32004D0129[1]

A Bizottság határozata (2004. január 30.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2004) 152. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. január 30.)

az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2004) 152. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/129/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/119/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az arról az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakban a tagállamok engedélyezhetik a fenti irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, melyek a bejelentés időpontját követően két évvel már forgalomban vannak, amennyiben ezeket a hatóanyagokat egy munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2)

Az 1112/2002/EK bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv ( 3 ) 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. A negyedik szakaszban szereplő hatóanyagokat, amelyekkel kapcsolatban nem érkezett bejelentés a szükséges dosszié további elkészítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról, nem lehet felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek valamennyi engedélyét vissza kell vonniuk. E határozat I. melléklete felsorolja az ebbe a kategóriába tartozó hatóanyagokat.

(3)

A 451/2000/EK ( 4 ) és az 1490/2002/EK ( 5 ) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Azokat a hatóanyagokat, amelyekről nem nyújtottak be teljes dossziét, vagy amelyekről a bejelentők nyilatkozata szerint az előírt időkorláton belül nem fognak dossziét benyújtani, nem lehet felvenni a 94/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek valamennyi engedélyét vissza kell vonniuk. E határozat I. melléklete felsorolja az ebbe a kategóriába tartozó hatóanyagokat.

(4)

A Bizottság a tagállamok szakértőivel együtt tájékoztatást kapott e hatóanyagok egy részére vonatkozóan, és értékelte azt, ami az érintett hatóanyagok további használatának szükségességére mutatott rá. Ezekben az esetekben az alternatív megoldások kidolgozásának lehetővé tétele érdekében átmeneti intézkedéseket kell előírni.

(5)

Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél rövid az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő, ésszerű 12 hónapnál nem hosszabb türelmi időt előírni a meglévő készletek ártalmatlanítására, raktározására, forgalomba hozatalára és felhasználására annak lehetővé tétele értekében, hogy a meglevő készleteket legfeljebb egy további idényben felhasználhassák. Azokban az esetekben, ahol hosszabb előzetes értesítési idő áll rendelkezésre, ezt az időt le lehet rövidíteni, hogy a termesztési idény végén járjon le.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat I. mellékletében felsorolt hatóanyagokat nem lehet felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e határozat I. mellékletében felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit 2004. március 31-ig visszavonják.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a II. melléklet B. oszlopában felsorolt tagállamok az ugyanazon melléklet C. oszlopában felsorolt alkalmazásokra legkésőbb 2007. június 30-áig érvényben hagyhatják az ugyanazon melléklet A. oszlopában felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit, hogy lehetővé tegyék a szóban forgó hatóanyag hatékony alternatívájának kifejlesztését.

Az első albekezdésben előírt eltéréssel élő tagállamok biztosítják a következő feltételek betartását:

a) a folytatódó használat csak akkor engedélyezett, ha nincs káros hatása az emberek vagy állatok egészségére, és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet;

b) ezeket a 2004. március 31. után forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételek betartása érdekében újracímkézik;

c) az esetleges kockázatok csökkentése érdekében megtesznek minden megfelelő kockázatmérséklő intézkedést;

d) komolyan foglalkoznak az ilyen felhasználásra alkalmas alternatívák keresésével.

(3) Az érintett tagállamok legkésőbb 2004. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot a (2) bekezdés értelmében tett intézkedésekről és különösen az a)-d) pontok szerint hozott rendelkezésekről.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett bármely türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban az engedélyeket legkésőbb 2004. március 31-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2004. december 31-én jár le.

Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban az engedélyeket legkésőbb 2007. június 30-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2007. december 31-én jár le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hatóanyagok jegyzéke

A. RÉSZ

A 703/2001/EK bizottsági rendelet által szabályozott anyag (a munkaprogram második szakasza)

Metidation

B. RÉSZ

Az 1490/2002/EK bizottsági rendelet által szabályozott anyagok (a munkaprogram harmadik szakasza)

Cinoszulfuron

Klofencet

Klórflurenol

Flamprop-M

Flurenol

Hexaflumuron

Imazetapir

Nuarimol

Primiszulfuron

Pretilaklór

Kvinklorak

Streptomicin

Tridemorf

Triadimefon

C. RÉSZ

Az 1112/2002/EK bizottsági rendelet által szabályozott anyagok (a munkaprogram negyedik szakasza)

A. Vegyi hatóanyagok

(4E-7Z)-4,7-tridekadién-1-il-acetát

(4Z-9Z)-7,9-dodekadién-1-ol

(E)-10-dodecenil-acetát

(Z)-3-metil-6-izopropenil-3,4-dekadién-1-il-acetát

(Z)-3-metil-6-izopropenil-9-decén-1-il-acetát

(Z)-5-dodecén-1-il-acetát

(Z)-7-tetradekanol

(Z)-9-trikozén

(Z,Z)-oktadienil-acetát

2-propanol

3,7-dimetil-2,6-oktadienál

4-klór-3-metilfenol

7,8-epoxi-2-metil-oktadekán

7-metil-3-metilén-7-oktén-1-il-propionát

Akridines bázisok

Alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid

Alkil-dimetil-etil-benzil-ammónium-klorid

Ammónium-hidroxid

Ammónium-szulfát

Bárium-nitrát

Bifenil

Bórsav

Brómetalin

Kalciferol

Kalcium-cianid

Kalcium-oxid

Kalcium-foszfát

Poli(imino-imido-biguanidin) klórhidrátjai

Klorofillin

Kolekalciferol

Kolin-klorid

Corn steep liquor

Kumaklór

Kumafuril

Kumatetralil

Krimidin

Difetialon

Dioktil-dimetil-ammónium-klorid

Difacinon

Etántiol

Etil-hexanoát

Flokumafen

Fluoracetamid

Hidrogén-cianid

Izovál

Tejsav

Lauril-dimetil-benzil-ammónium-bromid

Lauril-dimetil-benzil-ammónium-klorid

Mészfoszfát

Metil-transz-6-nonenoát

Naftalén

Nitrogén

Oktil-decil-dimetil-ammónium-klorid

Hagymakivonat

Papain

p-krezil-acetát

p-diklórbenzol

Ferodim

Foszforsav

Növényi olajok/Kókuszolaj

Növényi olajok/Kukoricaolaj

Növényi olajok/Földimogyoró-olaj

Kálium-szorbát

Pronumon

Propionsav

Piranokumarin

Kvaterner ammónium-vegyületek

Szcillirozid

Szebacinsav

Szerrikornin

Nátrium-karbonát

Nátrium-klorid

Nátrium-cianid

Nátrium-dimetil-arzinát

Nátrium-hidroxid

Nátrium-o-benzil-p-klórfenoxid

Nátrium-propionát

Nátrium-p-t-amilfenoxid

Nátrium-tetraborát

Szójabab-kivonat

Szójababolaj, epoxilált

Sztrichnin

Kátrányolajok

Tallium-szulfát

Tiokarbamid

Transz-6-nonén-1-ol

Trimedlur

B. Mikroorganizmusok

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulózis vírus

Mamestra brassica magpolihedrózis vírus

Paradicsom mozaikvírus

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A. oszlopB. oszlopC. oszlop
HatóanyagTagállamAlkalmazás
Alkil-dimetil-benzil-ammónium-kloridBelgiumGombatermesztés céljára fenntartott kamrák és berendezések fertőtlenítése
FranciaországÜvegházak felületének és berendezéseinek fertőtlenítése
CinoszulfuromSpanyolországRizs
OlaszországRizs
Flamprop-MAusztriaTavaszi búza, tavaszi árpa, téli búza, téli árpa
DániaTavaszi árpa
HexaflumuronPortugáliaCitrusfélék
SpanyolországPinus fajok
MetidationFranciaországAlma, körte, szilva, citrusfélék
NémetországOlajrepce-mag
OlaszországOlajbogyó
PortugáliaAlma, körte, őszibarack, olajbogyó, szőlő, citrusfélék, mangó és elefántpálma
SpanyolországCitrusfélék, olajbogyó
GörögországOlajbogyó, alma, körte
Cipruscitrusfélék és olíva, téli alkalmazás lombhullató gyümölcsfáknál
SzlovákiaAlma, sárgabarack, szőlő, körte, őszibarack, szilva, dísznövények
PretilaklórFranciaországRizs
GörögországRizs
OlaszországRizs
KvinklorakSpanyolországRizs
GörögországRizs
PortugáliaRizs
OlaszországRizs
TriadimefonSvédországSzabadföldi eper
Üvegházi paradicsom és uborka

( 1 ) HL L 325., 2003.12.12., 41. o.

( 2 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 3 ) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

( 4 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

( 5 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0129 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0129&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0129-20050820 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0129-20050820&locale=hu

Tartalomjegyzék