32005R1056[1]

A Tanács 1056/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1056/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (14) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A stabilitási és növekedési paktum eredetileg a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletből (3), a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendeletből (4), valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumról szóló, 1997. június 17-i európai tanácsi állásfoglalásból (5) állt. A Stabilitási és Növekedési Paktum hasznosnak bizonyult a költségvetési fegyelem rögzítése szempontjából, ezáltal hozzájárult a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez szükséges, alacsony inflációs rátával és alacsony kamatlábbal jellemezhető, magas fokú makrogazdasági stabilitáshoz.

(2) 2005. március 20-án a Tanács elfogadta "A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának javításáról" szóló jelentést, melynek célja a költségvetés-politikai keret irányításának javítása és a nemzeti felelősség növelése a paktum gazdasági alapjainak megerősítése és hatékonyságának fokozása révén - mind a megelőzés, mind a korrekció területén -, az államháztartás hosszú távú teherbíró-képességének fenntartása, a növekedés ösztönzése, valamint az elkövetkező generációk túlzott megterhelésének elkerülése. A jelentést 2005. március 23-i ülésén az Európai Tanács következtetéseiben (6) elfogadta, és kinyilvánította, hogy az aktualizálja és kiegészíti a Stabilitási és növekedési paktumot, amelynek immár szerves részét képezi.

(3) A 2005. tavaszi Európai Tanács ülésén elfogadott, 2005. március 20-i Ecofin-jelentésnek megfelelően a tagállamok, a Tanács és a Bizottság újra megerősítik azon elkötelezettségüket, hogy - egymást segítve és egymásra nyomást gyakorolva - a Szerződést és a Stabilitási és Növekedési Paktumot hatékonyan és időben végrehajtják, továbbá szoros és konstruktív együttműködésben járnak el a gazdasági és költségvetési felügyelet során, hogy a paktum szabályainak biztos voltát és hatékonyságát garantálják.

(4) Az 1467/97/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtása kapcsán jóváhagyott továbbfejlesztések teljes körű alkalmazását.

(5) A túlzott hiány esetén követendő eljárás alkalmazásának vezérelve a túlzott hiány gyors kiigazítása. Az eljárásnak továbbra is egyszerűnek, átláthatónak és méltányosnak kell lennie.

(6) A súlyos gazdasági hanyatlásból eredő kivételes referenciaérték-túllépés fogalmát felül kell vizsgálni. Ennek során kellően figyelembe kell venni az Európai Unió gazdasági heterogenitását.

(7) A Bizottság a Szerződés 104. cikkének (3) bekezdése alapján mindenkor jelentést készít. Jelentésében a Bizottság megvizsgálja, hogy a 104. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek alkalmazandók-e. A 104. cikk (3) bekezdése alapján készített bizottsági jelentésnek megfelelő módon tükröznie kell a középtávú gazdasági helyzet alakulását, továbbá a középtávú költségvetési helyzet alakulását. Ezen felül kellő figyelmet kell fordítani minden olyan egyéb tényezőre, amely az érintett tagállam véleménye szerint lényeges a referenciaérték-túllépés átfogó minőségi értékeléséhez.

(8) Alapos figyelmet kell fordítani valamennyi, a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében végzett költségvetési értékelés során a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtását tükröző, a referenciaérték közelében maradó túllépésre, mivel ezen reformok végrehajtása a költségvetési helyzet rövid távú romlását okozza, miközben az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága egyértelműen javul. Különösen amikor a Szerződés 104. cikkének (12) bekezdése értelmében azt értékelik, hogy a túlzott hiány kiigazítására sor került-e, a Bizottság és a Tanács értékeli a túlzott hiány esetén követendő eljárás hiánymutatóinak alakulását, miközben figyelembe veszi az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét is.

(9) A túlzott hiány esetén követendő eljárás során hozott tanácsi határozatok eljárási határidejét meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy az érintett tagállam jobban illeszthesse fellépését nemzeti költségvetési eljárásához és koherensebb intézkedéscsomagot alakíthasson ki. Különösen a határidő, amelyen belül a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően határoznia kell a túlzott hiány fennállásáról, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet (7) 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők napjától számított négy hónapban kerül meghatározásra. Ez azokat az eseteket kezelné, amikor a költségvetés statisztikai adatait a Bizottság (Eurostat) nem érvényesítette röviddel a 3605/93/EK rendeletben meghatározott adatszolgáltatási határidőket követően.

(10) A túlzott hiány gyors kiigazítása érdekében a túlzott hiánnyal rendelkező tagállamoknak hatékony intézkedéseket kell hozniuk, és az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegükben egy minimális éves költségvetési javulást el kell érniük. Viszonyítási alapként a túlzott hiánnyal rendelkező országoknak a ciklikus hatásoktól megtisztított, egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes, éves minimális költségvetési erőfeszítést kell teljesíteniük.

(11) A tagállamok számára a hatékony lépések és intézkedések megtételére rendelkezésre álló maximális időszakot meg kell hosszabbítani a lépéseknek a nemzeti költségvetési eljáráshoz való jobb illeszthetősége, és a kidolgozottabb intézkedéscsomagok kialakítása érdekében.

(12) Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének megfelelő ajánlásra, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő közleményre adott válaszként hatékony lépéseket tett, és a túlzott hiánynak a Tanács által meghatározott határidőn belüli kiigazítását az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események akadályozzák, lehetővé kell tenni a Tanács számára, hogy a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlást, vagy a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közleményt adjon ki.

(13) A jelenlegi, a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők és a szankciók bevezetéséről szóló határozat közötti, a jelenlegi összesen maximum 10 hónapos időszak nem lenne összhangban az eljárás valamennyi lépésének módosított határidejével, és nem tenné lehetővé a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlások, illetve a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közlemények kibocsátását. A maximális időszakot ezért ki kell igazítani ezen módosításokkal összhangban.

(14) Az Egyesült Királyságra vonatkozó, a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására alkalmazandó, az 1467/97/EK rendelet mellékletében meghatározott rendelkezéseket is módosítani kell az említett változások tükrében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1467/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:

"(2) A Bizottság és a Tanács, amikor a Szerződés 104. cikkének (3)-(6) bekezdéseivel összhangban a túlzott hiány fennállását értékeli, illetve arról határoz, a referenciaérték súlyos gazdasági hanyatlásból eredő túllépését a 104. cikk (2) bekezdése a) pontjának második francia bekezdése értelmében kivételesnek ítélheti meg, ha a referenciaérték-túllépés a GDP volumene negatív éves növekedési ütemének, vagy a GDP volumenének a potenciális növekedéshez képest nagyon alacsony éves növekedési ütemével jellemezhető, hosszabban tartó időszak alatt felhalmozódott kibocsátási veszteségnek az eredménye.

(3) A Bizottságnak a Szerződés 104. cikke (3) bekezdésének megfelelő jelentés elkészítése során valamennyi, a cikkben feltüntetett érdemleges tényezőt figyelembe kell vennie. A Bizottság jelentésének megfelelő módon tükröznie kell a középtávú gazdasági pozíció alakulását (különösen a potenciális növekedés, a fennálló ciklikus feltételek, a politikáknak a lisszaboni menetrend összefüggésében történő végrehajtása, valamint a K + F és az innováció elősegítésére irányuló politikák vonatkozásában), továbbá a középtávú költségvetési helyzet alakulását (különösen a "kedvező időkben" megvalósított költségvetési konszolidációs erőfeszítések, az adósság fenntarthatósága, a közberuházások, és az államháztartás általános minőségének vonatkozásában). Ezen felül a Bizottságnak kellő figyelmet kell fordítania minden olyan egyéb tényezőre, amely az érintett tagállam véleménye szerint lényeges a referenciaérték-túllépés átfogó minőségi értékeléséhez, és amelyet az adott tagállam a Bizottság és a Tanács elé terjesztett. Ezzel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi szolidaritás előmozdításához és az európai politikai célok, különösen Európa egyesítésének eléréséhez történő pénzügyi hozzájárulások növelését, illetve magas szinten tartását célzó költségvetési erőfeszítésekre, amennyiben azok hátrányos hatással vannak valamely tagállam növekedésére és pénzügyi terheire. Egy kiegyensúlyozott, átfogó értékelésnek mindezen tényezőket tartalmaznia kell.

(4) Amennyiben az átfogó elv kettős feltétele - miszerint a (3) bekezdésben említett érdemleges tényezők figyelembe vétele előtt az államháztartási hiány a referenciaértékhez közeli marad, a referenciaérték-túllépés pedig átmeneti - teljes mértékben teljesül, ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni a túlzott hiány fennállásáról szóló határozathoz vezető (a Szerződés 104. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése szerinti) lépések során. A Tanács által készítendő kiegyensúlyozott, átfogó értékelésnek mindezen tényezőket tartalmaznia kell.

(5) A Bizottság és a Tanács a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében folytatott valamennyi költségvetési értékelés során kellő figyelmet szentel a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtásának.

(6) Amennyiben a Tanács a Szerződés 104. cikkének (6) bekezdése alapján úgy határozott, hogy valamely tagállamban túlzott hiány áll fenn, a Bizottság és a Tanács a 104. cikk szerinti további eljárási lépések során is figyelembe veszi a (3) bekezdésben említett érdemleges tényezőket, beleértve az e rendelet 3. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott lépéseket is. Az említett érdemleges tényezőket azonban nem kell figyelembe venni a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (6)-(9) és (11) bekezdésének megfelelően hozott határozatai egy részének vagy összességének visszavonásáról szóló, a 104. cikk (12) bekezdése értelmében hozott határozatakor.

(7) A referenciaértéket túllépő, de annak közelében maradó hiánnyal rendelkező tagállamok esetében, ha e túllépés a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformok végrehajtását tükrözi, a Bizottság és a Tanács az államilag irányított pillér reformjának költségét is figyelembe veszi a túlzott hiány esetén követendő eljárással kapcsolatos hiánymutatók alakulásának értékelésekor. A reform nettó költségét ezért lineáris degresszív alapon, ötéves átmeneti időtartamra figyelembe kell venni. E nettó költséget a Tanácsnak a 104. cikk (6)-(9) és (11) bekezdésének megfelelően hozott határozatai egy részének vagy összességének visszavonásáról szóló, a 104. cikk (12) bekezdése értelmében hozott határozatakor is figyelembe kell venni, amennyiben a hiány jelentős mértékben és folyamatosan csökkent, és elért egy, a referenciaértékhez közeli szintet."

2. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Tanács a túlzott hiány fennállásáról szabály szerint a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentés napjától számított négy hónapon belül, a Szerződés 104. cikke (6) bekezdésével összhangban határoz. Amennyiben úgy határoz, hogy a túlzott hiány fennáll, a Tanács a Szerződés 104. cikke (7) bekezdésével összhangban egyidejűleg ajánlásokat is tesz az érintett tagállamnak."

b) a (4) bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

"(4) A Tanács a Szerződés 104. cikk (7) bekezdésével összhangban tett ajánlása legfeljebb hat hónapos határidőt állapít meg az érintett tagállam által meghozandó hatékony intézkedésre. A Tanács ajánlása a túlzott hiány kiigazítására is megállapít egy határidőt, amelyet az annak megállapítását követő évben kell teljesíteni, kivéve ha különleges körülmények állnak fenn. Az ajánlásban a Tanács felkéri a tagállamot, hogy az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegében érje el az éves minimális, viszonyítási alapként a GDP legalább 0,5 %-át kitevő javulást a túlzott hiány ajánlásban szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében.

(5) Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdése értelmében tett ajánlásnak megfelelően hatékony lépéseket hozott, és az ajánlás elfogadását követően az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelő felülvizsgált ajánlás elfogadásáról. Nevezetesen, az e rendelet 2. cikke (3) bekezdésében említett érdemleges tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált ajánlás meghosszabbíthatja egy évvel a túlzott hiány kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanácsnak ajánlásában értékelnie kell az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, a gazdasági előrejelzések alapján előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását."

3. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

(1) A Tanácsnak azon határozatait, amelyekkel a Szerződés 104. cikke (9) bekezdésével összhangban az érintett résztvevő tagállamot felszólítja, hogy a költségvetési hiány csökkentésére intézkedéseket tegyen, a Tanácsnak attól a határozatától számított két hónapon belül kell meghoznia, amely megállapította, hogy a 104. cikk (8) bekezdésével összhangban eredményes intézkedést nem hoztak. A közleményben a Tanács felkéri a tagállamot, hogy az egyszeri és ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegében érje el az éves minimális, viszonyítási alapként a GDP legalább 0,5 %-át kitevő javulást a túlzott hiány közleményben szereplő határidőn belüli kiigazításának biztosítása érdekében.

(2) Amennyiben az érintett tagállam a Szerződés 104. cikkének (9) bekezdése szerinti közleménynek megfelelően hatékony lépéseket hozott, és a közlemény elfogadását követően az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események következnek be, a Tanács a Bizottság ajánlása alapján határozhat egy, a 104. cikk (9) bekezdésének megfelelő felülvizsgált közlemény elfogadásáról. Nevezetesen, az e rendelet 2. cikke (3) bekezdésében említett érdemleges tényezőket figyelembe vevő felülvizsgált közlemény meghosszabbíthatja egy évvel a túlzott hiány kiigazítására kitűzött határidőt. A Tanácsnak közleményében értékelnie kell az államháztartásra jelentős negatív hatással lévő, a gazdasági előrejelzések alapján előre nem látható kedvezőtlen gazdasági események fennállását."

4. A 6. cikk második mondatában a "két hónappal" kifejezés helyébe a "négy hónappal" kifejezés lép.

5. Az 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Ha egy résztvevő tagállam nem a Tanácsnak a Szerződés 104. cikk (7) és (9) bekezdése szerint egymást követően hozott határozataival összhangban jár el, a Tanácsnak a Szerződés 104. cikke (11) bekezdésével összhangban szankciót megállapító határozatát a 3605/93/EK rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentések napjától számított tizenhat hónapon belül meg kell hoznia. Abban az esetben, amikor az e rendelet 3. cikkének (5) bekezdése, vagy az 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, a tizenhat hónapos határidő annak megfelelően módosul. Gyorsított eljárást kell alkalmazni az olyan szándékosan tervezett költségvetési hiány esetén, amelyet a Tanács túlzottnak minősít."

6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Azon időszak, amely alatt az eljárást felfüggesztik, nem számít bele sem az e rendelet 6. cikkében említett időszakba, sem a 7. cikkében említett időszakba."

b) A rendelet a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendelet 3. cikke (4) bekezdésének első mondatában említett időszak lejártát követően, valamint az e rendelet 6. cikkének második mondatában említett időszak lejártát követően a Bizottságnak értesítenie kell a Tanácsot arról, hogy a hozott intézkedéseket elegendőnek tekinti-e a túlzott hiánynak a Tanács által szabott határidőn belüli kiigazításához szükséges előrehaladás biztosításához, feltéve, hogy azokat teljes mértékben végrehajtják, valamint hogy a gazdasági helyzet az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A Bizottság nyilatkozatát közzé kell tenni."

7. A Szerződés 104c., 109e., 109f. és 201. cikkére való hivatkozások helyébe a rendelet teljes szövegében a 104., 116., 117. és 269. cikkre való hivatkozás lép. Az Európai Unióról szóló szerződés D. cikkére való hivatkozás helyébe a 4. cikkre való hivatkozás lép.

8. Az 1467/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER

(1) HL C 144., 2005.6.14., 16. o.

(2) A 2005. június 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(4) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(5) HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

(6) Az Európai Tanács 2005. március 22-23-i ülése következtetéseinek 2. melléklete.

(7) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA ALKALMAZANDÓ HATÁRIDŐK

1. A tagállamok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, amikor a Tanács az e rendelet 2., 3., és 4. szakaszában szereplő határozatokat meghozza, figyelembe veszi az Egyesült Királyság költségvetési évének eltérését a költségvetési évtől azzal a céllal, hogy az Egyesült Királyság vonatkozásában költségvetési évének olyan pontján hozzon határozatokat, amely hasonló ahhoz, amikor más tagállamok esetében határozatokat hoz vagy fog hozni.

2. A következő I. oszlopban meghatározott rendelkezéseket felváltják a II. oszlopban meghatározott rendelkezések.

I. oszlopII. oszlop
»a 3605/93/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentés napjától számított négy hónapon belül«
(a 3. cikk (3) bekezdése)
„szabály szerint hat hónappal azon költségvetési év végét követően, amelyben a hiány felmerült”
»a megállapítását követő évben«
(a 3. cikk (4) bekezdése)
»a megállapítását követő költségvetési évben«
»a 3605/93/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) és (3) bekezdésében előírt jelentések napjától számított tizenhat hónapon belül«
(7. cikk)
»szabály szerint tizennyolc hónappal azon költségvetési év végét követően, amelyben a hiány felmerült«
»az előző évi«
(a 12. cikk (1) bekezdése)
»az előző költségvetési évi«”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1056 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1056&locale=hu

Tartalomjegyzék