32006D1009[1]

2006/1009/EK: A Bizottság határozata ( 2006. december 22. ) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 6895. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2006) 6895. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/1009/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK bizottsági rendelet (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a dimetenamid.

(3) A dimetenamid esetében a bejelentő által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletek előírásaival összhangban értékelték. Ezen rendeletek továbbá kijelölik azokat a referens tagállamokat, amelyeknek a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban be kell nyújtaniuk az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a vonatkozó értékelő jelentéseket és ajánlásokat. A dimetenamid esetében a referens tagállam Németország volt, az összes vonatkozó információt pedig 2003. október 16-án nyújtották be.

(4) A tagállamok és az EFSA szakmai értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, majd 2005. december 15-én a dimetenamid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták e jelentést, majd a Bizottság dimetenamidról szóló felülvizsgálati jelentéseként 2006. május 23-án véglegesítették.

(5) E hatóanyag értékelése során számos aggály is felmerült. Az aggály kiterjedt e hatóanyagnak a környezetben bekövetkező sorsára és környezetben való viselkedésére, mert a beazonosíthatatlan, talajleromláshoz vezető komponensek képződése miatt szennyeződhet a talajvíz, aminek következtében a csurgalékvíz éves átlagos koncentrációja 0,1μg/l-nél magasabb lehet. A fogyasztói kockázatértékelést továbbá nem tudták véglegesíteni a fent említett bomlástermékekre vonatkozó adatok hiányában.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy tegye meg a szakértői értékelés eredményeivel, illetve a hatóanyag további támogatására vagy ellenzésére vonatkozó szándékaival kapcsolatos észrevételeit. A bejelentő megtette észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és megvizsgált információk alapján végzett értékelések nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a dimetenamidot tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) A dimetenamid ezért nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a dimetenamidot tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket az előírt időszakon belül visszavonják, azokat ne hosszabbítsák meg, valamint hogy az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A tagállamok által a dimetenamidot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására engedélyezett türelmi időt legfeljebb 12 hónapos időszakra kell korlátozni annak érdekében, hogy a meglévő készleteket még legfeljebb egy további termesztési időszak során fel lehessen használni.

(10) Ez a határozat nem sérti a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv (5) keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi időpontban esetlegesen hozott bizottsági intézkedéseket.

(11) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a dimetenamidnak a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A dimetenamid nem kerül hatóanyagként felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a dimetenamidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit 2007. június 22-ig visszavonják;

b) 2006. december 28-tól a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében biztosított eltérés alapján dimetenamidot tartalmazó növényvédő szerre nem adnak ki, illetve nem újítanak meg engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2008. június 22-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/136/EK bizottsági irányelvvel (HL L 349., 2006.12.12., 42. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) Az EFSA tudományos jelentése (2005) 53, 1-78. o., A dimetenamid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetés.

(5) HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D1009 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D1009&locale=hu