32002R2076[1]

A Bizottság 2076/2002/EK rendelete (2002. november 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2076/2002/EK RENDELETE

(2002. november 20.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/81/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 8. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1490/2002/EK rendelettel ( 3 ) módosított, a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendeletre ( 4 ) és különösen annak 6. cikkének (7) bekezdésére és 11. cikkének (2) bekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok az említett irányelv bejelentését követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az I. mellékletben nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelv bejelentése után két évvel már forgalomban voltak, kivéve ha határozat született arról, hogy az adott hatóanyag nem vehető fel az I. mellékletbe.

(2)

A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel ( 5 ) módosított 3600/92/EGK bizottsági rendelet ( 6 ), a 451/2000/EK rendelet és az 1490/2002/EK rendelet megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első, második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Ez a program még folyamatban van, és sok hatóanyag vonatkozásában még nem lehetett lezárni a döntéshozatalt. Az 1112/2002/EK rendelet ( 7 ) hatálya alá tartozó hatóanyagok bejelentési eljárása sincs még lezárva, ezért egyes ilyen hatóanyagok esetében a határidőt is meg kell hosszabbítani.

(3)

A Bizottság 2001. július 26-án tette közzé helyzetértékelő jelentését ( 8 ). Ebben arra a következtetésre jutott, hogy az előrehaladás mértéke alulmúlta a várakozást, és ezért a határidőt meg kell hosszabbítani azon hatóanyagok esetében, amelyek felülvizsgálata még folyamatban van, illetve amelyek esetében a szakma kötelezettséget vállalt a szükséges dokumentációk határidőn belüli további elkészítésére.

(4)

Az első szakasz hatálya alá tartozó hatóanyagok esetében a Bizottság biztosítani fogja, hogy 2003 júliusa előtt a lehető legtöbb döntés megszülessen, ugyanakkor elismeri, hogy számos hatóanyag esetében 2005 előtt nem lehet döntést hozni. További időre van szükség a Bizottság által igényelt további adatok kiértékeléséhez, mielőtt döntés születhet arról, hogy ezek a hatóanyagok megfelelnek-e a 91/414/EGK irányelv biztonsági előírásainak, és a Bizottság gondoskodni fog arról, hogy ez a kiegészítő időszak a lehető legrövidebb legyen.

(5)

Azok a hatóanyagok, amelyek esetében nem történt kötelezettségvállalás a szükséges dokumentációk további elkészítésére, nem kerülhetnek felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak vissza kell vonni az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét.

(6)

Azon alkalmazások esetében, amelyekre vonatkozóan további szakmai bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy a hatóanyag további alkalmazása elengedhetetlenül szükséges, és nincs megfelelő hatékonyságú alternatívája, átmeneti intézkedéseket kell hozni, hogy lehetővé váljon alternatívák kifejlesztése. Számos alkalmazás esetében már beterjesztették ezeket az információkat, és a Bizottság a tagállamok szakértőivel együttműködve kiértékelte azokat. Eltérést csak indokolt és aggodalomra okot nem adó esetben lehet alkalmazni, és az olyan károsító szervezetekre kell korlátozni, amelyek leküzdésére hatékony alternatíva nem létezik.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett 12 éves időszak meghosszabbodik 2006. december 31-ig azon hatóanyagok esetében, amelyeket a 3600/92/EGK rendelet keretében értékelnek, 2007. szeptember 30-ig azon hatóanyagok esetében, amelyeknél az értékelés második szakaszát a 451/2000/EK rendelet szerint végzik, valamint 2009. december 31.-ig azon hatóanyagok esetében, amelyeket az 1490/2002/EK rendelet keretében értékelnek, kivéve, ha határozat született vagy a vonatkozó időpont előtt határozat születik az adott hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről vagy annak megtagadásáról. A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett 12 éves időszakot azonban a metalaxil esetében 2010. június 30-ig meg kell hosszabbítani.Ezen időszakok alatt a tagállamok az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát továbbra is engedélyezhetik, illetve újból engedélyezhetik a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban.

2. cikk

(1) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok nem szerepelnek hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét - a (3) bekezdésben előírtak kivételével - legkésőbb 2003. július 25-ig visszavonják.

(3) A II. melléklet A. oszlopában szereplő valamely hatóanyagra vonatkozóan a II. melléklet B. oszlopában, az adott hatóanyagnál feltüntetett bármely tagállam érvényben tarthatja a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét a C. oszlopban megadott alkalmazásokat illetően 2007. június 30-ig, azzal a feltétellel, hogy

a) biztosítja, hogy a további alkalmazás csak addig engedélyezett, amíg az nem jár káros hatással az emberi és állati egészségre, és nem gyakorol elfogadhatatlan hatást a környezetre;

b) biztosítja az említett, 2003. december 31-ét követően forgalomban maradó növényvédő szerek újracímkézését annak érdekében, hogy megfeleljenek a korlátozott alkalmazási feltételeknek;

c) végrehajt minden szükséges kockázatcsökkentő intézkedést a lehetséges kockázat csökkentése érdekében;

d) biztosítja, hogy komoly erőfeszítéseket tegyenek ezen alkalmazások alternatíváinak kutatása terén.

Az érintett tagállam legkésőbb 2004. december 31-ig értesíti a Bizottságot ennek a bekezdésnek az alkalmazásáról, és különösen az a)-d) pontnak megfelelően megtett intézkedésekről.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, Bulgária a C. oszlopban felsorolt felhasználásokra legkésőbb 2009. június 30-ig hatályban tarthatja a II. melléklet A. oszlopában felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit, amennyiben:

a) a további alkalmazás csak akkor engedélyezett, ha nincs káros hatása az emberek vagy állatok egészségére, és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet;

b) a forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c) az esetleges kockázatok csökkentése érdekében megtesznek minden megfelelő kockázatmérséklő intézkedést;

d) komoly erőfeszítéseket tesznek az ilyen felhasználásra alkalmas egyéb alternatívák felkutatására.

Bulgária legkésőbb minden év december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az e bekezdés értelmében tett intézkedésekről és különösen az a)-d) pontok szerint hozott rendelkezésekről.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése szerint adott haladék időtartama a lehető legrövidebb legyen, és

a) azon alkalmazások esetében, amelyeknél az engedélyt 2003. július 25-ig kell visszavonni, legkésőbb 2003. december 31-én járjon le, a II. melléklet szerinti néhány nélkülözhetetlen alkalmazás kivételével, amelyek esetében az engedély meghatározott tagállamokban a 2. cikk (3) bekezdése szerint még érvényben maradhat;

b) azon alkalmazások esetében, amelyeknél az engedélyt 2007. június 30-ig kell visszavonni, legkésőbb 2007. december 31-én járjon le;

c) azon felhasználások esetében, amelyeknél az engedélyt 2009. június 30-ig kell visszavonni, legkésőbb 2009. december 31-én jár le.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében hatóanyagként nem szereplő hatóanyagok jegyzéke

1,2-Diklórpropán

1,3-Diklórpropén (cisz)

1,3-Difenilkarbamid

2-(Ditiocianometiltio)-benzotiazol

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobután (más néven szek. butilamin)

2-Benzil-4-klórfenol

4-CPA (4-klórfenoxiecetsav = PCPA)

4-t-Pentilfenol

Acifluorfén

Aldimorf

Alkiltrimetil-ammóniumklorid

Alkiltrimetilbenzil-ammóniumklorid

Alletrin

Alloxidim

Allilalkohol

Ametrin

Ampropilofosz

Ancimidol

Anilazin

Antracénolaj

Azakonazol

Azametifosz

Aziprotrin

Barbán

Bárium-fluorszilikát

Bárium-poliszulfid

Benazolin

Bendiokarb

Benfurezát

Benodanil

Benszulid

Benszultap

Bentaluron

Benzalkonium-klorid

Benzoximat

Benzoilprop

Benztiazuron

Bioalletrin

Bioresmetrin

Bitumen

Brandol (hidroxinonil-2,6-dinitrobenzol)

Bromacil

Bromociklén

Bromofenoxim

Bromofosz

Bromofosz-etil

Brómpropilát

Bronopol

Butaklór

Butokarboxim

Butoxikarboxim

Butilát

Kalcium-karbonát (más néven mész)

Kalcium-hidroxid (más néven oltott mész)

Kalcium-oxid (más néven égetett mész)

Szén-diszulfid

Karbofenotion

Kartap

Cetrimid

Kinometionát (más néven Quinometionát)

Klometoxifén

Klorál-bisz-acilál

Klorál-szemi-acetál

Klórambén

Klórbromuron

Klórbufam

Klóretazát

Klórfenprop

Klórfenson (más néven Klórfenizon)

Klórfenvinfosz

Klórfluazuron

Klórmefosz

Klórbenzilát

Klórpropilát

Klóroxuron

Klórfoniumklorid

Klórtiamid

Klórtiofosz

Kufraneb

Ciánazin

Cikloát

Cikluron

Ciprofurám

DADZ (cink-dietilditiokarbamát)

Dalapon

Demeton-S-metil

Demeton-S-metilszulfon

Dezmetrin

Diafentiuron

Dialifosz

Diallát

Diammóniumfoszfát

Diklofention

Diklofluanid

Diklon

Diklórprop

Diklobutrazol

Dikrotofosz

Diciklopentadién

Dienoklór

Dietatil (-etil)

Difenoxuron

Difenzokvát

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperát

Dimetirimol

Dimexán

Dinitramin

Dinobuton

Dioxakarb

Dioxation

Difenamid

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

Diszulfoton

Ditalimfosz

Drazoxolon

Endotal

EPTC (etil-dipropil-tiokarbamát)

Etacelazil

Etidimuron (más néven szulfodiazol)

Etiofenkarb

Etion (más néven Dietion)

Etirimol

Etoát-metil

Etrimfosz

Fenaminoszulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoprop

Fenotiokarb

Fenoxaprop

Fenpiklonil

Fenpropatrin

Fenridazon

Fenzon (más néven fenizon)

Fentioszulf

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimin

Flucikloxuron

Flucitrinát

Flumekin

Flumetralin

Fluordifén

Fluorglikofén

Flupoxam

Fluridon

Fomezafén

Fonofosz

Formotion

Foszamin

Fosztietán

Furalaxil

Furatiokarb

Furkonazol

Furfural

Furmeciklox

Enciánibolya

Halfenprox (más néven brofenprox)

Haloxifop

Hepténfosz

Hexaklorofén

Hexazinon

Hidrametilnon

Hidroxi-MCPA

Hidroxifenil-szalicilamid

Imazapir

Imazetabenz

Iminoktadin

Jódfenfosz

Izazofosz

Izokarbamid

Izofenfosz

Izolán

Izopropalin

Izoprotiolán

Izoxation

Karbutilát

Kinoprén

Mankopper

Mekarbam

Mefenacet

Mefoszfolán

Mepronil

Merfosz (más néven tributil-foszfortritioit)

Metakrifosz

Metazol

Metfuroxám

Metoprén

Metoprotrin

Metoxiklór

Metilén(bisz-tiocianát)

Metil-izotiocianát

Metil-naftil-acetamid

Metil-naftil-ecetsav

Metobromuron

Metolaklór

Metoxuron

Metszulfovax

Mevinfosz

Monalid

Monokrotofosz

Monuron

MAS (metilarzonsav)

Nabam

Naptalam

Naftilecetsav-hidrazid

Neburon

Nitralin

Nitrotal

Nonilfenoléter-polioxietilénglikol

Nonilfenol-etoxilát

Norflurazon

Noruron

Oktilinon

Ofurace

Ometoát

Orbenkarb

Oxadixil

Oxin-réz

Oxikarboxin

Oxitetraciklin

Paraformaldehid

p-klórnitrobenzol

Pebulát

Pentaklór-fenol

Pentanoklór

Perfluidon

Fenolok

Fenotrin

Fentoát

Forát

Foszametin

Foszfamidon

Pirimifosz-etil

Kálium-szilikát

Profenofosz

Promekarb

Prometrin

Propazin

Propetamfosz

Propoxur

Propil-3-t-butilfenoxi-acetát

Protiokarb

Protiofosz

Protoát

Piraklofosz

Pirazoxifén

Piridafention

Pirifenox

Piroquilon

Quinalfosz

Quizalofop

Resmetrin

Kőliszt

Szekbumeton

Szekonal (más néven 5-allil-5-(1-metilbutil)-barbitursav)

Szetoxidim

Sziduron

Szilikátok

Ezüst-nitrát

Nátrium-arzenit

Nátrium-diaceton-ketogulonát

Nátrium-diklórfenát

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

Nátrium-dioktil-szulfoszukkinát

Nátrium-fluorszilikát

Nátrium-monoklóracetát

Nátrium-pentaborát

Nátrium-p-t-amilfenát

Nátrium-szilikát

Nátrium-ezüst-tioszulfát

Nátrium-tetratiokarbamát

Nátrium-tiocianát

Szulfotep

Szulprofosz

Kátránysavak

TCA

TCMTB

Tebutám (más néven butám)

Tebutiuron

Temefosz

Terbacil

Terbufosz

Terbumeton

Terbutrin

Tetraklórvinfosz

Tetradifon

Tetrametrin

Tetraszul

Tiazafluron

Tiazopir

Tiociklám

Tiofanox

Tiometon

Tionazin

Tiofanát

Tiokarbazil

Tolil-ftalám

Tralometrin

Triapentenol

Triazbutil

Triazofosz

Tribufosz (s,s,s-tributil-foszfor-tritioát)

Tributil-ónoxid

Triklóronát

Tridifán

Trietazin

Trifenmorf

Triforin

Trioximetilén

Validamicin

Vamidotion

Vernolát

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) és (4) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke;

A. oszlopB. oszlopC. oszlop
HatóanyagTagállamAlkalmazás
2-aminobutánEgyesült KirályságTárolt vetőburgonya
ÍrországTárolt vetőburgonya
1,3-diklórpropén (cisz)HollandiaVirághagyma, szamóca, zöldségek, faiskolai növények, évelő növények és gyümölcsös újratelepítés
4-CPA (4-klórfenoxi-ecetsav)GörögországSzőlő (mag nélküli)
SpanyolországParadicsom, padlizsán
FranciaországParadicsom, padlizsán
AcifluorfénOlaszországSzójabab
AzakonazolBelgiumZöldpaprika, paradicsom, fák sebkezelése
HollandiaParadicsom
Egyesült KirályságDísznövények
BenfurezátSpanyolországGyapot
BromacilFranciaországLevendula, lavandin
BrómpropilátBelgiumBab
OlaszországAlmatermésű gyümölcsök, szőlő
SpanyolországCitrom, paradicsom, almatermésű gyümölcsök, szőlő
Kálcium-hidroxid (azaz oltott mész)HollandiaGyümölcsök
KartapOlaszországAlmatermésű gyümölcsök, csonthéjas gyümölcsök, paradicsom, padlizsán, paprika, sárgadinnye, tök, dísznövények
KinometionátGörögországSárgadinnye, görögdinnye
SpanyolországTökfélék
KlórfenvinfoszDániaKáposzta
NémetországHónapos retek, retek, sárgarépa, vöröshagyma, zeller, káposzta, uborka, repcemag
ÍrországSárgarépa, paszternák, káposzta, karórépa
FranciaországGomba, spárga, zsázsa, retek, spenót, galambbegysaláta, apróuborka, cukkini, vöröshagyma, mogyoróhagyma, sárgarépa, gumós zeller, póréhagyma, zeller, petrezselyem, fokhagyma, káposzta, tarlórépa
HollandiaKáposzta, vöröshagyma, sárgarépa, káposztaféle zöldségek, karórépa, fehérrépa, retek, fekete retek, póréhagyma, gumós zeller
SvédországFejes káposzta és karórépa
PortugáliaKáposztafélék
SpanyolországKáposztafélék
CiánazinEgyesült KirályságBorsó, bab, káposztafélék, nárciszok, repce, hagymafélék, erdészet
SvédországRepcemag és eltenni való uborka
ÍrországVöröshagyma
DalaponOlaszországRizs
EtionFranciaországSárgarépa, petrezselyem, zeller, gumós zeller, fokhagyma, mogyoróhagyma, vöröshagyma, póréhagyma, káposzta
DikegulacNémetországDísznövények (üvegházi)
DimefuronNémetországRepcemag
DinobutonSpanyolországAlmatermésű gyümölcsök
Etil-dipropil-tiokarbamát (EPTC)PortugáliaBurgonya
FenpropatrinEgyesült KirályságBogyós gyümölcsök (fekete ribiszke)
FlumetralinPortugáliaDohány
SpanyolországDohány
FomezafenEgyesült KirályságBorsó, bab, csillagfürt
FranciaországSzójabab, bab
OlaszországSzójabab, bab, borsó
FuralaxilÍrországDísznövények
FuratiokarbBelgiumPóréhagyma
HaloxifopDániaMagtermő vörös csenkesz gyepek, dísznövények magágyai
HeptenofoszÍrországDísznövények, uborka, paradicsom, fejes saláta
OlaszországKáposzta, zöldbab, fejes saláta
HexazinonAusztriaTűlevelűek
FranciaországTűlevelűek, levendula, lavandin, muskotályzsálya, édesgyökér, lucerna, cukornád
ÍrországTűlevelűek
SpanyolországTűlevelűek, lucerna
ImazapirÍrországErdészet
PortugáliaTermőföldön kívüli területek
IminoktadinGörögországParadicsom (fólia alatt)
MepronilAusztriaFejes saláta
MetobromuronBelgiumGalambbegysaláta, zöldbab, burgonya
SpanyolországBurgonya
FranciaországArticsóka, galambbegysaláta
NémetországGalambbegysaláta, zöldbab, dohány
MetoxuronBelgiumSárgarépa, burgonya
FranciaországSárgarépa
ÍrországSárgarépa
LuxemburgSárgarépa, burgonya
HollandiaSárgarépa, burgonya, írisz, gladiólusz
Egyesült KirályságSárgarépa
NaptalamSpanyolországSárgadinnye, görögdinnye
FranciaországSárgadinnye
OmetoátAusztriaDísznövények
OrbenkarbAusztriaCsillagfürt
OxadixilBelgiumBorsó – vetőmag kezelésére
OxikarboxinEgyesült KirályságDísznövények
AusztriaDísznövények
GörögországDísznövények, virágok
SpanyolországDísznövények
ÍrországGyep
PebulátGörögországDohány
PentanoklórEgyesült KirályságErnyővirágzatúak, fűszernövények, dísznövények
PrometrinEgyesült KirályságErnyővirágzatúak, hagymafélék, fűszernövények
BulgáriaNapraforgó, gyapot és Umbelliferae
SpanyolországSárgarépa, zeller, gyapot, csicseriborsó, borsó, lencse
GörögországGyapot
ÍrországSárgarépa, petrezselyem, zeller, paszternák
PortugáliaBurgonya, sárgarépa, petrezselyem, póréhagyma, borsó
FranciaországZeller, gumós zeller, lencse, póréhagyma
PiridafentionSpanyolországSzőlő, rét, citrom
ResmetrinEgyesült KirályságGomba
Kőpor (1)AusztriaErdészet
SzetoxidimAusztriaSzamóca
BelgiumPóréhagyma, bab, káposzta
OlaszországZöldségek
Ezüst-nitrátHollandiaMagnak termesztett uborka és apróuborka
Nátrium-monoklór-acetátEgyesült KirályságKáposztafélék, hagymafélék, bogyós gyümölcsök, komló
ÍrországKáposzta, kelbimbó, kelkáposzta
Nátrium-ezüst-tioszulfátDániaVágott virágok, cserepes növények
SzulfotepNémetországDísznövények és zöldségek (üvegházi)
Kátránysavak (1)ÍrországFertőtlenítőszerként
Egyesült KirályságFertőtlenítőszerként
TemofoszSpanyolországRizs
TerbacilSpanyolországMenta
FranciaországHegyi árnika, orvosi somkóró, citromfű, borsmenta, oregánó, vad árvácska, rozmaring, kerti csombor, zsálya, kakukkfű
GörögországFűszernövények
Egyesült KirályságFűszernövények és gyógynövények
TerbufoszGörögországCukorrépa
BulgáriaKizárólag professzionális célra, megfelelő védőeszközök használata mellett. Burgonya, dohány, gyapot és cukorrépa talajának kezelésére
TerbutrinEgyesült KirályságBorsó, bab, csillagfürt
SpanyolországCitrusfélék
ÍrországBorsó, bab
TetradifonSpanyolországCitrusfélék, tökfélék, paradicsom, szőlő
ÍrországParadicsom, uborka, dísznövények faiskolai állománya
TriazofoszÍrországSárgarépa
TriforinAusztriaBab, uborka, dísznövény-termesztés, rózsa
DániaAlma, körte, fekete ribiszke, vörös ribiszke, egres
VamidotionBelgiumAlma, erdőművelés
SpanyolországAlmatermésű gyümölcsök
OlaszországAlmatermésű gyümölcsök
PortugáliaAlma, körte
AzakonazolLengyelországparadicsom, fák sebkezelése
BenszultapMagyarországBurgonya, cukorrépa, gabonafélék, szamóca, mák, bab, bogyós gyümölcsök
BulgáriaNapraforgó, cukorrépa, burgonya és lucerna
LengyelországBurgonya
BrómpropilátCiprusCitrusfélék
KlórfenvinfoszLengyelországGomba
CiánazinLettországrepce
Cseh KöztársaságFutóborsó
Észtországrepce
Litvániarepce
CikloátLengyelországCékla, spenót
DiklórpropMagyarországGabonafélék, fűfélék
FuratiokarbCseh KöztársaságBab, bíbor lóhere, fehér lóhere, len, mák, uborka, lucerna, káposztafélék – vetőmag kezelésére
HexazinonMagyarországErdészet
Cseh KöztársaságErdészet
SzlovákiaErdészet
ImazapirÉsztországnem szántóföld
Lettországnem szántóföld
újratelepítés előtti területkezelés az erdőgazdálkodásban
Litvánianem szántóföld
Lengyelországnem szántóföld
Szlovákianem szántóföld
IminoktadinLengyelországFaiskolák
NaptalamSzlovákiaUborka
LengyelországUborka, tök, cukkíni
Cseh KöztársaságUborka
MagyarországUborka
Oxin-rézMagyarországGabonafélék (csávázás)
OxikarboxinCiprusDísznövények, virágok, gyep, bab
PrometrinMagyarországNapraforgó, burgonya, sárgarépa, lencse, fűszernövények, napraforgó
BulgáriaNapraforgó, gyapot és Umbelliferae
SzlovákiaHajdina, szamóca, kapor, lencse
Lettországsárgarépa, zeller, petrezselyem, póréhagyma, fokhagyma, vöröshagyma, kömény
CiprusSárgarépa, zeller, borsó, vöröshagyma, fokhagyma, petrezselyem, koriander, póréhagyma, lencse és ernyővirágzatú fűszernövények
Észtországborsó, bab, sárgarépa, zeller, petrezselyem, kömény, póréhagyma, vöröshagyma, fokhagyma
LengyelországSárgarépa, petrezselyem, pasztinák, gumós zeller, kapor, póréhagyma, fokhagyma, vöröshagyma, borsó, lóbab, lencse, koriander, kömény, festőbuzér, borsmenta és más lágyszárú növények, kardvirág, tulipán, rózsa
LitvániaBorsó, bab, bükköny, kömény, csillagfürt, sárgarépa
TerbacilLengyelországBorsmenta
TerbufoszFranciaországBanán
BulgáriaKizárólag professzionális célra, megfelelő védőeszközök használata mellett. Burgonya, dohány, gyapot és cukorrépa talajának kezelésére
GörögországCukorrépa
MagyarországKukorica, cukorrépa, gabonafélék, napraforgó, szójabab
TerbutrinSzlovákialóbab, zöldborsó
TiociklámCiprusBurgonya, bab, zeller, uborka, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék, dísznövények
TriforinCseh KöztársaságMetélőhagyma (magtermesztés) és krizantém
KlórmefoszFranciaországKukorica, csemegekukorica
HexaklorofénCiprusParadicsom, paprika, uborka, sütőtök, görögdinnye, sárgadinnye, dísznövények
(1) E hatóanyag az említett felhasználási célra csak a 1112/2002/EK bizottsági rendelet alapján megkezdett munkaprogram negyedik szakasza szerinti eljárás befejezéséig maradhat forgalomban.

( 1 ) HL L 276., 2002.10.12., 28. o.

( 2 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 3 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

( 4 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

( 5 ) HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

( 6 ) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

( 7 ) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

( 8 ) COM(2001) 444. végleges.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2076 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2076&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R2076-20140715 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R2076-20140715&locale=hu

Tartalomjegyzék