32016D0764[1]

A Bizottság (EU) 2016/764 végrehajtási határozata (2016. május 12.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2731. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/764 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. május 12.)

az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 2731. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdése negyedik mondatára,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat (2) elfogadásától 2016 februárjáig terjedő időszakban Olaszország a Lecce megyével határos területek több különböző része tekintetében számolt be a Bizottságnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (a továbbiakban: meghatározott szervezet) megjelenéséről. A meghatározott szervezet Taranto és Brindisi megye több különböző településén jelent meg. A Bizottság által 2015 novemberében végzett legutóbbi ellenőrzés alkalmával megerősítést nyert, hogy az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatban előírt felmérési tevékenységeket a Lecce megyével határos területeken (Puglia régió, Olaszország) csak igen korlátozott mértékben végezték el. Az ellenőrzés alkalmával az is megerősítést nyert, hogy a jelenlegi felmérési program még mindig nem teszi lehetővé a meghatározott szervezet új megjelenéseinek időben történő felismerését és a területen való elterjedése tényleges mértékének pontos meghatározását.

(2) A legutóbbi ellenőrzés megerősítette annak kockázatát, hogy a meghatározott szervezet gyorsan fog terjedni az érintett terület többi részén. Ezen okból, valamint az érintett terület nagyságára való tekintettel indokolt a fertőzött területet, ahol visszaszorítási intézkedések alkalmazhatók, Lecce megye határain túlra kiterjeszteni, és a meghatározott növényeknek a szóban forgó területről való kiszállítását csak nagyon szigorú feltételek mellett engedélyezni. Tekintettel arra, hogy a vektorrovarok kora tavasszal kezdődő rajzási időszakának beálltával megnő annak a kockázata, hogy a meghatározott szervezet továbbterjed az Unió területének fennmaradó részére, a fertőzött területet indokolt mihamarabb kiterjeszteni. A fertőzött területet ezért indokolt kiterjeszteni Brindisi és Taranto megye azon településeire, illetve azok olyan részeire, ahol a meghatározott szervezet megjelent, illetve valószínű, hogy már elterjedt és megtelepedett. A fertőzött területbe azonban nem indokolt belevonni azokat a területeket, amelyeket Olaszország e határozat elfogadását megelőzően a meghatározott szervezettől mentesnek nyilvánított.

(3) A jogbiztonság érdekében a 7. cikk (2) bekezdése c) pontjának szövegét indokolt módosítani annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az említett cikkel összhangban meghozandó intézkedések csak a fertőzött területen belül alkalmazandók.

(4) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az Unió területe fennmaradó részéinek hatékony védelme a meghatározott szervezettel szemben, továbbá a visszaszorítási terület megnövelésére figyelemmel helyénvaló a megfigyelési területet az említett visszaszorítási területen végzett felmérésekre vonatkozó új követelményekkel felváltani. E követelményeket az említett visszaszorítási területen a pufferzóna határán belüli 20 km széles sávban, valamint a fertőzött területet övező 10 km-es pufferzónában indokolt alkalmazni.

(5) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat elfogadása óta szerzett tapasztalatok szerint nem lenne arányos ugyanazokat a követelményeket alkalmazni a meghatározott növények fertőzött területeken belüli szállítására, mint fertőzött területekről pufferzónákba való szállításukra, mivel a meghatározott szervezet a fertőzött területeken már megtelepedett.

(6) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat elfogadása óta szerzett tapasztalatok alátámasztották, hogy a teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben termesztett meghatározott növények nem jelentenek kockázatot a meghatározott szervezet terjedése szempontjából, mivel ez a termesztési mód a meghatározott szervezet vektoraival való érintkezés megakadályozása révén kizárja a fertőzés lehetőségét. Ezért bizonyos feltételek mellett helyénvaló engedélyezni a szóban forgó meghatározott növények Unión belüli szállítását és Unióba történő behozatalát.

(7) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat elfogadása óta a hatósági ellenőrzések terén szerzett tapasztalatok szerint a meghatározott szervezettől mentes területekről származó meghatározott növények esetében az Unióba való behozatalkor elvégzendő hatósági ellenőrzések tekintetében célszerű ugyanazokat a követelményeket előírni, mint az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények esetében, amelyekben a meghatározott szervezet nincs jelen.

(8) Az I. mellékletet helyénvaló módosítani annak érdekében, hogy az (EU) 2015/2417 bizottsági végrehajtási határozat (3) elfogadása óta a Bizottság által meghatározott növényként azonosított valamennyi növényfajt tartalmazza.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ami a meghatározott szervezet Lecce megyében és a II. mellékletben felsorolt településeken való jelenlétét illeti, a fertőzött terület legalább az említett tartományra és településekre kiterjed, illetve adott esetben csak a szóban forgó települések egyes telekkönyvi parcelláira (»Fogli«)."

2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 6. cikktől eltérve az érintett tagállam felelős hivatalos szerve kizárólag a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett fertőzött területen dönthet úgy, hogy a (2)-(7) bekezdésben meghatározott visszaszorítási intézkedéseket alkalmazza (a továbbiakban: visszaszorítási terület)."

b) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett fertőzött területen található hely a fertőzött területnek az Unió területének fennmaradó részével közös határától számított 20 km-es távolságon belül."

c) A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az érintett tagállam megfelelő időpontokban évente elvégzett felmérések segítségével nyomon követi a meghatározott szervezet jelenlétét a (2) bekezdés c) pontja szerinti, 20 km-es távolságon belül elhelyezkedő területeken.

E felméréseket a 6. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell elvégezni."

3. A 8. cikket el kell hagyni.

4. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezt a cikket a meghatározott növényekre kell alkalmazni, kivéve a teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben termesztett meghatározott növényeket.

Az életciklusuk legalább egy részében a 4. cikknek megfelelően kialakított körülhatárolt területen termesztett meghatározott növényeknek a körülhatárolt területekről való kiszállítása, valamint a fertőzött területekről a megfelelő pufferzónákba való átszállítása tilos."

5. A szöveg a következő 9a. cikkel egészül ki: "9a. cikk Az in vitro termesztett meghatározott növények Unión belüli szállítása (1) A teljes termesztési ciklusukban in vitro és életciklusuk legalább egy részében a 4. cikknek megfelelően kialakított körülhatárolt területen termesztett meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók ki a körülhatárolt területekről, illetve szállíthatók át a fertőzött területekről a megfelelő pufferzónákba, ha teljesülnek a (2)-(5) bekezdésben foglalt feltételek. (2) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket olyan helyszínen termesztették, amely esetében valamennyi alábbi feltétel teljesül: (3) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket átlátszó tartályokban, steril körülmények között termesztették, és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének: (4) Az (1) bekezdésben említett meghatározott növényeket steril körülmények között, átlátszó tartályban kell szállítani, amivel megakadályozható, hogy a növény a vektorai által a meghatározott szervezettel megfertőződjön. (5) A növények a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevéllel szállíthatók."

a) a helyszínt a 92/90/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vették;

b) a helyszínt a felelős hivatalos szerv a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványok értelmében a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;

c) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

d) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzést végeznek;

e) a meghatározott növények termesztésének teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen.

a) magból termesztették;

b) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amely teljes életciklusát az Unió egy, a meghatározott szervezettől mentes területén töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes;

c) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amelyet a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes.

6. A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) A (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett meghatározott növényektől eltérő meghatározott növények olyan területről származnak, amelyen tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a növény-egészségügyi bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában fel van tüntetve a következő:"

b) A cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: "(3a) Amennyiben a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett meghatározott növények olyan területről származnak, amelyen tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet, a növény-egészségügyi bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában fel van tüntetve a következő: Az (1) bekezdés a) pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány »Származási hely« rovatában az e bekezdés a) pontjában említett helyszín van feltüntetve."

a) a meghatározott növényeket egy vagy több, a (4a) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztették;

b) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó helyszínek jegyzékét, beleértve azok országon belüli elhelyezkedését;

c) a meghatározott növényeket steril körülmények között, átlátszó tartályban szállították, amivel megakadályozható, hogy a növény a vektorai által a meghatározott szervezettel megfertőződjön;

d) a meghatározott növények teljesítik a következő feltételek valamelyikét:

i. magból termesztették;

ii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amely teljes életciklusát a meghatározott szervezettől mentes területen töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes;

iii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes.

c) A cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: "(4a) A (3a) bekezdés a) pontjában említett helyszín megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) a nemzeti növényvédelmi szervezet a helyszínt a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a meghatározott szervezettől és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;

b) fizikailag védett a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben;

c) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzést végeznek;

d) a meghatározott növények előállításának teljes ideje alatt sem a meghatározott szervezet tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a meghatározott szervezet nincs jelen."

7. A 18. cikk (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(2) Abban az esetben, ha a meghatározott növények olyan harmadik országból származnak, amelyben a meghatározott szervezet nincs jelen, vagy a 17. cikk (2) bekezdésében említett területről származnak, a felelős hivatalos szerv a következő ellenőrzéseket végzi el: (3) Abban az esetben, ha a meghatározott növények olyan területről származnak, amelyben a meghatározott szervezet tudvalevőleg jelen van, a felelős hivatalos szerv a következő ellenőrzéseket végzi el: (4) A (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában említett mintáknak olyan méretűnek kell lenniük, hogy azok alapján a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99 %-os megbízhatósággal ki lehessen mutatni, figyelembe véve az ISPM 31. számú szabványt. Az első albekezdés nem alkalmazandó a teljes termesztési ciklusukban in vitro termesztett és átlátszó tartályokban, steril körülmények között szállított meghatározott növényekre."

a) vizuális vizsgálat; valamint

b) a meghatározott szervezet feltételezett jelenléte esetén mintavétel a meghatározott növények tételéből és a minta laboratóriumi vizsgálata annak megerősítése érdekében, hogy a meghatározott szervezet vagy annak tünetei nincsenek jelen.

a) vizuális vizsgálat; valamint

b) mintavétel a meghatározott növények tételéből és a minta laboratóriumi vizsgálata annak megerősítése érdekében, hogy a meghatározott szervezet vagy annak tünetei nincsenek jelen.

8. Az I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

9. A határozat II. mellékletként e határozat II. mellékletével egészül ki.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 12-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2015. május 18 -i (EU) 2015/789 végrehajtási határozata a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 125., 2015.5.21., 36. o.).

(3) A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2015/2417 végrehajtási határozata az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 333., 2015.12.19., 143. o.).

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A jegyzék a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Ambrosia

Artemisia arborescens L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla valentina L.

Cyperus eragrostis Lam.

Fagopyrum esculentum Moench

Lavandula stoechas L.

Solanum lycopersicum L.

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Polygala x grandiflora nana

Rhus

Rosa x floribunda

Salvia apiana Jeps.

Solanum melongena L.

Solidago fistulosa Mill.

Ulmus

Vicia sativa L.

2. A következő bejegyzéseket el kell hagyni:

Ambrosia acanthicarpa Hook.

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

3. A "Cytisus racemosus Broom" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Genista x spachiana (más néven: Cytisus racemosus Broom)".

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat a következő II. melléklettel egészül ki:

"II. MELLÉKLET

A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE

1. Brindisi megyében található települések:

Brindisi
Carovigno
Ceglie MessapicaCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 11, 20–24, 32–43, 47–62, 66–135
Cellino San Marco
Erchie
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
OstuniCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 34–38, 48–52, 60–67, 74, 87–99, 111–118, 141–154, 175–222
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli

2. Taranto megyében található települések:

Avetrana
Carosino
Faggiano
Fragagnano
GrottaglieCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 5, 8, 11–14, 17–41, 43–47, 49–89
LeporanoCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 2–6, 9–16
Lizzano
Manduria
Martina FrancaCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 246–260
Maruggio
Monteiasi
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
TarantoKizárólag a következők: (az A. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 49, 50, 220, 233, 234, 250–252; 262, 275–278, 287–293, 312–318)
(a B. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 1–27)
(a C. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 1–11)
Torricella”.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0764 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0764&locale=hu

Tartalomjegyzék