Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R2115[1]

A Tanács 2115/2005/EK rendelete ( 2005. december 20. ) a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

A TANÁCS 2115/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség általi megkötéséről szóló, 1978. december 28-i 3179/78/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) értelmében az említett egyezményt (a továbbiakban: a NAFO Egyezmény) a Közösség jóváhagyta.

(2)

A NAFO Egyezmény megfelelő keretet nyújt a halászati erőforrások ésszerű megőrzésével és irányításával kapcsolatos többoldalú együttműködéshez az általa meghatározott területen.

(3)

A 2003 júniusában tartott ülésén a NAFO Tudományos Tanácsa tájékoztatást adott arról, hogy a grönlandilaposhal-állomány gyorsan csökken, és a teljes kifogható mennyiség (TAC) szintjének éles csökkentését javasolta.

(4)

A 2003. szeptember 15. és 19. között tartott 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 15 éves helyreállítási tervet fogadott el a grönlandi laposhal számára a NAFO 2. altérségében és a 3KLMNO körzetekben (a továbbiakban: a NAFO helyreállítási terv). A helyreállítási terv ugyanazokat a célokat tűzi ki, mint a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i, 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 5. cikkében meghatározott helyreállítási tervek.

(5)

Az állomány helyreállítása céljából a NAFO helyreállítási terv a TAC szint 2007-ig tartó csökkentéséről, valamint ellenőrzési intézkedésekről rendelkezik a helyreállítási terv hatékonyságának biztosítása céljából.

(6)

A NAFO helyreállítási tervet a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004., illetve 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2287/2003/EK ( 4 ) és 27/2005/EK ( 5 ) tanácsi rendelete ideiglenes alapon teljesítette egy tanácsi rendelet elfogadásáig, amely a grönlandilaposhal-állomány többéves helyreállítási intézkedéseit foglalja magában.

(7)

Ezért szükség van arra, hogy a NAFO helyreállítási tervet folyamatosan, hasznosítási terv keretében hajtsák végre, a 2371/2002/EK rendelet 5. cikkével összhangban. Ebből a célból eljárást kell kidolgozni azon hajók listájának továbbításáról, amelyek számára különleges halászati engedélyt adtak ki a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelet ( 6 ) szerint.

(8)

A NAFO helyreállítási terv ellenőrzési intézkedéseinek való megfelelés céljából jelentési kötelezettséget kell róni a közösségi hajók kapitányaira, valamint kötelezni kell a tagállamokat, hogy osszák szét kvótájukat engedélyezett hajóik között.

(9)

További ellenőrző intézkedések szükségesek a közösségi szinten történő hatékony megvalósítás biztosítására és a Tanács által más területeken elfogadott helyreállítási tervekkel való koherencia biztosítására. Az ilyen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kijelölt tagállamok kikötőjébe történő belépésről szóló előzetes értesítés kötelezettségét és a tűréshatárokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben lévő grönlandilaposhal-állomány hasznosítási tervének a Közösség általi alkalmazására vonatkozó általános szabályokat és feltételeket határozza meg.

Ennek a hasznosítási tervnek az a célja, hogy elérje az ötéves és idősebb kiaknázható biomassza szintje a 140 000 tonnás átlagot, hosszú távon lehetővé téve a stabil hozamot a grönlandi laposhal halászatában.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "NAFO 2. alterület": a NAFO Egyezmény III. melléklete 3. bekezdésének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

2. "3KLMNO körzet": a NAFO Egyezmény III. melléklete 4. bekezdésének b) pontjában meghatározott földrajzi terület.

3. cikk

Teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok)

A NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben található grönlandi laposhalra vonatkozó TAC a következő:

a) 2006-ban 18 500 tonna; és

b) 2007-ben 16 000 tonna.

Azonban amennyiben a NAFO keretében új TAC szintekről határoznak, a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel megfelelően módosíthatja az első albekezdésben meghatározott TAC értékeket.

4. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó tiltás

A közösségi halászhajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben, valamint a fedélzeten tartani, átszállítani vagy kirakodni grönlandi laposhalat, amelyet azon a területen halásztak, ha nem rendelkeznek a lobogó szerinti állam általi kibocsátott különleges halászati engedéllyel.

5. cikk

A grönlandi laposhal-állományra vonatkozó különleges halászati engedélyek

(1) A tagállam biztosítja, hogy azok a halászhajók, amelyek számára különleges halászati engedélyt bocsátottak ki a 4. cikk szerint, egy jegyzékben szerepeljenek, amely nevüket és a közösségi flotta-nyilvántartási számukat tartalmazza, amint azt a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelet ( 7 ) I. melléklete meghatározza. A tagállamok csak abban az esetben állítják ki a különleges halászati engedélyt, ha a hajót előzőleg bejegyezték a NAFO hajónyilvántartásba.

(2) Minden tagállamnak el kell küldenie a Bizottság számára az 1. bekezdés rendelkezése szerinti jegyzéket, valamint minden további módosítást számítógép által olvasható formában.

(3) Az (1) bekezdésben említett jegyzék módosításait legalább öt nappal azelőtt a dátum előtt kell továbbítani a Bizottság számára, mielőtt az említett jegyzékbe újonnan bevezetett hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe. A Bizottság azonnal továbbítja a módosításokat a NAFO Titkárság számára.

(4) Minden tagállam szétosztja a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját az 1. bekezdésben hivatkozott jegyzékben szereplő hajói között. A tagállam a kvóták szétosztásáról legkésőbb minden év január 15-ig értesíti a Bizottságot.

5a. cikk

Belépés a NAFO szabályozási területére

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében említett halászhajók grönlandi laposhalra irányuló halászat céljából csak a következő feltételek teljesülése esetén léphetnek be a NAFO szabályozási területére:

a) a fedélzeten minden fogást figyelembe véve kevesebb mint 50 tonna zsákmány található; vagy

b) a hajók megfelelnek a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított eljárásnak.

(2) Amennyiben a halászhajó a fedélzetén a NAFO szabályozási területén kívül ejtett, 50 tonnát kitevő vagy ezt meghaladó mennyiségű fogást szállít, a NAFO szabályozási területére való belépés előtt legalább 72 órával e-mailben vagy faxon eljuttatja a következő információkat a NAFO Titkárságának:

a) a fedélzeten tárolt fogás mennyisége;

b) az a helyzet (földrajzi szélesség/hosszúság), amelyben a hajó kapitánya szerint a hajó előreláthatólag megkezdi a halászati tevékenységet; és

c) a földrajzi helyzet elérésének becsült időpontja.

(3) Ha egy ellenőrhajó a (2) bekezdésben említett információk megküldését követően jelzi az ellenőrzés végrehajtására irányuló szándékát, az adott halászhajóval közölnie kell az ellenőrzés tervezett helyszínének koordinátáit. Az ellenőrzés helyszíne nem lehet 60 tengeri mérfölddel távolabb attól a ponttól, ahol a halászhajó a kapitány becslése szerint megkezdi a halászatot.

(4) A (2) bekezdésben említett halászhajó a következő esetekben kezdheti meg a halászati tevékenységet:

a) ha erre vonatkozó értesítést kap a NAFO Titkárságától;

b) ha a (3) bekezdéssel összhangban elvégzett ellenőrzést követően az ellenőrhajótól arra vonatkozó tájékoztatást kap, hogy megkezdheti a halászatot;

c) ha az ellenőrhajó az attól számított három órán belül nem kezdte meg az ellenőrzést, hogy a halászhajó a (3) bekezdéssel összhangban megjelölt ellenőrzési helyszínre érkezett;

d) ha a NAFO szabályozási területre való belépéséig nem kap arra vonatkozó tájékoztatást a NAFO Titkárságától vagy egy ellenőrhajótól, hogy egy ellenőrhajó a (3) bekezdéssel összhangban ellenőrzést kíván végrehajtani.

6. cikk

Jelentések

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében hivatkozott hajók kapitányainak a következő jelentéseket kell megküldeniük annak a tagállamnak, amelynek zászlaja alatt hajóznak:

a) a fedélzeten lévő grönlandi laposhal mennyisége, amikor a közösségi hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával a hajónak az említett területre való belépése előtt kell továbbítani;

b) a grönlandi laposhal mennyisége ötnaponként, beleértve azt is, ha nem volt fogás. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajónak a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe való belépését követő tizedik nap végéig kell továbbítani;

c) a fedélzeten lévő grönlandilaposhal-mennyiségek, amikor a közösségi hajó kilép a 2. alterületről és a 3KLMNO körzetekből, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával az egyes hajóknak az említett területről való kilépése előtt kell továbbítani, és tartalmaznia kell az említett területen halászattal töltött napok számát és a teljes kifogott mennyiséget;

d) a grönlandi laposhal berakodott és kirakodott mennyiségeit minden egyes átrakásnál, mialatt a hajó a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben tartózkodik. Ezeket a jelentéseket nem később, mint az átrakást követő 24 órán belül kell továbbítani.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti jelentések kézhezvételét követően továbbítják azokat a Bizottságnak. A Bizottság az (1) bekezdés b) pontja szerinti jelentést azonnal továbbítja a NAFO Titkársága számára.

(3) Attól az időponttól kezdődően, amikortól úgy tekinthető, hogy a (2) bekezdés szerint jelentett kifogott grönlandilaposhal-mennyiségek kimerítették a tagállam kvótájának 75 %-át, a kapitányoknak az (1) bekezdés b) pontjában előírt jelentéseket háromnaponta kell továbbítaniuk.

8. cikk

Kijelölt kikötők

(1) Tilos az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajókról bármilyen mennyiségű, a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben kifogott grönlandi laposhalat kirakodni bármely más helyen, mint a NAFO szerződő felei által kijelölt kikötők. Tilos grönlandi laposhalat nem szerződő fél területén kirakodni.

(2) A tagállamoknak ki kell jelölniük azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhalak kirakodhatók, és meg kell határozniuk a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakodásokon belüli grönlandilaposhal-mennyiségek regisztrálásának és jelentésének körülményeit és feltételeit.

(3) A tagállamok nem később, mint minden év január 15-ig továbbítják a Bizottság számára a kijelölt kikötők jegyzékét, és január 31-ig a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat a NAFO Titkársága számára.

(4) A Bizottság azonnal továbbítja a 2. bekezdés szerint kijelölt kikötők, valamint az egyéb NAFO szerződő felek által kijelölt kikötők jegyzékét minden tagállam számára.

9. cikk

Előzetes értesítés

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett halászhajók kapitányai vagy azok képviselői kötelesek a kijelölt kikötőkbe való bármely belépést megelőzően közölni az alábbi információkat azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságai számára, amelyek kikötőit használni kívánják, legalább 72 órával a kikötőbe való érkezésük becsült időpontja előtt:

1. a kijelölt kikötőbe való érkezés időpontja;

2. a 4. cikkben említett különleges halászati engedély egy másolata;

3. a fedélzeten tárolt grönlandi laposhal élő tömege kilogrammban;

4. a NAFO területen belüli terület vagy területek, ahol a fogás történt.

10. cikk

Vizsgálat a kikötőben

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden olyan, az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajó, amely egy kijelölt kikötőbe belép abból a célból, hogy a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzeteken belül fogott grönlandi laposhalat rakodjon és/vagy átrakodjon, vizsgálaton essen át a kikötőben a NAFO kikötői vizsgálati rendszere szerint.

(2) Tilos kirakodni és/vagy átrakodni az 1. bekezdésben hivatkozott ilyen hajók fogásait, amíg az ellenőrök nem jelennek meg.

(3) Minden kifogott mennyiséget fajonként mérlegelni kell, mielőtt hűtőházba vagy egyéb célállomásra szállítanák azokat.

(4) A tagállamoknak továbbítaniuk kell a megfelelő kikötői vizsgálati jelentést a NAFO Titkárság számára, és egy másolatot továbbítaniuk kell a Bizottság részére a vizsgálat befejezésétől számított 14 munkanapon belül.

11. cikk

Kirakodási és átrakodási tilalom a nem szerződéses felek hajói számára

Tilos a grönlandi laposhal kirakodása és átrakodása a nem szerződéses felek azon hajóiból, amelyek halászati tevékenységet folytatnak a NAFO szabályozási területén belül.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 2005. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 378., 1978.12.30., 1. o. A 653/80/EGK rendelettel (HL L 74., 1980.3.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 4 ) HL L 344., 2003.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 12., 2005.1.14., 1. o.

( 6 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 7 ) HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2115&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R2115-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R2115-20110101&locale=hu