32010R0506[1]

A Bizottság 506/2010/EU rendelete ( 2010. június 14.) a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének az állatkertben tartott juh- és kecskefélék tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 506/2010/EU RENDELETE

(2010. június 14.)

a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének az állatkertben tartott juh- és kecskefélék tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 21/2004/EK rendelet 1. cikke előírja, hogy rendelkezéseivel összhangban minden tagállamnak létre kell hoznia egy rendszert a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására.

(2) A 21/2004/EK rendelet célja a juh- és kecskefélék nyomonkövethetőségének biztosítása az állatok egész élete során. A rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és a rendelethez tartozó melléklet A. szakaszának megfelelően az állatokat látható azonosítókkal kell azonosítani, például füljelzővel, jelöléssel a csüdön vagy tetoválással.

(3) A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (2) rendelkezik az állatkertben tartott egzotikus állatokra vonatkozó egyedi állat-egészségügyi követelményekről. Ez az irányelv rendelkezik az azonosításról és a nyilvántartásba vételről is, ami azt jelenti, hogy az engedélyezett állatkertekben tartott juh- és kecskefélék nagy része már megfelel az állatok egyedi azonosítására és nyomonkövethetőségére vonatkozó feltételeknek.

(4) Ezenfelül az állatkertben tartott juh- és kecskefélék túlnyomó többsége egzotikus fajokhoz tartozik. Ugyanakkor az állatkertben kiállított állatoknál a gyakorlatban esetenként kivitelezhetetlennek bizonyulhat a látható azonosítók használata, mivel hátrányosan befolyásolhatják az állatok autentikus küllemét, főként az egzotikus fajokba tartozó állatok esetében.

(5) Az adminisztrációs terhek csökkentése céljából, valamint figyelembe véve az állatkerti állatok egyedi jellegét, vagyis az érintett állatok igen alacsony számát és azt a tényt, hogy kiállításra szánták őket, arányos intézkedés lenne eltéréseket engedélyezni a 21/2004/EK rendeletnek az azonosításra vonatkozó egyedi elemei vonatkozásában, pontosabban a látható vagy elektronikus azonosítók használatára vonatkozó kötelezettség alóli felmentés tekintetében.

(6) Ezért helyénvaló annak engedélyezése, hogy a tagállamok illetékes hatóságai felmentsék a 92/65/EGK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése szerint engedélyezett állatkertben tartott, illetve ilyen állatkertek között szállított juh- és kecskeféléket a látható vagy elektronikus azonosítók használatának kötelezettsége alól, amennyiben a kérdéses állatok az említett irányelv rendelkezései alapján egyedileg beazonosíthatóak és nyomonkövethetőek. Ha azonban az állatokat az engedélyezett állatkertektől eltérő gazdaságokba szállítják, azokat a 21/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésének megfelelően azonosítani kell.

(7) A 21/2004/EK rendelet mellékletének A. szakaszát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 21/2004/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. június 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

(2) HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

MELLÉKLET

A 21/2004/EK rendelet melléklete az A. szakasz 7. pontja után a következő ponttal egészül ki:

"8. A 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott azonosítási követelménytől eltérően az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az A. szakasz előírásai nem vonatkoznak a 92/65/EGK tanácsi irányelv (1) 13. cikkének (2) bekezdése szerint engedélyezett állatkertben tartott, illetve ilyen állatkertek között szállított juh- és kecskefélékre, amennyiben az állatok egyedileg beazonosíthatóak és nyomonkövethetőek.

(1) HL L 268., 1992.9.14., 54. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0506 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0506&locale=hu

Tartalomjegyzék