32003R0998[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 998/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 998/2003/EK RENDELETE

(2003. május 26.)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében ( 3 ) megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztető bizottság által 2003. február 18-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével.

(1)

A kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti és harmadik országokból származó - nem kereskedelmi célú - mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket össze kell hangolni, és e célkitűzést csak közösségi szintű intézkedésekkel lehet elérni.

(2)

E rendelet a Szerződés I. melléklete által szabályozott állatok mozgására vonatkozik. Egyes rendelkezéseinek - különösen a veszettségre vonatkozóknak - közvetlen célkitűzése a közegészségügy védelme, míg mások kizárólag az állat-egészségügyre vonatkoznak. Ezért megfelelő jogalapnak a Szerződés 37. cikkét és a 152. cikke (4) bekezdésének b) pontját kell tekintetni.

(3)

Az elmúlt tíz év során a veszettségi helyzet a rókák szájon át történő oltási programjának bevezetését követően közösségszerte látványosan javult az Észak-Kelet-Európán az 1960-as évek óta végigsöprő erdeiveszettség-járvány által érintett térségekben.

(4)

E javulás arra késztette az Egyesült Királyságot és Svédországot, hogy szüntesse meg az évtizedek óta alkalmazott hathónapos vesztegzár rendszerét, egy alternatív, kevésbé korlátozó rendszer javára, amely egyenértékű biztonsági szintet biztosít. Ezért közösségi szinten rendelkezni kell a kedvtelésből tartott állatok egy ötéves átmeneti időszakra szóló, az érintett tagállamokba történő mozgására vonatkozó különleges rendszer alkalmazásáról, valamint rendelkezéseket kell hozni a Bizottság számára, hogy - a szerzett tapasztalatok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos véleménye figyelembevételével - kellő időben megfelelő javaslatokat tartalmazó jelentést nyújtson be. Továbbá rendelkezéseket kell hozni az említett átmeneti szabályozás ideiglenes meghosszabbításáról történő gyors döntési eljárásról is, különösen abban az esetben, ha a szerzett tapasztalatok tudományos értékelése a jelenleg meghatározottaknál hosszabb időtartamokat tenne szükségessé.

(5)

A kedvtelésből tartott húsevő állatokban a Közösség területén megfigyelt veszettségi esetek jelenleg főleg az olyan, harmadik országokból származó állatokat érintik, amelyekben a veszettség városi típusa endémiás. Ezért a tagállamok által az ilyen harmadik országokból behozott kedvtelésből tartott húsevő állatokra általánosan alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket megfelelően szigorítani kell.

(6)

Eltéréseket kell figyelembe venni az olyan harmadik országokból származó mozgásra vonatkozóan, amelyek állat-egészségügyi szempontból a Közösséggel azonos földrajzi térségbe tartoznak.

(7)

A Szerződés 299. cikke (6) bekezdésének c) pontja, valamint a mezőgazdasági termékek Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten történő kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályozásról szóló, 1973. március 12-i 706/73/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) előírja, hogy a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre is vonatkoznak, amelyeket e rendelet alkalmazásában az Egyesült Királyság részének kell tekinteni.

(8)

Jogi keretet kell létrehozni továbbá a veszettség által nem érintett vagy a veszettség, valamint az I. mellékletben felsorolt állatfajokat érintő egyéb betegségek szempontjából járványügyileg nem jelentős állatfajok - nem kereskedelmi célú - mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekre vonatkozóan.

(9)

E rendeletet a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(10)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 6 ) megfelelően kell elfogadni.

(11)

A meglévő közösségi állat-egészségügyi követelmények - különösen a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) - általánosságban csak a kereskedelemre vonatkoznak. A kereskedelmi mozgásoknak csalárd módon - a kedvtelésből tartott állatok e rendelet szerinti nem kereskedelmi mozgásaként - való leplezésének elkerülése érdekében a 92/65/EGK irányelvnek az I. melléklet A. és B. részében meghatározott fajokhoz tartozó állatok mozgására vonatkozó rendelkezéseket módosítani kell az e rendeletben megállapított rendelkezésekhez történő hozzáigazítás céljából. Ugyanebből a célból lehetőséget kell teremteni azon állatok legnagyobb számának meghatározására, amelyeket e rendelet értelmében mozgatás alá vethetnek, amennyiben túllépik e számot, a kereskedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések célja - tekintettel a járulékos egészségügyi kockázatokra - egy elégséges biztonsági szint biztosítása. Az intézkedések nem képezik a rendelet hatálya alá tartozó mozgás vonatkozásában annak indokolatlan akadályát, mivel azok a kérdésről konzultációt folytató szakértői csoportok következtetésein és különösen az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság által 1997. szeptember 16-án közzétett jelentésen alapulnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

E rendelet a kedvtelésből tartott állatok - nem kereskedelmi célú - mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket, valamint az ilyen mozgások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat határozza meg.

2. cikk

E rendelet az I. mellékletben felsorolt fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti vagy harmadik országokból származó mozgására vonatkozik.

E rendeletet a 338/97/EK rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

Az állat-egészségügyi követelményektől eltérő megfontolásokon alapuló, valamint az egyes kedvtelésből tartott állatfajok vagy fajták mozgását korlátozó rendelkezéseket e rendelet nem érinti.

3. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "kedvtelésből tartott állatok": azon I. mellékletben felsorolt fajú állatok, amelyek tulajdonosukat vagy a tulajdonos nevében az ilyen állatokért a mozgásuk során felelős természetes személyt kísérik, és amelyeket nem eladásra vagy más tulajdonosra történő átruházásra szántak;

b) "útlevél": bármely okmány, amely lehetővé teszi a kedvtelésből tartott állat egyértelmű azonosítását, és tartalmazza azon adatokat, amelyek lehetővé teszik állapotának e rendelet tekintetében történő ellenőrzését, amelyet a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell elkészíteni;

c) "mozgás": egy kedvtelésből tartott állat tagállamok közötti bármely szállítása vagy egy harmadik országból a Közösség területére történő beléptetése vagy újrabeléptetése.

4. cikk

(1) Az e rendelet hatályba lépésétől számított nyolcéves átmeneti időszak során az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok akkor tekintendők azonosítottnak, amikor rendelkeznek:

a) egy tisztán olvasható tetoválással; vagy

b) egy elektronikus azonosító rendszerrel (transzponderrel).

Az első albekezdés b) pontjában említett esetben - amenynyiben a transzponder nem felel meg az Ia. mellékletben meghatározott követelményeknek - a tulajdonosnak vagy a tulajdonos nevében a kedvtelésből tartott állatért felelős természetes személynek bármely vizsgálat időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.

(2) Bármilyen is az állatazonosító rendszert fajtája, rendelkezéseket kell hozni az állat tulajdonosának nevét és címét azonosító részletek jelölésére is.

(3) Azon tagállamok, amelyek a karantén nélkül területükre belépő állatok (1) bekezdés első albekezdése b) pontjának megfelelő azonosítását írják elő, azt az átmeneti időszak alatt továbbra is megtehetik.

(4) Az átmeneti időszak után kizárólag az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett módszert kell elfogadni az állatazonosítás módjaként.

II. FEJEZET

A tagállamok közötti mozgásra vonatkozó rendelkezések

5. cikk

(1) Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó - kedvtelésből tartott - állatokat mozgásuk során a 6. cikkben meghatározott követelmények sérelme nélkül:

a) a 4. cikknek megfelelően kell azonosítani, és

b) az illetékes hatóság által arra felhatalmazott állatorvos által kiállított útlevélnek kell kísérnie, amely igazolja, hogy

i. a szóban forgó állat esetében érvényes veszettség elleni vakcinázást hajtottak végre az Ib. melléklet alapján;

ii. szükség esetén megelőző egészségügyi intézkedéseket végeztek el a szóban forgó állaton más betegségek tekintetében.

A veszettségtől eltérő, olyan betegségek ellenőrzésének biztosítására, amelyek valószínűleg a kedvtelésből tartott állatok mozgása következtében terjednek, a Bizottság - a 19b. cikkel összhangban és a 19c. és 19d. cikkben foglalt feltételek mellett - elfogadhatja az első albekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett megelőző egészségügyi intézkedéseket, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján. Ezeket az intézkedéseket tudományosan indokolni kell, és arányosaknak kell lenniük az említett betegségek ilyen mozgásnak köszönhető terjedésének kockázatával.

(2) A tagállamok engedélyezhetik az I. melléklet A. és B. részében felsorolt, három hónaposnál fiatalabb és oltatlan állatok mozgását, amennyiben útlevél kíséri őket és születésük óta - a fertőzésnek valószínűleg kitett vadon élő állatokkal való érintkezés nélkül - születési helyükön tartózkodtak, vagy anyjuk kíséri őket, akitől még mindig függnek.

6. cikk

(1) 2011. december 31-ig az I. melléklet A. részében felsorolt, kedvtelésből tartott állatok akkor léphetnek be Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére, ha megfelelnek a következő követelményeknek:

- az állatokat a 4. cikk (1) bekezdése első albekezdése b) pontjának megfelelően azonosítani kell, kivéve, ha a rendeltetési tagállam a 4. cikk (1) bekezdésében előírt nyolcéves átmeneti időszak lejárta előtt szintén elismeri a 4. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) pontjának megfelelő azonosítást, és

- egy, az illetékes hatóság által arra felhatalmazott állatorvos által kiállított útlevélnek kell kísérnie őket, amely - az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesítésén kívül - igazolja a 25. cikk második bekezdésében meghatározott időpontban a hatályos nemzeti szabályokban meghatározott időtartamokon belüli mintán egy elismert laboratóriumban elvégzett - legalább 0,5 NE/ml-rel egyenértékű - semlegesítő ellenanyag-titrálást.

Ezt az ellenanyag-titrálást nem szükséges megismételni egy olyan állaton, amelyet a fenti titrálást követően az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott időközönként rendszeresen újraoltanak, az elkészítő laboratórium által megkövetelt védőoltási szabályok megsértése nélkül.

A rendeltetési tagállam a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályos nemzeti szabályoknak megfelelően mentesítheti az e négy tagállam között mozgó, kedvtelésből tartott állatokat az e bekezdés első albekezdésében előírt védőoltási és ellenanyag-titrálási követelmények alól.

(2) Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó, három hónaposnál fiatalabb állatok nem mozgathatók a védőoltáshoz szükséges életkor elérése előtt és - amennyiben a szabályok előírják - azelőtt, mielőtt átestek volna az ellenanyagtiter meghatározását célzó vizsgálaton, kivéve, ha az illetékes hatóság egyedi esetekben eltérést engedélyez.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakot az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján eljárva és a Szerződésnek megfelelően meghosszabbíthatja.

7. cikk

Az I. melléklet C. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok tagállamok közötti vagy a II. melléklet B. részének 2. szakaszában felsorolt területről való mozgását a veszettség tekintetében semmilyen követelménynek nem vetik alá. A Bizottság szükség esetén egyéb betegségek tekintetében különleges követelményeket - beleértve az állatok számának lehetséges korlátozását - határoz meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ezen állatokra vonatkozó bizonyítványmintát a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozhatják meg.

III. FEJEZET

A harmadik országokból származó mozgásokra vonatkozó feltételek

8. cikk

(1) Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó kedvtelésből tartott állatok mozgásuk során:

a) amennyiben a II. melléklet B. részének 2. szakaszában, valamint a C. részében felsorolt harmadik országból származnak, és belépnek:

i. a II. melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt tagállamok egyikébe, teljesítik az 5. cikk (1) bekezdésének követelményeit;

ii. 2011. december 31. előtt a II. melléklet A. részében felsorolt tagállamok egyikébe - akár közvetlenül, akár a II. melléklet B. részében felsorolt területek egyikén történő áthaladás után -, teljesítik a 6. cikk követelményeit;

b) amennyiben egyéb harmadik országból származnak, és belépnek:

i. a II. melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt tagállamok egyikébe:

- a 4. cikkben meghatározott azonosító rendszerrel azonosítják őket, és

- átestek:

- veszettség elleni védőoltáson az 5. cikk követelményeivel összhangban, és

- egy felhatalmazott állatorvos által vett, legalább 0,5 NE/ml-rel egyenértékű mintán végzett semlegesítő ellenanyag-titráláson, legalább 30 nappal a védőoltás után és 3 hónappal mozgatásuk előtt.

- Az ellenanyag-titrálást nem szükséges megújítani egy olyan kedvtelésből tartott állaton, amelyet az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott időközönként újraoltottak.

- Ez a háromhónapos időtartam nem vonatkozik azon kedvtelésből tartott állatok újrabeléptetésére, amelyek útlevele igazolja, hogy a titrálást - pozitív eredménnyel - végrehajtották, mielőtt az állat elhagyta a Közösség területét.

ii. 2011. december 31. előtt a II. melléklet A. részében felsorolt tagállamok egyikébe - akár közvetlenül, akár a II. melléklet B. részében felsorolt területek egyikén történő áthaladás után -, karantén alá helyezik, kivéve, ha az Unióba történő belépésük után összhangba hozták őket a 6. cikk követelményeivel.

(2) A kedvtelésből tartott állatokat egy hatósági állatorvos által kiállított bizonyítványnak - vagy újrabeléptetéskor az (1) bekezdés rendelkezéseinek való megfelelést igazoló útlevélnek - kell kísérnie.

(3) A fenti rendelkezésektől eltérve:

a) a II. melléklet B. része 2. szakaszában felsorolt, olyan területekről származó kedvtelésből tartott állatokat, amelyekről a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás alapján megállapították, hogy az ilyen területek az e fejezetben megállapított - közösségi szabályokkal legalább egyenértékű - szabályokat alkalmaznak, a II. fejezetben meghatározott szabályoknak vetik alá;

b) a kedvtelésből tartott állatok San Marino, Vatikán és Olaszország, Monaco és Franciaország, Andorra és Franciaország vagy Spanyolország, illetve Norvégia és Svédország közötti mozgása - a 25. cikk második bekezdésében meghatározott időpontban hatályos nemzeti szabályokban meghatározott feltételek mellett - folytatódhat.

c) a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően és még meghatározandó feltételek mellett a II. melléklet B. és C. részében felsorolt harmadik országokból származó, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó, három hónaposnál fiatalabb oltatlan kedvtelésből tartott állatok belépése engedélyezhető, amennyiben ezt az érintett ország veszettségi helyzete indokolja.

(4) Az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket - és különösen a bizonyítványmintát - a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

Az I. melléklet C. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok harmadik országokból történő mozgására vonatkozó feltételeket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ezen állatok mozgását kötelezően kísérő bizonyítványmintát a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozzák meg.

10. cikk

A harmadik országok II. melléklet C. részében előírt jegyzékét a Bizottság állítja össze. E jegyzékbe történő felvétel céljából egy harmadik országnak először be kell mutatnia a veszettség tekintetében fennálló helyzetét, valamint bizonyítania kell, hogy:

a) a veszettség gyanújának a hatóságok felé történő bejelentése kötelező;

b) legalább két éve hatékony ellenőrző rendszer működik;

c) állat-egészségügyi szolgálatainak szerkezete és felépítése elégséges a bizonyítványok érvényességének biztosítására;

d) a veszettség leküzdésére és megelőzésére szolgáló valamennyi szabályozó intézkedést - beleértve a behozatalra vonatkozó szabályokat - végrehajtották;

e) hatályban vannak a veszettség elleni védőoltások forgalmazására vonatkozó rendelkezések (engedélyezett védőoltások és laboratóriumok jegyzéke).

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (5) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

A tagállamok a kedvtelésből tartott állatoknak a Közösség területén történő - nem kereskedelmi célú - mozgására vonatkozó egészségügyi követelményekről, valamint az ilyen területre történő beléptetésre vagy újrabeléptetésre vonatkozó feltételekről egyértelmű és könnyen hozzáférhető információval látják el a nyilvánosságot. Biztosítják azt is, hogy a beléptetési pontokon a személyzet teljes körűen tájékozódott e szabályokról és képes azok végrehajtására.

12. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a II. melléklet B. részének 2. szakaszában felsoroltaktól eltérő harmadik országból a Közösség területére behozott kedvtelésből tartott állatokat a következő intézkedéseknek vetik alá:

a) öt vagy kevesebb kedvtelésből tartott állat esetén az utazók közösségi területre történő beléptetési pontjánál az illetékes hatóság által végzett okmány- és azonosság-ellenőrzésnek;

b) ötnél több kedvtelésből tartott állat esetén a 92/65/EGK irányelvben meghatározott követelményeknek és ellenőrzéseknek.

A tagállamok kijelölik az ilyen ellenőrzésekért felelős hatóságokat, és arról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

13. cikk

Minden tagállam összeállítja a 12. cikkben említett beléptetési pontok jegyzékét, és továbbítja azt a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

14. cikk

Bármely mozgás során a tulajdonosnak vagy a kedvtelésből tartott állatért felelős természetes személynek az ellenőrzésekért felelős hatóságok részére be kell tudnia mutatni egy útlevelet vagy a 8. cikk (2) bekezdésében előírt bizonyítványt, amely igazolja, hogy az állat teljesíti az ilyen mozgásra vonatkozóan meghatározott követelményeket.

A 4. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett esetben - amennyiben a transzponder nem felel meg az Ia. mellékletben meghatározott követelményeknek - a tulajdonosnak vagy a tulajdonos nevében a kedvtelésből tartott állatért felelős természetes személynek bármely vizsgálat időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.

Amennyiben az ilyen ellenőrzések kimutatják, hogy az állat nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, az illetékes hatóságok a hatósági állatorvossal folytatott konzultációt követően a következőképpen határoznak:

a) az állatot visszaküldik származási országába;

b) az állatot hatósági felügyelet alatt, a tulajdonos vagy az állatért felelős természetes személy költségére elkülönítik arra az időtartamra, amely ahhoz szükséges, hogy eleget tegyen az egészségügyi követelményeknek; vagy

c) végső megoldásként - anyagi kártalanítás nélkül - leölik, amennyiben visszaküldése vagy vesztegzár alatt történő elkülönítése nem lehetséges.

A tagállamok biztosítják, hogy azon állatokat, amelyek közösségi területre történő belépésére vonatkozó engedélyezését megtagadják, származási országukba történő visszaküldésükig vagy bármely más közigazgatási határozatig hatósági felügyelet alatt helyezik el.

IV. FEJEZET

Közös és záró rendelkezések

15. cikk

Amennyiben a mozgásra vonatkozó követelmények veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálást írnak elő, a mintát felhatalmazott állatorvosnak kell levennie, és a vizsgálatot a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatnak ( 8 ) megfelelően engedélyezett laboratóriumnak kell elvégeznie.

16. cikk

2011. december 31-ig Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság a hólyagférgességet illetően, valamint Írország, Málta és az Egyesült Királyság a kullancsokat illetően a kedvtelésből tartott állatoknak a területükre történő belépését az e rendelet hatálybalépésének időpontjában alkalmazandó különleges szabályoknak való megfeleléshez köthetik.

17. cikk

Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok mozgására vonatkozóan, az e rendeletben meghatározottaktól eltérő műszaki jellegű követelményeket a Bizottság fogadhatja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok mozgását kötelezően kísérő útlevélmintákat a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően készítik el.

18. cikk

Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv ( 9 ), és a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) által előírt védőintézkedéseket kell alkalmazni.

Különösen egy tagállam kérelmére vagy a Bizottság kezdeményezésére - amennyiben egy tagállam vagy egy harmadik ország veszettségi helyzete indokolja - a 24. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően határozatot hozhatnak arról, hogy az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó, arról a területről származó állatoknak eleget kell tenniük a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek.

19. cikk

Az I. melléklet C. részét és a II. melléklet B. és C. részét a Bizottság módosíthatja a Közösségen belül vagy a harmadik országokban az e rendelet által szabályozott állatfajokat érintő betegségekkel - különösen a veszettséggel - kapcsolatos helyzetben bekövetkezett fejlődés figyelembevétele céljából, valamint szükség esetén e rendelet alkalmazásában korlátozzák a mozgatható állatok számát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

19a. cikk

(1) A technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottság - a 19b. cikkel összhangban és a 19c. és 19d. cikkben foglalt feltételek mellett - felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosításokat fogadhat el az Ia. mellékletben megállapított, az azonosításra vonatkozó technikai követelmények tekintetében.

(2) A veszettség elleni oltásokkal kapcsolatos tudományos és technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottság - a 19b. cikkel összhangban és a 19c. és 19d. cikkben foglalt feltételek mellett - felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosításokat fogadhat el az Ib. mellékletben megállapított, a veszettség elleni oltásokra vonatkozó technikai követelmények tekintetében.

(3) Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e rendelet rendelkezéseivel összhangban jár el.

19b. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. cikk (1) bekezdésében és a 19a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. E felhatalmazás a 2010. június 18-át követő 5 éves időtartamra vonatkozik. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az 5 éves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 19c. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra, automatikusan meghosszabbodik.

(2) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 19c. és 19d. cikk határozza meg.

19c. cikk

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1) bekezdésében és a 19a. cikkben említett felhatalmazást.

(2) Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba, és nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

19d. cikk

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés időpontjától kezdődő két hónapos határidőn belül.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére a határidő két hónappal meghosszabbodik.

(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a jogi aktust az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a jogi aktusban megállapított időpontban hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az említett időszak lejárta előtt is ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az említett időszak lejárta előtt hatályba léphet, amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem szándékozik kifogást emelni.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, akkor az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben kifogást emelő intézmény megadja kifogásának indokait.

20. cikk

Bármely technikai jellegű végrehajtási intézkedést a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

21. cikk

A Bizottság bármilyen átmeneti rendelkezést elfogadhat, hogy lehetővé tegye a jelenlegi szabályokról az e rendelet által megállapított szabályokra való áttérést. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

22. cikk

A 92/65/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 10. cikkben:

a) az (1) bekezdésben a "görény" szót el kell hagyni;

b) a (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A kereskedelmi forgalomba kerülés érdekében a kutyáknak, macskáknak és görényeknek eleget kell tenniük a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 11 ) 5. és 16. cikkében megállapított követelményeknek.

Az állatokat kísérő bizonyítványnak igazolnia kell azt is, hogy az állatok feladása előtt 24 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos klinikai vizsgálatot végzett, amely azt mutatta, hogy az állatok jó egészségi állapotban vannak, és kibírják a rendeltetési helyükig történő szállítást.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően - amennyiben a kereskedelem Írországba, az Egyesült Királyságba vagy Svédországba irányul - a kutyáknak, macskáknak és görényeknek a 998/2003/EK rendelet 6. és 16. cikkében megállapított feltételeknek kell megfelelniük.

Az állatokat kísérő bizonyítványnak igazolnia kell azt is, hogy az állatok feladása előtt 24 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos klinikai vizsgálatot végzett, amely azt mutatta, hogy az állatok jó egészségi állapotban vannak, és kibírják a rendeltetési helyükig történő szállítást.

c) a (4) bekezdés a "húsevőkre" szó után a következő szöveggel egészül ki:

"a (2) és (3) bekezdésben említett fajok kivételével";

d) a (8) bekezdést el kell hagyni.

2. A 16. cikk a következő albekezdésekkel egészül ki:

"A macskák, kutyák, és görények tekintetében a behozatali feltételeknek a 998/2003/EK rendelet III. fejezetének feltételeivel legalább egyenértékűnek kell lenniük.

Az állatokat kísérő bizonyítványnak igazolnia kell azt is, hogy az állatok feladása előtt 24 órával az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos klinikai vizsgálatot végzett, amely azt mutatta, hogy az állatok jó egészségi állapotban vannak, és kibírják a rendeltetési helyükig történő szállítást."

23. cikk

2007. február 1-je előtt a Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerológiai vizsgálatok folytatásának szükségességéről szóló véleményének kézhezvétele után az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - a 6., 8. és 16. cikkre 2010. július 1-jétől kezdődő hatállyal alkalmazandó szabályozás meghatározására vonatkozó megfelelő javaslatokkal együtt - benyújt egy, a szerzett tapasztalatokon és kockázatértékelésen alapuló jelentést.

24. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság támogatja.

(2) Amennyiben e bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett időtartam 3 hónap.

(3) Amennyiben e bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében említett időtartam 15 nap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

25. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ÁLLATFAJOK

A. RÉSZ

Kutyák

Macskák

B. RÉSZ

Görények

C. RÉSZ

Gerinctelenek (kivéve a méheket és rákféléket), trópusi díszhalak, kétéltűek, hüllők.

Madarak: minden faj (kivéve a 90/539/EK ( 12 ) és a 92/65/EGK tanácsi irányelv által szabályozott baromfit).

Emlősök: rágcsálók és házinyúl.

Ia. MELLÉKLET

Az azonosításra vonatkozó technikai követelmények

A 4. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a szabványos elektronikus azonosító rendszer egy csak olvasható, passzív nagyfrekvenciás azonosító eszköz (transzponder):

1. amely megfelel az ISO 11784 szabványnak, és HDX vagy FDX-B technológiát alkalmaz;

2. amely leolvasható az ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasó készülékkel.

Ib. MELLÉKLET

A veszettség elleni védőoltásra vonatkozó technikai követelmények (az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja szerint)

Az 5. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában egy veszettség elleni vakcinázás akkor tekinthető érvényesnek, ha teljesülnek az alábbi követelmények:

1. A veszettség elleni vakcina

a) nem lehet módosított, élő kórokozókat tartalmazó oltóanyag, és az alábbi kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

i. adagonként legalább egy antigénegységet tartalmazó, inaktivált vakcina (WHO-szabvány); vagy

ii. a veszettségvírus élő vírusvektorban kifejezett, immunizáló glikoproteinjét tartalmazó, rekombináns vakcina;

b) amennyiben valamely tagállamban adják be, az alábbiak valamelyikével összhangban kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik:

i. az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ); vagy

ii. az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 );

c) amennyiben valamely harmadik országban adják be, legalább az Állategészségügyi Világszervezet szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyve - 2008. évi kiadás - 2.1.13. fejezetének C. részében megállapított követelményeknek megfelel.

2. A veszettség elleni vakcinázás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a vakcina beadásának dátuma szerepel:

i. az útlevél IV. részében; vagy

ii. az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány megfelelő részében;

b) az a) pontban szereplő időpont nem előzheti meg a mikrochip beültetésének, illetve a tetoválásnak az időpontját, amely

i. az útlevél III. részének 2. vagy 5. pontjában; vagy

ii. az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány megfelelő részében szerepel;

c) legalább 21 nap eltelt a gyártó által elsődleges vakcinázásra előírt vakcinázási protokoll befejezését követően, a vakcina beadása szerinti tagállamban vagy harmadik országban érvényes, az 1. pont b) pontjában említett forgalomba hozatali engedély technikai előírása szerint;

d) a jogosult állatorvos bejegyezte a veszettség elleni vakcinázásnak a vakcina beadása szerinti tagállamban vagy harmadik országban érvényes forgalomba hozatali engedély technikai előírása szerinti érvényességi idejét

i. az útlevél IV. részébe; vagy

ii. az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány megfelelő részébe;

e) az újraoltást (booster) elsődleges vakcinázásnak kell tekinteni, amennyiben nem az előző vakcinázás d) pontban említett érvényességi idején belül hajtották végre.

II. MELLÉKLET

ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

A. RÉSZ

IE

Írország

MT

Málta

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság

B. RÉSZ

1. szakasz

DK

Dánia, beleértve GL - Grönlandot és FO - a Feröer-szigeteket;

ES

Spanyolország, beleértve a Baleár-szigeteket, a Kanári-szigeteket, Ceutát és Melillát;

FR

Franciaország, beleértve GF - Francia Guyanát, GP - Guadeloupe-ot, MQ - Martinique-ot és RE - Réuniont;

GI

Gibraltár;

PT

Portugália, beleértve az Azori-szigeteket és Madeirát;

Az A. részben és e szakasz a), b), c) és e) pontjában nem szereplő tagállamok.

2. szakasz

AD

Andorra

CH

Svájc

IS

Izland

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvégia

SM

San Marino

VA

Vatikáni Városállam

C. RÉSZ

AC

Ascension-sziget

AE

Egyesült Arab Emírségek

AG

Antigua és Barbuda

AN

Holland Antillák

AR

Argentína

AU

Ausztrália

AW

Aruba

BA

Bosznia és Hercegovina

BB

Barbados

BH

Bahrein

BM

Bermuda

BY

Fehéroroszország

CA

Kanada

CL

Chile

FJ

Fidzsi-szigetek

FK

Falkland-szigetek

HK

Hongkong

JM

Jamaica

JP

Japán

KN

Saint Kitts és Nevis

KZ

Kajmán-szigetek

LC

Saint Lucia

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

MS

Montserrat

MU

Mauritius

MX

Mexikó

MY

Malajzia

NC

Új-Kaledónia

NZ

Új-Zéland

PF

Francia Polinézia

PM

Saint Pierre és Miquelon

RU

Orosz Föderáció

SG

Szingapúr

SH

Szent Ilona

TT

Trinidad és Tobago

TW

Tajvan

US

Amerikai Egyesült Államok (AS Amerikai Szamoát, GU Guamot, MP az Északi-Mariana-szigeteket, PR Puerto Ricót és VI az Amerikai Virgin-szigeteket beleértve)

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

VG

Brit Virgin-szigetek

VU

Vanuatu

WF

Wallis és Futuna

YT

Mayotte

( 1 ) HL C 29. E, 2001.1.30., 239. o. és HL C 270. E, 2001.9.25., 109. o.

( 2 ) HL C 116., 2001.4.20., 54. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2001. május 3-i véleménye (HL C 27. E, 2002.1.31., 55. o.) a Tanács 2002. június 27-i közös álláspontja (HL C 275. E, 2002.11.12., 42. o.) és az Európai Parlament 2002. október 22-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2003. április 10-i határozata és a Tanács 2003. április 25-i határozata.

( 4 ) HL L 68., 1973.3.15., 1. o. Az 1174/86/EGK rendelettel (HL L 107., 1986.4.24., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb a 2476/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 334., 2001.12.18., 3. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 268., 1992.9.14., 54. o. Az 1282/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2002.7.16., 3. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 79. 2000.3.30., 40. o.

( 9 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62. 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162. 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.";

( 12 ) A Tanács 1990. október 15-i 90/539/EGK irányelve a baromfi és a keltetotojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történo behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekrol (HL L. 303., 1990.10.31., 6. o.). A legutóbb a 2001/867/EK bizottsági határozattal (HL L 323., 2001.12.7., 29. o.) módosított irányelv.

( 13 ) HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

( 14 ) HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0998 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0998&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R0998-20141120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R0998-20141120&locale=hu

Tartalomjegyzék