31989L0666[1]

A Tanács tizenegyedik irányelve (1989. december 21.) a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről

A TANÁCS TIZENEGYEDIK IRÁNYELVE

(1989. december 21.)

a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről

(89/666/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 54. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

együttműködve az Európai Parlamenttel ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 );

mivel a letelepedési szabadságnak, az 58. cikk hatálya alá tartozó társaságok részéről történő gyakorlásának megkönnyítése érdekében a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja és a szabad letelepedés korlátozásának felszámolására vonatkozó általános program megköveteli azoknak a fedezeteknek az összehangolását, amelyeket a tagállamok társaságainak kell az érintett társaság tulajdonosai, valamint harmadik személyek érdekeinek védelmében biztosítani;

mivel erről az összehangolásról mindezidáig a legutóbb az 1985. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított 68/151/EGK első irányelv ( 4 ) gondoskodott; mivel erről a számvitel területén a legutóbb az 1985. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított, meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK negyedik irányelv ( 5 ), valamint a legutóbb az 1985. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK hetedik irányelv ( 6 ), és a számviteli dokumentumok kötelező könyvvizsgálatának elvégzéséért felelős személyek működésének engedélyezéséről szóló 84/253/EGK nyolcadik irányelv ( 7 ) rendelkezett;

mivel ezen irányelvek társaságokra vonatkoznak, de azok fióktelepei nem tartoznak a hatálya alá; mivel egy fióktelep létesítése, hasonlóan a leányvállalat alapításához, olyan lehetőséget jelent, amelyet ez idő szerint a társaságok a letelepedési jog alapján gyakorolhatnak egy másik tagállamban;

mivel az összehangolás hiánya a fióktelepek tekintetében, különösen a bejelentés és közzététel területén, megkülönböztetésekhez vezet tulajdonosok és harmadik személyek védelmében olyan társaságok között, amelyek fióktelep létesítésével, leányvállalat alapításával végzik tevékenységüket másik tagállam területén;

mivel a tagállamok jogszabályaiban az e területen történő megkülönböztetés a letelepedési jogok gyakorlását zavarhatja; mivel ennélfogva az ilyen megkülönböztetést, többek között a letelepedési jog gyakorlásának biztosítása érdekében, meg kell szüntetni;

mivel azoknak a személyeknek a védelmében, akik fióktelepen keresztül kerülnek a társasággal kapcsolatba, abban a tagállamban kell a fiókteleppel kapcsolatos bejelentésre és közzétételre vonatkozó intézkedéseket meghozni, ahol a fióktelep található; mivel egy fióktelep gazdasági és szociális hatása bizonyos tekintetben a leányvállalatéhoz hasonlítható, így társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a társasággal kapcsolatos bejelentés és közzététel megtörténjék a fióktelep vonatkozásában; mivel ennek szabályozásához célszerű igénybe venni a Közösségben a vagyonegyesítő társaságok esetében már bevezetett eljárást;

mivel az ilyen bejelentés és közzététel egy sor dokumentumra és lényeges adatra, valamint ezek módosításaira kiterjed;

mivel az ilyen bejelentés és közzététel- a képviseleti jogosultság, a cégnév és a társasági forma, valamint a társaság megszűnése és a fizetésképtelenségi eljárás kivételével - azokra az adatokra korlátozódhat, amelyek magát a fióktelepet érintik, annak a társaságnak a nyilvántartására való hivatkozással, amelyhez a szóban forgó fióktelep tartozik, tekintettel arra, hogy a hatályos közösségi szabályok értelmében ez utóbbi nyilvántartásban a társaság összes adata rendelkezésre áll;

mivel a fióktelepek számviteli dokumentumainak a közzétételére vonatkozó nemzeti rendelkezések, a társaságok számviteli dokumentumainak összeállítására, könyvvizsgálatára és közzétételére vonatkozó nemzeti rendelkezések összehangolását követően többé nem indokoltak; mivel ennélfogva elegendő, ha a társaság által ellenőrzött és feltárt számviteli dokumentumokat közlik a fióktelep nyilvántartásában;

mivel a fióktelep által használt üzleti levelezéseknek és megrendelőlapoknak legalább azokat az adatokat kell tartalmazniuk, amelyeket a társaság üzleti levelezésén és megrendelőlapjain használnak, valamint amelyek alapján a fióktelepet a cégnyilvántartásba bejegyezték;

mivel ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósítása és a társaság származási ország alapján történő minden megkülönböztetés elkerülése érdekében ennek az irányelvnek olyan társaságok fióktelepeit is figyelembe kell vennie, amelyek harmadik ország jogának hatálya alá tartoznak és olyan társasági formában működnek, amely összevethető a 68/151/EGK irányelv hatálya alá tartozó társaságok formáival; mivel az ilyen fióktelepek esetében meghatározott rendelkezéseket szükséges alkalmazni, amelyek eltérnek azoktól, amelyeket más tagállam jogának hatálya alá tartozó társaságokra kell alkalmazni, mivel a harmadik országban székhellyel rendelkező társaságokra a fent említett irányelvek nem vonatkoznak;

mivel ezen irányelv nem érinti azokat bejelentési és közzétételi követelményeket, amelyek a fióktelepek telepítésére más rendelkezések értelmében vonatkoznak, így például a munkavállalók információhoz való jogát a munkajogban, és az adójogot vagy a statisztikai célokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

Más tagállamban székhellyel rendelkező társaságok fióktelepei

1. cikk

(1) A fióktelepre vonatkozó okiratokat és adatokat, ha a fióktelepet egy tagállamban olyan társaság alapította, amelyre egy másik tagállam jogszabályai vonatkoznak, és amelyre a 68/151/EGK irányelvet kell alkalmazni, a fióktelep helye szerinti tagállam jogszabályai alapján az említett irányelv 3. cikkével összhangban bejelentik és közzéteszik.

(2) Amennyiben a fióktelep bejelentési és közzétételi követelménye eltér a társaságétól, a fiókteleppel lebonyolított üzleti forgalom tekintetében a fióktelep bejelentési és közzétételi követelménye az irányadó.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében említett okiratokat és adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott, a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszeren (a továbbiakban: a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer) keresztül. Az említett irányelv 3b. cikke és 3c. cikkének (1) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fióktelepek egyedi azonosítóval rendelkezzenek, amely lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat a nyilvántartások között a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő kommunikáció során. Ez az egyedi azonosító magában foglalja legalább a nyilvántartás szerinti tagállamnak, a származás helye szerinti nemzeti nyilvántartásnak és a fióktelep e nyilvántartásban szereplő számának azonosítását lehetővé tévő elemeket, valamint, adott esetben, az azonosítási hibák elkerülésére szolgáló jellemzőket.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben meghatározott kötelező bejelentés és közzététel kizárólag a következő okiratokra és adatokra terjed ki:

a) a fióktelep címe;

b) a fióktelep tevékenysége;

c) az a nyilvántartás, amelyben a 68/151/EGK irányelv 3. cikkében említett társasággal kapcsolatos aktát tartják, a nyilvántartási számmal együtt;

d) a társaság cégneve és társasági formája, valamint a fióktelep cégneve, amennyiben az nem egyezik meg a társaság cégnevével;

e) azoknak a személyeknek a kijelölése, hivatali ideje és személyi adatai, akik a társaság képviseletére jogosultak harmadik személyekkel szemben és bírósági eljárásokban, és

- jogszabály által meghatározott társasági szervként, vagy ilyen szerv tagjaként, összhangban a 68/151/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint a társaságra alkalmazandó bejelentési és közzétételi kötelezettséggel,

- mint a társaság állandó, a fióktelep tevékenységéért felelős képviselője, hatáskörének megjelölésével;

f) a társaság megszűnése, a felszámolók kinevezése, személyi adataik és felhatalmazásuk, valamint a felszámolás lezárása a bejelentésnek és közzétételének megfelelően, amennyiben arra a társaságnál a 68/151/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h), j) és k) pontjával összhangban került sor,

- a csődeljárások, csődegyezségek és hasonló eljárások;

g) a 3. cikk szerinti számviteli dokumentumok;

h) a fióktelep megszüntetése.

(2) A fióktelep helye szerinti tagállam előírhatja, hogy az 1. cikknek megfelelően jelentsék be és tegyék közzé a következőket:

a) a fent említett cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában említett személyek aláírása;

b) a létesítő okirat és az alapszabály, amennyiben az - a 68/151/EGK irányelv 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja értelmében - külön okirat tárgya, és ezeknek a dokumentumoknak a módosításai;

c) igazolás a fent említett cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett nyilvántartásból a társaság fennállásával kapcsolatban;

d) a társaság vagyonát terhelő, ebben a tagállamban található biztosítékok megjelölése, feltéve, hogy az ilyen bejelentés és közzététel a biztosítékok érvényességi feltétele.

3. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerinti kötelező bejelentés és közzététel kizárólag a társaság olyan számviteli dokumentumaira vonatkozik, amelyeket a társaságra vonatkozó tagállam jogszabályai alapján és összhangban a 78/660/EGK, 83/349/EGK és 84/253/EGK irányelvvel állapítottak meg, ellenőriztek és tártak fel.

4. cikk

A fióktelep helye szerinti tagállam előírhatja, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 3. cikkben említett dokumentumokat a Közösség más hivatalos nyelvén nyújtsák be és tegyék közzé és e dokumentumok fordítását hitelesítsék.

5. cikk

Ha egy tagállamban a társaság egynél több fióktelepet alapított, a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 3. cikkben említett bejelentésére és közzétételére a társaság választása szerinti fióktelep nyilvántartásában kerülhet sor.

Ebben az esetben a többi fiókteleppel kapcsolatos kötelező bejelentés és közzététel annak a fióktelepnek a nyilvántartására terjed ki, amelynél a bejelentés megtörtént, valamint arra a számra, amelyen az érintett fióktelepet ebbe a nyilvántartásba bevezették.

5a. cikk

(1) A társaság nyilvántartásában a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni az adott vállalattal szembeni esetleges felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítására és lezárására vonatkozó információk, valamint - amennyiben az a vállalat nyilvántartása szerinti tagállamban jogkövetkezményekkel jár - a vállalat nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó információkat.

(2) A fióktelep nyilvántartásában a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül biztosítani kell az (1) bekezdésben említett információ késedelem nélküli fogadását.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett információcsere a nyilvántartások számára ingyenes.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett információk beérkezését követően alkalmazandó eljárást a tagállamok határozzák meg. Ennek az eljárásnak biztosítania kell, hogy amennyiben egy társaság megszűnt, vagy a nyilvántartásból egyéb okból törölték, annak fióktelepeit indokolatlan késedelem nélkül szintén töröljék a nyilvántartásból.

(5) A (4) bekezdés második mondata nem vonatkozik a nyilvántartásból az érintett társaság jogi formájának megváltozása, egyesülés, szétválás, illetve a székhely határon átnyúló áthelyezése miatt törölt vállalatok fióktelepeire.

6. cikk

A tagállamok előírják, hogy az üzleti levelezésben és megrendelőlapokon, amelyeket a fióktelep használ, jelöljék meg azt a nyilvántartást is - a 68/151/EGK irányelv 4. cikkében megkövetelt adatokon kívül - amelyhez a fióktelepre vonatkozó aktát csatolták, valamint a nyilvántartási számot.

II. SZAKASZ

Harmadik országban székhellyel rendelkező társaságok fióktelepei

7. cikk

(1) A fióktelepre vonatkozó okiratokat és adatokat, ha a fióktelepet egy tagállamban olyan társaság alapította, amely nem tartozik egy tagállam jogának hatálya alá, de amely társasági formáját tekintve hasonló olyan típusú társaságokhoz, amelyekre a 68/151/EGK irányelvet kell alkalmazni, a fióktelep helye szerinti tagállam jogszabályai alapján az említett irányelv 3. cikkében megállapítottakkal összhangban kell feltüntetni.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

8. cikk

A 7. cikkben meghatározott kötelező bejelentés és közzététel legalább a következő dokumentumokra és adatokra terjed ki:

a) a fióktelep címe;

b) a fióktelep tevékenysége;

c) annak az államnak a joga, amelyet a társaságra alkalmazni kell;

d) amennyiben ez a jog úgy rendelkezik, az a nyilvántartás, amelybe a társaságot bevezették és a nyilvántartási szám;

e) a létesítő okirat és - amennyiben külön dokumentum tárgya - az alapszabály, valamint e dokumentumok valamennyi módosítása;

f) a társasági forma, a társaság székhelye és célkitűzése, valamint legalább évente a jegyzett tőke összege, amennyiben az erre vonatkozó felvilágosítást nem adják meg az e) pontban említett dokumentumokban;

g) a társaság cégneve, valamint a fióktelep cégneve, amennyiben az nem egyezik meg a társaság cégnevével;

h) azoknak a személyeknek a kijelölése, hivatali idejének lejárta és személyi adatai, akik jogosultak a társaság képviseletére harmadik személyekkel szemben és bírósági eljárásokban, mégpedig

- a jogszabályok által meghatározott társasági szerv, vagy ilyen szerv tagjának minőségében,

- a társaság állandó, a fióktelep tevékenységéért felelős képviselőjének minőségében;

Közölni kell, hogy milyen terjedelmű a képviseleti felhatalmazás, és hogy ezt önállóan vagy csak együttesen gyakorolhatják-e;

- a társaság megszűnése, a felszámolók kinevezése, személyi adatai és felhatalmazása, valamint a felszámolás lezárása;

- a társaságot érintő csődeljárás, csődegyezségek és hasonló eljárások;

j) a 9. cikk szerinti számviteli dokumentumok;

k) a fióktelep megszüntetése.

9. cikk

(1) A 8. cikk j) pontjában meghatározott kötelező bejelentés és közzététel a társaság számviteli dokumentumaira vonatkozik, amelyeket azon állam joga alapján készítettek el, ellenőriztek és tüntettek fel, amelynek hatálya alá a társaság tartozik. Amennyiben ezeket a dokumentumokat nem a 78/660/EGK, 83/349/EGK irányelv alapján, vagy azzal azonos értékű formában állítják össze, a tagállamok kérhetik azoknak a dokumentumoknak az összeállítását és feltüntetését, amelyek a fióktelep tevékenységére vonatkoznak.

(2) A 4. és 5. cikket kell alkalmazni.

10. cikk

A tagállamok előírják, hogy a fióktelep üzleti levelezésében és megrendelőlapjain jelöljék meg azt a nyilvántartást, amelyben a fióktelepre vonatkozó aktát tartják, valamint a fióktelep nyilvántartási számát. Amennyiben annak az államnak a joga, amelynek hatálya alá a társaság tartozik, megköveteli a nyilvántartásba vételt, közölni kell azt a nyilvántartást, amelybe a társaságot bevezették, valamint a társaság nyilvántartási számát.

III. SZAKASZ

A fióktelep adatai a társaság üzleti jelentésében

11. cikk

A 78/660/EGK irányelv 46. cikkének (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"e) a társaság meglévő fióktelepei".

IIIA. SZAKASZ

ADATVÉDELEM

11a. cikk

A személyes adatok ezen irányelvvel összefüggésben végzett feldolgozására a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanács irányelv ( 9 ) alkalmazandó.

IV. SZAKASZ

Átmeneti és záró rendelkezések

12. cikk

A tagállamok szankciót helyeznek kilátásba arra az esetre, ha az 1., 2., 3., 7., 8. és 9. cikkben előírt adatközlésre nem kerül sor, vagy ha a 6. és 10. cikk értelmében meghatározott tájékoztatás az üzleti levelezésben és a megrendelőlapokon nem történik meg.

13. cikk

Minden tagállam meghatározza, hogy mely személyek kötelesek eleget tenni az adatközlésre vonatkozóan itt előírt formai követelményeknek.

14. cikk

(1) A 3. és 9. cikk nem vonatkozik azokra a hitel- és pénzintézeti fióktelepekre, amelyek a 89/117/EGK ( 10 ) irányelv hatálya alá tartoznak.

(2) Későbbi összehangolásig a tagállamok eltekinthetnek a 3. és 9. cikk alkalmazásától a biztosítótársaságok által létesített fióktelepek esetében.

15. cikk

A 78/660/EGK irányelv 54. cikkét és a 83/349/EGK irányelv 48. cikkét el kell hagyni.

16. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok elrendelik, hogy az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket 1993. január 1-jétől kezdődően, és - a számviteli dokumentumokat illetően - először az éves beszámolóra az 1993. január 1-jén kezdődő vagy az abban az évben folyó üzleti évben kell alkalmazni.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

17. cikk

A 78/660/EGK irányelv 52. cikkével létrehozott összekötő bizottságnak ezenkívül feladata, hogy

a) a Szerződés 169. és 170. cikkének sérelme nélkül, különösen az annak alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő gyakorlati problémákkal foglalkozó rendszeresen tartott ülésékkel segíti ennek az irányelvnek az összehangolt alkalmazását;

b) szükség esetén javasolja a Bizottságnak a fent említett irányelv kiegészítését vagy módosítását.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 105., 1988.4.21., 6. o.

( 2 ) HL C 345., 1987.12.2., 76. o. és HL C 256., 1989.10.9., 72. o.

( 3 ) HL C 319., 1987.11.30., 61. o.

( 4 ) HL L 65., 1968.3.14., 8. o.

( 5 ) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

( 6 ) HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

( 7 ) HL L 126., 1984.5.12., 20. o.

( 8 ) HL L 258., 2009.10.1., 11. o.

Megjegyzés: a 2009/101/EK irányelv címe az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkei újraszámozásának figyelembevétele érdekében kiigazításra került, a Lisszaboni Szerződés 5. cikkének megfelelően; eredetileg a Szerződés 48. cikkének második bekezdése.;

( 9 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 10 ) HL L 44., 1989.2.16, 40. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0666 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0666&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0666-20120706 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0666-20120706&locale=hu