32001R2500[1]

A Tanács 2500/2001/EK rendelete (2001. december 17.) Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról, illetve a 3906/89/EGK, az 1267/1999/EK, az 1268/1999/EK és az 555/2000/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2500/2001/EK rendelete

(2001. december 17.)

Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról, illetve a 3906/89/EGK, az 1267/1999/EK, az 1268/1999/EK és az 555/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, [1]

tekintettel az Európai Parlament véleményére, [2]

mivel:

(1) Az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó tagjelölt országok által teljesítendő feltételeket az Európai Tanács az 1993. júniusában Koppenhágában tartott ülésén meghatározta.

(2) Az 1999. decemberében Helsinkiben tartott ülésén az Európai Tanács olyan tagjelölt országnak nyilvánította Törökországot, amely ugyanazon feltételekkel csatlakozhat az Unióhoz, mint amelyeket a többi tagjelölt országra kell alkalmazni, illetve megállapította, hogy a meglévő európai stratégia keretében Törökország - akárcsak a többi tagjelölt ország - kedvezményezettje lesz a reformjait ösztönző és támogató előcsatlakozási stratégiának.

(3) A 2000. decemberében Nizzában tartott ülésén az Európai Tanács üdvözölte a törökországi előcsatlakozási stratégia végrehajtásában elért haladást.

(4) Miután Törökország eddig nem teljesítette a koppenhágai politikai kritériumokat, a Közösség felhívta a figyelmét arra, hogy javítsa és fejlessze demokratikus gyakorlatát, fokozottan tartsa tiszteletben az emberi jogokat, és a civil társadalmat e folyamatba szorosabban vonja be.

(5) A csatlakozási partnerség az előcsatlakozási stratégia sarokköve, amely az Európai Tanács korábbi üléseinek következtetésein alapul, és tartalmazza mindazon prioritásokat, amelyekre a csatlakozásra való felkészülés során a politikai és gazdasági kritériumokra, illetve a tagállamok kötelezettségeire figyelemmel összpontosítani kell.

(6) Törökország számára a csatlakozási partnerség létrehozásának jogalapját és az előcsatlakozási pénzügyi támogatás valamennyi forrása összehangolásának egyedüli keretét az előcsatlakozási stratégia keretében Törökország részére nyújtandó támogatásról, és különösen a csatlakozási partnerség létrehozásáról szóló, 2001. február 26-i 390/2001/EK tanácsi rendelet képezi [3].

(7) A Törökországgal való csatlakozási partnerség elveit, prioritásait, közbülső céljait és feltételeit a 2001/235/EK határozat [4] tartalmazza. Miként a többi tagjelölt ország esetében is, a Törökországnak szánt európai uniós támogatásnak a csatlakozási partnerségen alapuló prioritásokra kell összpontosítania.

(8) Helyénvaló, hogy a közösségi támogatást - intézményépítés és beruházások útján - elsősorban a közösségi vívmányoknak való megfelelés elősegítésére fordítsák.

(9) A Közösségnek egyedi intézkedésekkel kell a törökországi civil társadalom fejlődését elősegítenie.

(10) A határokon átnyúló együttműködés - különös tekintettel a Törökország és az Európai Unió, a Törökország és a többi tagjelölt ország, illetve a Törökország és a térség más országai közötti határok összefüggésében - az egyedi intézkedéseknek szintén tárgyát képezi.

(11) A Bizottságnak biztosítania kell az előcsatlakozási támogatás összehangolását a tagállamok kétoldalú támogatásaival, az Európai Beruházási Bank (EBB) által biztosított finanszírozással, illetve a határokon átnyúló együttműködés egyéb pénzügyi eszközeivel (Phare, MEDA, Tacis, CARDS, Interreg) és más nemzetközi pénzintézetekkel.

(12) A Közösségnek társfinanszírozással kell támogatnia Törökország közösségi programokban és ügynökségekben való részvételét.

(13) A közösségi támogatás előfeltételét képezi az EK és Törökország között létrejött megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások, illetve a 390/2001/EK rendeletben, a 2001/235/EK határozatban és az e rendeletben megállapított feltételek betartása.

(14) A Bizottság a támogatást az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 1977. december 21-i költségvetési rendelettel [5] összhangban hajtja végre.

(15) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell meghozni. [6]

(16) A pályázatoknak nyitottnak kell lenniük a tagállamokból és Törökországból származó természetes vagy jogi személyek mellett, a többi tagjelölt országból, illetve az Euró-Mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedések [7] és az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatás (CARDS) [8] kedvezményezett országaiból származó természetes vagy jogi személyek előtt is. Amennyiben különös szakértelemre van szükség, úgy a pályázatoknak nyitottnak kell lenniük a kelet-európai és közép-ázsiai országokból származó természetes vagy jogi személyek előtt is, a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtás alapján. [9] A szimmetria alapján hasonló rendelkezéseket kell alkalmazni a többi tagjelölt országot illető támogatási programok esetében is.

(17) Az előcsatlakozási támogatás igazgatását fokozatosan át kell ruházni Törökországra, tekintetbe véve igazgatási és pénzügyi ellenőrzési kapacitásait, feltéve, hogy a támogatás utólagos ellenőrzése megvalósul, és a török hatóságok vállalják ugyanazon ellenőrzések végrehajtását és ugyanazon garanciák alkalmazását, amelyeket a vonatkozó közösségi szabályok előírnak.

(18) A támogatási program végrehajtásáról éves jelentésben kell beszámolni, illetve értékelő jelentést kell beterjeszteni.

(19) A 2000-2006 közötti időszakra szóló pénzügyi terv megkétszerezte a tagjelölt országok előcsatlakozási pénzügyi támogatását. Az Európai Tanács helsinki ülésének fényében - a szokásos költségvetési eljárások figyelembevétele mellett - ezt a jelenlegi pénzügyi terv hátralévő időszakában Törökországra is alkalmazni kell.

(20) A Szerződés, a 308. cikkben foglaltak kivételével, nem rendelkezik hatáskörökről e rendelet elfogadására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség előcsatlakozási pénzügyi támogatásban részesíti Törökországot, a Törökországra vonatkozó csatlakozási partnerségben meghatározott prioritások megvalósításának elősegítése érdekében.

2. cikk

A támogatást:

- vissza nem térítendő támogatás formájában kell nyújtani,

- a csatlakozási kritériumok teljesítését célzó finanszírozási programok vagy projektek útján, és a Bizottság által a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott programozási és végrehajtási iránymutatásoknak megfelelően kell megvalósítani,

- szolgáltatások, fogyóeszközök és építési beruházások formájában lehet megvalósítani,

- beruházás esetén föld- és épületvásárlásra nem lehet felhasználni.

3. cikk

A támogatás kedvezményezettje nemcsak a török állam lehet, hanem tartományi vagy helyi önkormányzatok, vállalkozásfejlesztési szervezetek és ügynökségek, szövetkezetek és a civil társadalom is, különösen a szociális partnereket képviselő szervezetek, egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek és nem kormányzati szervezetek.

4. cikk

(1) A kedvezményezettektől pénzügyi hozzájárulás kérhető az egyes programokhoz vagy projektekhez. A hozzájárulás a program vagy projekt természetétől függ. Kivételesen, a civil társadalom fejlődését támogató programok vagy projektek esetében a hozzájárulás teljesíthető természetben is.

(2) A támogatás a programozás, a kommunikációs és tájékoztató tevékenységek, a programok és projektek figyelemmel kísérése, ellenőrzése, könyvvizsgálata és értékelése költségeit fedezi.

(3) A Bizottság a tájékoztatásról és a nyilvánosságról részletesen rendelkezik, hogy biztosítsa, hogy az e rendelet által finanszírozott intézkedések közösségi támogatása kiemelt nyilvánosságot kapjon.

(4) A támogatás megvalósulhat önállóan vagy valamely tagállam, az Európai Beruházási Bank, valamely harmadik ország vagy multilaterális szervezet társfinanszírozásával.

(5) Az egyéb adományozókkal, különösen a tagállamokkal való társfinanszírozás lehetőségeit is keresni lehet.

(6) A Közösség hozzájárulhat a támogatás igazgatási struktúrájával kapcsolatos költségekhez.

(7) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a megfelelő összehangolást az érintett egyéb adományozókkal, különösen az EBB-vel.

5. cikk

A programok és a projektek finanszírozásának előfeltételét képezi az EK és Törökország között létrejött társulási megállapodásban, a vámunió végső szakaszának megvalósításáról szóló, 1995. december 22-i 1/95 EK-Törökország társulási tanácsi határozatban, [10] és minden egyéb idevonatkozó megállapodásban és határozatban foglalt kötelezettségvállalások, valamint a 390/2001/EK rendelet 4. cikkében, a Törökország csatlakozási partnerségében és az e rendeletben meghatározott feltételek betartása.

6. cikk

(1) A Bizottság a közösségi támogatást az átláthatósági szabályokkal és a költségvetési rendelettel, különösen annak 114. cikkével összhangban hajtja végre.

(2) A programok és projektek előzetes értékelése egyebek között a következő tényezőkre terjed ki:

a) hatékonyság és gyors megvalósíthatóság;

b) kulturális, szociális és a nemek közti egyenlőségre vonatkozó szempontok;

c) a környezet védelme és megóvása a fenntartható fejlődés elvei szerint;

d) a program vagy projekt céljainak teljesítéséhez szükséges intézményfejlesztés;

e) a hasonló jellegű programokból és projektekből nyert tapasztalatok.

7. cikk

(1) A projektek Törökország által történő kiválasztását, pályáztatását és a velük kapcsolatos szerződéskötéseket a Bizottság előzetesen jóváhagyja.

(2) A nemzeti vagy ágazati program- vagy projektigazgatási kapacitás, az államháztartás pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások és struktúrák eseti elemzése alapján a Bizottság dönthet mégis úgy, hogy az előző bekezdésben említett előzetes jóváhagyás követelményéről lemond, és a támogatás decentralizált igazgatását törökországi végrehajtó intézményekre ruházza át. Az ilyen lemondás a következőktől függ:

a) a törökországi végrehajtó intézmények támogatásigazgatási képességének értékeléséhez előírt minimális kritériumok, illetve az ilyen intézményekre alkalmazandó, a mellékletben meghatározott minimális feltételek teljesítése;

b) a Törökországgal kötendő finanszírozási megállapodások szerinti különös rendelkezések betartása, többek között a pályázati felhívásokra, a pályázatok vizsgálatára és értékelésére, a szerződések odaítélésére és a közösségi közbeszerzési irányelvek végrehajtására vonatkozóan.

8. cikk

(1) A 2000000 eurót meghaladó támogatásokat a Bizottság bocsátja rendelkezésre a 10. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghozott finanszírozási határozat útján. Evégett a Bizottság a 10. cikkben említett bizottság elé terjeszti a végrehajtandó programok és/vagy projektek leírását tartalmazó finanszírozási javaslatot.

A 2000000 eurót meg nem haladó programokkal és projektekkel kapcsolatosan tervezett finanszírozási határozatairól a Bizottság azok meghozatala előtt legalább egy héttel tájékoztatja a 10. cikkben említett bizottságot.

(2) A Bizottság a 10. cikkben említett bizottság véleményének kikérése nélkül jóváhagyhat kiegészítő támogatásokat a programok vagy projektek várható vagy tényleges költségtúllépésének fedezetére, ha a túllépés nem haladja meg a finanszírozási határozatban megállapított eredeti támogatás 20 %-át.

(3) Az e rendelet alapján megkötött minden finanszírozási megállapodás vagy szerződés biztosítja, hogy a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzéseket tarthasson a Bizottság által a hatályos szabályok és különösen a költségvetési rendelet szabályai alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

(4) A Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel [11] összhangban.

(5) A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. június 7-i 2222/2000/EK bizottsági rendelet [12] 15. cikkének (3) bekezdését kell alkalmazni, beleértve az egyedi szabálytalanságok eseteiről szóló tájékoztatást, illetve az e területtel kapcsolatos tájékoztatás igazgatási rendszerének kialakítását.

(6) Ha valamely programot és projektet a Közösség és Törökország között létrejött finanszírozási megállapodás szabályoz, úgy az ilyen megállapodásnak ki kell kötnie, hogy az adó-, illeték- vagy egyéb díjfizetési kötelezettségeket a támogatás nem fedezi.

(7) A pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve az 1488/96/EK és a 2666/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokból származó minden természetes és jogi személy előtt.

A 99/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országok részvételét a Bizottság eseti alapon szintén jóváhagyja, ha az érintett programok és projektek a csak ezen országokban rendelkezésre álló különleges szaktudást kívánják meg.

Társfinanszírozás esetén harmadik országokból származó vállalkozások pályázatokon vagy szerződéskötésekben való részvételét a Bizottság eseti alapon engedélyezheti.

(8) A (7) bekezdésben említett rendelkezéseket a beszállítások származási helyére kell alkalmazni.

9. cikk

Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

10. cikk

(1) A Bizottságot az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtandó gazdasági támogatásról szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendelet [13] 9. cikkének (1) bekezdésében előírt bizottság támogatja.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetében az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

11. cikk

A támogatás végrehajtásáról a Bizottság évente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság elé. A jelentés részletes tájékoztatást ad az adott évben finanszírozott programokról és projektekről, illetve a következő pénzügyi évre vonatkozó programozásról, továbbá a felügyeleti és értékelési tevékenységek eredményeiről, valamint, adott esetben, változtatási javaslatokat tartalmaz a támogatás igazgatására nézve a maximális hatékonyság biztosítása végett. Ezt a tájékoztatást magában foglalhatja a 3906/89/EK rendelet 10. cikkében említett jelentés. A jelentést a következő év szeptember 30-ig kell beterjeszteni.

12. cikk

(1) A 3906/89/EK rendelet a következőképpen módosul:

- a 7. cikk (1) bekezdésének vége az "és Törökországból, Ciprusról és Máltáról" szavakkal egészül ki.

(2) A Ciprusi Köztársaság és a Máltai Köztársaság előcsatlakozási stratégiája keretén belüli műveletek végrehajtásáról szóló, 2000. március 13-i 555/2000/EK tanácsi rendelet [14] a következőképpen módosul:

- a 7. cikk (9) bekezdésének vége az "és az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó egyéb országok" szavakkal egészül ki;

- a 7. cikk (10) bekezdésének vége a "vagy az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó bármely más ország" szavakkal egészül ki.

(3) Az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendelet [15] 7. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(8) A ciprusi, máltai és törökországi természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyekre kell alkalmazni."

(4) A csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendelet [16] 3. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A ciprusi, máltai és törökországi természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyekre kell alkalmazni."

13. cikk

A Tanács ezt a rendeletet 2006. január 1-je előtt felülvizsgálja. Evégett a Bizottság 2005. július 1-je előtt a Tanács elé terjeszti a rendeletről szóló értékelő jelentését, illetve, adott esetben, a módosítására vonatkozó javaslatát.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-uyttebroeck

[1] HL C 240. E, 2001.8.28., 115. o.

[2] 2001. október 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 58., 2001.2.28., 1. o.

[4] HL L 85., 2001.3.24., 13. o.

[5] HL L 356., 1977.12.31., 1. o. A legutóbb a 762/2001/EK rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] Az 1488/96/EK rendelet (HL L 189., 1996.7.30, 1. o.). A legutóbb a 2698/2000/EK rendelettel (HL L 311., 2000.12.12., 1. o.) módosított rendelet.

[8] A 2666/2000/EK rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 1. o.).

[9] A 99/2000/EK, Euratom rendelet (HL L 12., 2000.1.18., 1. o.).

[10] HL L 35., 1996.2.13., 1. o. A legutóbb a 2/1999 EK-Törökország társulási tanácsi határozattal (HL L 72., 1999.3.18., 36. o.) módosított határozat.

[11] HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

[12] HL L 253., 2000.10.7., 5. o.

[13] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2666/2000/EK rendelettel módosított rendelet.

[14] HL L 68., 2000.3.16., 3. o.

[15] HL L 161., 1999.6.26., 73. o.

[16] HL L 161., 1999.6.26., 87. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2500 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2500&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.