32005R0850[1]

A Tanács 2005/850/EK rendelete (2005. május 30.) a 2500/2001/EK rendeletnek a közösségi támogatásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelő végrehajtását lehetővé tevő módosításáról

A TANÁCS 2005/850/EK RENDELETE

(2005. május 30.)

a 2500/2001/EK rendeletnek a közösségi támogatásnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelő végrehajtását lehetővé tevő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: a "költségvetési rendelet") 54. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a közösségi költségvetést centralizált alapú, közvetett igazgatás alkalmazásával hajtsák végre, valamint különleges követelményeket állapít meg a végrehajtásra vonatkozóan.

(2) Az előcsatlakozási támogatás területén a korábbiakban a centralizált alapú, közvetett igazgatás a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott formában értékes eszköznek bizonyult, különösen a Technikai Segítségnyújtási Információcsere Hivatal (TAIEX) műveletei tekintetében.

(3) Törökország a TAIEX-műveletek egyik fő haszonélvezője volt az elmúlt években, ezért olyan helyzetbe kell hozni, hogy az új költségvetési rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően továbbra is alkalmazni tudja ezt az eszközt.

(4) Az előcsatlakozási támogatás területén a harmonizált szemlélet kívánatos, ezért az alkalmazott formulának meg kell egyeznie a 3906/89/EGK (Phare) (3) és a 2666/2000/EK (CARDS) (4) tanácsi rendeletnél várhatóan alkalmazottal.

(5) A Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendeletet (5) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2500/2001/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) 54. cikkében meghatározott korlátozások megtartásával a Bizottság határozhat úgy, hogy közhatalmi és különösen költségvetés-végrehajtási feladatokkal bízza meg a rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szerveket. Az említett rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerveket akkor lehet hatósági feladatokkal megbízni, ha elismert nemzetközi pozícióval és nemzetközileg elismert igazgatási és ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, továbbá ha közhatóság felügyelete alatt állnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN

(1) 2005. április 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3) HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(5) HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A 769/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0850 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0850&locale=hu