyenértékű dokumentum felhasználásával megfelelően üzembe helyezték; iii. rendelkezik a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) Q. alrészének megfelelő jelöléssel.

b) A komponens repülőgépbe történő beépítése előtt a személy vagy a jóváhagyott karbantartó szervezet köteles meggyőződni arról, hogy az adott komponens alkalmas a beépítésre abban az esetben, amikor különféle módosítási feltételek vagy AD-konfigurációk alkalmazandók.

c) Szabványos alkatrészek csak akkor építhők be a repülőgépbe vagy komponensbe, ha a karbantartási dokumentáció kifejezetten az adott szabványos alkatrészeket írja elő. Csak olyan szabványos alkatrészeket szabad beszerelni, amelyek esetében az alkalmazandó szabványnak való megfelelőség bizonyított, és megfelelően nyomon követhetők.

d) Nyersanyagok és fogyóeszközök csak az alábbi feltételek teljesülése esetén használhatók légi járművön vagy komponensen: i. a légi jármű vagy a komponens gyártója a vonatkozó karbantartási dokumentációban vagy az I. melléklet (M. rész) F. alrészében, a II. mellékletben (145. rész) vagy az Vd. mellékletben (CAO-rész) meghatározottak szerint engedélyezi nyersanyag vagy fogyóeszköz felhasználását; ii. az ilyen anyagok megfelelnek az előírt anyagspecifikációnak, és megfelelően nyomon követhetők; iii. minden ilyen anyagot dokumentáció kísér, amely egyértelműen az adott anyaghoz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint tartalmazza a gyártó és a beszállító adatait.

e) Ballonok esetében, ahol egy adott kupolával kosarak, égők és tüzelőanyag-palackok különféle kombinációi párosíthatók, az ezeket beépítő személy gondoskodik arról, hogy: 1. a kosár, az égő és/vagy tüzelőanyag-palackok a TCDS vagy a TCDS-ben említett egyéb dokumentumok szerint alkalmasak legyenek a beépítésre; 2. a kosár, az égő és/vagy tüzelőanyag-palackok üzemképes állapotban legyenek és rendelkezzenek a megfelelő karbantartási nyilvántartással.

ML.A.502. Komponensek karbantartása

a) Azon komponensek karbantartását, amelyeket a tulajdonos a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.307. c) pontjának megfelelően elfogadott, bármely személy vagy szervezet végezheti, amennyiben a tulajdonos által a komponenst az említett melléklet 21.A.307. c) pontjának megfelelően ismét elfogadja. Ilyen karbantartás alapján nem bocsátható ki az I. melléklet (M. rész) II. függelékében meghatározott 1. számú EASA-űrlap; az ilyen karbantartásra a légi járművek üzembe helyezési követelményei vonatkoznak.

b) A komponensek a következő táblázattal összhangban kerülnek kiosztásra: Az I. melléklet (M. rész) II. függelékében meghatározott 1. számú EASA-űrlap felhasználásával üzembe helyezve Az ML.A.801. pont szerint légi jármű szintjén üzembe helyezve (nem adható ki 1. számú EASA-űrlap) A komponensekre vonatkozó (gyártói) karbantartási dokumentáció alapján karbantartott komponensek A nagyjavítástól eltérő karbantartás Hajtóművek szerinti kategóriákban (hajtóművek karbantartásához) vagy komponensek szerinti kategóriákban (egyéb komponensek karbantartásához) jóváhagyott karbantartó szervezetek (i) "Légi járművek" kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezetek és/vagy (ii) független tanúsító személyek Hajtóműveken és légcsavarokon kívüli komponensek nagyjavítása Komponensek szerinti kategóriákban jóváhagyott szervezetek Nem lehetséges CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása Hajtóművek szerinti kategóriákban (hajtóművek karbantartásához) vagy komponensek szerinti kategóriákban (légcsavarok karbantartásához) jóváhagyott karbantartó szervezetek (iii) "Légi járművek" kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezetek és/vagy (iv) független tanúsító személyek Nem CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása Hajtóművek szerinti kategóriákban (hajtóművek karbantartásához) vagy komponensek szerinti kategóriákban (légcsavarok karbantartásához) jóváhagyott karbantartó szervezetek Nem lehetséges A komponensekre vonatkozó (gyártói) karbantartási dokumentáció alapján karbantartott komponensek Minden komponens és minden típusú karbantartás Hajtóművek szerinti kategóriákban jóváhagyott szervezetek (hajtóművek karbantartásához) vagy komponensek szerinti kategóriákban jóváhagyott szervezetek (egyéb komponensek karbantartásához) - "Légi járművek" kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezetek; és/vagy - független tanúsító személyek

ML.A.503. Korlátozott üzemidejű komponensek

a) "Korlátozott üzemidejű komponensek" alatt az alábbi komponensek értendők: 1. tanúsított üzemidejű komponensek, amelyeket üzemidejük lejárta után üzemen kívül kell helyezni, illetve 2. korlátozott üzemidejű komponensek, amelyeket üzemidejük lejárta után üzemképességük visszaállítása érdekében karbantartásnak kell alávetni.

b) A beszerelt korlátozott üzemidejű komponensek üzemideje - az ML.A.504. c) pontban meghatározott esetek kivételével - nem lépheti túl az AMP-ben és az AD-kben előírt jóváhagyott maximális üzemidőt.

c) A jóváhagyott maximális üzemidőt az adott esetnek megfelelően naptári időben, repülési időben, leszállások számában vagy repülési ciklusok számában kell meghatározni.

d) A jóváhagyott maximális üzemidő végén a komponenst karbantartás céljából, illetőleg - tanúsított élettartamú komponens esetében - végleges üzemen kívül helyezés céljából a légi járműből el kell távolítani.

ML.A.504. A nem üzemkész komponensek ellenőrzése

a) A komponens nem tekinthető üzemkésznek, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll: 1. lejár a komponens AMP-ben meghatározott üzemideje; 2. nem felel meg az alkalmazandó AD-knek vagy más, az ügynökség által előírt légialkalmasság-fenntartási követelménynek; 3. nem állnak rendelkezésre a komponens légialkalmassági státuszának vagy beszerelésre való alkalmasságának megállapításához szükséges információk; 4. a komponens bizonyítottan hibás vagy nem működik; 5. olyan zavarban vagy balesetben érintett, amely hatással lehet a komponens üzemképességére.

b) Az üzemképtelen komponenseket az alábbi lehetőségek egyike szerint kell azonosítani: 1. üzemképtelennek kell nyilvánítani, és egy jóváhagyott karbantartó szervezet vagy független tanúsító személy ellenőrzése alatt álló biztonságos helyen tárolni, amíg döntés nem születik jövőbeli státuszáról; 2. a komponenest az üzemképtelenségét bejelentő személy vagy szervezet is üzemképtelennek nyilváníthatja, majd miután átadásuk dokumentálásra kerül a légi jármű ML.A.305. pontban említett karbantartás-nyilvántartási rendszerében, át kell adni a légi jármű tulajdonosának.

c) Azokat a komponenseket, amelyek elérték tanúsított élettartamuk határát vagy javíthatatlanul meghibásodtak, újra fel nem használhatónak kell minősíteni, és nem szabad engedélyezni, hogy visszakerüljenek a komponensek beszállítási rendszerébe, kivéve ha tanúsított élettartamukat kiterjesztették, vagy az ML.A.304. pont szerint jóváhagytak egy javításukra vonatkozó megoldást.

d) A c) pont alapján újra fel nem használhatónak minősülő komponensekkel kapcsolatban az ML.A.201. pont alapján értük felelős személy vagy szervezet az alábbi lehetőségek egyike szerint jár el: 1. az ilyen komponenst a b) 1. pontban említett helyen tárolja; 2. gondoskodik a komponens olyan megváltoztatásáról (csonkításáról), hogy az gazdaságilag értéktelenné vagy javíthatatlanná váljon, mielőtt az ilyen komponensért viselt felelősség alól mentesülne.

e) A d) pont ellenére az ML.A.201. pont értelmében felelős személy vagy szervezet - képzési vagy kutatási célokra - csonkítás nélkül is átadhatja az újra fel nem használhatónak minősített komponensekre vonatkozó felelősséget egy másik szervezetnek.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY (CRS)

ML.A.801. Légi járművek üzembehelyezési bizonyítványa

a) A légi járművön megfelelően elvégzett előírt karbantartást követően CRS-t kell kiállítani.

b) CRS-t a következők valamelyike adhat ki: 1. a jóváhagyott karbantartó szervezet nevében eljáró, megfelelő tanúsító személyek; 2. független tanúsító személyek; 3. a pilóta-tulajdonos az ML.A.803. ponttal összhangban;

c) A b) ponttól eltérve, az olyan előre nem látható helyzetekben, amikor egy légi jármű jóváhagyott karbantartó szervezettel és megfelelő tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen válik üzemképtelenné, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és megfelelő képesítéssel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak: 1. be kell szereznie és a légi jármű nyilvántartásában meg kell őriznie az elvégzett munkákra, valamint a bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó összes adatot; 2. gondoskodnia kell arról, hogy az elvégzett karbantartás ellenőrzésére és a légi járműnek az ML.A.801. pont szerinti üzembe helyezésére minél előbb, de legfeljebb 7 napon belül, illetve olyan légi járművek esetében, amelyek üzemeltetése a 965/2012/EU rendelet VII. melléklete (NCO-rész) alá tartozik, vagy olyan ballonok esetében, amelyek nem az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP-rész) ADD-alrésze alá tartoznak, vagy olyan vitorlázó repülőgépek esetében, amelyek nem követik az (EU) 2018/1976 rendelet II. mellékletének (SAO-rész) DEC-alrészét, legfeljebb 30 napon belül sor kerüljön. 3. az engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a szerződött CAMO-t vagy CAO-t, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.

d) A b) 1. vagy a b) 2. ponttal összhangban történő üzembe helyezés esetén a tanúsító személyeket a közvetlen és folyamatos ellenőrzésük alatt álló személy vagy személyek segíthetik a karbantartási feladatok végrehajtásában.

e) A CRS-nek legalább a következőket kell tartalmaznia: 1. az elvégzett karbantartással kapcsolatos alapvető információk; 2. a karbantartás befejezésének dátuma; 3. az üzembehelyezési bizonyítványt kiadó szervezet vagy személy azonosító adatai, beleértve: i. a CRS-t kibocsátó karbantartó szervezet és tanúsító személyek jóváhagyási hivatkozását; vagy ii. a b) 2. pontban említett esetben a CRS-t kibocsátó független tanúsító személyek azonosítását, és adott esetben az engedélyük számát; 4. a légialkalmasság vagy az üzemeltetés korlátozásai, ha vannak ilyenek.

f) Az a) ponttól eltérve és a g) pont rendelkezései ellenére, ha az előírt karbantartási munkát nem lehet elvégezni, a CRS-t a légi jármű jóváhagyott korlátozásaival ki lehet adni. Ebben az esetben az e) 4. pontban előírt információszolgáltatás részeként a CRS-ben jelezni kell, hogy a karbantartási munkát nem lehetett elvégezni, valamint fel kell tüntetni minden alkalmazandó légialkalmassági és üzemeltetési korlátozást.

g) Nem adható ki CRS olyan ismert, e melléklet előírásainak való meg nem felelés esetén, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.

ML.A.802. Komponensek üzembehelyezési bizonyítványa

a) Miután a légi jármű komponensén az ML.A.502. pontnak megfelelően elvégezték az előírt karbantartást, komponensre vonatkozó CRS-t kell kiállítani.

b) Az I. melléklet (M. rész) II. függelékében található, 1. számú EASA-űrlapként megjelölt üzemképességi tanúsítvány szolgál a légi jármű komponenseinek üzembehelyezési bizonyítványául (CRS), kivéve azokat az eseteket, amikor a karbantartás az M.A.502. b) pont szerint a légi jármű szintjén történik.

ML.A.803. Pilóta-tulajdonos jóváhagyása

a) A pilóta-tulajdonosi besoroláshoz az adott személynek: 1. az adott légijármű-típusra vagy -osztályra egy tagállam által kiadott vagy érvényesített, érvényes szakszolgálati engedéllyel, vagy azzal egyenértékű dokumentummal kell rendelkeznie; 2. a légi jármű egyedüli vagy társtulajdonosának kell lennie; aki lehet: i. a lajstromozási űrlapon felsorolt természetes személyek egyike; ii. egy nonprofit, szabadidős céllal létrehozott jogi személyiséggel rendelkező szervezet tagja, amely jogi személyiséggel rendelkező szervezet tulajdonosként vagy üzemeltetőként van feltüntetve a lajstromozási okmányban; a tag pedig közvetlenül részt vesz a jogi személyiséggel rendelkező szervezet döntéshozatali folyamataiban, és a szervezet őt jelöli ki a pilóta-tulajdonosi karbantartás elvégzésére.

b) Az olyan légi járművek esetében, amelyek üzemeltetése a 965/2012/EU rendelet VII. melléklete (NCO-rész) alá tartozik, vagy olyan ballonok esetében, amelyek nem az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP-rész) ADD-alrésze alá tartoznak, vagy olyan vitorlázó repülőgépek esetében, amelyek nem követik az (EU) 2018/1976 rendelet II. mellékletének (SAO-rész) DEC-alrészét, a pilóta-tulajdonos az e melléklet II. függelékében meghatározott korlátozott pilóta-tulajdonosi karbantartás után is kiadhatja a CRS-t.

c) A CRS-t rögzíteni kell az üzemi naplókba, és tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapvető részleteit, a felhasznált karbantartási dokumentációt, a karbantartás befejezésének időpontját, valamint a bizonyítványt kibocsátó pilóta-tulajdonos személyazonosságát, aláírását és szakszolgálati (vagy azzal egyenértékű) engedélyének számát.

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY (LFB)

ML.A.901. A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata

A légi jármű légialkalmassági bizonyítványa érvényességének biztosítása érdekében a légi járművet és a jármű folyamatos légialkalmasságát dokumentáló nyilvántartásokat rendszeresen légialkalmassági vizsgálat keretében felül kell vizsgálni.

a) Sikeres légialkalmassági felülvizsgálat befejeztével - e melléklet IV. függelékének (15c. EASA-űrlap) megfelelően - kiállítják az LFB-t. Az LFB 1 évig érvényes;

b) A légialkalmassági felülvizsgálatot és az LFB kiadását az ML.A.903. pont értelmében az alábbiak valamelyike végzi: 1. az illetékes hatóság; 2. megfelelő jóváhagyással rendelkező CAMO vagy CAO; 3. az a jóváhagyott karbantartó szervezet az AMP-ben foglalt 100 óránkénti vagy éves ellenőrzést végzése során; 4. olyan légi járművek esetében, amelyek üzemeltetése a 965/2012/EU rendelet VII. melléklete (NCO-rész) alá tartozik, vagy olyan ballonok esetében, amelyek nem az (EU) 2018/395 rendelet ( 14 ) II. mellékletének (BOP-rész) ADD-alrésze alá tartoznak, vagy olyan vitorlázó repülőgépek esetében, amelyek nem követik az (EU) 2018/1976 ( 15 ) rendelet II. mellékletének (SAO-rész) DEC-alrészét, a független tanúsító személy az AMP-ben foglalt 100 óránkénti vagy éves ellenőrzést végzése során, amennyiben rendelkezik: i. az adott légi járműre érvényes, és a III. melléklet (66. rész) szerint kiállított engedéllyel, vagy ha a III. melléklet (66. rész) az adott légi járműre nem alkalmazandó, akkor az adott légi járműre érvényes nemzeti tanúsítói szakképesítéssel; ii. a következők egyike által kiadott engedéllyel: A. a III. melléklet (66. rész) alapján kiadott engedélyt kiállító illetékes hatóság, B. ha a III. melléklet (66. rész) nem alkalmazandó, akkor a nemzeti tanúsítói szakképesítésért felelős illetékes hatóság. A III. melléklettel (66. rész) összhangban kiállított engedéllyel rendelkező független tanúsító személy is végezhet légialkalmassági felülvizsgálatokat és bármely tagállamban lajstromozott légi jármű számára kiadhatja az LFB-t. Nemzeti képesítéssel rendelkező független tanúsító személyek azonban csak a nemzeti képesítésükért felelős tagállamban lajstromozott légi járműveken végezhetnek légialkalmassági felülvizsgálatokat, illetve ilyeneknek adhatnak ki LFB-t. A légi jármű másik tagállamba kerülésekor a nemzeti képesítéssel rendelkező független tanúsító személyek által kiadott LFB-kre nem terjednek ki a kölcsönös elismerés előnyei. Amikor a körülmények arra utalnak, hogy potenciális közlekedésbiztonsági veszéllyel kell számolni, az illetékes hatóságnak magának kell elvégeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadnia az LFB-t.

c) az LFB érvényességi ideje legfeljebb két egymást követő alkalommal, egy-egy évre hosszabbítható meg egy megfelelően jóváhagyott CAMO vagy CAO által, az alábbi feltételekkel: 1. a légi jármű az előző 12 hónapban folyamatosan ennek a CAMO-nak vagy CAO-nak az irányítása alá tartozott; 2. a légi jármű karbantartását az előző 12 hónapban végig jóváhagyott karbantartó szervezetek végezték; ennek keretében a pilóta-tulajdonosi karbantartási feladatokat és az őket követő üzembe helyezést vagy a pilóta-tulajdonos, vagy független tanúsító személy végezte; 3. nincs olyan bizonyíték vagy ok, amely alapján a CAMO vagy CAO kétségbe vonhatná a légi jármű légialkalmasságát. A CAMO vagy CAO általi meghosszabbítás lehetősége független attól, hogy a b) pontban előírtak szerint eredetileg mely személyek vagy szervezet állította ki az LFB-t.

d) Annak érdekében, hogy az LFB eredeti példányát el lehessen helyezni a légi jármű fedélzetén, a c) pontban foglalt rendelkezéstől eltérve az LFB meghosszabbítása legfeljebb 30 nappal korábban elvégezhető anélkül, hogy az a légialkalmassági felülvizsgálati eljárás folyamatosságát befolyásolná.

e) Amikor az illetékes hatóság saját maga végzi el a légialkalmassági felülvizsgálatot és állítja ki a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, a tulajdonosnak a következőket kell biztosítania az illetékes hatóság számára: 1. az illetékes hatóság által előírt dokumentáció; 2. az illetékes hatóság alkalmazottai számára alkalmas elhelyezés a megfelelő helyszínen; 3. szükség esetén a megfelelő tanúsító személyek támogatása.

ML.A.902. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényessége

a) Az LFB érvénytelenné válik, ha: 1. felfüggesztik vagy visszavonják; 2. a légialkalmassági bizonyítványt felfüggesztik vagy visszavonják; 3. a légi jármű nem szerepel valamely tagállam légijármű-lajstromában; 4. azt a típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján a légialkalmassági bizonyítványt kiállítják, felfüggesztik vagy visszavonják.

b) Nem repülhet a légi jármű, ha az LFB érvénytelen, vagy ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll: 1. a légi jármű vagy a légi járműbe beépített bármely komponens folyamatos légialkalmassága nem felel meg e melléklet előírásainak; 2. a légi jármű már nem felel meg az ügynökség által jóváhagyott típustervnek; 3. a légi járművet a jóváhagyott repülési kézikönyv vagy légialkalmassági bizonyítvány korlátozásait túllépve működtették anélkül, hogy megfelelő intézkedést tettek volna; 4. a légi jármű olyan baleset vagy esemény részese volt, amely befolyásolta a légi jármű légialkalmasságát, és nem tettek megfelelő intézkedéseket a légialkalmasság helyreállítására; 5. a légi jármű vagy az abba beszerelt bármely komponens módosítása vagy javítása nem a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerint történt.

c) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén az LFB-t vissza kell juttatni az illetékes hatósághoz.

ML.A.903. Légialkalmasság-felülvizsgálati folyamat

a) A légi járműnek az ML.A.901. pont szerinti légialkalmassági felülvizsgálatára vonatkozó követelmény teljesítése érdekében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet teljes körűen dokumentálva átvizsgálja a légi jármű nyilvántartásait, hogy meggyőződjön arról, hogy: 1. a sárkányszerkezet, a hajtómű és a légcsavar által teljesített repülési időt és az ehhez kapcsolódó repülési ciklusokat megfelelően nyilvántartásba vették; 2. a repülési kézikönyv az adott légijármű-konfigurációra vonatkozik, és megfelel a legutóbbi felülvizsgálati státusznak; 3. a légi járművön az AMP értelmében esedékes összes karbantartási munkát végrehajtották; 4. minden ismert hibát kijavítottak, illetve a javítást ellenőrzött módon halasztották el; 5. minden alkalmazandó AD-t alkalmaztak és megfelelően nyilvántartásba vettek; 6. a légi járművön végrehajtott összes módosítást és javítást nyilvántartásba vették, és azok megfelelnek a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész); 7. a légi járműbe beépített összes korlátozott üzemidejű komponenst megfelelően azonosították, nyilvántartásba vették, és azok élettartama nem haladta meg jóváhagyott maximális üzemidejüket; 8. az összes karbantartási munkát e melléklettel összhangban tanúsították; 9. ha alkalmazandó, az aktuális tömeg- és súlypontjelentés megfelel a légi jármű érvényes konfigurációjának és érvényes; 10. a légi jármű megfelel a típusterven végrehajtott és az ügynökség által jóváhagyott legutóbbi felülvizsgálatnak; 11. ha alkalmazandó, a légi jármű rendelkezik a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) I. alrészének megfelelő, a légi jármű aktuális konfigurációjához tartozó zajbizonyítvánnyal.

b) Az a) pontban említett légialkalmasság-felülvizsgáló személyek elvégzik a légi jármű fizikai vizsgálatát. E vizsgálat során a III. melléklet (66. rész) értelmében nem megfelelően képesített légialkalmasság-felülvizsgáló személyek munkáját az említett képesítéssel rendelkező személyeknek kell segíteniük.

c) A légi jármű fizikai vizsgálata során a légialkalmasság-felülvizsgáló személyek biztosítják, hogy: 1. az összes előírt jelölés és felirat megfelelően el legyen helyezve; 2. a légi jármű megfeleljen a jóváhagyott repülési kézikönyvnek; 3. a légi jármű konfigurációja megfeleljen a jóváhagyott dokumentációnak; 4. ne legyen olyan nyilvánvaló hiba, amelyet az ML.A.403. pont szerint nem kezeltek; 5. a légi jármű és a nyilvántartások a) pont szerint dokumentált átvizsgálása között ne legyen ellentmondás.

d) Az ML.A.901. a) pontban foglalt rendelkezéstől eltérve annak érdekében, hogy a fizikai vizsgálatot egy karbantartási ellenőrzés során végre lehessen hajtani, a légialkalmassági felülvizsgálat legfeljebb 90 nappal korábban elvégezhető anélkül, hogy az a légialkalmassági felülvizsgálati eljárás folyamatosságát befolyásolná.

e) A IV. függelékben meghatározott LFB (15c. számú EASA-űrlap) csak az alábbiak szerint állítható ki: 1. megfelelően felhatalmazott légialkalmasság-felülvizsgáló személy adja ki; 2. miután a légialkalmassági felülvizsgálat maradéktalanul elvégzésre került, és minden szabálytalanságot lezártak; 3. miután a h) pont alapján az AMP-ben talált eltéréseket megfelelően kezelték.

f) A légi jármű számára kiállított vagy meghosszabbított LFB másolatát 10 napon belül meg kell küldeni az érintett légi járművet lajstromozó tagállamnak.

g) A légialkalmassági felülvizsgálattal összefüggő feladatok nem adhatók alvállalkozásba.

h) A légialkalmassági felülvizsgálattal összefüggésben az AMP hatékonysága is felülvizsgálható az ML302. c) 9. pont szerint. Ezt a felülvizsgálatot ugyanaz a személy végzi el, mint a légialkalmassági felülvizsgálatot. Ha a felülvizsgálat olyan hiányosságokat állapít meg a légi járműnél, amelyek az AMP tartalmi hiányosságaiból adódnak, az AMP-t megfelelően módosítani kell. A felülvizsgálatot végző személy értesíti a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha nem ért egyet a tulajdonosnak, illetve a CAMO-nak vagy CAO-nak az AMP-t módosító intézkedéseivel. Ilyen esetben - a szabálytalanságok feltárásával és szükség esetén azoknak az ML.B.304 ponttal összhangban történő kezelése mellett - az illetékes hatóság dönt arról, hogy az AMP milyen módosításai szükségesek.

ML.A.904. A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek képesítése

a) Az illetékes hatóság nevében eljáró, légialkalmasságot felülvizsgáló személyek az ML.B.902. pont szerinti képesítéssel rendelkeznek.

b) Az I. melléklet (M. rész) F. vagy G. alrészében, a II. mellékletben (145. rész), az Vc. mellékletben (CAMO-rész) vagy az Vd. mellékletben (CAO-rész) említett szervezetek nevében eljáró, légialkalmasságot felülvizsgáló személyek képesítése megfelel az I. melléklet (M. rész) F. vagy G. alrészében, a II. mellékletben (145. rész), az Vc. mellékletben (CAMO-rész) vagy az Vd. mellékletben foglaltaknak.

c) Az ML.A.901. b). 4. pont értelmében saját nevükben eljáró légialkalmasságot felülvizsgáló személyek: 1. rendelkeznek az adott légi járműre érvényes, és a III. melléklet (66. rész) szerint kiállított engedéllyel, vagy ha a III. melléklet (66. rész) az adott légi járműre nem alkalmazandó, akkor az adott légi járműre érvényes nemzeti tanúsítói szakképesítéssel; továbbá 2. rendelkeznek a következők egyike által kiadott engedéllyel: i. az az illetékes hatóság, amely a III. melléklet (66. rész) alapján kiadta az engedélyt; ii. ha a III. melléklet (66. rész) nem alkalmazandó, akkor a nemzeti tanúsítói szakképesítésért felelős illetékes hatóság.

d) A c. 2. pont alapján előírt engedélyt az illetékes hatóság adja ki, miután: 1. az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az adott személy ismeri ennek a mellékletnek a légialkalmasság-fenntartás irányítására, a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére és az LFB-k kiadására vonatkozó részeit; 2. az adott személy az illetékes hatóság felügyelete alatt sikeresen elvégezte egy légi jármű légialkalmasságának felülvizsgálatát. Az engedély 5 évig érvényes, amennyiben a jogosult 12 havonta legalább 1 légialkalmassági felülvizsgálatot elvégez. Ha ez a feltétel nem teljesül, újra el kell végeznie egy légi jármű légialkalmasságának felülvizsgálatát az illetékes hatóság felügyelete alatt. Érvényessége lejártával az engedélyt a d. 1. és a d. 2. pontban foglaltak szerint újabb öt évre meg kell hosszabbítani. Az engedély korlátlan alkalommal meghosszabbítható. Az engedély jogosultja köteles nyilvántartást vezetni az összes elvégzett légialkalmassági felülvizsgálatról, és kérésre bármely illetékes hatóság, valamint minden olyan légijármű-tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely tekintetében légialkalmassági felülvizsgálatot végez. Ezt az engedélyt az illetékes hatóság bármikor visszavonhatja, ha nem elégedett a jogosult kompetenciájával vagy az engedély felhasználásával.

ML.A.905. A légi jármű lajstromozásának átadása az EU-n belül

a) A légi jármű lajstromozásának az Unión belüli átadása esetén a kérelmező: 1. tájékoztatja az előző tagállamot, hogy a légi járművet melyik tagállamban fogják lajstromozni; 2. majd az új tagállamnál a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kibocsátását kérelmezi.

b) Az ML902. a) 3. pontja ellenére a korábbi LFB a lejárati időpontjáig érvényben marad, kivéve ha az LFB-t nemzeti tanúsítói képesítéssel rendelkező független tanúsító személy állította ki az ML901.b) 4. bekezdésével összhangban, amely esetben az ML.A.906. pontot kell alkalmazni.

c) Az a) és a b) pont ellenére azokban az esetekben, amikor a légi jármű a korábbi tagállamban nem volt légi közlekedésre alkalmas állapotban, vagy légialkalmassági állapotát nem lehet meghatározni a meglévő nyilvántartások alapján, az ML.A.906. pontot kell alkalmazni.

ML.A.906. Az Európai Unióba importált légi jármű légialkalmassági vizsgálata

a) Légi jármű harmadik országból valamely tagállam lajstromába történő importálása esetén a kérelmező: 1. a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet nyújt be a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához; 2. amennyiben a légi jármű nem új, az ML.A.901. ponttal összhangban sikeresen elvégeztet egy légialkalmassági felülvizsgálatot; 3. elvégezteti az M.A.302. pont szerint jóváhagyott vagy bejelentett AMP-nek való megfeleléshez szükséges karbantartási munkákat.

b) Ha a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, az illetékes hatóság, a CAMO vagy a CAO, a karbantartó szervezet vagy a légialkalmassági felülvizsgálatot végző független tanúsító személyek egyike - az ML.A.901. b) pontjában előírtak szerint - kiállít egy LFB-t és küld egy példányt a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának.

c) A légi jármű tulajdonosa vizsgálat céljára hozzáférést biztosít a légi járműhöz a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának.

d) Ha a légi jármű megfelel a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) előírásainak, a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága új légialkalmassági bizonyítványt állít ki.

ML.A.907. Szabálytalanságok

a) A szabálytalanságok a következő kategóriákba sorolhatók: 1. 1. szintű szabálytalanság minden olyan, az e melléklet előírásainak való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot. 2. 2. szintű szabálytalanság minden olyan, az e melléklet előírásainak való meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

b) Az ML.B.903. pont szerinti szabálytalanságra vonatkozó értesítés kézhezvételét követően az ML.A.201. pont értelmében felelős személy vagy szervezet a szabálytalanság újabb előfordulásának megelőzése és okának megszüntetése céljából kiigazítási intézkedési tervet készít, amelyet az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül bemutat a hatóságnak.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSA

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

ML.B.101. Hatály

E szakasz megállapítja e melléklet A. szakaszának végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

ML.B.102. Az illetékes hatóság

a) Általános leírás

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, amely a bizonyítványok kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért, illetve a légialkalmasság fenntartásának felügyeletéért felel. Ez az illetékes hatóság írásos formában határozza meg eljárásait és szervezeti felépítését.

b) Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Szakképzettség és képzés

Az e melléklet alá tartozó tevékenységekben közreműködő összes személynek megfelelő szakképesítéssel, tudással és tapasztalattal kell rendelkeznie, illetve alap- és továbbképzésben kell részesülnie a rá bízott feladatok végrehajtásához.

d) Eljárások

Az illetékes hatóság eljárásokat dolgoz ki az e mellékletnek való megfelelés biztosításához.

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

ML.B.104. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságnak nyilvántartási rendszert kell létrehoznia, amely lehetővé teszi az egyes bizonyítványok kibocsátása, érvényességének fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartásoknak legalább az alábbiak másolatait kell tartalmazniuk: 1. a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa; 2. LFB-k; 3. a tagállam által közvetlenül végzett légialkalmassági felülvizsgálatokra vonatkozó jelentések; 4. a légi járműre vonatkozó teljes levelezés; 5. az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedés(ek) részletei; 6. az e melléklet vagy a 965/2012/EU rendelet alapján az illetékes hatóság által jóváhagyott mindennemű okmány.

c) A b) pontban említett nyilvántartásokat két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a légi járművet véglegesen üzemen kívül helyezik.

d) Az ML.B.104. pontban meghatározott minden nyilvántartást kérésre más tagállam vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

ML.B.105. Kölcsönös információcsere

a) A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében a 2018/1139/EK rendelet 72. cikke értelmében az illetékes hatóságok biztosítják az összes szükséges információ kölcsönös cseréjét.

b) A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

B. ALRÉSZ

KÖTELEZETTSÉGEK

ML.B.201. Felelősség

Az ML.1. b) pontban meghatározott illetékes hatóság felelős az e mellékletben meghatározott követelmények teljesülésére irányuló ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtásáért.

C. ALRÉSZ

A LÉGIALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

ML.B.302. Mentességek

A 2018/1139/EK rendelet 71. cikke szerint biztosított minden mentességet nyilvántartásba kell venni, és azt az illetékes hatóságnak meg kell őriznie.

ML.B.303. A légi jármű folyamatos légialkalmasságának figyelemmel kísérése

a) Az illetékes hatóságnak - kockázatalapú megközelítést alkalmazva - vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b) A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését, és a légialkalmasság szempontjából kockázatot jelentő összes tényezőre kiterjed.

c) A szúrópróbaszerű ellenőrzés során - a vonatkozó követelmények alapján - megvizsgálják a légialkalmassági szabványok teljesülését, és megállapítják az esetleges szabálytalanságokat.

d) A feltárt szabálytalanságokat az ML.B.903. pont szerint kell kategorizálni, és írásban meg kell erősíteni az ML.A.201 pont szerint felelős személy vagy szervezet felé. Az illetékes hatóságnak eljárással kell rendelkeznie a szabálytalanságok biztonsági jelentőségének elemzésére.

e) Az illetékes hatóság nyilvántartásba vesz minden szabálytalanságot, valamint az azok lezárására tett minden intézkedést.

f) Ha a légi járművek monitorozása során bizonyíték merül fel az ebben vagy bármely más mellékletben foglalt rendelkezések megsértésére vonatkozóan, akkor az adott szabálytalansággal a vonatkozó mellékletben foglaltak szerint kell foglalkozni.

g) Amennyiben a végrehajtási intézkedések megvalósulásához ez szükséges, az illetékes hatóság információcserét folytat a többi illetékes hatósággal az f) pont szerint azonosított meg nem felelésekről.

ML.B.304. Visszavonás, felfüggesztés és korlátozás

Az illetékes hatóság:

a) nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni az LFB-t; vagy

b) az ML.B.903. a) pont értelmében felfüggeszteni vagy visszavonni az LFB-t.

Az az illetékes hatóság, amely az ML.A.904. c) pontja szerint kiadta a légialkalmassági felülvizsgálati engedélyt a független tanúsító személyeknek, visszavonja az engedélyt, ha annak birtokosa gyenge teljesítményt mutat a légialkalmassági felülvizsgálat során, vagy nem megfelelő módon használja fel az engedélyt.

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY (LFB)

ML.B.902. Az illetékes hatóság által végzett légialkalmassági felülvizsgálat

a) Ha az illetékes hatóság elvégzi a légialkalmassági felülvizsgálatot, és az e melléklet IV. függeléke (a 15. számú EASA-űrlap) alapján kiadja az LFB-t, a légialkalmassági felülvizsgálatot az ML.A.903. pont szerint kell elvégeznie.

b) Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie. A felülvizsgáló személyeknek rendelkezniük kell az alábbiak mindegyikével: 1. a légialkalmasság fenntartása területén szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; 2. a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 132/2014/EU rendelet 5. cikkének (6) bekezdése nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; 3. megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; 4. olyan pozícióval, amely a szóban forgó személyt feljogosítja arra, hogy az illetékes hatóság nevében aláírjon. Az 1)-4) pontban foglaltaktól eltérve, az ML.B.902. b) 2. pontban meghatározott követelmény kiváltható - az M.A.902. b) 1. pontban előírt követelményeken túlmenően - a légialkalmasság fenntartása terén szerzett négyéves tapasztalattal.

c) Az illetékes hatóságnak minden légialkalmasság-felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megfelelő szakképesítések adatait, és összefoglalja a légialkalmasság fenntartása során szerzett releváns tapasztalatokat és képesítéseket.

d) Az illetékes hatóságnak a légialkalmasság felülvizsgálata során hozzáférést kell kapnia az ML.A.305. és az ML.A.401. pont szerint alkalmazandó dokumentációhoz.

e) A légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyeknek a légialkalmassági felülvizsgálat sikeres elvégzését követően ki kell állítaniuk a IV. függelékben meghatározott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (15c. számú EASA-űrlap).

f) Amikor a körülmények arra utalnak, hogy potenciális közlekedésbiztonsági veszéllyel kell számolni, az illetékes hatóságnak saját magának kell elvégeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadnia az LFB-t.

ML.B.903. Szabálytalanságok

Ha a légi jármű vizsgálata során vagy más módon bizonyítékot találnak az e melléklet előírásainak való nem megfelelésre, az illetékes hatóság:

a) 1. szintű szabálytalanság esetén megfelelő kiigazítási intézkedéseket ír elő, mielőtt a további repülést engedélyezné, és azonnal visszavonja vagy felfüggeszti az LFB-t; és

b) 2. szintű szabálytalanságok esetében a szabálytalanságok természetének megfelelő korrekciós intézkedést ír elő.

I. függelék

Légialkalmasság-irányítási szerződés

a) Amikor a tulajdonos egy CAMO-val vagy CAO-val az ML.A.201. pontnak megfelelő szerződést köt a légialkalmasság-irányítási feladatok elvégzésére, az illetékes hatóság kérésére a tulajdonosnak a mindkét fél által aláírt szerződés egy példányát el kell juttatnia a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához.

b) A szerződést az e melléklet követelményeire tekintettel kell kidolgozni, és meg kell benne határozni az aláíró feleknek a légi jármű légialkalmasságának fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

c) A szerződésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 1. A légi jármű lajstromjele, típusa és sorozatszáma; 2. a légi jármű tulajdonosának vagy bejegyzett bérbe vevőjének a neve vagy cégadatai, a címet is beleértve; 3. a szerződött CAMO vagy CAO adatai, a címet is beleértve; és 4. a művelet típusa.

d) A megállapodásnak a következő szöveget kell tartalmaznia: "A tulajdonos megbízza a CAMO-t vagy a CAO-t a légi jármű légialkalmassága fenntartásának irányításával, egy légijármű-karbantartási program kidolgozásával és jóváhagyásával, valamint a légi jármű karbantartásának az említett légijármű-karbantartási programmal összhangban történő megszervezésével. E szerződéssel összhangban mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal az e szerződésből rá háruló kötelezettségek teljesítésére. A tulajdonos nyilatkozik, hogy legjobb tudása szerint a légi jármű folyamatos légialkalmasságára vonatkozóan a CAMO-val vagy a CAO-val eddig közölt és a későbbiekben közlendő valamennyi adat pontos, és a légi járművön a CAMO vagy a CAO jóváhagyása nélkül változtatást nem hajtanak végre. Amennyiben az aláíró felek bármelyike e szerződéstől eltér, a szerződés érvényét veszti. Ilyen esetben minden felelősség a tulajdonost terheli valamennyi, a légi jármű folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos összes feladatért, és a tulajdonosnak két héten belül értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát (hatóságait) a szerződés befejezéséről."

e) Amikor a tulajdonos az M.A. 201. pont értelmében szerződést köt egy CAMO-val vagy CAO-val, a kötelezettségek az alábbiak szerint oszlanak meg a felek között: 1. A CAMO vagy CAO kötelezettségei: i. jóváhagyási feltételeinek ki kell terjednie az adott légijármű-típusra; ii. teljesítenie kell a légi jármű légialkalmasságának fenntartására vonatkozó összes alábbi feltételt: A. kidolgozza és jóváhagyja az adott légi járműre vonatkozó AMP-t; B. a jóváhagyást követően a tulajdonos rendelkezésére bocsátja az AMP egy példányát, valamint a tervjóváhagyás jogosultjának ajánlásaitól való eltérések indoklásának egy példányát; C. megszervez egy átmeneti jellegű felülvizsgálatot a légi jármű korábbi AMP-je alapján; D. megszervezi, hogy a karbantartást teljes egészében egy megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet, vagy ha megengedett, akkor független tanúsító személy végezze; E. megszervezi a vonatkozó AD-k alkalmazását; F. megszervezi, hogy a karbantartás vagy a légialkalmassági felülvizsgálatok során feltárt, illetve a tulajdonos által bejelentett összes hibát egy megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet, vagy ha megengedett, akkor egy vagy több független tanúsító személy kijavítsa; G. összehangolja az ütemezett karbantartásokat, az AD-k alkalmazását, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjét és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazását; H. tájékoztatja a tulajdonost minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez, vagy ha megengedett, akkor független tanúsító személyekhez kell vinni; I. kezeli és archiválja az összes műszaki adatot; iii. megszervezi a légi jármű bármilyen módosításának a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; iv. megszervezi a légi jármű bármilyen javításának a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják; v. minden alkalommal értesíti a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát, amikor a tulajdonos nem viszi el a légi járművet - a szerződött CAMO vagy CAO kérésének megfelelő - karbantartásra; vi. minden alkalommal tájékoztatja a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi szerződést nem tartják tiszteletben; vii. gondoskodik arról, hogy szükség esetén elvégezzék a légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát és biztosítsák az LFB kiadását; viii. az LFB kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül elküldi az LFB másolatát a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának; ix. végrehajtja a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; x. tájékoztatja a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha ezt a szerződést bármelyik fél felmondja. 2. A tulajdonos kötelességei: i. általános ismeretekkel kell rendelkeznie az AMP-ről; ii. általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről; iii. a szerződött CAMO vagy CAO utasítása szerint el kell vinnie a légi járművet karbantartásra; iv. a légi járművön nem hajthat végre változtatást anélkül, hogy először egyeztetne a szerződött CAMO-val vagy CAO-val; v. tájékoztatnia kell a szerződött CAMO-t vagy CAO-t minden soron kívül, a szerződött CAMO vagy CAO tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról; vi. a műveletek során talált hibákat az üzemi naplón keresztül jelentenie kell a szerződött CAMO-nak vagy CAO-nak; vii. tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármelyik fél felmondja; viii. tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát és a szerződött CAMO-t vagy CAO-t a légi jármű eladásáról; ix. végrehajtja a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést; x. rendszeresen tájékoztatnia kell a szerződött CAMO-t vagy CAO-t a légi jármű repült óráinak számáról és a szerződött CAMO-val vagy CAO-val egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról; xi. pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén a CRS-t az M.A.803. c) pontban említett módon rögzítenie kell az üzemi naplókban; xii. legkésőbb 30 napon belül tájékoztatnia kell a szerződött CAMO-t vagy a CAO-t minden pilóta-tulajdonosi karbantartási feladat elvégzéséről.

II. függelék

A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartás

A pilóta-tulajdonosnak az e mellékletben megállapított követelményeken túl a következő alapelveknek is eleget kell tennie a karbantartási feladatok elvégzése előtt:

a) Kompetencia és felelősség

1. Minden esetben a pilóta-tulajdonos felel az általa végrehajtott karbantartási munkákért.

2. A pilóta-tulajdonos megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezik az adott feladat elvégzéséhez. A pilóta-tulajdonos felelőssége, hogy megismerkedjen a légi járművére vonatkozó szabványos karbantartási gyakorlatokkal és az AMP-vel.

b) Feladatok

A pilóta-tulajdonos egyszerű szemrevételezéssel vagy műveletekkel győződhet meg a sárkányszerkezet, a hajtóművek, a rendszerek és a komponensek általános állapotáról, nyilvánvaló sérüléseiről és normál működéséről.

A pilóta-tulajdonos nem végezheti el a karbantartási feladatot, ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll:

1. kritikus karbantartási feladatról van szó;

2. fő komponensek vagy egy nagyobb egység eltávolítását igényli;

3. végrehajtására egy AD-nek vagy egy légialkalmasságot korlátozó tételnek (ALI) való megfelelés érdekében van szükség, hacsak azt az AD vagy az ALI külön nem engedélyezi;

4. speciális szerszámok vagy hitelesített eszközök használatát igényli (kivéve a nyomatékkulcsot és a csupaszoló szerszámot);

5. bevizsgáló berendezések használatát igényli, vagy különleges tesztelést ír elő (például roncsolásmentes vizsgálatot, rendszerteszteket vagy a repülőelektronikai berendezések üzem közbeni ellenőrzését);

6. bármilyen nem előre betervezett különleges vizsgálatból (például durva leszállás közben végzett ellenőrzésből) áll;

7. a műszer szerinti repülési szabályokkal kapcsolatos műveletek szempontjából lényeges rendszereket érint;

8. a III. melléklet szerinti komplex karbantartási feladat, vagy az ML.A.502. a) pont szerinti komponens-karbantartási feladat;

9. a 100 óránkénti/éves ellenőrzés része (amikor a karbantartási feladatot a karbantartó szervezetek vagy független tanúsító személyek által elvégzett légialkalmassági felülvizsgálattal kombinálják).

A fenti 1-9. pontban felsorolt kritériumokat nem írhatják felül az M.A.302. pontban említett AMP alapján kiadott kevésbé szigorú utasítások.

A légi jármű repülési kézikönyvében (vagy más működési kézikönyvben) például a légi jármű repülésre történő előkészítéséhez kapcsolódóként leírt feladatok (vitorlázó repülőgép szárnyainak összeszerelése vagy repülés előtti ellenőrzés elvégzése vagy ballonok esetében a kosár, az égő és a tüzelőanyag-palackok különféle kupolákkal történő kombinálása stb.) nem tekinthetők karbantartási feladatnak, és ennek megfelelően nem igényelnek üzembe helyezési bizonyítványt. Ettől függetlenül az ilyen alkatrészeket összeszerelő személy felelős annak biztosításáért, hogy azok beszerelésre alkalmas és üzemképes állapotban legyenek.

c) A pilóta-tulajdonos karbantartási feladatainak elvégzése és nyilvántartása

Az ML.A.401. pont rendelkezéseiben megadott karbantartási adatoknak a pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás során mindig rendelkezésre kell állniuk, és gondoskodni kell az azoknak való megfelelésről. A pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás leírásában említett részletes adatokat az ML.A.803. d) pontnak megfelelően rögzíteni kell a CRS-ben.

A pilóta-tulajdonosnak 30 napon belül tájékoztatnia kell a szerződött CAMO-t vagy CAO-t (ha van ilyen) minden pilóta-tulajdonosi karbantartási feladat ML.A.305. a) pont szerinti elvégzéséről.

III. függelék

A pilóta-tulajdonos által nem elvégezhető komplex karbantartási feladatok

Az alább felsorolt feladatok mindegyike a komplex karbantartási feladatok közé tartozik, amelyeket a II. függelék értelmében a pilóta-tulajdonos nem hajthat végre. Ezeket a feladatokat vagy egy jóváhagyott karbantartó szervezetnek vagy független tanúsító személynek kell elvégeznie.

a) módosítás, javítás vagy csere végrehajtása szegecseléssel, kötéssel, laminálással vagy hegesztéssel a repülőgép sárkányszerkezete következő alkatrészeinek bármelyikén: 1. szekrényes tartó; 2. szárnyhosszmerevítő szelvény vagy övrúd; 3. főtartó; 4. főtartó öv; 5. feszített tartó része; 6. főtartó gerinc; 7. repülőcsónak törzse vagy úszó fenékrésze vagy gerinceleme; 8. nyomott hullámlemez elem hordszárnyon vagy farokfelületen; 9. hordszárnyfőborda; 10. hordszárny- vagy farokfelület-merevítődúc; 11. hajtómű-felfüggesztés; 12. törzshossztartó vagy keret; 13. oldalsó feszített tartó, vízszintes feszített tartó vagy válaszfal része; 14. ülésrögzítés vagy ülésbak; 15. üléssín cseréje; 16. futóműdúc vagy merevítődúc; 17. tengely; 18. kerék; továbbá 19. sítalp vagy sítalptartó, a kis súrlódású bevonat cseréjét kivéve.

b) A következőkben felsorolt bármelyik alkatrész módosítása vagy javítása: 1. légi jármű burkolata vagy a légi jármű úszójának burkolata, amennyiben a munka támaszt, emelőbakot vagy rögzítést igényel; 2. a légi jármű túlnyomásból adódó terhelésnek kitett külső burkolata, amennyiben a burkolat sérülése bármilyen irányban 15 cm (6 hüvelyk) kiterjedésnél nagyobb; 3. kormányrendszer teherviselő eleme, beleértve a kormányoszlopot, pedálokat, tengelyeket, negyedelőket, könyökemelőket, kardáncsöveket, kormányszarvat, kovácsolt vagy öntött tartókat, az alábbiak kivételével: i. kötéltoldás vagy sodronyrögzítés javítása süllyesztékes préseléssel (kovácsolással); továbbá ii. toló- és húzórudak szegeccsel rögzített végszerelvényeinek cseréje; 4. bármely más, az 1. pontban fel nem sorolt szerkezet, amelyet a gyártó elsődleges szerkezeti elemként határozott meg a karbantartási utasításban, a szerkezetjavítási kézikönyvben vagy a légialkalmasság fenntartására vonatkozó utasításaiban.

c) A következő karbantartási munkák végrehajtása dugattyús motorokon: 1. a dugattyús motor alábbiaktól eltérő okból történő szétszedése, majd azt követő összeszerelése: i. hozzáférés a dugattyú-/hengerszerelvényhez; vagy ii. a hátsó szerelvényfedél eltávolítása az olajszivattyú-szerelvények megvizsgálása és/vagy kicserélése céljából, amennyiben ez a munka nem igényli a belső fogaskerekek eltávolítását és visszaillesztését; 2. a fordulatszám-csökkentő áttétel (reduktor) fogaskerekeinek szétszedése, majd azt követő összeszerelése; 3. varratok hegesztése és keményforrasztása, kivéve a kipufogóegységek megfelelően jóváhagyott és megfelelő engedélyekkel rendelkező hegesztő által elvégzett olyan kisebb hegesztéses javításait, amelyek nem járnak semmilyen komponens cseréjével; 4. az egységek próbapadon bevizsgált egyedi részeinek megbontása, kivéve azokat az eseteket, amikor alapvetően szervizben cserélhető vagy beállítható elemeket cserélnek ki vagy állítanak be;

d) a légcsavar kiegyensúlyozása, kivéve 1. a karbantartási kézikönyv által esetlegesen előírt statikus kiegyenlítés tanúsítását; és 2. a felszerelt légcsavarok elektronikus kiegyensúlyozó berendezéssel elvégzett dinamikus kiegyensúlyozását, ahol a karbantartási kézikönyv vagy más jóváhagyott légialkalmassági adat lehetővé teszi ezt.

e) Minden olyan további feladat, amely a következőket igényli: 1. speciális szerszámozottság, berendezések vagy létesítmények; vagy 2. jelentős koordinációval járó eljárások, amelyekre a feladatok végrehajtásának nagyfokú időigényessége és jelentős számú résztvevője miatt van szükség.

IV. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány - 15c. számú EASA-űrlap

MEGJEGYZÉS: a légi alkalmassági felülvizsgálatot a 100 óránkénti/éves vizsgálattal együtt végző személyek és szervezetek e formanyomtatvány hátoldalát használhatják fel az ML.A.801. pontban említett, a 100 óránkénti/éves vizsgálatnak megfelelő CRS kiállításához.

KÉP HIÁNYZIK

VC. MELLÉKLET

(CAMO-rész)

A. SZAKASZ

A SZERVEZETRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

CAMO.A.005. Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy a légi járművek és az azokba beépíthető komponensek légialkalmasság-irányítására vonatkozó bizonyítványt számára kibocsássák, vagy annak érvényét fenntartsák.

CAMO.A.105. Az illetékes hatóság

E melléklet alkalmazásában az illetékes hatóság:

a) a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély nem tartalmazza;

b) az üzemben tartó tagállama által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély tartalmazza;

c) az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban található.

CAMO.A.115. Szervezeti bizonyítvány kérelmezése

a) A bizonyítvány kérelmezését vagy meglévő bizonyítvány módosításának e melléklet szerinti kérelmezését az illetékes hatóság által megszabott formában és módon kell megtenni, figyelembe véve az I. melléklet (M. rész), az Vb. melléklet (ML. rész) és e melléklet végrehajtási szabályainak vonatkozó követelményeit.

b) Az e melléklet szerinti első bizonyítványt kérelmezőknek az illetékes hatóság részére be kell nyújtaniuk: 1. az I. melléklet (M. rész), az Vb. melléklet (ML. rész) és e melléklet alkalmazandó követelményei szerinti, a szervezet által végzett előzetes ellenőrzés eredményét; 2. azt a dokumentációt, amely azt bizonyítja, hogyan teljesítik az e rendeletben előírt követelményeket. A benyújtott dokumentációnak a CAMO.A.130. pontban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell egy azt ismertető eljárást, hogy a szervezet hogyan fogja kezelni az előzetes jóváhagyást nem igénylő változtatásokat, illetve hogyan értesíti ezekről az illetékes hatóságot.

CAMO.A.120. Megfelelési módozatok

a) A szervezetek az ügynökség által elfogadott megfelelési módozatoktól eltérő, alternatív megfelelési módozatokat is használhatnak arra, hogy biztosítsák az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelést.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván alkalmazni, előzetesen tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot az alternatív megfelelési módozat részletes leírásának benyújtásával. A leírásnak tartalmaznia kell a kézikönyvek vagy eljárások minden esetleges kapcsolódó módosítását, valamint egy értékelést, amely igazolja, hogy a végeredmény megfelel az (EU) 2018/1139 rendeletben és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban szereplő követelményeknek. A szervezet az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása és az erről szóló értesítés kézhezvétele után a CAMO.B.120. pontnak megfelelően alkalmazhatja a szóban forgó alternatív megfelelési módozatokat.

CAMO.A.125. A jóváhagyás feltételei és a szervezet jogosultságai

a) A jóváhagyást az I. függelék szerinti bizonyítvány igazolja, melyet az illetékes hatóság ad ki.

b) Az a) pont rendelkezései ellenére, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemben tartott járműre vonatkozó üzembentartási engedély része.

c) A tevékenységi kört fel kell tüntetni a CAMO.A.300. pont szerinti folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzatban (CAME).

d) Az e melléklet szerint jóváhagyott szervezet: 1. a bizonyítványban megadottaknak megfelelően végezheti légi járművek légialkalmasság-irányítását, kivéve az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművekét; 2. ha az a bizonyítványában és az üzembentartási engedélyében is szerepel, végezheti az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légialkalmasság-irányítását is; 3. a bizonyítványban megadottaknak megfelelően megszervezheti, hogy alvállalkozói szerződés keretében a saját menedzsmentrendszerén belül működő más szervezet végezzen el légialkalmasság-fenntartással kapcsolatos korlátozott feladatokat; 4. meghosszabbíthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok érvényességét az I. melléklet (M. rész) M.A.901. f) pontjában vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában meghatározott feltételekkel; 5. az ML.A.302. b) 2. pontja értelmében az Vb. melléklettel (ML. rész) összhangban kezelt légi járművek esetében jóváhagyhatja az AMP-t.

e) Az e melléklettel összhangban jóváhagyott és az egyik tagállamban székhellyel rendelkező szervezet jóváhagyható az I. melléklet (M. rész) M.A.901. pontja vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontja szerinti légialkalmassági felülvizsgálat végzésére, és: 1. légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat adhat ki, valamint meghosszabbítja azok érvényességét az esetnek megfelelően az I. melléklet (M. rész) M.A.901. c) 2. és M.A.901. e) 2. pontjában, vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjában meghatározott feltételekkel; 2. légialkalmassági felülvizsgálatra vonatkozó ajánlást bocsáthat ki a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére az I. melléklet (M. rész) M.A.901. d) pontjában vagy M.A.904. b) pontjában meghatározott feltételekkel.

f) Az e) pontban említett jogosultságokkal rendelkező szervezet azon légi járművek vonatkozásában, amelyekre a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok kiadása tekintetében jóváhagyással rendelkezik, a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.711. d) pontja szerinti repülési engedély kiadását illetően is jóváhagyható, amennyiben a CAMO.A.300. pont szerinti CAME-ben meghatározott megfelelő eljárással igazolja a jóváhagyott repülési feltételeknek való megfelelést.

CAMO.A.130. A szervezetnél bekövetkező változások

a) A szervezet következő változásai előzetes jóváhagyást igényelnek: 1. a szervezet bizonyítványának hatályát és jóváhagyási feltételeit érintő változások; 2. a személyzetnek a CAMO.A.305. a) 3-5. és b) 2. pont szerint kinevezett tagjait érintő változások; 3. a személyzetnek a CAMO.A.305. a) 3-5. és b) 2. pont szerint kinevezett tagjai és a felelős vezető közötti jelentési vonalat érintő változások; 4. a c) pontban említett előzetes jóváhagyást nem igénylő módosításokra vonatkozó eljárás.

b) A szervezetnek az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai értelmében előzetes jóváhagyást igénylő minden változtatás esetén kérelmeznie kell és meg kell szereznie az illetékes hatóság jóváhagyását. A kérelmet még a változtatás végrehajtása előtt be kell nyújtani, hogy az illetékes hatóság meg tudja állapítani az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való folyamatos megfelelést, és hogy szükség esetén módosíthassa a szervezet bizonyítványát és a hozzá csatolt jóváhagyási feltételeket. A szervezetnek minden vonatkozó dokumentumot be kell nyújtania az illetékes hatóság részére. A változtatás a CAMO.B.330. ponttal összhangban csak az illetékes hatóság hivatalos jóváhagyásának kézhezvétele után hajtható végre. A szervezetnek a változtatás ideje alatt az illetékes hatóság által megállapított feltételekkel kell működnie, ha vannak ilyenek.

c) Az előzetes jóváhagyást nem igénylő változtatások kezelését, valamint az illetékes hatóság azokról való értesítését a CAMO.A.115. b) pontban említett és az illetékes hatóság által a CAMO.B.310. h) ponttal összhangban jóváhagyott eljárásban meghatározottak szerint kell végezni.

CAMO.A.135. Folyamatos érvényesség

a) A szervezet bizonyítványa mindaddig érvényben marad, amíg teljesül valamennyi alábbi feltétel: 1. a szervezet továbbra is megfelel az (EU) 2018/1139 rendeletben és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban szereplő vonatkozó követelményeknek, figyelembe véve a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos, a CAMO.B.350. pontban leírt rendelkezéseket; 2. az illetékes hatóság számára biztosított a szervezethez való hozzáférés a CAMO.A.140. pontban meghatározott módon; 3. az engedélyről nem mondtak le, illetve azt nem vonták vissza.

b) Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az üzembentartási engedély megszűnésekor, felfüggesztésekor vagy visszavonásakor a szervezeti bizonyítvány automatikusan érvényét veszti az üzembentartási engedélyben meghatározott lajstromjellel rendelkező légi járművek tekintetében, kivéve, ha erről az illetékes hatóság kifejezetten másként rendelkezik.

c) Visszavonás vagy lemondás esetén az engedélyt haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az illetékes hatóságnak.

CAMO.A.140. Hozzáférés

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság meg tudja állapítani, az üzemben tartó megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai vonatkozó követelményeinek, a szervezet mindenkor hozzáférést biztosít az alábbi hatóságok által erre feljogosított személyek részére létesítményeihez, légi járműveihez, dokumentumaihoz, nyilvántartásaihoz, adataihoz, eljárásaihoz és a bizonyítványa hatálya alá tartozó - szerződés/alvállalkozói szerződés alapján vagy anélkül végzett - tevékenységekkel kapcsolatos minden egyéb anyaghoz:

a) a CAMO.A.105. pontban meghatározott illetékes hatóság;

b) A CAMO.B.300. d) pont vagy a CAMO.B.300. e) pont rendelkezései alapján eljáró hatóság.

CAMO.A.150. Szabálytalanságok

a) A CAMO.B.350. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a szervezet: 1. meghatározza a meg nem felelés kiváltó okát vagy okait, illetve az azt előidéző tényezőket; 2. kiigazító intézkedési tervet dolgoz ki; 3. igazolja az illetékes hatóságot kielégítő kiigazító intézkedés végrehajtását.

b) Az a) 1., 2. és 3. pontban említett intézkedéseket a CAMO.B.350. pontban meghatározott illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül kell végrehajtani.

CAMO.A.155. Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

A szervezetnek végre kell hajtania:

a) az illetékes hatóság által a CAMO.B.135. ponttal összhangban előírt bármely repülésbiztonsági intézkedést;

b) az ügynökség által kiadott bármely vonatkozó, repülésbiztonsággal kapcsolatos közleményt.

CAMO.A.160. Eseményjelentés

a) A menedzsmentrendszer részeként a szervezetnek olyan eseményjelentési rendszert kell bevezetnie, amely megfelel a 376/2014/EU rendelet és az (EU) 2015/1018 végrehajtási rendeletben ( 16 ) meghatározott követelményeknek.

b) Az a) pont sérelme nélkül, a szervezetnek biztosítania kell, hogy minden repülőeseményt, működési rendellenességet, műszaki hibát, a műszaki adatokban szereplő határértékek túllépését, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. részével) összhangban rögzített adatok közt szereplő pontatlan, hiányos vagy félreérthető információkra rávilágító eseményt és minden olyan rendellenes körülményt, amely veszélyeztette vagy veszélyeztethette volna a légi jármű biztonságos üzemeltetését, de nem vezetett balesethez vagy súlyos repülőeseményhez, jelentsenek az illetékes hatóságnak és a légi jármű tervezéséért felelős szervezetnek.

c) A 376/2014/EU rendelet és az (EU) 2015/1018 végrehajtási rendelet sérelme nélkül, az a) és b) pontban említett jelentéseket az illetékes hatóság által előírt formában és módon kell megtenni, és azoknak tartalmazniuk kell a szervezet által ismert minden lényeges információt az állapotra vonatkozóan.

d) A jelentéseket a lehető leghamarabb meg kell tenni, de mindenképpen 72 órán belül attól számítva, hogy az üzemben tartó észlelte a jelentés tárgyát képező helyzetet, kivéve, ha ezt valamilyen rendkívüli körülmény megakadályozza.

e) Megfelelő esetben a szervezetnek jelentést kell készítenie arról, hogy milyen intézkedéseket tervez hozni a hasonló események jövőbeni előfordulásának megelőzésére, amint meghatározta ezeket az intézkedéseket. A jelentést az illetékes hatóság által előírt formában és módon kell megtenni.

CAMO.A.200. Menedzsmentrendszer

a) A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy menedzsmentrendszert, amely magában foglalja az alábbiakat: 1. világosan meghatározott felelősségi körök és elszámoltathatóság mindenhol a szervezeten belül, beleértve a felelős vezető közvetlen elszámoltathatóságát repülésbiztonsági kérdésekben; 2. a szervezet repülésbiztonsággal kapcsolatos általános filozófiájának és elveinek, azaz repülésbiztonsági irányelveinek ismertetése; 3. a szervezet tevékenységével járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, értékelése és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése, beleértve a kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedéseket és azok hatékonyságának bizonyítását; 4. a feladataik elvégzésére kiképzett és ahhoz értő személyzet fenntartása; 5. a menedzsmentrendszer összes kulcsfontosságú eljárásának dokumentációja, beleértve a személyzet tagjaival a felelősségi köreiket tudatosító módszert és ezen dokumentáció módosítási eljárását; 6. külön funkció annak figyelemmel kísérésére, hogy teljesíti-e a szervezet a vonatkozó követelményeket. A megfelelés nyomon követésének magában kell foglalnia egy visszajelző rendszert, amely a szükséges kiigazító intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében tájékoztatja a felelős vezetőt a szabálytalanságokról; 7. az e rendeletben meghatározott minden további követelmény.

b) A menedzsmentrendszernek a szervezet méretéhez, tevékenységeinek jellegéhez és összetettségéhez illőnek kell lennie, figyelembe véve az ezen tevékenységekkel járó veszélyeket és kapcsolódó kockázatokat.

c) Amennyiben a szervezet egy vagy több további, az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban szereplő szervezeti tanúsítvánnyal rendelkezik, a menedzsmentrendszer integrálható a meglévő kiegészítő tanúsítvány(ok) által előírt rendszerbe.

d) A c) pont ellenére, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az e mellékletben meghatározott menedzsmentrendszernek az üzemben tartó menedzsmentrendszerének szerves részét kell képeznie.

CAMO.A.202. Belső biztonsági jelentéstételi rendszer

a) A szervezet - menedzsmentrendszere részeként - belső biztonsági jelentéstételi rendszert hoz létre a CAMO.A.160. pontban említett események összegyűjtésének és értékelésének lehetővé tétele érdekében.

b) E rendszernek lehetővé kell tennie továbbá azon, belső jelentésekben szereplő hibák, veszélyes megközelítések és veszélyek összegyűjtését és értékelését, amelyek nem tartoznak az a) pont hatálya alá.

c) E rendszer révén a szervezet: 1. a CAMO.A.200. a) 3. pontnak megfelelően azonosítja a jelentett hibák, veszélyes megközelítések és veszélyek okát és az azokat előidéző tényezőket, valamint a repülésbiztonsági kockázatok kezelésének részeként kezeli azokat; 2. biztosítja a hibákra, az eljárások betartásának hiányára, a veszélyes megközelítésekre és a veszélyekre vonatkozó, összes ismert lényeges információ értékelését valamint biztosít egy, az információk szükség szerinti továbbítására szolgáló módszert.

d) A szervezetnek biztosítania kell, hogy az alvállalkozói szerződés keretében működő szervezeteknek hozzáférésük legyen belső biztonsági jelentéstételi rendszeréhez.

e) A szervezetnek a biztonsági vizsgálatok során együtt kell működnie minden más olyan szervezettel, amely jelentős mértékben hozzájárul saját légialkalmasság-irányítási tevékenységeinek biztonságához.

CAMO.A.205. Szerződések és alvállalkozói szerződések

a) A szervezet gondoskodik arról, hogy a karbantartásra vonatkozó szerződések megkötéskor, illetve a légialkalmasság-irányítással kapcsolatos tevékenységek bármely részének alvállalkozásba adása során: 1. ezek a tevékenységek megfeleljenek a vonatkozó követelményeknek; és 2. az ilyen szerződésekkel vagy alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos valamennyi repülésbiztonsági veszély a szervezet menedzsmentrendszere részének minősüljön.

b) Amikor a szervezet alvállalkozói szerződéssel kiszervezi légialkalmasság-irányítási tevékenységének bármely részét egy másik szervezetnek, az alvállalkozói szerződés keretében dolgozó szervezet csak a szervezet jóváhagyásával tevékenykedhet. A szervezetnek biztosítania kell, hogy az illetékes hatóság hozzáférhessen az alvállalkozói szerződés alapján dolgozó szervezethez, és ellenőrizhesse a vonatkozó követelményeknek való folyamatos megfelelést.

CAMO.A.215. Létesítmények

A szervezet a megfelelő helyeken irodákat biztosít a CAMO.A.305. pontban meghatározott személyzet számára.

CAMO.A.220. Nyilvántartások vezetése

a) Légialkalmasság-irányítási nyilvántartás 1. A szervezet biztosítja az M.A.305., az ML.A.305. és adott esetben az M.A.306. pontban előírt nyilvántartások megőrzését. 2. A szervezetnek nyilvántartásba kell vennie az elvégzett munkával kapcsolatos valamennyi adatot. 3. Ha a szervezet rendelkezik a CAMO.A.125. e) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden kiadott vagy meghosszabbított érvényességű légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt és ajánlást, továbbá köteles megőrizni valamennyi háttérdokumentumot. A szervezetnek meg kell őriznie továbbá egy másolatot minden olyan légialkalmassági felügyeleti bizonyítványból, amelynek érvényességét a CAMO.A.125. d) 4. pont által biztosított jogosultság alapján meghosszabbította. 4. Ha a szervezet rendelkezik a CAMO.A.125. e) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden olyan repülési engedélyt, amelyet a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.729. pontja alapján kiadott. 5. A szervezetnek az a) 2-4. pontban említett nyilvántartások másolatát 3 évig meg kell őriznie azt követően, hogy a légi járműért viselt felelősség egy másik személynek vagy szervezetnek az M.A.201. vagy ML.A.201. ponttal összhangban véglegesen átadásra került. 6. Ha a szervezet beszünteti működését, köteles minden megőrzött bejegyzést átadni a légi jármű tulajdonosának.

b) A menedzsmentrendszerrel, a szerződésekkel és alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások 1. A szervezet biztosítja, hogy a következő nyilvántartások megőrzésre kerüljenek: i. a menedzsmentrendszer CAMO.A.200. pontban meghatározott kulcsfontosságú folyamataival kapcsolatos bejegyzések; ii. a CAMO.A.205. pontban meghatározott szerződésekkel és alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatos bejegyzések; 2. A menedzsmentrendszerrel, valamint a CAMO.A.205. pont szerinti szerződésekkel kapcsolatos bejegyzéseket legalább 5 évig meg kell őrizni.

c) Személyi nyilvántartások 1. A szervezet biztosítja, hogy a következő nyilvántartások megőrzésre kerüljenek: i. a légialkalmasság irányításában, a megfelelés nyomon követésében és a repülésbiztonság-menedzsmentben részt vevő személyzet képesítésére és tapasztalataira vonatkozó bejegyzések; ii. a légialkalmasságot felülvizsgáló valamennyi személy, valamint a repülési ajánlásokat és repülési engedélyeket kibocsátó személyzet képesítésére és tapasztalataira vonatkozó bejegyzések. 2. A légialkalmasságot felülvizsgáló valamennyi személlyel, valamint a repülési ajánlásokat és repülési engedélyeket kibocsátó személyzettel kapcsolatos bejegyzések magukban foglalják a megfelelő szakképesítést, a légialkalmasság irányítása során szerzett tapasztalatok és képesítések összegzését, valamint az engedély másolatát. 3. A személyi nyilvántartásokat mindaddig vezetni kell, amíg az adott személy a szervezetnél dolgozik, a szervezet elhagyását követően pedig 3 évig meg kell őrizni azokat.

d) A szervezet kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi a végzett tevékenységeire vonatkozó információk tárolását és megbízható nyomon követhetőségét.

e) A bejegyzések formátumát a szervezet eljárásaiban kell meghatározni.

f) A nyilvántartásokat olyan módon kell tárolni, amely biztosítja a sérülés, megváltoztatás és lopás elleni védelmüket.

CAMO.A.300. Folyamatos légialkalmasság-irányítási szabályzat (CAME)

a) A szervezetnek az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania a CAME-t és - adott esetben - a hivatkozott kapcsolódó kézikönyveket és eljárásokat valamennyi alábbi információval együtt: 1. a felelős vezető által aláírt, azt megerősítő nyilatkozat arról, hogy a szervezet mindenkor az e melléklet, az I. melléklet (M. rész) és az Vb. melléklet (ML. rész), valamint a jóváhagyott CAME szerint fog dolgozni. Amennyiben a felelős vezető nem a szervezet vezérigazgatója, akkor az ilyen nyilatkozatot a vezérigazgatónak ellen kell jegyeznie; 2. a szervezetnek a CAMO.A.200. a) 2. pontjában meghatározott biztonsági politikája; 3. a szervezetnek a jóváhagyás feltételei szempontjából releváns tevékenységi köre; 4. az emberi erőforrások és a személyzet rendelkezésre állásának tervezésére szolgáló rendszer általános leírása a CAMO.A.305. d) pontban előírtak szerint; 5. a CAMO.A.305. a) 3-5., b) 2. és f) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; 6. a CAMO.A.305. a) 3-5., b) 2., e) és f) pont alapján kijelölt személyek feladatai, elszámoltathatósága, valamint felelősségi és hatóköre; 7. a CAMO.A.305. a) 3-5., b) 2., e) és f) pontban említett és a CAMO.A.200. a) 1. ponthoz kapcsolódó személyek közötti elszámoltathatósági és felelősségi viszonyokat feltüntető szervezeti ábra; 8. a CAMO.A.305. e) pontban említett légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítványok vagy ajánlások kiadására jogosult személyek jegyzéke, megadva adott esetben a CAMO.A.125. c) pont szerinti repülési engedélyek kiadására felhatalmazott személyeket; 9. a létesítmények általános leírása és helye; 10. a belső biztonsági jelentéstételi rendszer leírása a CAMO.A.202. pontban előírtak szerint; 11. azon eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a szervezet miként biztosítja az e mellékletnek, az I. mellékletnek (M. rész) és - adott esetben - az Vb. mellékletnek (ML. rész) való megfelelést, beleértve különösen: i. a menedzsmentrendszernek a CAMO.A.200. pontban meghatározott kulcsfontosságú folyamataival kapcsolatos dokumentációt; ii. azon eljárásokat, amelyek meghatározzák, hogy a szervezet a CAMO.A.205. és a CAMO.A.315. c) pontban előírtaknak megfelelően hogyan végzi a szerződés és alvállalkozói szerződés alapján végzett tevékenységek ellenőrzését; iii. a légialkalmasság irányítására, a légialkalmasság felülvizsgálatára, valamint - adott esetben - a repülési engedélyre vonatkozó eljárások; iv. az előzetes jóváhagyást nem igénylő változások körét meghatározó eljárás, valamint annak leírása, hogy ezek a változások hogyan kerülnek kezelésre és bejelentésre a CAMO.A.115. b) pontnak és a CAMO.A.130. c) pontnak megfelelően; v. a CAME módosítási eljárásai. 12. azon légi járművek jóváhagyott légijármű-karbantartási programjainak jegyzéke, amelyekre vonatkozóan az M.A.201. vagy az ML.A.201. ponttal összhangban légialkalmasság-irányítási szerződés van érvényben; 13. a karbantartási szerződések jegyzéke a CAMO.A.315. c) pontjának megfelelően; 14. a jelenleg jóváhagyott alternatív megfelelési módozatok listája.

b) A CAME első kiadását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. A szabályzatot szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének.

c) A CAME módosításait az a) 11. iv. és az a) 11. v. pontban említett eljárás szerint kell kezelni. Az a) 11. iv. pontban említett eljárás hatálya alá nem tartozó módosításokat, valamint a CAMO.A.130. a) pontban felsorolt változásokhoz kapcsolódó módosításokat az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

CAMO.A.305. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a légialkalmasság-irányítási tevékenység finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végezzék el, összhangban az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaival. A felelős vezető: 1. a szervezet jóváhagyási bizonyítványának alátámasztása érdekében biztosítja, hogy minden szükséges forrás rendelkezésre álljon a légialkalmasság irányításához e melléklet, az I. melléklet (M. rész) és az Vb. melléklet (ML. rész) értelmében; 2. kidolgozza és előmozdítja a CAMO.A.200. pontban meghatározott biztonságpolitikát; 3. kinevez egy annak biztosításáért felelős személyt vagy csoportot, hogy a szervezet minden esetben betartsa a légialkalmasság irányítására, a légialkalmasság felülvizsgálatára, valamint a repülési engedélyre vonatkozó, az e melléklet, az I. melléklet (M. rész) és az Vb. melléklet (ML. rész) szerint alkalmazandó követelményeket; 4. kinevez egy felelős személyt vagy csoportot, aki/amely a menedzsmentrendszer keretében nyomon követi a megfelelést; 5. kinevez egy felelős személyt vagy csoportot, aki/amely a repülésbiztonsági menedzsmentrendszer keretében irányítja a fejlesztést, az adminisztrációt és a hatékony repülésbiztonsági menedzsmentfolyamatok fenntartását; 6. biztosítja a CAMO.A.305. a) 3-5. ponttal és b) 2. ponttal összhangban kijelölt személy vagy csoport közvetlen hozzáférését a célból, hogy az a megfelelőségi és biztonsági kérdésekről megfelelően informálva legyen; 7. igazolja, hogy e rendeletet illetően rendelkezik az alapvető ismeretekkel.

b) Azon szervezetek esetében, amelyeket az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozóként is jóváhagytak, a felelős vezető továbbá: 1. a 965/2012/EU rendelet III. melléklete (ORO-rész) ORO.GEN.210. a) pontja által előírt, a légi fuvarozó felelős vezetőként kinevezett személy; 2. ki kell neveznie egy, a légialkalmasság irányításáért és felügyeletéért felelős személyt, aki nem állhat a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott olyan szervezet alkalmazásában, amellyel az üzemben tartó szerződéses viszonyban áll, kivéve, ha ezt az illetékes hatóság kifejezetten engedélyezi.

c) A CAMO.A.305. a) 3-5. pont és b) 2. pont szerint kinevezett személynek vagy személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légialkalmasság irányításához szükséges ismeretekkel, háttérrel és kielégítő tapasztalattal, és igazolniuk kell, hogy e rendelet tekintetében alkalmazható ismeretek birtokában vannak. Ezen személy(ek) közvetlen felettese a felelős vezető.

d) A szervezetnek ki kell építenie egy, a személyzet rendelkezésre állásának megtervezését biztosító rendszert annak érdekében, hogy kellő létszámú, megfelelően képzett személyzettel rendelkezzen a jóváhagyás feltételeinek megfelelő tevékenységei megtervezésére, végrehajtására, felügyeletére, ellenőrzésére és nyomon követésére.

e) A szervezet akkor kaphat jogosultságot a CAMO.A.125. e) pont szerinti légialkalmassági felülvizsgálatok végzésére vagy ajánlások kibocsátására és - adott esetben - a CAMO.A.125. f) pont szerinti repülési engedélyek kiadására, ha rendelkezik a CAMO.A.310. pontnak megfelelően képesített és jogosultsággal rendelkező, a légialkalmasságot felülvizsgáló személyzettel.

f) A CAMO.A.125. d) 4. ponttal összhangban a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítvány érvényességét kiterjesztő szervezeteknek ki kell nevezniük a bizonyítványok érvényességének kiterjesztésére felhatalmazott személyeket.

g) A szervezetnek egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárásnak és szabványnak megfelelően meg kell határoznia és ellenőriznie kell a megfelelőség nyomon követésében, a repülésbiztonság-menedzsmentben, a légialkalmasság irányításában, a légialkalmassági felülvizsgálatokban vagy ajánlásokban, valamint - adott esetben - a repülési engedélyek kiadásában részt vevő személyzet alkalmasságát. A munkakör ellátásához szükséges szakértelem mellett az alkalmasságnak ki kell terjednie a repülésbiztonság-menedzsment és az emberi tényezők alapelveinek megértésére abban a mértékben, amely az adott személy szervezetben betöltött funkciójának megfelel.

CAMO.A.310. A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek képesítései

a) A CAMO.A.125. e) pont szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokat vagy ajánlásokat és - adott esetben - a CAMO.A.125. f) pont szerinti repülési engedélyeket kibocsátó, légialkalmasságot felülvizsgáló személyeknek a következőkkel kell rendelkeznie: 1. a légialkalmasság fenntartása terén szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat; 2. megfelelő engedély a III. melléklettel (66. rész) összhangban, vagy repüléstechnikai egyetemi diploma vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettség; 3. hivatalos repülőgép-karbantartói képzettség; 4. olyan beosztás a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősségi kör társul.

b) Az a) 1., a) 3. és a) 4. pont ellenére, az a) 2. pont szerinti követelmény helyettesíthető 5 év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a légialkalmasság fenntartása területén szerzett az a) 1. pontban előírt követelményen túlmenően.

c) A szervezet által javasolt légialkalmasságot felülvizsgáló személyek csak akkor kaphatják meg a felhatalmazást az adott szervezettől, ha az illetékes hatóság őket a felügyelete alatt, vagy a szervezet erre felhatalmazott, légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt sikeresen teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után hivatalosan elfogadta, összhangban az illetékes hatóság által a CAME részeként jóváhagyott eljárással.

d) A szervezet köteles biztosítani, hogy a légi járművek légialkalmassága felülvizsgálatát végző személyek képesek legyenek igazolni, hogy a közelmúltban a légialkalmasság irányításában megfelelő tapasztalatokra tettek szert.

CAMO.A.315. A légialkalmasság irányítása

a) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légialkalmasság irányítása minden esetben megfeleljen az I. melléklet (M. rész) C. alrésze A. szakaszának vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) C. alrésze A. szakaszának.

b) Minden érintett légi jármű esetében a szervezet különösen: 1. biztosítja, hogy kidolgozásra és ellenőrzésre kerüljön egy, az M.A.302. pontban vagy - adott esetben - az ML.A.302. pontban előírt bármely vonatkozó megbízhatósági programot tartalmazó légijármű-karbantartási program; 2. az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által nem használt légi járművek esetében a légijármű-karbantartási program egy példányát a tulajdonos vagy a felelős üzemben tartó rendelkezésére bocsátja az M.A.201. vagy - adott esetben - az ML.A.201. pont értelmében; 3. biztosítja, hogy a módosításokra és javításokra felhasznált adatok megfeleljenek az M.A.304. vagy - adott esetben - az ML.A.304 pontnak; 4. minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű vagy olyan légi jármű esetében, amelyet az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók használnak, eljárást hoz létre a nem kötelező módosítások és/vagy vizsgálatok értékelésére, és dönt azok alkalmazásáról, felhasználva a szervezet CAMO.A.200. a) 3. pontban előírt biztonsági kockázatkezelési eljárását; 5. gondoskodik arról, hogy szükség esetén a légi jármű, a hajtómű(vek), a légcsavar(ok) és annak (azok) alkatrészei átadásra kerüljenek az I. melléklet F. alrészében (M. rész), a II. mellékletben (145. rész) vagy az Vd. mellékletben (CAO-rész) említett megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet részére; 6. megbízást ad karbantartásra, felügyeli a tevékenységeket, valamint összehangolja a kapcsolódó döntéseket annak biztosítására, hogy minden karbantartási munka szakszerűen kerüljön elvégzésre és az üzembe helyezésre a légialkalmasság megítélése szempontjából megfelelő módon kerüljön sor.

c) Amennyiben a szervezetet nem megfelelően hagyták jóvá az I. melléklet (M. rész) F. alrészével, a II. melléklettel (145. rész) vagy a Vd. melléklettel (CAO-rész) összhangban, a szervezetnek az M.A.201. pont e) 3., f) 3., g) 3. és h) 3. pont vagy az ML.A.201. pont bekezdése által előírt írásbeli karbantartási szerződéseket az üzemben tartóval egyeztetve kell kezelnie annak biztosítása érdekében, hogy: 1. végül minden karbantartást egy megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet végezzen el; 2. az I. melléklet (M. rész) M.A.301. b), c), f) és g) pontjában vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.301. pontjában előírt feladatok egyértelműen legyenek meghatározva.

d) A c) pont ellenére, a szerződést a karbantartó szervezetnek címzett egyedi munkamegrendelések formájában is el lehet végezni az alábbi esetekben: 1. nem tervezett forgalmi karbantartás egy légi járművön; 2. komponens-karbantartás, beleértve adott esetben a hajtómű- és légcsavar-karbantartást is.

e) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légialkalmasság irányítása során figyelembevételre kerüljenek az emberi tényezők és az emberi teljesítőképesség korlátai, ideértve a szerződés és alvállalkozói szerződés alapján végzett tevékenységeket is.

CAMO.A.320. A légialkalmasság felülvizsgálata

Amennyiben a CAMOA.125. e) pont szerint jóváhagyott szervezet légialkalmasság-felülvizsgálatokat végez, azokat az I. melléklet (M. rész) M.A.901. pontjával vagy - adott esetben - az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. ponttal összhangban kell végezni.

CAMO.A.325. Légialkalmasság-irányítási adatok

A szervezetnek rendelkeznie kell az I. melléklet (M. rész) M.A.401. pontja vagy adott esetben az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.401. pontja szerinti, megfelelő és érvényes karbantartási dokumentációval, és azt alkalmaznia kell a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos, az e melléklet (CAMO. rész) CAMO.A.315. pontjában említett feladatok végrehajtása során. Ezeket az adatokat a tulajdonos vagy az üzemben tartó is szolgáltathatja, feltéve, hogy az adott tulajdonossal vagy üzemben tartóval megfelelő szerződést kötöttek. Ebben az esetben a légialkalmasság-irányító szervezetnek csak a szerződés érvényességének időtartama alatt kell megtartania ezeket az adatokat, kivéve, ha erről a CAMO.A.220. a) pont másképp rendelkezik.

B. SZAKASZ

A HATÓSÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

CAMO.B.005. Hatály

Ez a szakasz az e melléklet A. szakasza végrehajtásáért és betartatásáért felelős illetékes hatóság által teljesítendő, az adminisztratív és a menedzsmentrendszerre vonatkozó követelményeket határozza meg.

CAMO.B.115. Felügyeleti dokumentáció

Annak érdekében, hogy az érintett személyek végre tudják hajtani feladataikat, és teljesíteni tudják kötelezettségeiket, az illetékes hatóságnak rendelkezésükre kell bocsátani minden jogszabályi határozatot, előírást, szabályt, törvényt, műszaki kiadványt és kapcsolódó dokumentumot.

CAMO.B.120. Megfelelési módozatok

a) Az ügynökségnek ki kell dolgoznia az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak történő megfelelés céljából alkalmazható elfogadható megfelelési módozatokat (AMC).

b) Az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak történő megfelelés céljából alternatív megfelelési módozatok is alkalmazhatók.

c) Az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert annak értékelésére, hogy az általa vagy a felügyelete alatt álló szervezetek által alkalmazott alternatív megfelelési módozatok lehetővé teszik-e az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való megfelelést.

d) Az illetékes hatóságnak a CAMO.A.120. ponttal összhangban értékelnie kell a szervezetek által javasolt alternatív megfelelési módozatokat: ennek keretében elemeznie kell a benyújtott dokumentumokat, és ha szükségesnek tartja, meg kell vizsgálnia az adott szervezetet. Ha az illetékes hatóság úgy találja, hogy az alternatív megfelelési módozatok összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelettel és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaival, akkor haladéktalanul: 1. értesíti a kérelmezőt, hogy az alternatív megfelelési módozatok bevezethetők, és szükség esetén ennek megfelelően módosítja a kérelmező jóváhagyását vagy bizonyítványát; 2. értesíti az ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát is.

e) Ha az illetékes hatóság saját maga is használ alternatív megfelelési módozatokat azért, hogy megfeleljen az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak, akkor: 1. ezeket elérhetővé teszi az ellenőrzése alá tartozó összes szervezet és személy számára; 2. haladéktalanul értesíti erről az ügynökséget. Az illetékes hatóságnak az alternatív megfelelési módozatok teljes leírását át kell adnia az ügynökségnek, beleértve az eljárások minden olyan átdolgozását, amely lényeges lehet, valamint egy értékelést, amely bizonyítja, hogy az alternatív megfelelési módozatok megfelelnek az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak.

CAMO.B.125. Az ügynökség tájékoztatása

a) Ha jelentős probléma merül fel az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak a bevezetésével kapcsolatban, az illetékes hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell az ügynökséget.

b) Az illetékes hatóságnak közölnie kell az ügynökséggel az általa kapott, CAMO.A.160. pont szerinti eseményjelentésekben szereplő, a repülésbiztonság szempontjából jelentős információkat.

CAMO.B.135. Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

a) A 376/2014/EU rendelet és az (EU) 2015/1018 bizottsági végrehajtási rendelet ( 17 ) sérelme nélkül, az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonsággal kapcsolatos információk megfelelő szintű gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére.

b) Az ügynökségnek létre kell hoznia egy rendszert a repülésbiztonságra vonatkozóan részére megküldött lényeges információk megfelelő szintű elemzésére, és haladéktalanul tájékoztatnia kell mindenről - ideértve az ajánlásokat és a végrehajtandó kiigazító intézkedéseket - a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy azok időben megoldást találhassanak az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak hatálya alá eső termékeket, alkatrészeket, berendezéseket, személyeket és szervezeteket érintő repülésbiztonsági problémákra.

c) Az a) és b) pontban említett információk kézhezvétele után az illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a repülésbiztonsági problémák elhárítására.

d) A (c) bekezdés szerinti intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell minden olyan személyt és szervezetet, akinek/amelynek az (EU) 2018/1139/EK rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak értelmében meg kell felelnie ezen intézkedéseknek. Az illetékes hatóságnak értesítenie kell az intézkedésekről az ügynökséget is, valamint ha közös fellépésre van szükség, akkor a többi érintett tagállamot is.

CAMO.B.200. Menedzsmentrendszer

a) Az illetékes hatóságnak fel kell állítania és fenn kell tartania egy irányítási rendszert, amely legalább a következőket tartalmazza: 1. a szervezetet, valamint annak az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak való megfeleléshez használt eszközeit és módszereit leíró dokumentált irányelvek és eljárások. Azon eljárások, melyeket naprakészen kell tartani, alapvető munkadokumentumként szolgálnak a szóban forgó illetékes hatóság minden idekapcsolódó feladatához; 2. elegendő számú személyzet az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Hatályban kell lennie egy olyan rendszernek, amely tervezhetővé teszi a személyzet rendelkezésre állását, így biztosítva az összes feladat megfelelő szintű ellátását; 3. olyan személyzet, amely képesítéssel rendelkezik a rá ruházott feladatok végrehajtására, rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal, valamint kezdeti, majd szinten tartó képzésben részesült, ami biztosítja folyamatos alkalmasságát; 4. megfelelő létesítmények és irodák az illetékes hatóságra ruházott feladatok ellátásához; 5. a felügyeleti rendszer vonatkozó követelményeknek való megfelelését és az eljárások - köztük a létrehozandó belső ellenőrzési folyamat és a repülésbiztonsági kockázatkezelési eljárások - helytállóságát figyelemmel kísérő funkció. A megfelelés nyomon követésének része egy visszajelző rendszer is, amely segítségével az ellenőrzések során tett, a meg nem felelésre vonatkozó szabálytalanságokat lehet jelenteni az illetékes hatóság felső vezetésének, biztosítva ezzel a szükséges kiigazító intézkedések meghozatalát; 6. olyan személy vagy személyek csoportja, aki/amely közvetlen felelősséggel tartozik az illetékes hatóság felső vezetésének a megfelelést nyomon követő funkcióért.

b) Az illetékes hatóságnak minden tevékenységi területén - a felügyeleti rendszer is beleértve - ki kell jelölnie egy vagy több személyt, aki teljes körű felelősséggel tartozik a vonatkozó feladat(ok) irányításáért.

c) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania a többi érintett illetékes hatósággal az összes szükséges információ - és ezen belül a tevékenységüket a tagállamok területén gyakorló, de jogosításukat más tagállam illetékes hatóságától vagy az ügynökségtől kapott személyek és szervezetek ellenőrzésének eredményeképpen feltárt összes szabálytalansággal és az azok nyomán hozott intézkedésekkel kapcsolatos információ - kölcsönös cseréjében való részvételhez és az egymás segítéséhez szükséges eljárásokat.

d) A felügyeleti rendszerhez kapcsolódó eljárásoknak és azok módosításainak egy példányát egységesítés céljából elérhetővé kell tenni az ügynökség - vagy kérésre - az e rendelet hatálya alá eső szervezetek részére.

CAMO.B.205. Minősített szervezetekre ruházott feladatok

a) Az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak hatálya alá eső személyek vagy szervezetek első jogosításával, illetve folyamatos ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a tagállamok kizárólag minősített szervezetekre ruházhatják. A feladatok kiosztásakor az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell: 1. egy olyan hatályos rendszer létrehozásáról, amelynek segítségével első alkalommal, majd pedig folyamatosan értékelni lehet azt, hogy a minősített szervezet megfelel-e az (EU) 2018/1139 rendelet VI. mellékletének ("A minősített szervezetekre vonatkozó alapvető követelmények"). Ezt a rendszert és az értékelések során kapott eredményeket dokumentálni kell; 2. egy, a minősített szervezettel kötött, dokumentált, mindkét fél részéről a megfelelő vezetői szinten jóváhagyott megállapodásról, amely egyértelműen meghatározza az alábbiakat: i. az elvégzendő feladatok; ii. a benyújtandó nyilatkozatok, jelentések és nyilvántartások; iii. a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek; iv. a kapcsolódó felelősségi körök; v. a feladatok végrehajtása során a felek tudomására jutott információk védelme.

b) Az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy a CAMO.B.200. a) 5. pont által megkövetelt belső ellenőrzési folyamat és a repülésbiztonsági kockázatok kezelésére szolgáló eljárás kiterjedjen a nevében végrehajtott összes jogosítással és folyamatos ellenőrzéssel kapcsolatos feladatra.

CAMO.B.210. Változások az irányítási rendszerben

a) Az illetékes hatóságnak fenn kell tartania egy olyan hatályos rendszert, amely azonosítja az illetékes hatóságnak az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos képességeit érintő változásokat. Ennek a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy az illetékes hatóság megtegye a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy felügyeleti rendszere a kívánalmaknak megfelelő és hatékony maradjon.

b) Az illetékes hatóságnak naprakészen kell tartania felügyeleti rendszerét, hogy az időszerűen tükrözze az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak a változásait, és ezáltal biztosítani tudja azok hatékony végrehajtását.

c) Az illetékes hatóságnak értesítenie kell az ügynökséget azon képességeinek megváltozásáról, amelyek az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai szerinti feladatainak végrehajtásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatosak.

CAMO.B.220. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóság kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi az alábbiak megfelelő tárolását, hozzáférhetőségét és megbízható nyomon követhetőségét: 1. az irányítási rendszer dokumentált irányelvei és eljárásai; 2. a személyzet képzési, minősítési és jogosítási adatai; 3. a feladatok kiosztása, beleértve a CAMO.B.205. pontban előírt elemeket, valamint a kiosztott feladatok részletes adatait is; 4. a tanúsított szervezetek tanúsítási eljárásai és folyamatos felügyelete, ideértve: i. a szervezeti bizonyítvány iránti kérelmet; ii. az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programját, beleértve az összes értékelési, ellenőrzési és vizsgálati bejegyzést; iii. a szervezeti bizonyítványt, valamint annak minden változását; iv. a felügyeleti program másolatát az esedékes, illetve már elvégzett auditok felsorolásával; v. valamennyi hivatalos levélváltás másolatát; vi. a szabálytalanságok és a kiigazító intézkedések részleteit, az intézkedések lezárásának időpontját, valamint az esetleges mentesítések és végrehajtási intézkedések részleteit; vii. a CAMO.B.300. d) pont szerinti bármely más illetékes hatóság által kiadott értékelési, ellenőrzési és vizsgálati jelentéseket; viii. valamennyi szervezeti légialkalmasság-irányítási szabályzatot vagy kézikönyvet és azok módosításait; ix. az illetékes hatóság által jóváhagyott minden más dokumentum másolatát; 5. a szervezetek által javasolt alternatív megfelelési módozatok értékelése és az ügynökség tájékoztatása azokról, valamint az illetékes hatóság által használt alternatív megfelelési módozatok értékelése; 6. a CAMO.B.125. pontnak megfelelő biztonsági információk és nyomon követő intézkedések; 7. az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai szerinti rugalmassági előírások.

b) Az illetékes hatóságnak jegyzéket kell vezetnie az általa kibocsátott összes szervezeti bizonyítványról.

c) Az a) és b) pontban említett valamennyi bejegyzést a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében legalább 5 évig kell megőrizni.

d) Az a) és b) pontban említett valamennyi bejegyzést kérésre egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

CAMO.B.300. Felügyeleti elvek

a) Az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell a következőket: 1. a szervezetekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés a szervezeti bizonyítvány kiadása előtt, amennyiben alkalmazandó; 2. az általa minősített szervezetek folyamatos megfelelése a rájuk vonatkozó követelményeknek; 3. az általa kötelezően előírt megfelelő repülésbiztonsági intézkedések végrehajtása a CAMO.B.135. c) és d) pont szerint.

b) Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 1. olyan dokumentációnak kell kísérnie, amelyet kifejezetten arra szántak, hogy útmutatást nyújtson a repülésbiztonság ellenőrzéséért felelős személyeknek feladataik végrehajtásához; 2. tájékoztatnia kell az érintett szervezeteket a repülésbiztonság ellenőrzését célzó intézkedések eredményeiről; 3. értékeléseken, átvizsgálásokon és vizsgálatokon kell alapulnia, beleértve az előre be nem jelentett ellenőrzéseket is; 4. amennyiben további intézkedésekre van szükség - beleértve a CAMO.B.350. pontban ("Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések") előre jelzett intézkedéseket is -, ezt alátámasztó bizonyítékokat kell szolgáltatnia az illetékes hatóság részére.

c) Az a) és b) pont szerinti ellenőrzés hatókörének meghatározásakor figyelembe kell venni a múltbeli ellenőrzési tevékenység eredményeit és a repülésbiztonsági prioritásokat.

d) Ha a szervezet létesítményei egynél több tagállamban találhatók, a CAMO.A.105. pont szerinti illetékes hatóság beleegyezhet abba, hogy a felügyeleti feladatokat azon tagállam(ok) illetékes hatósága(i) hajtsák végre, ahol a létesítmények találhatók, vagy - amennyiben a létesítmények harmadik országban találhatók - az ügynökség. Az ilyen megegyezés hatálya alá eső szervezeteket tájékoztatni kell a megegyezés meglétéről és hatóköréről.

e) A más államban található létesítményekben végzett felügyelet esetében a CAMO.A.105. pontban meghatározott illetékes hatóságnak, mielőtt az ilyen létesítményekben helyszíni ellenőrzést vagy vizsgálatot végezne, tájékoztatnia kell az adott állam illetékes hatóságát, illetve harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek létesítményei esetében az ügynökséget.

f) Az illetékes hatóságnak össze kell gyűjtenie és fel kell dolgoznia az ellenőrzés szempontjából hasznosnak ítélt összes információt, beleértve az előre be nem jelentett vizsgálatok szempontjait is.

CAMO.B.305. Felügyeleti program

a) Az illetékes hatóságnak ki kell alakítania és fenn kell tartania egy olyan felügyeleti programot, amely felöleli a CAMO.B.300. pont által előírt felügyeleti feladatokat.

b) Az ellenőrzési programot a szervezet egyedi jellegét, tevékenységének összetettségét, a múltbeli minősítések és/vagy ellenőrzési tevékenységek eredményeit figyelembe véve kell kialakítani, és a programnak a kapcsolódó kockázatok felmérésén kell alapulnia. A felügyeleti programnak minden felügyelet-tervezési ciklusban tartalmaznia kell a következőket: 1. értékelések, átvizsgálások és vizsgálatok, beleértve az előre be nem jelentett ellenőrzéseket is, valamint adott esetben: i. a menedzsmentrendszerre vonatkozó értékelések és az eljárások ellenőrzéseit; ii. a szervezet által kezelt légi járművek releváns mintáján végzett termékellenőrzést; iii. a végrehajtott légialkalmassági felülvizsgálatok tekintetében végzett szúrópróbát; iv. a kiadott repülési engedélyek tekintetében végzett szúrópróbát; 2. a felelős vezető és az illetékes hatóság közötti megbeszélések, hogy mindkét fél megfelelően értesüljön a lényeges kérdésekről.

c) Az illetékes hatóság által minősített szervezetek esetében 24 hónapnál nem hosszabb ellenőrzés-tervezési ciklusokat kell alkalmazni.

d) A c) pont rendelkezései ellenére, a felügyelet-tervezési ciklus legfeljebb 36 hónapra meghosszabbítható, ha az illetékes hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a megelőző 24 hónapban: 1. a szervezet bizonyította, hogy hatékonyan azonosítja a repülésbiztonsági veszélyeket és kezeli az azokhoz kapcsolódó kockázatokat; 2. a szervezet a CAMO.A.130. pont szerint folyamatosan bizonyította, hogy teljes mértékben felügyel minden változást; 3. nem lettek megállapítva 1. szintű szabálytalanságok; 4. minden kiigazító intézkedés végre lett hajtva az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőre a CAMO.B.350. pontban meghatározottak szerint. A c) pont rendelkezései ellenére, az ellenőrzés-tervezési ciklus tovább hosszabbítható legfeljebb 48 hónapra, ha az 1-4. pontban foglalt feltételek mellett a szervezet kialakított, az illetékes hatóság pedig jóváhagyott egy olyan hatékony jelentéstételi rendszert, amely az illetékes hatóságot folyamatosan tájékoztatja a szervezet repülésbiztonsági teljesítményéről és a szabályozásnak való megfeleléséről.

e) Az ellenőrzés-tervezési ciklus lerövidíthető, ha bizonyíték van arra, hogy a szervezet repülésbiztonsági teljesítménye csökkent.

f) Az ellenőrzési programnak tartalmaznia kell az átvizsgálások, vizsgálatok és megbeszélések esedékességi dátumát, valamint ezen átvizsgálások, vizsgálatok és megbeszélések tényleges végrehajtásának dátumát.

g) Minden egyes ellenőrzés-tervezési ciklus befejezésekor az illetékes hatóságnak a jóváhagyás folytatásáról szóló ajánlást tartalmazó jelentést kell készítenie, amelyben ismerteti a felügyelet eredményeit is.

CAMO.B.310. Első tanúsítási eljárás

a) Amikor egy szervezet bizonyítvány első alkalommal történő kiadása iránti kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az adott szervezet teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az első tanúsításra irányuló vizsgálat során legalább egyszer megbeszélést kell tartani a szervezet felelős vezetőjével annak érdekében, hogy a vezető teljes mértékben tisztában legyen a tanúsítási eljárás jelentőségével, valamint azzal, hogy mely okból írja alá a szervezet nyilatkozatát a CAME-ben meghatározott eljárások betartására vonatkozóan.

c) Az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie minden szabálytalanságot, lezáró intézkedést (a szabálytalanság lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást.

d) Az illetékes hatóságnak írásban meg kell erősítenie a szervezet ellenőrzése során megállapított valamennyi szabálytalanságot. Az első tanúsításkor a bizonyítvány kiállítása előtt az illetékes hatóságot kielégítő módon ki kell igazítani az összes szabálytalanságot.

e) Miután meggyőződött arról, hogy a szervezet teljesíti a vonatkozó követelményeket, az illetékes hatóság: (1) kiadja e melléklet I. függelékében ("14. számú EASA-űrlap") meghatározott bizonyítványt; (2) hivatalosan jóváhagyja a CAME-t.

f) A bizonyítvány hivatkozási számát az ügynökség által meghatározott módon kell a 14. számú EASA-űrlap szerinti bizonyítványon feltüntetni.

g) A bizonyítványt korlátlan időtartamra kell kiállítani. A jogosultságokat és azon tevékenységi köröket, amelyekre a szervezet jogosult, ideértve az esetleges korlátozásokat is, a bizonyítvány(ok)hoz csatolt jóváhagyási feltételekben kell megadni.

h) Ha az illetékes hatóság engedélyezni szeretné egy szervezet számára, hogy a CAMO.A.130. c) pontnak megfelelően az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása nélkül vezessen be változtatásokat, az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia a változtatások körét ismertető, valamint a változtatások megvalósításának és bejelentésének módját ismertető vonatkozó CAME-eljárást.

CAMO.B.330. Változások

a) Amikor előzetes jóváhagyást igénylő változtatásra irányuló kérelmet kap, a jóváhagyás megadása előtt az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az adott szervezet teljesíti-e a vonatkozó követelményeket.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy a szervezet milyen feltételek mellett végezhet üzembentartási tevékenységet a változtatás ideje alatt, kivéve, ha úgy dönt, hogy a szervezet bizonyítványát erre az időre fel kell függeszteni.

c) Miután meggyőződött arról, hogy a szervezet teljesíti a vonatkozó követelményeket, az illetékes hatóság jóváhagyja a változtatást.

d) Ha szervezet előzetes jóváhagyást igénylő változtatásokat vezet be anélkül, hogy megkapta volna az illetékes hatóság erre vonatkozó, c) pont szerinti jóváhagyását, az illetékes hatóságnak - minden további végrehajtási intézkedés sérelme nélkül - fel kell függesztenie, korlátoznia kell vagy vissza kell vonnia a szervezet bizonyítványát.

e) Az előzetes jóváhagyást nem igénylő változtatások esetében az illetékes hatóságnak értékelnie kell a szervezet által a CAMO.A.130. c) ponttal összhangban küldött értesítésben szereplő információkat, hogy meg tudja ítélni, teljesíti-e a szervezet a vonatkozó követelményeket. Ha úgy találja, hogy a követelmények bármilyen módon nem teljesülnek, az illetékes hatóság: 1. értesíti a szervezetet a nem teljesítés tényéről, és további változtatásokat kér; 2. 1. vagy 2. szintű szabálytalanság esetén a CAMO.B.350. cikk szerint jár el.

CAMO.B.350. Szabálytalanságok és kiigazító intézkedések

a) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell egy, a szabálytalanságokat repülésbiztonsági jelentőségük szempontjából elemző rendszerrel.

b) Az illetékes hatóságnak 1. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve egy jóváhagyás vagy bizonyítvány feltételeinek való olyan jelentős meg nem felelést, amely csökkenti vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot. Az 1. szintű szabálytalanságok közé az alábbiak tartoznak: 1. nem biztosított az illetékes hatóság részére a CAMO.A.140. pont szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem; 2. a szervezet bizonyítványának megszerzése vagy a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása a benyújtott okirati bizonyíték meghamisításával történt; 3. bizonyíték van arra, hogy a szervezet bizonyítványát törvénysértő tevékenységre vagy csalásra használják; 4. nincs felelős vezető.

c) Az illetékes hatóságnak 2. szintű szabálytalanságnak kell minősítenie bármilyen, az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusaiban előírt követelményeknek, a szervezet eljárásainak és kézikönyveinek, illetve egy jóváhagyás vagy bizonyítvány feltételeinek való olyan meg nem felelést, amely csökkentheti vagy súlyosan veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

d) Ha az illetékes hatóság az ellenőrzés során vagy egyéb úton szabálytalanságot állapít meg az (EU) 2018/1139 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusai által megkövetelt minden egyéb tevékenység sérelme nélkül, írásban kell tájékoztatnia a szervezetet a szabálytalanságról, és kiigazító intézkedéseket kell kérnie a feltárt meg nem felelés(ek) megszüntetésére. Ha egy szabálytalanság közvetlenül egy légi járműre vonatkozik, az illetékes hatóságnak tájékoztatnia kell azt az államot is, amely a légi járművet lajstromozta. 1. 1. szintű szabálytalanságok esetében az illetékes hatóságnak azonnali és megfelelő intézkedéseket kell hoznia a szervezet tevékenységének betiltása vagy korlátozása, illetve ha szükséges, az 1. szintű szabálytalanság jellegétől függően a szervezet bizonyítványának mindaddig történő visszavonása, illetve részben vagy teljes mértékben történő korlátozása vagy felfüggesztése érdekében, amíg a szervezet sikeresen végre nem hajtotta a szükséges kiigazító intézkedéseket. 2. 2. szintű szabálytalanságok esetében az illetékes hatóság: i. a szervezet részére a kiigazító intézkedések végrehajtására a szabálytalanság jellegének megfelelő időszakot biztosít, amely először semmiképp nem lehet több 3 hónapnál. Az időszaknak a szabálytalansággal kapcsolatos azon írásbeli értesítés napjától kell kezdődnie, amely kiigazító intézkedést ír elő a megállapított meg nem felelés kezelésére. Ezen időszak végén és a szabálytalanság jellegétől és a szervezet múltbeli repülésbiztonsági teljesítményétől függően az illetékes hatóság az általa elfogadott kielégítő kiigazító intézkedési terv függvényében meghosszabbíthatja a 3 hónapos határidőt; ii. értékeli a szervezet által javasolt kiigazító intézkedési és végrehajtási tervet, és ha az értékelés eredménye az, hogy azok elegendőek a meg nem felelés(ek) kiküszöbölésére, elfogadja a tervet. 3. Amennyiben a szervezet nem nyújt be elfogadható kiigazító intézkedési tervet, vagy nem hajtja végre a javító intézkedéseket az illetékes hatóság által elfogadott vagy meghosszabbított határidőig, a szabálytalanságot 1. szintre kell emelni, és meg kell hozni a d) 1. pontban leírt intézkedéseket. 4. Az illetékes hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie az összes általa megállapított szabálytalanságról, vagy amelyről az e) pontnak megfelelően tájékoztatták, adott esetben az általa alkalmazott végrehajtási intézkedésekről, valamint a szabálytalanságok orvoslása érdekében végrehajtott összes kiigazító intézkedésről és azok végső határidejéről.

e) Ha valamelyik tagállamnak a CAMO.B.300. d) pont rendelkezései szerint eljáró hatósága azt észleli, hogy egy másik tagállam illetékes hatósága vagy az ügynökség által minősített szervezet nem felel meg az (EU) 2018/1139 rendeletnek és annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusainak, minden további végrehajtási intézkedés sérelme nélkül értesíti a minősítést végző vagy a nyilatkozatot fogadó illetékes hatóságot, megadva a szabálytalanság szintjét.

CAMO.B.355. Felfüggesztés, korlátozás és visszavonás

Az illetékes hatóság köteles:

a) a bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén felfüggeszteni;

b) a bizonyítványt a CAMO.B.350. pont értelmében felfüggeszteni, visszavonni vagy korlátozni;

c) a bizonyítványt felfüggeszteni abban az esetben, ha az illetékes hatóság ellenőrei a létesítmény helye szerinti államban fennálló biztonsági helyzet miatt 24 hónapon keresztül nem képesek ellátni felügyeleti feladataikat helyszíni ellenőrzés(ek) útján.

I. függelék

A légialkalmasság-irányító szervezet bizonyítványa - 14. számú EASA-űrlap

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

Vd. MELLÉKLET

(CAO-rész)

CAO.1. Általánosságok

E melléklet (CAO rész) alkalmazásában:

1.

"illetékes hatóság" : a)

a tagállamok egyikében székhellyel rendelkező szervezetek esetében a tagállam által kijelölt hatóság; b)

a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség;

2.

"tulajdonos" :

a légi jármű folyamatos légialkalmasságáért felelős személy, beleértve a következőket: i.

a légi jármű bejegyzett tulajdonosa; ii.

bérleti szerződés esetén a bérlő; iii.

az üzemeltető.

A. SZAKASZ

SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

CAO.A.010. Hatály

Ez a melléklet meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek a kombinált légialkalmassági szervezeteknek (CAO) meg kell felelniük ahhoz, hogy kérelmezés esetén jóváhagyják számukra a légi járművek és az azokba beszerelhető komponensek karbantartását és légialkalmasságának irányítását, valamint hogy abban az esetben is folytathassák e feladatok ellátását, ha az adott légi jármű nem minősül hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek és nem szerepel az 1008/2008/EK rendelet szerint engedélyezett légi fuvarozó üzembentartási bizonyítványában.

CAO.A.017. Megfelelési módozatok

a) A szervezetek az ügynökség által elfogadott megfelelési módozatoktól eltérő, alternatív megfelelési módozatokat is használhatnak arra, hogy igazolják az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelést.

b) Ha egy szervezet alternatív megfelelési módozatot kíván használni, akkor az alternatív megfelelési módozatok részletes leírásának benyújtásával előzetesen tájékoztatnia kell erről az illetékes hatóságot. A leírásnak tartalmaznia kell egy értékelést, amely igazolja, hogy az alternatív megfelelési módozat megfelel az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak. A szervezet az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása és az erről szóló értesítés kézhezvétele után használhatja az alternatív megfelelési módozatokat a CAO.B.017. pontnak megfelelően.

CAO.A.020. A jóváhagyás hatóköre

a) A CAO-nak a kombinált légialkalmassági szabályzatban (CAE) a CAO.A.025. pontban előírtak szerint meg kell adnia a jóváhagyás alapján végezhető tevékenységek körét. 1. A 2 730 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű (MTOM) repülőgépek, valamint az 1 200 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű vagy 4-nél több utas számára engedélyezett helikopterek esetében a tevékenységi körnek a leírásában fel kell tüntetni az egyes légijármű-típusokat. A tevékenységi kört érintő változásokat az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia a CAO.A.105. a) pontnak és a CAO.B.065. a) pontnak megfelelően. 2. Teljes gázturbinás hajtóművek esetében a tevékenységi kör leírásában fel kell tüntetni a hajtómű gyártóját, csoportját, sorozatát vagy típusát, vagy a karbantartási feladatokat. A tevékenységi kört érintő változásokat az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia a CAO.A.105. a) pontnak és a CAO.B.065. a) pontnak megfelelően. 3. Az a CAO, amelynél minden karbantartási feladatot egy személy tervez meg és hajt végre, nem lehet jogosult az alábbiak karbantartására: a) gázturbinás hajtóművel felszerelt repülőgépek (a "Légi járművek" osztály kategóriáiban jóváhagyott szervezetek esetében); b) gázturbinás hajtóművel vagy egynél több dugattyús hajtóművel felszerelt helikopterek (a "Légi járművek" osztály kategóriáiban jóváhagyott szervezetek esetében); c) 450 lóerő vagy annál nagyobb teljesítményű teljes dugattyús hajtóművek (a hajtóművek szerinti kategóriákban jóváhagyott szervezetek esetében); és d) teljes gázturbinás hajtóművek (a hajtóművek szerinti kategóriákban jóváhagyott szervezetek esetében). 4. Az 1. pontban említettektől eltérő légi járművek, a teljes gázturbinás hajtóművektől eltérő komponensek, valamint a roncsolásmentes vizsgálatokra szakosodott szolgáltatások esetében a tevékenységi kört a CAO felügyeli a CAO.A.025. a) 11. pontban meghatározott eljárás szerint. A teljes hajtóművektől eltérő alkatrészek karbantartása esetében a tevékenységi kört a következő rendszerminősítéseknek megfelelően kell osztályozni: i. C1: Légkondicionálás, nyomásszabályozás; ii. C2: Automatikus repülésirányító rendszerek; iii. C3: Kommunikációs és navigációs berendezések; iv. C4: Ajtók és nyílások; v. C5: Villamosenergia-ellátás és világítás; vi. C6: Felszerelés; vii. C7: Hajtómű; viii. C8: Vezérlőszervek; ix. C9: Tüzelőanyag; x. C10: Helikopter és forgószárnyak; xi. C11: Helikopter-hajtómű; xii. C12: Hidraulika; xiii. C13: Kijelző és adatrögzítő rendszer; xiv. C14: Futómű; xv. C15: Oxigén; xvi. C16: Légcsavarok; xvii. C17: Pneumatikus és vákuumrendszerek; xviii. C18: Jegesedés, eső és tűz elleni védelem; xix. C19: Ablakok; xx. C20: Szerkezeti elemek; xxi. C21: Vízballaszt; és xxii. C22: Teljesítményfokozó rendszer. Azok a szervezetek, amelyek jóváhagyása - e melléklettel összhangban - a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően az I. melléklet (M. rész) G. vagy F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerinti, már meglévő jóváhagyás alapján történik, a tevékenységi kör leírásában minden szükséges részletet megadnak annak biztosítása érdekében, hogy a jogosultságaik megegyezzenek a meglévő jóváhagyásban szereplőkkel.

b) A CAO jóváhagyását az e melléklet I. függelékében található minta alapján kell kiállítani.

c) A CAO a kombinált légialkalmassági szabályzatában meghatározottak szerint és a karbantartási dokumentációnak megfelelően gyárthatja az alkatrészek egy korlátozott körét arra a célra, hogy azokat a saját létesítményein belül végzett munka során felhasználja.

CAO.A.025. Kombinált légialkalmassági szabályzat

a) A CAO-nak rendelkezésre kell bocsátania egy kézikönyvet, amely legalább a következő információkat tartalmazza: 1. a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet mindenkor e melléklet és a kombinált légialkalmassági szabályzat követelményeinek megfelelően fog működni; 2. a tevékenységi kört, amelyre a kombinált légialkalmassági szabályzat vonatkozik; 3. a CAO.A.035. a) és b) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; 4. szervezeti ábra, amely bemutatja a CAO.A.035. a) és b) pontban felsorolt személy(ek) közötti felelősségi viszonyokat; 5. a tanúsító személyek jegyzéke és jóváhagyási hatáskörük (ha vannak ilyen személyek); 6. a légijármű-karbantartási programok kidolgozásáért és jóváhagyásáért felelős személyek jegyzéke és jóváhagyási hatásköre (ha vannak ilyen személyek); 7. a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek jegyzéke és jóváhagyási hatásköre (ha vannak ilyen személyek); 8. a repülési engedélyek kiadásáért felelős személyek jegyzéke (ha vannak ilyen személyek); 9. a létesítmények általános leírása és helye; 10. azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a CAO hogyan biztosítja az e mellékletben foglalt követelményeknek való megfelelést; 11. a CAE módosításának menete, a CAO.A.105. b) pont rendelkezéseinek megfelelően.

b) Az eredeti CAE-t az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) A CAE módosítását a CAO.A.105. pontnak megfelelően kell végezni.

CAO.A.030. Létesítmények

A CAO gondoskodik arról, hogy a tervezett munkák elvégzéséhez minden szükséges létesítmény, beleértve a megfelelő irodahelyiségeket, rendelkezésre álljon.

Továbbá, amennyiben a szervezet jóváhagyási hatásköre karbantartási tevékenységeket is magában foglal, a CAO biztosítja, hogy:

a) a szakműhelyek, a hangárok és a helyiségek megfelelően védve legyenek a szennyeződéstől és a környezeti hatásoktól;

b) rendelkezésre álljanak olyan biztonságos raktározási létesítmények a komponensek, a felszerelések, a szerszámok és az anyagok számára, amelyekben a tárolási feltételek úgy lettek kialakítva, hogy a nem üzemkész komponensek és anyagok minden más komponenstől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten legyenek tárolhatók; amelyekben a tárolási feltételek összhangban vannak a gyártó utasításaival; valamint amelyekhez a csak az arra feljogosított személyek férnek hozzá.

CAO.A.035. Személyi feltételek

a) A CAO-nak felelős vezetőt kell kineveznie, aki felhatalmazással rendelkezik a szervezet valamennyi tevékenységéhez szükséges finanszírozás biztosítására annak érdekében, hogy azok az e mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően elvégezhetők legyenek.

b) A felelős vezetőnek ki kell neveznie egy személyt vagy személyek egy csoportját, aki(k) felelős(ek) annak biztosításáért, hogy a CAO mindig megfeleljen e melléklet követelményeinek. Ezen személy(ek) közvetlen felettese a felelős vezető.

c) A b) pontban említett személyeknek - feladataiknak megfelelően - rendelkezniük kell a szükséges ismeretekkel, háttérrel és tapasztalattal a légialkalmasság-irányítás terén.

d) A CAO-nak megfelelően képzett személyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy el tudja végezni a tervezett munkát. A CAO jogosult arra, hogy ideiglenesen alvállalkozó személyzet segítségét vegye igénybe.

e) A CAO értékeli és rögzíti a teljes személyzet képesítését.

f) Az olyan szakfeladatokat ellátó személyeknek, mint a hegesztés vagy a roncsolásmentes vizsgálatok - a festékdiffúziós repedésvizsgálat kivételével - valamely hivatalosan elismert szabvány szerinti szakképesítéssel kell rendelkezniük.

CAO.A.040. Tanúsító személyek

a) A tanúsító személyeknek meg kell felelniük az 5. cikkben foglalt követelményeknek. A tanúsító személyek csak abban az esetben gyakorolják az üzembehelyezési jogosultságukat, ha a CAO biztosította, hogy: 1. a szóban forgó tanúsító személyek eleget tegyenek a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. b) pontjában foglalt követelményeknek, kivéve, ha az 5. cikk (6) bekezdése valamely tagállam nemzeti követelményeire utal, amely esetben e rendelet követelményeinek kell megfelelniük; 2. a szóban forgó tanúsító személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről, légijármű-komponens(ek)ről vagy mindkettőről, valamint az ilyen karbantartás elvégzéséhez szükséges szervezeti eljárásokról.

b) Az a) ponttól eltérve az alábbi, előre nem látható esetben, amikor a légi járművet fő állomáshelyén kívül helyezték üzemen kívül, és megfelelő tanúsító személyek nem állnak rendelkezésre, a karbantartási feladatok elvégzésével megbízott CAO egyszeri kivételes tanúsítási engedélyt bocsáthat ki: 1. a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó típusengedéllyel rendelkező valamely alkalmazottjának; 2. bármely, legalább hároméves karbantartási tapasztalattal rendelkező személynek, aki rendelkezik az ICAO érvényes légijármű-karbantartási engedélyével a tanúsítást igénylő légijármű-típusra, feltéve hogy az adott helyszínen nincs az e melléklet rendelkezései szerint jóváhagyott szervezet, és a megbízott CAO beszerzi és megőrzi az ilyen személy engedélyét és a tapasztalatára vonatkozó igazolásokat. Az egyszeri tanúsítási engedély kiadását a CAO a kibocsátástól számított 7 napon belül bejelenti az illetékes hatóságnak. Az egyszeri tanúsítási engedélyt kibocsátó CAO-nak biztosítania kell, hogy az ilyen, a repülésbiztonságot esetlegesen érintő karbantartási munkát ismételten ellenőrizzék.

c) Az a) ponttól eltérve, a CAE részeként jóváhagyandó, megfelelő eljárásoktól függően, a CAO az alábbi követelményeknek megfelelően képesített tanúsító személyeket alkalmazhat, amikor karbantartási támogatást nyújt kereskedelmi műveletekben érintett üzemben tartók részére: 1. ha a légialkalmassági utasítás (AD) olyan ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a CAO a légi jármű parancsnokának - annak szakszolgálati engedélye alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve, hogy a CAO garantálja, hogy az ilyen légijármű-parancsnok megfelelő gyakorlati képzésben részesült, és így a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően tudja végrehajtani; 2. ha egy légi jármű egy karbantartó telephelytől távol üzemel, a CAO a légi jármű parancsnokának - annak szakszolgálati engedélye alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy a szervezet garantálja, hogy a parancsnok megfelelő gyakorlati képzésben részesült, és így a feladatokat az előírt normának megfelelően tudja végrehajtani.

d) A CAO a szervezeti szabályzat részeként rögzíti a tanúsító személyek adatait, valamint naprakészen tartja a tanúsító személyek listáját, amelynek tartalmaznia kell azok jóváhagyási hatáskörének részleteit is.

CAO.A.045. Légialkalmasságot felülvizsgáló személyek

a) Annak érdekében, hogy a CAO számára jóváhagyják a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzését, valamint adott esetben a repülési engedélyek kiállítását, a CAO-nak az alábbi követelményeknek megfelelő légialkalmasság-felülvizsgáló személyekkel kell rendelkeznie: 1. legalább 1 év tapasztalattal rendelkeznek a vitorlázó repülőgépek és a ballonok légialkalmasságának fenntartása, valamint legalább 3 év tapasztalattal az összes többi légi jármű légialkalmasságának fenntartása területén; 2. rendelkeznek az e rendelet 5. cikke szerint kiállított szakszolgálati engedéllyel vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy az 1. pontban említetteken túl legalább még 2 év tapasztalattal rendelkeznek a vitorlázó repülőgépek és a ballonok légialkalmasságának fenntartása, valamint legalább 4 év tapasztalattal az összes többi légi jármű légialkalmasságának fenntartása területén; 3. rendelkeznek megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel.

b) Mielőtt a CAO engedélyt ad ki a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek részére a légialkalmasság felülvizsgálatának elvégzésére, a CAO-nak ki kell jelölnie azt a személyt, aki az illetékes hatóság felügyelete vagy a CAO légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének már jóváhagyott tagjának felügyelete mellett elvégzi a légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát. Amennyiben az említett felügyelt felülvizsgálat kielégítő eredménnyel zárul, az illetékes hatóság hivatalosan elfogadja az adott személy felvételét a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek közé.

c) A CAO köteles biztosítani, hogy a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek igazolni tudják, hogy a légialkalmasság fenntartása területén a közelmúltban megfelelő tapasztalatot szereztek.

d) Minden légialkalmasságot felülvizsgáló személyt fel kell venni a CAE egy olyan jegyzékébe, amely tartalmazza a b) pontban említett légialkalmassági felülvizsgálati engedélyt.

e) A CAO-nak minden légialkalmasságot felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amelynek adatokat kell tartalmaznia minden vonatkozó szakképesítésről, összegeznie kell az érintett személynek a légialkalmasság fenntartása terültén szerzett releváns tapasztalatait és elvégzett képzéseit, valamint tartalmaznia kell az engedélyének másolatát. Ha a személy már nem dolgozik a CAO-nál, legalább a munkaviszony megszűnésétől számított 2 évig meg kell őrizni az adatait a nyilvántartásban.

CAO.A.050. Komponensek, felszerelések és szerszámok

a) A CAO köteles: 1. rendelkezni a CAO.A.055. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott, vagy a CAE-ben leírt, igazoltan egyenértékű olyan felszerelésekkel és szerszámokkal, amelyek a szervezet jóváhagyásának keretében meghatározott napi karbantartási feladatok elvégzéséhez szükségesek; 2. rendelkezni egy olyan eljárással, amely biztosítja, hogy szükség esetén hozzá tudjon jutni a munkája elvégzéséhez szükséges minden más, csak alkalomszerűen használt felszereléshez és szerszámhoz.

b) A CAO-nak biztosítania kell, hogy az általa használt felszereléseket és szerszámokat valamely hivatalosan elismert szabványnak megfelelően ellenőrizzék és kalibrálják. A CAO a CAO.A.90. pontnak megfelelően köteles megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat, valamint a kalibráláshoz használt szabvány adatait.

c) A CAO - az adott esetnek megfelelően - az I. melléklet (M. rész) M.A.501. és M.A.504. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.501. és ML.A.504. pontja szerint ellenőrzi, osztályozza és megfelelően elkülöníti az összes hozzá beérkező komponenst.

CAO.A.055. Karbantartási dokumentáció és munkarendelések

a) A CAO-nak a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, az esettől függően rendelkeznie kell az I. melléklet (M. rész) M.A.401. pontjában vagy az Vb. melléklet (ML. rész) M.L.A.401. pontjában meghatározott alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azt fel kell használnia. Abban az esetben azonban, ha a karbantartási dokumentációt az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzése alatt áll rendelkezésre.

b) A karbantartás megkezdése előtt a CAO és a karbantartást kérő szervezet vagy személy között olyan írásbeli munkaszerződést kell kötni, amely az elvégzendő karbantartást egyértelműen meghatározza.

CAO.A.060. Karbantartási szabványok

Karbantartás végzésekor a CAO-nak a következő előírásoknak kell megfelelnie:

a) gondoskodnia kell arról, hogy minden karbantartást végző személy az e mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkezzen;

b) gondoskodnia kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett és tiszta (mindenféle szennyeződéstől mentes) legyen;

c) a CAO.A.055. pontban említett karbantartási dokumentációban és munkarendelésekben meghatározott módszereket, technikákat, szabványokat és utasításokat kell alkalmaznia;

d) a CAO.A.050. pontban meghatározott szerszámokat, felszerelést és anyagokat kell használnia;

e) gondoskodnia kell arról, hogy a karbantartás az M.A.401. pontban említett karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kerüljön végrehajtásra;

f) kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén gondoskodnia kell megfelelő létesítmények igénybevételéről;

g) gondoskodnia kell arról, hogy karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen;

h) gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra;

i) valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell tartania annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve az adott komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak-e, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették-e;

j) biztosítania kell, hogy valamennyi elvégzett karbantartási munka megfelelően rögzítésre és dokumentálásra kerüljön.

CAO.A.065. Légi jármű üzembehelyezési bizonyítványa

Az e melléklettel összhangban elvégzett minden légijármű-karbantartási tevékenységet követően az esettől függően az e melléklet (M. rész) M.A.801. pontjának vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.801. pontjának megfelelően ki kell adni a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát.

CAO.A.070. A komponensek üzembehelyezési bizonyítványa

a) Az e melléklettel összhangban elvégzett minden komponens-karbantartási tevékenységet követően az esettől függően az e melléklet (M. rész) M.A.802. pontjának vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.802. pontjának megfelelően ki kell adni a komponens üzembehelyezési bizonyítványát. Az I. melléklet (M. rész) II. függelékének megfelelően ki kell állítani az 1. számú EASA-űrlapot, kivéve az I. melléklet (M. rész) M.A.502. b) és d) pontjában és az Vb. melléklet (M. rész) M.A.502. pontjában foglalt esetekben, valamint a CAO.A.020. c) pont szerint gyártott komponensek esetében.

b) Az a) pontban említett 1. számú EASA-űrlap számítógépes rendszerből is generálható.

CAO.A.075. A légialkalmasság irányítása

a) A légialkalmasság irányítását az adott esettől függően az I. melléklet (M. rész) C. alrészében vagy az Vb. melléklet (ML. rész) C. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően kell végezni.

b) A CAO minden, az irányítása alatt álló légi jármű esetében: 1. kidolgozza és ellenőrzi az adott légi járműre vonatkozó légijármű-karbantartási programot (AMP): i. az Vb. mellékletnek (ML. rész) megfelelő légi járművek esetében jóváhagyja az AMP-t és annak módosításait, vagy ii. az I. mellékletnek (M. rész) megfelelő légi járművek esetében benyújtja jóváhagyásra az AMP-t és annak módosításait az illetékes hatósághoz, kivéve, ha annak jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) M.A.302. c) pontja szerinti közvetett jóváhagyási eljárással történik; 2. az AMP egy példányát átadja a tulajdonosnak; 3. biztosítja, hogy minden módosításhoz és javításhoz felhasznált adat megfeleljen az M.A.304. vagy - adott esetben - az ML.A.304. pontnak; 4. biztosítja, hogy valamennyi karbantartás elvégzésére az AMP szerint, az üzembe helyezésre pedig az adott esetnek megfelelően az I. melléklet (M. rész) A. szakaszának H. alrésze, a II. melléklet (145. rész) A. szakasza vagy az Vb. melléklet A. szakaszának H. alrésze (ML. rész) szerint kerüljön sor; 5. biztosítja, hogy minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást (AD) és a légi alkalmasság fenntartására kiható üzemi utasítást végrehajtsanak; 6. biztosítja, hogy a karbantartás során feltárt vagy bejelentetett minden hibát egy megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet vagy független tanúsító személy kijavítson; 7. biztosítja, hogy a légi járművet szükség esetén karbantartás céljából eljuttassák egy megfelelően jóváhagyott szervezethez vagy független tanúsító személyhez; 8. koordinálja a tervezett karbantartást, az AD alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezzék el; 9. kezeli és archiválja valamennyi, a légialkalmassági nyilvántartást és/vagy a légi járművek műszaki naplóját; 10. biztosítja, hogy a tömeg- és a súlypontjelentések a légi jármű adott állapotát tükrözzék.

CAO.A.080. Légialkalmasság-irányítási adatok

A CAO-nak az e melléklet (CAO-rész) CAO.A.075. pontjában említett légialkalmasság-irányítási feladatok elvégzéséhez az esettől függően rendelkeznie kell az I. melléklet (M. rész) M.A.401. pontjában vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.401. pontjában meghatározott alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azt fel kell használnia. Ezt a dokumentációt - az I. melléklet (M. rész) M.A.201. h) 2., M.A.201. i) 1. vagy M.A.201. i) 3. pontjában az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.201. e) 1. vagy ML.A.201. f) pontjában említett szerződés megkötése esetén - biztosíthatja a tulajdonos, amely esetben a CAO-nak csak a szerződés időtartama alatt kell rendelkeznie a szóban forgó dokumentációval, kivéve, ha e melléklet (CAO-rész) CAO.A.090. b) pontja szerint azt meg kell tartania.

CAO.A.085. A légialkalmasság felülvizsgálata

A CAO - az adott esetnek megfelelően - az I. melléklet (M. rész) M.A.901. pontja vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontja szerint elvégzi a légialkalmasság felülvizsgálatát.

CAO.A.090. Nyilvántartások vezetése

a) A CAO megőrzi az alábbi nyilvántartásokat: 1. e mellékletnek az üzembehelyezési bizonyítvány (CRS) kiállítására vonatkozó valamennyi követelményének a teljesítését igazoló karbantartási nyilvántartás, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is. A CAO köteles minden CRS-t másolatban - az elvégzett javításhoz vagy módosításhoz felhasznált javítási vagy módosítási adatok másolatával együtt - átadni a légi jármű tulajdonosának; 2. az alábbiak valamelyike által előírt légialkalmasság-irányítási nyilvántartások: i. az I. melléklet (M. rész) M.A.305 és - adott esetben - M.A.306. pontja; ii. az Vd. melléklet (ML. rész) ML.A.305. pontja; 3. amennyiben a CAO rendelkezik a CAO.A.095. c) pontban említett jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden, az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. a) pontja alapján kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (LFB), valamint minden kiadott vagy adott esetben meghosszabbított érvényességű ajánlást, továbbá köteles megőrizni valamennyi háttérdokumentumot; 4. amennyiben a CAO rendelkezik a CAO.A.095. d) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden olyan repülési engedélyt, amelyet a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.729. pontja alapján kiadott.

b) A CAO a munka tárgyát képező légi jármű vagy légijármű-komponens üzembe bocsátásának napjától számított 3 évig megőrzi az a) 1. pontban felsorolt nyilvántartások egy példányát, valamint minden kapcsolódó karbantartási dokumentációt.

c) A CAO a légi jármű végleges üzemen kívül helyezésének napjától számított 2 évig megőrzi az a) 2-4. pontban említett nyilvántartások egy példányát.

d) Minden nyilvántartást úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyen.

e) A karbantartási dokumentáció biztonsági másolatát tartalmazó valamennyi számítógépes hardvert az eredeti adatokat tartalmazó hardverekétől eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

f) Ha egy légi jármű vonatkozásában a légialkalmasság irányítását másik szervezet vagy személy veszi át, akkor ennek a szervezetnek vagy személynek minden, az a) 2-4. pontnak megfelelően megőrzött nyilvántartást is át kell adni. Az átadás időpontjától kezdve a b) és c) pont az átvevő szervezetre vagy személyre alkalmazandó.

g) Ha a CAO beszünteti működését, minden megőrzött nyilvántartást köteles átadni a következők szerint: 1. az a) 1. pontban említett nyilvántartásokat át kell adni vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának vagy az utolsó ügyfélnek, vagy az illetékes hatóság által meghatározott módon kell tárolni azokat; 2. az a) 2-4. pontban említett nyilvántartásokat át kell adni a légi jármű tulajdonosának.

CAO.A.095. A szervezet jogosultságai

A CAO az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

a) Karbantartás 1. karbantarthat bármely olyan légi járművet vagy komponenst, amelyre a jóváhagyása kiterjed, a jóváhagyási bizonyítványban és a CAE-ben meghatározott helyszíneken; 2. megszervezheti speciális szolgáltatások - a CAE-ban meghatározott és az illetékes hatóság által jóváhagyott megfelelő eljárások szerinti - elvégzését megfelelő képesítéssel rendelkező más szervezetnél a CAO ellenőrzése mellett; 3. karbantarthatja - a CAE-ben meghatározott feltételeknek megfelelően - a jóváhagyásában szereplő bármely légi járművet vagy komponenst bármely tetszőleges helyen, amennyiben a karbantartás szükségessége azért merül fel, mert a légi jármű üzemképtelenné vált, vagy mert eseti karbantartás vált szükségessé; 4. a karbantartás befejeztével - a CAO.A.065. vagy a CAO.A.070. ponttal összhangban - kibocsáthatja az üzembe helyezési bizonyítványt.

b) A légialkalmasság irányítása 1. irányíthatja azon légi járművek légialkalmasságát, amelyekre a jóváhagyása kiterjed; 2. az ML.A.302. b) 2. pontja értelmében az Vb. melléklettel (ML. rész) összhangban kezelt légi járművek esetében jóváhagyhatja az AMP-t; 3. a minőségbiztosítási rendszerén belül működő más szervezettel szerződés keretében elvégeztetheti a légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a jóváhagyási bizonyítványban felsorolt feladatok korlátozott körét; 4. az I. melléklet (M. rész) M.A.901. f) pontjának vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.901. c) pontjának megfelelően meghosszabbíthatja - az esetnek megfelelően - az illetékes hatóság, egy másik szervezet vagy egy másik személy által kiadott LFB-ket.

c) A légialkalmasság felülvizsgálata 1. Az a CAO, amelynek a székhelye valamely tagállam területén található, és a jóváhagyása kiterjed a b) pontban említett jogosultságokra, feljogosítható arra is, hogy - az adott esetnek megfelelően - az I. melléklet (M. rész) M.A.901. pontjával vagy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontjával összhangban légialkalmassági felülvizsgálatot végezzen, valamint: i. kiállítsa a kapcsolódó LFB-t vagy javasolja annak kiállítását; ii. meghosszabbítsa az aktuális LFB-t. 2. Az a CAO, amelynek a székhelye valamely tagállam területén található, és a jóváhagyása kiterjed az a) pontban említett jogosultságokra, feljogosítható arra is, hogy az Vb. melléklet (ML. rész) ML.A.903. pontjával összhangban légialkalmassági felülvizsgálatot végezzen és az LFB kiállítását.

d) Repülési engedély Az a CAO, amelynek a székhelye valamely tagállam területén található, és a jóváhagyása kiterjed c) pontban említett jogosultságokra, feljogosítható - a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.711. d) pontjával összhangban - repülési engedély kiállítására azon légi járművek tekintetében, amelyekre vonatkozóan LFB-t állíthat ki, ha a CAE-ban előírt megfelelő eljárás szerint tanúsítja a jóváhagyott repülési feltételeknek való megfelelést.

(e) A CAO számára egy vagy több jogosultság is jóváhagyható.

CAO.A.100. Minőségbiztosítási rendszer és szervezeti felülvizsgálat

a) Annak biztosítása érdekében, hogy a CAO folyamatosan megfeleljen e melléklet követelményeinek, a szervezetnek minőségbiztosítási rendszert kell létrehoznia és minőségügyi vezetőt kell kijelölnie.

b) A minőségbiztosítási rendszer figyelemmel kíséri a szervezet azon tevékenységeit, amelyek e melléklet hatálya alá tartoznak. A rendszer különös figyelemmel követi a következőket: 1. az összes említett tevékenységnek a jóváhagyott eljárások szerinti végrehajtása; 2. a szerződéses karbantartási munkák szerződés szerinti elvégezése; 3. a szervezet folyamatos megfelelése e rendelet követelményeinek.

c) A figyelemmel kísért nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni.

d) Amennyiben a CAO-ként jóváhagyott szervezetet e melléklettől eltérő melléklet szerint is jóváhagyták, a minőségbiztosítási rendszer kombinálható a másik mellékletben meghatározott rendszerrel.

e) Ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül, a CAO kis méretű CAO-nak tekintendő: (1) a CAO hatásköre csak az ML. rész hatálya alá tartozó légi járművekre terjed ki; (2) a CAO teljes munkaidős egyenértékben kifejezve legfeljebb 10 olyan személyt foglalkoztat, aki a karbantartásban részt vesz; (3) a CAO teljes munkaidős egyenértékben kifejezve legfeljebb 5 olyan személyt foglalkoztat, aki a légialkalmasság irányításában részt vesz.

f) Kis méretű CAO esetében az illetékes hatóság jóváhagyásával a minőségbiztosítási rendszer helyettesíthető rendszeres szervezeti felülvizsgálatokkal. Ebben az esetben, ha a CAO-nak nincs minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében a légialkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat.

CAO.A.105. Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

a) Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne: 1. az I. függelékben meghatározott jóváhagyási bizonyítványban szereplő információkat érintő változások, valamint az e mellékletben meghatározott jóváhagyási feltételeket érintő változások; 2. a CAO.A.035. a) és b) pontban említett személyeket érintő változások; 3. a CAO.A.020. a) 1. pontban említett tevékenységi körbe tartozó légijárműtípusok változása a 2 730 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű repülőgépek és az 1 200 kg-ot meghaladó maximális felszállótömegű vagy 4-nél több utas számára engedélyezett helikopterek tekintetében; 4. a CAO.A.020. a) 2. pontjában említett munka körének változása a teljes turbinás hajtóművek tekintetében; 5. a CAO.A.105. b) pontban meghatározott felügyeleti eljárás változásai.

b) A helyszíneket, a létesítményeket, a berendezéseket, az eszközöket, az anyagokat, az eljárásokat, a tevékenységi kört és a személyzetet érintő minden egyéb változást a CAO-nak a CAE-ban meghatározott felügyeleti eljárás szerint kell felügyelnie. A CAO e változások leírását, valamint a CAE megfelelő módosításait a változás napjától számított 15 napon belül benyújtja az illetékes hatóságnak.

CAO.A.110. Folyamatos érvényesség

a) A jóváhagyás határozatlan időre szól, és mindaddig érvényben marad, amíg a következő feltételek teljesülnek: 1. a szervezet továbbra is teljesíti e melléklet követelményeit, különösen a szabálytalanságoknak a CAO.A.115. pont szerinti kezelése tekintetében; 2. az illetékes hatóság hozzáféréssel rendelkezik a szervezethez annak érdekében, hogy ellenőrizhesse az e mellékletnek való folyamatos megfelelést; 3. az illetékes hatóság nem vonta vissza a jóváhagyást, illetve nem adták vissza azt.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a jóváhagyási bizonyítványt vissza kell juttatni az illetékes hatósághoz.

CAO.A.115. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság a CAO-rész követelményeinek való lényeges meg nem felelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság a CAO-rész követelményeinek való olyan meg nem felelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és veszélyeztetheti a repülésbiztonságot.

c) Miután a CAO.B.060. pontnak megfelelően értesítették egy szabálytalanságról, a CAO kiigazító intézkedési tervet fogad el, és az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül a hatóság számára kielégítő módon igazolja, hogy megtette a szabálytalanság kezeléséhez szükséges kiigazító intézkedéseket.

B. SZAKASZ

HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK

CAO.B.010. Hatály

E szakasz megállapítja az illetékes hatóságok által követendő közigazgatási rendelkezéseket a szervezetekre vonatkozóan az A. szakaszban meghatározott követelmények tekintetében.

CAO.B.017. Megfelelési módozatok

a) Az ügynökség kidolgozza a megfelelés elfogadható módozatait (AMC), amelyekkel igazolható az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés.

b) Az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelés emellett alternatív megfelelési módozatok használatával is igazolható.

c) Az illetékes hatóságnak létre kell hoznia egy rendszert annak értékelésére, hogy az ellenőrzése alatt álló szervezetek által használt alternatív megfelelési módozatok lehetővé teszik-e az (EU) 2018/1139 rendeletnek, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusoknak való megfelelést.

d) Az illetékes hatóságnak a CAO.A.017. ponttal összhangban értékelnie kell a szervezetek által javasolt alternatív megfelelési módozatokat: ehhez elemeznie kell a benyújtott dokumentumokat, és szükség esetén meg kell vizsgálnia az adott szervezetet. Amennyiben az illetékes hatóság megállapítja, hogy az alternatív megfelelési módozat összhangban van a (EU) 2018/1139 rendelettel, valamint az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokkal, akkor haladéktalanul: 1. értesíti a kérelmezőt, hogy az alternatív megfelelési módozat használható, és szükség esetén ennek megfelelően módosítja a kérelmező jóváhagyását vagy bizonyítványát; 2. értesíti az ügynökséget ezek tartalmáról, mellékelve az összes vonatkozó dokumentum egy példányát.

CAO.B.020. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságnak nyilvántartási rendszert kell létrehoznia, amely biztosítja az egyes bizonyítványok kibocsátása, érvényessége fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) Az illetékes hatóságoknak az e melléklettel összhangban jóváhagyott szervezetek felügyeletéhez szükséges nyilvántartásainak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk: 1. a szervezet jóváhagyása iránti kérelem; 2. a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, ideértve annak minden változását; 3. az auditáló program másolata, felsorolva a már elvégzett és esedékes auditok időpontját; 4. a folyamatos felügyelet CAO.B.055. pont szerinti nyilvántartása, beleértve minden audit-nyilvántartást; 5. valamennyi szabálytalanság, valamint a szabálytalanságok és ajánlások lezárásához szükséges int