32011D1105[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1105/2011/EU határozata ( 2011. október 25. ) a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1105/2011/EU HATÁROZATA

(2011. október 25.)

a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (2) 17. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján az SCH/Com-ex (98)56 határozat (3) és az SCH/Com-ex (99)14 határozat (4) létrehozta a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok kézikönyvét. E határozatokat hozzá kell igazítani az Unió intézményi és jogi kereteihez.

(2) A harmadik országok által kibocsátott úti okmányok listáját rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy a vízumkérelmek feldolgozásával és határellenőrzéssel foglalkozó tagállami hatóságok pontos információkkal rendelkezzenek a harmadik országbeli állampolgárok által bemutatott úti okmányokkal kapcsolatban. A kibocsátott úti okmányokra és ezen úti okmányok tagállamok általi elismerésére vonatkozó, tagállamok közötti információcserét, valamint a teljes összeállítás nyilvánosságra hozatalát korszerűsíteni kell, és hatékonyabbá kell tenni.

(3) Az úti okmányok listája kettős célt szolgál: egyfelől lehetővé teszi a határellenőrző hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy egy adott úti okmányt elismernek-e a külső határok átlépésére jogosító dokumentumként a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint; másfelől lehetővé teszi a konzulátusi személyzet számára annak ellenőrzését, hogy a tagállamok elismerik-e az adott úti okmányt vízummal ellátható dokumentumként.

(4) A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 48. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján a helyi schengeni együttműködés keretében létre kell hozni a fogadó ország által kibocsátott úti okmányok teljes körű felsorolását.

(5) Eljárást kell létrehozni az úti okmányok listája folyamatos frissítésének biztosítására.

(6) Tekintettel arra, hogy az úti okmányok biztonságossága meghatározó tényezője azok lehetséges elismerésének, a Bizottságnak adott esetben - tagállami szakértők közreműködésével - technikai értékelést kell végeznie.

(7) Az úti okmányok külső határok átlépésére jogosító és vízummatricával ellátható dokumentumként történő elismerésének jelenleg és a jövőben is a tagállamok hatáskörébe kell tartoznia.

(8) A tagállamoknak valamennyi úti okmánnyal kapcsolatban közölniük kell álláspontjukat, és törekedniük kell a különböző típusú úti okmányokkal kapcsolatos álláspontjuk összehangolására. Ha egy tagállam elmulasztja az úti okmánnyal kapcsolatos álláspontjának közlését, ez gondokat okozhat az adott úti okmány birtokosainak, ezért szükséges egy olyan eljárás kialakítása, amely kötelezi a tagállamokat az ezen dokumentumok elismerésére vagy el nem ismerésére vonatkozó álláspontjuk közlésére. Ez az eljárás nem zárhatja ki, hogy a tagállamok bármikor közöljék álláspontjuk megváltozását.

(9) Hosszú távon létre kell hozni egy valamennyi úti okmány mintáját tartalmazó online adatbázist, megkönnyítve a határellenőrzést végző hatóságok és a konzuli személyzet számára az adott úti okmány vizsgálatát. Az adatbázist egy adott úti okmány korábban bejelentett tagállami elismerésével vagy el nem ismerésével kapcsolatos változások függvényében folyamatosan frissíteni kell.

(10) Tájékoztatási céllal a Bizottságnak létre kell hoznia a tagállamok által közölt, ismert képzeletbeli és álútlevelek nem kimerítő listáját. A listán szereplő képzeletbeli és álútlevelek esetében elismerés vagy el nem ismerés nem jöhet szóba. Ezek az iratok nem jogosíthatják fel birtokosukat a külső határok átlépésre és nem láthatók el vízummal.

(11) Az úti okmányok listájának összeállítása és frissítése egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell gyakorolni.

(12) Az úti okmányok listájának elkészítése és frissítése során a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, mivel e jogi aktusok csupán a már kibocsátott úti okmányok összegyűjtését jelentik.

(13) Izland és Norvégia tekintetében ez a határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (8) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (9) 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett területhez tartoznak.

(14) Svájc tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (10) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (11) 3. cikkével.

(15) Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2011/350/EU tanácsi határozat (12) 3. cikkével.

(16) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez a határozat a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e határozatról szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(17) Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (13) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(18) Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (14) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(19) Ciprus tekintetében ez a határozat a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(20) Ez a határozat a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) E határozat létrehozza a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listáját ("úti okmányok listája"), valamint meghatározza az e lista összeállítására irányuló eljárást.

(2) E határozat az olyan úti okmányokra alkalmazandó, mint nemzeti útlevél (közönséges, diplomata és szolgálati/hivatali vagy különleges útlevél), ideiglenes úti okmány, menekült vagy hontalan személy úti okmánya, nemzetközi szervezetek által kibocsátott úti okmány vagy laissez-passer.

(3) Jelen határozat nem érinti a tagállamoknak az úti okmányok elismerésével kapcsolatos hatáskörét.

2. cikk

Az úti okmányok listájának összeállítása

(1) A Bizottság a tagállamok közreműködésével és a helyi schengeni együttműködés keretében összegyűjtött információk alapján elkészíti az úti okmányoknak a 810/2009/EK rendelet 48. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti felsorolását.

(2) Az úti okmányok listáját a 8. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell elkészíteni.

3. cikk

Az úti okmányok listájának szerkezete

(1) Az úti okmányok listája három részből áll.

(2) Az I. rész a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (15) I. és II. mellékletében felsorolt harmadik országok és területi egységek által kibocsátott úti okmányokat tartalmazza.

(3) A II. rész a tagállamok által kibocsátott következő úti okmányokat tartalmazza, beleértve az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott úti okmányokat is, amelyek nem vesznek részt jelen határozat elfogadásában, valamint azokat is, amelyeket az Európai Uniónak a schengeni vívmányok rendelkezéseit még nem teljes körűen alkalmazó tagállamai bocsátottak ki:

a) harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott úti okmányok;

b) az Egyesült Nemzetek, 1951. július 28-i, a menekültek helyzetére vonatkozó egyezménye alapján menekültek számára kibocsátott úti okmányok;

c) az Egyesült Nemzetek 1954. szeptember 28-i, a hontalan személyek jogállásáról szóló egyezménye alapján hontalan személyek számára kibocsátott úti okmányok;

d) olyan személyek számára kibocsátott úti okmányok, akik egy tagállamban tartózkodnak, de állampolgársággal egyik országban sem rendelkeznek;

e) az Egyesült Királyság által az olyan brit polgárok számára kibocsátott úti okmányok, akik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az uniós jog értelmében nem állampolgárai.

(4) A III. rész a nemzetközi szervezetek által kibocsátott úti okmányokat tartalmazza.

(5) Egy adott úti okmány listára történő felvétele főszabály szerint az adott úti okmány valamennyi még érvényes sorozatára vonatkozik.

(6) Ha egy harmadik ország nem bocsát ki egy meghatározott típusú úti okmányt, ezt az úti okmányok listáján a "nem bocsátja ki" szöveg feltüntetésével kell jelezni.

4. cikk

Értesítés a listán szereplő úti okmányok elismeréséről vagy el nem ismeréséről

(1) A tagállamok az úti okmányok listájának közlését követő három hónapon belül értesítik a Bizottságot a listán szereplő úti okmányok elismerésére vagy el nem ismerésére vonatkozó álláspontjukról.

(2) Amennyiben a tagállam elmulasztja álláspontjának az (1) bekezdésben említett határidőn belüli közlését, a kérdéses úti okmány mindaddig elismertnek tekintendő, amíg ez a tagállam értesítést nem küld annak el nem ismeréséről.

(3) A 8. cikk (1) bekezdésében említett bizottság keretén belül a tagállamok egy harmonizált álláspont kialakítása érdekében információkat cserélnek egymással egyes úti okmányok elismerésének vagy el nem ismerésének indokairól.

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot egy adott úti okmány korábban jelzett elismerésével vagy el nem ismerésével kapcsolatos valamennyi változásról.

5. cikk

Újonnan kibocsátott úti okmányok

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 3. cikk (3) bekezdésének a)-d) pontjában említett új úti okmányokról.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a harmadik országok, a tagállamok és a nemzetközi szervezetek által újonnan kibocsátott, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésének e) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett úti okmányokról. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben törekszik az új úti okmányok mintáinak összegyűjtésére azok megosztása érdekében.

(3) A Bizottság a beérkezett értesítések és információk alapján frissíti az úti okmányok listáját, és felkéri a tagállamokat, hogy a 4. cikknek megfelelően közöljék az elismerésre vagy el nem ismerésre vonatkozó álláspontjukat.

(4) Az úti okmányok frissített listáját a 8. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell elkészíteni.

6. cikk

Tájékoztatás az ismert képzeletbeli vagy álútlevelekről

A Bizottság elkészíti és frissíti - a tagállamoktól érkező információk alapján - az ismert képzeletbeli és álútlevelek nem kimerítő listáját.

7. cikk

Az úti okmányok értékelése

(1) Az úti okmányok tagállamok általi technikai értékelésének támogatása céljából a Bizottság tagállami szakértők közreműködésével rendelkezhet az úti okmányok technikai elemzéséről, figyelembe véve különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet vonatkozó szabványait és ajánlásait.

(2) Ennek keretében - adott esetben - az úti okmányok kibocsátásának feltételei és eljárásai is elemezhetők.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett értékelések eredményeit közölni kell a tagállamokkal.

8. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság (az útiokmány-bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

9. cikk

A listák közzététele

A Bizottság az úti okmányok listáját, beleértve a 4. cikk szerinti értesítéseket is, továbbá a 6. cikkben említett listát folyamatosan frissített elektronikus közzététel útján hozzáférhetővé teszi a tagállamok és a nyilvánosság számára.

10. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az SCH/Com-ex (98)56 határozat és az SCH/Com-ex (99)14 határozat hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) E határozatot hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, kivéve a 10. cikket, amely az úti okmányok listája Bizottság általi első közzétételének napjától alkalmazandó.

12. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2011. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ

(1) Az Európai Parlament 2011. július 6-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. szeptember 23-i határozata.

(2) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

(3) HL L 239., 2000.9.22., 207. o.

(4) HL L 239., 2000.9.22., 298. o.

(5) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

(6) HL L 243., 2009.9.15., 1. o.

(7) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(8) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(9) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(10) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(11) HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(12) HL L 160., 2011.6.18., 19. o.

(13) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(14) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(15) HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D1105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D1105&locale=hu