Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

32010D0283[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata ( 2010. március 25. ) a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 283/2010/EU HATÁROZATA

(2010. március 25.)

a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 2 ),

rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A Bizottság 2000. április 7-én elfogadta "Cselekedjünk helyi szinten a foglalkoztatásért: az Európai Foglalkoztatási Stratégia helyi dimenziója" című közleményt.

(2)

A Bizottság "Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében" című 2007. november 13-i közleménye a következő négy kiemelt intézkedési területet határozta meg: a jogi és intézményi környezet fejlesztése a tagállamokban, a foglalkoztatást és a vállalkozói kedvet ösztönző környezet kialakítása, a legjobb gyakorlatok elterjesztésének elősegítése és kiegészítő pénztőke biztosítása a mikrofinanszírozást végző intézmények számára. E menetrend végrehajtásának első lépéseként a Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) 2008-ban létrehozta a Jasmine (Együttes fellépés a mikrofinanszírozási intézmények támogatására Európában) programot, amely a nem banki, mikrohitel-finanszírozást végző intézményeknek biztosít mentorálást, valamint finanszírozási csatornát az EBB által felkínált, összesen 20 millió EUR összeghez.

(3)

A "Tisztességes munka mindenki számára - Az Unió hozzájárulása a tisztességes munkára vonatkozó menetrend végrehajtásához" című, 2006. május 24-i bizottsági közlemény a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. május 23-i európai parlamenti állásfoglaláshoz ( 4 ) hasonlóan hangsúlyozta a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka fontosságát.

(4)

A G20-csoport vezetőinek 2009. szeptember 24-25-i pittsburghi csúcstalálkozóját követően kiadott nyilatkozata kötelezettséget foglalt magában a szegények pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása iránt, például mikrofinanszírozáson keresztül. A vezetők elkötelezték magukat amellett is, hogy létrehoznak egy pénzügyi beilleszkedéssel foglalkozó nemzetközi szakértői csoportot, amely meghatározza a szegényeknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások innovatív megközelítéséből levonható tanulságokat, előmozdítja a sikeres szabályozó és politikai megközelítéseket és normákat dolgoz ki a finanszírozáshoz való hozzáférés, a pénzügyi műveltség és a fogyasztóvédelem tekintetében.

(5)

Az Európai Parlament a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében a mikrohitel fejlesztésére irányuló európai kezdeményezésről szóló, 2009. március 24-i állásfoglalásában felkérte a Bizottságot, hogy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében fokozza a mikrohitelek fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. Az Európai Parlament emellett további 4 millió EUR támogatást hagyott jóvá a Jasmine program keretében megvalósítandó kísérleti fellépésre. Az Európai Parlament arra is felszólította a Bizottságot, hogy biztosítson társfinanszírozást a mikrohitelekkel kapcsolatos projekteknek, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára.

(6)

A jelenleg folyó uniós és tagállami erőfeszítések fokozásával ésszerű időn belül kielégítő szintre kell emelni a mikrofinanszírozás hozzáférhetőségét és elérhetőségét, hogy ki lehessen elégíteni a fokozott igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi válság sújtotta időszakban - vagyis azok, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy kiszolgáltatott személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és azok, akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni, ideértve az önfoglalkoztatást is -, aktívan előmozdítva a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget.

(7)

A Bizottság "Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért" című, 2009. június 3-i közleménye hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a munkanélkülieknek az újrakezdésre, és meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető utat Európa néhány leghátrányosabb helyzetű, a hagyományos hitelpiachoz nehezen hozzáférő csoportja előtt. A meglévő eszközök mellett az EBB és az Európai Beruházási Alap (EBA), valamint más nemzetközi pénzügyi intézmények által folytatott tevékenységek fokozása révén - a tagállamok tevékenységeinek sérelme nélkül - egyedi fellépéssel tovább kell erősíteni a gazdasági és társadalmi összetartást. A Bizottság ezért uniós szintű új mikrofinanszírozási eszközre (a továbbiakban: eszköz) tett javaslatot, hogy a különösen kockázatos csoportokra is kiterjessze a mikrofinanszírozási lehetőségeket, valamint tovább támogassa a vállalkozó szellem, a szociális gazdaság és a mikrovállalkozások fejlesztését. Annak érdekében, hogy az eszköz hatékony legyen, hosszan tartó hatással járjon és eljusson a lehetséges kedvezményezettekhez, továbbá mind a gazdaságpolitika, mind pedig a helyi fejlesztési politika proaktív elemeként szolgáljon, a tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontot állíthatnak fel, amely az eszköz értelmében az adott területen végrehajtott valamennyi fellépés előmozdításával, koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével foglalkozik.

(8)

Az Európai Unióban a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott személyek számára nyújtott mikrofinanszírozás egyre nagyobb részét a vállalati szociális felelősség elvét végrehajtó, nem kereskedelmi jellegű mikrofinanszírozást végző intézmények, hitelintézetek és bankok nyújtják. Az eszköznek segítenie kell a kereskedelmi bankpiacot kiegészítő ezen szolgáltatókat azáltal, hogy az igények jelenlegi szintjének kielégítésére megkönnyíti a mikrofinanszírozás elérhetőségét.

(9)

A mikrofinanszírozást az Európai Unióban sok esetben kereskedelmi bankok nyújtják, amelyeknek az eszköz fontos partnereivé kell válniuk, tekintettel a hitelpiaci bizalom helyreállítására és elsősorban a hitelképességgel nem rendelkező fogyasztókra összpontosítva.

(10)

Az e határozat alapján mikrofinanszírozást nyújtó állami vagy magánszerveknek be kell tartaniuk a felelős hitelezés alapelveit, és ezzel el kell, hogy kerüljék különösen a magánszemélyek és vállalkozások túlzott eladósodását.

(11)

A finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségei mellett a mikrovállalkozások elindítását és fejlesztését akadályozó fő tényezők közé tartoznak a társadalmi kirekesztődés és a munkanélküliségből vagy szociális ellátásból az önfoglalkoztatásba való átmenettel kapcsolatos bizonytalanságok is. Az európai mikrofinanszírozási eszközök hozzájárulhatnak a szociális gazdaság azon struktúráinak támogatásához, amelyek segítik a kirekesztődött személyeket a társadalmi beilleszkedés során, és támogatják őket a tartós vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges minimális készségek elsajátításában.

(12)

Az uniós források felhasználása megfelelő eszköz, amely összhangban áll az Európai Parlament fent említett 2009. március 24-i állásfoglalásával. Emellett a nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott támogatás az EU egészében elérhető egyetlen eszközben fog összpontosulni, amivel elkerülhető a források szétaprózódása, így valamennyi tagállamban növelve a mikrofinanszírozási támogatást. Annak érdekében, hogy kiaknázzák a nemzetközi pénzügyi intézmények, különösen az EBB és az EBA tapasztalatait, az eszközt közös irányítással kell létrehozni.

(13)

Az eszközzel finanszírozott tevékenységeknek következetesnek és más uniós politikákkal összeegyeztethetőnek kell lenniük, továbbá meg kell felelniük a Szerződés és az annak értelmében elfogadott jogi aktusok rendelkezéseinek. Az eszköz tevékenységeinek ki kell egészíteniük a többi uniós beavatkozást, különösen a Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) pénzügyi eszközeit, a Jasmine programot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a Mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források programot (Jeremie) és az Európai Szociális Alapot (ESZA).

(14)

E határozat alkalmazásában a "mikrofinanszírozás" fogalmának magában kell foglalnia a garanciákat, a mikrohitelt, az e határozat hatálya alá tartozó személyekre és mikrovállalkozásokra kiterjesztett saját tőkét és a kvázi-sajáttőkét, a "mikrohitel" fogalma pedig a 25 000 EUR-t meg nem haladó kölcsönt jelenti. A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban ( 5 ) szereplő meghatározás szerint a "mikrovállalkozások" a tíznél kevesebb munkavállalót alkalmazó vállalkozások - beleértve az önfoglalkoztatást is -, amelyeknek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t; ez a meghatározás e határozat vonatkozásában is megfelelően alkalmazandó.

(15)

E határozat alkalmazásában és a nemzeti jogszabályokkal összhangban a "szociális gazdaságban működő mikrovállalkozásnak" olyan mikrovállalkozást kell jelentenie, amely termékei vagy szolgáltatásai révén egyértelműen szociális feladatot lát el, illetve amely a közösség tagjai számára nonprofit céllal nyújt szolgáltatásokat.

(16)

Az eszközt egy sor olyan megfelelő tevékenység révén kell működtetni, amelyek magukban foglalják a nemzetközi pénzügyi intézmények által a mikrofinanszírozás nyújtói számára felkínált kockázatmegosztási eszközöket, a garanciákat, a tőkeeszközöket és a hitelviszonyt megtestesítő eszközöket. A hatékonyság növelése érdekében az eszközt az európai és nemzeti pénzügyi eszközökkel és a nemzeti pénzintézetekkel összhangban kell koordinálni és végrehajtani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehozás

E határozat létrehozza a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai mikrofinanszírozási eszközt, más néven a Progress európai mikrofinanszírozási eszközt (a továbbiakban: eszköz).

2. cikk

Célkitűzés

(1) Az eszköz uniós forrásokat biztosít annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozás könnyebben hozzáférhetővé és elérhetővé váljon az alábbi szereplők számára:

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy kiszolgáltatott személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és saját mikrovállalkozásukat - ideértve az önfoglalkoztatást is - szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

b) mikrovállalkozások, különösen a szociális gazdaságban, valamint olyan mikrovállalkozások, amelyek az a) pontban említett személyeket alkalmaznak.

(2) Az eszköznek biztosítania kell a mikrofinanszírozáshoz való hozzáféréshez szükséges uniós forrásokat, aktívan előmozdítva a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget.

3. cikk

Költségvetés

(1) Az uniós költségvetésből az eszközhöz rendelt pénzügyi hozzájárulás a 2010. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakra 100 millió EUR.

(2) Az éves előirányzatok meghatározására az éves költségvetési eljárás során kerül sor, beleértve szükség esetén az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ( 6 ) 37. pontjának alkalmazását vagy a megállapodásban szereplő egyéb módokat is.

(3) A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett támogató intézkedésekre nyújtott teljes költségvetés nem haladhatja meg az eszköz e cikk (1) bekezdésében meghatározott költségvetésének 1 %-át.

(4) A pénzügyi hozzájárulás fedezi az eszköz teljes költségét, beleértve az 5. cikk (2) bekezdésében említett, az uniós hozzájárulást kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények kezelési díjait, valamint az egyéb támogatható költségeket is.

4. cikk

Támogatható tevékenységek és kedvezményezettek

(1) Az eszköz működtetésére a következő tevékenységtípusok szükség szerinti alkalmazásával kerül sor:

a) garanciák és kockázatmegosztási eszközök;

b) tőkeeszközök;

c) hitelviszonyt megtestesítő eszközök;

d) az e határozat eredményes és hatékony végrehajtásához, valamint célkitűzéseinek eléréséhez közvetlenül szükséges támogató intézkedések, például kommunikációs tevékenységek, nyomon követés, ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés (audit) és értékelés.

(2) Az eszköz nyitva áll a tagállamokban országos, regionális és helyi szinten létrehozott minden olyan köz- és magánszervezet előtt, amely a tagállamokban magánszemélyek és mikrovállalkozások számára mikrofinanszírozást nyújt.

(3) A végső kedvezményezettek elérése, valamint élet- és versenyképes mikrovállalkozások létrehozása céljából a (2) bekezdésben említett köz- és magánszervezetek szorosan együttműködnek a mikrohitelek végső kedvezményezettjei érdekeinek képviseletével foglalkozó, valamint a végső kedvezményezetteknek nyújtott mentori és képzési programokat kínáló szervezetekkel, különös tekintettel azon szervezetekre, amelyeket az ESZA támogat.

5. cikk

Kezelés

(1) A Bizottság az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 7 ) összhangban kezeli az eszközt.

(2) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53d. cikkével és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet ( 8 ) 43. cikkével összhangban a Bizottság nemzetközi pénzügyi intézményekkel, többek között az EBB-vel és az EBA-val megállapodásokat köt a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt tevékenységek végrehajtására, a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett támogató intézkedések kivételével. E megállapodások rendelkezései részletesen szabályozzák a pénzügyi intézményekre bízott feladatok végrehajtását, ideértve azokat a rendelkezéseket is, amelyek szerint biztosítaniuk kell a meglévő európai vagy nemzeti pénzügyi eszközök kiegészítését és az azokkal való koordinációt, valamint a tagállamok átfogó, kiegyensúlyozott lefedettségének előmozdítását.

(3) Ezenkívül a 2. cikkben előírt célkitűzés és a 4. cikkben meghatározott tevékenységek megvalósítása érdekében az e cikk (2) bekezdésében említett megállapodások a nemzetközi pénzügyi intézmények vonatkozásában kötelezettséget írnak elő a források és bevételek - beleértve az osztalékokat és visszatérítéseket - újrabefektetésére a 4. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett tevékenységek esetén, az eszköz indulásától számított hat évig.

(4) Az eszköz lejártakor az egyenleg Uniót illető részét rendelkezésre kell bocsátani mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások támogatásának céljára az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról szóló 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.] ( 9 ).

(5) Az e cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi pénzügyi intézmények írásos megállapodásokat kötnek a 4. cikk (2) bekezdésében említett, mikrofinanszírozást nyújtó köz- és magánszervezetekkel, amelyekben rögzítik, hogy az említett szervezetek az eszköz keretében rendelkezésükre bocsátott forrásokat kötelesek a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban felhasználni, valamint adatokat szolgáltatni a 8. cikk (1) bekezdésében említett éves jelentések összeállításához.

(6) A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett támogató intézkedésekre vonatkozó költségvetést a Bizottság kezeli.

6. cikk

Megfelelés

Az eszközzel finanszírozott tevékenységeknek meg kell felelniük a Szerződés és a Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok rendelkezéseinek.

7. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel ( 10 ), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel ( 11 ) és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 12 ) összhangban köteles gondoskodni arról, hogy az e határozat alapján finanszírozott fellépések végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekeit a csalással, a korrupcióval és az egyéb jogellenes tevékenységekkel szemben megelőző intézkedések, továbbá hatékony ellenőrzés, a jogosulatlanul kifizetett összegek visszakövetelése, valamint - szabálytalanság észlelése esetén - hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók védjék.

(2) Az e határozat rendelkezései szerint finanszírozott uniós fellépések tekintetében az OLAF hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a 2988/95/EK, Euratom rendelet és a 2185/96/Euratom, EK rendelet alapján kivizsgálja az uniós jog rendelkezéseit érintő bármely jogsértést, beleértve a program alapján előírt szerződési kötelezettségnek egy gazdasági szereplő cselekményéből vagy mulasztásából eredő megsértését is, amely - indokolatlan kiadási tételen keresztül - hátrányosan érinti vagy érintheti az Európai Unió általános költségvetését vagy az általa kezelt költségvetéseket.

(3) Az e határozat alapján meghozott valamennyi végrehajtási intézkedésnek tartalmaznia kell az e cikk (1) és (2) bekezdésére való utalást, és rendelkeznie kell különösen a Bizottság vagy az általa felhatalmazott bármely képviselő által végzett felügyelet és pénzügyi ellenőrzés, vagy az Európai Számvevőszék általi audit, ideértve szükség esetén a helyszíni audit lehetőségét.

8. cikk

Éves jelentés

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi pénzügyi intézmények éves végrehajtási jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, amelyek a pénzügyi végrehajtás, a finanszírozás ágazatok és kedvezményezettek szerinti hozzáférhetősége és megoszlása, az elfogadott vagy elutasított kérelmek, a megkötött szerződések, a finanszírozott fellépések és az eredmények szempontjából írják le a támogatott tevékenységeket.

(2) Legkésőbb 2011. április 8-ig, és azt követően minden évben a Bizottság a mennyiségi és minőségi szempontokra egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e határozat alapján az előző évben végzett tevékenységekről. Az éves jelentés alapjául az (1) bekezdésben említett végrehajtási jelentések szolgálnak. Az éves jelentés főként az elfogadott vagy elutasított kérelmekről, a megkötött szerződésekről, a finanszírozott fellépésekről, a kedvezményezettek összlétszámáról és típusáról, valamint a támogatások földrajzi és ágazati eloszlásáról tartalmaz információkat.

Az éves jelentés információkat tartalmaz továbbá az eszköz hatásáról és fenntarthatóságáról, meghatározva az eszköz általi támogatási időszakaik végével még alkalmazásban álló személyek és működő mikrovállalkozások számát. Végül az éves jelentés információkat tartalmaz a többi uniós fellépéssel, nevezetesen az ESZA-val fennálló kiegészítő jellegről.

(5) Az e cikk (2) bekezdése szerinti éves jelentés alapján a Bizottság törekszik annak biztosítására, hogy az eszköz megvalósítsa a 2. cikkben meghatározott célkitűzést, és a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett, illetve a hagyományos hitelpiacra nehezen belépők számára az egész Európai Unióban hozzáférhető legyen.

9. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és az 5. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi pénzügyi intézményekkel szorosan együttműködve időközi és záró értékelést végez. Az időközi értékelést az eszköz elindítása után négy évvel, a záró értékelést pedig az 5. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi pénzügyi intézményeknek adott felhatalmazás(ok) lejárata után legkésőbb egy évvel kell elvégezni. A záró értékelés során különösen azt kell vizsgálni, hogy az eszköz egészében milyen mértékben valósította meg célkitűzéseit.

(2) Az értékelések eredményeit tájékoztatásul az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, és a Régiók Bizottsága is megkapja.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

( 1 ) HL C 318., 2009.12.23., 80. o.

( 2 ) 2009. október 7-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) Az Európai Parlament 2009. december 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács március 8-i határozata.

( 4 ) HL C 102. E, 2008.4.24., 321. o.

( 5 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 6 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 7 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 8 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

( 9 ) HL L 347, 2013.12.20., 238 o.

( 10 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 11 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

( 12 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0283 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0283&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010D0283-20131221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010D0283-20131221&locale=hu