32013R0576[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete ( 2013. június 12. ) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 576/2013/EU RENDELETE

(2013. június 12.)

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket, valamint az ilyen mozgás megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, egyik tagállamból egy másikba, illetve valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő mozgására kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet az alábbiak sérelme nélkül kell alkalmazni:

a) a 338/97/EK rendelet;

b) a tagállamok által elfogadott, közzétett és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett olyan nemzeti intézkedések, amelyek célja bizonyos fajba vagy fajtába tartozó, kedvtelésből tartott állatok mozgásának nem állat-egészségügyi megfontolások alapján való korlátozása.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

"nem kereskedelmi célú mozgás" : minden olyan mozgás, amely nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig az a feletti tulajdonjog átruházására;

b)

"kedvtelésből tartott állat" : az I. mellékletben felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állat, amely tulajdonosát vagy a feljogosított személyt nem kereskedelmi célú mozgás során kíséri, és amelyért ezen nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonos vagy a feljogosított személy felelős;

c)

"tulajdonos" : az a természetes személy, akit az azonosító okmány tulajdonosként feltüntet;

d)

"feljogosított személy" : olyan természetes személy, akit a tulajdonos írásban felhatalmaz arra, hogy megbízásából elvégezze a kedvtelésből tartott állat nem kereskedelmi célú mozgását;

e)

"transzponder" : egy csak olvasható, passzív, rádiófrekvenciás azonosító eszköz;

f)

"azonosító okmány" : olyan, az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott mintának megfelelően készült okmány, amely lehetővé teszi a kedvtelésből tartott állat egyértelmű azonosítását, valamint annak ellenőrzését, hogy állat-egészségügyi státusa megfelel-e az e rendeletben előírtaknak;

g)

"engedéllyel rendelkező állatorvos" : minden olyan állatorvos, akinek az illetékes hatóság engedélyt adott arra, hogy e rendelettel vagy az e rendelet alapján elfogadott jogi aktusokkal összhangban meghatározott feladatokat végezzen;

h)

"hatósági állatorvos" : az illetékes hatóság által kinevezett állatorvos;

i)

"okmányellenőrzés" : a kedvtelésből tartott állatot kísérő azonosító okmány ellenőrzése;

j)

"azonosságellenőrzés" : az azonosító okmány és a kedvtelésből tartott állat közötti egyezés, valamint adott esetben a megjelölés jelenlétének és szabályszerűségének ellenőrzés;

k)

"beutazási beléptetési pont" : bármely, a 34. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések céljára a tagállam által kijelölt terület.

4. cikk

Általános kötelezettségek

A kedvtelésből tartott állatok e rendeletben előírt állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő, nem kereskedelmi célú mozgása az e rendelet alkalmazásából fakadó okokon kívüli más okból nem tiltható, nem korlátozható és nem akadályozható meg.

5. cikk

A kedvtelésből tartott állatok maximális száma

(1) Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott azon állatok maximális száma, amelyek egyszeri, nem kereskedelmi célú mozgás során a tulajdonost vagy a feljogosított személyt kísérhetik, nem haladhatja meg az ötöt.

(2) Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma az (1) bekezdéstől eltérően, a következő feltételek teljesülése esetén meghaladhatja az ötöt:

a) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken való részvétel, illetve az ilyen rendezvényekre való felkészülés céljából történik;

b) a tulajdonos vagy a feljogosított személy írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat nyilvántartásba vették egy az a) pontban említett eseményen való részvétel céljából vagy egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;

c) a kedvtelésből tartott állatok 6 hónapnál idősebbek.

(3) A tagállamok szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezhetnek annak megállapítására, hogy a (2) bekezdés b) pontja szerint előterjesztett információ megfelel-e a valóságnak.

(4) A kedvtelésből tartott állatok (1) bekezdésben említett maximális számának túllépése esetén, ha a (2) bekezdésben említett feltételek nem teljesülnek, ezen kedvtelésből tartott állatoknak meg kell felelniük a 92/65/EGK irányelvben az érintett fajokra vonatkozóan megállapított állat-egészségügyi követelményeknek, a tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy az állatokon elvégezzék a 90/425/EGK, illetve a 91/496/EGK irányelvben előírt állat-egészségügyi ellenőrzéseket.

(5) Annak érdekében, hogy az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú mozgását ne lehessen csalárd módon nem kereskedelmi célú mozgásként feltüntetni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ezen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok azon maximális számát rögzítő szabályok megállapítására, amelyek a tulajdonost vagy a feljogosított személyt egy adott nem kereskedelmi célú mozgás során kísérhetik.

(6) A Bizottság 2018. június 29-ig jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére e cikk alkalmazásáról. A Bizottság a jelentése alapján adott esetben módosításokat javasol a rendelethez.

II. FEJEZET

A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK EGYIK TAGÁLLAMBÓL A MÁSIKBA TÖRTÉNŐ NEM KERESKEDELMI CÉLÚ MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

6. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba való mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a) a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték őket;

b) a III. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettség ellen vakcinázták őket;

c) megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

d) megfelelően kitöltött, a 22. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

7. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok a 6. cikk b) pontjától eltérve engedélyezhetik az I. melléklet A. részében felsorolt fajtákba tartozó, kedvtelésből tartott olyan állatoknak egy másik tagállamból a területükre való, nem kereskedelmi célú mozgását, amelyek

a) 12 hetesnél fiatalabbak, és amelyeket veszettség ellen nem vakcináztak; vagy

b) 12-16 hetesek, és amelyeket már vakcináztak veszettség ellen, de még nem felelnek meg a III. melléklet 2. pontjának e) alpontjában említett érvényességi követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély csak abban az esetben adható meg, ha:

a) a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatok születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal; vagy

b) a kedvtelésből tartott állat mozgására az anyaállattal együtt kerül sor, melytől továbbra is függ, és az anyaállat azonosító okmányából kiderül, hogy az az érintett állat születését megelőzően a III. mellékletben foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében

(1) A 6. cikk b) pontjától eltérve az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott, veszettség ellen nem vakcinázott állatoknak tagállamok vagy azok részei közötti, nem kereskedelmi célú, közvetlen mozgása a (2) bekezdésben említett eljárással összhangban és az érintett tagállamok közös kérelme alapján engedélyezhető.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal elfogadja azon tagállamok jegyzékét, amelyek kölcsönös megállapodások alapján az e cikk (1) bekezdésével összhangban eltérhetnek a 6. cikk b) pontjától. A jegyzékben meg kell jelölni az adott tagállamok azon részeit, amelyekre az eltérés vonatkozhat.

(3) A (2) bekezdés szerinti jegyzékbe való felvételhez a kölcsönös megállapodást kötni kívánó tagállamok a megállapodástervezet részleteit is tartalmazó közös kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben - figyelembe véve az Állat-egészségügyi Világszervezetnek (OIE) a szárazföldi állatokra vonatkozó egészségügyi kódexében a valamely ország vagy terület önkéntes veszettségmentesnek nyilvánítására vonatkozó eljárásokat - igazolják, hogy legalább a következő feltételeket teljesítik:

a) a kérelmező tagállamok megfigyelési és jelentéstételi rendszert alkalmaznak a veszettség tekintetében;

b) a kérelmező tagállamok, illetve azon területrészeik, amelyekre a kérelem vonatkozik, a közös kérelmet megelőző legalább két évben az a) pontban említett rendszerek adatai alapján mentesek voltak a veszettségtől, és az érintett tagállamok területén vagy egyes részeiken nem jelentettek veszettséget vadon elő állatok esetében;

c) a kérelmező tagállamok hatékony és eredményes védintézkedéseket alkalmaznak a veszettség területükön való megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében;

d) a 6. cikk b) pontjától való eltérés alkalmazása indokolt és arányos az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, nem vakcinázott, kedvtelésből tartott állatoknak a kérelmező tagállamok egyikéből a másikba vagy annak területe egy részére történő, nem kereskedelmi célú közvetlen mozgásával összefüggő köz- és állat-egészségügyi kockázatokkal.

A közös kérelemnek megfelelő, megbízható és tudományosan érvényesített információkat kell tartalmaznia.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján törli a (2) bekezdésben említett jegyzékből azon tagállamokat területük egészére vagy annak egy részére nézve, amelyek esetében a (3) bekezdésben meghatározott feltételekben olyan változás történik, amelynek alapján az eltérés alkalmazása már nem indokolt.

(5) A (2) és (4) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) Köz-vagy állat-egészségügyi kockázatokkal összefüggő, kellően indokolt rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktust fogad el az e cikk (2) bekezdésében említett tagállamok vagy tagállami területek jegyzékének naprakésszé tételéről.

2. SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

9. cikk

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1) Amennyiben a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdése alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el az I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan, az e fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másik tagállamba történő mozgására csak az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben említett fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másik tagállamba történő mozgására csak akkor kerülhet sor, ha az állatok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) a 17. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott előírásoknak megfelelően megjelölték őket, vagy azokról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b) megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

c) megfelelően kitöltött, a 29. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben említett vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig nemzeti szabályokat alkalmazhatnak az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból a területükre történő nem kereskedelmi célú mozgására, amennyiben:

a) e szabályokat az ilyen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan alkalmazzák; valamint

b) e szabályok nem szigorúbbak, mint a 92/65/EGK vagy a 2006/88/EK irányelvnek megfelelően az érintett fajokba tartozó állatok kereskedelmére vonatkozó szabályok.

III. FEJEZET

KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOKNAK EGY TERÜLETRŐL VAGY HARMADIK ORSZÁGBÓL VALAMELY TAGÁLLAMBA VALÓ NEM KERESKEDELMI CÉLÚ MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

10. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1) Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a) a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték őket;

b) a III. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettség ellen vakcinázták őket;

c) a IV. mellékletben megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot végeztek rajtuk;

d) megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

e) megfelelően kitöltött, a 26. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek.

(2) A 13. cikk (1) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben nem szereplő területekről vagy harmadik országokból érkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak valamely tagállamba való mozgására csak a 34. cikk (3) bekezdésével összhangban jegyzékbe vett beutazási beléptetési pontokon keresztül kerülhet sor.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik a nyilvántartásba vett katonai, illetve kereső- és mentőkutyáknak a beutazási beléptetési pontoktól eltérő beléptetési pontokon keresztül történő mozgását, ha, feltéve, hogy:

a) a tulajdonos vagy a feljogosított személy előzetesen engedélyért folyamodott, a tagállam pedig ezt az engedélyt megadta; és

b) az illetékes hatóság által e célból meghatározott helyen, a 34. cikk (2) bekezdésével, valamint az a bekezdés a) pontjában említett engedélyben meghatározott szabályokkal összhangban ellenőrzik, hogy a kutyák megfelelnek-e a feltételeknek.

11. cikk

Eltérés a veszettség elleni vakcinázás követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a tagállamok a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve engedélyezhetik az I. melléklet A. részében felsorolt fajtákba tartozó, kedvtelésből tartott olyan állatoknak a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben szereplő területekről vagy harmadik országokból a területükre való, nem kereskedelmi célú mozgását, amelyek

a) 12 hetesnél fiatalabbak, és amelyeket veszettség ellen nem vakcináztak; vagy

b) 12-16 hetesek, és amelyeket már vakcináztak veszettség ellen, de még nem felelnek meg a III. melléklet 2. e) pontjában említett érvényességi követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély csak abban az esetben adható meg, ha:

a) a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatokat születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal; vagy

b) a kedvtelésből tartott állat mozgására az anyaállattal együtt kerül sor, melytől továbbra is függ, és az anyaállat azonosító okmányából kiderül, hogy az az érintett állat születését megelőzően a III. mellékletben foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült.

(3) Tilos az e cikk (1) bekezdésében említett, kedvtelésből tartott állatok másik tagállamba történő, nem kereskedelmi célú további mozgása, kivéve, ha az állatok mozgására a 6. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően kerül sor, vagy ha a mozgást a 7. cikkel összhangban engedélyezték, és e cikk (1) bekezdésének megfelelően a rendeltetési tagállam is engedélyezte a területekről és harmadik országokból a területére történő mozgásokat.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Eltérés a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat követelményének feltételétől az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében

(1) A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjától eltérve az ellenanyag-titrálási vizsgálatot nem kell elvégezni az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, azon kedvtelésből tartott állatok esetében, amelyeknek sor kerül a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben szereplő valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő mozgására:

a) közvetlenül;

b) azt követően, hogy az állat kizárólag egy vagy több ilyen területen vagy harmadik országban tartózkodott; vagy

c) a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzitot követően, feltéve, hogy a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a tranzit során a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és elzárva tartották őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján szabályokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozóan. E végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

Területek és harmadik országok jegyzékének létrehozása

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek a jegyzékben való feltüntetésükre irányuló kérelmet adtak be, amelyben igazolták, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében a II. fejezet 1. szakaszában, e szakaszban és a VI. fejezet 2. szakaszában foglalt szabályokkal, illetve adott esetben az említett szabályok alapján elfogadott szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaznak.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek a jegyzékben való feltüntetésükre irányuló kérelmet adtak be, amelyben bizonyították, hogy az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében legalább az alábbi kritériumokat teljesítik:

a) kötelező értesíteni az illetékes hatóságot veszettség eseteiről;

b) a kérelmet megelőzően legalább két éve hatékony felügyeleti rendszer van érvényben a veszettség tekintetében, amelyre vonatkozóan minimumkövetelmény az olyan állatok kivizsgálását és bejelentését biztosító folyamatos korai előrejelző program, amelyeknél fennáll a veszettség gyanúja;

c) az állat-egészségügyi és ellenőrzési szolgálatok szerkezete és szervezése, és e szolgálatok hatáskörei, az a felügyelet, amely alá tartoznak, valamint a rendelkezésükre álló eszközök, beleértve a személyzeti és laboratóriumi kapacitást is, elégségesek:

i. a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó nemzeti jogszabályok eredményesen alkalmazásához és érvényesítéséhez; és

ii. a 26. cikkben előírt formátumnak megfelelő és a 25. cikkel összhangban kiállított azonosító okmányok érvényességének biztosításához;

d) a kedvtelésből tartott állatok megfertőződése kockázatának minimalizálása céljából a veszettség megelőzését és az ellene való védekezést szolgáló, hatékonyan végrehajtott szabályok vannak érvényben, ideértve a kedvtelésből tartott állatok más országokból vagy területekről való behozatalára, valamint adott esetben az alábbiakra vonatkozóan:

i. a kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzése;

ii. háziállatok veszettség elleni oltása, különösen ahol a veszettséget vérszívó denevérek is hordozzák; és

iii. a veszettség elleni védekezés és annak kiirtása a vadon élő állatok körében;

e) létezik a veszettség elleni vakcinák engedélyezésére és forgalmazására vonatkozóan hatályos szabályozás.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett területek vagy tagállamok jegyzékének naprakésszé, ha állat- és közegészségüggyel összefüggő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

2. SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok

14. cikk

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek

(1) Amennyiben a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdése alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el az I. melléklet B. részében felsorolt valamely fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan, az e fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból egy tagállamba való, nem kereskedelmi célú mozgására csak az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben említett, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból egy tagállam területére való mozgására csak a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a) a 17. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott előírásoknak megfelelően megjelölték őket, vagy azokról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b) megfelelnek a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott megelőző egészségügyi intézkedéseknek;

c) megfelelően kitöltött, a 31. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkeznek;

d) amennyiben a 15. cikk alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban nem felsorolt területről vagy harmadik országból érkeznek, egy beutazási beléptetési ponton keresztül léptek be.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben említett vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig nemzeti szabályokat alkalmazhatnak az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból a területükre történő nem kereskedelmi célú mozgására, amennyiben:

a) e szabályokat az ilyen fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz- vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan alkalmazzák; és

b) e szabályok nem szigorúbbak, mint a 92/65/EGK vagy a 2006/88/EK irányelvnek megfelelően az érintett fajokba tartozó állatok behozatalára vonatkozó szabályok.

15. cikk

A területek és harmadik országok jegyzékének létrehozása

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadhatja azon területek és harmadik országok jegyzékét, amelyek igazolták, hogy az I. melléklet B. részében felsorolt fajba tartozó, kedvtelésből tartott állatok esetében a II. fejezet 2. szakaszában, az e szakaszban és a VI. fejezet 2. szakaszában foglalt szabályokkal, illetve adott esetben az említett szabályok alapján elfogadott szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaznak.

3. SZAKASZ

Eltérés a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételektől

16. cikk

Eltérés a kedvtelésből tartott állatok bizonyos országok és területek közötti, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételektől

A 10. és 14. cikktől eltérve a kedvtelésből tartott állatoknak a következő országok és területek közötti, nem kereskedelmi célú mozgására továbbra is az adott ország vagy terület nemzeti szabályozásában foglalt feltételeknek megfelelően kerülhet sor:

a) San Marino és Olaszország;

b) a Vatikán és Olaszország;

c) Monaco és Franciaország;

d) Andorra és Franciaország;

e) Andorra és Spanyolország;

f) Norvégia és Svédország;

g) a Feröer szigetek és Dánia;

h) Grönland és Dánia.

IV. FEJEZET

MEGJELÖLÉS ÉS MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Megjelölés

17. cikk

A kedvtelésből tartott állatok megjelölése

(1) Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat transzponder beültetésével vagy egy 2011. július 3. előtt alkalmazott, tisztán olvasható tetoválással kell megjelölni.

Amennyiben az első albekezdésben említett transzponder nem felel meg a II. mellékletben foglalt technikai követelményeknek, a tulajdonos vagy a feljogosított személy a megjelölésnek a 22. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt ellenőrzésekor, valamint a 26. cikkben, a 33. cikkben és a 34. cikk (1) bekezdésében előírt azonosságellenőrzéskor rendelkezésre bocsátja a transzponder olvasásához szükséges eszközt.

(2) Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatokat az egyes fajok jellegzetességeit figyelembe véve úgy kell megjelölni vagy leírni, hogy az kapcsolatot biztosítson a kedvtelésből tartott állat és az azonosító okmány között.

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajok sokféleségére tekintettel a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően, a vonatkozó tagállami követelményeket figyelembe véve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az érintett, kedvtelésből tartott állatok megjelölésére vagy leírására vonatkozó, fajspecifikus követelmények tekintetében.

18. cikk

Transzpondereknek a kedvtelésből tartott állatokba való beültetéséhez szükséges képesítések

Ha egy tagállam a transzponderbeültetést állatorvosokon kívül másoknak is engedélyezi, szabályozza az ilyen személyekre vonatkozó képesítési alapkövetelményeket.

2. SZAKASZ

A veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre vonatkozó megelőző egészségügyi intézkedések

19. cikk

Megelőző egészségügyi intézkedések és alkalmazásuk feltételei

(1) Ha a közegészségügy vagy a kedvtelésből tartott állatok egészségének védelme érdekében megelőző egészségügyi intézkedések szükségesek azon, a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések elleni védekezéshez, amelyek terjedésének lehetősége az érintett, kedvtelésből tartott állatok mozgása következtében fennáll, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen betegségekre vagy fertőzésekre vonatkozó fajspecifikus megelőző állat-egészségügyi intézkedések tekintetében.

Amennyiben a köz- vagy állat-egészségügyi kockázatok esetén a rendkívüli sürgősség úgy kívánja, az e bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 40. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal engedélyezett, fajspecifikus megelőző egészségügyi intézkedéseknek megfelelő, megbízható és érvényesített tudományos adatokon kell alapulniuk, és azokat a kedvtelésből tartott olyan állatok nem kereskedelmi célú mozgásával összefüggő köz-vagy állat-egészségügyi kockázatokkal arányosan kell alkalmazni, amelyekre a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések valószínűsíthetően hatással lehetnek.

(3) Az (1) bekezdésben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban szerepelhetnek a következők:

a) szabályok a tagállamok vagy részeik besorolására az állat-egészségügyi helyzetük, valamint a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések vonatkozásában működtetett felügyeleti és jelentéstételi rendszereik alapján;

b) a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására való jogosulttá váláshoz a tagállamok által teljesítendő feltételek;

c) a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedéseknek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgását megelőző alkalmazására és dokumentálására vonatkozó feltételek;

d) bizonyos meghatározott körülmények között a (2) bekezdésben említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazásától való eltérés megadásának feltételei.

20. cikk

A 19. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett tagállamok és területeik jegyzéke

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal elfogadhatja a tagállamok és tagállami területrészek olyan jegyzékeit, amelyek megfelelnek a tagállamok vagy részeik kategorizálására vonatkozó, a 19. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti szabályoknak. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

V. FEJEZET

AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK

1. SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

21. cikk

A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1) A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmány az e cikk (2) bekezdése alapján elfogadandó mintának megfelelő formátumú útlevél, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a) a transzponder, illetve tetoválás helye és vagy a transzponder, illetve tetoválás alkalmazásának kezdete vagy a leolvasásának dátuma, valamint a transzponderen vagy tetováláson olvasható alfanumerikus kód;

b) a kedvtelésből tartott állat neve, faja, fajtája, ivara, színe, a születésnek a tulajdonos által megállapított időpontja és minden jelentős vagy látható vonása vagy jellegzetessége;

c) a tulajdonos neve és elérhetősége;

d) az azonosító okmányt kiállító vagy kitöltő, engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e) a tulajdonos aláírása;

f) a veszettség elleni vakcinázás adatai;

g) a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálathoz vett vérminta levételének időpontja;

h) a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedéseknek való megfelelés;

i) a kedvtelésből tartott állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az (1) bekezdésben említett mintát, valamint az említett bekezdésben említett útlevélre vonatkozó nyelvi, megjelenési és biztonsági követelményeket, valamint az ilyen útlevélmintára való áttérésre vonatkozó szabályokat. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) Az (1) bekezdésben említett útlevelet sorszámmal kell ellátni, amely a kiállító tagállam ISO-kódjából és egy ezt követő egyedi alfanumerikus kódból áll.

22. cikk

A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

(1) A 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, miután:

a) ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állat a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték;

b) gondosan bevezette az azonosító okmány megfelelő rovataiba a 21. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjában szereplő információkat; valamint

c) a tulajdonos aláírta az azonosító okmányt.

(2) Miután ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték, az engedéllyel rendelkező állatorvos az azonosító okmány releváns rovataiba bejegyzi a 21. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjában említett információkat, ezzel igazolva a 6. cikk b) és c) pontjában, valamint adott esetben a 27. cikk b) pontjának ii. alpontjában említett követelményeknek való megfelelést.

Az első albekezdéstől eltérően, a 21. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett információkat engedéllyel nem rendelkező állatorvos is bejegyezheti, amennyiben ezt a 19. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus lehetővé teszi.

(3) Az azonosító okmányt kiállító, engedéllyel rendelkező állatorvos a 21. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban és a 21. cikk (3) bekezdésében említett információkat legalább az illetékes hatóság által meghatározandó, 3 évnél nem rövidebb ideig megőrzi.

(4) Szükség esetén az e cikk (2) bekezdésében említett követelményeknek való megfelelés egynél több, a 21. cikk (1) bekezdésében előírt formátumú azonosító okmányban is dokumentálható.

23. cikk

A kitöltetlen azonosító okmányok kiadása

(1) Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy kitöltetlen azonosító okmányokat csak az engedéllyel rendelkező állatorvosok kaphassanak, továbbá hogy a nevüket és elérhetőségüket a 21. cikk (3) bekezdésében említett sorszámra való hivatkozással nyilvántartásba vegyék.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást legalább az illetékes hatóság által meghatározandó, 3 évnél nem rövidebb ideig meg kell őrizni.

24. cikk

Eltérés az azonosító okmánynak a 21. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától

(1) A 21. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezik a 26. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból egy másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgását.

(2) Szükség esetén a 6. cikk c) pontjában előírt követelményeknek való megfelelést az (1) bekezdésben említett azonosító okmányban a 34. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzések elvégzését követően dokumentálni kell.

2. SZAKASZ

Az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

25. cikk

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1) A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány az e cikk (2) bekezdése alapján elfogadandó mintának megfelelő formátumú állat-egészségügyi bizonyítvány, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a) a transzponder, illetve tetoválás helye és vagy a transzponder, illetve tetoválás alkalmazásának kezdete, vagy a leolvasásának dátuma, valamint a transzponderen vagy tetováláson olvasható alfanumerikus kód;

b) a kedvtelésből tartott állat faja, fajtája, a születésének a tulajdonos által megállapított időpontja, ivara és színe;

c) az okmány egyedi sorszáma;

d) a tulajdonos vagy a feljogosított személy neve és elérhetősége;

e) az azonosító okmányt kiállító tisztviselő vagy engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

f) a veszettség elleni vakcinázás adatai;

g) a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálathoz vett vérminta levételének időpontja;

h) a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedéseknek való megfelelés;

i) a hitelesítő illetékes hatóság képviselőjének neve és aláírása;

j) a 34. cikkben említett ellenőrzéseket elvégző illetékes hatóság képviselőjének neve, elérhetősége és aláírása, valamint e vizsgálatok időpontja;

k) az állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett mintát, valamint az említett bekezdésben említett állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó nyelvi, megjelenési és érvényességi követelményeket. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmánynak részét kell, hogy képezze egy, a tulajdonos vagy feljogosított személy által aláírt nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás.

26. cikk

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

A 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmányt igazoló dokumentumok alapján a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti, miután a kiállító állatorvos:

a) ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően megjelölték; és

b) gondosan bevezette az azonosító okmány megfelelő rovataiba a 25. cikk (1) bekezdésének a)-h) pontjában említett információkat, ezzel igazolva a 10. cikk (1) bekezdésének a) és adott esetben b), c) és d) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

27. cikk

Eltérés az azonosító okmánynak a 25. cikk (1) bekezdésében előírt formátumától

A 25. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezik a 22. cikknek megfelelően kiállított azonosító okmánnyal rendelkező, az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok területükre történő, nem kereskedelmi célú mozgását, amennyiben:

a) az azonosító okmányt a 13. cikk (1) bekezdése szerinti jegyzékben szereplő területek vagy harmadik országok egyikében állították ki, vagy

b) a kedvtelésből tartott állatok egy másik tagállamból egy területre vagy harmadik országba való mozgást, vagy azon keresztüli tranzitot követően lépnek be egy tagállamba, és az azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos töltötte és állította ki, igazolva, hogy a kedvtelésből tartott állatot az Unió területének elhagyását megelőzően:

i. a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt veszettség elleni vakcinával vakcinázták; valamint

ii. alávetették a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatnak, kivéve a 12. cikkben előírt eltérés esetén.

3. SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból a másikba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

28. cikk

A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén elfogadhatja a 9. cikk (2) bekezdése c) pontjában említett azonosító okmány mintáját, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazza:

a) a kedvtelésből tartott állat megjelölésének jellegzetességei vagy leírása a 17. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

b) a kedvtelésből tartott állat faja és - amennyiben releváns - fajtája, a tulajdonos által megadott születési dátuma, ivara és színe;

c) a tulajdonos neve és elérhetősége;

d) az azonosító okmányt kiállító vagy kitöltő, engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e) a tulajdonos aláírása;

f) a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedések feltüntetése; valamint

g) a kedvtelésből tartott állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meg kell határozni az abban a bekezdésben említett azonosító okmányra vonatkozó nyelvi, megjelenési, érvényességi és biztonsági követelményeket is. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

29. cikk

A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

(1) A 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányt engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, miután:

a) ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült;

b) gondosan bejegyezte a megfelelő rovatokba a 28. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjában szereplő információkat; és

c) a tulajdonos aláírta az azonosító okmányt.

(2) Miután ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült, az engedéllyel rendelkező állatorvos a 9. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány releváns rovataiba bejegyzi a 28. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában említett információkat, ezzel igazolva adott esetben a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

4. SZAKASZ

Az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok

30. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányok formátuma és tartalma

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktus révén elfogadhatja a 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány mintáját, amely a következő információk bejegyzésére szolgáló valamennyi rovatot tartalmazza:

a) a kedvtelésből tartott állat megjelölésének jellegzetességei vagy leírása a 17. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint;

b) a kedvtelésből tartott állat faja és - amennyiben releváns - fajtája, a tulajdonos által megadott születési dátuma, ivara és színe;

c) a tulajdonos vagy a feljogosított személy neve és elérhetősége;

d) az azonosító okmányt kiállító tisztviselő vagy engedéllyel rendelkező állatorvos neve, elérhetősége és aláírása;

e) az okmány egyedi sorszáma;

f) a veszettségtől eltérő betegségekre vagy fertőzésekre előírt megelőző egészségügyi intézkedések feltüntetése;

g) a hitelesítő illetékes hatóság képviselőjének neve és aláírása;

h) a 34. cikkben említett ellenőrzéseket elvégző illetékes hatóság képviselőjének neve, elérhetősége és aláírása, valamint e vizsgálatok időpontja;

i) az állat egészségi állapota szempontjából releváns egyéb információk.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusban meg kell határozni az abban a bekezdésben említett azonosító okmányra vonatkozó nyelvi, megjelenési és érvényességi követelményeket is. Az említett végrehajtási jogi aktust a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmánynak részét kell, hogy képezze egy, a tulajdonos vagy feljogosított személy által aláírt nyilatkozat, amely igazolja, hogy a kedvtelésből tartott állat Unióba történő mozgása nem kereskedelmi célú mozgás.

31. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmány kiállítása és kitöltése

A 14. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett azonosító okmányt igazoló dokumentumok alapján a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy engedéllyel rendelkező állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti, miután a kiállító állatorvos:

a) ellenőrizte, hogy a kedvtelésből tartott állatot a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően megjelölték, vagy arról az említett bekezdésnek megfelelő leírás készült; és

b) gondosan bejegyezte a 30. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában említett információkat az azonosító okmány megfelelő rovataiba, ezzel igazolva adott esetben a 14. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett követelményeknek való megfelelést.

VI. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A kedvtelésből tartott állatok tagállamokba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó eltérés

32. cikk

Eltérés a 6., 9., 10. és 14. cikk feltételeitől

(1) A 6., 9., 10. és 14. cikkben előírt feltételektől eltérve a tagállamok kivételes helyzetekben engedélyezhetik az olyan, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgását területükre, amelyek nem felelnek meg az említett cikkekben meghatározott feltételeknek, ha:

a) a tulajdonos ennek engedélyezését előzetesen kérelmezte és a rendeltetés helye szerinti tagállam az engedélyt megadta;

b) a kedvtelésből tartott állatokat arra a hat hónapot meg nem haladó időszakra, amely szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudják a feltételeket, hatósági felügyelet mellett elkülönítették:

i. egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott helyen; és

ii. az engedélyben megjelölt szabályozásnak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett engedély hatálya kiterjedhet egy másik tagállam területén történő tranzit engedélyezésére is, amennyiben a tranzit helye szerinti tagállam előzetes hozzájárulását adta a rendeltetési hely szerinti tagállamnak.

2. SZAKASZ

A megfelelésre vonatkozó általános feltételek

33. cikk

Kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása esetén elvégzendő okmányellenőrzés és azonosságellenőrzés

(1) A 16. cikk sérelme nélkül és a II. fejezetben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése érdekében a tagállamok a kedvtelésből tartott állatoknak az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba való, nem kereskedelmi célú mozgásakor hátrányos megkülönböztetéstől mentesen okmány- és azonosságellenőrzést végeznek.

(2) A tulajdonos vagy a feljogosított személy az egyik tagállamból egy másikba, illetve a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgás esetén az e cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzésekért felelős illetékes hatóság kérésére:

a) bemutatja a kedvtelésből tartott állat e rendeletben előírt azonosító okmányát, amely bizonyítja az ilyen mozgásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést; és

b) a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára átadja.

34. cikk

Okmányellenőrzés és azonosságellenőrzés a 13. cikk (1) bekezdése vagy a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból való, nem kereskedelmi célú mozgás esetén

(1) A III. fejezetben foglalt előírásoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében a tagállami illetékes hatóság a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból az adott tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgással érintett, kedvtelésből tartott állatokon, a beutazási beléptetési pontnál okmány- és azonosságellenőrzést végez.

(2) A tulajdonos vagy a feljogosított személy a 13. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 15. cikk szerinti jegyzékben nem szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő belépés időpontjában az (1) bekezdésben említett ellenőrzések céljából megkeresi a beutazási beléptetési ponton található illetékes hatóságot, és:

a) bemutatja a kedvtelésből tartott állatnak az e rendelet alapján előírt azonosító okmányát, amely igazolja az ilyen mozgásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést; és

b) a kedvtelésből tartott állatot az ellenőrzések céljára átadja.

(3) A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a beutazási beléptetési pontok jegyzékét.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az általuk az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések elvégzésére kijelölt illetékes hatóság:

a) teljes mértékben ismerje a III. fejezetben meghatározott szabályokat, és az illetékes hatóság tisztviselői megfelelő képzésben részesüljenek ezek végrehajtására;

b) nyilvántartást vezessen az elvégzett ellenőrzések teljes számáról és az azok során feltárt meg nem felelés eseteiről; valamint

c) dokumentálja az elvégzett ellenőrzéseket az azonosító okmány megfelelő rovatában, amennyiben ilyen dokumentálásra van szükség a más tagállamba a 24. cikk (1) bekezdésével összhangban történő, nem kereskedelmi célú mozgáshoz.

35. cikk

A 33. és 34. cikkben előírt ellenőrzések során feltárt megfelelési hiányosságok esetén foganatosítandó intézkedések

(1) Ha a 33. és 34. cikkben előírt ellenőrzések azt tárják fel, hogy a kedvtelésből tartott állat nem felel meg a II. vagy a III. fejezetben meghatározott feltételeknek, az illetékes hatóság a hatósági állatorvossal és szükség esetén a tulajdonossal vagy a feljogosított személlyel konzultálva a következőképpen határozhat:

a) visszaküldi a kedvtelésből tartott állatot a feladás szerinti országba vagy területre, vagy

b) hatósági felügyelet mellett elkülöníti a kedvtelésből tartott állatot arra az időszakra, amely a II. vagy III. fejezetben meghatározott feltételek teljesüléséhez szükséges, vagy

c) utolsó lehetőségként - amennyiben a visszaküldés nem lehetséges, elkülönítés pedig gyakorlati okokból nem kivitelezhető - a kedvtelésből tartott állatoknak az életük kioltása során való védelmére vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban elaltattatja az állatot.

(2) Ha a kedvtelésből tartott állatok Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgását az illetékes hatóság megtagadja, az állatok hatósági felügyelet mellett elkülönítve maradnak mindaddig, amíg:

a) vissza nem térnek a feladás szerinti országba vagy területre, vagy

b) az érintett, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó egyéb adminisztratív döntés meg nem születik.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéseket a tulajdonos költségére kell megtenni, azok vonatkozásában a tulajdonos és a feljogosított személy pénzbeli kártalanításra nem jogosult.

36. cikk

Védintézkedések

(1) Ha veszettség vagy más betegség vagy fertőzés jelentkezik vagy terjed egy tagállamban, területen vagy harmadik országban, és súlyos fenyegetést jelenthet a köz- vagy állategészségügy szempontjából, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére végrehajtási jogi aktussal haladéktalanul és a helyzet súlyosságától függően az alábbi intézkedések egyikét fogadhatja el:

a) az érintett tagállam, terület vagy harmadik ország egésze vagy egy része vonatkozásában a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának vagy tranzitjának felfüggesztése;

b) az érintett tagállam, terület vagy harmadik ország egészéből vagy egy részéből érkező, kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó különleges feltételek megállapítása.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 41. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) Köz- és állat-egészségügyi kockázat terjedésének megakadályozása vagy kezelése érdekében kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el, a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében.

37. cikk

Tájékoztatási kötelezettségek

(1) A tagállamok egyértelmű és könnyen hozzáférhető információkat nyújtanak a nyilvánosság számára az e rendeletben foglalt, a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről, valamint az ilyen mozgás megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokról.

(2) A (1) bekezdésben említett információk különösen a következőkre terjednek ki:

a) a 18. cikkben előírt transzponder beültetését végző személyek számára előírt képzettségek;

b) a veszettség elleni vakcinázás követelményétől való eltérés engedélyezése az I. melléklet A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott fiatal állatok esetében, a 7. és 11. cikkben előírtaknak megfelelően;

c) a kedvtelésből tartott olyan állatoknak az adott tagállam területére történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó feltételek,

i. amelyek nem felelnek meg a 6., 9., 10. vagy 14. cikkben előírtaknak;

ii. amelyek a 16. cikkben előírtaknak megfelelően bizonyos országokból vagy területekről érkeznek az adott nemzeti szabályozásban megállapított feltételek szerint;

d) a beutazási beléptetési pontoknak a 34. cikk (3) bekezdése alapján összeállított jegyzéke, beleértve az ellenőrzések végzésére kijelölt illetékes hatóságot, a 34. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

e) az I. melléklet B. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatoknak az adott tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó, a 9. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a nemzeti szabályokban megállapított feltételek;

f) információk azokról a veszettség elleni vakcinákról, amelyekre vonatkozóan az adott tagállam illetékes hatósága a III. melléklet 1. pontjának b) alpontjában foglaltak szerint forgalombahozatali engedélyt adott ki és különösen a vonatkozó vakcinázási protokollról.

(3) A tagállamok internetes oldalakat hoznak létre az (1) bekezdésben említett információk közzétételére, és közlik a Bizottsággal ezen oldalak címét.

(4) A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak az előírt információk közzétételéhez oly módon, hogy internetes oldalán megjeleníti:

a) a tagállamok internetes tájékoztató oldalaira mutató linkeket, és

b) az e cikk (2) bekezdésének b), d) és e) pontjában említett információkat, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a nyilvánosság számára - adott esetben további nyelveken - hozzáférhetővé tett információk.

3. SZAKASZ

Eljárási rendelkezések

38. cikk

A mellékletek módosítása

A műszaki haladás és a tudományos fejlődés figyelembevétele, valamint a közegészségügy és a kedvtelésből tartott állatok egészségének védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II-IV. mellékletének módosítására vonatkozóan.

39. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottságnak az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 38. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. június 28-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 38. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) zA 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 19. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és a 38. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

40. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 39. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

41. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök úgy határoz, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

42. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről és az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

VII. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 998/2003/EK rendelet hatályát veszti a II. melléklet B. része 2. szakaszának és a C. részének kivételével, amelyek az e rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig hatályban maradnak.

A 13. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusokban szereplő jegyzékre vonatkozó, e rendeletben foglalt hivatkozásokat a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában és C. részében meghatározott harmadik országok és területek jegyzékére való hivatkozásnak kell tekinteni az említett végrehajtási jogi aktusok hatálybalépéséig.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

(3) A 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti az annak 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján elfogadott, a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. július 14-i 1152/2011/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet ( 2 ) hatályban maradását.

44. cikk

Az azonosító okmányokra vonatkozó átmeneti intézkedések

(1) A 21. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a 6. cikk d) pontjában említett azonosító okmányt úgy kell tekinteni, hogy megfelel e rendeletnek, ha:

a) a 2003/803/EK határozatban szereplő útlevélmintának megfelelően készült; és

b) 2014. december 29. előtt állították ki.

(2) Amennyiben a 10. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azonosító okmány nem felel meg a 25. cikk (1) bekezdésének és a 27. cikk a) pontjának, úgy kell tekinteni, hogy mindazonáltal megfelel e rendeletnek, ha:

a) a 2011/874/EU határozat II. mellékletében szereplő bizonyítványmintának, illetve adott esetben a 2003/803/EK határozatban szereplő útlevélmintának megfelelően készült; és

b) 2014. december 29. előtt állították ki.

45. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Kedvtelésből tartott állatok fajai

A. RÉSZ

Kutyák (Canis lupus familiaris)

Macskák (Felis silvestris catus)

Görények (Mustela putorius furo)

B. RÉSZ

Gerinctelenek (a 92/65/EGK irányelv 8. cikkének hatálya alá tartozó méhek és poszméhek, valamint a 2006/88/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii., illetve iii. alpontjában meghatározott puhatestűek és rákfélék kivételével)

A 2006/88/EK irányelv 3. cikkének k) pontjában meghatározott vízi díszállatok, amelyek az irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem tartoznak az irányelv hatálya alá

Kétéltűek

Hüllők

Madarak: a 2009/158/EK irányelv 2. cikkében említettektől különböző madárfajok egyedei

Emlősök: az élelmezési célra szánt és a 853/2004/EK rendelet I. mellékletében nyúlfélékként meghatározott nyulaktól és rágcsálóktól eltérő nyulak és rágcsálók

II. MELLÉKLET

A transzponderekre vonatkozó technikai követelmények

A transzpondereknek:

a) meg kell felelniük az ISO 11784 szabványnak, és HDX- vagy FDX-B-technológiát kell alkalmazniuk; és

b) az ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasó készülékkel leolvashatónak kell lenniük.

III. MELLÉKLET

A veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó érvényességi követelmények

1. A veszettség elleni vakcina

a) nem lehet módosított, élő kórokozókat tartalmazó oltóanyag, és az alábbi kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

i. adagonként legalább egy ellenanyagegységet tartalmazó inaktivált vakcina (WHO-ajánlás); vagy

ii. a veszettségvírus immunizáló glikoproteinjét élő vírusvektorban kifejező, rekombináns vakcina;

b) amennyiben valamely tagállamban adják be, az alábbiak valamelyike szerint kiadott forgalombahozatali engedéllyel kell rendelkeznie:

i. a 2001/82/EK irányelv 5. cikke; vagy

ii. a 726/2004/EK rendelet 3. cikke;

c) ha egy területen vagy egy harmadik országban adják be, a vakcinát az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia vagy engedélyeznie kell, és annak meg kell felelnie legalább az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének a veszettségről szóló fejezetének vonatkozó részében szereplő követelményeknek.

2. A veszettség elleni vakcinázásnak eleget kell tennie a következő követelményeknek:

a) a vakcinát engedéllyel rendelkező állatorvos adja be;

b) a vakcina beadásának időpontjában az állat legalább tizenkét hetes;

c) a vakcina beadásának időpontját engedéllyel rendelkező állatorvos vagy hatósági állatorvos bejegyzi az azonosító okmány megfelelő rovatába;

d) a beadásnak a c) pontban említett időpontja nem előzi meg a transzponder beültetésének vagy a tetoválás elhelyezésének, illetve a transzponder vagy a tetoválás leolvasásának az azonosító okmány megfelelő rovatában feltüntetett időpontját;

e) a vakcinázás érvényessége az immunitás kialakulásától kezdődik, ami az alapoltás gyártója által előírt vakcinázási protokoll befejezésétől számított legalább 21 nap, és az immunitás befejeződéséig tart, a veszettség elleni vakcinának a tagállamban, területen vagy harmadik országban az 1. pont b) alpontjában említett forgalombahozatali engedélyének vagy az 1. pont c) alpontjában említett jóváhagyásának vagy engedélyének technikai leírásában foglaltaknak megfelelően.

A vakcinázás érvényességi időszakát engedéllyel rendelkező állatorvos vagy hatósági állatorvos bejegyzi az azonosító okmány megfelelő rovatába.

f) az újraoltást elsődleges vakcinázásnak kell tekinteni, amennyiben nem az előző vakcinázás e) pontban említett érvényességi idején belül hajtották végre.

IV. MELLÉKLET

A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat érvényességi követelményei

1. A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat elvégzéséhez szükséges vérminta levételét engedéllyel rendelkező állatorvosnak kell elvégeznie és dokumentálnia az azonosító okmány megfelelő rovatában.

2. A veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot/nak:

a) a vakcinázást követően legalább 30 nappal levett mintán kell elvégezni és;

i. legalább három hónappal a következők időpontja előtt:

- a 13. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusokban felsoroltaktól eltérő területről vagy harmadik országból történő, nem kereskedelmi célú mozgás, vagy

- az ilyen területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzit, ha a 12. cikk c) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek; vagy

ii. azt megelőzően, hogy a kedvtelésből tartott állat elhagyta az Unió területét a 13. cikk (1), vagy (2) bekezdése szerinti jegyzékben nem szereplő területre vagy harmadik országba történő, nem kereskedelmi célú mozgás vagy tranzit céljából; a 21. cikk (1) bekezdésében előírt azonosító okmánynak meg kell erősítenie, hogy a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat a mozgás időpontja előtt kedvező eredményt adott;

b) 0,5 NE/ml-rel egyenértékű vagy annál nagyobb, veszettségvírust semlegesítő ellenanyagszintet kell igazolnia, és az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének a veszettségről szóló fejezetének vonatkozó részében előírt módszert kell alkalmaznia;

c) a 2000/258/EK határozat 3. cikkének megfelelően engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni;

d) a b) pont szerinti kedvező eredmény esetén nem kell megismételni, amennyiben a kedvtelésből tartott állatot az előző vakcinázásnak a III. melléklet 2. pontjának e) alpontjában említett érvényességi időszakán belül újraoltják.

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat a 43. cikk (2) bekezdése szerint

A 998/2003/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk első bekezdés2. cikk (1) bekezdés
2. cikk második bekezdés2. cikk (2) bekezdés a) pont
2. cikk harmadik bekezdés2. cikk (2) bekezdés b) pont
3. cikk a) pont3. cikk a) és b) pont
3. cikk b) pont3. cikk f) pont
3. cikk c) pont2. cikk (1) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés első albekezdés
17. cikk, (1) bekezdés első albekezdés
4. cikk (1) bekezdés második albekezdés17. cikk, (1) bekezdés második albekezdés
4. cikk (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés
4. cikk (4) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés a) pont6. cikk a) pont
5. cikk (1) bekezdés b) pont6. cikk d) pont
5. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont6. cikk b) pont
5. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont6. cikk c) pont
5. cikk (1 bekezdés a) pont második albekezdés19. cikk
5. cikk (2) bekezdés7. cikk
6. cikk
7. cikk5. cikk (5) bekezdés, 9., 14. és 28. cikk
8. cikk (1) bekezdés10. és 12. cikk
8. cikk (2) bekezdés10. cikk (1) bekezdés e) pont és 27. cikk
8. cikk (3) bekezdés a) pont13. cikk (1) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés b) pont16. cikk
8. cikk (3) bekezdés c) pont11. cikk
8. cikk (4) bekezdés25. cikk (1) és (2) bekezdés
9. cikk14. cikk és 30. cikk (1) és (2) bekezdés
10. cikk első bekezdés13. cikk (2) bekezdés
10. cikk második bekezdés13. cikk (3) bekezdés
11. cikk első mondat37. cikk (1) bekezdés
11. cikk második mondat34. cikk (4) bekezdés a) pont
12. cikk első albekezdés a) pont bevezető mondata10. cikk (2) bekezdés és 34. cikk (1) bekezdés
12. cikk első albekezdés b) pont bevezető mondata5. cikk (4) bekezdés
12. cikk második bekezdés3444. cikk (3) bekezdés és 37. cikk (2) bekezdés d) pont
13. cikk34. cikk (3) bekezdés és 37. cikk (2) bekezdés d) pont
14. cikk első bekezdés34. cikk (2) bekezdés a) pont
14. cikk második bekezdés17. cikk (1) bekezdés második albekezdés
14. cikk harmadik bekezdés35. cikk (1) és (3) bekezdés
14. cikk negyedik bekezdés35. cikk (2) bekezdés
15. cikkIV. melléklet 1. pont és 2. pont c) pontja
16. cikk
17. cikk első bekezdés
17. cikk második bekezdés21. cikk (1) bekezdés
18. cikk első bekezdés
18. cikk második bekezdés36. cikk
19. cikk13. cikk (3) bekezdés és 5. cikk (5) bekezdés
19a. cikk (1) és (2) bekezdés38. cikk
19a. cikk (3) bekezdés
19b. cikk (1) bekezdés39. cikk (2) bekezdés
19b. cikk (2) bekezdés39. cikk (4) bekezdés
19b. cikk (3) bekezdés39. cikk (1) bekezdés
19c. cikk (1) és (3) bekezdés39. cikk (3) bekezdés
19c. cikk (2) bekezdés
19d. cikk (1) bekezdés és 19d. cikk (2)39. cikk (5) bekezdés
19d. cikk (3) bekezdés
20–23. cikk
24. cikk (1), (2) és (3) bekezdés41. cikk (1), (2) és (3) bekezdés
24. cikk (4) és (5) bekezdés
25. cikk45. cikk
I. mellékletI. melléklet
Ia. mellékletII. melléklet
Ib. mellékletIII. melléklet
II. melléklet A. rész és B. rész 1. szakasz
II. melléklet B. rész 2. szakasz13. cikk (1) bekezdés
II. melléklet C. rész13. cikk (2) bekezdés

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia ( 3 ) keretében meg fogja vizsgálni a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétét.

Amennyiben a szóban forgó vizsgálatból az derül ki, hogy az említett kereskedelmi gyakorlatok egészségügyi kockázatokkal járnak, a Bizottság mérlegelni fogja az emberi és az állati egészség védelmére létező megfelelő lehetőségeket, ezen belül azt, hogy javasolja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kutyák és a macskák kereskedelmére vonatkozó hatályos uniós jogszabályok megfelelő módosítását, beleértve az összes tagállamban elérhető, egymással kompatibilis nyilvántartási rendszerek bevezetését.

A fentiek fényében a Bizottság értékelni fogja annak megvalósíthatóságát és megfelelő voltát, hogy az említett nyilvántartási rendszereket kiterjesszék a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó uniós jogszabályok szerint megjelölt és azonosított kutyákra és macskákra.

( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 2 ) HL L 296., 2011.11.15., 6. o.

( 3 ) COM(2012) 6 final/2 - A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012-2015).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0576 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0576&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0576-20130628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0576-20130628&locale=hu

Tartalomjegyzék