32013R0171[1]

A Bizottság 171/2013/EU rendelete ( 2013. február 26. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I. és IX. mellékletének módosításáról, továbbá VIII. mellékletének felváltásáról; valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet I. és XII. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 171/2013/EU RENDELETE

(2013. február 26.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I. és IX. mellékletének módosításáról, továbbá VIII. mellékletének felváltásáról; valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet I. és XII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 5. cikke (4) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel:

(1) A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 12. cikke előírja, hogy az innovatív technológiák alkalmazása révén elért szén-dioxid-csökkentéseket figyelembe kell venni a gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának kiszámításakor. A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról szóló, 2011. július 25-i 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) részletes szabályokat állapít meg az innovatív technológiák jóváhagyására és minősítésére.

(2) A 443/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 2007/46/EK irányelvet annak biztosítása érdekében, hogy minden típus, változat és kivitel innovatív technológiák egyedi kombinációjának feleljen meg.

(3) Az egyes járművek szén-dioxid-megtakarításának hatékony nyomon követése céljából az ökoinnovációs technológiával felszerelt járműveket a jármű típusjóváhagyásának keretében kell minősíteni, és a megtakarításokat a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerint mind a típus-jóváhagyási dokumentációban, mind a 2007/46/EK irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatban meg kell adni.

(4) Következésképpen módosítani kell a típus-jóváhagyási eljárás során használt dokumentumokat annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az ökoinnovációs technológiákkal kapcsolatos információkat.

(5) A típusjóváhagyás céljára használt dokumentumok módosítása egyfelől arra irányul, hogy megfelelő adatok álljanak a jóváhagyó hatóságok rendelkezésére az ökoinnovációs technológiával felszerelt járművek minősítéséhez, másfelől pedig arra, hogy az ökoinnovációs technológiának köszönhetően megtakarított szén-dioxid az adott járműtípust, -változatot és -kivitelt kísérő jellemző információk részét képezze.

(6) A 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletét módosítani kell annak érdekében, hogy az a könnyű és nehéz haszongépjárművek által kibocsátott káros anyagokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vizsgálati eredményekre vonatkozó információkat is magában foglalja.

(7) Ezért a 2007/46/EK irányelvet és a 692/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletének helyébe az e rendelet II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

3. cikk

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(3) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(4) HL L 194., 2011.7.26., 19. o.

I. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A szöveg a következő 3.5.3., 3.5.3.1., 3.5.3.2. és 3.5.3.3. ponttal egészül ki: 3.5.3. A 443/2009/EK rendelet 12. cikke és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt járművek: igen/nem (1) 3.5.3.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében található meghatározás szerinti, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben) 3.5.3.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1) 3.5.3.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában meg kell ismételni) (w1)

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A magyarázó megjegyzések a következő megjegyzésekkel egészülnek ki:

"(w) Ökoinnovációs technológiák.

(w1) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(w2) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(w3) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(w4) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(w5) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege."

2. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az EK-megfelelőségi B nyilatkozatminta I. részének 2. oldala - M1 jármű-kategória (teljes és befejezett járművek) - a következő 49.3., 49.3.1. és 49.3.2. rovattal egészül ki:

49.3. ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1)

49.3.1. Az ökoinnovációs technológia általános kódja (p1): ...

49.3.2. Az ökoinnovációs technológia révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (p2) (ismételje meg mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában): ..."

b) A IX. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések a következő magyarázó megjegyzésekkel egészülnek ki:

"(p) Ökoinnovációs technológiák.

(p1) Az ökoinnovációs technológia általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia: (Pl. az időrendi sorrendben 10., 15. és 16. számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által a járműbe szerelt és minősített három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)

- a jóváhagyó hatóság kódja az ezen irányelv VII. melléklete szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(p2) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege."

II. MELLÉKLET

"VIII. MELLÉKLET

Vizsgálati eredmények

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében egynél több eredmény nem adható meg. Ugyanakkor megengedett változatonként több eredmény olyan összesítése, amely a legkedvezőtlenebb esetet jellemzi. Ez utóbbi esetben egy megjegyzés utal rá, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

A szabályozási alapaktus és a jóváhagyásra alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus száma. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Változat/kivitel:
Mozgó jármű (dB(A)/E):
Álló jármű (dB(A)/E):
… fordulatszám (min–1)

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyű haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Tüzelőanyag(ok) (1) ... (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz, ... Kettős tüzelőanyag-felhasználás: benzin/földgáz, cseppfolyós propángáz... Rugalmas tüzelőanyag-felhasználás: benzin/etanol, földgáz/hidrogén-földgáz keverék...)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat (2) (3) (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

Változat/kivitel:
CO (mg/km)
THC (összes szénhidrogén) (mg/km)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/km)
NOx (mg/km)
THC (összes szénhidrogén) + NOx (mg/km)
Részecskék (PM) tömege
Részecskék (P) száma (db/km) (1)

2.1.2. 2. típusú vizsgálat (2) (3) (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, alacsony fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, magas fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3. 3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ...

2.1.4. 4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ...... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések tartóssága):

- Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): ...

- Romlási tényező (DF): számításon alapuló/rögzített (4)

- Értékek:

Változat/kivitel:
CO (mg/km)
THC (összes szénhidrogén) (mg/km)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/km)
NOx (mg/km)
THC (összes szénhidrogén) + NOx (mg/km)
Részecskék (PM) tömege (mg/km)
Részecskék (P) száma (#/km) (1)

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten):

Változat/kivitel:
CO (g/km)
THC (összes szénhidrogén) (g/km)

2.1.7. OBD: van/nincs (4)

2.2. A nehéz haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok) (1) ... (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz, etanol...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei (5) (6) (7)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén) (mg/kWh)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (db/km) (1)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredményei (5)

Változat/kivitel:
Füstérték: … m–1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredményei (6) (7)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén) (mg/kWh)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/kWh) (1)
CH4 (mg/kWh) (1)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (db/km) (1)

2.2.4. Üresjárati vizsgálat (5)

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték (1)
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.3. Dízelfüst

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
Az elnyelési együttható kiigazított értéke (m–1):
A motor rendes üresjárati fordulatszáma:
A motor legnagyobb fordulatszáma
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A szén-dioxid-kibocsátási vizsgálatnak, a tüzelőanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálatnak és a jármű hatósugarára (elektromos hajtás esetén) vonatkozó vizsgálatnak az eredményei

A szabályozási alapaktus és a jóváhagyásra alkalmazandó legutolsó módosító szabályozási aktus száma:

3.1. Belső égésű motorok - a kívülről nem feltölthető (NOVC) hibrid hajtású elektromos járművek is ide értendők (5) (8)

Változat/kivitel:
Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (9)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (9)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (9)

3.2. Kívülről feltölthető (OVC) hibrid hajtású elektromos járművek (5)

Változat/kivitel:
Szén-dioxid-kibocsátás (A feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (B feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)

3.3. Tisztán elektromos járművek (5)

Változat/kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)

3.4. Hidrogénalapú üzemanyagcellával működő járművek (5)

Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsgálatok eredményei (10) (11) (12)

SZÖVEG HIÁNYZIK

4.1. Az ökoinnovációs technológia általános kódja (17)

Magyarázó megjegyzések

(h) Ökoinnovációs technológiák.

(1) Amennyiben a tüzelőanyagra korlátozások vonatkoznak, ezen korlátozások feltüntetése (pl. földgáz esetében az L tartomány vagy a H tartomány).

(2) Kétfajta tüzelőanyaggal üzemelő járművek esetében a táblázatot mindkét tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(3) A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek esetében a vizsgálatot mindkét tüzelőanyag tekintetében el kell végezni a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének I.2.4. ábrája szerint, a cseppfolyós propángázzal, illetve földgázzal/biometánnal (vagy egy-, vagy kétfajta tüzelőanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálat során használt különböző referenciagázok tekintetében, és a legrosszabb eredményeket egy külön táblázatban kell összefoglalni. Adott esetben a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.1.2.4. és 1.1.2.5. szakaszának megfelelően azt is meg kell adni, hogy az eredmények mérésen vagy számításon alapulnak-e.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) Adott esetben.

(6) Az Euro VI vonatkozásában az ESC WHSC-nek, az ETC pedig WHTC-nek értendő.

(7) Ha az Euro VI vonatkozásában a sűrített vagy cseppfolyós földgázzal üzemelő motorokat különböző referencia-tüzelőanyagokkal vizsgálják, a táblázatot minden vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(8) A táblázatot minden vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(9) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a »l/100 km« mértékegység helyébe a »m3/100 km« mértékegység lép, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a »kg/100 km«.

(10)

(h1) A táblázatot minden változat/kivitel tekintetében meg kell ismételni.

(11)

(h2) A táblázatot minden vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(12)

(h3) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(13)

(h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(14)

(h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(15)

(h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(16)

(h7) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege.

(17)

(h8) (Az ökoinnovációs technológia általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja az ezen irányelv VII. melléklete szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által a járműbe szerelt és minősített három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)"

III. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A melléklet a következő 4.3.5., 4.3.5.1 és 4.3.5.2. ponttal egészül ki:

"4.3.5. Ökoinnovációs technológiákkal felszerelt járművek

4.3.5.1. Egy vagy több, a 443/2009/EK rendelet 12. cikke és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű esetében a gyártás megfelelőségét az ökoinnovációs technológiák tekintetében a szóban forgó ökoinnovációs technológiákat jóváhagyó bizottsági határozat(ok)ban előírt vizsgálatok elvégzésével kell igazolni.

4.3.5.2. A 4.3.1., a 4.3.2. és a 4.3.4. pont előírásait is be kell tartani."

b) A 3. függelék a következő 3.5.3., 3.5.3.1., 3.5.3.2. és 3.5.3.3. ponttal egészül ki: 3.5.3. A 443/2009/EK rendelet 12. cikke és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt járművek: igen/nem (1) 3.5.3.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében található meghatározás szerinti, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (2) 3.5.3.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1) 3.5.3.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (3) (4)

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A 4. függelék a következőképpen módosul:

i. A 2.1. pontban a 6. típusú vizsgálathoz tartozó táblázatot a következő táblázat váltja fel:

„6. típusCO (g/km)Összes szénhidrogén (THC) (mg/km)
Mért érték”

ii. A 2.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.1.1. Kétfajta tüzelőanyaggal üzemelő járművek esetében az 1. típusú táblázatot mindkét tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni. A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek esetében az 1. típusú vizsgálatot mindkét tüzelőanyag tekintetében el kell végezni a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének I.2.4. ábrája szerint, a cseppfolyós propángázzal, illetve földgázzal/biometánnal (vagy egy-, vagy kétfajta tüzelőanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálat során használt különböző referenciagázok tekintetében, és a legrosszabb eredményeket egy külön táblázatban kell összefoglalni. Adott esetben a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.1.2.4. és 1.1.2.5. szakaszának megfelelően azt is meg kell adni, hogy az eredmények mérésen vagy számításon alapulnak-e."

iii. A függelék a következő 2.6. és 2.6.1. ponttal egészül ki: "2.6. Az ökoinnovációs technológiákkal kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményei (9) (10) 2.6.1. Az ökoinnovációs technológia általános kódja (15)

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A XII. melléklet a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. AZ ÖKOINNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

4.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerint annak a gyártónak, aki élni kíván az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásnak a járműbe szerelt, egy vagy több ökoinnovációs technológia alkalmazásából adódó csökkentésének lehetőségével, EK-típusbizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtania valamely jóváhagyó hatósághoz az adott ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű vonatkozásában.

4.2. A típusjóváhagyás céljára a járműbe szerelt ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátásokat az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban meghatározott eljárásnak és vizsgálati módszertannak megfelelően kell meghatározni, a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 10. cikke szerint.

4.3. Az ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások meghatározásához szükséges vizsgálatok elvégzése nem sérti azt a kötelezettséget, hogy adott esetben igazolni kell, hogy az ökoinnovációs technológiák megfelelnek a 2007/46/EK irányelvben meghatározott műszaki előírásoknak.

4.4. A típusjóváhagyás nem adható meg, ha az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű nem mutat legalább 1 g CO2/km kibocsátáscsökkentést a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikke szerinti, viszonyítási alapul vett gépjárműhöz képest."

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) Adott esetben.

(3) A táblázatot minden vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(4) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral."

(5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(6) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(7) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(8) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított kibocsátások összege.

(9) A táblázatot minden vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(10) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(11) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(12) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(13) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(14) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított CO2-kibocsátások összege.

(15) Az ökoinnovációs technológia általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja a 2007/46/EK irányelv VII. melléklete szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által a járműbe szerelt és minősített három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0171 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0171&locale=hu

Tartalomjegyzék