32013L0031[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/31/EU irányelve ( 2013. június 12. ) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/31/EU IRÁNYELVE

(2013. június 12.)

a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (3) határozza meg.

(2) E követelmények a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott, másik tagállamból, harmadik országokból vagy területekről az Unió valamely tagállamába behozott kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú szállítására irányadó releváns állat-egészségügyi követelményekre vonatkoznak.

(3) A 998/2003/EK rendeletnek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) általi hatályon kívül helyezése miatt szükségessé válik a 92/65/EGK irányelv módosítása a 998/2003/EK rendeletre való hivatkozások elhagyása és az 576/2013/EU rendeletre való hivatkozásokkal való felváltása érdekében.

(4) Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet (6) vonatkozik többek között a kutyák, macskák és görények Unión belüli szállítására. Az említett rendeletre való hivatkozást ezért be kell illeszteni a 92/65/EGK irányelvbe, amely meghatározza az említett állatok kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket.

(5) Emellett a 92/65/EGK irányelv alkalmazásával kapcsolatos gyakorlat azt mutatja, hogy az állatokon a szállítást megelőző 24 órán belül elvégzendő klinikai vizsgálat a legtöbb esetben nem kivitelezhető. Ezért helyénvaló a 92/65/EGK irányelvben szereplő időkeretet 48 órára kiterjeszteni, az Állat-egészségügyi Világszervezet ajánlásának megfelelően.

(6) A Bizottság úgy véli, hogy ebben az esetben nem indokolt arra kérni a tagállamokat, hogy magyarázó dokumentumot bocsássanak a Bizottság rendelkezésére annak érdekében, hogy elmagyarázzák az ezen irányelv és az irányelvet a nemzeti jogba átültető dokumentumok megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ez az irányelv csak nagyon kis mértékben módosítja a 92/65/EGK irányelvet, ezért a Bizottság megszerezheti az átültetésre vonatkozó információkat anélkül, hogy jelentős forrásokat fordítana e feladatra. A tagállamoknak mindenesetre az átültetett intézkedések szövegét meg kell küldeniük a Bizottságnak.

(7) A 92/65/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 92/65/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2) A kereskedelmi forgalomba kerülés érdekében a kutyák, macskák és görények esetében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) eleget kell tenniük a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 6. és - adott esetben - 7. cikkében említett feltételeknek;

b) az állatokon az elszállításukat megelőző 48 órán belül az illetékes hatóság engedélyével rendelkező állatorvosnak klinikai vizsgálatot kell végeznie; valamint

c) a rendeltetési helyre történő szállítás során a következő feltételeknek megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni őket:

i. megfelel az E. melléklet 1. részében szereplő mintának; valamint

ii. hatósági állatorvos aláírta, tanúsítva, hogy az illetékes hatóság engedélyével rendelkező állatorvos az azonosító dokumentum megfelelő részében az 576/2013/EU rendelet (8) 21. cikkének (1) bekezdésében maghatározott formátumban dokumentálta a b) pontnak megfelelően elvégzett klinikai vizsgálatot, amelynek alapján az állatok a klinikai vizsgálat időpontjában az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján szállításra alkalmas állapotban vannak.

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. A 16. cikk második és harmadik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

"A macskák, kutyák és görények tekintetében a behozatali feltételeknek az 576/2013/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontjában és 12. cikkének a) pontjában szereplő feltételekkel legalább egyenértékűeknek kell lenniük.

A második albekezdésben említett feltételek mellett a kutyákat, macskákat és görényeket a rendeltetési helyre történő szállítás során állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, melyet hatósági állatorvos tölt ki és ír alá, igazolva, hogy az állatokat a szállításukat megelőző 48 órán belül az illetékes hatóság engedélyével rendelkező állatorvos megvizsgálta, és megállapította, hogy a klinikai vizsgálat idején az állatok szállításra alkalmas állapotban voltak."

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2014. december 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2014. december 29-től kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2013. június 12-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

L. CREIGHTON

(1) HL C 229., 2012.7.31., 119. o.

(2) Az Európai Parlament 2013. május 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. június 10-i határozata.

(3) HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(4) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(5) Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

(6) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

(7) HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

(8) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0031&locale=hu