Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0139[1]

A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) EGT vonatkozású szöveg.

A TANÁCS 139/2004/EK RENDELETE

(2004. január 20.)

a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről

(az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály

Egy összefonódás akkor közösségi léptékű, ha:

a) az összes érintett vállalkozás összevont teljes világméretű forgalma meghaladja az 5 milliárd eurót; és

b) az érintett vállalkozások közül legalább két vállalkozás mindegyikének teljes közösségi szintű forgalma meghaladja a 250 millió eurót,

kivéve, ha az érintett vállalkozások mindegyike teljes közösségi szintű forgalmának több mint kétharmadát egy és ugyanazon tagállamban éri el.

Egy összefonódás, amely nem éri el a (2) bekezdés szerinti küszöbértékeket, közösségi léptékű, ha:

a) az összes érintett vállalkozás összevont teljes világméretű forgalma meghaladja a 2,5 milliárd eurót;

b) legalább három tagállam mindegyikében az összes érintett vállalkozás összevont teljes forgalma meghaladja a 100 millió eurót;

c) a b) pont alapján számításba vett legalább három tagállam mindegyikében legalább két érintett vállalkozás mindegyikének a teljes forgalma meghaladja a 25 millió eurót; és

d) legalább két érintett vállalkozás mindegyikének a teljes közösségi szintű forgalma meghaladja a 100 millió eurót,

kivéve, ha az érintett vállalkozások mindegyike teljes közösségi szintű forgalmának több mint kétharmadát egy és ugyanazon tagállamban éri el.

2. cikk

Az összefonódások értékelése

Az értékelés elkészítése során a Bizottságnak figyelembe kell vennie:

a) a közös piacon belül a hatékony verseny fenntartásának és továbbfejlesztésének szükségességét, tekintettel többek között valamennyi érintett piac szerkezetére, és a Közösségen belüli, illetve azon kívüli vállalkozások által támasztott tényleges vagy potenciális versenyre;

b) az érintett vállalkozások piaci helyzetét, valamint gazdasági és pénzügyi erejét, a szállítók és felhasználók számára nyitva álló választási lehetőségeket, hozzáférésüket a készletekhez és piacokhoz, a piacra lépés bármilyen jogi vagy más akadályát, az érintett áruk és szolgáltatások iránti kereslet-kínálat alakulását, a közbenső és végső fogyasztók érdekeit, valamint a műszaki és gazdasági fejlődés fejleményeit, feltéve hogy ez a fogyasztók számára előnyös, és nem akadályozza a versenyt.

Ennek az értékelésnek az elkészítése során a Bizottságnak figyelembe kell vennie különösen, hogy:

- két vagy több anyavállalat jelentős mértékben fenntartja-e tevékenységeit a közös vállalatéval azonos piacon, vagy egy olyan piacon, amely a termelési vagy forgalmazási láncban a közös vállalat piacához képest feljebb ("upstream") vagy lejjebb ("downstream") található, vagy egy olyan szomszédos piacon, amely szorosan kapcsolódik ehhez a piachoz,

- az egyeztetés, amely a közös vállalat létrehozásának közvetlen következménye, az érintett vállalkozások számára biztosítja-e azt a lehetőséget, hogy kiküszöböljék a versenyt az érintett termékek és szolgáltatások jelentős része tekintetében.

3. cikk

Az összefonódás fogalmának meghatározása

Vállalkozások összefonódása jön létre, ha az irányítás tartósan megváltozik a következőkből eredően:

a) két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás vagy vállalkozásrész összeolvad; vagy

b) egy vagy több személy, amely már irányít legalább egy vállalkozást, vagy egy vagy több vállalkozás akár értékpapírok vagy eszközök vásárlásával, akár szerződéssel vagy más úton, közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több más vállalkozás egésze vagy része felett.

Az irányítást olyan jogok, szerződések vagy más egyéb eszközök alapozzák meg, amelyek akár külön-külön, akár együttesen és a kapcsolódó jogi és ténybeli megfontolásokra tekintettel lehetőséget adnak egy vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására, különösen:

a) a vállalkozás eszközei egészének vagy részének tulajdonjoga vagy használati joga révén;

b) olyan jogok vagy szerződések révén, amelyek meghatározó befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetétele, szavazása vagy döntései felett.

Az irányítást olyan személyek vagy vállalkozások szerzik meg, amelyek:

a) ezen jogok tulajdonosai vagy ezen szerződések kedvezményezettjei; vagy

b) noha nem tulajdonosai ezen jogoknak, illetve nem kedvezményezettjei ezen szerződéseknek, de jogukban áll a belőlük származó jogok gyakorlása.

Nem minősül összefonódásnak:

a) ha hitelintézetek vagy más pénzügyi intézmények vagy biztosítótársaságok, amelyek szokásos tevékenységük során saját számlájukra vagy mások számlájára folytatott értékpapír-kereskedelmet vagy -ügyleteket végeznek, ideiglenes jelleggel értékpapírokat birtokolnak, amelyeket továbbértékesítési céllal egy vállalkozásban szereztek, feltéve hogy nem gyakorolják az értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogokat a vállalkozás versenymagatartásának meghatározására, illetve hogy az ilyen szavazati jogokat csak a vállalkozás vagy a vállalkozás eszközei teljes vagy részleges értékesítésének, illetve az értékpapírok értékesítésének előkészítése céljából gyakorolják, és az értékesítés a vásárlás napját követő egy éven belül megtörténik; ezt az időszakot a Bizottság kérelemre kiterjesztheti abban az esetben, ha az ilyen intézmények vagy társaságok igazolni tudják, hogy az értékesítést ésszerű módon nem lehetett lebonyolítani a kijelölt határidőn belül;

b) az irányítást egy állami tisztségviselő szerzi meg egy tagállam felszámolással, csődeljárással, fizetésképtelenséggel, fizetések beszüntetésével, kényszeregyezséggel vagy ehhez hasonló eljárással kapcsolatos jogának megfelelően;

c) az (1) bekezdés b) pontjában említett műveleteket, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontján alapuló, a meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv ( 1 ) 5. cikkének (3) bekezdésében említett pénzügyi holding társaságok végzik, feltéve hogy a holdinggal kapcsolatos szavazati jogokat, különösen azon vállalkozások vezetőségi és a felügyelő bizottsági tagjai kinevezésével kapcsolatban, amelyekben részesedéssel rendelkeznek, csak e befektetések teljes értékének megőrzése érdekében gyakorolják, és nem azért, hogy közvetlenül vagy közvetve meghatározzák e vállalkozások versenymagatartását.

4. cikk

Az összefonódások előzetes bejelentése és a bejelentés előtti áttétel a bejelentő felek kérelmére

A bejelentés akkor is lehetséges, ha az érintett vállalkozások bizonyítják a Bizottságnak jóhiszemű szerződéskötési szándékukat, vagy nyilvános ajánlat esetén az ajánlattételi szándék nyilvános közzétételekor, feltéve hogy a szándékolt megállapodás vagy nyilvános ajánlat közösségi léptékű összefonódást eredményez.

E rendelet alkalmazásában a "bejelentett összefonódás" kifejezés vonatkozik a második albekezdésnek megfelelően bejelentett, szándékolt összefonódásokra is. E cikk (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában, az "összefonódás" kifejezés magában foglalja a második albekezdés szerinti értelemben vett szándékolt összefonódásokat is.

A Bizottság e beadványt haladéktalanul továbbítja az összes tagállamnak. Az indoklással ellátott beadványban említett tagállam a beadvány átvételétől számított 15 munkanapon belül kinyilvánítja beleegyezését vagy bele nem egyezését az ügy áttételére irányuló kérelemre vonatkozóan. Ha e határidőn belül a tagállam nem határoz, ezt beleegyezésnek kell tekinteni.

A tagállam bele nem egyezése kivételével, ha Bizottság úgy ítéli meg, hogy ilyen elkülönült piac létezik, és ezen a piacon az összefonódás versenyre gyakorolt hatása jelentős lehet, úgy határozhat, hogy az ügyet egészben vagy részben a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz teszi át, ezen állam nemzeti versenyjogának alkalmazása céljából.

Az ügy harmadik albekezdéssel összhangban történő áttételére vonatkozó határozatot a Bizottság az indoklással ellátott beadvány kézhezvételét követő 25 munkanapon belül hozza meg. A Bizottság határozatáról tájékoztatja a többi érintett tagállamot és személyt vagy vállalkozást. Ha a Bizottság ezen időszakon belül nem hoz határozatot, úgy kell tekinteni, hogy az érintett személyek vagy vállalkozások beadványával összhangban az ügy áttételéről határozott.

Ha a Bizottság a harmadik és negyedik albekezdésnek megfelelően az ügy egészének áttételéről határoz, vagy úgy kell tekinteni, hogy ilyen határozatot hozott, nem kell bejelentést tenni az (1) bekezdésnek megfelelően, és a nemzeti versenyjogot kell alkalmazni. A 9. cikk (6)-(9) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

A Bizottság e beadványt haladéktalanul továbbítja az összes tagállamnak.

Az összefonódás megvizsgálására saját nemzeti versenyjoga értelmében hatáskörrel rendelkező bármely tagállam az indoklással ellátott beadvány átvételétől számított 15 munkanapon belül kinyilváníthatja egyet nem értését az ügy áttételére vonatkozó kérelmet illetően.

Amennyiben a harmadik albekezdéssel összhangban a 15 munkanapos időszakon belül legalább a tagállamok egyike kinyilvánította egyet nem értését, az ügy nem tehető át. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az összes tagállamot és az érintett személyeket vagy vállalkozásokat az ilyen egyet nem értésről.

Amikor a harmadik albekezdéssel összhangban a 15 munkanapon belül a tagállamok egyike sem nyilvánította ki egyet nem értését, az összefonódást közösségi léptékűnek kell tekinteni, és azt a Bizottságnak az (1) és (2) bekezdéssel összhangban be kell jelenteni. Ez esetben egyetlen tagállam sem alkalmazza nemzeti versenyjogát az összefonódásra.

5. cikk

A forgalom kiszámítása

A Közösségen és a tagállamon belüli forgalom az esettől függően a Közösségen vagy a tagállamon belüli vállalkozásoknak vagy fogyasztóknak értékesített termékeket és teljesített szolgáltatásokat foglalja magában.

Az első albekezdés szerinti értelemben vett két vagy több ügyletet, amelyek ugyanazon személyek vagy vállalkozások között két éven belül történnek, egy és ugyanazon összefonódásnak kell tekinteni, amely az utolsó ügylet napján jön létre.

A forgalom helyett a következőket kell használni:

a) hitelintézetek és más pénzügyi intézmények esetén, a 86/635/EGK ( 2 ) tanácsi rendeletben meghatározott alábbi bevételi tételek összege, adott esetben a hozzáadottérték-adó, valamint közvetlenül a tételekhez kapcsolódó egyéb adók levonása után: i. kamatok és kamatjellegű bevételek; ii. bevétel értékpapírokból: - bevétel részvényekből és egyéb változó hozamú értékpapírokból, - bevétel részesedésből, - bevétel kapcsolt vállalkozásokban való részesedésből; iii. kapott jutalékbevételek; iv. pénzügyi műveletek nettó nyeresége; v. egyéb bevétel üzleti tevékenységből. Hitelintézetek és pénzügyi intézmények Közösségen vagy egy tagállamon belüli forgalma magában foglalja azokat a fent meghatározott bevételi tételeket, amelyeket az intézmény Közösségen belül, vagy az érintett tagállamokban létrehozott fióktelepe vagy részlege kap;

b) biztosítóintézetek esetén a lekötött bruttó biztosítási díjak értéke, amely magában foglalja a biztosítóintézet által vagy nevében megkötött biztosítási szerződések alapján megszerzett teljes összeget és követeléseket, a kifizetett viszontbiztosítási díjakat, a biztosítási díj összege alapján vagy a biztosítási díjak egészére kivetett adók és járulékok levonása után; tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének b), c) és d) pontja az 1. cikk (2) és (3) bekezdésének utolsó része tekintetében, a Közösségen belül illetve az adott tagállamon belül honos személyektől beszedett bruttó biztosítási díjakat kell figyelembe venni.

A (2) bekezdés sérelme nélkül, az 1. cikk (2) bekezdése értelmében valamely érintett vállalkozás teljes forgalmát a következők forgalmának összegzésével kell kiszámítani:

a) az érintett vállalkozás;

b) azon vállalkozások, amelyekben az érintett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve: i. a tőkének vagy a vállalkozás eszközeinek több mint felét birtokolja; vagy ii. jogosult a szavazati jogok több mint felét gyakorolni; vagy iii. jogosult a felügyelő bizottság, az igazgatótanács vagy a vállalkozást jogilag képviselő testületek tagjainak több mint felét kinevezni; vagy iv. jogosult a vállalkozás ügyeit irányítani;

c) azon vállalkozások, amelyek egy érintett vállalkozásban a b) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkeznek;

d) azon vállalkozások, amelyekben egy, a c) pontban említett vállalkozás a b) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

e) azon vállalkozások, amelyekben két vagy több, az a)-d) pontban említett vállalkozás közösen rendelkezik a b) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel.

Ha az összefonódásban érintett vállalkozások közösen rendelkeznek a (4) bekezdés b) pontjában felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel, akkor e rendelet alkalmazásában az érintett vállalkozások teljes forgalmának kiszámításánál:

a) nem kell figyelembe venni azt a forgalmat, amely a közös vállalkozás és az érintett vállalkozások mindegyike, vagy bármely más, ezek bármelyikéhez a (4) bekezdés b)-e) pontban meghatározott módon kapcsolódó vállalkozás között történő termékeladásból vagy szolgáltatások nyújtásából származik;

b) figyelembe kell venni azt a forgalmat, amely a közös vállalkozás és bármilyen harmadik vállalkozás között történő termékeladásból és szolgáltatások nyújtásából származik. Ezt a forgalmat egyenlően kell elosztani az érintett vállalkozások között.

6. cikk

A bejelentés megvizsgálása és az eljárás megindítása

A Bizottság a bejelentést annak kézhezvétele után azonnal megvizsgálja.

a) Ha arra a következtetésre jut, hogy a bejelentett összefonódás nem tartozik e rendelet hatálya alá, akkor ezt határozatával rögzíti.

b) Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy a bejelentett összefonódás - jóllehet e rendelet hatálya alá tartozik - nem támaszt komoly kétségeket a közös piaccal való összeegyeztethetőségét illetően, akkor nem kifogásolja azt, és kinyilvánítja annak összeegyeztethetőségét a közös piaccal. Az összefonódás megvalósulásához szükséges és közvetlenül kapcsolódó korlátozások, az összefonódást összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat hatálya alá tartozónak tekintendők.

c) A (2) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás e rendelet hatálya alá tartozik, és komoly kétségeket támaszt a közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, a Bizottság az eljárás megindítása mellett határoz. A 9. cikk sérelme nélkül, az ilyen eljárást a 8. cikk (1)-(4) bekezdésében előírt határozattal zárja le, hacsak az érintett vállalkozások nem bizonyítják a Bizottságnak kielégítő módon, hogy felhagytak az összefonódással.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatához a Bizottság feltételeket és kötelezettségeket fűzhet, hogy biztosítsa az érintett vállalkozások által a Bizottsággal szemben az összefonódás közös piaccal összeegyeztethetővé tétele érdekében tett kötelezettségvállalások teljesítését.

A Bizottság az (1) bekezdés a) vagy b) pontja értelmében hozott határozatát visszavonhatja, ha:

a) ha a határozat téves információn alapult, amiért az egyik érintett vállalkozás felelős, vagy ha azt megtévesztéssel szerezték meg; vagy

b) az érintett vállalkozás a határozathoz fűzött kötelezettséget megszegi.

7. cikk

Összefonódások felfüggesztése

Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az olyan nyilvános vételi ajánlatok alkalmazását, vagy az olyan értékpapírokkal folytatott ügyletek sorozatát, amelyek olyan piacon, mint például a tőzsde, forgalomba hozható értékpapírokra válthatók, amelyek által a 3. cikk értelmében vett irányítást több eladótól szerzik meg, feltéve ha:

a) az összefonódást a 4. cikk szerint haladéktalanul bejelentik a Bizottságnak; és

b) a szerző fél nem gyakorolja az adott értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogot, vagy csak befektetése teljes értékének megóvására gyakorolja azokat, a Bizottság által a (3) bekezdés értelmében adott mentesítés alapján.

E cikknek nincs kihatása az értékpapírokkal lebonyolított ügyletek érvényességére, beleértve azokat az értékpapírokat, amelyek olyan más értékpapírokra válthatók, amelyek olyan piacon, mint például a tőzsde, forgalomba hozhatók, kivéve ha a vevő és az eladó tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az ügyletet az (1) bekezdés megsértésével bonyolították le.

8. cikk

A Bizottság határozathozatali hatásköre

Az összefonódást összeegyeztethetőnek nyilvánító határozatot úgy kell tekinteni, hogy az az összefonódás megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó és szükséges korlátozásokra is kiterjed.

A Bizottság határozatához feltételeket és kötelezettségeket fűzhet, hogy biztosítsa az érintett vállalkozások által a Bizottsággal szemben az összefonódás közös piaccal összeegyeztethetővé tétele érdekében vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Az összefonódást összeegyeztethetőnek nyilvánító határozatot úgy kell tekinteni, hogy az összefonódás megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó és szükséges korlátozásokra is kiterjed.

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy az összefonódás:

a) már megvalósult, és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánították; vagy

b) egy, a (2) bekezdés alapján hozott határozathoz fűzött feltétel megsértésével valósult meg, amely határozat azt állapítja meg, hogy a feltétel hiányában az összefonódás megfelelne a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott kritériumnak, vagy - a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott esetekben - nem felelne meg a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésben meghatározott kritériumoknak,

a Bizottság:

- kötelezheti az érintett vállalkozásokat az összefonódás megszüntetésére, különösen az összeolvadás megszüntetésével vagy az összes megszerzett részesedés és eszköz értékesítésével, hogy ily módon visszaállítsák az összefonódás megvalósulása előtt fennálló helyzetet; amennyiben az összefonódás megvalósulása előtt fennálló helyzet helyreállítása nem lehetséges az összefonódás megszüntetésén keresztül, a Bizottság bármilyen egyéb intézkedést meghozhat, amely alkalmas az összefonódás előtt fennálló helyzet lehető legnagyobb mértékű helyreállítására,

- elrendelhet bármilyen egyéb megfelelő intézkedést, hogy biztosítsa, hogy az érintett vállalkozások az összefonódást megszüntessék vagy a határozatában előírt helyreállító intézkedéseket megtegyék.

Az első albekezdés a) pontja alá tartozó esetekben, az ezen albekezdésben említett intézkedéseket a Bizottság a (3) bekezdésben foglaltak szerinti határozattal vagy egy külön határozattal írhatja elő.

A Bizottság a hatékony verseny feltételeinek helyreállítására vagy megóvására alkalmas ideiglenes intézkedéseket rendel el, amennyiben az összefonódás:

a) a 7. cikket megszegve valósult meg, és még nem hoztak határozatot a közös piaccal való összeegyeztethetőségét illetően;

b) a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja vagy e cikk (2) bekezdése alapján a határozathoz fűzött feltétel megszegésével valósult meg;

c) már megvalósult, és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánították.

A Bizottság az (1) és (2) bekezdés szerint hozott határozatát visszavonhatja, amennyiben:

a) az összeegyeztethetőségről szóló nyilatkozat téves információn alapult, amiért az egyik érintett vállalkozás a felelős, vagy ha azt megtévesztéssel szerezték meg; vagy

b) az érintett vállalkozások a határozathoz fűzött bármelyik kötelezettségüket megsértik.

A Bizottság az (1)-(3) bekezdés szerinti határozatot anélkül hozhatja meg, hogy kötnék a 10. cikk (3) bekezdésében említett határidők, amennyiben:

a) megállapítja, hogy az összefonódás a következőképpen valósult meg i. a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján hozott határozathoz fűzött feltétel megsértésével; vagy ii. a (2) bekezdés alapján hozott határozathoz a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban fűzött feltétel megsértésével, amely feltétel hiányában komoly kételyek merülnének fel az összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségét érintően; vagy

b) a határozatot a (6) bekezdés szerint visszavonták.

9. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz történő áttétel

A bejelentés másolatának kézhezvételét követő 15 munkanapon belül egy tagállam saját kezdeményezésére vagy a Bizottság felhívására tájékoztathatja a Bizottságot, amely tájékoztatja az érintett vállalkozásokat, hogy:

a) az összefonódás azzal fenyeget, hogy jelentősen befolyásolja a versenyt az adott tagállamon belül egy olyan piacon, amely rendelkezik egy elkülönült piac valamennyi jellegzetességével; vagy

b) az összefonódás egy adott tagállamon belül olyan piacon befolyásolja a versenyt, amely rendelkezik egy elkülönült piac valamennyi jellegzetességével, és nem képezi a közös piac jelentős részét.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy tekintettel a termékek vagy szolgáltatások piacára és a (7) bekezdés szerinti földrajzi referenciapiacra, létezik ilyen elkülönült piac, és létezik ilyen fenyegetés, akkor:

a) vagy maga a Bizottság jár el az ügyben, e rendeletnek megfelelően; vagy

b) az ügy egészét vagy egy részét az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz teszi át az adott állam nemzeti versenyjogának alkalmazása céljából.

Ha azonban a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ilyen elkülönült piac vagy fenyegetés nem létezik, akkor erről az érintett tagállamhoz címzett határozatot hoz, és maga jár el az ügyben e rendeletnek megfelelően.

Amennyiben egy tagállam tájékoztatja a Bizottságot a (2) bekezdés b) pontjának megfelelően, hogy egy összefonódás a területén belül egy elkülönült piacon - amely nem képezi a közös piac jelentős részét - befolyásolja a versenyt, akkor a Bizottság az ügy egészét vagy az érintett elkülönült piaccal kapcsolatos egy részét átteheti, ha úgy ítéli meg, hogy egy ilyen elkülönült piac befolyásolt.

A (3) bekezdés szerinti áttételről vagy az át nem tételről határozatot kell hozni:

a) főszabályként a 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott időn belül, ha a Bizottság nem indította meg az eljárást a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint; vagy

b) legfeljebb az érintett összefonódásról szóló bejelentéstől számított 65 munkanapon belül, ha a Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján megindította az eljárást anélkül, hogy az előkészítő lépéseket megtette volna a 8. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdése szerint az érintett piacon a hatékony verseny fenntartásához vagy helyreállításához szükséges intézkedések meghozatalára.

A bizottsági áttételt követő 45 munkanapon belül az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatja az érintett vállalkozásokat az előzetes versenyjogi értékelés eredményéről, és arról, hogy milyen további intézkedéseket szándékozik tenni, ha vannak ilyen intézkedések. Az érintett tagállam kivételesen felfüggesztheti ezt a határidőt, ha az érintett vállalkozások a nemzeti versenyjog előírásai szerint nem továbbították számára a szükséges információt.

Ha a nemzeti jog bejelentést ír elő, a 45 munkanapos időtartam a teljes bejelentésnek az adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága általi kézhezvételét követő munkanapon kezdődik.

10. cikk

Az eljárás megindításának és a határozatok meghozatalának határideje

Ez az időtartam 35 munkanapra hosszabbodik, ha a Bizottsághoz egy tagállamtól kérelem érkezik a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban, vagy, ha az érintett vállalkozások a 6. cikk (2) bekezdésének értelmében az összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségének megteremtése érdekében kötelezettségeket vállalnak.

Az első albekezdésben meghatározott időtartamok ugyancsak meghosszabbodnak, ha bejelentést tevő felek ezt kérelmezik az eljárás 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megindulását követő 15 munkanapon belül. A bejelentést tevő felek ezt csak egyszer kérelmezhetik. Hasonlóan, az eljárás megindítását követően az első albekezdésben meghatározott határidőket a Bizottság a bejelentést tevő felek egyetértésével bármikor meghosszabbíthatja. Az ezen albekezdés szerinti hosszabbítás vagy hosszabbítások teljes tartama nem lépheti túl a 20 munkanapot.

Az első albekezdést a 9. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett határidőre is alkalmazni kell.

Az összefonódásokat az aktuális piaci feltételek fényében újból meg kell vizsgálni.

A bejelentést tevő felek haladéktalanul új bejelentést tesznek, vagy kiegészítik az eredeti bejelentést, ha a bejelentés hiányossá válik a kialakult piaci feltételek vagy a szolgáltatott információ változása következtében. Ha nem történik ilyen változás, a felek ezt haladéktalanul igazolják.

Az (1) bekezdésben meghatározott határidők az új bejelentéssel, a kiegészített bejelentéssel, vagy a harmadik albekezdés szerinti igazolás által nyújtott teljes információ kézhezvételét követő munkanapon kezdődnek.

A második és harmadik albekezdést a 6. cikk (4) bekezdésében és a 8. cikk (7) bekezdésében említett esetekben is alkalmazni kell.

11. cikk

Információkérés

Amennyiben a meghallgatás nem a Bizottság helyiségében, vagy nem telefonon, vagy más elektronikus eszköz útján történik, a Bizottság erről előzetesen értesíti annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságát, amely területén a meghallgatás történik. Az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának kérelmére a meghallgatás lefolytatásában e hatóság tisztviselői támogatják a Bizottság tisztviselőit és az általa felhatalmazott más személyeket.

12. cikk

A tagállamok hatóságai által folytatott vizsgálatok

13. cikk

A Bizottság vizsgálati hatásköre

Az e célból a Bizottság által a vizsgálat lefolytatására felhatalmazott tisztviselők és kísérő személyek jogosultak:

a) belépni a vállalkozások vagy vállalkozások társulása bármely helyiségébe, ingatlanába, illetve beszállni bármely közlekedési eszközébe;

b) megvizsgálni az üzleti könyveket és más üzleti kimutatásokat, függetlenül az adathordozótól, amelyen azokat tárolják;

c) az üzleti könyvekből és üzleti kimutatásokból másolatokat vagy kivonatokat készíteni vagy igényelni;

d) a vizsgálat során és az ahhoz szükséges mértékben zár alá venni bármely üzlethelységet, üzleti könyvet vagy kimutatást;

e) a vállalkozásnak vagy a vállalkozások társulásának bármely képviselőjétől vagy személyzetének tagjától a vizsgálat tárgyára és céljára vonatkozó tények és dokumentumok magyarázatát kérni, és az adott választ rögzíteni.

14. cikk

Pénzbírságok

A Bizottság határozattal a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyekre, vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira az érintett vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 5. cikk szerinti teljes forgalmának 1 %-áig terjedő pénzbírságot szabhat ki, ha szándékosan vagy gondatlanságból:

a) helytelen vagy félrevezető információt szolgáltatnak a 4. cikk, a 10. cikk (5) bekezdése vagy a 22. cikk (3) bekezdése szerinti beadványban, igazolásban, bejelentésben, vagy ezek kiegészítéseként;

b) a 11. cikk (2) bekezdése szerinti kérelemre adott válaszban helytelen, vagy félrevezető információt szolgáltatnak;

c) a 11. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott határozatban szereplő kérelemre adott válaszban helytelen, hiányos vagy félrevezető információt szolgáltatnak, vagy az előírt határidőn belül nem szolgáltatnak információt;

d) hiányosan mutatják be a szükséges üzleti könyveket vagy más egyéb üzleti kimutatásokat a 13. cikk szerinti vizsgálatok során, vagy pedig nem vetik alá magukat a 13. cikk (4) bekezdése alapján határozattal elrendelt vizsgálatnak;

e) a 13. cikk (2) bekezdésének e) pontjával összhangban feltett kérdésre adott válaszban - helytelenül vagy félrevezetően válaszolnak, - a személyzet valamely tagja által adott helytelen, hiányos vagy félrevezető választ elmulasztják helyesbíteni a Bizottság által meghatározott határidőn belül, vagy - elmulasztják vagy megtagadják, a 13. cikk (4) bekezdése szerint elfogadott határozattal elrendelt vizsgálat tárgyára és céljára vonatkozó tényekkel kapcsolatos teljes válasz megadását;

f) a bizottsági tisztviselők vagy a Bizottság által felhatalmazott más kísérő személyek által a 13. cikk (2) bekezdése d) pontjával összhangban elhelyezett pecséteket megsértik.

A Bizottság határozattal az érintett vállalkozások 5. cikk szerinti teljes forgalmának 10 %-át meg nem haladó mértékű pénzbírságot szabhat ki a (3) cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyekre vagy az érintett vállalkozásokra, ha azok akár szándékosan, akár gondatlanságból

a) egy összefonódást, annak megvalósulását megelőzően a 4. cikkel vagy a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban nem jelentenek be, kivéve ha a 7. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint hozott határozattal erre felhatalmazták őket;

b) az összefonódást a 7. cikk sérelmével valósítják meg;

c) a 8. cikk (3) bekezdése szerint hozott határozattal a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított összefonódást megvalósítják, vagy nem tesznek eleget a 8. cikk (4) vagy (5) bekezdése szerinti határozatban elrendelt bármely intézkedésnek;

d) nem tesznek eleget egy, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 7. cikk (3) bekezdése vagy a 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerinti határozatban megszabott feltételnek vagy kötelezettségnek.

15. cikk

Kényszerítő bírság

A Bizottság határozatával a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyekre, vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, az érintett vállalkozások vagy vállalkozások társulásai átlagos napi teljes forgalmának 5 %-áig terjedő kényszerítő bírságot szabhat ki a határozatban meghatározott naptól számítva a késedelem minden munkanapjára, hogy kényszerítse őket arra, hogy:

a) a 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatban kért információkat hiánytalanul és pontosan szolgáltassák;

b) hogy a 13. cikk (4) bekezdése szerinti határozattal elrendelt vizsgálatnak vessék alá magukat;

c) a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 7. cikk (3) bekezdése vagy a 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján határozattal kirótt kötelezettséget teljesítsék; vagy

d) a 8. cikk (4) és (5) bekezdése szerint határozattal elrendelt intézkedéseknek tegyenek eleget.

16. cikk

A Bíróság által történő felülvizsgálat

A Bíróság a Szerződés 229. cikke értelmében korlátlan hatáskörrel rendelkezik olyan határozatok felülvizsgálatára, amelyekben a Bizottság pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot szabott ki; a Bíróság a kiszabott pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot megsemmisítheti, csökkentheti vagy felemelheti.

17. cikk

Szakmai titoktartás

18. cikk

A felek és harmadik személyek meghallgatása

19. cikk

Kapcsolat a tagállamok hatóságaival

20. cikk

A határozatok közzététele

21. cikk

A rendelet alkalmazása, hatáskör

Az első albekezdés nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a 4. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk (2) bekezdésének az alkalmazásához szükséges vizsgálatokat lefolytassák, vagy az áttételt követően a 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének b) francia bekezdése, vagy a 9. cikk (5) bekezdése szerint a 9. cikk (8) bekezdésének alkalmazásához feltétlenül szükséges intézkedéseket meghozzák.

A közbiztonságot, a média pluralitását és a prudenciális szabályokat az első albekezdés szerinti jogos érdekeknek kell tekinteni.

Az érintett tagállam köteles bármely egyéb közérdekről a Bizottságot tájékoztatni, és a Bizottságnak azt a közösségi jog általános elveivel és egyéb rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségének kiértékelése után el kell ismernie, mielőtt a fentiekben említett intézkedések meghozatalára sor kerülhetne. A fent említett tájékoztatást követő 25 munkanapon belül a Bizottság az érintett tagállamot tájékoztatja határozatáról.

22. cikk

A Bizottsághoz történő áttétel

E kérelmet az összefonódás bejelentését, vagy ha azt nem kell bejelenteni, annak az érintett tagállam tudomására hozását követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell benyújtani.

Bármely más tagállam jogosult a kezdeti kérelemhez csatlakozni, a kezdeti kérelemről a Bizottság által adott tájékoztatást követő 15 munkanapon belül.

Az összefonódásokkal kapcsolatos összes nemzeti határidőt fel kell függeszteni, amíg az e cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározzák a vizsgálat helyét. Amint valamely tagállam tájékoztatja a Bizottságot és az érintett vállalkozásokat, hogy nem kíván a kérelemhez csatlakozni, nemzeti határideinek felfüggesztése megszűnik.

A Bizottság határozatáról valamennyi érintett tagállamot és vállalkozást tájékoztat. Igényelheti, hogy tegyék meg a 4. cikk szerinti bejelentést.

A kérelmet benyújtó tagállam vagy tagállamok az összefonódásra nem alkalmazhatják a továbbiakban nemzeti versenyjogukat.

Ha a 4. cikk szerint bejelentésre nincs szükség, a 10. cikk (1) bekezdésében az eljárás megindítására szabott határidő az azt követő napon kezdődik, amikor a Bizottság tájékoztatja az érintett vállalkozásokat, hogy az összefonódás vizsgálatáról döntött a (3) bekezdés alapján.

23. cikk

Végrehajtási rendelkezések

A Bizottság rendelkezik a szükséges hatáskörrel, hogy a (2) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően:

a) a 4. cikk szerinti bejelentések és beadványok formájára, tartalmára és egyéb részleteire végrehajtási rendelkezéseket hozzon;

b) a 4. cikk (4), (5) bekezdése és a 7., 9., 10. és 22. cikk szerinti határidőkre végrehajtási rendelkezéseket hozzon;

c) a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások benyújtására és végrehajtására vonatkozó eljárást és határidőket megállapítsa;

d) a 18. cikk szerinti meghallgatásokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket hozzon.

A Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló tanácsadó bizottság segíti.

a) Végrehajtási rendelkezéstervezetek közzététele és elfogadása előtt a Bizottság konzultál a tanácsadó bizottsággal.

b) A konzultációra a Bizottság meghívására, és a Bizottság elnökletével lefolytatott ülésen kerül sor. A meghívóval együtt el kell küldeni a végrehajtási rendelkezéstervezeteket. Az ülésre legalább 10 munkanappal a meghívó elküldése után kerül sor.

c) A tanácsadó bizottság véleményt nyilvánít a végrehajtási rendelkezések tervezetéről, szükség esetén szavazással. A Bizottság a tanácsadó bizottság véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi.

24. cikk

Kapcsolat harmadik országokkal

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

26. cikk

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

4064/89/EGK rendeletE rendelet
1. cikk (1), (2) és (3) bekezdés1. cikk (1), (2) és (3) bekezdés
1. cikk (4) bekezdés1. cikk (4) bekezdés
1. cikk (5) bekezdés1. cikk (5) bekezdés
2. cikk (1) bekezdés2. cikk (1) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés
2. cikk (2) bekezdés2. cikk (3) bekezdés
2. cikk (3) bekezdés2. cikk (4) bekezdés
2. cikk (4) bekezdés2. cikk (5) bekezdés
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (4) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés3. cikk (3) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés
3. cikk (5) bekezdés3. cikk (5) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés első mondat4. cikk (1) bekezdés első albekezdés
4. cikk (1) bekezdés második mondat
4. cikk (1) bekezdés második és harmadik albekezdés
4. cikk (2) és (3) bekezdés4. cikk (2) és (3) bekezdés
4. cikk (4)–(6) bekezdés
5. cikk (1) és (3) bekezdés5. cikk (1) és (3) bekezdés
5. cikk (4) bekezdés bevezető szavak5. cikk (4) bekezdés bevezető szavak
5. cikk (4) bekezdés a) pont5. cikk (4) bekezdés a) pont
5. cikk (4) bekezdés b) pont bevezető szavak5. cikk (4) bekezdés b) pont bevezető szavak
5. cikk (4) bekezdés b) pont első francia bekezdés5. cikk (4) bekezdés b) pont i. alpont
5. cikk (4) bekezdés b) pont második francia bekezdés5. cikk (4) bekezdés b) pont ii. alpont
5. cikk (4) bekezdés b) pont harmadik francia bekezdés5. cikk (4) bekezdés b) pont iii. alpont
5. cikk (4) bekezdés b) pont negyedik francia bekezdés5. cikk (4) bekezdés b) pont iv. alpont
5. cikk (4) bekezdés c), d) és e) pont5. cikk (4) bekezdés c), d) és e) pont
5. cikk (5) bekezdés5. cikk (5) bekezdés
6. cikk (1) bekezdés bevezető szavak6. cikk (1) bekezdés bevezető szavak
6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
6. cikk (1) bekezdés c) pont6. cikk (1) bekezdés c) pont első mondat
6. cikk (2)–(5) bekezdés6. cikk (2)–(5) bekezdés
7. cikk (1) bekezdés7. cikk (1) bekezdés
7. cikk (3) bekezdés7. cikk (2) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés7. cikk (3) bekezdés
7. cikk (5) bekezdés7. cikk (4) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés6. cikk (1) bekezdés c) pont második mondat
8. cikk (2) bekezdés8. cikk (1) és (2) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés8. cikk (3) bekezdés
8. cikk (4) bekezdés8. cikk (4) bekezdés
8. cikk (5) bekezdés
8. cikk (5) bekezdés8. cikk (6) bekezdés
8. cikk (6) bekezdés8. cikk (7) bekezdés
8. cikk (8) bekezdés
9. cikk (1)–(9) bekezdés9. cikk (1)–(9) bekezdés
9. cikk (10) bekezdés
10. cikk (1) és (2) bekezdés10. cikk (1) és (2) bekezdés
10. cikk (3) bekezdés10. cikk (3) bekezdés első albekezdés első mondat
10. cikk (3) bekezdés első albekezdés második mondat
10. cikk (3) bekezdés második albekezdés
10. cikk (4) bekezdés10. cikk (4) bekezdés első albekezdés
10. cikk (4) bekezdés második albekezdés
10. cikk (5) bekezdés10. cikk (5) bekezdés első és negyedik albekezdés
10. cikk (5) bekezdés második, harmadik és ötödik albekezdés
10. cikk (6) bekezdés10. cikk (6) bekezdés
11. cikk (1) bekezdés11. cikk (1) bekezdés
11. cikk (2) bekezdés
11. cikk (3) bekezdés11. cikk (2) bekezdés
11. cikk (4) bekezdés11. cikk (4) bekezdés első mondat
11. cikk (4) bekezdés második és harmadik mondat
11. cikk (5) bekezdés első mondat
11. cikk (5) bekezdés második mondat11. cikk (3) bekezdés
11. cikk (6) bekezdés11. cikk (5) bekezdés
11. cikk (6) és (7) bekezdés
12. cikk.12. cikk
13. cikk (1) bekezdés első albekezdés13. cikk (1) bekezdés
13. cikk (1) bekezdés második albekezdés bevezető szavak13. cikk (2) bekezdés bevezető szavak
13. cikk (1) bekezdés második albekezdés a) pont13. cikk (1) bekezdés b) pont
13. cikk (1) bekezdés második albekezdés b) pont13. cikk (1) bekezdés c) pont
13. cikk (1) bekezdés második albekezdés c) pont13. cikk (1) bekezdés e) pont
13. cikk (1) bekezdés második albekezdés d) pont13. cikk (1) bekezdés a) pont
13. cikk (1) bekezdés d) pont
13. cikk (2) bekezdés13. cikk (3) bekezdés
13. cikk (3) bekezdés13. cikk (4) bekezdés első és második mondat
13. cikk (4) bekezdés13. cikk (4) bekezdés harmadik mondat
13. cikk (5) bekezdés13. cikk (5) bekezdés első mondat
13. cikk (5) bekezdés második mondat
13. cikk (6) bekezdés első mondat13. cikk (6) bekezdés
13. cikk (1) bekezdés második mondat
14. cikk (1) bekezdés bevezető szavak14. cikk (1) bekezdés bevezető szavak
14. cikk (1) bekezdés a) pont14. cikk (2) bekezdés a) pont
14. cikk (1) bekezdés b) pont14. cikk (1) bekezdés a) pont
14. cikk (1) bekezdés c) pont14. cikk (1) bekezdés b) és c) pont
14. cikk (1) bekezdés d) pont14. cikk (1) bekezdés d) pont
14. cikk (1) bekezdés e) és f) pont
14. cikk (2) bevezető szavak14. cikk (2) bevezető szavak
14. cikk (2) bekezdés a) pont14. cikk (2) bekezdés d) pont
14. cikk (2) bekezdés b) és c) pont14. cikk (2) bekezdés b) és c) pont
14. cikk (3)14. cikk (3)
14. cikk (4)14. cikk (4)
15. cikk (1) bekezdés bevezető szavak15. cikk (1) bekezdés bevezető szavak
15. cikk (1) bekezdés a) és b) pont15. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
15. cikk (2) bekezdés bevezető szavak15. cikk (1) bekezdés bevezető szavak
15. cikk (2) bekezdés a) pont15. cikk (1) bekezdés c) pont
15. cikk (2) bekezdés b) pont15. cikk (1) bekezdés d) pont
15. cikk (3) bekezdés15. cikk (2) bekezdés
16–20. cikk16–20. cikk
21. cikk (1) bekezdés21. cikk (2) bekezdés
21. cikk (2) bekezdés21. cikk (3) bekezdés
21. cikk (3) bekezdés21. cikk (4) bekezdés
22. cikk (1) bekezdés21. cikk (1) bekezdés
22. cikk (3) bekezdés
22. cikk (1)–(3) bekezdés
22. cikk (4) bekezdés22. cikk (4) bekezdés
22. cikk (5) bekezdés
22. cikk (5) bekezdés
23. cikk23. cikk (1) bekezdés
23. cikk (2) bekezdés
24. cikk24. cikk
25. cikk
25. cikk (1) bekezdés26. cikk (1) bekezdés, első albekezdés
26. cikk (1) bekezdés, második albekezdés
25. cikk (2) bekezdés26. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés26. cikk (3) bekezdés
Melléklet

( 1 ) HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2003/51/EK tanácsi és parlamenti rendelettel (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2003/51/EK tanácsi és parlamenti rendelettel módosított rendelet.

( 3 ) HL L 1., 2003.1.4., 1. o..

( 4 ) HL L 175., 1968.7.23., 1. o. A legutóbb az 1/2003/EK rendelettel (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 378., 1986.12.31., 4. o. A legutóbb az 1/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

( 6 ) SL L 374, 31.12.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1/2003.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0139 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0139&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0139-20040218 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0139-20040218&locale=hu

Tartalomjegyzék