31992L0067[1]

A Tanács 92/67/EGK irányelve (1992. július 14.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 92/67/EGK irányelve

(1992. július 14.)

a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló 89/662/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a Közösségnek el kell fogadnia azon intézkedéseket, amelyek fokozatosan megteremtik az egységes piacot az 1992. december 31-ig terjedő időszak alatt;

mivel a 89/662/EGK irányelv [3] meghatározza, hogy egyes élő állatokon és állati termékeken az állat-egészségügyi ellenőrzést ezentúl nem a Közösség belső határain végzik;

mivel a Tanács a 90/425/EGK irányelv elfogadása óta rögzítette a harmadik országokból a Közösségbe beléptetett élőállatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének szervezését szabályozó elveket; mivel e tekintetben figyelembe kell venni a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelvet [4], valamint a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvet [5];

mivel a Tanács a Bizottság javaslatára a 89/662/EGK irányelv 14. cikkének harmadik albekezdése szerint 1991. december 31-e előtt meghatározza a B mellékletben felsorolt termékek kereskedelmének végleges rendelkezéseit;

mivel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztés-technikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK irányelv [6] 21. cikkének negyedik albekezdése szerint a 89/662/EGK tanácsi irányelv és az említett irányelv hatályának ki kell terjednie az említett irányelvek hatálya alá nem tartozó élő állatokra és állati termékekre;

mivel a 90/89/EGK irányelv 21. cikke szerint a Tanácsnak kell meghatároznia azon intézkedéseket, amelyek a 20. cikkben előírt átmeneti rendelkezések lejártát követően alkalmazandók; mivel e vonatkozásban figyelembe kell venni a Közösségben elért eddigi fejlődést mind a harmadik országokból származó élő állatokra és állati termékekre vonatkozó előírások elfogadása, mind a ragadós száj- és körömfájás és a sertéspestis ellenőrzésére irányuló intézkedések harmonizálása terén, amint azt a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 85/511/EGK irányelvet módosító, 1990. június 26-i 90/423/EGK tanácsi irányelv, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv, továbbá a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús, illetve a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 72/462/EGK irányelv [7], valamint a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 80/217/EGK irányelvet módosító, 1991. december 11-i 91/685/EGK tanácsi irányelv [8] tartalmazza;

mivel az állat-egészségügyi kérdések harmonizációjának kedvező alakulására tekintettel 1992. július 1-jei hatállyal az állati eredetű termékek belső határokon végzett mindennemű állat-egészségügyi ellenőrzését be kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/662/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. a 6. cikk (2) bekezdésében "1993. január 1." helyébe "1992. július 1." lép;

2. a 8. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő szavakkal egészül ki: "negyedik albekezdés hatálya alá tartozó eset kivételével,";

3. a 8. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdéséből a "korábban említett fellebbezési jog sérelme nélkül" szövegrészt el kell hagyni;

4. a 14. cikk első albekezdéséből az "1992. december 31-ig" szavakat el kell hagyni;

5. a 14. cikk második és harmadik albekezdése helyébe a következő albekezdés lép:

"A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az első bekezdésben említett állatok és termékek kereskedelmére alkalmazandó feltételeket és eljárásokat.";

6. a 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A tagállamok egy harmonizált modell segítségével terjesztik a Bizottság elé az ezen irányelv alapján végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos alapvető információkat.

(2) A Bizottság az Állandó Állat-egészségügyi Bizottság keretében vizsgálja meg az 1. bekezdésben említett információkat, a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket fogadhat el.

(3) Az e cikkben foglaltak alkalmazására, különösen az információk közlésének gyakoriságára, az alkalmazandó modellre és az előírt információk típusára vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban állapítják meg.";

7. a 19. cikk (1) bekezdését el kell hagyni;

8. a 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

Az ezen irányelvben megállapított ellenőrzési intézkedések fokozatos végrehajtása céljából a tagállamok 1992. december 31-ig szállítás közben végezhetnek:

- okmányellenőrzést az A és B mellékletben említett, harmadik országból behozott termékeken,

- megkülönböztetésmentes jellegű szúrópróbaszerű állat-egészségügyi ellenőrzéseket a B melléklet hatálya alá tartozó állatok és termékeken.";

9. a 21. cikket el kell hagyni;

10. a B. melléklet az alábbi ponttal egészül ki:

"Az ezen irányelv A mellékletének hatálya, vagy a 90/425/EGK irányelv [9] A melléklete vagy a B mellékletének B része hatálya alá nem tartozó egyéb állati eredetű termékek; e termékeket a 18. cikkben előírt eljárással összhangban határozzák meg."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. július 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Gummer

[1] HL C 164., 1992.7.1., 28. o.

[2] 1992. július 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 395., 1989.12.30. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A 89/628/EGK irányelvvel (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.) módosítva.

[6] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 91/628/EGK irányelvvel (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 224., 1990.8.18., 13. o.

[8] HL L 377., 1991.12.31., 1. o.

[9] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0067 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0067&locale=hu