31993L0112[1]

A Bizottság 93/112/EK irányelve (1993. december 10.) a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikkének végrehajtásának megfelelően, a Bizottságnak a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos rendelkezéseinek meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK irányelvének módosításáról

A Bizottság 93/112/EK irányelve

(1993. december 10.)

a 88/379/EGK tanácsi irányelv 10. cikkének végrehajtásának megfelelően, a Bizottságnak a veszélyes készítményekre vonatkozó különös információk rendszerével kapcsolatos rendelkezéseinek meghatározásáról és megállapításáról szóló 91/155/EGK irányelvének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/18/EGK bizottsági irányelvvel [1] és különösen annak 10. cikke (5) bekezdésével módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi irányelvre [2],

mivel a 88/379/EGK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizottság a veszélyes készítményekre vonatkozó biztonsági adatlapokon alapuló, információs rendszerének bevezetésére részletes rendelkezéseket hozzon; mivel ezért a Bizottság 91/155/EGK irányelve [3] megállapította ezeket a részletes rendelkezéseket;

mivel a legutóbb a Bizottság 92/21/EGK irányelvével [4] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [5] és különösen annak 27. cikke rendelkezéseket tartalmaz arról, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos biztonsági adatlapok elkészítése, elosztása, tartalma és formája vonatkozásában a Bizottság általános szabályokat alkot;

mivel helyénvaló, hogy a biztonsági adatlapokkal kapcsolatos rendelkezések azonosak legyenek az anyagok és a készítmények esetében; mivel e megközelítésről a 91/155/EGK irányelv már rendelkezett; mivel ebben az értelemben módosítani szükséges a 91/155/EGK irányelvet;

mivel a környezetvédelem biztosítása érdekében szükség van a mellékletben egyes változtatások bevezetésére;

mivel a 91/155/EGK irányelv módosításai következtében a 4. cikk hatályát veszti;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/155/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk hatályát veszti.

2. A melléklet helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. január 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ezek a rendelkezéseket 1995. január 1-jétől alkalmazzák.

Azonban az egyes tagállamokban jelenleg használatban lévő biztonsági adatlap információs rendszer 1995. július 1-jéig használható.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1993. december 10-én.

a Bizottság részéről

Yannis paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 104., 1993.4.29., 46. o.

[2] HL L 187., 1988.7.16., 14. o.

[3] HL L 76., 1991.3.22.,35. o.

[4] HL L 110., 1993.5.4., 20. o.

[5] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

A következő magyarázó megjegyzéseket útmutatóként szolgálnak. Céljuk annak biztosítása, hogy a 3. cikkben felsorolt rendelkező pontok tartalma lehetővé tegye a szakmai felhasználók számára, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel, biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos, szükséges intézkedéseket megtegyék.

Az információt világos és tömör formában kell írásba foglalni.

Bizonyos esetekben további információkra lehet szükség, figyelembe véve az anyagok és a készítmények tulajdonságainak széles körét. Amennyiben más esetekben kiderül, hogy az egyes tulajdonságokkal kapcsolatos információk jelentéktelenek, vagy hogy azok szolgáltatása technikailag lehetetlen, ennek okait egyértelműen ismertetni kell.

Bár a pontok sorrendje nem kötelező, a 3. cikkben megadott sorrend ajánlott.

Amennyiben egy biztonsági adatlapot felülvizsgálnak, a változtatásokat az átvevő tudomására kell hozni.

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag illetve készítmény azonosítása

Az azonosításra használt kifejezésnek azonosnak kell lennie a 67/548/EGK irányelv VII. mellékletében meghatározott címkén szereplő kifejezéssel.

Az azonosítás rendelkezésre álló más eszközeit is jelezni lehet.

1.2. A társaság/vállalkozás azonosítása

- Az anyag vagy készítmény Közösségen belüli forgalmazásáért felelős személy, -legyen az a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó − azonosítása.

- E személynek a teljes címe és telefonszáma.

1.3. A fent említett információk mellett a 88/379/EGK irányelv 12. cikkének megfelelően kell megadni a társaság és/vagy hivatalos tanácsadó testület segélyhívó számát is.

2. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A megadott információknak lehetővé kell tenniük az átvevő számára, hogy gyorsan megállapíthassa az anyaggal vagy készítménnyel járó kockázatot.

Egy készítménynél

a) nem szükséges a teljes összetételt megadni (az összetevők jellegét és koncentrációit)

b) ugyanakkor, ha a 88/379/EGK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének a) pontjában lefektetettekkel azonos vagy annál nagyobb koncentrációban vannak jelen a termékben (kivéve, ha alacsonyabb határértéket tekintenek inkább megfelelőnek) a következő anyagokat kell feltüntetni koncentrációjukkal vagy koncentrációtartományukkal együtt:

- anyagok, amelyek a 67/548/EGK irányelv értelmében veszélyt jelentenek az egészségre

és

- azok az anyagok, amelyek nem szerepelnek ugyan a fenti irányelvben, de közösségi előírásoknak megfelelően elfogadott expozíciós határértékkel rendelkeznek;

c) A fenti anyagok osztályozását (vagy a 67/548/EGK irányelv 6. cikke, vagy I. melléklete alapján) az egészségre való veszélyességre utaló szimbólumokkal és R mondattal kell megadni,

d) Amennyiben a 88/379/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban bizonyos anyagok azonosítását bizalmasan kell kezelni, a kémiai természetüket kell leírni biztonságos kezelésük biztosítása érdekében. Az alkalmazott névnek a fenti eljárásból következővel azonosnak kell lennie.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Világosan és tömören jelezni kell azokat a veszélyeket, amelyeket az anyag vagy készítmény okozhat, különösen az emberre és a környezetre veszélyes tényezőket.

Le kell írni azokat a legfontosabb, az emberi egészségre káros hatásokat és tüneteket, amelyek az anyag és készítmény használatából és esetleges helytelen használatából származnak, és amelyek reálisan előreláthatók.

Az információnak összeegyeztethetőnek kell lennie a termék címkéjén lévővel, de nem kell megismételnie azt.

4. Elsősegélynyújtás

Le kell írni az elsősegélyre vonatkozó intézkedéseket; fontos meghatározni azt is, azonnali orvosi ellátás szükséges-e.

Az elsősegéllyel kapcsolatos információnak rövidnek és a sérült, a szemlélő és az elsősegélyt nyújtó számára könnyen érthetőnek kell lennie. A tüneteket és hatásokat röviden kell összefoglalni. Utasításokat kell adni arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni a baleset helyszínén, és hogy az expozíció után várhatók-e késleltetett hatások.

Az információkat külön az expozíció különböző módjai szerint kell csoportosítani, pl. a belégzés, a bőrrel és szemmel való érintkezés, a lenyelés.

Jelezni kell, hogy szükséges vagy tanácsos-e orvoshoz fordulni.

Egyes anyagok vagy készítmények esetében fontos lehet annak kihangsúlyozása, hogy a munkahelyen különleges eszközöknek kell rendelkezésre állniuk a meghatározott és azonnali kezelés biztosítása érdekében.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Az anyag vagy készítmény által okozott, vagy a közelében keletkezett tűz oltására vonatkozó követelményeknek a következőket kell tartalmaznia:

- megfelelő tűzoltó készülék,

- tűzoltó eszköz, amit biztonsági okokból tilos használni,

- magából az anyagból vagy készítményből, az égéstermékekből és a keletkező gázokból származó különleges expozíciós veszély,

- a tűzoltók különleges védőfelszerelése.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Az adott anyagtól vagy készítménytől függően az alábbiakra vonatkozó információkra lehet szükség:

- személyi óvintézkedések, mint például:

tűzveszélyes anyagok eltávolítása, megfelelő szellőztetés/légutak védelmének biztosítása, a porkontrol, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés megakadályozása.

- a környezet védelme, mint például:

az anyagnak csatornáktól, felszíni és talajvíztől, talajtól való távoltartása, a közelben lévők esetleges riadóztatása.

- tisztítási módszerek, mint például:

felszívó anyagok használata (pl. homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészpor...), gázok/füst csökkentése vízzel, hígítás.

Ajánlott az olyan jelzések alkalmazása is, mint például: "soha ne használjuk, vagy közömbösítsük...-vel"

Megjegyzés:

Amennyiben indokolt, a 8. és 13. pontra kell utalni

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés

Ajánlott biztosítani biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedéseket, beleértve a műszaki intézkedéseket, mint például helyi és általános szellőztetéssel, aeroszol, por és tűz keletkezésének megakadályozására tett intézkedésekkel, az anyagra vagy készítményre vonatkozó bármilyen különleges követelménnyel vagy szabállyal (pl.: olyan eljárások vagy berendezések, amelyek használata tilos vagy ajánlott) kapcsolatos tanácsadást és amennyiben lehetséges, ezekről rövid leírást kell adni.

7.2. Tárolás

Ajánlott biztosítani a biztonságos tárolás feltételeit, mint például: a tárolóhelyiségek vagy edények különleges formatervezését (beleértve a válaszfalakat és a szellőztetést), inkompatibilis anyagokat és tárolási feltételeket (hőmérséklet és páratartalom határérték/tartomány, világítás, inert gáz...), különleges elektromos berendezéseket és a statikus elektromosság megelőzését.

Szükség esetén tanácsot kell adni az adott tárolási körülmények melletti mennyiségi korlátra vonatkozóan. Különösen minden olyan különleges követelményt jelezni kell, mint például az anyag vagy készítmény csomagolására/tárolására használt anyag típusa.

8. Expozíció ellenőrzés/személyi védelem

E dokumentum alkalmazásában "expozíció szabályozása": azon óvintézkedések összességét jelenti, amelyeket a használat alatt meg kell tenni a munkavállalók expozíciójának minimalizálása érdekében.

A személyi védőfelszerelések használata előtt műszaki intézkedéseket kell tenni. Ezért információt kell nyújtani a rendszer tervezéséről, pl. elkerítésről. Ezen információ a 7.1 pontban már meghatározottakat egészíti ki.

Hivatkozással együtt jelezni kell minden különleges ellenőrizendő paramétert, mint például a határértékeket vagy a biológiai szabványokat, továbbá a mérési eljárásokat és a megfelelő módszereket.

Amennyiben személyi védelemre van szükség, pontosan meg kell határozni a berendezés típusát, amit a kellő és megfelelő védelemhez kell biztosítani:

- légutak védelme:

veszélyes gázok, gőzök vagy porok esetében ajánlott megfelelő védőberendezés alkalmazása, mint például zárt rendszerű légzőkészülék, megfelelő maszkok és szűrők.

- kéz védelme:

pontosan meg kell határozni az anyag vagy a készítmény kezelése során viselendő kesztyű típusát. Amennyiben szükséges, jelezni kell a bőr és kéz további védelemével kapcsolatos intézkedéseket.

- szem védelme:

pontosan meg kell határozni a szükséges szemvédő felszerelés típusát, mint például: biztonsági üveg, védő szemüveg, arcvédő pajzs.

- bőrvédelem:

amennyiben szükség van a kézen kívül is a test egyes részének védelmére, meg kell határozni a használandó védőberendezés típusát és minőségét, mint például: kötény, csizma és teljes védőöltözet. Amennyiben szükséges, jelezni kell a speciális higiéniai intézkedéseket.

Szükség esetén a megfelelő CEN-szabványra kell hivatkozni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Ez a fejezet adott esetben az anyagról vagy készítményről a következő információkat tartalmazza.

Megjelenés: | meg kell jelölni az anyag, vagy készítmény - a forgalmazáskor jellemző -fizikai állapotát (szilárd, folyadék, gáz) és színét. |

Szag: | amennyiben a szag érezhető, meg kell adni annak rövid leírását. |

pH: | meg kell jelölni az anyag vagy készítmény - a forgalmazáskor jellemző - vagy a vizes oldat pH-ját; az utóbbi esetben a koncentrációt meg kell jelölni. |

Forráspont/forrási tartomány: | A 67/548/EGK irányelv értelmében |

Olvadáspont/olvadási tartomány: |

Gyulladáspont: |

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): |

Öngyulladási hajlam: |

Robbanási tulajdonságok: |

Oxidálási tulajdonságok: |

Gőznyomás: |

Relatív sűrűség: |

Oldhatóság: | vízben való oldhatóságzsírban való oldhatóság (az oldóolajt meg kell határozni) |

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz: | |

Egyéb adat: | fontos biztonsági paramétereket meg kell jelölni, pl.: gőzsűrűség, keverhetőség, párolgási arány, vezetőképesség, viszkozitás, stb. |

A fenti tulajdonságokat a 67/548/EGK irányelv V. melléklete A. részének pontos leírásaival összhangban vagy bármely más összehasonlítható módszerrel összhangban kell meghatározni.

10. Stabilitás és reakciókészség

Meg kell határozni az anyag vagy a készítmény stabilitását és bizonyos körülmények között előforduló veszélyes reakciók lehetőségét.

Kerülendő körülmények:

Fel kell sorolni azokat a körülményeket, mint például hőmérséklet, nyomás, fény, ütés, stb. amelyek veszélyes reakciót okozhatnak és amennyiben lehet, erről rövid leírást kell adni.

Elkerülendő anyagok:

Fel kell sorolni azokat az anyagokat, mint például víz, levegő, savak, lúgok, oxidálószerek vagy bármely más különleges anyag, amely veszélyes reakciót okozhat, és amennyiben lehet, erről rövid leírást kell adni.

Veszélyes bomlástermékek:

Fel kell sorolni a bomlás során keletkező veszélyes mennyiségű anyagokat.

Megjegyzés:

különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

- stabilizátorok szükségessége vagy jelenléte,

- veszélyes exoterm reakció lehetősége,

- az anyag vagy készítmény fizikai megjelenése megváltozásának esetleges biztonsági jelentősége, amennyiben van ilyen,

- vízzel való érintkezéssel képződő veszélyes bomlástermékek, amennyiben van ilyen,

- instabil termékké való átalakulás lehetősége.

11. Toxikológiai adatok

Ez a szakasz a különböző toxikológiai (egészségügyi) hatások tömör, de teljes és átfogó leírásának szükségességével foglalkozik, amelyek akkor merülhetnek fel, ha az anyaggal vagy készítménnyel a felhasználó érintkezik.

Az adatlapnak tartalmaznia kell az anyag, vagy készítmény expozíciójának egészségre veszélyes, tudományos kísérleteken és az azokból levont következtetéseken alapuló hatásait. Tartalmaznia kell az expozíció különböző módjaira (belégzés, lenyelés, bőrrel vagy szemmel való érintkezés) vonatkozó információkat, és rövid leírást kell adni a fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságokkal kapcsolatos tünetekről.

Tartalmaznia kell az ismert késleltetett és azonnali hatásokat, valamint a rövid és hosszú távú expozícióból származó krónikus hatásokat, mint például túlzott érzékenység, karcinogén és mutagén hatás, reprodukciós toxicitás, beleértve a teratogenicitást és a narkózist is.

Figyelembe véve a 2. pontban -"Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok"- már megadott információkat, szükség lehet a készítmények egyes összetevőinek különleges egészségügyi hatásaira való hivatkozásra.

12. Ökológiai adatok

Azonosítani kell az anyag vagy készítmény természetének és előrelátható, valószínű használatából következő hatásokat, a viselkedést és a környezeti sorsot. Az anyagok és készítmények bomlása során keletkező veszélyes termékekről hasonló jellegű információt kell szolgáltatni.

Példák a vonatkozó ökológiai információkra:

mobilitás: | vagy kiszámított eloszlás a környezeti térségekben,felületi feszültség,abszorpció/deszorpció,egyéb fizikai-kémiai tulajdonságok, ld. 9. szakasz; |

lebonthatóság: | az élő és az élettelen környezet hatására,lebomlás levegő jelenlétében és attól elzárva,perzisztencia; |

felhalmozódás: | bioakkumulációs képesség,biomagnifikáció; |

Rövid- és hosszú távú hatások:

ökotoxicitás: | vízi élőlények,talajbeli élőlények,növények és szárazföldi állatok; |

egyéb káros hatások: | ózonréteg csökkentő képesség,fotokémiai ózontermelő képesség,globális felmelegedést fokozó képesség,szennyvíztisztító üzemekre gyakorolt hatás; |

Megjegyzések

Biztosítani kell, hogy a környezetre vonatkozó információ a biztonsági adatlap más részeiben is szerepeljen, különös tekintettel a 6, 7, 13. és 15. pontban megadott, az ellenőrzött kibocsátás, a véletlenszerű kibocsátás intézkedéseire, illetve hulladékkezelési szempontokra vonatkozó tanácsokra.

Egy készítmény környezetre való veszélyességének értékelésére szolgáló kritériumok hiányában a készítményben jelen levő és környezetre veszélyesnek minősített anyagról a fenti tulajdonságokra vonatkozó információkat kell szolgáltatni.

13. Hulladékkezelési szempontok

Amennyiben az anyag vagy készítmény (az előrelátható felhasználásból származó feleslegének vagy hulladékának) elhelyezése veszélyt jelent, leírást kell adni ezekről az anyagmaradványról és információt kell szolgáltatni ezek biztonságos kezeléséről.

Jelezni kell mind az anyag vagy a készítmény, mind a szennyezett csomagolóanyag elhelyezésnek megfelelő módszereit (elégetés, újrafeldolgozás, lerakás, stb).

Megjegyzés

Hivatkozni kell a Közösség hulladékokra vonatkozó rendelkezéseire. Ezek hiányában hasznos a felhasználót emlékeztetni a hatályos nemzeti és regionális rendelkezésekre.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Jelezni kell valamennyi különleges óvintézkedést, amelyeket a felhasználónak ismernie kell/vagy be kell tartania a telephelyén vagy azon kívül történő szállítás vagy forgalmazás során.

Az ENSZ ajánlásában és egyéb nemzetközi egyezményekben szereplő, a veszélyes áruk szállítására és csomagolására vonatkozó további információk adhatók.

15. Szabályozási információk

A címkén lévő információkat a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelvekkel összhangban kell megadni.

Amennyiben e biztonsági adatlapon szereplő anyag vagy készítmény a közösségi szintű, az ember vagy a környezet védelmére vonatkozó különleges intézkedések tárgyát képezi, (pl.: kereskedelmének vagy felhasználásának korlátozása, munkahelyi expozícióra vonatkozó határértékek), lehetőség szerint e rendelkezéseket is meg kell adni. Fel kell hívni az átvevő figyelmét továbbá az e rendelkezéseket végrehajtó nemzeti törvényekre.

Ajánlatos továbbá, hogy az adatlap emlékeztesse az átvevőt minden vonatkozó nemzeti intézkedésre.

16. Egyéb információk

Jelezni kell minden olyan egyéb információt, aminek biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szempontból jelentősége lehet, például:

- képzési tanács,

- ajánlott felhasználás és korlátozások,

- további információk (írásbeli hivatkozások és/vagy műszaki kapcsolódási pontok),

- az adatlap összeállításához használt kulcsfontosságú adatok forrásai.

Továbbá meg kell adni az adatlap kibocsátásának dátumát, amennyiben ez másutt nem szerepel.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0112&locale=hu

Tartalomjegyzék