32015D2417[1]

A Bizottság (EU) 2015/2417 végrehajtási határozata (2015. december 17.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 9191. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2417 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. december 17.)

az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 9191. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat (2) 2015 májusa óta alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy illetékességi területeik vonatkozásában a francia hatóságok időközben a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (a továbbiakban: meghatározott szervezet) új megjelenéseiről tettek bejelentést, az említett határozatban előírt intézkedéseket hozzá kell igazítani a jelenlegi helyzethez.

(2) A tudományos elemzések kimutatták, hogy a meghatározott szervezetnek különféle alfajai fordulnak elő az Unió területén. Ezenkívül több gazdanövényről kiderült, hogy az említett alfajok közül csak egyre fogékonyak. A fejlemények figyelembevétele érdekében ezért módosítani kell a gazdanövények fogalmát. Ugyanebből az okból helyénvaló lehetőséget biztosítani a tagállamoknak, hogy kizárólag az adott alfajok vonatkozásában területeket határolhassanak körül.

(3) Annak érdekében, hogy a gazdanövények - jelenleg az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat II. mellékletében szereplő - jegyzéke gyorsabban frissíthető legyen, módosítani kell a gazdanövények fogalmának meghatározását, el kell hagyni a II. mellékletet, valamint a gazdanövények jegyzékét közzé kell tenni "az Unió területén a Xylella fastidiosa fajra fogékony gazdanövények" bizottsági adatbázisában.

(4) Tekintettel a gazdanövények fogalommeghatározásának módosítására, a "meghatározott növények" fogalom meghatározását is helyénvaló módosítani annak biztosítására, hogy a fogalom közvetlenül a (3) preambulumbekezdésben említett adatbázisba való felvételüket követően minden gazdanövényre kiterjedjen.

(5) Figyelemmel a meghatározott szervezetnek az az Unió bármely részén történő terjedésének kockázatára, valamint a korai fellépés fontosságára, különösen fontos tagállami szintű vészhelyzeti terveket létrehozni a potenciális járványkitörésekre való fokozottabb felkészültség biztosítására.

(6) A meghatározott szervezet gazdanövényekre gyakorolt hatásainak pontos feltérképezésére irányuló tudományos kutatások megkönnyítése érdekében az érintett tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy - a 2008/61/EK bizottsági irányelvben (3) meghatározott feltételeknek megfelelően - tudományos célokból engedélyezzék a gazdanövények ültetését a visszaszorítási terület egy vagy több részén valamint hogy biztosítsák a meghatározott szervezet által még nem érintett uniós terület védelmét. Ez a lehetőség az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett terület vonatkozásában azonban nem biztosítható az Unió fennmaradó területeihez való közelsége miatt.

(7) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2015. szeptember 2-án tudományos szakvéleményt (4) tett közzé a vegetatív nyugalmi állapotban lévő szőlőültetési anyagnak a meghatározott szervezet elleni meleg vizes kezeléséről. E szakvélemény szerint a szőlőültetési anyagnak a Grapevine flavescence dorée fitoplazma elleni fertőtlenítésére előírt és ajánlott módszerek a meghatározott szervezet ellen is hatékonyak. Ezért bizonyos feltételekkel helyénvaló lehetővé tenni a Vitis fajokhoz tartozó, vegetatív nyugalmi állapotban lévő növények körülhatárolt területeken belüli szállítását vagy a körülhatárolt területekről való kiszállítását, amennyiben e növények meleg vizes kezelésen estek át.

(8) Figyelembe véve a gazdanövényeknek a meghatározott szervezettel való fertőzésre való fogékonyságát, valamint pozitív vizsgálati eredmények esetén a gazdasági szereplők szélesebb körű tájékoztatása és a nyomon követhetőség fokozása iránti igényt, helyénvaló előírni, hogy a körülhatárolt területeken még soha nem termesztett gazdanövények is csak akkor legyenek szállíthatók az Unió területén, ha növényútlevelet mellékelnek hozzájuk. Az ilyen növények értékesítőit sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülése érdekében azonban indokolt úgy rendelkezni, hogy e követelmény ne legyen alkalmazandó a szóban forgó növények olyan személyek részére történő szállítására, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el.

(9) Tekintettel a meghatározott szervezet okozta hatások súlyosságára és az unió területét érintő lehetséges járványkitörések megelőzésének vagy mielőbbi megfékezésének fontosságára, a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a lakosságot, az utazókat, valamint a hivatásos és nemzetközi fuvarozókat, ha az Unió területén fennáll a meghatározott szervezet megjelenésének veszélye.

(10) A francia hatóságok 2015. július 27-én értesítették a Bizottságot a meghatározott szervezet első megjelenéséről Korzika régióban. Mivel a meghatározott szervezet jelenlétét kimutatták olyan növényfajokon, amelyek még nem szerepelnek a meghatározott növények jegyzékében, e fajok felvételével helyénvaló naprakésszé tenni a jegyzéket. Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a), b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) »meghatározott szervezet«: a Xylella fastidiosa (Wells et al.) bármely alfaja;

b) »gazdanövények«: a vetőmagok kivételével minden olyan ültetésre szánt növény, amely »az Unió területén a Xylella fastidiosa fajra fogékony gazdanövények« bizottsági adatbázisban felsorolt nemzetségek vagy fajok valamelyikébe tartozik, és amelyről megállapítást nyert, hogy az Unió területén fogékony a meghatározott szervezet okozta fertőzésre, vagy amelyről megállapítást nyert, hogy - amennyiben valamely tagállam a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a meghatározott szervezetnek csak egy vagy több alfaja vonatkozásában határolt körül egy adott területet - fogékony a meghatározott szervezet említett alfajára vagy alfajaira;

c) »meghatározott növények«: gazdanövények és minden olyan, ültetésre szánt növény, a vetőmagok kivételével, amely az I. mellékletben felsorolt nemzetségek vagy fajok valamelyikébe tartozik;".

2. A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki: "3a. cikk Vészhelyzeti tervek (1) 2016. december 31-ig minden tagállam kidolgoz egy olyan tervet (a továbbiakban: vészhelyzeti terv), amely meghatározza, hogy a 4-6a. és a 9-13a. cikknek megfelelően milyen lépéseket kell végrehajtani az adott tagállam területén, amennyiben megerősítést nyer a meghatározott szervezet jelenléte vagy annak gyanúja. (2) A vészhelyzeti tervnek az alábbiakat is meg kell határoznia: (3) A tagállamok szükség szerint értékelik és felülvizsgálják vészhelyzeti tervüket. (4) A Bizottság kérésére a tagállamok elküldik a Bizottságnak vészhelyzeti tervüket."

a) az említett lépések végrehajtásába bevont testületek és az egyetlen hatóság szerepe és feladatkörei;

b) kifejezetten a meghatározott szervezet vizsgálatára alkalmasnak minősített egy vagy több laboratórium;

c) a bevont testületek, az egyetlen hatóság, az érintett hivatásos szereplők és a lakosság közötti kommunikációra vonatkozó szabályok;

d) a szemrevételezési, mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módszereket leíró jegyzőkönyvek;

e) az említett lépések végrehajtásába bevont testületek személyi állományának képzésére vonatkozó szabályok;

f) a rendelkezésre bocsátandó minimális erőforrások és a további erőforrások rendelkezésére bocsátására vonatkozó eljárások arra az esetre, ha megállapítást nyer a meghatározott szervezet jelenléte, vagy felmerül annak gyanúja.

3. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ha a meghatározott szervezet jelenléte megerősítést nyer, az érintett tagállam a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul körülhatárol egy területet (a továbbiakban: körülhatárolt terület).

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben megerősítést nyer a meghatározott szervezet egy vagy több alfajának jelenléte, az érintett tagállam kizárólag az adott alfaj vagy alfajok tekintetében körülhatárolhat egy területet."

4. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A gazdanövények ültetésére vonatkozó tilalom a fertőzött területeken

(1) A fertőzött területeken tilos gazdanövényeket ültetni, kivéve azokon a helyszíneken, amelyek fizikailag védettek a meghatározott szervezetnek a vektorai által való behurcolásával szemben.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az érintett tagállamok a 2008/61/EK bizottsági irányelvben (5) meghatározott feltételekkel engedélyezhetik a gazdanövények tudományos célú ültetését a 7. cikkben említett visszaszorítási területen, a 7. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti terület kivételével.

(5) A Bizottság 2008. június 17-i 2008/61/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 158., 2008.6.18., 41. o.).""

5. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: "(4a) Az (1)-(4) bekezdéstől eltérve a vetőmagok kivételével a Vitis fajokhoz tartozó, vegetatív nyugalmi állapotban lévő, ültetésre szánt növények Unión belüli szállítására, a körülhatárolt területeken belüli szállítására vagy a körülhatárolt területekről való kiszállítására csak akkor kerülhet sor, ha teljesül mindkét alábbi feltétel: (6) Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO), 2012. Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492.""

a) a növényeket a 92/90/EGK irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett helyszínen termesztették;

b) a növények az illetékes hivatalos szerv által külön e célból engedélyezett és felügyelt kezelőüzemben a szállítás idejéhez a lehető legközelebbi időpontban megfelelő hőkezelésen estek át, amelynek során a vegetatív nyugalmi állapotban lévő növényeket a vonatkozó EPPO-szabványnak (6) megfelelően 45 percig 50 °C-ra felmelegített vízben áztatják.

b) A cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Azok a gazdanövények, amelyeket soha nem termesztettek a körülhatárolt területeken, csak a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően elkészített és kiadott növényútlevéllel szállíthatók az Unió területén belül.

A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. részének sérelme nélkül nem szükséges növényútlevél a gazdanövények olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a szóban forgó növényeket saját használatra szerzik be."

6. A szöveg a következő 13a. cikkel egészül ki:

"13a. cikk

Tájékoztatási kampányok

A tagállamok tájékoztatják a lakosságot, az utazókat, valamint a hivatásos és nemzetközi fuvarozókat, ha az Unió területén fennáll a meghatározott szervezet megjelenésének veszélye. Ezt a tájékoztatást célzott figyelemfelhívó kampányok formájában nyilvánosan elérhetővé teszik az illetékes hivatalos szervek honlapjain vagy az e szervek által kijelölt honlapokon."

7. A mellékletek az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 17-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2015. május 18-i (EU) 2015/789 végrehajtási határozata a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 125., 2015.5.21., 36. o.).

(3) A Bizottság 2008. június 17-i 2008/61/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 158., 2008.6.18., 41. o.).

(4) Az EFSA növény-egészségügyi tudományos testülete, 2015. Scientific opinion on hot water treatment of Vitis sp. for Xylella fastidiosa. EFSA Journal 2015;13(9):4225, 10 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.

MELLÉKLET

A mellékletek a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet az alábbi növényfajok nevével egészül ki betűrendben:

Asparagus acutifolius L.

Cistus creticus L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salviifolius L.

Cytisus racemosus Broom

Dodonaea viscosa Jacq.

Euphorbia terracina L.

Genista ephedroides DC.

Grevillea juniperina L.

Hebe

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill.

Myoporum insulare R. Br.

Pelargonium graveolens L'Hér

Westringia glabra L.

2. A II. mellékletet el kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D2417 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D2417&locale=hu

Tartalomjegyzék