32015R0640[1]

A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/640 RENDELETE

(2015. április 23.)

adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet az alábbiakra vonatkozik:

a) az alábbiak üzemben tartói: i. valamely tagállamban lajstromozott légi járművek; ii. olyan légi járművek, amelyeket harmadik országban lajstromoztak, de amelyeket olyan üzemben tartó használ, aki felett valamely tagállam gyakorol felügyeletet;

b) az Ügynökség által a 748/2012/EU bizottsági rendelettel ( 1 ) összhangban jóváhagyott vagy az említett rendelet 3. cikkével összhangban kiadottnak tekintett típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok vagy módosítási és javítási tervjóváhagyások jogosultjai;

c) a gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezői, amennyiben a kérelmet 2019. január 1-je előtt nyújtották be, és a bizonyítvány kiállítására 2020. augusztus 26-én. után került sor, amennyiben ezt az I. melléklet (26. rész) meghatározza.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

"maximális utasülésszám-konfiguráció" : egy adott légi járműnek a műveleti utasításban feltüntetett és üzemi célokra kialakított legnagyobb utasülésszáma, a személyzeti ülések kivételével;

b)

"nagy repülőgép" : olyan repülőgép, amelynek engedélyezési feltételei között szerepel a "CS-25" nagy repülőgépekre vonatkozó engedélyezési előírásnak vagy ezzel egyenértékű előírásnak való megfelelés;

c)

"nagy helikopter" : olyan helikopter, amelynek engedélyezési feltételei között szerepel a "CS-29" nagy forgószárnyas légi járművekre vonatkozó engedélyezési előírásnak vagy ezzel egyenértékű előírásnak való megfelelés;

ca)

"kis helikopter" : olyan helikopter, amelynek engedélyezési feltételei között szerepel a kis forgószárnyas légi járművekre vonatkozó tanúsítási előírásnak (CS-27) vagy ezzel egyenértékű előírásnak való megfelelés;

cb)

"»A« kategóriájú kis helikopter" : olyan kis helikopter, amely rendelkezik a 965/2012/EU rendelet I. mellékletének 17. pontjában meghatározott "A" kategória valamennyi jellemzőjével, és amelynek engedélyezési feltételei között szerepel a nagy forgószárnyas légi járművekre vonatkozó tanúsítási előírásban (CS-29) meghatározott, a C. függelékben a CS-27-re való hivatkozás alapján alkalmazandó kiegészítő előírásnak való megfelelés;

cc)

"támogatott tengeri viszonyok" : azon tengeri viszonyok, amelyeket a kérelmező a típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállításához megjelölt, és amelyek között a forgószárnyas légi jármű borulásállóságát igazolták, majd ezt követően a légi járművet jóváhagyták vízre szállásra vagy vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer használatára;

d)

"alacsony ülésszámú repülőgép" :

olyan repülőgép, amely a következő maximális utasülésszám-konfigurációval rendelkezik: (1)

legfeljebb 19 ülés; vagy (2)

a típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező repülőgép maximális utasülőhely-kapacitásának legfeljebb egyharmada, a típusalkalmassági bizonyítvány adatlapján (TCDS) szereplő adatoknak megfelelően, feltéve, hogy mindkét alábbi feltétel teljesül: a)

a gurulás, felszállás vagy leszállás közben elfoglalható, jóváhagyott utasülések teljes száma nem haladja meg fedélzetenként a 100-at; b)

a gurulás, felszállás vagy leszállás közben a maximális utasülésszám-konfiguráció az egyes vészkijáratpárok (vagy bármely két zsákutca jellegű rész) között bármely zónában nem haladja meg az adott területet határoló vészkijáratpárhoz engedélyezett teljes utasülésszám egyharmadát (a repülőgép alkalmazandó tanúsítási alapja szerint az egyes vészkijáratpárok esetében alkalmazandó engedélyezett utasülésszám alapján). A zónák szerinti korlátozásnak való megfelelés megállapítása céljából azon repülőgépek esetében, amelyek deaktivált vészkijáratokkal rendelkeznek, úgy kell tekinteni, mintha valamennyi vészkijárat működne;

e)

"érvényességi idő" : a szerkezeti karbantartási programot alátámasztó műszaki adatok összefüggésében az a repülési ciklusok, repülési órák vagy mindkettő összes számában kifejezett időtartam, amely alatt a repülőgépen bizonyítottan nem fordul elő nagy mértékű anyagfáradási károsodás;

f)

"a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakasz" : a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításoknak a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.61., 21.A.107. és 21.A.120.A. pontjában előírtak szerinti azon szakasza, amely az egyes kötelező csereidőket, vizsgálati intervallumokat és a kapcsolódó ellenőrzési eljárásokat meghatározó légialkalmassági korlátozásokat tartalmazza;

g)

"korróziómegelőzési és -ellenőrzési program" : a repülőgép elsődleges szerkezetében fellépő korrózió megelőzésére és ellenőrzésére irányuló, a korrózióval kapcsolatos alapvető feladatokat - ezen belül az ellenőrzéseket -, az e feladatok által érintett területeket, a meghatározott korróziós szinteket és megfelelési időket (végrehajtási küszöbértékeket és ismétlési intervallumokat) tartalmazó szisztematikus megközelítést tükröző dokumentum. A típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja kidolgozza a korróziómegelőzési és -ellenőrzési program alapváltozatát, amelyet az üzemben tartók módosíthatnak, és annak alapján a saját üzembentartási tevékenységüknek megfelelő korróziómegelőzési és -ellenőrzési programot hozhatnak létre;

h)

"nagy mértékű anyagfáradási károsodás" : olyan méretű és számú repedés egyidejű jelenléte a repülőgép szerkezetének több pontján, amely miatt a szerkezet már nem felel meg a szerkezet tanúsításához használt üzembiztossági szilárdság vagy maradék szilárdság értékeinek;

i)

"alapszerkezet" : arra a szerkezetre utal, amelyet az adott repülőgépmodell típusalkalmassági bizonyítványa szerint terveztek (azaz "a repülőgép leszállított modellkonfigurációja");

j)

"anyagfáradás szempontjából kritikus alapszerkezet" : a repülőgép azon alapszerkezete, amelyet a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja anyagfáradás szempontjából kritikusnak minősített;

k)

"anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezet" : a repülőgép bármely olyan anyagfáradási szempontból kritikus szerkezete, amelyet a típusterv módosítása vezetett be vagy érint, és amely nem szerepel az anyagfáradási szempontból kritikus alapszerkezet részeként a jegyzékben;

l)

"kártűrésértékelés" : olyan eljárás, amellyel meghatározhatók a katasztrofális meghibásodáshoz vezető anyagfáradási repedések észleléséhez vagy megakadályozásához szükséges karbantartási intézkedések. Javítások és módosítások esetében a kártűrésértékelés magában foglalja a javítás vagy módosítás értékelését, valamint a javítás vagy módosítás által érintett, anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezet értékelését;

m)

"kártűrésellenőrzés" : a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai által a kártűrésértékelés eredményeként kidolgozott, dokumentált ellenőrzési követelmény vagy egyéb karbantartási intézkedés. A kártűrésellenőrzés magában foglalja az ellenőrizendő területeket, az ellenőrzési módszert, az ellenőrzési eljárásokat (beleértve az ellenőrzés egymást követő lépéseit, valamint az elfogadási és elutasítási kritériumokat), az ellenőrzési küszöbértékeket és az ezen ellenőrzésekhez kapcsolódó esetleges ismétlődő időtartamokat. A kártűrésellenőrzés olyan karbantartási tevékenységeket is meghatározhat, mint a csere, a javítás vagy az átalakítás;

n)

"javításértékelési iránymutatás" : a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja által létrehozott olyan eljárás, amely az összes releváns javítás folyamatos szerkezeti integritásának biztosítása érdekében az anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezetet érintő javítások tekintetében segíti az üzemben tartókat a kártűrés-ellenőrzések meghatározásában;

o)

"anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezet" : a repülőgép olyan szerkezete, amely hajlamos az anyagfáradás okozta olyan repedésre, amely a repülőgép katasztrofális meghibásodásához vezethet.

3. cikk

Adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírások

Azon üzemben tartóknak, akik felett valamely tagállam gyakorol felügyeletet, az 1. cikkben említett légi járművek üzemben tartása során meg kell felelniük az e rendelet I. mellékletében található előírásoknak.

4. cikk

A 965/2012/EU rendelet módosítása

A 965/2012/EU rendelet III. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul annak érdekében, hogy e rendeletre való hivatkozást tartalmazzon.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések

Azon légi járműveket, amelyek tekintetében üzemben tartóik a 6. cikkben meghatározott alkalmazási idők előtt igazolták a Társult Légügyi Hatóság által 1998. július 13-án kiadott és a 2005. december 1-jei 3. módosítással módosított JAR-26 ("Az üzemben tartásra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírások") követelményeinek való megfelelést, úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek az e rendelkezés I. mellékletében foglalt egyenértékű előírásoknak.

Azon légi járműveken, amelyek tekintetében az első albekezdésnek megfelelően igazolták az e rendelet I mellékletének 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 és 26.250 pontjaiban meghatározott előírásokkal egyenértékű JAR-26 követelményeknek való megfelelést, később nem szabad olyan módosítást végrehajtani, amely érintheti a vonatkozó JAR-26 követelményeknek való megfelelést.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. május 14-től kell alkalmazni.

Az I. melléklet 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 és 26.250 pontját azonban 2017. május 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

26. RÉSZ

AZ ÜZEMBEN TARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ LÉGIALKALMASSÁGI ELŐÍRÁSOK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

26.10 Illetékes hatóság

a) E melléklet alkalmazásában az az illetékes hatóság, amely felé az üzemben tartóknak igazolniuk kell, hogy a tanúsított tervvel már rendelkező légi járművek megfelelnek e melléklet követelményeinek, az üzemben tartó székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság.

b) E melléklet alkalmazásában az az illetékes hatóság, amely felé a típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, illetve módosítási és javítási tervjóváhagyások jogosultjainak igazolniuk kell, hogy a meglévő típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, illetve módosítási és javítási tervjóváhagyások megfelelnek e melléklet követelményeinek, az Ügynökség.

26.20 Ideiglenesen működésképtelen berendezés

A repülés nem kezdhető meg, amennyiben a repülőgépnek az e részben előírt műszerei, berendezései vagy funkciói közül bármelyik üzemképtelen vagy hiányzik, kivéve, ha az üzemben tartónak az ORO.MLR.105 pont szerint meghatározott és az illetékes hatóság által jóváhagyott minimálisan szükséges berendezések listája (MEL) ez alól mentesítést ad.

26.30 A megfelelés bizonyítása

a) Az Ügynökség az (EU) 2018/1139 rendelet 76. cikkének (3) bekezdésével összhangban tanúsítási előírásokat állapít meg, amelyek segítségével bizonyítható az e melléklet követelményeinek való megfelelés. A tanúsítási előírásoknak kellően részleteseknek és konkrétaknak kell lenniük ahhoz, hogy az üzemben tartó megismerhesse azokat a feltételeket, amelyek alapján az e melléklet követelményeinek való megfelelést bizonyítani lehet.

b) Az üzemben tartók és a típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok vagy módosítási és javítási tervjóváhagyások jogosultjai az e melléklet követelményeinek való megfelelést a következők bármelyikének való megfeleléssel bizonyíthatják: i. az Ügynökség által az e pont a) alpontja szerint kiadott előírások vagy az Ügynökség által a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének 21.B.70 pontja szerint kiadott egyenértékű tanúsítási előírások; ii. olyan műszaki előírások, amelyek az említett tanúsítási előírásokkal azonos szintű biztonságot garantálnak.

c) A típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok vagy módosítási és javítási tervjóváhagyások jogosultjai kötelesek a repülőgépek minden ismert üzemben tartójának rendelkezésére bocsátani az e mellékletnek való megfelelés igazolásához szükséges, a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások valamennyi módosítását. E rendelet alkalmazásában a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások magában foglalják továbbá a kártűrés-ellenőrzéseket, a javításértékelési iránymutatást, a korróziómegelőzési és -ellenőrzési alapprogramot, valamint az anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezetek listáját és a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakaszt.

B. ALRÉSZ

NAGY REPÜLŐGÉPEK

26.50 Ülések, fekhelyek, biztonsági övek és hevederek

Az 1958. január 1-jén vagy az után típusalkalmassági bizonyítványt kapott, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy a repülő- vagy a légiutas-kísérő személyzet minden tagjának ülése és annak utasbiztonsági rendszere úgy legyen konfigurálva, hogy optimális védelmi szintet biztosítson kényszerleszállás esetén, de lehetővé tegye az ott helyet foglaló számára feladatának ellátását és a gyors kijutást.

26.60 Kényszerleszállás - dinamikai feltételek

Az 1958. január 1-jén vagy az után típusalkalmassági bizonyítványt kapott, kereskedelmi légi fuvarozásban használt olyan nagy repülőgépek üzemben tartóinak, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2021. február 26-án vagy az után állították ki, minden, a gurulás, felszállás vagy leszállás idején elfoglalható, jóváhagyott üléstípusterv esetében bizonyítaniuk kell, hogy az ülésen helyet foglaló személy védelme biztosított, amikor ki van téve a kényszerleszállás körülményeiből adódó terheléseknek. A bizonyítás a következő módok egyikén valósulhat meg:

a) sikeresen elvégzett dinamikai tesztek;

b) a hasonló üléstípustervek dinamikai tesztjén alapuló, egyenértékű biztonsági eredményeket adó racionális elemzés.

Az első bekezdésben előírt kötelezettség nem vonatkozik a következő ülésekre:

a) a pilótafülke személyzeti ülései,

b) alacsony ülésszámú, kizárólag nem menetrend szerinti kereskedelmi légi szállítási műveletekben részt vevő repülőgépek ülései;

c) az 1. függelék A.1. táblázatában felsorolt és az említett táblázatban felsorolt gyártói sorozatszámmal ellátott repülőgépmodellben lévő ülések.

26.100 A vészkijáratok elhelyezkedése

Az 1999. április 1-je előtt felszerelt és jóváhagyott vészkijárat-konfigurációval rendelkező repülőgépek kivételével minden, tizenkilencet meghaladó maximális utasülésszám-konfigurációjú, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgép üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy egy vagy több vészkijárat deaktiválása esetén a fennmaradó vészkijáratok közötti távolság továbbra is lehetővé tegye az eredményes evakuálást.

26.105 Hozzáférés a vészkijáratokhoz

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak olyan eszközöket kell biztosítaniuk, amelyek elősegítik, hogy vészhelyzet esetén minden utas gyorsan és könnyen eljuthasson ülésétől bármelyik vészkijárathoz.

26.110 A vészkijáratok jelzései

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemeltetőinek meg kell felelniük a következőknek:

a) biztosítani kell az eszközöket ahhoz, hogy vészhelyzet és előre látható körülmények esetén az utastérben tartózkodó személyek könnyen megtalálhassák és működtethessék a vészkijáratokat, és könnyen hozzáférjenek azokhoz;

b) biztosítani kell az eszközöket ahhoz, hogy vészhelyzet esetén a repülőgépen kívül tartózkodó személyzet könnyen megtalálhassa és működtethesse a vészkijáratokat.

26.120 Belső vészvilágítás és a vészvilágítás működése

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell az eszközöket ahhoz, hogy vészhelyzet esetén a kivilágított vészkijárat-jelzések, általában az utastér és a kijáratok környékének kivilágítása, valamint a kifele vezető út alacsonyan elhelyezkedő megvilágítása segítsék az utasokat a vészkijáratok megtalálásában és az azok irányába történő haladásban.

26.150 Az utastér berendezése

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak meg kell felelniük a következőknek:

a) minden, az utasok és a személyzet által használt térben felhasznált anyagnak vagy berendezésnek olyan éghetőségi tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a fedélzeti tüzek hatásának minimalizálását és a túlélési feltételek fenntartását az utastérben a légi jármű kiürítéséhez szükségessel összemérhető időtartamra;

b) a dohányzási tilalmat táblákkal kell jelezni;

c) a szeméttárolóknak olyanoknak kell lenniük, hogy biztosítsák a bennük keletkező tűz megfékezését; az ilyen tárolókon jelezni kell a füstölgő anyagok bedobásának tilalmát.

26.155 A csomagtér burkolatának éghetősége

Az 1958. január 1-je után típusalkalmassági bizonyítványt kapott, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy a C vagy D osztályú csomagterek burkolata olyan anyagokból készüljön, amelyek megfelelőképpen megelőzik, hogy a csomagtérben keletkezett tűz hatása veszélyeztesse a légi járművet vagy az abban tartózkodó személyeket.

26.156 Hő- és hangszigetelő anyagok

Az 1958. január 1-jén vagy az után típusalkalmassági bizonyítványt kapott, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy:

a) az olyan repülőgépek esetében, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2021. február 18. előtt állították ki, és amelyek hő- vagy hangszigetelő anyagait 2021. február 18-án vagy az után újakra cserélik, az új anyagok olyan lángterjedésgátló tulajdonsággal rendelkeznek, amely megakadályozza a lángok repülőgépen belüli terjedését, illetve csökkenti ennek kockázatát;

b) az olyan repülőgépek esetében, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2021. február 18-án vagy az után állították ki, a hő- vagy hangszigetelő anyagok olyan lángterjedésgátló ellenállással rendelkeznek, amely megakadályozza, illetve csökkenti a lángok repülőgépen belüli elterjedésének kockázatát;

c) az olyan repülőgépek esetében, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2021. február 18-án vagy az után állították ki, és amelyek utasszállító kapacitása legalább 20 fő, a repülőgép alsó felébe beépített hő- vagy hangszigetelő anyagok (ideértve az azokat a géptörzshöz erősítő anyagokat is) olyan lángterjedésgátló ellenállással rendelkeznek, amely megakadályozza, illetve csökkenti a lángok repülőgépbe való behatolásának kockázatát baleset során, és biztosítja a túléléshez szükséges körülményeket az utastérben annak kiürítéséig.

26.157 D. osztályú terek átalakítása

Az 1958. január 1-jén vagy az után típusalkalmassági bizonyítványt kapott, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak - az e melléklet 1. függelékének A.1. táblázatában felsorolt repülőgépmodellek üzemben tartói kivételével - biztosítaniuk kell, hogy:

a) azon repülőgépek esetében, amelyek üzembentartása utasok szállítását foglalja magában, térfogattól függetlenül minden D. osztályú rakomány- vagy poggyásztér megfeleljen a C. osztályú terekre vonatkozó tanúsítási előírásoknak;

b) azon repülőgépek esetében, amelyek üzembentartása csak rakomány szállítását foglalja magában, térfogattól függetlenül minden D. osztályú rakománytér megfeleljen a C. osztályú vagy E. osztályú terekre vonatkozó tanúsítási előírásoknak.

26.160 A mosdók tűzvédelme

A tizenkilencet meghaladó maximális utasülésszám-konfigurációjú, kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak meg kell felelniük a következőknek:

A mosdókat fel kell szerelni a következőkkel:

a) füstérzékelők;

b) automata tűzoltási mechanizmus minden szeméttárolóban.

26.170 Tűzoltó készülékek

A nagy repülőgépek üzemben tartói biztosítják, hogy az alábbi tűzoltó készülékek ne halon oltóanyaggal üzemeljenek:

a) az egyes mosdók kéztörlők, papírhulladék vagy egyéb hulladék tárolására szolgáló edényeinek beépített tűzoltó készülékei azon nagy repülőgépeken, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2020. február 18-án vagy az után állították ki;

b) hordozható tűzoltó készülékek azon nagy repülőgépeken, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2019. május 18-án vagy az után állították ki.

26.200 Figyelmeztető hangjelzés a futóműre vonatkozóan

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell megfelelő figyelmeztető hangjelzést adó készülék felszerelését a futóművek tekintetében annak érdekében, hogy jelentősen csökkentsék a figyelmetlenségből behúzott futóművel való leszállás valószínűségét.

26.201 A felfújt gumiabroncs nyomása

A nagy repülőgépek üzemben tartóinak minimálisra kell mérsékelniük annak kockázatát, hogy a gumiabroncsok nyomása üzem közben a minimális üzemképes gumiabroncsnyomás alá csökkenjen.

26.205 Futópálya-túlfutási figyelmeztető és riasztórendszerek

a) A kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak gondoskodniuk kell arról, hogy minden olyan repülőgépet, amelynek légialkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2025. január 1-jén vagy azt követően adták ki, felszereljenek futópálya-túlfutási figyelmeztető és riasztórendszerrel.

b) Ezt a rendszert úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a leszállás közbeni hosszanti irányú futópálya-túlfutás kockázatának csökkentését, és ennek érdekében repülés közben és a földön figyelmeztetést kell küldenie a hajózó személyzetnek, ha fennáll annak a veszélye, hogy a repülőgép nem képes megállni a futópálya végéig rendelkezésre álló távolságon belül.

26.250 A pilótafülke ajtaját működtető rendszerek - egy fő cselekvőképtelenné válása

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt nagy repülőgépek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy a pilótafülke ajtaja - amennyiben ilyen fel van szerelve - rendelkezzen olyan alternatív nyitási móddal, amely lehetővé teszi, hogy a repülőszemélyzet egy tagjának cselekvőképtelensége esetén a légiutas-kísérő személyzet tagjai bejuthassanak a pilótafülkébe.

26.300 Folyamatos szerkezeti integritási program elöregedett repülőgép-szerkezetekhez - általános követelmények

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be, az elöregedett repülőgép-szerkezetekre vonatkozó folyamatos szerkezeti integritási programot kell létrehozniuk, amely megfelel a 26.301-26.309 pontban meghatározott követelményeknek.

b) Az a) pont nem alkalmazandó az olyan repülőgépmodellre, amely típusalkalmassági bizonyítványát 2021. február 26. előtt adták ki, és amely megfelel az alábbi feltételek bármelyikének: i. fel van sorolva e melléklet 1. függelékének A.1. táblázatában; ii. 2021. február 26. után már nem üzemel; iii. nem rendelkezik engedéllyel arra, hogy teher- vagy utasszállítási polgári légiközlekedési műveleteket végezzen; iv. 2021. február 26. előtt kiadott, a kártűrésellenőrzési követelményekkel összhangban lévő korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, feltéve, hogy az üzemeltetés mértéke nem haladja meg a tervezett szolgáltatási cél 75 %-át, és az üzemeltetés elsődlegesen a jóváhagyás jogosultja által kidolgozott gyártási utasítások támogatását szolgálja; v. korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és elsősorban tűzoltásra tervezték. A b) pont ii-v. alpontjában előírt kivételek csak akkor alkalmazandók, ha a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja 2021. május 27. előtt jóváhagyásra benyújtja az Ügynökséghez a repülőgéptípust és -modelleket, valamint a változatokat vagy sorozatszámokat tartalmazó listát, azon információk kíséretében, amelyek alátámasztják, hogy a repülőgépet miért vették fel a listára.

c) Azon repülőgépmodellek esetében, amelyek típusalkalmassági bizonyítványát első alkalommal 2021. február 26-án bocsátották ki, és amelyek esetében egy meglévő módosítás vagy javítás a 2022. február 26. követően üzemben lévő repülőgépek egyikébe sem fog beépítésre kerülni, a 26.307 a) pont ii. és iii. alpontja, valamint a 26.308 a) pont ii. alpontja nem alkalmazandó, ha 2022. február 26. előtt a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja jóváhagyás céljából benyújtja az Ügynökségnek az összes módosítás és javítás jegyzékét.

26.301 A (korlátozott) típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjaira vonatkozó megfelelési terv

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be: i. a folyamatos szerkezeti integritásra vonatkozó megfelelési tervet kell kidolgozniuk, amely bemutatja, miként szándékoznak bizonyítani a 26.302-26.309 pontban meghatározott követelményeknek való megfelelést; ii. az i. alpontban említett, a folyamatos szerkezeti integritásra vonatkozó megfelelési tervet 2021. május 27. előtt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

b) Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezőinek: i. a folyamatos szerkezeti integritásra vonatkozó megfelelési tervet kell kidolgozniuk, amely bemutatja, miként szándékoznak bizonyítani a 26.303-26.306 pontban meghatározott követelményeknek való megfelelést; ii. az i. alpontban említett, a folyamatos szerkezeti integritásra vonatkozó megfelelési tervet 2021. május 27. előtt vagy a bizonyítvány kiállítása előtt, ha arra később kerül sor, az Ügynökséghez be kell nyújtaniuk jóváhagyásra.

26.302 Anyagfáradás- és kártűrésértékelés

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be, a repülőgép szerkezetén anyagfáradás- és kártűrésértékelést kell végezniük, és ki kell dolgozniuk egy olyan kártűrésellenőrzést, amely a repülőgép teljes üzemi élettartama alatt megakadályozza az anyagfáradásból eredő súlyos meghibásodásokat.

b) Ha az a) pontban említett kártűrésértékelést bemutató dokumentációt az Ügynökség a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően még nem hagyta jóvá, a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjainak 2023. február 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

26.303 Érvényességi időtartam

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, olyan, 34 019 kg-nál (75 000 font) nagyobb maximális felszállótömegű gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be: i. érvényességi időtartamot kell meghatározniuk, és azt bele kell foglalniuk a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakasz módosított változatába; ii. azonosítaniuk kell azokat a meglévő és új karbantartási tevékenységeket, amelyektől az érvényességi időtartam függ, ki kell dolgozniuk az üzemben tartók számára az említett karbantartási tevékenységek végrehajtásához szükséges szolgáltatási információkat, és az Ügynökséggel egyeztetett kötelező ütemtervnek megfelelően a karbantartási tevékenységekhez szükséges szolgáltatási információkat be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez. A repülőgépnek az érvényességi időtartam megállapítása céljából értékelendő szerkezeti konfigurációi között kell lennie a 2021. február 26. előtt a típusalkalmassági bizonyítvány keretében jóváhagyott összes modellváltozatnak és -derivátumnak, valamint a szóban forgó repülőgépeket érintő, a 2021. február 26. előtt kiadott légialkalmassági utasításokban előírt összes szerkezeti változtatásnak és a szerkezeti konfigurációk cseréjének. Az a) pont ii. alpontjától eltérve a gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az olyan repülőgépmodellekre vonatkozóan nem kell a karbantartási tevékenységek végrehajtásához szükséges szolgáltatási információkat kidolgozniuk és az Ügynökséghez benyújtaniuk, amelyeket az adott karbantartási intézkedésre vonatkozó szolgáltatási információk benyújtásának tervezett időpontját követően már nem üzemeltetnek. Ahhoz, hogy ez a kivétel hatályba léphessen, a típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak legkésőbb a repülőgépmodell üzemeltetésének beszüntetésekor tájékoztatniuk kell az Ügynökséget.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az a) pontnak megfelelően meghatározott érvényességi időtartamot és a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakasz ugyanezen pontban említett módosítását, valamint a kötelező ütemtervet az i-iii. alpontban megállapított határidők lejárta előtt a következők szerint be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra: i. 2022. augusztus 26-ig az olyan, anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezetek esetében, amelyek tanúsítási alapja nem tartalmaz kártűrés-értékelést; ii. 2026. február 26-ig az e módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő teljeskörű fárasztóvizsgálatnak alávetett repülőgépszerkezetek esetében; iii. 2025. február 26. előtt az összes többi repülőgépszerkezet esetében.

c) A 34 019 kg-ot (75 000 font) meghaladó maximális felszállótömegű gázturbinás nagy repülőgépek esetében az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezőinek: i. érvényességi időtartamot kell meghatározniuk, és azt bele kell foglalniuk a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakaszba; ii. azonosítaniuk kell azokat a meglévő és új karbantartási tevékenységeket, amelyektől az érvényességi időtartam függ, ki kell dolgozniuk az üzemben tartók számára az említett karbantartási tevékenységek végrehajtásához szükséges szolgáltatási információkat, és az Ügynökséggel egyeztetett kötelező ütemtervnek megfelelően a karbantartási tevékenységekhez szükséges szolgáltatási információkat be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez.

d) Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezőinek a c) pontnak megfelelően meghatározott érvényességi időtartamot és az ugyanezen pontban említett légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakaszt, valamint a kötelező ütemtervet be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

e) A d) pontban említett kötelezettségre a következő határidőket kell alkalmazni: i. azon időpontot megelőzően, amelyet az Ügynökség a kérelmező tervében jóváhagyott bármely olyan repülőgépszerkezet vizsgálatainak és elemzéseinek elvégzésére, amely új, teljeskörű fáradtsági vizsgálatot igényel az érvényességi idő alátámasztására; ii. 2025. február 26. előtt az összes többi repülőgépszerkezet esetében.

26.304 Korróziómegelőzési és -ellenőrzési program

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be, korróziómegelőzési és -ellenőrzési alapprogramot kell létrehozniuk.

b) Ha a korróziómegelőzési és -ellenőrzési program a) pontban említett alapváltozata az Ügynökség által a 748/2012/EU rendelet 1. melléklete 21.A.3B c) 1. pontjának megfelelően vagy az Ügynökség által jóváhagyott karbantartás-felülvizsgálati testületi jelentésben még nem került jóváhagyásra, a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának 2023. február 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

c) A gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó, az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezőinek a típusalkalmassági bizonyítvány kiadása előtt korróziómegelőzési és -ellenőrzési alapprogramot kell létrehozniuk.

26.305 A folyamatos szerkezeti integritási program érvényessége

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be, ki kell dolgozniuk és végre kell hajtaniuk egy olyan eljárást, amely biztosítja, hogy - az üzemi tapasztalatok és a jelenlegi műveletek figyelembevételével - a folyamatos szerkezeti integritási program a repülőgép teljes élettartama alatt érvényes maradjon.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az a) pontban említett eljárás leírását 2023. február 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra. A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az Ügynökség általi jóváhagyástól számított 6 hónapon belül végre kell hajtaniuk az eljárást.

c) A gázturbinás nagy repülőgépek esetében az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak ki kell dolgozniuk és végre kell hajtaniuk egy olyan eljárást, amely biztosítja, hogy - az üzemi tapasztalatok és a jelenlegi műveletek figyelembevételével - a folyamatos szerkezeti integritási program a repülőgép teljes élettartama alatt érvényes maradjon. A jogosultaknak 2023. február 26. előtt, vagy a bizonyítványok kiadása előtt - attól függően, hogy melyik következik be később -, az eljárás leírását be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra, és az Ügynökség általi jóváhagyást követő 6 hónapon belül végre kell hajtaniuk az eljárást.

26.306 Az anyagfáradási szempontból kritikus alapszerkezet

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyek tekintetében a típusalkalmassági bizonyítvány iránti kérelmet 2019. január 1. előtt nyújtották be, be kell azonosítaniuk és fel kell sorolniuk a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány keretében jóváhagyott összes repülőgépmodell-változat és -derivátum tekintetében az anyagfáradási szempontból kritikus alapszerkezeteket.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az a) pontban említett szerkezetek listáját 2021. augusztus 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

c) Az a) pontban említett jegyzék Ügynökség általi jóváhagyását követően a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának a jegyzéket elérhetővé kell tennie az üzembentartók és azon személyek számára, akiknek meg kell felelniük a 26.330 és 26.370 pontnak.

d) A legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó, az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezőinek be kell azonosítaniuk és fel kell sorolniuk a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány keretében jóváhagyott összes repülőgépmodell-változat és -derivátum tekintetében az anyagfáradási szempontból kritikus alapszerkezeteket. A kérelmezőknek e jegyzéket 2021. augusztus 26. előtt vagy a bizonyítvány kiállítása előtt - attól függően, hogy melyikre kerül sor később -, az Ügynökséghez be kell nyújtaniuk jóváhagyásra.

e) A d) pontban említett jegyzék Ügynökség általi jóváhagyását követően az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok kérelmezőinek a jegyzéket elérhetővé kell tenniük az üzembentartók és azon személyek számára, akiknek meg kell felelniük a 26.370 pontnak.

26.307 Az anyagfáradási szempontból kritikus szerkezet meglévő változtatásaira vonatkozó kártűrési adatok

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az anyagfáradási szempontból kritikus szerkezet 2021. február 26-án meglévő változtatásaira vonatkozóan: i. felül kell vizsgálniuk a meglévő tervváltoztatásokat (tervmódosításokat) és azonosítaniuk kell a 26.306 pont szerint azonosított, anyagfáradási szempontból kritikus szerkezeteket érintő valamennyi módosítást; ii. az a) pont i. alpontjával összhangban azonosított minden módosítás esetében azonosítaniuk kell azokat az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezeteket, amelyek kapcsolódnak hozzájuk; iii. az a) pont i. alpontjával összhangban azonosított minden módosításra vonatkozóan kártűrés-értékelést kell végezniük, illetve meg kell állapítaniuk és dokumentálniuk kell a kapcsolódó kártűrés-ellenőrzéseket.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az a) pont ii. alpontjával összhangban azonosított, az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezetek jegyzékét 2022. február 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

c) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak 2022. augusztus 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

d) Az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezet b) pontban említett jegyzékének Ügynökség általi jóváhagyását követően a típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának a jegyzéket elérhetővé kell tenniük az üzemben tartók és azon személyek számára, akiknek meg kell felelniük a 26.330 és 26.370 pontnak.

26.308 Az anyagfáradási szempontból kritikus szerkezeten már elvégzett javításokra vonatkozó kártűrési adatok

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak a 2021. február 26-án meglévő változtatásaira vonatkozóan: i. felül kell vizsgálniuk a javítási adatokat és az adatokban meg kell határozniuk minden olyan javítást, amely érinti a 26.306 a) pontnak és a 26.307 a) pont ii. alpontjának megfelelően azonosított, anyagfáradás szempontjából kritikus alapszerkezetet, illetve az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezetet; ii. az a) pont i. alpontjával összhangban meghatározott minden egyes javításra vonatkozóan kártűrés-értékelést kell végezniük, kivéve, ha erre korábban már sor került.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak 2022. május 26. előtt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra az a) pont ii. alpontjával összhangban elvégzett értékelés eredményeképpen kapott kártűrési adatokat, beleértve a kártűrésértékelést is, kivéve, ha 2022. augusztus 26. előtt azokat a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.435 b) 2. pontjának megfelelően már jóváhagyták.

26.309 Javításértékelési iránymutatás

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású olyan gázturbinás nagy repülőgépekre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, amelyekre vonatkozóan a típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt 2008. január 11. előtt adták ki, javításértékelési iránymutatást kell kidolgozniuk az alábbiak meghatározása céljából: i. az érintett repülőgép átvizsgálásának folyamata, amely lehetővé teszi a 26.306 a) pont és a 26.307 a) pont ii. alpontja szerint azonosított, anyagfáradási szempontból kritikus szerkezetet érintő valamennyi meglévő javítás azonosítását és dokumentálását; ii. olyan folyamat, amely lehetővé teszi az üzemben tartók számára, hogy az a) pont i. alpontjának megfelelően azonosított javításokhoz kártűrésértékelést kapjanak; iii. megvalósítási ütemterv, amely meghatározza a repülőgép-felmérések elvégzésére, a kártűrésértékelések beszerzésére és a kártűrésértékeléseknek a repülőgép-üzembentartó karbantartási programjába történő beépítésére vonatkozó időkereteket.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak az a) pontnak megfelelően kidolgozott javításértékelési iránymutatást 2023. február 26. előtt azt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

26.330 A meglévő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra, a meglévő jelentős módosításokra, valamint az ilyen javításokat vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokat érintő meglévő javításokra vonatkozó kártűrési adatok

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett, legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy legalább 3 402 kg (7 500 font) hasznos teherbírású gázturbinás nagy repülőgépek esetében a jelentős módosítások tekintetében a 2021. február 26. előtt kiadott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjainak, illetve a 748/2012/EU rendelet 4. cikkével összhangban jóváhagyottnak tekintett jelentős módosítások jogosultjainak segíteniük kell a 26.370 a) pont ii. alpontjának való megfelelésre kötelezett üzemben tartókat oly módon, hogy kezelik az érintett módosítások és a módosításokon végzett javítások által a repülőgép szerkezetére gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, továbbá meg kell felelniük a 26.331-26.334 pontban meghatározott követelményeknek.

b) Az a) pont nem alkalmazandó az olyan repülőgépmodelleken végzett jelentős módosításokra és javításokra, amelyek bizonyítványát első alkalommal 2021. február 26. előtt adták ki, amennyiben az adott repülőgépmodell megfelel az alábbi feltételek bármelyikének: i. fel van sorolva az 1. függelék A.1. táblázatában; ii. 2021. február 26. után már nem üzemel; iii. nem rendelkezik engedéllyel arra, hogy teher- vagy utasszállítási polgári légiközlekedési műveleteket végezzen; iv. a kártűrésellenőrzési követelményekkel összhangban lévő korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, feltéve, hogy az üzemeltetés mértéke nem haladja meg a tervezett szolgáltatási cél 75 %-át, és az üzemeltetés elsődlegesen a jóváhagyás jogosultja által kidolgozott gyártási utasítások támogatását szolgálja; v. korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és elsősorban tűzoltásra tervezték.

c) Az a) pont nem alkalmazandó az olyan repülőgépmodelleken végzett jelentős módosításokra és javításokra, amelyek bizonyítványát első alkalommal 2021. február 26. előtt bocsátották ki, amennyiben a módosítás vagy javítás a 2022. augusztus 26-án, illetve ezen időpontot követően üzemben lévő repülőgépekbe nincs beépítve, illetve nem kerül beépítésre.

d) A b) pont ii-v. alpontjában és a c) pontban előírt kivételek csak azt követően alkalmazandók, hogy a módosítási jóváhagyás jogosultja 2022. február 26. előtt benyújtja az Ügynökséghez jóváhagyásra azon módosítások jegyzékét, amelyek érintik az anyagfáradás szempontjából kritikus alapszerkezetet, valamint információkat szolgáltat annak alátámasztására, hogy az egyes módosítások miért kerültek be a jegyzékbe.

26.331 A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok jogosultjaira vonatkozó megfelelési terv

A módosítási jóváhagyások jogosultjainak:

a) a 26.332-26.334 pontban foglalt követelményekkel foglalkozó megfelelési tervet kell kidolgozniuk;

b) az a) pontban említett megfelelési tervet 2021. augusztus 25. előtt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra.

26.332 Az anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezeteket érintő változások azonosítása

a) A módosítási jóváhagyások jogosultjainak: i. felül kell vizsgálniuk a módosításokat, és azonosítaniuk kell azokat, amelyek hatással vannak az anyagfáradási szempontból kritikus alapszerkezetre; ii. az a) pont i. alpontjával összhangban azonosított minden módosítás esetében azonosítaniuk kell azokat az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezeteket, amelyek kapcsolódnak hozzájuk; iii. azonosítaniuk kell az a) pont i. alpontjának megfelelően azonosított változásokat érintő, közzétett javításokat.

b) A 2003. szeptember 1-jén vagy azt követően kiadott módosítási jóváhagyások jogosultjainak össze kell állítaniuk az a) pont i. és ii. alpontjával összhangban azonosított módosítások és anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezetek jegyzékét és azt 2022. február 26. előtt jóváhagyás céljából be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez, és az Ügynökség jóváhagyását követően a jegyzéket elérhetővé kell tenniük az üzemben tartók és azon személyek számára, akiknek meg kell felelniük a 26.370 b) pont ii. alpontjának.

c) A 2003. szeptember 1. előtt kiadott módosítási jóváhagyások jogosultjainak: i. össze kell állítaniuk az a) pont i. alpontjával összhangban azonosított változások jegyzékét és azt 2022. február 26. előtt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra; ii. azon üzemben tartók kérésére, akiknek egy adott módosítás tekintetében meg kell felelniük a 26.370 a) pont ii. alpontjának, azonosítaniuk kell és jegyzékbe kell venniük az anyagfáradás szempontjából kritikus módosított szerkezeteket, és ezen adatokat az üzemben tartó kérésének időpontjától számított 12 hónapon belül be kell nyújtaniuk az Ügynökségnek jóváhagyásra; iii. a c) pont i. alpontja és a c) pont ii. alpontja szerint benyújtott adatok jóváhagyását követően ezeket az adatokat hozzáférhetővé kell tenniük azon személyek és üzemben tartók számára, akiknek vagy amelyeknek meg kell felelniük a 26.370 b) pont ii. alpontjának.

26.333 A 2003. szeptember 1-jén vagy azt követően jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra és az azokat érintő javításokra vonatkozó kártűrési adatok

a) A 2003. szeptember 1-jén vagy azt követően kiadott módosítási jóváhagyások jogosultjainak: i. a 26.332 a) pont i. alpontjával és a 26.332 a) pont iii. alpontjával összhangban azonosított módosítások és közzétett javítások esetében kártűrés-értékelést kell végezniük; ii. meg kell állapítaniuk és dokumentálniuk kell a kapcsolódó kártűrés-ellenőrzéseket, kivéve, ha azokra már sor került;

b) A módosítási jóváhagyások jogosultjainak 2023. február 26. előtt be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra az a) pont i. alpontjával összhangban elvégzett kártűrés-értékelés eredményeképpen kapott kártűrési adatokat, kivéve, ha azokat a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.B.111 pontjának megfelelően már jóváhagyták.

c) A b) ponttól eltérve azon módosítások esetében, amelyek tekintetében a tanúsítási alapban nem szerepel kártűrés-értékelésre vonatkozó követelmény, az a) pontban meghatározott módosítási jóváhagyás jogosultjának az a) pont szerint elvégzett kártűrés-értékelés eredményeképpen kapott kártűrési adatokat az alábbi határidők közül a későbbin belül jóváhagyásra be kell nyújtania az Ügynökségnek: i. mielőtt az a repülőgép, amelybe az adott módosítást bepítették, a 965/2012/EU rendelet ( 2 ) IV. mellékletének (CAT rész) megfelelően megkezdené az üzemelést; vagy ii. 2023. február 26. előtt.

26.334 A 2003. szeptember 1. előtt jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra és egyéb változtatásokra, valamint az ezen változtatásokat érintő javításokra vonatkozó kártűrési adatok

a) Azon üzemben tartók kérésére, akiknek meg kell felelniük a 26.370 a) pont ii. alpontjának, a 2003. szeptember 1-je előtt kiadott módosítási jóváhagyások jogosultjainak: i. a 26.332 a) pont i. és iii. alpontjával összhangban azonosított módosítások és közzétett javítások esetében kártűrés-értékelést kell végezniük; ii. el kell végezniük és dokumentálniuk kell a kapcsolódó kártűrés-ellenőrzéseket, kivéve, ha azokra már sor került;

b) A módosítási jóváhagyások jogosultjainak az a) pont i. alpontja szerint elvégzett értékelés eredményeképpen kapott kártűrési adatokat be kell nyújtaniuk az Ügynökséghez jóváhagyásra: i. a 2023. február 26. előtt beérkezett kérelmek esetében a kérelem kézhezvételétől számított 24 hónapon belül; vagy ii. a 2023. február 26-án vagy azt követően beérkezett kérelmek esetében 2025. február 26. előtt vagy a kérelem kézhezvételétől számított 12 hónapon belül, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

26.370 Folyamatos légialkalmassági feladatok és légijármű-karbantartási program

a) Az 1958. január 1-jén vagy azt követően engedélyezett gázturbinás nagy repülőgépek üzembentartóinak vagy tulajdonosainak biztosítaniuk kell az elöregedett repülőgép-szerkezetek folyamatos légialkalmasságát, és ennek érdekében el kell készíteniük az 1321/2014/EU bizottsági rendelet ( 3 ) I. mellékletének (M. rész) M.A.302 pontjában előírt légijármű-karbantartási programot, amely a következőket tartalmazza: i. a legalább 30 utas szállítására engedélyezett vagy 3 402 kg (7 500 font) súlyt meghaladó hasznos teherbírású repülőgépek esetében egy jóváhagyott, kártűrés-alapú ellenőrzési program; ii. a 965/2012/EU rendelet IV. melléklete (CAT rész) szerint műveletet végző és legalább 30 utas szállítására vagy 3 402 kg-ot (7 500 fontot) meghaladó hasznos teherbírású repülőgépek esetében a javítások és módosítások által az anyagfáradás szempontjából kritikus szerkezetre és az a) pont i. alpontjában előírt ellenőrzésekre gyakorolt esetleges káros hatások kezelésére szolgáló eszköz; iii. a 34 019 kg-ot (75 000 fontot) meghaladó maximális felszállótömegű repülőgépek esetében jóváhagyott évényességi időtartam; iv. korróziómegelőzési és -ellenőrzési program.

b) Az a) pontban említett kötelezettségre a következő határidőket kell alkalmazni: i. a légijármű-karbantartási programot az a) pont i., ii. és iv. alpontjában foglalt követelmények teljesítése érdekében 2024. február 26. előtt vagy a repülőgép üzemeltetésének megkezdése előtt (attól függően, hogy melyik következik be később) felül kell vizsgálni; ii. a légijármű-karbantartási programot az a) pont iii. alpontjában foglalt követelmények teljesítése érdekében 2021. augusztus 26. előtt vagy 6 hónappal az évényességi időtartam közzététele után vagy a repülőgép üzemeltetésének megkezdése előtt (attól függően, hogy melyik következik be később) felül kell vizsgálni;

c) Azon repülőgépmodellek esetében, amelyek bizonyítványát első alkalommal 2021. február 26. előtt adták ki, és: i. amelyek 2024. február 26. után már nem üzemelnek, az a) pont i., ii. és iv. alpontja nem alkalmazandó; ii. amelyek 2021. augusztus 26. után már nem üzemelnek, az a) pont iii. alpontja nem alkalmazandó; iii. amelyek 2021. február 26. előtt kiadott, a kártűrésellenőrzési követelményekkel összhangban lévő korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, az a) pont i., ii. és iv. alpontja nem alkalmazandó, feltéve, hogy az üzemeltetés mértéke nem haladja meg a tervezett szolgáltatási cél 75 %-át, és az üzemeltetés elsődlegesen a jóváhagyás jogosultja által kidolgozott gyártási utasítások támogatását szolgálja.

d) Azokra a repülőgépmodellekre, amelyek 2021. február 26. előtt kiadott korlátozott típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, és amelyeket elsősorban tűzoltásra terveztek, az a) pont i. és ii. alpontja nem alkalmazandó.

C. ALRÉSZ

HELIKOPTEREK

26.400 Tűzoltó készülékek

A nagy helikopterek üzemben tartói biztosítják, hogy az alábbi tűzoltó készülékek ne halon oltóanyaggal üzemeljenek:

a) az egyes mosdók kéztörlők, papírhulladék vagy egyéb hulladék tárolására szolgáló edényeinek beépített tűzoltó készülékei azon nagy helikopterekben, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2020. február 18-án vagy az után állították ki;

b) hordozható tűzoltó készülékek azon nagy helikopterekben, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2019. május 18-án vagy az után állították ki.

26.410 Víz alatt működtetett vésznyitó berendezések

Azon kis helikopterek és nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell, hogy a víz alatt működtetendő valamennyi vésznyitó berendezés el legyen látva a működtetés módját ismertető jelzéssel, valamint sárga és fekete csíkokkal.

26.415 Víz alatti vészkijáratok

a) Azon kis helikopterek és nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell, hogy: 1. az utasok könnyen azonosíthassák az összes víz alatti vészkijárat működtetésének módját annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kijutást vízre szállás vagy felborulás esetén; 2. minden négy utasülésből álló egységnek vagy részegységnek a helikopter mindkét oldalán legyen víz alatti vészkijárata, kivéve, ha a víz alatti vészkijárat elég nagy ahhoz, hogy lehetővé tegye két utas egyidejű kijutását; 3. a 2. pontban említett víz alatti vészkijáratokhoz viszonyítva az utasülések elhelyezése úgy történjen, hogy ha a helikopter felborul, vagy a kabint elárasztja a víz, az utasok ki tudjanak menekülni.

b) Azon "A" kategóriájú kis helikopterek és azon nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell, hogy: 1. vészhelyzetben valamennyi vészkijárat - a hajózó személyzet által használt vészkijáratokat is beleértve - és a víz alatti menekülésre alkalmas minden ajtó, ablak vagy egyéb nyílás működtethető maradjon; 2. rendelkezésre álljon egy olyan automatikus eszköz, amely a világítási körülményektől függetlenül lehetővé teszi a víz alatti vészkijáratok nyílásainak könnyű azonosítását; a jelzéseket úgy kell megtervezni, hogy akkor is láthatók maradjanak, ha a helikopter felborul, vagy az utastér víz alá kerül.

26.420 Vészhelyzeti berendezések víz feletti repüléshez

a) Azon kis helikopterek és nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeknek meg kell felelniük a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.300 pontjában, VI. mellékletének NCC.IDE.H.227 pontjában vagy VIII. mellékletének SPO.IDE.H.199 pontjában foglalt követelményeknek, gondoskodniuk kell arról, hogy minden felfújt mentőtutaj rendelkezzen a helikopter közelében tartására alkalmas eszközzel, valamint olyan kiegészítő eszközzel, melynek segítségével a helikopterhez rögzített felfújt mentőtutajt olyan távolságban lehet tartani, amely nem jelent veszélyt sem a mentőtutajra, sem pedig a fedélzetén tartózkodó személyekre. Abban az esetben, ha a helikopter teljesen elsüllyed, mindkét mentőtutaj-rögzítő eszköznek a helikopter víz alá merülése előtt el kell törnie, még akkor is, ha a mentőtutaj üres.

b) Azon kis helikopterek és nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, gondoskodniuk kell arról, hogy a helikopter fedélzetén tartózkodó minden egyes ülő utas könnyen elérhesse az utasonként egy-egy mentőmellénynek helyt adó tárolókat, kivéve, ha az utasoknak a helikopter fedélzetén mindig mentőmellényt kell viselniük.

26.425 A támogatott tengeri viszonyokra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása

a) A kis helikopterre vagy nagy helikopterre kiállított típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának gondoskodnia kell arról, hogy a forgószárnyas légi jármű repülési kézikönyve (RFM) tartalmazza a borulásállóság szempontjából támogatott tengeri viszonyokra vonatkozó, valamint a vízreszállási jóváhagyásra és a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszerre vonatkozó összes egyéb kapcsolódó információt, és az minden üzemben tartó számára rendelkezésére álljon.

b) A kis helikopterre vagy nagy helikopterre felszerelt, vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványa jogosultjának gondoskodnia kell arról, hogy az RFM tartalmazza a borulásállóság szempontjából támogatott tengeri viszonyokra vonatkozó, valamint a vízreszállási jóváhagyásra és a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszerre vonatkozó összes egyéb kapcsolódó információt, és az minden üzemben tartó számára rendelkezésére álljon.

26.430 A vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer károsodással szembeni ellenállása

a) Azon kis helikopterek vagy nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyek első egyedi légialkalmassági bizonyítványát 2025. augusztus 9-én vagy az után állították ki, és amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a helikopteren vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer van elhelyezve, akkor az említett rendszer vízbecsapódásból eredő esetleges károsodása a rendszer tervezésének köszönhetően a lehető legkisebb hatást gyakorolja a rendszer sikeres aktiválására és a lebegés fenntartására.

b) Azon kis helikopterek vagy nagy helikopterek üzemben tartóinak, amelyeken első alkalommal 2025. augusztus 9-én vagy az után felszerelt, vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer van elhelyezve, és amelyeknek a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell, hogy a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer vízbecsapódásból eredő esetleges károsodása a rendszer tervezésének köszönhetően a lehető legkisebb hatást gyakorolja a rendszer sikeres aktiválására és a lebegés fenntartására.

26.431 A vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer kialakítása robusztusságának meghatározása

a) Azon kis helikopterek és nagy helikopterek üzemben tartói, amelyeket a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.IDE.H.320 a) pontja értelmében úgy kell tervezni, hogy képesek legyenek leszállni a vízre, vagy amelyeknek vízreszállási jóváhagyással kell rendelkezniük, kérhetik a b) pontban említett személytől a c) pontban említett szolgáltatások nyújtását, amennyiben mindkét alábbi feltétel teljesül: 1. az üzemben tartónak igazolnia kell az e melléklet 26.430 pontjának való megfelelést; 2. az adott helikopter típusalkalmassági bizonyítványának vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványának részeként nem igazolták a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer vízbecsapódás esetén tapasztalható robusztusságát.

b) A c) pontban említett szolgáltatásokat a következő személyek nyújtják: 1. amennyiben a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer a típusterv részét képezi, a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja; 2. amennyiben a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszert kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tanúsítja, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja.

c) A b) pontban említett személy: 1. megállapítja, hogy a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer vízbecsapódásból eredő esetleges károsodása a lehető legkisebb hatást gyakorolja a rendszer sikeres aktiválására és a lebegés fenntartására; 2. megállapítja, hogy a c) 1. pontban említett hatásokat figyelembe vették a vészhelyzetben lebegést biztosító rendszer tervezése során; 3. értékelést nyújt be az üzemben tartónak.

1. függelék

Az I. melléklet (26. rész) bizonyos rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó repülőgépmodellek jegyzéke

A.1. táblázat

A típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjaTípusModellekGyártói sorozatszámAz I. melléklet (26. rész) NEM alkalmazandó rendelkezései
The Boeing Company707Mind26.301–26.334
The Boeing Company720Mind26.301–26.334
The Boeing CompanyDC-10DC-10-10
DC-10-30
DC-10-30F
Mind26.301–26.334
The Boeing CompanyDC-8Mind26.301–26.334
The Boeing CompanyDC-9DC-9-11,
DC-9-12,
DC-9-13,
DC-9-14,
DC-9-15,
DC-9-15F,
DC-9-21,
DC-9-31,
DC-9-32,
DC-9-32 (VC-9C),
DC-9-32F,
DC-9-32F (C-9A, C-9B),
DC-9-33F,
DC-9-34,
DC-9-34F,
DC-9-41,
DC-9-51
Mind26.301–26.334
The Boeing CompanyMD-90MD-90-30Mind26.301–26.334
FOKKER SERVICES B.V.F27100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 jelzésűekMind26.301–26.334
FOKKER SERVICES B.V.F281000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000 jelzésűekMind26.301–26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.G-159G-159 (Gulfstream I)Mind26.301–26.334
GULFSTREAM AEROSPACE CORP.G-II_III_IV_VG-1159A (GIII)
G-1159B (GIIB)
G-1159 (GII)
Mind26.301–26.334
KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.CONVAIR 340/440440Mind26.301–26.334
LEARJET INC.Learjet 24/25/31/36/35/55/6024, 24A, 24B, 24B-A, 24D,24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25FMind26.301–26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION1329Mind26.301–26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION188Mind26.301–26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATION382382, 382B, 382E, 382F, 382GMind26.301–26.334
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONL-1011Mind26.301–26.334
PT. DIRGANTARA INDONESIACN-235Mind26.301–26.334
SABRELINER CORPORATIONNA-265NA-265-65Mind26.301–26.334
VIKING AIR LIMITEDSD3SD3-30
Sherpa
SD3 Sherpa
Mind26.301–26.334
VIKING AIR LIMITEDDHC-7Mind26.301–26.334
VIKING AIR LIMITEDCL-215CL-215-6B11Mind26.301–26.334
TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANYTU-204204-120CEMind26.301–26.334
AIRBUSA320 sorozatA320-251N, A320-271N10033, 10242, 10281 és 1036026.60
AIRBUSA321 sorozatA321-271NX10257, 10371 és 1039126.60
AIRBUSA330 sorozatA330-243, A330-9411844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008 és 201126.60
ATR-GIE Avions de Transport RégionalIEC 72 sorozatATR72-212A1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 166126.60
The Boeing Company737 sorozat737-8 és 737-943299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798, 43799, 43917,
43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973,
43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057,
60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150
26.60
GULFSTREAM AEROSPACE LP.Gulfstream G100 sorozat1125 Astra
1125 Astra SP
G100/Astra SPX
Mind26.157
GULFSTREAM AEROSPACE LP.Gulfstream G100 sorozatGulfstream G150Mind26.157
GULFSTREAM AEROSPACE LP.GALAXY G200 sorozatGulfstream 200/GalaxyMind26.157
TEXTRON AVIATION INC.650 sorozat650Mind26.157
TEXTRON AVIATION INC.Cessna 500/550/S550/560/560XL sorozat500
550
560
560XL
S550
Mind26.157
TEXTRON AVIATION INC.Hawker sorozatBAe.125 sorozat
Hawker 750
Hawker 800XP
Mind26.157
TEXTRON AVIATION INC.CESSNA 750 (Citation X) sorozat750Mind26.157

II. MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet III. mellékletében az ORO.AOC.100 pont c) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. megfelel a 216/2008/EK rendelet IV. melléklete, e melléklet (ORO rész), e rendelet IV. melléklete (CAT rész) és V. melléklete (SPA rész), valamint az (EU) 2015/640 rendelet ( *1 ) I. melléklete (26. rész) előírásainak;

( 1 ) A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

( 2 ) A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

( *1 ) A Bizottság 2015. április 23-i (EU) 2015/640 rendelete adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.)."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0640 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0640&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R0640-20230826 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R0640-20230826&locale=hu

Tartalomjegyzék