32011R0725[1]

A Bizottság 725/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. július 25. ) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 725/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 443/2009/EK rendelet 12. cikke alapján megállapítja a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyására és minősítésére, valamint a jóváhagyás kérelmezésére és a kérelmek értékelésére vonatkozó eljárásokat.

2. cikk

Hatály

(1) Nem tekinthetők innovatív technológiának a 443/2009/EK rendelet 1. cikkében említett integrált megközelítés részét képező alábbi intézkedések közé sorolt megoldások:

a) légkondicionáló rendszerek energiahatékonyságát javító fejlesztések;

b) a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek;

c) a gumiabroncsok gördülőellenását érintően a 661/2009/EK rendelet és az 1222/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó technológiák;

d) a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó sebességváltás-jelzők;

e) a bioüzemanyagok használata.

(2) Azon technológiákkal kapcsolatban nyújtható be adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem e rendelet szerint, amelyek esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a 2009-ben nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi legfeljebb 3 %-a van felszerelve az adott technológiával a 2019. december 31-ig benyújtott kérelmek esetén, illetve az n-4. évben nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi legfeljebb 3 %-a van felszerelve az adott technológiával - ahol az n. év a kérelem éve - a 2020. január 1-jétől benyújtott kérelmek esetén;

b) a technológia a jármű hatékony működésétől elválaszthatatlan elemhez kapcsolódik, és megfelel a 2007/46/EK irányelvben foglaltaknak.

(3) Adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem a standard vizsgálati eljárásra való hivatkozással nyújtható be az alábbiak szerint:

a) a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében említett új európai menetciklusra történő hivatkozással 2019. december 31-ig;

b) az (EU) 2017/1151 rendeletben ( 1 ) említett, könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásra (WLTP) történő hivatkozással 2018. március 14-től.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 443/2009/EK rendelet 2. és 3. cikkében található meghatározásokon felül a következők alkalmazandók:

a)

"innovatív technológia" : olyan technológia, illetve rokon műszaki jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkező - és kivétel nélkül a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozó - technológiák olyan kombinációja, amelyet alkalmazva a vizsgálati módszerek egyike szerint CO2-csökkentés mutatható ki;

b)

"beszállító" : az innovatív technológiának a gyártásmegfelelőség biztosításáért felelős gyártója, vagy annak az Unióban letelepedett, feljogosított képviselője, illetve az importőr;

c)

"kérelmező" : az a gyártó vagy beszállító, illetve gyártók vagy beszállítók azon csoportja, amely egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetéséért folyamodik;

d)

"ökoinnováció" : a Bizottság által e rendelet alapján jóváhagyott vizsgálati módszerrel kísért innovatív technológia;

e)

"független és tanúsított szervezet" : a 2007/46/EK irányelv 41. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, A vagy B kategóriás műszaki szolgálat, amely megfelel az említett irányelv 42. cikkében meghatározott követelményeknek, de amely nem tartozik az irányelv 41. cikkének (6) bekezdésével összhangban kijelölt műszaki szolgálatok közé;

f)

"kérvényező" : az a gyártó vagy beszállító, illetve gyártók vagy beszállítók azon csoportja, amely egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismeréséről szóló határozat módosítását kéri.

4. cikk

Adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésének kérelmezése

(1) Egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetése iránti kérelmet írásban kell benyújtani a Bizottsághoz. A kérelmet az összes igazoló dokumentummal együtt elektronikus levélben vagy adathordozón is be kell nyújtani, illetve elektronikus formátumban fel kell tölteni egy Bizottság által kezelt szerverre. Az írásos kérelemben tételjegyzéket kell készíteni az igazolásként benyújtott dokumentumokról.

(2) Adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező elérhetőségi adatai;

b) leírás az innovatív technológiáról és gépjárműbe való beépítésének módjáról, valamint igazolás arra vonatkozóan, hogy az adott technológia a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozik;

c) összefoglaló ismertetés az innovatív technológiáról, kitérve annak igazolására, hogy teljesülnek a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek, valamint az ezen bekezdés e) pontjában említett vizsgálati módszerről, amelyek a kérelem Bizottsághoz való beérkezésekor nyilvánosságra kerülnek;

d) az innovatív technológiával felszerelni kívánt vagy azzal ellátható egyedi gépjárművek körének hozzávetőleges jelzése, valamint becslés az érintett gépjárművek CO2-kibocsátásának ezen innovatív technológia révén elérhető csökkenéséről;

e) az innovatív technológia révén elért CO2-kibocsátáscsökkentés tanúsításához alkalmazott módszer, ideértve a 2. cikk (3) bekezdésében foglalt, alkalmazandó standard vizsgálati eljárásra való hivatkozást, illetve ha a Bizottság által előzetesen már jóváhagyott módszerről van szó, akkor az arra való hivatkozás;

ea) adott esetben - és az e) pontban említett módszeren felül - az innovatív technológiával ellátott valamennyi jármű minősítése során alkalmazandó egyszerűsített módszer a minősítendő CO2-csökkentés értékelésére, vagy előre meghatározott CO2-csökkentési értékek;

f) bizonyítékok az alábbiak tanúsítására:

i. az innovatív technológia révén az e) és - adott esetben - az ea) pontban meghatározottak szerint elért kibocsátáscsökkentés megfelel a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott vonatkozó küszöbértéknek, a technológia idővel bekövetkező esetleges minőségromlásával is számolva;

ii. az innovatív technológia révén elért CO2-csökkentés nem vagy csak részben releváns a CO2-kibocsátás mérésére alkalmazott, a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, valamint e rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott standard vizsgálati eljárás szempontjából;

iii. a kérelmező a 9. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint elszámoltatható az innovatív technológia révén elérhető CO2-kibocsátácsökkentésért;

iv. az adott járműnek a minősítés pillanatában az ea) pontban említett egyszerűsített értékelési módszer vagy előre meghatározott CO2-csökkentési értékek alkalmazásával tulajdonított CO2-csökkentési érték alacsonyabb vagy ugyanakkora, mint az innovatív technológia révén elért, az e) pontban említett vizsgálati módszer alkalmazásával meghatározott kibocsátáscsökkentés, ideértve az egyéb jóváhagyott ökoinnovációkkal való bármely esetleges kölcsönhatást is;

g) egy független és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentés, a 7. cikkben meghatározottak szerint.

5. cikk

Viszonyítási alap és ökoinnováció

(1) A kérelmező a 8. cikkben említett CO2-kibocsátás tanúsítása céljából:

a) kijelöl egy olyan ökoinnovatív járművet, amelyet ellát az adott innovatív technológiával, illetve - adott esetben - kijelöli az innovatív technológiát mint önálló alkotóelemet;

b) kijelöl egy másik járművet, amelyet nem lát el az adott innovatív technológiával, de amely minden egyéb tekintetben megegyezik az ökoinnovatív járművel, illetve - adott esetben - kijelöl egy viszonyítási alapul vett technológiát mint önálló alkotóelemet.

(2) Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a 8. és a 9. cikkben említett információk helytállóságát az (1) bekezdésben említettektől eltérő módon is bizonyítani tudja, az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelmében részletesen alá kell támasztania ezt a következtetését, ismertetve az azonos eredményre vezető alternatív módszert.

(3) Amennyiben az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem a 2. cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a WLTP-re történő hivatkozással kerül benyújtásra, a viszonyítási alapul vett jármű az abba az interpolációs családba tartozó jármű, amelyik a legkedvezőtlenebb esetet képviseli az ökoinnovációs csökkentés tanúsítása céljából.

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almelléklete 1.2.3.1. pontjának második albekezdése szerinti esetben a viszonyítási alapul vett jármű a H vizsgálati jármű.

A viszonyítási alapul vett jármű megválasztását szilárd és független statisztikai bizonyítékokkal kell alátámasztani, amelyek alapján ellenőrizhető feltételezések fogalmazhatók meg a viszonyítási alapul vett jármű alkalmasságára és reprezentativitására vonatkozóan.

6. cikk

Vizsgálati módszer

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszernek ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható eredményeket kell produkálnia, és megvalósítható módon, szilárd statisztikai szignifikanciával kell tudnia bizonyítani a vizsgált innovatív technológia CO2-kibocsátáscsökkentési hozadékait, adott esetben más ökoinnovációs megoldások kölcsönhatásának figyelembevételével.

(2) A Bizottság iránymutatást tesz közzé az (1) bekezdésben említett követelményeknek megfelelő, potenciálisan innovatív technológiák vizsgálatára szolgáló módszerek meghatározásáról.

7. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett ellenőrzési jelentést független és tanúsított szervezetnek kell elkészítenie, amely nem része a kérelmező vállalkozásnak, és azzal semmilyen egyéb kapcsolatban nem áll.

(1a) Amennyiben a kérelmező gyártók vagy beszállítók csoportja, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) a független és tanúsított szervezet a kérelmezői csoport minden egyes tagjára vonatkozóan elvégzi a (2) bekezdés a)-e) pontjában említett ellenőrzéseket, adott esetben az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem tartalmának függvényében;

b) amennyiben titoktartási okokból vagy versenyszempontok miatt szükséges, a kérelmezői csoport tagjai több ellenőrzési jelentést is csatolhatnak az ugyanazon kérelem alátámasztására szolgáló különböző adatkészletek tekintetében.

(2) Az ellenőrzési jelentés elkészítésének céljából a független és tanúsított szervezet:

a) ellenőrzi a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt jogosultsági követelmények teljesülését;

b) ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerint megadott információk megfelelnek-e a 9. cikkben meghatározott kritériumoknak;

c) ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszer alkalmas-e az innovatív technológia révén a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett gépjárművek vonatkozásában elérhető CO2-kibocsátáscsökkentés hitelesítésére, és megfelel-e a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek;

ca) ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének ea) pontja esetében az ott említett egyszerűsített értékelési módszer vagy előre meghatározott CO2-csökkentési értékek alkalmasak-e a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett megfelelő járművek vonatkozásában elérhető CO2-kibocsátáscsökkentés minősítésére, és megfelelnek-e a 4. cikk (2) bekezdése f) pontjának iv. alpontjában meghatározott minimumkövetelményeknek;

d) ellenőrzi, hogy a vizsgált innovatív technológia összeegyeztethető-e a gépjármű típusjóváhagyásához meghatározott vonatkozó követelményekkel;

e) nyilatkozatban jelenti ki, hogy megfelel az ezen cikk (1) bekezdésében rögzített követelménynek.

A c) és ca) ponttal összefüggésben a független és tanúsított szervezet rendelkezésre bocsátja az ellenőrzésről készült vizsgálati jegyzőkönyveket.

(3) A CO2-csökkentés 11. cikk szerinti minősítéséhez a független és tanúsított szervezet - a gyártó kérésére - jelentést készít az ugyanazon típusú, változatú, kivitelű és - adott esetben - interpolációs családba tartozó járművekbe szerelt több ökoinnovációs megoldás közötti kölcsönhatásokról.

A jelentés ezen kölcsönhatások figyelembevételével határozza meg az egyes ökoinnovációs megoldásokból eredő CO2-csökkentés mértékét.

8. cikk

A CO2-kibocsátás tanúsítása

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban feltüntetett egyedi gépjárművek megfelelő számú jellemző darabja kapcsán az alábbi CO2-kibocsátást kell tanúsítani:

a) a viszonyítási alapul vett járműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív járműnek a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett módszer, valamint - adott esetben - az ugyanazon cikk ea) pontjában említett egyszerűsített értékelési módszer alkalmazásával mért CO2-kibocsátása;

b) a viszonyítási alapul vett járműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív járműnek a 2. cikk (3) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett standard vizsgálati eljárás alkalmazásával mért CO2-kibocsátása.

Az első albekezdés a) és b) pontja szerinti CO2-kibocsátást az összes vizsgálat esetében azonos vizsgálati feltételek mellett kell tanúsítani.

(2) Az egyes gépjárművekre vetített összes csökkentés az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított kibocsátások különbségével egyenlő.

Ha az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján tanúsított kibocsátások eltérnek, a különbséget le kell vonni az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított összes csökkentés értékéből.

A 2. cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakra való hivatkozással benyújtott, innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem esetén a csökkentés megállapítása céljából értékelni kell és mennyiségileg meg kell határozni a bizonytalanságot. A mennyiségileg meghatározott bizonytalanságot le kell vonni az összes csökkentés értékéből.

(3) A 4. cikk (2) bekezdésének ea) pontja szerint javasolt előre meghatározott CO2-csökkentési értékek esetén ezeket az értékeket a (2) bekezdés szerint meghatározott összes csökkentéssel megegyező vagy annál alacsonyabb szinten kell megállapítani.

9. cikk

Jogosultsági követelmények

(1) Az innovatív technológia alkalmazásával a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban legalább az alábbi mértékű csökkentést kell elérni:

a) 1 g CO2/km a 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján benyújtott kérelem esetén;

b) 0,5 g CO2/km a 2. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján benyújtott kérelem esetén.

(2) Amennyiben egy adott innovatív technológiából eredő összes csökkentés nem tartalmaz a 8. cikk (2) bekezdése szerinti standard vizsgálati eljárás kapcsán tanúsított csökkentést, az innovatív technológia a standard vizsgálati eljárás szempontjából nem tekinthető relevánsnak.

(3) Az innovatív technológiának a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett műszaki leírásában a szükséges mértékig ki kell térni annak tanúsítására, hogy a technológia CO2-csökkentési teljesítménye nem múlik a kérelmezőtől független beállításokon vagy opciókon.

Ha a leírás feltételezéseken alapul, akkor azoknak - és az Unión belüli általános alkalmazhatóságuknak - szilárd és független statisztikai bizonyítékokra kell épülniük és ellenőrizhetőeknek kell lenniük.

10. cikk

Az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem értékelése

(1) A kérelem beérkezésekor a Bizottság közzéteszi az adott innovatív technológia és a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett vizsgálati módszer összefoglaló ismertetését.

(2) A Bizottság értékeli a kérelmet, és annak hiánytalan beérkezésétől számított kilenc hónapon belül ökoinnovációként jóváhagyja az abban szereplő innovatív technológiát és vizsgálati módszert, kivéve, ha kifogás merül fel a technológia ilyen minősítését vagy a vizsgálati módszer alkalmasságát illetően.

Az innovatív technológia ökoinnovációkénti jóváhagyásáról szóló határozat megadja a CO2-csökkentés e rendelet 11. cikke szerinti minősítéséhez szükséges információkat az 1049/2001/EK rendeletben a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek alkalmazásával.

(3) A Bizottság előírhatja a javasolt vizsgálati módszer módosítását, de a kérelmező által javasolttól eltérő jóváhagyott vizsgálati módszer alkalmazását is előírhatja. A kérelmezővel egyeztetni kell a javasolt módosításokról vagy a vizsgálati módszer megválasztásáról.

(4) Az értékelési időszak öt hónappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a Bizottság - az innovatív technológia vagy a kapcsolódó vizsgálati módszer összetettsége, illetve a kérelem terjedelme és tartalma miatt - a rendelkezésre álló kilenc hónapos időkereten belül nem tudja megfelelően értékelni a kérelmet.

A Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 40 napon belül értesíti a kérelmezőt az értékelési időszak esetleges meghosszabbításáról.

11. cikk

Az ökoinnovációból eredő CO2-csökkentés minősítése

(1) Annak a gyártónak, aki a fajlagos kibocsátási célérték teljesítése céljából élni kíván az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációból adódó csökkentésének lehetőségével, a 2007/46/EK irányelv szerinti jóváhagyó hatósághoz EK-típusbizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtania az adott ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű vonatkozásában. A kérelemben - a 2007/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott információkat megadó dokumentumokon túlmenően - hivatkozni kell az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően jóváhagyott ökoinnovációra vonatkozó bizottsági határozatra.

(2) Az ökoinnováció révén elért, az innovatív technológia ökoinnovációként történő elismeréséről szóló megfelelő határozat szerint tanúsított CO2-csökkentés minősített mértékét külön meg kell határozni a típusjóváhagyási dokumentációban és a 2007/46/EK irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatban, mégpedig a műszaki szolgálatok által a jóváhagyott vizsgálati módszerekkel és az említett irányelv 11. cikkének megfelelően elvégzett vizsgálatok alapján.

A jóváhagyó határozat követelményei alapján a 8. cikk (2) bekezdésében említett, mennyiségileg meghatározott bizonytalanságot le kell vonni a minősítendő összes csökkentés értékéből. Ha egy adott típusú, változatú, kivitelű, illetve - adott esetben - interpolációs családba tartozó gépjármű ökoinnovációs CO2-csökkentése nem éri el a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott vonatkozó küszöbértéket, a csökkentés nem minősíthető.

Abban az esetben, ha a jóváhagyó határozat a 4. cikk (2) bekezdésének ea) pontja szerint megállapított, előre meghatározott CO2-csökkentést tartalmaz, a vonatkozó előre meghatározott csökkentési érték közvetlenül megadható a típusjóváhagyási dokumentációban, amennyiben a jóváhagyó hatóság meg tudja erősíteni, hogy a jármű el van látva a jóváhagyó határozat előírásai szerinti technológiával.

(3) A több ökoinnovációs technológiával is felszerelt járművek esetében a CO2-csökkentést minden egyes technológia vonatkozásában külön tanúsítani kell a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A jármű minősítése céljából megállapított összes CO2-csökkentés az egyes ökoinnovációs technológiákra a 8. cikk (2) bekezdése szerint megállapított csökkentések összege.

(4) Ahol a gépjárműbe szerelt különböző ökoinnovációs megoldások egymástól nyilvánvalóan eltérő jellege miatt nem lehet kizárni azok kölcsönhatását, a gyártónak ezt kérelmében jeleznie kell a jóváhagyó hatóság felé, mellékelve egy, a független és tanúsított szervezet által készített, a 7. cikk (3) bekezdésében említett jelentést a kölcsönhatás ökoinnovációból eredő CO2-csökkentésre gyakorolt hatásairól.

Amennyiben e kölcsönhatás eredményeképpen az összes csökkentés kisebb mint az 0,5 g CO2/km és az ökoinnovációs megoldások számának szorzata, az összes csökkentésnek az e cikk (3) bekezdése szerinti kiszámításakor csak azok az ökoinnovációs csökkentések veendők figyelembe, amelyek megfelelnek a 9. cikk (1) bekezdésében rögzített küszöbértéknek.

12. cikk

A minősítések felülvizsgálata

(1) A Bizottság feladata eseti alapon ellenőrizni az egyes gépjárművekhez rendelt minősítések és CO2-csökkentések helytállóságát.

Amennyiben a Bizottság eltérést talál a minősített CO2-csökkentések és a releváns vizsgálati módszerrel vagy módszerekkel általa ellenőrzött csökkentések értéke között, arról értesíti a gyártót.

A Bizottság továbbá értesítheti a gyártót, ha a vizsgálati módszerben vagy az innovatív technológiában eltérést vagy ellentmondást észlel, illetve ha ilyen eltérésről vagy ellentmondásról tudomást szerez ahhoz az információhoz képest, amelyet az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelem részeként kapott.

A gyártónak ezen értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül lehetősége van a minősített CO2-csökkentések pontosságát tanúsító bizonyítékokat eljuttatni a Bizottsághoz. A Bizottság kérésére mellékelni kell a 7. cikk (3) bekezdésében említett, a különböző ökoinnovációs megoldások közötti kölcsönhatásról szóló jelentést is.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett bizonyítékokat a gyártó nem tudja a megadott határidőn belül eljuttatni a Bizottságnak, illetve azok bizonyító ereje nem kielégítő, a Bizottság dönthet úgy, hogy a következő naptári évben az adott gyártó vonatkozásában az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kiszámításakor nem veszi figyelembe a kérdéses minősített CO2-csökkentést.

(3) Az a gyártó, amelynek minősített CO2-csökkentését a továbbiakban már nem veszik számításba, a 11. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően új minősítési kérelmet nyújthat be az érintett járművekre vonatkozóan, vagy - adott esetben - kérheti a jóváhagyó határozat 12a. cikk szerinti módosítását, amely kérelmet alá kell támasztani a vizsgálati módszer alkalmasságának és az innovatív technológia révén elért CO2-csökkentés mértékének igazolásához szükséges bizonyítékokkal.

12a. cikk

Adott innovatív technológia ökoinnovációként történő elismeréséről szóló határozat módosítása

(1) A gyártók vagy beszállítók, ideértve az eredeti kérelmezőt is, kérvényt nyújthatnak be a Bizottságnak valamely meglévő jóváhagyó határozat módosítására vonatkozóan. A kérvényt az összes igazoló dokumentummal együtt elektronikus levélben vagy adathordozón is be kell nyújtani, illetve elektronikus formátumban fel kell tölteni egy, a Bizottság által kezelt szerverre. Az írásos kérvényben tételjegyzéket kell készíteni az igazolásként benyújtott dokumentumokról.

(2) A módosítási kérvényhez az alábbi információkat és bizonyítékokat kell csatolni:

a) a kérvényező elérhetőségi adatai;

b) a módosítandó jóváhagyó határozatra való hivatkozás;

c) a javasolt módosítások ismertetése, valamint az ismertetés összefoglalása;

d) a módosítások szükségességét és megfelelőségét alátámasztó bizonyítékok;

e) bizonyítékok, amelyek igazolják, hogy az innovatív technológia révén elért és a módosított vizsgálati módszer vagy - adott esetben - az új vagy módosított egyszerűsített értékelési módszer vagy előre meghatározott CO2-csökkentés alkalmazásával meghatározott kibocsátás-csökkentés megfelel a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott vonatkozó küszöbértéknek, a technológia idővel bekövetkező esetleges minőségromlásával is számolva;

f) független és tanúsított szervezet által készített érvényesítési jelentés, amely igazolja a következőket:

i. a módosított vizsgálati módszer megfelel a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, valamint - adott esetben - a 4. cikk (2) bekezdése f) pontjának iv. alpontjában foglalt követelményeknek;

ii. az innovatív technológia révén elért és a módosított vizsgálati módszer vagy - adott esetben - az új vagy módosított egyszerűsített értékelési módszer vagy előre meghatározott CO2-csökkentés alkalmazásával meghatározott kibocsátáscsökkentés megfelel a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott vonatkozó küszöbértéknek, a technológia idővel bekövetkező esetleges minőségromlásával is számolva.

(3) A módosítási kérvény beérkezésekor a Bizottság közzéteszi a javasolt módosítások (2) bekezdés c) pontja szerinti összefoglaló ismertetését.

(4) A Bizottság értékeli a módosítás iránti kérvényt, és a teljes kérvény kézhezvételét követő kilenc hónapon belül módosítja a jóváhagyó határozatot, amennyiben nem merül fel kifogás a javasolt módosítások megfelelőségét illetően.

A módosított jóváhagyó határozat szükség esetén meghatározza annak alkalmazhatóságát, valamint a CO2-csökkentés e rendelet 11. cikke szerinti minősítéséhez szükséges információkat az 1049/2001/EK rendeletben a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek alkalmazásával.

(5) A Bizottság kérheti a javasolt módosítások kiigazítását. Ebben az esetben a Bizottság konzultál a kérvényezővel és más érdekelt felekkel - ideértve az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelmet benyújtó eredeti kérelmezőt is - a javasolt módosításokról, és adott esetben figyelembe veszi a beérkezett észrevételeket.

(6) Az értékelési időszak öt hónappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a Bizottság az innovatív technológia és a kapcsolódó módosított vizsgálati módszer összetettsége, illetve a módosítás iránti kérvény terjedelme és tartalma miatt úgy találja, hogy a rendelkezésre álló kilenc hónapos időkereten belül nem tudja megfelelően értékelni a kérvényt.

A Bizottság a kérvény beérkezésétől számított 40 napon belül értesíti a kérvényezőt az értékelési időszak esetleges meghosszabbításáról.

(7) A Bizottság saját kezdeményezésére bármikor módosíthatja a jóváhagyó határozatot, különösen a technológiai fejlődés figyelembevétele érdekében. A Bizottság konzultál az adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetésére vonatkozó kérelmet benyújtó eredeti kérelmezővel és más érdekelt felekkel az általa fontolóra vett módosításokról, és adott esetben figyelembe veszi a beérkezett észrevételeket.

13. cikk

Az információk közzététele

Ha egy kérelmező az ezen rendelet értelmében benyújtott adatok bizalmas kezelését kéri, meg kell indokolnia, hogy miért tartja alkalmazandónak az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt kivételek valamelyikét.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0725 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0725&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0725-20180314 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0725-20180314&locale=hu