31999R1264[1]

A Tanács 1264/1999/Ek Rendelete (1999. június 21.) a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet módosításáról

A Tanács 1264/1999/EK rendelete

(1999. június 21.)

a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló 1164/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

(1) mivel az 1164/94/EK rendelet [5] 16. cikkének (1) bekezdése alapján a Tanácsnak az említett rendeletet 1999. december 31-e előtt felül kell vizsgálnia;

(2) mivel a Kohéziós Alap 1994-ben megállapított alapelveinek 2006-ig továbbra is szabályozniuk kell az Alap tevékenységét, bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van továbbfejlesztésükre;

(3) mivel, bár a közös valuta, az euró hatással lesz a Közösség makrogazdasági helyzetére, nem fogja megszüntetni annak a szükségességét, hogy a kedvezményezett országok támogathatóságát a bruttó nemzeti termék alapján állapítsák meg;

(4) mivel az euróövezetben résztvevő valamennyi tagállamnak olyan stabilitási programot kell benyújtania a Tanácsnak, amelyben különösen a költségvetési egyensúlyhoz közeli helyzetet vagy költségvetési többlet elérésére vonatkozó középtávú célt határoz meg;

(5) mivel az 1692/96/EK határozattal [6] az Európai Parlament és a Tanács a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokat fogadott el;

(6) mivel az (1999. január 1-jétől 2001. december 31-ig tartó) átmeneti időszakban az euróra történő minden hivatkozást főszabály szerint az euróra, mint az euró bevezetéséről szóló 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet 2. cikkének második mondata [7] szerinti monetáris egységre történő hivatkozásként is kell értelmezni;

(7) mivel, figyelembe véve a tényleges konvergencia felé tartó folyamatos előrehaladást, és azt az új makrogazdasági feltételrendszert, amelyben a Kohéziós Alap jelenleg működik, az euróövezetben részt vevő tagállamok számára nyújtott támogatás általános elosztását az országos prosperitásnak a megelőző időszakban elért növekedéséhez kell igazítani;

(8) mivel a költségvetési pozíciók felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és koordinációjának megerősítésére irányuló eljárásokat az 1466/97/EK [8] rendelet határozta meg;

(9) mivel a közszektor kölcsönfelvételi szükségleteire, a bruttó hazai termékre és a bruttó nemzeti termékre vonatkozó előzetes és végleges adatokat a 2223/96/EK rendelettel [9] létrehozott integrált nemzeti számlák európai rendszere szabályainak megfelelően kell összeállítani;

(10) mivel az amszterdami Európai Tanács 1997. június 17-i ülésén elfogadott, a Stabilitási és növekedési paktumról szóló állásfoglalás [10] meghatározza a tagállamok, a Bizottság és a Tanács szerepét;

(11) mivel a nagymértékű támogatás elvének fenntartása mellett, a Bizottságnak támogatnia kell az egyéb finanszírozási források keresését, különösen a kedvezményezett tagállamok azirányú erőfeszítéseit, hogy a finanszírozás magánforrásainak nagyobb mértékű felhasználása ösztönzésével a legnagyobb mértékben növeljék az Alapból származó források kiegyenlítő hatását; mivel a támogatás mértékét az Alapból származó források kiegyenlítő hatásának javítása és a projekt megtérülési mértékének fokozottabb figyelembevétele érdekében esetenként eltérően kell megállapítani; mivel az Alap által finanszírozott tevékenységek esetében a Szerződés 174. cikkében megállapított, "a szennyező fizet" elvét alkalmazni kell;

(12) mivel a tagállamoknak a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó felelősségét világosan meg kell állapítani;

(13) mivel rendelkezni kell a folyamatban lévő tevékenységek finanszírozásának folyamatosságáról és e tevékenységeknek az új előírásokhoz történő igazításáról;

(14) mivel ennek megfelelően az 1164/94/EK rendeletet módosítani kell,

mivel, a gazdasági konvergenciakritériumra tekintettel, a jelenlegi makrogazdasági feltételrendszert továbbra is alkalmazni fogják; mivel, ennek megfelelően, az Alap nem finanszírozhat új projektet vagy új projektszakaszt egy olyan tagállamban, amely esetében a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján minősített többséggel eljárva megállapítja, hogy az nem tartotta tiszteletben a Stabilitási és növekedési paktumot;

mivel a túlzott költségvetési hiány esetében alkalmazandó, a túlzott költségvetési hiány meggátlását célzó és bekövetkezése esetére pedig gyors korrekciót elősegítő eljárás felgyorsítására és pontosítására vonatkozó rendelkezéseket az 1467/97/EK tanácsi rendelet [*] HL L 209., 1997.8.2., 6. o. tartalmazza;

mivel bármely tagállam számára a Kohéziós Alapból e rendelet alapján nyújtott összes éves átutalás, a strukturális alapokból nyújtott támogatással összesítve, nem haladhatja meg a nemzeti abszorpciós kapacitástól függő általános felső határt;

mivel, a gazdasági konvergenciának a Szerződés 104. cikkében meghatározott kritériumai teljesítése, és a költségvetési hiány megfelelő kezelésének szükségessége mellett, a pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó feltételrendszer bizonyos formájáról kell rendelkezni; mivel, ezzel összefüggésben, a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését is értékelni kell, kellő figyelemmel az Európai Tanács 1997. június 17-i, a Stabilitási és növekedési paktumról szóló állásfoglalásában [*] HL C 236., 1997.8.2., 1. o. elfogadott iránymutatásokra, és mivel a túlzott költségvetési hiány fogalmát az említett állásfoglalás tükrében kell értelmezni; mivel a makrogazdasági feltételrendszert valamennyi részt vevő tagállam tekintetében az euró stabilitására vonatkozó felelősségének figyelembevételével kell értékelni;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1164/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a) a korábbi hatodik preambulumbekezdés után a preambulum a következő bekezdéssel egészül ki:

"mivel, a gazdasági konvergenciakritériumra tekintettel, a jelenlegi makrogazdasági feltételrendszert továbbra is alkalmazni fogják; mivel, ennek megfelelően, az Alap nem finanszírozhat új projektet vagy új projektszakaszt egy olyan tagállamban, amely esetében a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján minősített többséggel eljárva megállapítja, hogy az nem tartotta tiszteletben a Stabilitási és növekedési paktumot;";

b) az új hetedik preambulumbekezdés után a preambulum a következő bekezdéssel egészül ki:

"mivel a túlzott költségvetési hiány esetében alkalmazandó, a túlzott költségvetési hiány meggátlását célzó és bekövetkezése esetére pedig gyors korrekciót elősegítő eljárás felgyorsítására és pontosítására vonatkozó rendelkezéseket az 1467/97/EK tanácsi rendelet [*] HL L 209., 1997.8.2., 6. o. tartalmazza;"

c) a korábbi (20) preambulumbekezdés után a preambulum a következő bekezdéssel egészül ki:

"mivel bármely tagállam számára a Kohéziós Alapból e rendelet alapján nyújtott összes éves átutalás, a strukturális alapokból nyújtott támogatással összesítve, nem haladhatja meg a nemzeti abszorpciós kapacitástól függő általános felső határt;";

d) a korábbi huszonegyedik preambulumbekezdés számozása huszonnegyedik preambulumbekezdésre változik, és szövege a következő:

"mivel, a gazdasági konvergenciának a Szerződés 104. cikkében meghatározott kritériumai teljesítése, és a költségvetési hiány megfelelő kezelésének szükségessége mellett, a pénzügyi támogatás odaítélésére vonatkozó feltételrendszer bizonyos formájáról kell rendelkezni; mivel, ezzel összefüggésben, a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését is értékelni kell, kellő figyelemmel az Európai Tanács 1997. június 17-i, a Stabilitási és növekedési paktumról szóló állásfoglalásában [*] HL C 236., 1997.8.2., 1. o. elfogadott iránymutatásokra, és mivel a túlzott költségvetési hiány fogalmát az említett állásfoglalás tükrében kell értelmezni; mivel a makrogazdasági feltételrendszert valamennyi részt vevő tagállam tekintetében az euró stabilitására vonatkozó felelősségének figyelembevételével kell értékelni;"

2. A 2. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kedvezményezett tagállamok 2000. január 1-jétől az Alapból akkor jogosultak támogatásra, ha bevezettek egy, az 1466/97/EK tanácsi rendelet 3. és 7. cikkében [*] HL L 209., 1997.8.2., 2. o előírt programot.

Az (1) bekezdésben említett GNP-kritériumnak megfelelő négy tagállam Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország.

2003 vége előtt, a 2000 és 2002 közötti időszak közösségi adataiból kiszámolt, egy főre jutó GNP alapján a (3) bekezdésben előírt félidős értékelést kell készíteni."

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben

i. az első francia bekezdésből az "ötödik" szót el kell hagyni;

ii. a második francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"- a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztéséről szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban [*] HL L 228., 1996.9.9, 1. o. elfogadott iránymutatások keretén belül meghatározott, és a tagállamok által támogatott közös érdekű közlekedési infrastrukturális projektek."

b) a (2) bekezdés második francia bekezdése a következőképpen módosul:

i. a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"technikai támogatási intézkedésekre, beleértve a reklám- és tájékoztató kampányokat, különösen:";

ii. a b) pontban a "felügyeletéhez" szó után az "ellenőrzéséhez" szót kell beilleszteni.

4. A 4. cikk a következő harmadik, negyedik és ötödik bekezdéssel egészül ki:

"2000. január 1-jétől, a 2000-től 2006-ig terjedő időszakban kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló összes forrás 1999. évi árakon számítva 18 milliárd euró.

2000 : 2,615 milliárd euró,

2001 : 2,615 milliárd euró,

2002 : 2,615 milliárd euró,

2003 : 2,615 milliárd euró,

2004 : 2,515 milliárd euró,

2005 : 2,515 milliárd euró,

2006 : 2,510 milliárd euró.

Ha egy tagállam elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a Kohéziós Alap forrásait megfelelően csökkenteni kell."

5. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

Indikatív felosztás

Pontos és objektív kritériumok, elsősorban a népesség száma, az országos prosperitás előző időszakban elért növekedését figyelembevéve az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP), és az ország területe alapján kell elkészíteni az Alap összes forrásának indikatív felosztását; ebben olyan egyéb társadalmi-gazdasági tényezőket is figyelembe kell venni, mint a közlekedési infrastruktúra hiányosságai.

Az összes forrásnak az e feltételek alkalmazásából következő indikatív felosztását az I. melléklet tartalmazza.

A Kohéziós Alapból e rendelet alapján nyújtott összes éves támogatás, a strukturális alapokból származó támogatással összesítve, nem haladhatja meg a nemzeti GDP 4 %-át."

6. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Feltételes támogatás

(1) Abban az esetben, ha a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján minősített többséggel eljárva, megállapítja, hogy egy tagállam e rendelet alkalmazása során nem hajtotta végre a 2. cikk (4) bekezdésében említett programot oly módon, hogy a túlzott költségvetési hiányt elkerülje, nem lehet az adott tagállam számára új projektet, illetve jelentős projektek esetében új projektszakaszt az Alapból finanszírozni.

A finanszírozás felfüggesztése megszűnik, ha a Tanács, ugyanazon feltételek mellett eljárva, megállapítja, hogy az érintett tagállam intézkedett az említett programnak a túlzott költségvetési hiányt elkerülő módon történő végrehajtása végett.

(2) Kivételesen, ha egy projekt egynél több tagállamot érint közvetlenül, a Tanács, a Bizottság ajánlása alapján, minősített többséggel eljárva határozhat úgy, hogy elhalasztja a finanszírozás felfüggesztését."

7. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a második albekezdés helyébe a következő lép:

"2000. január 1-jétől azonban, az érintett tagállam együttműködésével, ez a mérték a projektek által eredményezett becsült bevételeknek és "a szennyező fizet"; elve alkalmazásának figyelembe vétele nyomán csökkenhető.";

ii. a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"E célból a Bizottság támogatja a kedvezményezett tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a magánszférából származó pénzügyi források nagyobb mértékű felhasználásának ösztönzése révén maximalizálják az Alap forrásainak kiegyenlítő hatását.";

b) a (2) bekezdésben a "számításának alapjául szolgáló kiadási" szavakat el kell hagyni.

8. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdésben az "ECU" helyébe "euró" lép;

b) a (4) bekezdésben a "hatás" szó előtt a "lehetséges" szót el kell hagyni;

c) az (5) bekezdés harmadik francia bekezdésében a "környezetre" szó után a "beleértve" a szennyező fizet "elvét" szövegrészt kell beilleszteni.

9. A 11. cikk a következőképpen módosul:

az (5) bekezdésben az "ECU" helyébe "euró" lép.

10. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Bizottságnak a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségét nem sértve, a projektek pénzügyi ellenőrzéséért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E célból a tagállamok a következő intézkedéseket teszik:

a) meggyőződnek arról, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszert oly módon hozták létre és oly módon működtetik, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása biztosított legyen;

b) e rendszerek leírását a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

c) biztosítják a projekteknek minden irányadó közösségi szabállyal összhangban történő irányítását, és a rendelkezésükre bocsátott alapoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban történő felhasználását;

d) igazolják, hogy a Bizottságnak bemutatott kiadási nyilatkozatok pontosak, továbbá garantálják, hogy azok ellenőrzésre alkalmas bizonylatok által alátámasztott számviteli rendszerből származnak;

e) megelőzik és feltárják a szabálytalanságokat, ezekről a szabályoknak megfelelően értesítik a Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot az államigazgatási és a peres eljárások előrehaladásáról. Ezzel összefüggésben a tagállamok és a Bizottság megteszik a szükséges lépéseket a kölcsönösen közölt adatok bizalmas kezelésének biztosítására;

f) minden projekt, projektszakasz, illetve projektcsoport befejezésekor egy, a kijelölt hatóságtól függetlenül működő személy, illetve intézmény által készített nyilatkozatot juttatnak el a Bizottsághoz. Ez a nyilatkozat összegzi az előző évek során végzett vizsgálatokból levont következtetéseket, valamint elbírálja a záró kifizetés iránti kérelem érvényességét, továbbá a záró igazolásban szereplő kiadások jogszerűségét ésszabályszerűségét. A tagállamok ehhez a nyilatkozathoz, ha szükségesnek tartják, saját véleményt csatolhatnak;

g) együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi alapoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban történő felhasználását;

h) behajtanak minden, feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget, és adott esetben késedelmes kifizetés miatt késedelmi kamatot követelnek.

(2) A Bizottság a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó hatásköre alapján biztosítja, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása érdekében a tagállamok zavartalanul működő irányítási és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezzenek.

E célból, a tagállamok által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel, és közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatok sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai, az adott tagállammal a II. melléklet G. cikkének (1) bekezdésében ismertetett együttműködés keretében elfogadott szabályok szerint, legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett, helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést, az Alap által finanszírozott projektekkel, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatban. A Bizottság a szükséges segítség megszerzése érdekében az ellenőrzésről értesíti az érintett tagállamot. Az érintett tagállam köztisztviselői, illetve közalkalmazottai az ilyen ellenőrzésben részt vehetnek.

A Bizottság kérheti az érintett tagállamtól, hogy végezzen helyszíni ellenőrzést egy vagy több ügylet szabályszerűségének vizsgálata céljából. A Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai az ilyen ellenőrzésben részt vehetnek.";

b) a (4) bekezdést el kell hagyni, az (5) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik.

11. A 16. cikk (1) bekezdésében az "1999 vége előtt" szövegrész helyébe a "legkésőbb 2006. december 31-ig" szövegrész lép.

12. Az I. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

I. MELLÉKLET

A Kohéziós Alap összes forrásának indikatív felosztása a kedvezményezett tagállamok között

Spanyolország : a teljes összeg 61-63,5 %-a

Görögország : a teljes összeg 16-18 %-a

Írország : a teljes összeg 2-6 %-a

Portugália : a teljes összeg 16-18 %-a.

2. cikk

Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott kérelmek érvényesek maradnak, feltéve, hogy azokat e rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül a módosított 1164/94/EK rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében szükség szerint kiegészítik.

3. cikk

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Verheugen

[1] HL L 159., 1998.5.26., 7. o.

[2] 1999. május 6-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban mégnem tették közzé).

[3] HL C 407., 1998.12.28., 74. o.

[4] HL C 51., 1999.2.22., 10. o.

[5] HL L 130., 1994.5.25., 1. o.

[6] HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

[7] HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

[8] HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

[9] HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A 448/98/EK rendelettel (HL L 58., 1998.2.27, 1. o.) módosított rendelet.

[10] HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1264 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1264&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék