31997D0245[1]

A Bizottság határozata (1997. március 20.) a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1997. március 20.)

a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról

(97/245/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom tanácsi határozatra ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1355/96/Euratom, EK rendelettel ( 2 ) módosított, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 6. és 17. cikkére,

a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel az 1355/96/Euratom, EK-rendeletben a Tanács olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek a tagállami intézkedések bizonyos részeinek javítását célozzák, amelyek arra vonatkoznak, hogy a tagállamok jelentik a Bizottságnak a saját forrásaik beszedése céljából hozott intézkedéseiket, különösen azokat, amelyeket a csalások és szabálytalanságok kapcsán hoztak meg;

mivel e javítások főként a saját források számlái havi és negyedéves kimutatásainak elkészítésére, a már feltárt csalások és szabálytalanságok eseteinek leírására vonatkoznak, ide értve a 10 000 ECU-t meghaladó tételeket és az éves jelentés tartalmát;

mivel e jelentési eljárások részleteit a Bizottságnak kell megállapítania a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal történt konzultációt követően;

mivel a tagállamok számára megfelelő időt kell hagyni a jelentési eljárások alkalmazására,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az I. II. és III. mellékletben leírt mintákat használják fel a tagállamok ahhoz, hogy kidolgozzák az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdése b) pontjában említett saját források számláinak havi és negyedéves kimutatásait. az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 4 ) 6. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában lép.

(2) Az 1997. áprilisi (a havi kimutatásra vonatkozóan), és a második negyedéves (a negyedéves kimutatás esetében) az első ilyen elkészítendő kimutatás, amelyhez az (1) bekezdésben említett mintákat kell felhasználni.

2. cikk

(1) A tagállamok a IV. és V. mellékletben bemutatott, csalásokra, illetve frissítésre vonatkozó űrlapmintát kell felhasználni a 10 000 ECU-t meghaladó összegű, feltárt csalások és szabálytalanságok eseteinek leírására, valamint részletes adatokat szolgáltatnak azoknak a Bizottsághoz bejelentett csalási eseteknek és szabálytalanságoknak az állásáról, amelyek kiegyenlítését, törlését, vagy ki nem egyenlítését korábban nem jelezték az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 6. cikke (5) bekezdésében lép említettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben említett minták felhasználásával elkészítendő csalásokra vonatkozó űrlapokat és frissítéseket először 1997. áprilisban kell továbbítani.

3. cikk

(1) A tagállamok az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében említett éves jelentés elkészítéséhez a VI. mellékletben található mintát használják.

(2) A tagállamok az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejelentést elektronikus úton, az elektronikus igazgatási és információs rendszeren keresztül továbbítják.

(3) Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejelentés formáját a VII. melléklet határozza meg.

4. cikk

A tagállamok 1997. március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az e határozat alá tartozó bejelentések, űrlapok és jelentések elkészítéséért felelős szervekről és szervezeti egységekről.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SAJÁT FORRÁSAINAK "A" SZÁMLÁJA

A megállapított jogosultságok kimutatása ( 5 )

Tagállam:

Év/hónap

(Nemzeti pénznem)
A FORRÁS TERMÉSZETEA tagállam hivatkozása
(nem kötelező)
A hónap folyamán megállapított összegek (1)
(1)
Az elkülönített számlákról befolyt összegek
(2)
A korábbi megállapítások javításai (2)Bruttó összeg
(5) = (1) + (2) + (3) – (4)
Nettó összeg
(6)
+
(3)

(4)
1210Vámok (kivéve kiegyenlítő és dömpingellenes vámok)
1230Termékekre vonatkozó kiegyenlítő és dömpingellenes vámok
1240Szolgáltatásokra vonatkozó kiegyenlítő és dömpingellenes vámok
12VÁMOK
1100A 2005/2006-os, illetve az azt megelőző gazdasági évekre vonatkozó terméklefölözések
1110Raktározott cukorra vonatkozó lefölözések
1130Cukorra, izoglükózra és nem exportált inulin C-re, valamint C cukorra és izoglükóz C pótlóra vonatkozó lefölözések
1170Termelési díj
1180Kiegészítő cukorkvótára és pótlólagos izoglükóz-kvótára kivetett egyszeri összegek
1190Többletösszeg
11CUKORRA VONATKOZÓ LEFÖLÖZÉSEK
Összesen 12 + 11
— 25 % beszedési költség
— 10 % beszedési költség (3)
EK-nak fizetendő teljes összeg
(1) Beleértve a könyvelési javításokat is.
(2) A kezdeti megállapításokkal, különösen az engedély utáni beszedés és visszafizetés eseteivel kapcsolatos javítások. A cukorra vonatkozóan a korábbi gazdasági évekkel összefüggő javításoknál fel kell tüntetni, hogy melyik gazdasági évre vonatkoznak.
(3) A 10 %-os visszatartási arányt azokra az összegekre kell alkalmazni, amelyeket a közösségi szabályoknak megfelelően 2001. február 28. előtt kellett volna rendelkezésre bocsátani.

II. MELLÉKLET

Melléklet az Európai közösségek saját forrásai "A" számlájának kimutatásához

Szabálytalanságok vagy késedelmek eseteire vonatkozó beszedett összegek felülvizsgálata (1150/2000/EK, Euratom rendelet 18. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

(nemzeti pénznem)
A beszedett saját források bruttó összegeAz ellenőrzések során feltárt, megállapításokkal, elszámolásokkal és rendelkezésre kapcsolatos szabálytalanságokra és vonatkozó hivatkozások (1) (2)ÉszrevételekAlkalmazandó visszatartási arány (3)Az „EK-nak fizetendő teljes összeg” rovatban szereplő összeg (3)
10 %25 %IgenNem
Összesen
(1) Szükség esetén a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelő fizetésekre vonatkozó hivatkozásokat is be kell mutatni ezen oszlopban.
(2) Szükség esetén a Bizottság leveleire vonatkozó hivatkozásokat is be kell mutatni ezen oszlopban.
(3) X-szel jelölni.

III. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK SAJÁT FORRÁSAI - ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA ( 6 )

Az "A" számlán fel nem tüntetett, megállapított jogosultságok kimutatása

Tagállam:

Év/negyedév:

(Nemzeti pénznem)
A FORRÁS TERMÉSZETEBruttó kinnlevőségek az előző negyedévből
(1)
A jelenlegi negyedévre vonatkozóan megállapított tételek
(2)
A megállapítások korrekciói (8. cikk) (1)
(3)
Olyan összegek, amelyeket nem lehet rendelkezésre bocsátani (17. cikk (2) bekezdés) (2)
(4)
Összesen
(1 + 2 ± 3 – 4)
(5)
A negyedév folyamán beszedett összegek (3)
(6)
Kinnlevőségek a jelenlegi negyedév végén
(7) = (5) – (6)
1210Vámok (kivéve kiegyenlítő és dömpingellenes vámok)
1230Termékekre vonatkozó kiegyenlítő és dömpingellenes vámok
1240Szolgáltatásokra vonatkozó kiegyenlítő és dömpingellenes vámok
12VÁMOK
1100A 2005/2006-os, illetve az azt megelőző gazdasági évekre vonatkozó terméklefölözések
1110Raktározott cukorra vonatkozó lefölözések
1130Cukorra, izoglükózra és nem exportált inulin C-re, valamint C cukorra és izoglükóz C pótlóra vonatkozó lefölözések
1170Termelési díj
1180Kiegészítő cukorkvótára és pótlólagos izoglükóz-kvótára kivetett egyszeri összegek
1190Többletösszeg
11CUKORRA VONATKOZÓ LEFÖLÖZÉSEK
Összesen 12 + 11
Azon megállapítások becslése, amelyek behajtása valószínűtlenné vált (4)
(1) A megállapítások korrekcióit javításokként kell értelmezni, beleértve a kezdeti megállapítások előző negyedévekből származó átvizsgálásainak eredményeképp keletkező törléseket is. Jellegük alapján ezek különböznek a 4. oszlopban bejegyzett adatoktól.
(2) Minden esetet részletesen szerepeltetni kell a kimutatás IIIa. mellékletében, amelyet ezzel a negyedéves kimutatással egyidőben kell megküldeni. A 4. oszlop összegének és a IIIa. melléklet összegének meg kell egyeznie egymással.
(3) Ezen oszlop összegének meg kell egyeznie az „A” számlák kimutatásának 2. oszlopában szereplő, a vizsgált három hónapra érvényes összeggel.
(4) Kötelező minden év negyedik negyedévének kimutatásában. Ha a becslés értéke zéró, „Nincs” jelzést kell alkalmazni.

IIIa. MELLÉKLET

Melléklet az Európai Közösségek saját forrásai elkülönített számlájának kimutatásához

A beszedhetetlennek nyilvánított vagy tűnő összegek jegyzéke a "B" számlában ( 7 )

(nemzeti pénznem)
A saját források bruttó összegeHivatkozás a nemzeti határozatra
ÖSSZESEN:

IV. MELLÉKLET

CSALÁSOKRA VONATKOZÓ ŰRLAP

A Bizottságnak (a XIX. Főigazgatóságnak) küldendő adatlap, amely a már felfedezett csalások és szabálytalanságok eseteinek leírását sorolja fel, beleértve a 10 000 ECU-t meghaladó tételeket

AZ ALAPŰRLAP AZONOSÍTÁSA

0. Tagállam:

0.0.

Az eset sorozatszáma ( 8 ):

0.1.

A negyedév említett időszaka:

0.2.

Az átadás dátuma:

0.3.

A megállapítást tevő szerv vagy szervezeti egység:

AZ ESET LEÍRÁSA

1. Az érintett javak:

1.0.

Kereskedelmi leírás:

1.1. Vámtarifaszám ( 9 ):

1.1.1.

bejelentett:

1.1.2.

megállapított:

1.1.3.

feltételezett:

1.2. Származás:

1.2.1.

bejelentett:

1.2.2.

megállapított:

1.2.3.

feltételezett:

1.3. Érkezési hely:

1.3.1.

bejelentett:

1.3.2.

megállapított:

1.3.3.

feltételezett:

1.4. Mennyiség:

1.4.1.

bejelentett:

1.4.2.

megállapított:

1.4.3.

feltételezett:

1.5. Érték:

1.5.1.

bejelentett:

1.5.2.

megállapított:

1.5.3.

feltételezett:

2. A csalás és/vagy a szabálytalanság típusa:

2.1.

Megjelölés:

2.2.

Vonatkozó vámeljárás vagy vámjogi rendeltetés:

3.

A csalás módszerének tömör leírása:

4. A kijátszott saját források feltételezett nagyságrendje vagy a pontos összeg:

4.1.

becsült:

4.2.

megállapított:

4.3.

behajtott:

5. A felfedezéshez vezető ellenőrzés típusa:

5.1.

módszer:

5.2.

észrevételek:

6.

Az eljárás során elért szint, és adott esetben a megállapítás részletei:

- a megállapítás időpontja:

- közigazgatási kódja:

- pénzügyi kódja:

7.

A kölcsönösjogsegély-intézkedések keretében már bejelentett eset (1468/81/EGK és 945/87/EGK rendelet):

kölcsönösjogsegély-hivatkozás:

8.

A már felfedezett csalások és szabálytalanságok esetei ismétlődésének megelőzésére megtett vagy tervezett intézkedések:

9.

9.1.

Érintett tagállamok:

9.2.

Érintett vállalkozások (nem kötelező):

10. Egyéb információ:

10.1.

Kötelezettség nélküli:

10.2.

Fenntartott:

V. MELLÉKLET

VI. MELLÉKLET

ÉVES JELENTÉS

az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikkének (5) bekezdése szerint

20...

Tagállam: ...

1. Tagállam által végrehajtott felügyeleti intézkedések

Felügyeleti tevékenységSzám
Elfogadott vámáru-nyilatkozatok (vámeljárásra vagy vámjogi rendeltetésre vonatkozóan)
A vonatkozó vámkezelés, vámeljárás vagy vámjogi rendeltetés után ellenőrzött vámáru-nyilatkozatok (vámkezelés utáni ellenőrzés)
A vámszervek személyi állományának összlétszáma nemzeti szinten (1)
A vámkezelés utáni ellenőrzésekre kijelölt személyi állomány összlétszáma nemzeti szinten
(1) A vámügyi személyi állomány összlétszáma (fő/év).

2. Elvi kérdések

Mindazon legfontosabb kérdések felsorolása, amelyek az 1150/2000/EK, Euratom rendelet alkalmazása során a jogosultságok megállapítására, könyvelésbe vételére és rendelkezésre bocsátására vonatkozóan merültek fel, ideértve a felmerült vitatott kérdéseket is:

...

...

...

...

...

(Szükség esetén a jelen pont számának megjelölésével külön lapon folytatható.)

VII. MELLÉKLET

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejelentés

Eltérő értelmű utasítás hiányában valamennyi rendelkezésre álló releváns információt fel kell tüntetni. Az összegeket az érintett tagállam által a bejelentés idején alkalmazott pénznemben kell feltüntetni.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

Tagállam: ...

A bejelentés hivatkozási száma: ...

(a tagállam kódja/a jelentés éve/a jelentés éven belüli sorszáma)

Hivatkozás az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 6. cikkének (5) bekezdése alapján korábban beküldött vonatkozó információs formanyomtatványra: ...

Amennyiben nem adnak meg hivatkozást az említett információs formanyomtatványra vonatkozóan, ennek indoklása: ...

Az eset közösségi felügyeleti intézkedéshez kapcsolódik-e? (Igen/Nem)

Hivatkozás a kapcsolódó közösségi felügyeleti intézkedésre: ...

Teljes behajthatatlan összeg: ...

Az összeget behajthatatlannak nyilvánító vagy az összeget behajthatatlannak tekintő hatóság: ...

A behajthatatlanságot megállapító közigazgatási határozat nemzeti hivatkozási száma: ...

(Lásd a 2006/246/EK bizottsági határozattal módosított 97/245/EK határozat ( 10 ) IIIa. mellékletének második oszlopát.)

A behajthatatlanságot megállapító közigazgatási határozat kelte: ...

Mely időponttól tekintik az összeget behajthatatlannak?: ...

2. A TARTOZÁS KELETKEZÉSE

A tartozás keletkezésének időpontja vagy időszaka: ...

A tartozás keletkezésének jogalapja: ...

(A 2913/92/EGK tanácsi rendeletet megelőző jogalap esetében fel kell tüntetni, hogy az a 2913/92/EGK rendelet ( 11 )mely cikkének felel meg.)

Vámjogi helyzet: ...

(A vámtartozás keletkezésének időpontjában folyamatban lévő vámeljárás, az áru helyzete vagy vámjogi kezelés)

Árutovábbítási eljárás esetén szükséges további adatok: ...

- Az árutovábbítási nyilatkozat elfogadásának időpontja(i) ...

- A feladás vagy a Közösségbe irányuló behozatal szerinti tagállam (ISO-kód) ...

- A rendeltetési hely vagy a Közösségből történő kiléptetés szerinti tagállam (ISO-kód) ...

- TIR-igazolvány(ok) száma ...

A jogosultság megállapításához vezető ellenőrzés típusa: ...

- A vámáru-nyilatkozat elfogadásához nem kapcsolódó ellenőrzés ...

- A vámáru-nyilatkozat vámkezelés alatti ellenőrzése, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket ...

- Vámkezelés utáni, de a vámeljárás lezárása előtti ellenőrzés ...

- Az árura vonatkozó vámeljárás lezárása utáni ellenőrzés ...

- Vámkezelés és szabad forgalomba bocsátás utáni ellenőrzés ...

Felfüggesztő rendelkezéseket tartalmazó vámjogi helyzet esetén közölni kell az eljárás lezárásának időpontját(ait) ...

...

A jogosultság megállapításához vezető események rövid ismertetése ...

3. KÖLCSÖNÖS JOGSEGÉLY

Kapcsolódik-e az ügy az 515/97/EK tanácsi rendelet ( 12 ) értelmében vett, a Bizottság szolgálatainak bevonásával zajló kölcsönös segítségnyújtáshoz? (Igen/Nem)

A kölcsönös segítségnyújtási értesítés hivatkozási száma: ...

Beérkezés időpontja: ...

Megjegyzés (nem kötelező): ...

4. A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

A jogosultságot megállapító hivatal: ...

A jogosultság megállapításának időpontja: ...

A jogosultság megállapítására vonatkozó számviteli hivatkozás (nem kötelező): ...

A B számlára történő bejegyzés időpontja (az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 6. cikke): ...

A B számlára vonatkozó számviteli hivatkozás (nem kötelező): ...

Teljes megállapított összeg: ...

A megállapított vámok és mezőgazdasági vámok összege, a kiegyenlítő vámok és a dömpingellenes vámok nélkül: ...

...

A megállapított kiegyenlítő vámok és dömpingellenes vámok összege: ...

A megállapított cukor-/izoglükóz-illetékek összege: ...

A megállapított megfelelő nemzeti jövedéki adó és HÉA összege (nem kötelező): ...

Az eredeti megállapítás után elvégzett korrekció (hozzáadás vagy kivonás) teljes összege: ...

A vámok és mezőgazdasági vámok - kivéve a kiegyenlítő vámokat és a dömpingellenes vámokat - eredeti megállapítása után elvégzett korrekció (hozzáadás vagy levonás) összege: ...

A kiegyenlítő vámok és dömpingellenes vámok eredeti megállapítása után elvégzett korrekció (hozzáadás vagy levonás) összege: ...

...

A cukor-/izoglükóz-illetékek eredeti megállapítása után elvégzett korrekció (hozzáadás vagy levonás) összege: ...

...

A megfelelő nemzeti jövedéki adó és HÉA eredeti megállapítása után elvégzett korrekció (hozzáadás vagy levonás) összege (nem kötelező): ...

A biztosítékok teljes összege: ...

(A Közösség saját forrásait és adott esetben a nemzeti vámokat fedező összeg. Lehet 0 is, ha mentesség áll fenn vagy nem nyújtottak biztosítékot).

A biztosítéknak a Közösség saját forrásaihoz allokált része: ...

Biztosíték jellege (kötelező, választható, nincs előírva): ...

Kötelező biztosíték jellege: ...

Amennyiben nem nyújtották be az előírt biztosítékot, ennek indoklása: ...

A Közösség rendelkezésére bocsátott biztosíték összege: ...

A biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja: ...

5. BEHAJTÁSI FOLYAMAT

(Amennyiben ugyanannak a tartozásnak több kötelezettje is van, a következő információkat valamennyi kötelezett esetében fel kell tüntetni:)

Főkötelezett vagy készfizető kezes: ...

A tartozás bejelentésének időpontja: ...

A fizetési felszólítás(ok) időpontja: ...

Indítottak-e a jogosultság megállapítására vonatkozóan a 2913/92/EGK rendelet 243. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogorvoslati eljárást? (Igen/Nem)

A vonatkozó jogorvoslati eljárás eddigi szintjei: ...

Az első jogorvoslati kérelem benyújtásának dátuma: ...

A végleges határozatról/ítéletről küldött értesítés kelte: ...

Megjegyzés (nem kötelező): ...

Felfüggesztették-e a 2913/92/EGK rendelet 222. és 244. cikkének, valamint a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 13 ) 876a. cikkének értelmében a végrehajtási eljárást? (Igen/Nem)

Nyújtottak-e biztosítékot a felfüggesztésre? (Igen/Nem)

A felfüggesztésre nyújtott biztosíték összege: ...

Amennyiben nem nyújtottak biztosítékot a felfüggesztésre, ennek indoklása: ...

(A tagállamoknak közölniük kell, hogy a várható gazdasági és szociális nehézségek miatt nyújtottak-e a biztosíték tekintetében mentességet, és mi volt döntésük indoka.)

Alkalmaztak-e a megállapított jogosultságra a 2913/92/EGK rendelet 229. cikkének értelmében vett fizetési könnyítést? (nem kérelmezték/a kérelmet elutasították/a kérelmet elfogadták)

A fizetési könnyítés feltételeinek ismertetése: ...

Nyújtottak-e biztosítékot a fizetési könnyítésre? (Igen/Nem)

A fizetési könnyítésre nyújtott biztosíték összege: ...

Amennyiben nem nyújtottak biztosítékot a fizetési könnyítésre, ennek indoklása: ...

(A tagállamoknak közölniük kell, hogy a várható gazdasági és szociális nehézségek miatt nyújtottak-e a biztosíték tekintetében mentességet, és mi volt döntésük indoka.)

A végrehajtható okirat kiállításának kelte: ...

Küldtek-e értesítést a végrehajtható okiratról? (Igen/Nem)

A végrehajtható okiratról küldött értesítés kelte: ...

Megjegyzés a végrehajtható okirattal kapcsolatban (nem kötelező): ...

Az első kifizetés napja: ...

Az első kifizetés összege: ...

Az utolsó kifizetés összege: ...

Az utolsó kifizetés összege: ...

Teljes kifizetett összeg: ...

A lefoglalás(ok) időpontja: ...

Lefoglalás útján beszedett összeg: ...

Megjegyzés a lefoglalással kapcsolatban (nem kötelező): ...

A csőd-, felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás elindításának időpontja: ...

A kereset ezen eljárások keretében való bejelentésének időpontja: ...

A csőd-, felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás lezárásának időpontja: ...

A csőd-, felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás keretében beszedett saját források összege: ...

...

Biztosított-e valamely más tagállam kölcsönös segítségnyújtást a behajtáshoz (2008/55/EK tanácsi irányelv ( 14 ) vagy 76/308/EGK tanácsi irányelv ( 15 )) (Igen/Nem)

A behajtáshoz biztosított kölcsönös segítségnyújtás hivatkozási száma: ...

A megkeresett tagállam: ...

A megkeresés időpontja: ...

A behajtott összeg: ...

A válaszadás időpontja: ...

Megjegyzés a válaszadással kapcsolatban (különösen amennyiben a megkeresett tagállam nem válaszolt a megkeresésre): ...

...

6. MIÉRT NINCSEN MÓD A FENNMARADÓ ÖSSZEG BEHAJTÁSÁRA?

Ebben a részben a tagállamoknak egyértelműen közölniük kell például, hogy milyen konkrét végrehajtási intézkedéseket tettek, és csőd-, felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén a beszedett összeg miért nem volt elegendő a tartozás fedezésére, vagy miért csak részben fedezte azt.

(Az 1-5. pontban már ismertetett információkat nem kell megismételni.)

7. EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

( 1 ) HL L 293., 1994.11.12., 9. o.

( 2 ) HL L 175., 1996.7.13., 3. o.

( 3 ) HL L 155., 1989.6.7., 1. o.

( 4 ) HL L 130., 2000.5.31., 1. o.

( 5 ) Ideértve a csalások és szabálytalanságok eseteit, valamint a vizsgálatok eredményeként megállapított tételeket.

( 6 ) A "B" számlát az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 6. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően vezetik, és tartalmazza a vizsgálatok eredményeként vagy a csalások esetei szerint megállapított tételeket.

( 7 ) A 2004. november 16-i 2028/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított 1150/2000/EK, Euratom rendelet 17. cikkének (2) bekezdése.

( 8 ) Az eseteket a tagállam számozza évenkénti sorozat szerint a következő formátumnak megfelelően: saját forrás/tagállam/99/999999/0. Azon tagállamra vonatkozóan, amelyik nem egységes éves sorozatot állít elő, hanem regionális szervezeti egységekre vonatkozót, a hat számjegy első két eleme a regionális szervezeti egységet azonosítja.

( 9 ) A 2658/87/EGK rendelet (HL L 256., 1987.9.7.) által meghatározott kombinált nómenklatúrának megfelelően.

( 10 ) HL L 89., 2006.3.28., 46. o.

( 11 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 12 ) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

( 13 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 14 ) HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

( 15 ) HL L 73., 1976.3.19., 18. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0245 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0245&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997D0245-20090701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997D0245-20090701&locale=hu

Tartalomjegyzék