Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32010R0080[1]

A Bizottság 80/2010/EU rendelete ( 2010. január 28. ) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 80/2010/EU RENDELETE

(2010. január 28.)

az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: IPA-rendelet) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az IPA-rendelet végrehajtásának részletes szabályait.

(2) Az IPA-rendelet alkalmazásának első évei során szerzett tapasztalatok fényében szükségesnek tűnt a 718/2007/EK rendeletet részlegesen felülvizsgálni néhány következetlenség és hibás kereszthivatkozás eltávolítása, egyes cikkek szövegének világosabbá tétele és egyes konkrét rendelkezések módosítása érdekében, mely módosítások az eszköz koherensebb, hatékonyabb és eredményesebb végrehajtását hivatottak szolgálni.

(3) Még világosabbá kell tenni azt, hogy a közös rendelkezéseket milyen esetekben kell az IPA különböző alkotóelemeire vonatkozó különös rendelkezéseknek alávetni. A támogatás értékelésére vonatkozó rendelkezéseket összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4) előírásaival, biztosítva egyúttal az IPA valamennyi alkotóelemére vonatkozó közös rendelkezések és az IPA egyedi alkotóelemeire vonatkozó különös rendelkezések jobb összhangját.

(4) Az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelemre vonatkozó különös rendelkezéseknek jobban kell tükrözniük az IPA-rendelet rendelkezéseit, nevezetesen az IPA-rendelet I. mellékletében felsorolt országok számára nyújtandó támogatás területeire és a támogatások többéves és éves programozásának lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket. Az IPA alkotóelemei közötti koherens megközelítés biztosítása érdekében, valamint a regionális fejlesztési alkotóelem keretében végrehajtandó beruházásokra vonatkozó támogatásintenzitás felülvizsgált mértékével való összhang biztosítása érdekében a beruházási műveletek esetében nyújtható közösségi támogatás mértékét továbbá a támogatható kiadások 85 %-ára kell emelni.

(5) A határokon átnyúló együttműködési alkotóelemre vonatkozó különös rendelkezések körében, nevezetesen a kedvezményezett országok és a tagállamok közötti határokon átnyúló programok esetében szükségesnek tűnik jelentősen növelni a Bizottság által végrehajtott kifizetések fogadására a részt vevő országok által kijelölt szervezet számára fizetett előfinanszírozás összegét.

(6) A regionális fejlesztési, a humánerőforrás-fejlesztési és a vidékfejlesztési alkotóelemre vonatkozó egyes különös rendelkezéseket még inkább össze kell hangolni a strukturális és kohéziós alapokra és a vidékfejlesztési alapokra vonatkozó szabályokkal, amelyeknek ezek az alkotóelemek előfutárait képezik.

(7) Az e rendeletben megállapított rendelkezések összhangban állnak az IPA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 718/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) indikatív viszonyítási pontokat és határidőket tartalmazó útiterv kedvezményezett ország általi készítésére és rendszeres frissítésére vonatkozó rendelkezések abból a célból, hogy elérhető legyen a 14. és 18. cikkben említett, a Bizottság előzetes ellenőrzése nélküli decentralizáció; ezekre a rendelkezésekre csak azon alkotóelemek vagy programok esetében van szükség, amelyek esetében az irányítási hatáskörök Bizottság általi átruházásáról szóló, 14. cikkben említett bizottsági határozat a Bizottság által végrehajtandó előzetes ellenőrzést ír elő."

2. A 31. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"31. cikk

Különleges szervezetek

A szervezetek és hatóságok által a 21. cikk szerint meghatározott általános kereten belül a 28. cikkben leírt feladatok csoportosíthatók, és a kinevezett lebonyolító szervezeten belüli vagy kívüli különleges szervezetekre oszthatók ki. Ez a csoportosítás és kiosztás tiszteletben tartja a feladatok 1605/2002/EK, Euratom rendeletben előírt elkülönítését, és biztosítja, hogy az említett cikkben leírt feladatokért való végső felelősség a kinevezett lebonyolító szervezetnél maradjon. Az ilyen szervezetet írásbeli megállapodásban kell hivatalossá tenni, és vonatkozik rá a nemzeti programengedélyező általi akkreditáció, valamint az irányítás Bizottság általi átruházása."

3. A 34. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az ajánlattételi felhívások vagy pályázati felhívások meghirdetése is támogatható lehet az igazgatás induló átruházása előtt és 2007. január 1. után, feltéve, hogy az igazgatás induló átruházása az érintett műveletekbe vagy felhívásokba beiktatott fenntartási záradékban meghatározott határidőn belül megtörténik, valamint - a vidékfejlesztési alkotóelem kivételével - az érintett dokumentumokat a Bizottság előzetesen jóváhagyja. Az érintett ajánlattételi felhívásokat vagy pályázati felhívásokat az igazgatás átruházásáról szóló határozattól függően törölni vagy módosítani lehet."

b) A (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben az egyes IPA-alkotóelemekre vonatkozó különös rendelkezések másként nem rendelkeznek, a következő kiadások nem támogathatók az IPA-rendelet alapján:".

4. A 35. cikk (3) bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a vidékfejlesztési alkotóelem."

5. A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"36. cikk

A kamat tulajdonjoga

Decentralizált irányítás esetében a nemzeti alap által nyitott, az alkotóelemekhez tartozó euroszámlákon keletkezett valamennyi kamat a kedvezményezett ország tulajdona marad. Valamely program Közösség általi finanszírozásából keletkező bármilyen kamatot - amelyet a tagállam számára közpénzből nyújtott nemzeti hozzájárulási forrásnak kell tekinteni - kizárólag e program számára kell elkönyvelni, és a program végső lezárásakor be kell jelenteni a Bizottságnak."

6. A 37. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Amennyiben az egyes IPA-alkotóelemekre vonatkozó különös rendelkezések másként nem rendelkeznek, a különféle IPA-alkotóelemek alapján támogatásban részesülő valamennyi művelethez nemzeti és közösségi hozzájárulás szükséges."

7. A 40. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A tagállam által benyújtott programban megállapított összegeket, az igazolt kiadáskimutatásokat, a kifizetési kérelmeket, valamint a végrehajtási jelentésekben említett kiadásokat euróban kell megadni. A kedvezményezett országok a nemzeti fizetőeszközben felmerült kiadásokat az abban a hónapban a Bizottság által meghatározott euroátváltási árfolyam felhasználásával számítják át euróra, amelyikben a nemzeti alap vagy az érintett lebonyolító szervezet számláján a költséget elkönyvelte."

8. A 47. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a Bizottság visszavonja a záróegyenlegre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalást."

9. Az 50. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a műveletekben vagy programokban szabálytalanságot vagy hanyagságot tárnak fel, a szabálytalanságok kivizsgálásért az elsődleges felelősséget viselő nemzeti programengedélyező elvégzi a pénzügyi kiigazításokat, az adott műveletekhez vagy programokhoz a közösségi hozzájárulás részben vagy egészben történő megszüntetésével. A nemzeti programengedélyezőnek figyelembe kell vennie a szabálytalanságok jellegét és súlyát, valamint a közösségi hozzájárulást ért pénzügyi veszteséget."

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Szabálytalanság esetén a nemzeti programengedélyező visszatérítteti a végső kedvezményezettnek kifizetett közösségi hozzájárulást, a nemzeti visszatéríttetési eljárásokkal összhangban."

10. Az 57. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az 5. cikkben leírt többéves indikatív tervezési dokumentumokra a Bizottság által végzett előzetes értékelés vonatkozik."

b) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A programokat az adott esettől függően előzetes, valamint közbenső és/vagy utólagos értékelésnek kell alávetni összhangban az egyes IPA-alkotóelemekre megállapított, e rendelet II. részében meghatározott különös rendelkezésekkel, valamint a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 21. cikkével."

c) Az (5) és a (6) bekezdést el kell hagyni.

d) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az értékelések eredményeit a programozási és végrehajtási ciklusban figyelembe kell venni."

11. Az 58. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Decentralizált igazgatás esetében a kedvezményezett ország a nemzeti IPA-koordinátorral és a Bizottsággal egyetértésben az első finanszírozási megállapodás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül létrehozza az IPA támogatásfelügyeleti bizottságot annak érdekében, hogy biztosítsa az IPA-alkotóelemek végrehajtásának koherenciáját és összehangolását."

12. Az 59. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az IPA támogatásfelügyeleti bizottságot az IPA-alkotóelemek keretében a II. részben megállapított különös rendelkezésekkel összhangban az első finanszírozási megállapodás hatálybalépését követő hat hónapon belül létrehozott ágazati támogatásfelügyeleti bizottságok segítik. Az ágazati támogatásfelügyeleti bizottságok programokhoz vagy alkotóelemekhez kapcsolódnak. Adott esetben e bizottságokban a civil társadalom képviselői is részt vehetnek."

13. A 60. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"60. cikk

Monitoring centralizált és közös igazgatás esetében

Centralizált és közös igazgatás esetében a Bizottság megtehet minden olyan intézkedést, amelyet az érintett programok felügyelete érdekében szükségesnek tart. Közös igazgatás esetében ezeket az intézkedéseket csak az érintett nemzetközi szervezettel (szervezetekkel) közösen lehet megtenni. A monitoringtevékenységekben részt vehet a nemzeti IPA-koordinátor."

14. A 62. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Decentralizált igazgatás esetében a lebonyolító szervezetek felelnek a végső kedvezményezettek listája, a műveletek megnevezése és a műveletekre kiosztott közösségi pénzeszközök összege nyilvánosságra hozatalának megszervezéséért. Biztosítják, hogy a végső kedvezményezett tájékoztatást kapjon arról, hogy a támogatás elfogadása egyben annak elfogadása is, hogy a végső kedvezményezett szerepel a végső kedvezményezettek nyilvánosságra hozott listáján. Az e listában szereplő valamennyi személyes adatot a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) követelményeinek megfelelően kell feldolgozni.

15. A 64. cikkben a (2) bekezdés vége a következő szöveggel egészül ki:

"Eseti alapon a Bizottság a fenti területekre támogatást nyújthat ezen alkotóelem körében az IPA-rendelet I. mellékletében felsorolt olyan kedvezményezett országok számára is, amelyekre még nem ruháztak át irányítási hatásköröket a 14. cikk értelmében."

16. A 66. cikk (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

"c) a támogatás végső kedvezményezettje által igényelt bankgaranciához vagy hasonló biztosítékhoz kapcsolódó költségek."

17. A 67. cikk (2) bekezdésében szereplő "75 %" helyébe mindkét helyen "85 %" lép, és a "25 %" helyébe "15 %" lép.

18. A 68. cikkben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az ezen alkotóelem keretében nyújtott támogatás alapvetően a következő formákat öltheti:".

19. A 69. cikkben az (1), a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság a kedvezményezett ország által benyújtott, az 5. cikkben említett többéves indikatív tervezési dokumentumokban meghatározott elveket és prioritásokat figyelembe vevő javaslatok alapján fogadja el a nemzeti programokat. A javaslatok felsorolják különösen az érintett országban figyelembe veendő prioritási tengelyeket, amelyek között a 64. cikkben megállapított támogatási területek szerepelhetnek.

(2) A kedvezményezett országok javaslatait átlátható eljárások során választják ki; ezek közé tartozik a javaslatok kidolgozása során az érintett felekkel folytatott konzultáció.

(3) A Bizottság és a kedvezményezett ország között a kedvezményezett ország javaslatairól folytatott tárgyalásokat követően a kedvezményezett ország minden évben projektadatlapokat nyújt be a Bizottságnak. A projektadatlapokon egyértelműen fel kell tüntetni a prioritási tengelyeket, a tervezett műveleteket és azok választott végrehajtási módszereit. A finanszírozási javaslatokat a projektadatlapok figyelembevételével a Bizottság készíti el."

20. A 72. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A regionális programok a Nyugat-Balkán kedvezményezett országaira vonatkoznak. A programok különösen a régión belüli megbékélés, újjáépítés és politikai együttműködés ügyét szolgálják."

21. A 73. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság a regionális és horizontális programokat centralizált alapon, vagy nemzetközi szervezetekkel közös irányítással hajtja végre, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53d. cikkében meghatározottak szerint."

22. A 75. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) megszervezi a 69. cikkben említett javaslatok előkészítését;".

b) A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 28. cikk értelmében vett lebonyolító szervezet egy vagy több végrehajtó ügynökséget foglal magában, amelyeket a kedvezményezett ország nemzeti közigazgatásán belül vagy annak közvetlen ellenőrzése alatt kell létrehozni."

23. A 78. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"78. cikk

Végrehajtási elvek a közösségi programokban és ügynökségekben való részvétel esetén

Közösségi programokban vagy ügynökségekben való részvétel esetén a végrehajtás a kedvezményezett ország azon pénzügyi hozzájárulásának a program és az ügynökség költségvetése részére történő megfizetéséből áll, amelyet az IPA keretében finanszíroznak. A kifizetést decentralizált igazgatás esetében a nemzeti alap végzi, centralizált igazgatás esetében pedig a kedvezményezett országok illetékes minisztériumai vagy más köztestületei. Az utóbbi esetben a Bizottság nem finanszírozza elő a közösségi hozzájárulást."

24. A 82. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"82. cikk

Értékelés

(1) Az átmeneti támogatási és az intézményfejlesztési alkotóelem alá tartozó programokat az 57. cikknek megfelelően előzetes és közbenső és/vagy utólagos értékelésnek kell alávetni.

(2) Az irányítási hatásköröknek a kedvezményezett országra történő átruházása előtt minden értékelést a Bizottság végez el.

Az irányítási hatáskörök átruházása után az esetleges közbenső értékelések elvégzésének felelőssége átkerül a kedvezményezett országhoz, a Bizottság azon jogának sérelme nélkül, hogy amennyiben azt szükségesnek tartja, eseti ellenőrzéseket végezzen.

Az irányítási hatáskörök átruházása után az előzetes és utólagos értékelések elvégzésének felelőssége továbbra is a Bizottságot terheli, a kedvezményezett ország azon jogának sérelme nélkül, hogy amennyiben azt szükségesnek tartja, ilyen ellenőrzéseket végezzen.

(3) Az IPA-rendelet 22. cikkével összhangban az ellenőrzésre vonatkozó értékelő jelentéseket vitára bocsátás céljából megküldik az IPA-bizottságnak."

25. A 86. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A határokon átnyúló együttműködési alkotóelem adott esetben támogathatja a kedvezményezett országnak a strukturális alapok európai területi együttműködési célkitűzése értelmében a nemzetközi és régiók közötti programokban, és az 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) értelmében a többoldalú, tengeri medencét érintő programokban támogatható régióit is. A kedvezményezett országok fenti programokban való részvételére irányadó szabályok a megfelelő programozási dokumentumokban és/vagy finanszírozási megállapodásokban kerülnek megállapításra.

26. A 89. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

b) a (3) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"g) az érintett művelet támogatható kiadásának legfeljebb 10 %-át kitevő összegű földvásárlás."

27. A 92. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a határokon átnyúló program végrehajtása a 99. cikkben említett átmeneti szabályok alapján történik, a Bizottság és a programban részt vevő valamennyi kedvezményezett ország éves vagy többéves finanszírozási megállapodásokat köt. Minden ilyen finanszírozási megállapodás a kedvezményezett országnak az adott év(ek)ben nyújtandó közösségi támogatására vonatkozik, a 99. cikk (2) bekezdésében említett finanszírozási tervben meghatározottak szerint."

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság és a programban részt vevő valamennyi kedvezményezett ország éves vagy többéves finanszírozási megállapodást köt a 86. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, határokon átnyúló programok vonatkozásában, a 91. cikk (6) bekezdésében említett határozat alapján. Minden ilyen finanszírozási megállapodás a kedvezményezett országnak az adott év(ek)ben nyújtandó közösségi támogatására vonatkozik, a 94. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett finanszírozási tervben meghatározottak szerint."

28. A 94. cikk (1) bekezdésének h) pontja iii. helyébe a következő szöveg lép:

"iii. szükség szerint a Bizottság által teljesített kifizetések fogadására illetékes szervre, valamint a végső kedvezményezettek számára történő kifizetések teljesítéséért felelős egy vagy több szervre vonatkozó információ;".

29. A 95. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A részt vevő országok az ajánlati felhívások körén kívül is azonosíthatnak közös műveleteket. Ebben az esetben a közös műveletet kifejezetten fel kell venni a határokon átnyúló programba, vagy - ha az összhangban áll a határokon átnyúló programok prioritásaival vagy intézkedéseivel - azok azonosítása a program elfogadása után bármikor történhet, a 110. cikkben vagy a 142. cikkben említett közös támogatásfelügyeleti bizottság határozatával."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett együttműködésre vonatkozó, határokon átnyúló programok tekintetében a kiválasztott műveletek érintik legalább egy részt vevő tagállam és egy részt vevő kedvezményezett ország végső kedvezményezettjeit."

30. A 96. cikk helyébe a következő szöveg lép: "96. cikk A fő kedvezményezett és a többi végső kedvezményezett felelősségi köre (1) A 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett együttműködésre vonatkozó, határokon átnyúló programok tekintetében valamely művelet végső kedvezményezettjei a műveletre vonatkozó javaslat benyújtása előtt kijelölnek maguk közül egy fő kedvezményezettet. A fő kedvezményezett a részt vevő országok egyikében rendelkezik székhellyel, és feladatai a következőkre terjednek ki: (2) A 99. cikkben megállapított átmeneti szabályok alapján végrehajtott, a 86. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett együttműködésre vonatkozó, határokon átnyúló programok esetében: A részt vevő tagállamok és kedvezményezett országok fő kedvezményezettei biztosítják a művelet végrehajtásának szoros összehangolását. (3) A 86. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett együttműködésre vonatkozó, határokon átnyúló programok tekintetében a művelet végső kedvezményezettjei minden részt vevő kedvezményezett országban kijelölnek maguk közül egy fő kedvezményezettet a műveletre vonatkozó javaslat benyújtása előtt. A fő kedvezményezettek az adott részt vevő kedvezményezett országban rendelkeznek székhellyel, és vállalják az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti felelősséget a művelet adott országban folyó részéért. A részt vevő kedvezményezett országok fő kedvezményezettjei biztosítják a művelet végrehajtásának szoros összehangolását. (4) A műveletekben részt vevő minden egyes végső kedvezményezett felel az általa benyújtott kiadásokban előforduló szabálytalanságokért."

a) megállapodás keretében meghatározza a műveletben részt vevő végső kedvezményezettekhez fűződő kapcsolatának szabályait, amelyek többek között a műveletnek juttatott támogatással való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást biztosító rendelkezéseket tartalmaznak, beleértve a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítésére irányuló szabályokat is;

b) felelős a teljes művelet végrehajtásának biztosításáért;

c) felelős a Közösség hozzájárulásának a műveletben részt vevő végső kedvezményezettekhez való továbbításáért;

d) biztosítja, hogy a műveletben részt vevő végső kedvezményezettek által benyújtott kiadások a művelet végrehajtása céljából kerüljenek kifizetésre és megfeleljenek azoknak a tevékenységeknek, amelyekről a műveletben részt vevő végső kedvezményezettek megállapodtak;

e) ellenőrzi, hogy a műveletben részt vevő végső kedvezményezettek által benyújtott kiadásokat a 108. cikkben említett, ellenőrzést végző személyek igazolták.

a) a részt vevő tagállamban végrehajtott művelet végső kedvezményezettjei a műveletre vonatkozó javaslat benyújtása előtt kijelölnek maguk közül egy fő kedvezményezettet. A fő kedvezményezett a részt vevő tagállamok egyikében rendelkezik székhellyel, és vállalja az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti felelősséget a művelet tagállamokban folyó részéért;

b) a művelet végső kedvezményezettjei minden részt vevő kedvezményezett országban a műveletre vonatkozó javaslat benyújtása előtt kijelölnek maguk közül egy fő kedvezményezettet. A fő kedvezményezettek az adott részt vevő kedvezményezett országban rendelkeznek székhellyel, és vállalják az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti felelősséget a művelet adott országban folyó részéért.

31. A 97. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A projektek szintjén - kivételes esetekben - az első albekezdésben meghatározott programterületen kívül felmerülő kiadások támogathatók lehetnek, amennyiben a projekt csak e kiadások segítségével tudná elérni célkitűzéseit."

32. A 103. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a kiadások szabályszerűségének ellenőrzése. Ebből a célból az 1828/2006/EK rendelet 13. cikkének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók értelemszerűen. Az irányítóhatóság meggyőződik arról, hogy az e rendelet 108. cikkében említett, ellenőrzést végző személy jóváhagyta a műveletben részt vevő valamennyi kedvezményezett költségeit;".

33. A 104. cikk g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"g) a Bizottságnak minden év március 31-ig megküldi a határokon átnyúló program minden egyes prioritási tengelye vonatkozásában a következőket feltüntető nyilatkozatot: Az i., ii. és iii. alpont céljára minden prioritási tengely vonatkozásában közölni kell az e rendelet 138. cikke (2) bekezdése szerint, az 1828/2006/EK rendelet 28. cikke alapján a Bizottságnak bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos aggregált összegeket. A iv. alpont céljára az e rendelet 138. cikke (2) bekezdése szerint az 1828/2006/EK rendelet 28. cikke alapján a Bizottságnak bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos összegeket a szabálytalanság hivatkozási számával vagy bármely más megfelelő módszer alkalmazásával kell azonosítani. Az igazoló hatóság a iv. alpontban említett minden egyes összeg esetében megjelöli, hogy kéri-e a közösségi résznek az Európai Unió általános költségvetéséből történő fedezését. Ha a nyilatkozat benyújtásának napjától számított egy éven belül a Bizottság nem kér tájékoztatást e rendelet 114. cikkének (2) bekezdése céljára, nem értesíti írásban a részt vevő országokat arról, hogy a szóban forgó összeggel kapcsolatban vizsgálat indítására készül, vagy nem kéri, hogy a részt vevő országok folytassák a visszafizettetési eljárást, akkor a közösségi részt az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni. Vélelmezett vagy bizonyított csalás esetén nem alkalmazandó az egyéves határidő."

i. az előző évben benyújtott kiadáskimutatásokból visszavont, valamely művelethez közpénzből történő hozzájárulás egészének vagy egy részének törléséből eredő összegek;

ii. az előző évben benyújtott kiadáskimutatásokból levont, visszafizettetett összegek;

iii. nyilatkozat a visszafizettetendő összegekről az előző év december 31-i állapot szerint, a beszedési utalványok kiállításának éve szerint csoportosítva;

iv. azoknak az összegeknek a listája, amelyekről a megelőző évben megállapítást nyert, hogy nem visszafizettethetők, vagy amelyek várhatóan nem visszafizettethetők, a beszedési utalványok kiállításának éve szerint csoportosítva.

34. A 105. cikk (1) bekezdésének d) pontjában a "december 31-ig" időpont helyébe "március 31-ig" lép.

35. A 108. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Minden egyes részt vevő ország biztosítja, hogy az ellenőrzést végző személyek a kiadásokat azoknak a végső kedvezményezett által az ellenőrzést végző személyek számára történő benyújtásától számított három hónapon belül érvényesíthetik."

36. A 112. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés második albekezdésében a "negyedik év december 31-ig" szövegrész helyébe az "ötödik év március 31-ig" szövegrész lép.

b) A (2) bekezdés b) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"i. a végső kedvezményezett által kifizetett költségek, amelyeket az irányítóhatóságnak eljuttatott kifizetési kérelem tartalmaz, valamint a közpénzből származó megfelelő hozzájárulás;".

37. A 115. cikk (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) az eljárás, amellyel fogadják, ellenőrzik és jóváhagyják a végső kedvezményezettek visszatérítési kérelmeit, és azon eljárások, amelyekkel a végső kedvezményezetteknek történő kifizetéseket engedélyezik, végrehajtják és a számlákon nyilvántartják;".

38. A 121. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozó szerződések odaítélése tekintetében a beszerzési eljárás követi az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 2. része, IV. címe 3. fejezetének, a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 2. része III. címe 3. fejezetének, valamint a harmadik országokkal folytatott együttműködés céljából az Európai Közösség költségvetéséből finanszírozott szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési beruházásra vonatkozó szerződésekre irányadó szabályokról és eljárásokról szóló C(2007) 2034 számú bizottsági határozatnak a rendelkezéseit, utóbbi II. része 8.2. pontjának kivételével.

E rendelkezések a határokon átnyúló program teljes területén, mind a tagállamok, mind a kedvezményezett országok területén érvényesülnek."

39. A 124. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ha a közösségi pénzeszközökből származó hozzájárulást a közkiadásból kiindulva, a 90. cikk (2) bekezdésére hivatkozva számítják ki, a közkiadásoktól eltérő kiadásokra vonatkozó információ nem érinti a kifizetési kérelem alapján kiszámított fizetendő összeget."

40. A 126. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"126. cikk

A végső kedvezményezettek számára teljesített kifizetések teljessége

A 40. cikk (9) bekezdésében megállapított rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók."

41. A 127. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az összeget a Bizottság azon hónapban érvényes átváltási árfolyamán kell átszámítani euróra, amelyikben a végső kedvezményezett a kiadási kimutatást benyújtotta a 108. cikkben említett ellenőrzést végző személyeknek. A Bizottság ezt az árfolyamot elektronikus úton minden hónapban közzéteszi."

42. A 128. cikk (1) bekezdésében a "25 %"-os előfinanszírozás helyébe "50 %" lép.

43. A 139. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) A határokon átnyúló program adott országot érintő része tekintetében a végrehajtó ügynökségek felelnek a szolgáltatások, áruk, beruházások beszerzése esetében a pályáztatásért, a szerződéskötésért, a kifizetésekért és a számviteli és pénzügyi beszámolásért, a támogatások esetében pedig a szerződéskötésért, a kifizetésekért és a számviteli és pénzügyi beszámolásért."

b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) Centralizált igazgatás esetében a lebonyolító szervezetek feladatát és hatáskörét a vonatkozó határokon átnyúló programokban kell meghatározni."

44. A 140. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) jóváhagyja a határokon átnyúló program által finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, ideértve a 95. cikk (1) bekezdésében említett ajánlati felhívások körén kívül azonosított műveletek kiválasztási kritériumait is;".

45. A 141. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Decentralizált igazgatás esetében a Bizottság bármikor végezhet eseti értékelést, ha azt szükségesnek tartja."

46. A 148. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 34. cikk (3) bekezdésében meghatározott szabályokon túlmenően nem támogatható az infrastruktúrák értékcsökkenési leírása."

b) A cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 34. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve támogathatók a kizárólag a művelet társfinanszírozásának idejére vonatkozó üzemeltetési költségek, köztük bérleti költségek."

47. A 149. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A közösségi hozzájárulások aránya prioritási tengely szinten nem haladhatja meg a teljes támogatható kiadás 85 %-os felső határértékét."

48. Az 150. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezen alkotóelem alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely olyan, infrastrukturális beruházást magában foglaló, előcsatlakozási támogatásra javasolt művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár és amely bevételt termel, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását magában foglaló művelet, vagy bármely más, ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás."

b) Az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A jövedelemtermelő projektek közösségi hozzájárulásának a 149. cikknek megfelelő kiszámítására felhasznált támogatható kiadásai nem haladhatják meg a beruházási költségek jelenértékének és a beruházásból származó nettó bevétel jelenértékének meghatározott referencia-időszakra számolt különbségét a) infrastrukturális beruházások; vagy b) más olyan projektek esetében, ahol a bevételek objektív módon előre megbecsülhetők."

c) A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) E cikk rendelkezései nem vonatkoznak a következőkre:

a) ezen alkotóelem keretében társfinanszírozott olyan műveletekre, amelyek összköltsége legfeljebb 1 millió EUR;

b) vállalkozásokba történő befektetés esetében a társfinanszírozott beruházások gazdasági élettartama alatt termelt bevételek;

c) olyan finanszírozási eszközök keretében termelt bevételek, amelyek kockázati tőkén, kölcsönökön és garanciaalapokon keresztül segítik elő a feltöltődő finanszírozáshoz való hozzáférést."

49. A 152. cikk (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

"d) a támogatás kedvezményezettje által igényelt bankgaranciához vagy hasonló biztosítékhoz kapcsolódó költségek."

50. A 156. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a többéves indikatív tervezési dokumentum felülvizsgálatát követően;".

51. A 160. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A regionális fejlesztési alkotóelem esetében az operatív programok 156. cikkben említett módosításakor az e cikk (3) bekezdésében említett előfinanszírozás a három legutóbbi évre biztosított közösségi hozzájárulás legfeljebb 30 %-ára növelhető."

52. A 167. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) minden ülésén megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az egyes prioritási tengelyek mentén kitűzött célok elérését, valamint az 57. cikkben említett időközi értékeléseket; ezt a vizsgálatot a 155. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett mutatókra hivatkozással végzi el;".

53. A 181. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A kedvezményezett országok képzési stratégiát dolgoznak ki az (1) bekezdés alapján tervezett műveletek végrehajtására. A stratégia tartalmazza a meglévő képzési struktúrák kritikus értékelését, a képzési szükségletek és célkitűzések elemzését. Ugyanígy meghatározza a képzést végzők kiválasztásának kritériumrendszerét is. A képzési stratégia leírásának szerepelnie kell a programban."

54. A 182. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ezen alkotóelem ágazati támogatásfelügyeleti bizottságával konzultációt kell folytatni a technikai segítségnyújtási tevékenységekről. A bizottság minden évben jóváhagyja a technikai segítségnyújtási tevékenységek végrehajtásának éves cselekvési tervét."

55. A 184. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) Valamennyi vidékfejlesztési program tartalmazza a következőket:

a) a jelenlegi helyzet számszerűsített leírása, amely bemutatja az egyenlőtlenségeket, a hiányosságokat és a fejlődési potenciált, a felhasznált pénzügyi erőforrásokat, valamint a közösségi és más kétoldalú vagy többoldalú támogatással végrehajtott műveletek főbb eredményeit, a felhasznált pénzügyi forrásokat és a meglévő eredmények értékelését;

b) a vidéki területek jelenlegi helyzetének elemzésén alapuló, javasolt nemzeti vidékfejlesztési stratégia bemutatása;

c) a program nemzeti vidékfejlesztési stratégián és az érintett ágazatok független szakértők által végzett elemzésén alapuló stratégiai prioritásainak bemutatása. Számszerűsített célkitűzéseket tartalmaz továbbá, a 171. cikk (1) bekezdésében meghatározott minden egyes prioritási tengely vonatkozásában feltüntetve a megfelelő monitoring- és értékelési mutatókat;

d) annak magyarázata, hogy a kedvezményezett ország többéves indikatív tervezési dokumentumában azonosított általános stratégiai megközelítés és ágazati stratégiák miként jelennek meg a vidékfejlesztési alkotóelemen belüli egyedi intézkedésekben;

e) indikatív átfogó pénzügyi táblázat, amely összefoglalja az egyes vidékfejlesztési intézkedések vonatkozásában nyújtott és azoknak megfelelő nemzeti, közösségi és adott esetben magán pénzügyi forrásokat, valamint tengelyenként az EU társfinanszírozási arányt;

f) a 171. cikkből kiválasztott intézkedések leírása, beleértve a következőket:

- a végső kedvezményezettek meghatározása,

- a földrajzi hatály,

- a támogathatóság kritériumai,

- a projektek kiválasztásának rangsorolási kritériumai,

- a monitoringhoz használt mutatók,

- a célokra vonatkozó számszerűsített mutatók;

g) a program végrehajtásáért - beleértve a monitoringot és értékelést - felelős lebonyolító szervezet leírása;

h) a program végrehajtásáért felelős hatóságok és szervek neve;

i) a konzultációk eredményei, illetve a vonatkozó hatóságok és szervezetek, valamint a megfelelő gazdasági, társadalmi és környezeti partnerek társítására elfogadott rendelkezések;

j) a program előzetes értékelésének eredményei és ajánlásai, beleértve az ajánlások alapján a kedvezményezett ország által végzett nyomonkövetési tevékenység leírását."

56. A 193. cikk (1) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezen alkotóelem alapján a 61. cikk (1) bekezdésében említett, ágazati éves jelentést a Bizottságnak, a nemzeti IPA-koordinátornak és a nemzeti programengedélyezőnek kell benyújtani, a program végrehajtása minden teljes naptári évének végét követő hat hónapon belül."

57. A melléklet 3. o) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"o) Feladatok különválasztása

- annak biztosítása, hogy az egyazon tranzakcióhoz tartozó különböző feladatok különböző alkalmazottakra legyenek kiosztva, az automatikus, összehasonlításon alapuló kontrollmechanizmus érvényesülése érdekében."

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

(2) HL L 170., 2007.6.29., 1. o.

(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(5) HL L 8., 2001.1.12., 1. o."

(6) HL L 310., 2006.11.9., 1. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0080 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0080&locale=hu