32006R1828[1]

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete ( 2006. december 8 .) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE

(2006. december 8.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 37. cikkének (1) bekezdése d) pontjára, 44. cikkének (3) bekezdésére, 59. cikkének (6) bekezdésére, 60. cikkének b) pontjára, 66. cikkének (3) bekezdésére, 67. cikkének (2) bekezdése c) pontjára, 69. cikkének (1), 70. cikkének (3), 71. cikkének (5), 72. cikkének (2), 74. cikkének (2) és 76. cikkének (4) bekezdésére, valamint 99. cikkének (5) bekezdése második albekezdésére,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére és a 13. cikk (2) bekezdésére,

(1) Az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezi a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletet ( 3 ), és az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 4 ). Mindkét rendelet a Strukturális Alapok terén bekövetkezett újabb fejleményekkel volt kapcsolatos. Ezért helyénvaló az 1080/2006/EK és az 1083/2006/EK rendeletekre nézve újabb végrehajtási szabályokat megállapítani.

(2) A tapasztalatok azt mutatják, hogy az Európai Unió polgárai nincsenek kellőképpen tisztában azzal, milyen szerepet játszik a Közösség a gazdasági versenyképességet fokozó, munkahelyteremtő és a belső kohéziót erősítő programok finanszírozásában. Ezért helyénvaló gondoskodni egy olyan kommunikációs terv elkészítéséről, amely részletekbe menően megállapítja, milyen tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekre van szükség ennek a kommunikációs és tájékoztatási űrnek a betöltéséhez. Ugyanebből a célból meg kell határozni az egyes érintett szereplők feladatait és szerepét is.

(3) Az átláthatóság, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekről szóló tájékoztatás minden érdekelt félhez széles körben eljusson, meg kell határozni az alapokon keresztül a Közösség és a tagállamok által közösen nyújtott finanszírozási lehetőségekről a lehetséges kedvezményezetteket tájékoztató intézkedések minimális tartalmát, ideértve az arra irányuló kötelezettséget, hogy hozzák nyilvánosságra azokat az intézkedéseket, amelyeket a lehetséges kedvezményezetteknek meg kell tenniük a finanszírozás kérelmezése során, valamint a kiválasztás alkalmazott feltételeit.

(4) Az alapok felhasználásának jobb átláthatósága érdekében a kedvezményezettek jegyzékét, a műveletek megnevezéseit, valamint a műveletekhez a közfinaszírozásból elkülönített összegeket elektronikusan vagy másként nyilvánosságra kell hozni.

(5) Az információs intézkedések magasabb színvonalú végrehajtásának biztosítása, valamint a Bizottsággal, illetve a tagállamok és a Bizottság között a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó stratégiákról és az eredményekről folytatott hatékonyabb információcsere érdekében a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekért felelős kapcsolattartókat kell kijelölni, akik részt vesznek a Közösség megfelelő hálózataiban.

(6) Az 1083/2006/EK rendelet 37. és 67. cikke értelmében olyan egységes és részletes szabályokat és kategóriákat kell felállítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok a program teljes futamideje alatt tájékoztatással szolgáljanak a Bizottság számára az alapok programozott felhasználásáról, valamint az alapok kumulatív elosztásáról. Ezek az információk lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy tájékoztathassa az egyéb intézményeket és az Európai Unió polgárait az alapok felhasználásáról, ideértve az 1083/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében kitűzött célok elérését is.

(7) Tekintettel az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkére és az e téren szerzett tapasztalatra, e célból különösen fontos megállapítani az irányító hatóságok kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségeit a finanszírozandó műveletek kiválasztásához és jóváhagyásához vezető időszakban, azokat a szempontokat, amelyekre a kedvezményezett bejelentett költségeinek igazolása - ideértve a visszaigénylési kérelmek adminisztratív igazolását és az egyes műveletek helyszíni vizsgálatát - kiterjed, valamint a mintavételezés alapján végzett helyszíni vizsgálatok során betartandó feltételeket.

(8) Lényeges részletesen meghatározni azt is, hogy milyen információk szerepeljenek a műveletek számviteli nyilvántartásaiban, illetve milyen végrehajtásra vonatkozó információkat kell adatként megőrizni, amelyeket az irányító hatóságok feljegyeznek, tárolnak, és kérésre elküldenek a Bizottságnak.

(9) Az operatív programok kiadásainak megfelelő ellenőrzésének biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az ellenőrzési nyomvonal kielégítőnek tekinthető.

(10) A műveletek ellenőrzése az ellenőrző hatóság felelősségi körében zajlik. Annak érdekében, hogy ezek az ellenőrzések megfelelő mértékben és hatékonysággal, valamennyi tagállamban azonos szabványok szerint történjenek, meg kell szabni azokat a feltételeket, amelyeknek ezeknek az ellenőrzéseknek meg kell felelniük.

(11) A tapasztalat azt mutatja, hogy részletekbe menően meg kell állapítani az ellenőrizendő műveletek mintavételezési alapját, amelyhez az ellenőrző hatóságnak tartania kell magát, amikor meghatározza vagy jóváhagyja a mintavételezési módszert, ideértve a véletlenszerű statisztikai mintavételhez használandó bizonyos technikai feltételeket és olyan tényezőket is, amelyeket kiegészítő mintavétel céljából figyelembe kell venni.

(12) Annak érdekében, hogy az ellenőrzési stratégia, az éves ellenőrzési jelentés és az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke értelmében az ellenőrzési hatóság feladatkörébe tartozó zárónyilatkozatok elkészítése és bemutatása egyszerűbb és összehangoltabb legyen, tartalmukat részletesen meg kell határozni, és meg kell állapítani azoknak az információknak a jellegét és minőségét, amelyekre támaszkodnak.

(13) A rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a Számvevőszéknek és a Bizottságnak a kiadásokat és ellenőrzéseket alátámasztó valamennyi dokumentumhoz biztosított hozzáférési jogai tekintetében az 1083/2006/EK rendelet 90. cikkének lehető leghatékonyabb alkalmazása érdekében az irányító hatóságok biztosítják, hogy az alátámasztó dokumentumokkal rendelkező szervezetek azonosítására és fellelhetőségére vonatkozó információk elérhetők, magukat a dokumentumokat pedig személyek és szervezetek egy minimális körének át kell adni. Ugyanebből a célból meg kell határozni azoknak az általánosan elfogadottnak tekintett adathordozóknak a körét is, amelyeken ezek a dokumentumok e célból tárolhatók. A fenti célból a nemzeti hatóságok meghatározzák azokat az eljárásokat, amelyek révén a dokumentumok az eredetinek megfelelő állapotban tarthatók, amennyiben ennek jelentősége van, és ellenőrzés céljára felhasználhatók.

(14) A kiadások igazolása és a kifizetési kérelmek elkészítésére vonatkozó szabványok összehangolása érdekében meg kell határozni ezen igazolások és kérelmek tartalmát, valamint az alapul vett információk jellegét és minőségét. Részletes szabályokat kell megállapítani, az 1083/2006/EK rendelet 61. cikkének f) pontjával összhangban, a a hozzájárulás részben vagy egészben történő törlése következtében visszafizetendő vagy visszavont összegek nyilvántartási eljárásával és a Bizottság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatban.

(15) Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke szerint a tagállamok az első időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt vagy az egyes operatív programok jóváhagyását követő legkésőbb tizenkét hónapon belül benyújtják a Bizottságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását, a felállított rendszerek értékelésének eredményeit tartalmazó jelentést, valamint egy véleményt a rendelet irányítási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó előírásainak való megfelelésről. Mivel ezek a dokumentumok azok közé a kulcsfontosságú elemek közé tartoznak, amelyekre építve a Bizottság - a Közösség költségvetésének közös irányításával összefüggésben - meggyőződik arról, hogy a tagállamok a pénzügyi támogatást az alkalmazandó szabályoknak és a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló elveknek megfelelően használják, ezért az ilyen dokumentumok információtartalmát, valamint az értékelés és véleményalkotás alapját részletesen meg kell állapítani.

(16) Az 1083/2006/EK rendelet 3. cikkében meghatározott, az európai területi együttműködés célkitűzésének keretében finanszírozott operatív programokat két vagy több tagállam nyújtja be, amelyek az 1080/2006/EK rendeletben meghatározott sajátosságokkal rendelkeznek. Ezért helyénvaló megállapítani, hogy az ilyen programok irányítási és ellenőrzési rendszereinek leírásában milyen többletinformációk szerepeljenek.

(17) Az 1083/2006/EK rendelet 74. cikke többek között arról is rendelkezik, hogy azon operatív programok esetében, amelyeknél az összes elszámolható közkiadás nem haladja meg a 750 millió EUR-t, és amelyeknél a közösségi társfinanszírozás mértéke nem haladja meg az összes közkiadás 40 %-át, a tagállam döntet úgy, hogy az irányítási és ellenőrzési követelmények teljesítése céljából bizonyos feladatok tekintetében inkább a nemzeti szervezetekre és szabályokra támaszkodik. Ezért meg kell állapítani, milyen vizsgálatok, milyen művelet-ellenőrzések és mely kötelezettségek hajthatók végre nemzeti szabályok szerint nemzeti szervezetek által.

(18) Ügyviteli és ellenőrzési kötelezettségeik keretében a tagállamok kötelesek a szabálytalanságok jelentésére és monitoringjára. E kötelezettség végrehajtására nézve a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. július 11-i 1681/94/EK bizottsági rendelet ( 5 ), valamint a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1994. július 26-i 1831/94/EK bizottsági rendelet ( 6 ) ír elő részletes szabályokat. Az átláthatóság és egyszerűsítés érdekében helyénvaló ezeket a szabályokat ebbe a rendeletbe illeszteni.

(19) Rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság térítse meg a perköltségeket, ha egy tagállamot arra kér, hogy szabálytalanságot követően jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése iránt indítson vagy folytasson jogi eljárást, illetve arról, hogy olyan tájékoztatást kapjon, amely alapján dönteni tud az 1083/2006/EK rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti vissza nem fizettethető összegek miatti veszteség felosztásáról. A szabályokban elő kell írni a Bizottság és a tagállamok közötti rendszeres kapcsolattartást a szabálytalanságok ügyében, a kockázatelemzések és a jelentések összeállítása céljából rendelkezésre bocsátott információk felhasználását, valamint az érintett bizottságok számára történő információszolgáltatást.

(20) Annak érdekében, hogy a jelentéstételi rendszerben minél kisebb legyen az adminisztatív teher, de az információ szükséges szintje megmaradjon, a tagállamok az 1083/2006/EK rendelet 61. cikkének f) pontjából eredő kötelezettségeik sérelme nélkül, nem kötelesek adott határérték alatti számú szabálytalanságot jelenteni, csak a Bizottság kifejezett kérésére.

(21) Az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervezetek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) fényében szükség van arra, hogy tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel, valamint az e rendeletben előírt ellenőrzési munkával összefüggésben előírják, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell előzniük a személyes adatok illetéktelen közzétételét vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést, és azt, hogy milyen célból dolgozhatják fel a Bizottság és a tagállamok az ilyen adatokat.

(22) A jogbiztonság, valamint a tagállamok egyenlő bánásmódban részesítése érdekében meg kell állapítani annak a pénzügyi korrekciónak a mértékét, amelyet a Bizottság akkor alkalmazhat, ha egy tagállam nem teljesíti azt a kötelezettségét, miszerint a programozási időszak alatt valamennyi érintett régióban az állami vagy azzal egyenértékű strukturális kiadásokat a megállapodás szerinti szinten kell tartani. Az egyszerűsítés és arányosság érdekében nem alkalmazható pénzügyi korrekció akkor, ha a megállapodás szerinti és az elért szint közötti különbség a megállapodás szerinti szint legfeljebb 3 %-a (minimális küszöbérték); ugyanebből az okból, ha a két szint közötti különbség meghaladja a megállapodás szerinti szint 3 %-át, a mértéket e minimális küszöbérték levonásával kell kiszámítani.

(23) Az információcsere és pénzügyi adatok továbbításának elektronikus útja leegyszerűsíti a folyamatot, növeli a hatékonyságot, fokozza az átláthatóságot, és időt takarít meg. Annak érdekében, hogy ezek az előnyök maradéktalanul kiaknázhatók legyenek, ám eközben megőrizhető legyen az adatcsere biztonsága, közös számítástechnikai rendszert kell felállítani, valamint össze kell állítani a Bizottság és a tagállamok számára egyaránt lényeges dokumentumok jegyzékét, elő kell írni az egyes dokumentumok formáját, és részletes leírást kell adni arról, hogy ezek a dokumentumok milyen információkat tartalmazzanak. Ugyanezen okoknál fogva el kell rendelni, hogy az említett számítógépes rendszer működése során azonosítható legyen a dokumentumok feltöltéséért és bármilyen frissítéséért felelős fél.

(24) Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) keretében tekintettel az alapok felhasználásának pénzügyi irányításához szükséges biztonsági és titkossági fokozatra, a technika jelenlegi állására, valamint a költség-haszon elemzésre, elő kell írni az elektronikus aláírás használatát.

(25) A közös számítástechnikai rendszer gyors és megfelelő működése érdekében ajánlatos előírni, hogy fejlesztési költségeit az 1083/2006/EK rendelet 45. cikke értelmében az Európai Közösségek költségvetéséből kell finanszírozni, és a nemzeti, regionális és helyi számítástechnikai rendszerekhez kapcsolódás költségei ugyanezen rendelet 46. cikke szerint az Alapokból támogathatók.

(26) A 2000-2006 közötti programozási időszak tapasztalatai alapján szükség van azoknak a feltételeknek a részletes meghatározására, amelyeket a pénzügyi konstrukcióknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy egy adott operatív program keretében finanszírozhatók legyenek. Az operatív programokból támogatott pénzügyi irányítási eszközök és más állami források, valamint az egyes vállalkozások pénzügyi irányításába történt befektetések az állami támogatásra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak, beleértve a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatást ( 10 ).

(27) El kell fogadni egy olyan kritériumsort, amellyel megállapíthatók az 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból lakásberuházási kiadások támogatására jogosult területek, valamint a támogatásra jogosult intézkedések. Mivel az érintett tagállamokban sokféle élethelyzettel találkozhatunk, ajánlatos felállítani egy kritériumsort, hogy azonosítani lehessen a fizikai károsodást vagy társadalmi kirekesztést szenvedő vagy azoknak kitett területeket, illetve azokat, ahol a lakásberuházás társfinanszírozással támogatható. Szintén helyénvaló megállapítani, hogy a többcsaládos lakásberuházások, illetve az alacsony bevételű háztartások vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek részére szánt lakásberuházások esetében azok az intézkedések fogadhatók el társfinanszírozásra, amelyek többcsaládos lakóházak közös részeinek felújítására vagy állami hatóságok vagy civil szervezetek tulajdonában lévő meglévő épületek felújításába, illetve felhasználásuk megváltoztatásába történő beruházáson keresztül modern, jó minőségű szociális lakások kialakítására irányulnak.

(28) Az 1083/2006/EK rendelet 56. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok nemzeti szinten kerülnek megállapításra, az egyes alapokra vonatkozó egyedi rendeletekben előírt kivételekre is figyelemmel. Tekintettel az 1080/2006/EK rendelet 13. cikkére, közös szabályokat kell elfogadni az európai területi együttműködés célkitűzésének elérése érdekében végrehajtott operatív programokra felhasználható kiadások jogosultságára vonatkozóan, hogy a különféle tagállamokban végrehajtott projektekre vonatkozó szabályok egymással összhangban álljanak. A 2000-2006 közötti programozási időszakban hasonló programok során szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló közös szabályokat alkotni azokra a kiadási kategóriákra, amelyekre vonatkozóan a nemzeti szabályok nagy valószínűséggel eltérnek egymástól. Annak érdekében, hogy csökkenjen a kedvezményezettekre és a programokat felügyelő hatóságokra háruló adminisztratív teher, bizonyos feltételek mellett az általános költségek átalányban is támogathatók.

(29) Az 1681/94/EK és 1831/94/EK rendeletek, valamint a strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által végrehajtandó, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről szóló, 2000. május 30-i 1159/2000/EK bizottsági rendelet ( 11 ), a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 28-i 1685/2000/EK bizottsági rendelet ( 12 ), a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet ( 13 ), a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági rendelet ( 14 ), a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelet ( 15 ), a Kohéziós Alap által társfinanszírozott intézkedések keretében a kiadások támogathatósága tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. január 6-i 16/2003/EK rendelet ( 16 ), az 1164/94/EK tanácsi rendeletnek a Kohéziós Alap tevékenységével kapcsolatos, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 621/2004/EK bizottsági rendelet ( 17 ) hatályát veszti.

(30) Az e rendeletben előírt intézkedések (összhangban állnak) az alapok koordinációs bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET BEVEZETÉS

1. cikk Általános rendelkezések

II. FEJEZET AZ 1083/2006/EK RENDELET VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEI

1. SZAKASZ TÁJÉKOZTATÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

2. cikk A kommunikációs terv elkészítése

3. cikk A kommunikációs terv összeegyeztethetőségének vizsgálata

4. cikk A kommunikációs terv végrehajtása és monitoringja

5. cikk Tájékoztató intézkedések a lehetséges kedvezményezettek számára

6. cikk Tájékoztató intézkedések a kedvezményezettek számára

7. cikk Az irányító hatóság tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

8. cikk A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

9. cikk A művelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzői

10. cikk Hálózatépítés és tapasztalatcsere

2. SZAKASZ TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

11. cikk Az alapok felhasználásának indikatív bontása

3. SZAKASZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK

12. cikk Közreműködő szervezetek

13. cikk Irányító hatóságok és ellenőrzést végző személyek

14. cikk Számviteli nyilvántartások

15. cikk Ellenőrzési nyomvonal

16. cikk A műveletek ellenőrzése

17. cikk Mintavétel

18. cikk Az ellenőrző hatóság által bemutatott dokumentumok

19. cikk A rendelkezésre álló dokumentumok

20. cikk Az igazoló hatóság által bemutatott dokumentumok

21. cikk Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

22. cikk Tájékoztatás az irányító és az ellenőrző hatóságról, valamint a közreműködő szervezetekről

23. cikk Tájékoztatás az ellenőrző hatóságról és az ellenőrzést végző szervezetekről

24. cikk Az európai területi együttműködés célkitűzését szolgáló irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

25. cikk Az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése

26. cikk Az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkében említett operatív programoktól történő eltérések

4. SZAKASZ SZABÁLYTALANSÁGOK

27. cikk Fogalommeghatározások

28. cikk Kezdeti jelentés - eltérések

29. cikk Sürgős esetek

30. cikk Nyomon követésről szóló jelentés

31. cikk Elektronikus adatátvitel

32. cikk Peres költségek visszatérítése

33. cikk Tagállamokkal történő együttműködés

34. cikk Az információ felhasználása

36. cikk A jelentéstételi határértéket el nem érő szabálytalanságok

5. SZAKASZ SZEMÉLYES ADATOK

37. cikk Személyes adatok védelme

6. SZAKASZ AZ ADDICIONALITÁS BE NEM TARTÁSA MIATTI PÉNZÜGYI KORREKCIÓ

38. cikk A pénzügyi korrekció mértéke

7. SZAKASZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE

39. cikk Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer

40. cikk Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer tartalma

41. cikk Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer működése

42. cikk Adatátvitel az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerrel

8. SZAKASZ A PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓK

43. cikk Általános rendelkezések

44. cikk Holdingalapok

45. cikk A vállalkozásokra irányuló pénzügyi konstrukciókra vonatkozó további rendelkezések

46. cikk Városfejlesztési alapok

III. FEJEZET AZ 1080/2006/EK RENDELET VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEI

1. SZAKASZ A LAKÁSBERUHÁZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATHATÓSÁGA

47. cikk Beavatkozások a lakásberuházás területén

2. SZAKASZ AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLKITŰZÉSÉNEK ELÉRÉSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAMOK TÁMOGATHATÓSÁGÁNAK SZABÁLYAI

48. cikk A kiadások támogathatóságának szabályai

49. cikk Pénzügyi terhek és garanciaköltségek

50. cikk Az állami hatóságok kiadásai a műveletek végrehajtásával kapcsolatban

51. cikk Természetbeni juttatások

52. cikk Általános költségek

53. cikk Értékcsökkenés

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. cikk Hatályon kívül helyezés

55. cikk Hatálybalépés

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A jelkép megjelenítésére és a hivatalos színek meghatározására vonatkozó utasítások

II. melléklet: Az alapokból származó támogatások osztályozása a 2007-2013-as időszakra

A. rész: Dimenziók szerinti kódok

B. rész: Az operatív programban a Közösség hozzájárulásának kategóriák szerinti indikatív bontása

C. rész: A Közösség hozzájárulásának kategóriák szerinti kumulatív bontása a végrehajtásról szóló éves és zárójelentésben

III. melléklet: A 14. Cikk szerinti dokumentáció és helyszíni vizsgálatok céljából kérésre a Bizottsággal közlendő műveletek adatainak jegyzéke

IV. melléklet: A 17. cikk (mintavétel) szerinti, véletlenszerű statisztikai mintavétel technikai paraméterei

V. melléklet: Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti ellenőrzési stratégia mintája

VI. melléklet: Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikkének (1) bekezdése d) pontjának i. alpontja és e rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentés mintája

VII. melléklet: Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke (1) bekezdésének d) pontja ii. alpontjának és e rendelet 18. cikkének (2) bekezdése alapján az éves vélemény mintája

VIII. melléklet: Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke (1) bekezdésének e) pontja, valamint e rendelet 18. cikkének (3) bekezdése szerint operatív programokra vonatkozó ellenőrzési zárójelentés és zárónyilatkozat mintája

A. rész: Pénzügyi ellenőrzési jelentés mintája

B. rész: Zárónyilatkozat

IX. melléklet: A 18. cikk (5) bekezdése értelmében az operatív programok részleges lezárásáról szóló nyilatkozat mintája

X. melléklet: Igazolás, költségnyilatkozat és időközi kifizetési kérelem

XI. melléklet: A visszavont és visszafizettetett, a függőben lévő és a vissza nem fizettethető összegekről (20. Cikk (2) bekezdés) szóló éves nyilatkozat

XII. melléklet: Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

XIII. melléklet: Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 71. cikkének (2) bekezdése, valamint e rendelet 25. cikke szerint az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről kiadott véleményének mintája

XIV. melléklet: Költségnyilatkozat részleges lezáráshoz - minta

XV. melléklet: Pénzügyi táblázat a nemzeti stratégiai referenciakeret (NSR) számára - indikatív éves elkülönítések alapok és operatív programok szerinti bontásban

XVI. melléklet: Finanszírozási tervek operatív programokhoz

XVII. melléklet: Valószínűsíthető kifizetési kérelmek előrejelzése

XVIII. melléklet: Éves és zárójelentés

XIX. melléklet: Az addicionalitás vizsgálata 2007-2013 között, konvergencia-célkitűzés - előzetes vizsgálata

XX. melléklet: Nagyprojektek kódolandó strukturált adatai

XXI. melléklet: Nagyprojekt kérelem támogatás megerősítése iránt az 1083/2006/EK rendelet 39-41. cikke alapján - Európai Regionális Fejlesztési Alap/Kohéziós Alap - infrastrukturális beruházás

XXII. melléklet: Nagyprojekt kérelem támogatás megerősítése iránt az 1083/2006/EK rendelet 39-41. cikke alapján - Európai Regionális Fejlesztési Alap/Kohéziós Alap - termelő beruházás

XXIII. melléklet: Az Európai Szociális Alap műveleteiben részt vevők adatai

I. FEJEZET

BEVEZETÉS

1. cikk

Általános rendelkezések

Ez a rendelet megállapítja az 1083/2006/EK és az 1080/2006/EK rendelet végrehajtásának szabályait a következőket illetően:

a) tájékoztatás és nyilvánosság;

b) tájékoztatás az alapok felhasználásáról;

c) irányítási és ellenőrzési rendszerek;

d) szabálytalanságok;

e) személyes adatok;

f) az addicionalitás be nem tartása miatti pénzügyi korrekció;

g) elektronikus adatcsere;

h) pénzügyi konstrukciók;

i) a lakásberuházási kiadások támogathatósága;

j) az európai területi együttműködés célkitűzésének elérésére irányuló operatív programok támogathatósága az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében.

II. FEJEZET

AZ 1083/2006/EK RENDELET VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEI

1. szakasz

Tájékoztatás és kommunikáció

2. cikk

A kommunikációs terv elkészítése

(1) Egy adott kommunikációs tervet, illetve benne a jelentősebb módosításokat az operatív programért felelős irányító hatóság, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai Szociális Alappal (ESZA) és a Kohéziós Alappal társfinanszírozásban zajló több vagy valamennyi operatív program kommunikációs tervét pedig a tagállam készíti el.

(2) Egy adott kommunikációs tervben legalább a következőknek kell szerepelnie:

a) a célkitűzések és a célcsoportok;

b) a tagállamnak vagy az irányító hatóságnak a lehetséges és tényleges kedvezményezettek, valamint a nyilvánosság felé irányuló tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek stratégiája és tartalma, a közösségi támogatás nemzeti, regionális és helyi szintű hozzáadott értékére is figyelemmel;

c) a terv végrehajtásának indikatív költségvetése;

d) a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekért felelős közigazgatási osztályok és szervezetek;

e) a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések értékelési módjának bemutatása azt illetően, hogy az operatív programok mennyire láthatók és közismertek, illetve az Európai Közösség milyen szerepet játszik.

3. cikk

A kommunikációs terv összeegyeztethetőségének vizsgálata

A tagállam vagy az irányító hatóság a kommunikációs tervet az operatív program elfogadásának napjától számított négy hónapon belül, vagy abban az esetben, ha a kommunikációs terv két vagy több operatív programot érint, ezen programok közül az utolsó elfogadásának napjától számított négy hónapon belül köteles benyújtani a Bizottságnak.

Amennyiben a Bizottság a kommunikációs terv kézhezvételtől számított két hónapon belül nem tesz észrevételeket, úgy kell tekinteni, hogy a kommunikációs terv összhangban áll a 2. cikk (2) bekezdésével.

Amennyiben a Bizottság a kézhezvételtől számított két hónapon belül észrevételt tesz a kommunikációs tervre vonatkozóan, a tagállam vagy az irányító hatóság két hónapon belül köteles átdolgozott kommunikációs tervet küldeni a Bizottságnak.

Amennyiben a Bizottság a kézhezvételtől számított két hónapon belül a továbbiakban már nem tesz észrevételeket az átdolgozott kommunikációs tervre vonatkozóan, azt végrehajthatónak kell tekinteni.

A tagállam vagy az irányító hatóság az 5., 6. és 7. cikkben előírt tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységet adott esetben a kommunikációs terv végleges változatának hiányában is megkezdi.

4. cikk

A kommunikációs terv végrehajtása és monitoringja

(1) Minden egyes operatív program esetében az irányító hatóság köteles tájékoztatni az ellenőrző hatóságot a következőkről:

a) a kommunikációs programról és a végrehajtásában elért haladásról;

b) az elvégzett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről;

c) az alkalmazott kommunikációs eszközökről.

Az irányító hatóság az ellenőrző hatóságnak példákkal szolgál az ilyen intézkedésekre.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 67. cikke szerint az operatív programok éves és záró végrehajtási jelentéseiben a következők szerepelnek:

a) példák a kommunikációs terv végrehajtása során zajló operatív programmal kapcsolatos tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekre;

b) a 7. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések részletei, ideértve adott esetben azt az elektronikus címet is, ahol ezek az adatok megtalálhatók;

c) a kommunikációs terv főbb módosításainak tartalma.

A 2010. évi végrehajtási jelentésben, valamint a végrehajtási zárójelentésben szerepelnie kell egy olyan fejezetnek, amely a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket a 2. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően az operatív programok láthatósága és közismertsége szempontjából értékeli.

(3) A kommunikációs terv végrehajtásához, felügyeletéhez és értékeléséhez használt eszközöknek a kommunikációs tervben meghatározott, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel arányosnak kell lenniük.

5. cikk

Tájékoztató intézkedések a lehetséges kedvezményezettek számára

(1) A kommunikációs tervnek megfelelően az irányító hatóság gondoskodik az operatív program széles körben történő terjesztéséről az érintett alapokból származó pénzügyi hozzájárulások részleteinek ismertetésével, valamint arról, hogy valamennyi érdekelt fél számára rendelkezésre álljon.

Ezenkívül biztosítja, hogy az operatív program keretében a Közösségtől és a tagállamtól származó közös támogatás által kínált finanszírozási lehetőségekről a lehető legszélesebb körben tájékoztatást nyújt.

(2) Az irányító hatóság a lehetséges kedvezményezettek számára egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt legalább a következőkről:

a) egy adott operatív program keretében történő finanszírozásra jogosultság teljesítendő feltételeiről;

b) a finanszírozási kérelmek elbírálási eljárásainak leírásáról, valamint az érintett időszakokról;

c) a finanszírozandó műveletek kiválasztási kritériumairól;

d) a nemzeti, regionális vagy helyi szintű kapcsolattartókról, akik tájékoztatással tudnak szolgálni az operatív programokról.

Ezenkívül az irányító hatóság a lehetséges kedvezményezetteket tájékoztatja a 7. cikk (2) bekezdése d) pontja szerinti közzétételről.

(3) Az irányító hatóság a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően a (2) bekezdésben felsorolt információk terjesztésére alkalmas következő szervezetek közül legalább egyet bevon a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekbe:

a) nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint fejlesztő ügynökségek;

b) kereskedelmi és szakmai egyesületek;

c) gazdasági és szociális partnerek;

d) nem kormányzati szervezetek;

e) az üzleti életet képviselő szervezetek;

f) európai tájékoztató központok és a Bizottság képviseletei a tagállamokban;

g) oktatási intézmények.

6. cikk

Tájékoztató intézkedések a kedvezményezettek számára

Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezetteket arról, hogy a finanszírozás elfogadása egyben annak elfogadását is jelenti, hogy az érintett kedvezményezett felkerül a kedvezményezettek 7. cikk (2) bekezdése d) pontja szerint közzétett listájára is.

7. cikk

Az irányító hatóság tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

(1) Az irányító hatóság gondoskodik arról, hogy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseket a kommunikációs tervnek megfelelően hajtsák végre a lehető legszélesebb médialefedettség mellett, megfelelő területi szinten különféle kommunikációs formák és módszerek segítségével.

(2) Az irányító hatóság feladata legalább a következő tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések megszervezése:

a) jelentős tájékoztatási tevékenység az operatív program elindításának népszerűsítése érdekében abban az esetben is, ha a kommunikációs terv végleges változata még nem készült el;

b) évente legalább egy jelentős tájékoztatási tevékenység a kommunikációs tervben leírtak szerint az operatív program(ok) által elért eredmények bemutatására, ideértve adott esetben nagyobb projekteket is;

c) május 9-től kezdődően egy héten keresztül minden irányító hatóság épületének fellobogózása az Európai Unió zászlajával;

d) a kedvezményezetteket, a műveletek nevét, valamint az egyes műveletekre elkülönített közfinanszírozás összegét feltüntető jegyzék elektronikus vagy egyéb módon történő közzététele.

Az ESZA műveleteiben részt vevők nem nevezhetők meg.

8. cikk

A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai

(1) A kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa az alapoktól kapott támogatásról.

(2) A kedvezményezett köteles jól látható helyen nagyméretű állandó tájékoztató táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő művelet elvégzését követő hat hónapon belül:

a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót;

b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési műveletek finanszírozásából áll.

A táblán fel kell tüntetni a művelet jellegét és elnevezését, valamint a 9. cikkben előírt információkat. A 9. cikkben előírt információk a tábla legalább 25 %-át kitöltik.

Amennyiben az (1) albekezdés b) pontjában említett fizikai tárgyon állandó tájékoztató tábla elhelyezése nem lehetséges, a közösségi hozzájárulással kapcsolatos tájékoztatás céljából más megfelelő intézkedéseket kell hozni.

(3) A kedvezményezett köteles a következő feltételeknek megfelelő művelet végrehajtása közben valamennyi művelet helyszínén hirdetőtáblát állítani:

a) a művelethez történő állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót;

b) a művelet infrastruktúra vagy építkezési művelet finanszírozásából áll.

A 9. cikkben előírt információ a hirdetőtábla legalább 25 %-át kitölti.

Amikor a művelet befejeződik, a hirdetőtáblát a (2) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani.

(4) Ha a művelethez az ESZÁ-val közösen finanszírozott operatív program keretében nyújtanak finanszírozást, illetve ha adott esetben a művelethez az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapokból nyújtanak finanszírozást, a kedvezményezett biztosítja, hogy a műveletben részt vevők értesülnek erről a finanszírozásról.

A kedvezményezett egyértelmű tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendő műveletet az ESZÁ-ból, az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott operatív program keretében választották ki.

Az ilyen művelettel kapcsolatos mindenféle dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az operatív programot az ESZA, illetve adott esetben az ERFA vagy a Kohéziós Alap társfinanszírozta.

9. cikk

A művelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzői

Az irányító hatóságok vagy a kedvezményezettek által hozott, és a kedvezményezetteknek, a lehetséges kedvezményezetteknek és a nagyközönségnek szánt valamennyi tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedés tartalmazza a következőket:

a) az Európai Unió jelképe az I. mellékletben leírt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt;

b) az érintett alapra vonatkozó utalás:

i. az ERFA esetében: "Európai Regionális Fejlesztési Alap";

ii. a Kohéziós Alap esetén: "Kohéziós Alap";

iii. az ESZA esetén: "Európai Szociális Alap";

c) az irányító hatóság kiválasztott jelmondata annak megvilágítására, hogy a Közösség közreműködése milyen hozzáadott értéket ad, lehetőség szerint: "Az Ön jövőjébe ruházunk be".

Kisebb reklámtárgyakra nem vonatkoznak a b) és c) pont rendelkezései.

Amennyiben egy tájékoztató vagy nyilvánosságot biztosító intézkedés több, különböző alapokból társfinanszírozott műveletről szól, az (1) bekezdés b) pontjában előírt utalás nem szükséges.

10. cikk

Hálózatépítés és tapasztalatcsere

(1) Minden irányító hatóság kinevezi a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekért felelős kapcsolattartó személyeket, és ennek megfelelően tájékoztatja a Bizottságot. Ezenkívül a tagállamok egyetlen személyt is kijelölhetnek az összes operatív programhoz.

(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett személyekből közösségi hálózatok építhetők a helyes gyakorlatok, ezek között a kommunikációs terv eredményeinek egymással történő megosztása és a jelen szakaszban előírt tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedések végrehajtásában szerzett tapasztalatok cseréje érdekében.

(3) A tájékoztatás és nyilvánosság terén folytatott tapasztalatcsere az 1083/2006/EK rendelet 45. cikke szerinti technikai segítségnyújtással is támogatható.

2. szakasz

Tájékoztatás az alapok felhasználásáról

11. cikk

Az alapok felhasználásának indikatív bontása

(1) A tagállamok a Bizottságnak az alapokból az operatív programokhoz biztosított támogatás programozott felhasználásáról kategóriák szerinti indikatív bontást nyújtanak be az 1083/2006/EK rendelet 37. cikke (1) bekezdésének d) pontja, illetve az 1080/2006/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében, összhangban a II. melléklet A. és B. részével.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 67. cikkében említett éves végrehajtási jelentés és végrehajtási zárójelentés frissített információkat tartalmaz az operatív program szintjén az alapokból történt kategóriánkénti kumulatív elkülönítésekről, az operatív program kezdetétől fogva az operatív program értelmében kiválasztott műveletekre, a II. melléklet A. és C. részének megfelelően és kódkombinációnként bemutatva.

(3) Az (1) és (2) bekezdés értelmében a tagállamok által benyújtott adatokat a Bizottság kizárólag tájékoztatási célokra használhatja fel.

3. szakasz

Irányítási és ellenőrzési rendszerek

12. cikk

Közreműködő szervezetek

Ha az irányító vagy az ellenőrző hatóság egy vagy több feladatát közreműködő szervezet hajtja végre, az erre vonatkozó intézkedéseket hivatalosan, írásban rögzíteni kell.

E rendelet irányító és ellenőrző hatóságokra vonatkozó rendelkezései a közreműködő szervezetre is alkalmazandók.

13. cikk

Irányító hatóságok és ellenőrzést végző személyek

(1) A műveleteknek az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének a) pontja értelmében történő kiválasztása és jóváhagyása céljából az irányító hatóság biztosítja, hogy a kedvezményezettek értesülnek az operatív program keretében szállított termékek, illetve szolgáltatások sajátos feltételeiről, a finanszírozási tervről, a végrehajtás határidejéről, valamint a betartandó és közlendő pénzügyi és egyéb információkról.

Meggyőződik arról, hogy a kedvezményezettnek van kapacitása a feltételek teljesítésére a jóváhagyó döntést megelőzően.

(2) Azok a vizsgálatok, amelyeket az irányító hatóság az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének b) pontja értelmében végez el, vagy amelyeket az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében a tagállamok által - az 1080/2006/EK rendelet 16. cikke szerint - kijelölt, ellenőrzést végző illetékes személyek végeznek el, adott esetben a műveletek igazgatási, pénzügyi, technikai, illetve fizikai szempontjaira terjednek ki.

A vizsgálatok biztosítják, hogy a bevallott kiadások megfelelnek a valóságnak, a termékeket, illetve szolgáltatásokat a jóváhagyó döntéssel összhangban nyújtották, a kedvezményezett általi visszatérítési kérelmek helyesek, a műveletek és a kiadások megfelelnek a közösségi és nemzeti szabályoknak. Eljárásokat tartalmaznak annak elkerülésére, hogy több közösségi vagy nemzeti rendszer keretében vagy több programozási időszakban kétszer finanszírozzák ugyanazt a kiadást.

A vizsgálatok a következő eljárásokat foglalják magukban:

a) a kedvezményezettek minden egyes visszatérítési kérelmének adminisztratív vizsgálatai;

b) az egyes műveletek helyszíni vizsgálatai.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti helyszíni vizsgálatokat egy-egy operatív program esetében mintavétel alapján végzik, az irányító hatóság vagy az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében az ellenőrzést végző illetékes személyek feljegyzést készítenek, amely leírja és indokolja a mintavételezési módszert, és kijelöli a vizsgálatra kiválasztott műveleteket és ügyleteket.

Az irányító hatóság vagy az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében az ellenőrzést végző illetékes személyek az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségének és szabályszerűségének megfelelő biztosítása érdekében, és arra a kockázatra figyelemmel, amelyet az érintett kedvezményezettek és műveletek típusának megfelelően az irányító hatóság vagy az említett programok esetében az ellenőrzést végző illetékes személyek megállapítanak, az irányító hatóság meghatározza a minta méretét. Az irányító hatóságok vagy az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében az ellenőrzést végző illetékes személyek évente felülvizsgálják a mintavételezési módszert.

(4) Az irányító hatóság vagy az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében az ellenőrzést végző illetékes személyek írásban megállapítják a fenti (2) bekezdés értelmében végzett vizsgálatokra vonatkozó szabványokat és eljárásokat, feljegyzéseket készítenek minden vizsgálatról, leírják az elvégzett munkát, a vizsgálat időpontját és eredményeit, valamint a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban hozott intézkedéseket.

(5) Ha az irányító hatóság egyben egy operatív program kedvezményezettje is, a (2), (3) és (4) bekezdésben említett vizsgálatok lebonyolítására tett intézkedéseknek biztosítják a feladatok az 1083/2006/EK rendelet 58. cikke b) pontjának megfelelő szétválasztását.

14. cikk

Számviteli nyilvántartások

(1) A műveleteknek az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének c) pontjában említett számviteli nyilvántartásai és végrehajtási adatai közé tartoznak az e rendelet III. mellékletében meghatározott információk.

Az ilyen jellegű információhoz az irányító, igazoló és ellenőrző hatóság, valamint az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében megnevezett szervezetek férhetnek hozzá.

(2) A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam a Bizottság rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett információkat a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon vagy más megegyezés szerinti határidőn belül dokumentáció, illetve helyszíni vizsgálatok végzése céljából.

(3) Az 1083/2006/EK rendelet 61. cikke f) pontjával összhangban vezetett számviteli nyilvántartásokban a Bizottságnak a jelen rendelet 28 cikke szerint bejelentett szabálytalansággal kapcsolatos bármely összeget azzal a hivatkozási számmal kell azonosítani, amelyet a szabálytalanságnak adtak, vagy bármely más megfelelő módszerrel.

15. cikk

Ellenőrzési nyomvonal

Az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének f) pontja alkalmazásában az ellenőrzési nyomvonal akkor tekinthető megfelelőnek, ha az érintett operatív program tekintetében teljesülnek a következő feltételek:

a) lehetővé teszi az operatív program keretében társfinanszírozott műveletekkel kapcsolatban a Bizottság számára igazolt összegek összesített egyenlegének egyeztetését az igazoló hatóság, a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek birtokában található részletezett számviteli nyilvántartásokkal és az azokat alátámasztó bizonylatokkal;

b) lehetővé teszi a közpénzekből való hozzájárulás kedvezményezett számára történt kifizetésének vizsgálatát;

c) lehetővé teszi a támogatásfelügyeleti bizottság által az operatív program céljára meghatározott kiválasztási kritériumok alkalmazásának vizsgálatát;

d) minden egyes operatív programhoz adott esetben technikai leírást és finanszírozási tervet ad meg, tartalmazza az odaítélésre vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó dokumentumokat, az elért haladásról szóló jelentéseket, valamint az elvégzett vizsgálatokról és ellenőrzésekről készült jelentéseket.

16. cikk

A műveletek ellenőrzése

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének (1) bekezdése b) pontjában említett ellenőrzéseket 2008. július 1-jétől kezdve 12 havonként egyszer kell elvégezni a műveletek olyan módszerrel kiválasztott mintáján, amelyet e rendelet 17. cikkének megfelelően az ellenőrző hatóság állapít meg vagy hagy jóvá.

Az ellenőrzéseket a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni.

(2) Az ellenőrzések során meg kell vizsgálni, hogy teljesültek-e a következő feltételek:

a) a művelet megfelel az operatív programra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak, a jóváhagyó döntésnek megfelelően hajtották végre, és funkcionalitása, felhasználása és a kitűzött célok elérése tekintetében valamennyi rá vonatkozó feltételt teljesít;

b) a bejelentett kiadások egyeznek a kedvezményezettnél található számviteli nyilvántartásban és az azokat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatokkal;

c) a kedvezményezett által bejelentett kiadások összhangban állnak a közösségi és nemzeti előírásokkal;

d) a közpénzekből való hozzájárulást a kedvezményezettnek az 1083/2006/EK rendelet 80. cikkével összhangban fizették ki.

(3) Ha az észlelt problémák a rendszerből adódónak tűnnek, és ennélfogva az adott operatív program keretében folytatott egyéb műveletekre nézve is kockázatot jelentenek, az ellenőrző hatóság gondoskodik további vizsgálatok, ideértve szükség esetén további ellenőrzések elvégzéséről, hogy a problémák mértéke megállapítható legyen. A szükséges megelőző és kiigazító intézkedéseket az illetékes hatóságok hozzák meg.

(4) Kizárólag az (1) bekezdésnek megfelelő ellenőrzés hatálya alá tartozó kiadásokat lehet ellenőrzött kiadásként feltüntetni a VI. melléklet 9. és a VIII. melléklet 9. pontjában szereplő táblázatok segítségével történő jelentéstétel céljából.

17. cikk

Mintavétel

(1) Az ellenőrizendő műveletek mintáját minden évben első alkalommal a (2), (3) és (4) bekezdésben leírt véletlenszerű statisztikai mintavételi módszerrel kell megállapítani. Az (5) és (6) bekezdéssel összhangban kiegészítő mintaként további műveletek is kiválaszthatók e célra.

(2) A mintavétel és az eredményekből történő következtetés módszerének figyelembe kell vennie az elfogadott nemzetközi ellenőrzési szabványokat, és a módszert dokumentálni kell. A kiadások összegére, valamint a műveletek számára és típusára és egyéb lényeges tényezőkre figyelemmel az ellenőrző hatóság megállapítja a megfelelő, alkalmazandó mintavételezési módszert. A minta technikai paramétereit a IV. melléklet szerint kell megadni.

(3) A 12 havonta ellenőrizendő mintát azok közül a műveletek közül kell kiválasztani, amelyeknek kiadásait - a 18. cikk (2) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentés Bizottsághoz történő bejelentésének évét megelőző évben - a közös irányítási és ellenőrzési rendszerhez tartozó adott operatív programra, illetve adott esetben operatív programokra vonatkozóan bejelentették a Bizottságnak. Az első 12 hónap alatt az ellenőrző hatóságnak jogában áll úgy dönteni, hogy azokat a műveleteket, amelyeknek költségeit 2007-ben és 2008-ban jelentették be, az ellenőrizendő műveletek kiválasztási alapjába sorolja.

(4) Az ellenőrző hatóság a következtetéseket a Bizottságnak a (3) bekezdésben említett évben bejelentett kiadások ellenőrzésének eredményei alapján vonja le, majd az éves ellenőrzési jelentésben közli a Bizottsággal.

Az olyan operatív programok esetén, amelyeknél a kivetített hibaarány eléri a jelentősnek tekinthető szintet, az ellenőrző hatóság elemzi ennek jelentőségét, és megteszi a szükséges lépéseket, ezek között megfelelő javasatokat is tesz, amelyeket az éves ellenőrzési jelentésben közöl.

(5) Az ellenőrző hatóság rendszeresen áttekinti a véletlenszerű mintavétel lefedettségét, különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzésnek megfelelő mértékben bizonyítania kell az egyes operatív programok részleges és végleges lezárásakor tett nyilatkozatokat.

Szakmai szempontú elbírálás alapján dönt arról, hogy szükség van-e további műveletekből válogatott kiegészítő minta vizsgálatára a felismert sajátos kockázati tényezők figyelembevétele, valamint annak érdekében, hogy minden program megfelelő mértékben lefedett legyen a művelettípusok, kedvezményezettek, közreműködő szervezetek és prioritási tengelyek tekintetében.

(6) Az ellenőrző hatóság a kiegészítő minta ellenőrzésének eredményeiből következtetéseket von le, és ezeket az éves ellenőrzési jelentésben közli a Bizottsággal.

Ha az észlelt szabálytalanságok száma magas, vagy rendszerből adódó szabálytalanságok mutathatók ki, az ellenőrző hatóság elemzi ezek jelentőségét, és meghozza a szükséges intézkedéseket, ezek között megfelelő javasatokat tesz, amelyeket az éves ellenőrzési jelentésben közöl.

A kiegészítő minták ellenőrzésének eredményeit a véletlenszerű mintától függetlenül kell elemezni. A kiegészítő mintában talált szabálytalanságokat nem veszik figyelembe a véletlenszerű minta hibaarányának kiszámításakor.

18. cikk

Az ellenőrző hatóság által bemutatott dokumentumok

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett ellenőrzési stratégiát e rendelet V. mellékletében megadott mintával összhangban kell megállapítani. Évente kell frissíteni és felülvizsgálni, de szükség esetén év közben is.

(2) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett éves ellenőrzési jelentésnek és véleménynek a rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ellenőrzési rendszereken és az ellenőrzési stratégiának megfelelően végrehajtott művelet-ellenőrzéseken kell alapulnia, és e rendelet VI. és VII. mellékletében közölt minták szerint kell őket összeállítani.

Az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében az éves ellenőrzési jelentésnek és véleménynek ki kell terjednie a program egészére és a program ERFA-hozzájárulásra jogosult összes kiadására.

(3) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti zárónyilatkozat alapja az összes olyan ellenőrzési munka, amelyet az ellenőrzési stratégiának megfelelően az ellenőrző hatóság végzett, vagy az ő felelőssége alatt végeztek. A zárónyilatkozatot és az ellenőrzési zárójelentést e rendelet VIII. mellékletében található minta szerint kell összeállítani.

Az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó programok esetében a zárónyilatkozatnak és az ellenőrzési zárójelentésnek ki kell terjednie a program egészére és a program ERFA-hozzájárulásra jogosult összes kiadására.

(4) Amennyiben a vizsgálat hatásköre korlátozott, illetve az észlelt szabálytalan kiadások mértéke nem teszi lehetővé, hogy nem minősített vélemény készüljön az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti éves véleményhez, illetve e) pontja szerinti zárónyilatkozathoz, az ellenőrző hatóság ezt megindokolja, és felbecsüli a probléma mértékét és pénzügyi hatásait.

(5) Egy adott operatív program részleges lezárása esetén az 1083/2006/EK rendelet 88. cikkében előírt költségnyilatkozatban szereplő ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó nyilatkozatot az ellenőrző hatóság e rendelet IX. mellékletében szereplő minta alapján állítja össze, és az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában előírt véleménnyel együtt nyújtja be.

19. cikk

A rendelkezésre álló dokumentumok

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 90. cikkének alkalmazásában az irányító hatóság gondoskodik arról, hogy nyilvántartás álljon rendelkezésre azoknak a szervezeteknek a kilétéről és fellelhetőségéről, amelyek birtokában vannak a kiadásokat és az ellenőrzéseket alátámasztó dokumentumoknak, és ezek között szerepel a megfelelő ellenőrzési nyomvonal követéséhez szükséges valamennyi dokumentum.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett dokumentumok ellenőrzés céljára rendelkezésre állnak, illetve belőlük kivonatok vagy róluk másolatok készíthetők az arra jogosult személyek vagy szervezetek számára, ideértve legalább az irányító vagy igazoló hatóságot, a közreműködő szervezeteket, valamint az ellenőrző hatóság és az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdésében meghatározott szervezetek felhatalmazásával rendelkező személyzetet, illetve a Bizottság felhatalmazott hivatalnokait és azok meghatalmazott képviselőit.

(3) Az irányító hatóság rendelkezik az 1083/2006/EK rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében meghatározott műveletek értékeléséhez és a jelentéstételhez szükséges információval, ezen belül a 14. cikkben meghatározott információval az (1) cikk a) pontjában említett teljes időszak alatt.

(4) Az 1083/2006/EK rendelet 90. cikke értelmében általánosan elfogadott adathordozóknak legalább a következők tekintendők:

a) eredeti dokumentumok fénymásolatai;

b) eredeti dokumentumokról készült mikrolapok;

c) eredeti dokumentumok elektronikus változatai;

d) kizárólag elektronikus formában létező dokumentumok.

(5) Az eredeti dokumentumokkal együtt általánosan elfogadott adathordozókon tárolt dokumentumok megfelelőségének igazolási eljárását a nemzeti hatóságok állapítják meg, és biztosítják, hogy a tárolt változatok megfelelnek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, valamint ellenőrzés céljára alkalmasak.

(6) Ha a dokumentumok kizárólag elektronikus formában léteznek, az alkalmazott számítástechnikai rendszerek összhangban állnak az elfogadott biztonsági szabványokkal, amelyek biztosítják, hogy a tárolt dokumentumok megfelelnek a nemzeti jogszabályi követelményeknek, és ellenőrzés céljára alkalmasak.

20. cikk

Az igazoló hatóság által bemutatott dokumentumok

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 61. cikkének a) pontjában meghatározott igazolt költségnyilatkozatokat és kifizetési kérelmeket e rendelet X. mellékletében megadott formában kell elkészíteni, majd továbbítani kell a Bizottságnak.

(2) 2010. március 31-től kezdődően minden év március 31-ig az igazoló hatóság a Bizottságnak e rendelet XI. mellékletének megfelelő formátumú nyilatkozatot küld, amelyben az operatív program valamennyi prioritási tengelyéhez megállapítja a következőket:

a) az előző évben benyújtott költségnyilatkozatból a műveletre irányuló közpénzekből való hozzájárulás egy részének vagy egészének megszüntetését követően visszavont összegeket;

b) az előző évben benyújtott költségnyilatkozatokból levont visszafizetett összegeket;

c) az előző év december 31-ig visszafizetendő összegekről szóló nyilatkozatot, a beszedési utalvány kiadásának éve szerinti bontásban;

d) azon összegek jegyzékét, amelyekről az előző évben megállapították, hogy nem lehet visszafizettetni, vagy amelyeket várhatóan nem fognak visszafizetni, a beszedési utalvány kiállítási éve szerinti bontásban.

Az első albekezdés a) b) és c) pontja alkalmazásában a Bizottságnak a 28. cikk szerint jelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos összesített összegeket minden prioritási tengelyhez biztosítani kell.

Az első albekezdés d) pontja alkalmazásában a Bizottságnak a 28. cikk szerint jelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos bármely összeget az adott szabálytalanság hivatkozási számával, vagy más megfelelő módszerrel kell azonosítani.

(2a) Az igazoló hatóság a (2) bekezdés első albekezdésének d) pontjában említett valamennyi összeg esetében jelzi, kéri-e, hogy a közösségi hozzájárulást az Európai Unió általános költségvetéséből fedezzék.

Amennyiben a nyilatkozat benyújtásától számított egy éven belül a Bizottság nem kér az 1083/2006/EK rendelet 70. cikke (2) bekezdése alkalmazásában információt, nem tájékoztatja írásban a tagállamot vizsgálatindítási szándékáról az adott összeggel kapcsolatban, vagy nem kéri a tagállamot a visszafizettetési eljárás folytatására, a közösségi hozzájárulást az Európai Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

Az egyéves határidő csalás gyanúja vagy megállapított csalás esetén nem alkalmazható.

(2b) A (2) bekezdésben írt nyilatkozat alkalmazásában azon tagállamok, amelyek a nyilatkozat benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti pénznemben megadott összegeket az 1083/2006/EK rendelet 81. cikke (3) bekezdésében említett átváltási árfolyamot alkalmazva átváltják euróra. Amennyiben az összegek az igazoló hatóság könyvelésében egy hónapot meghaladóan nyilvántartott költségekkel kapcsolatosak, azt az átváltási árfolyamot lehet használni, amely a költség legutolsó nyilvántartott hónapjában volt érvényes.

(3) Az operatív program részleges lezárásának lebonyolítása érdekében az igazoló hatóság a Bizottságnak e rendelet XIV. mellékletének megfelelő formában küldi el az 1083/2006/EK rendelet 88. cikkében előírt költségnyilatkozatot.

21. cikk

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

(1) Az operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszereinek az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésében megadott leírásában minden egyes operatív program esetében szerepelnek az e rendelet 58. cikkében említett ügyekre vonatkozó információk, valamint az e rendelet 22., 23., és adott esetben 24. cikkében előírt információk.

Ezeket az információkat a XII. mellékletben szereplő minta szerint kell benyújtani.

(2) Az európai területi együttműködés célkitűzésének keretébe tartozó operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszereit az a tagállam köteles meghatározni, amely területén található az irányító hatóság.

22. cikk

Tájékoztatás az irányító és az ellenőrző hatóságról, valamint a közreműködő szervezetekről

Az irányító és az ellenőrző hatóságra, valamint az egyes közreműködő szervezetekre vonatkozóan a tagállam a következő információkat nyújtja be a Bizottságnak:

a) a rájuk ruházott feladatok leírását;

b) a szervezeti egység szervezeti ábráját, osztályai közötti vagy azokon belüli feladatmegosztás leírását, valamint az állások indikatív számát;

c) a műveletek kiválasztási és jóváhagyó eljárásait;

d) azokat az eljárásokat, amelyek során a kedvezményezettek visszatérítési kérelmeit megkapják, vizsgálják és érvényesítik, különösen a 13. cikkben a vizsgálat céljaira előírt szabályokat és eljárásokat, valamint azokat az eljárásokat, amelyek során a kedvezményezettnek történő kifizetést engedélyezik, végrehajtják és könyvelik;

e) azokat az eljárásokat, amelyek során a költségnyilatkozatokat összeállítják, igazolják és a Bizottsághoz benyújtják;

f) a c), d) és e) pont alkalmazásában kialakított írásbeli eljárásokra tett utalást;

g) a tagállam által megállapított és az operatív programra vonatkozó elszámoltathatósági szabályokat;

h) az operatív program keretében végzett, a 14. cikk (1) bekezdésében említett műveletek és információk részletes számviteli nyilvántartásának vezetésére alkalmazott rendszert.

23. cikk

Tájékoztatás az ellenőrző hatóságról és az ellenőrzést végző szervezetekről

A tagállam a következő tájékoztatást adja a Bizottságnak az ellenőrző hatósággal és az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében említett szervezetekkel kapcsolatban:

a) feladataik és a közöttük levő kapcsolatrendszer leírását, ideértve adott esetben az 1083/2006/EK rendelet 73. cikkének (1) bekezdésében említett koordináló szervezethez fűződő viszonyukat;

b) az ellenőrző hatóság és az operatív program ellenőrzését végző minden egyes szervezet szervezeti ábráját, amelyben leírják, hogy függetlenségük hogyan van biztosítva, az elkülönített állások indikatív számát és a szükséges végzettséget és tapasztalatot;

c) az ellenőrzési jelentések eredményeként szültetett javaslatok és kiigazító intézkedések végrehajtásának megfigyelésére szolgáló eljárásokat;

d) adott esetben az operatív program ellenőrző hatóság által végzett ellenőrzéseinek végrehajtásába bevont szervezetek munkájának felülvizsgálatára alkalmazott eljárásokat;

e) az éves ellenőrzési jelentés és a zárónyilatkozatok elkészítése során alkalmazott eljárásokat.

24. cikk

Az európai területi együttműködés célkitűzését szolgáló irányítási és ellenőrzési rendszerek leírása

A 21., 22. és 23. cikkben leírt információkon kívül az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásában a következő célokból kell szerepelnie a tagállamok között létrejött megállapodásoknak:

a) hogy az irányító hatóság hozzáférhessen az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében és az 1080/2006/EK rendelet 15. cikkében előírt feladatainak végrehajtásához szükséges valamennyi információhoz;

b) hogy az igazoló hatóság hozzáférhessen az 1083/2006/EK rendelet 61. cikkében előírt feladatainak végrehajtásához szükséges valamennyi információhoz;

c) hogy az ellenőrző hatóság hozzáférhessen az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkében és az 1080/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt feladatainak végrehajtásához szükséges valamennyi információhoz;

d) annak biztosítására, hogy a tagállamok teljesítik az 1080/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében a jogtalanul kifizetett összegek visszafizetésére vállalt kötelezettségeiket;

e) a Közösségen kívül fizetett és a költségnyilatkozatban szereplő kiadások jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítására, ha a programban részt vevő tagállamok élnek az 1080/2006/EK rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében lehetővé tett rugalmasság lehetőségével annak érdekében, hogy az irányító, az igazoló és az ellenőrző hatóság gyakorolhassa a harmadik országokban kifizetett költségekkel kapcsolatos hatásköreiben biztosított jogait, és visszakövetelhesse a szabálytalanságokkal kapcsolatban jogtalanul kifizetett összegeket.

25. cikk

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelése

Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében említett jelentés a rendszerleírás vizsgálatán, a rendszerekre vonatkozó dokumentumokon, a számviteli nyilvántartás vezetésének gyakorlatának és a műveletek végrehajtási adatainak rendszerén, valamint azoknak a jelentősebb szervezeteknek a dolgozóival készült megbeszéléseken alapul, amelyeket az ellenőrző hatóság vagy a jelentésért felelős más szervezet az információk teljeskörűségéhez, tisztázásához, illetve vizsgálatához fontosnak tart.

Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésben említett véleményt az e rendelet XIII. mellékletében szereplő mintával összhangban kell összeállítani.

Ha az érintett irányítási és ellenőrzési rendszerek lényegében azonosak az 1260/1999/EK rendelet értelmében jóváhagyott támogatás céljából létrehozottakkal, akkor figyelembe vehetők azoknak az ellenőrzéseknek az eredményei is, amelyeket nemzeti és közösségi ellenőrök e rendszerekkel kapcsolatban az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt jelentés és vélemény elkészítése céljából végeztek.

26. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkében említett operatív programoktól történő eltérések

(1) Az olyan operatív programok esetében, amelyekkel kapcsolatban egy tagállam az 1083/2006/EK 74. cikkének (2) bekezdésének első albekezdésében biztosított választási lehetőséggel él, e cikk (2)-(5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) E rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálatokat az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti szervezet végzi el.

(3) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett műveletek ellenőrzését a nemzeti eljárásoknak megfelelően kell elvégezni, és e rendelet 16. és 17. cikke nem vonatkozik rájuk.

(4) E rendelet 18. cikkének (2)-(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó azoknak a dokumentumoknak az elkészítésére, amelyeket az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti szervezet adott ki.

(5) Az éves ellenőrzési jelentést és az éves véleményt adott esetben e rendelet VI. és VII. mellékletében található mintákat követve kell összeállítani.

Az e rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében előírt kötelezettségeket az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti szervezet hajtja végre.

A költségnyilatkozatot e rendelet X. és XIV. mellékletében közölt minták szerint kell elkészíteni.

(6) A 21. cikk (1) bekezdésében, valamint az e rendelet 22. és 23. cikkben említett irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásában szereplő tájékoztatás részeként adott esetben tájékoztatást kell adni az 1083/2006/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti szervezetekről is.

4. szakasz

Szabálytalanságok

27. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, aki részt vesz az alapokból származó támogatások megvalósításában, kivéve a tagállamokat közhatalmi jogosítványaik gyakorlása során;

b) "első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás": az illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy jogi - első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható;

c) "a csalás gyanúja": olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy meghatározzák a szándékos magatartás, különösen az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 melléklete alapján létrejött egyezmény 1. cikke ( 18 ) bekezdésének a) pontja szerinti csalás fennállását;

d) "csőd": fizetésképtelenségi eljárások az 1346/2000/EK tanácsi rendelet ( 19 ) 2. cikkének a) pontja értelmében.

28. cikk

Kezdeti jelentés - eltérések

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 70. cikke szerinti egyéb kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamoknak minden negyedév végét követő két hónapon belül jelentenek a Bizottságnak minden olyan szabálytalanságot, amely első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás tárgyát képezi.

A tagállamoknak ebben a jelentésben mindenkor részletekkel kell szolgálniuk a következőkkel kapcsolatban:

a) az alap, a célkitűzés, az operatív program, a prioritási tengely, az érintett művelet, valamint a közös azonosító kód (CCI-szám);

b) a megszegett rendelkezés;

c) az első olyan információ nyújtásának időpontja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

d) a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

e) adott esetben a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

f) hogyan derítették fel a szabálytalanságot;

g) adott esetben a bevont tagállamok és harmadik államok;

h) a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy pillanata;

i) a szabálytalanságról szóló hivatalos jelentést kidolgozó nemzeti hatóságok vagy szervezetek, valamint a közigazgatási vagy igazságügyi nyomon követésért felelős hatóságok;

j) a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy jogi tényállás megállapításának napja;

k) a bevont természetes és jogi személyek vagy bármely egyéb résztvevő személyazonossága, kivéve azokat az eseteket, ahol ez az információ a szabálytalanságok elleni küzdelem céljából irreleváns az érintett szabálytalanság jellege miatt;

l) a műveletre jóváhagyott teljes elszámolható költség és közpénzből való hozzájárulás, együtt a közösségi hozzájárulás megfelelő összegével, amelyet a prioritási tengely társfinanszírozási arányának alkalmazásával számítanak ki;

m) a Bizottságnak igazolt, a szabálytalanság által érintett költség és közpénzből való hozzájárulás, és a veszélyben forgó közösségi hozzájárulás megfelelő összege, amelyet a prioritási tengely társfinanszírozási arányának alkalmazásával számítanak ki;

n) csalás gyanúja esetén és amennyiben a k) pontban megjelölt személyek vagy egyéb alanyok részére nem történt kifizetés a közpénzekből való hozzájárulásból, úgy az az összeg, amelyet jogtalanul fizettek volna ki, amennyiben a szabálytalanságot nem derítik fel;

o) a művelet helyszínéül szolgáló régió vagy térség kódja a NUTS-szint meghatározásával vagy másképp;

p) a szabálytalan kiadás jellege.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve nem kell jelenteni a következő eseteket:

a) amikor a szabálytalanság csupán abban áll, hogy a társfinanszírozott operatív programban szereplő valamely művelet részben vagy egészen nem került kivitelezésre a kedvezményezett csődje miatt;

b) azokat az eseteket, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító vagy igazoló hatóság tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár az érintett költségnek a Bizottsághoz benyújtott igazolt nyilatkozatokban való szerepeltetése előtt, akár azt követően;

c) azokat az eseteket, amelyeket az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság még azelőtt derített fel, mielőtt az érintett költség bekerült volna a Bizottságnak benyújtott nyilatkozatba.

Mindazonáltal a csődöt megelőző szabálytalanságokat, valamint a csalás gyanújának eseteit jelenteni kell.

(3) Amennyiben nem áll rendelkezésre az (1) bekezdésben említett információk egy része, különösképpen a szabálytalanság elkövetésében alkalmazott gyakorlatokat érintő információk, valamint a szabálytalanság felderítésének a módja, vagy azokat helyesbíteni kell, akkor a tagállamok a szabálytalanságokról szóló következő negyedéves jelentések benyújtásakor lehetőség szerint közlik a Bizottsággal a hiányzó vagy helyesbített információkat.

(4) Az európai területi együttműködés célkitűzésének hatálya alá tartozó operatív programokkal kapcsolatos szabálytalanságokat az a tagállam jelenti, amelyben a művelet végrehajtása során a kiadást a kedvezményezett fizeti. A tagállamnak egyidejűleg értesítenie kell az irányító hatóságot, a program igazoló hatóságát és az ellenőrző hatóságot.

(5) Amennyiben a vizsgálatok megbízhatóságáról nemzeti jogszabályok rendelkeznek, úgy az információk közlése a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy törvényszék felhatalmazásától függ.

(6) Amennyiben valamely tagállam az (1) bekezdés értelmében nem tud beszámolni szabálytalanságról, erről a Bizottságot az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül értesíti.

29. cikk

Sürgős esetek

Minden egyes tagállam azonnal értesíti a Bizottságot és szükség esetén a többi érintett tagállamot is minden olyan felderített vagy gyanított szabálytalanságról, amelyek esetében attól kell tartani, hogy hamarosan a területén kívül is hatásai lesznek, vagy amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak.

30. cikk

Nyomon követésről szóló jelentés

(1) A 28. cikk (1) bekezdésében említett információ mellett a tagállamok minden negyedév végétől számított két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot - az említett cikk szerint tett bármely korábbi jelentésre hivatkozással - a jelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási vagy büntetőjogi szankció kiszabására vonatkozó bármely eljárás indításáról, lezárásáról vagy elhagyásáról, illetve ezen eljárások eredményéről.

A szabálytalanságokra kivetett szankciókkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a) a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b) a szankciót a közösségi vagy a nemzeti jog megsértéséért alkalmazzák-e;

c) a szankciókat előíró rendelkezéseket;

d) megállapítottak-e csalást.

(2) A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

31. cikk

Elektronikus adatátvitel

A 28. és 29. cikk, valamint a 30. cikk (1) bekezdése szerint előírt tájékoztatást lehetőség szerint a Bizottságtól e célra rendelkezésre bocsátott modul használatával biztonságos kapcsolat útján, elektronikus úton kell elküldeni.

32. cikk

Peres költségek visszatérítése

Amennyiben valamely tagállam illetékes hatóságai a Bizottság kifejezett kérésére úgy döntenek, hogy a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítése érdekében bírósági eljárást indítanak, illetve egy más megkezdett eljárást folytatnak, a Bizottság vállalhatja, hogy a tagállam részére a perköltségek, valamint közvetlenül az eljárásból származó költségek egészét vagy egy részét erről hiteles dokumentáció bemutatása esetén visszatéríti az eljárások eredménytelensége esetén is.

33. cikk

Tagállamokkal történő együttműködés

(1) A Bizottság megfelelő kapcsolatokat ápol az érintett tagállamokkal a 28. cikk szerinti szabálytalanságokkal, a 30. cikk szerinti eljárásokkal, különösen pedig a visszafizetés lehetőségével kapcsolatosan nyújtott tájékoztatás kiegészítése céljából.

(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a szabálytalanság jellegéből fakadóan ugyanilyen vagy hasonló gyakorlatra kerülhet sor más tagállamokban, az ügyet a 94/140/EK bizottsági határozatban ( 20 ) felállított, a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság elé terjeszti.

A Bizottság minden évben tájékoztatja a tanácsadó bizottságot és az 1083/2006/EK rendelet 103. és 104. cikkében említett bizottságokat a megállapított szabálytalanságok által érintett források nagyságrendjéről, illetve a szabálytalanságok különböző kategóriáiról típus és szám szerinti bontásban.

(3) A Bizottság közösségi szintű tájékoztató üléseket rendez a tagállamok képviselői számára, hogy velük együtt megvizsgálja a 28., 29. és 30. cikk, valamint e cikk (1) bekezdése értelmében szerzett információt. A vizsgálat a szabálytalanságokkal, megelőző intézkedésekkel és bírósági eljárásokkal kapcsolatos információkból leszűrhető tanulságokra összpontosít.

(4) Valamely tagállam vagy a Bizottság kérésére a tagállamok és a Bizottság konzultálnak egymással a Közösség érdekeit sértő bármilyen kibúvó megszüntetése céljából, amely a hatályban lévő rendelkezések végrehajtása folyamán válik láthatóvá.

34. cikk

Az információ felhasználása

A Bizottság bármilyen, a tagállamok által e rendelet szerint közölt általános vagy operatív természetű információt felhasználhat kockázati elemzések végzése céljából, és a szerzett információk alapján jelentéseket készíthet, és korai előrejelző rendszereket fejleszthet ki a veszélyek hatékonyabb felismerésére.

36. cikk

A jelentéstételi határértéket el nem érő szabálytalanságok

(1) Amennyiben a szabálytalanságok az Európai Közösségek közös költségvetésére terhelhető 10 000 eurónál alacsonyabb összegekre vonatkoznak, a tagállamoknak nem kell elküldeniük a Bizottság számára a 28. és 30. cikkben előírt információkat, kivéve ha azt a Bizottság kifejezetten kéri.

(2) Azon tagállamok, amelyek a 28. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés benyújtásának idején még nem vezették be saját pénznemként az eurót, a nemzeti pénznemben megadott összegeket az 1083/2006/EK rendelet 81. cikke (3) bekezdésében említett átváltási árfolyamot alkalmazva átváltják euróra.

Amennyiben az összegek az igazoló hatóság könyvelésében egy hónapot meghaladóan nyilvántartott költségekkel kapcsolatosak, azt az átváltási árfolyamot lehet használni, amely a költség legutolsó nyilvántartott hónapjában volt érvényes. Amennyiben a költségeket nem tartották nyilván az igazoló hatóság könyvelésében, a Bizottság által elektronikus úton közzétett legutóbbi átváltási árfolyam alkalmazandó.

5. szakasz

Személyes adatok

37. cikk

Személyes adatok védelme

(1) A tagállamok és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesznek a 14. cikk (1) bekezdésében említett információ, a Bizottság ellenőrzései során összegyűjtött információk, valamint a 4. szakaszban említett információk illetéktelen közzététele vagy az azokhoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

(2) A 14. cikk (1) bekezdésében említett, valamint a Bizottság ellenőrzései során összegyűjtött információkat a Bizottság kizárólag az 1083/2006/EK rendelet 72. cikke szerinti kötelezettségei teljesítése céljából használhatja fel. Az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal hozzáfér ezekhez az információkhoz.

(3) A 4. szakaszban említett információk nem küldhetők el más személyeknek a tagállamokon vagy a közösségi intézményeken belüli azon személyeken kívül, akiknek kötelességei szükségessé teszik a hozzáférést, kivéve ha az ilyen információt benyújtó tagállam kifejezetten hozzájárult.

(4) A 7. cikk (2) bekezdésének (d) pontjában említett információkban szereplő személyes adatok kizárólag az abban a cikkben meghatározott célokra dolgozhatók fel.

6. szakasz

Az addicionalitás be nem tartása miatti pénzügyi korrekció

38. cikk

A pénzügyi korrekció mértéke

(1) Amennyiben a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet 99. cikke (5) bekezdésének megfelelően pénzügyi korrekciót végez, a korrekciót e rendelet (2) bekezdésének megfelelően kell kiszámítani.

(2) A pénzügyi korrekció mértéke a megegyezés szerinti célszint és a megegyezés szerinti célszint százalékaként kifejezett elért szint közötti különbségből 3 százalékpontnyi levonással, és az eredmény tízzel való osztásával számítható ki.

A pénzügyi korrekciót úgy kell meghatározni, hogy a pénzügyi korrekció fenti értékét az érintett tagállam számára a Strukturális Alapból származó hozzájárulásra alkalmazzák a konvergencia-célkitűzés szerint a teljes programozási időszakra vonatkozóan.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett, megegyezés szerinti célszint és a megegyezés szerinti célszint százalékában kifejezett elért szintje közötti különbség 3 % vagy annál kevesebb, nem kell pénzügyi korrekciót végezni.

(4) A pénzügyi korrekció nem haladhatja meg az érintett tagállam számára a Strukturális Alapból konvergencia-célkitűzésekre elkülönített összegek 5 %-át a teljes programozási időszakra vonatkozóan.

7. szakasz

Elektronikus adatcsere

39. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer

Az 1083/2006/EK rendelet 66. és 76. cikke alkalmazásában adatcserét biztosító számítástechnikai rendszert kell létrehozni az operatív programmal kapcsolatos valamennyi adatcsere eszközeként.

Az egyes tagállamok és a Bizottság közötti adatcserét a Bizottság által létrehozott számítástechnikai rendszer használatával kell elvégezni, amely lehetővé teszi az adatoknak a Bizottság és az egyes tagállamok közötti biztonságos cseréjét.

A tagállamok részt vesznek az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer továbbfejlesztésében.

40. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer tartalma

(1) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer közérdekű információkat is tartalmaz a Bizottság és a tagállamok számára, mégpedig legalább a pénzügyi tranzakciókhoz szükséges következő adatokat:

a) minden egyes alap minden egyes operatív programban elkülönített indikatív éves összegét a XV. mellékletben található mintának megfelelően a nemzeti stratégiai referenciakeret megállapításai szerint;

b) az operatív programok finanszírozási terveit a XVI. mellékletben található mintának megfelelően;

c) költségnyilatkozatokat és fizetési kérelmet a X. mellékletben található mintának megfelelően;

d) a kiadások valószínű kifizetéséről szóló éves előrejelzést a XVII. mellékletben található mintának megfelelően;

e) az éves jelentések és a záró végrehajtási jelentések pénzügyi szakaszát a XVIII. melléklet 2.1. pontja alatt található mintának megfelelően.

(2) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer továbbá tartalmazza legalább a következő közérdekű, az elvégzendő monitoringot lehetővé tévő dokumentumokat és adatokat:

a) az 1083/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti stratégiai referenciakeretet;

b) az addicionalitás elvének betartását biztosító adatokat a XIX. mellékletben található mintának megfelelően;

c) az operatív programokat, beleértve az osztályozással kapcsolatos adatokat a II. melléklet A. és B. részének megfelelően;

d) az alapokból származó hozzájárulásokkal kapcsolatos bizottsági határozatokat;

e) az 1083/2006/EK rendelet 39., 40. és 41. cikkében említett főbb beruházások támogatására vonatkozó kérelmeket e rendelet XXI. és XXII. mellékletének megfelelően, az ilyen mellékletekből válogatott, XX. mellékletben azonosított adatokkal együtt;

f) a XVIII. mellékletben meghatározott, az osztályozással kapcsolatos adatokat tartalmazó végrehajtási jelentéseket a II. melléklet A. és B. részének megfelelően;

g) az ESZA-műveletekben részt vevők adatait prioritás szerint a XXIII. mellékletben található mintának megfelelően;

h) a irányítási és ellenőrzési rendszerek leírását a XII. mellékletben található mintának megfelelően;

i) az ellenőrzési stratégiát az V. mellékletben található mintának megfelelően;

j) az ellenőrzésekről szóló jelentéseket és véleményeket a VI., VII., VIII., IX. és XIII. mellékletben található mintának megfelelően, valamint a Bizottság és az egyes tagállamok közötti levelezést;

k) a részleges lezárással kapcsolatos költségnyilatkozatot a XIV. mellékletben található mintának megfelelően;

l) a visszavont és visszaszerzett összegekről, valamint a függőben lévő visszafizetésekről szóló éves nyilatkozatot a XI. mellékletnek megfelelően;

m) a 2. cikkben említett kommunikációs tervet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat adott esetben a mellékletekben megadott formátumban kell továbbítani.

41. cikk

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer működése

(1) A Bizottság és a tagállamok által az 1083/2006/EK rendelet értelmében kijelölt hatóságok, valamint azok a szervezetek, amelyekre az adott feladatot ráruházták, az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe az előírt formátumban rögzítik azon dokumentumokat, amelyekért felelősek, valamint ezek minden frissítését.

(2) A tagállamoknak centralizálják, és a Bizottsághoz továbbküldik az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerhez való hozzáférési jogosultságok iránti kérelmeket.

(3) Az adatcseréket és ügyleteket elektronikus aláírással kell ellátni az 1999/93/EK irányelv értelmében. A tagállamok és a Bizottság elismerik bizonyítékként az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerben alkalmazott elektronikus aláírás jogi hatékonyságát és elfogadhatóságát a jogi eljárásokban.

(4) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer fejlesztésének költségei az Európai Közösségek közös költségvetéséből kerülnek finanszírozásra az 1083/2006/EK rendelet 45. cikke szerint.

A adatcserét biztosító közös számítástechnikai rendszer és a nemzeti, regionális és helyi számítástechnikai rendszerek közötti interfész költségei, valamint a nemzeti, regionális és helyi rendszereknek az 1083/2006/EK rendelet szerinti követelményekhez való hozzáigazításának költségei ugyanezen rendelet 46. cikke szerint támogathatók.

42. cikk

Adatátvitel az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerrel

(1) Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer a tagállamok és a Bizottság számára közvetlenül vagy a nemzeti, regionális és helyi számítógép-irányító rendszerekkel, automatikus szinkronizációért és adatrögzítésért felelős interfészen keresztül érhető el.

(2) A dokumentumok Bizottság felé történő továbbítása dátumaként azt a dátumot kell figyelembe venni, amikor a tagállam a dokumentumokat bejuttatja az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe.

(3) Vis major esetén, különösképpen az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer hibás működése, vagy tartós kapcsolat hiányában a tagállam az 1083/2006/EK rendeletben által előírt dokumentumokat papíralapú adathordozó formájában is továbbíthatja a Bizottság számára az e rendelet II., V., VI., VII., IX., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. mellékletében közölt nyomtatványokat használva. Amint a vis major oka megszűnik, az érintett tagállam haladéktalanul rögzíti a megfelelő dokumentumokat az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszerbe.

A (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a továbbítás dátumának a dokumentumok papíralapú adathordozó formájában történő elküldésének napja tekintendő.

8. szakasz

A pénzügyi konstrukciók

43. cikk

Általános rendelkezések

(1) A 43-46 cikk rendelkezései olyan pénzügyi konstrukciókra vonatkoznak, amelyek a visszafizethető beruházásokat létrehozó műveletek vagy a visszafizethető beruházásokra nyújtott garanciák, illetve mindkettő formájában jelennek meg a következőkben:

a) vállalkozások, elsősorban kis- és középvállalkozások (kkv-k), beleértve a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban ( 21 ) meghatározott mikrovállalkozásokat is, 2005. január 1-jét követően;

b) a köz- és magánszféra közötti partnerségek vagy fenntartható városfejlesztésre vonatkozó integrált tervekben szereplő egyéb városi projektek, a városi fejlesztési alapok esetében;

c) az épületek - többek között a meglévő lakásállomány - energiahatékonyságára és megújuló energia felhasználására irányuló alapok vagy ösztönző programok.

(2) A pénzügyi konstrukciókat, beleértve a holdingalapokat is, a társfinanszírozó partnerek vagy részvényesek közötti megállapodás által szabályozott, független jogalanyként vagy egy pénzintézeten belüli külön pénzügyi egységként kell létrehozni.

Ha a pénzügyi konstrukció pénzintézeten belüli, külön pénzügyi egységként kell létrehozni úgy, hogy a pénzintézeten belül különleges végrehajtási szabályok vonatkozzanak rá annak kikötésével, hogy különálló számlákat kell vezetni, amelyek megkülönböztetik a pénzügyi konstrukcióba befektetett új forrásokat, ideértve az operatív programhoz kapcsolódókat is, a pénzintézeten belül már kezdetben rendelkezésre álló forrásoktól.

A Bizottság pénzügyi konstrukciókban nem válhat társfinanszírozó partnerré vagy részvényessé.

(3) Amikor az irányító hatóságok vagy a holdingalapok pénzügyi konstrukciókat választanak ki, a pénzügyi konstrukcióknak üzleti tervet vagy más megfelelő dokumentumot kell benyújtaniuk.

Az operatív programokból pénzügyi konstrukciónak juttatott hozzájárulások feltételeit finanszírozási szerződésben kell lefektetni, amelyet a pénzügyi konstrukció jogszerűen meghatalmazott képviselője és a tagállam vagy az irányító hatóság, vagy adott esetben a holdingalap között kell megkötni.

A finanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a beruházási stratégiát és tervezést;

b) a végrehajtás monitoringjára vonatkozó rendelkezéseket;

c) az operatív programból származó hozzájárulás a pénzügyi konstrukcióból való kilépésének politikáját;

d) a pénzügyi konstrukció felszámolási rendelkezéseit, beleértve a pénzügyi konstrukcióhoz a befektetésekből visszajuttatott vagy az összes garancia kifizetése után megmaradt források újrafelhasználását, amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

(4) Amennyiben a versenypályázatot követően nem válik szükségessé magasabb százalékarány, az irányítási költségek éves átlagban nem léphetik túl a segítségnyújtás időtartama alatt a következő értékeket, az alkalmazandó szabályokkal összhangban:

a) az operatív programból holdingalapoknak juttatott tőke 2 %-át, vagy az operatív programból vagy holdingalapból a garanciaalapoknak jutatott tőke 2 %-át;

b) az operatív programból vagy a holdingalapból a pénzügyi konstrukciónak juttatott tőke 3 %-át minden egyéb esetben, a mikrovállalkozásoknak nyújtott mikrohitel-eszközök kivételével;

c) az operatív programból vagy a holdingalapból a mikrovállalkozásoknak nyújtott mikrohitel-eszközöknek juttatott tőke 4 %-át.

(5) A részvényekből, kölcsönökből és más visszafizetendő befektetésekből, továbbá visszafizetendő befektetések garanciáiból származó hozamokat - az irányítási költségek és a teljesítményösztönzők arányos részének levonásával - preferenciálisan szét lehet osztani a piacgazdasági befektető elve szerint működő befektetők között. E hozamokat a finanszírozási eszköz szabályaiban lefektetett díjazás mértékéig lehet szétosztani, majd ezeket részarányosan szét kell osztani minden társfinanszírozó partner vagy részvényes között.

(6) Ugyancsak részesülhetnek valamely operatív programból támogatásban azok a vállalkozások, a köz- és magánszféra közötti partnerségek és a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó integrált tervekben szereplő egyéb projektek, valamint az épületek - többek között a meglévő lakásállomány - energiahatékonyságára és megújuló energia felhasználására irányuló műveletek, amelyeket pénzügyi konstrukciók támogatnak.

(7) Az irányító hatóságok óvintézkedéseket tesznek a tőkeberuházási vagy a hitelpiaci és a magán garanciapiaci verseny torzulásának minimálisra csökkentése érdekében.

44. cikk

Holdingalapok

(1) Ha a Strukturális Alapok holdingalapok útján szervezett pénzügyi konstrukciókat finanszíroznak, a tagállam vagy az irányító hatóság finanszírozási szerződést köt a holdingalappal, amely megállapítja a finanszírozási intézkedéseket és célkitűzéseket.

A finanszírozási szerződésnek, ahol szükséges, tekintetbe kell vennie a következőket:

a) a vállalkozásokat, elsősorban kkv-ket (köztük mikrovállalkozásokat) támogató pénzügyi konstrukciókat illetően az ilyen eszközök kereslete és kínálata közötti rés értékelésének következtetéseit;

b) a városfejlesztési alapokat illetően az operatív programok keretében készült városfejlesztési tanulmányokat, értékeléseket és integrált városfejlesztési terveket;

c) az épületek - többek között a meglévő lakásállomány - energiahatékonyságára és megújuló energia felhasználására irányuló alapokat vagy más ösztönző programokat illetően a megfelelő uniós és nemzeti szabályozási keretet és nemzeti stratégiákat.

(2) Az (1) bekezdésben említett finanszírozási szerződésben rendelkezni kell különösen a következőkről:

a) az operatív programból a holdingalapba irányuló hozzájárulások feltételeiről;

b) a pénzügyi konstrukciók számára az alkalmazandó szabályokkal összhangban meghirdetett pályázati felhívásokról;

c) a pénzügyi konstrukciók holdingalap általi értékeléséről és kiválasztásáról;

d) a beruházási politika vagy a megcélzott városfejlesztési tervek és műveletek megállapításáról és monitoringjáról;

e) a holdingalap tagállamnak vagy irányító hatóságoknak tett jelentéséről;

f) a beruházások megvalósításának monitoringjáról;

g) az ellenőrzési követelményekről;

h) a holdingalap pénzügyi konstrukcióból való kilépésének politikájáról;

i) a holdingalap felszámolási rendelkezéseiről, beleértve a befektetésekből visszajuttatott vagy minden garancia kifizetése után megmaradt források újrafelhasználását, amelyek az operatív programból való hozzájárulásnak tulajdoníthatók.

Vállalkozásokat támogató pénzügyi konstrukciók esetében a d) pontban említett beruházási politika létrehozására és monitoringjára vonatkozó rendelkezések tartalmazzák legalább a megcélzott vállalkozásokat és a támogatandó pénzügyi konstrukciókat.

45. cikk

A vállalkozásokra irányuló pénzügyi konstrukciókra vonatkozó további rendelkezések

A 43. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, a vállalkozásokra irányuló pénzügyi konstrukciók csak olyan tevékenységekbe ruháznak be, amelyeket a pénzügyi konstrukciók irányítói gazdaságilag életképesnek ítélnek.

2004. október 10. után nem ruházhatnak be a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás ( 22 ) meghatározása szerinti, ún. nehézségekkel küzdő cégekbe.

46. cikk

Városfejlesztési alapok

(1) Amikor a strukturális alapok városfejlesztési alapokat finanszíroznak, ezek az alapok köz- és magánszféra partnerségbe vagy egyéb, a fenntartható városfejlődés integrált tervében található projektbe ruháznak be. Ezek a köz- és magánszféra partnerségek vagy egyéb projektek nem szólhatnak olyan pénzügyi konstrukciók létrehozásáról és fejlesztéséről, mint például a vállalkozásoknak szánt kockázatitőke-, hitel- és garanciaalapok.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a városfejlesztési alapok hiteleken és garanciákon keresztül, illetve ezzel egyenértékű eszközökön és részvényeken keresztül ruháznak be.

(3) Ha a Strukturális Alapok városfejlesztési alapokat finanszíroznak, az érintett alapok nem finanszírozzák újra a felvásárlásokat vagy a már lezárt projektekben való részvételt.

III. FEJEZET

AZ 1080/2006/EK RENDELET VÉGREHAJTÓ RENDELKEZÉSEI

1. szakasz

A lakásberuházási kiadások támogathatósága

47. cikk

Beavatkozások a lakásberuházás területén

(1) Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett területek meghatározásakor a tagállamok figyelembe veszik az alábbi kritériumok legalább egyikét:

a) nagyfokú szegénység és kirekesztettség;

b) nagyfokú hosszú távú munkanélküliség;

c) bizonytalan demográfiai tendenciák;

d) alacsony iskolázottsági szint, jelentős készségbeli hiányosságok és az iskolaelhagyás jelentős aránya;

e) nagyfokú bűnözés;

f) kifejezetten leromlott környezet;

g) alacsony szintű gazdasági aktivitás;

h) bevándorlók, etnikai és kisebbségi csoportok vagy menekültek nagy száma;

i) viszonylag alacsony komfortfokozatú lakások;

j) alacsony szintű energiateljesítmény az épületekben.

(2) Tekintettel az 1080/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésére, a marginalizált közösségeket segítő lakásberuházási intézkedések kiadásai csak akkor támogathatók, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) a lakásberuházás egy integrált megközelítés része, és a marginalizált közösségeket segítő lakásberuházások támogatása együtt jár más típusú beavatkozásokkal, többek között az oktatás, az egészségügy, a társadalmi összetartozás és a foglalkoztatás terén;

b) a lakásberuházás földrajzi elhelyezkedése biztosítja ezeknek a közösségeknek a többségi társadalomba történő térbeli integrációját, és nem járul hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztéshez.

2. szakasz

Az európai területi együttműködés célkitűzésének elérésére irányuló operatív programok támogathatóságának szabályai

48. cikk

A kiadások támogathatóságának szabályai

Az elhanyagolható mértékű kiadásokról az 1080/2006/EK rendelet 7. cikkében készült jegyzék sérelme nélkül, e rendelet 49-53. cikkei az 1080/2006/EK rendelet 13. cikkével összhangban érvényesek az európai területi együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó, bármely operatív program keretében kiválasztott műveletekkel kapcsolatos kiadások jogszerűségének meghatározására.

49. cikk

Pénzügyi terhek és garanciaköltségek

Az alábbi terhek és költségek jogosultak támogatásra az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból:

1. transznacionális pénzügyi tranzakciók költségei;

2. ha a művelet végrehajtása külön számla vagy számlák megnyitását igényli, a számlanyitás és számlavezetés költségei;

3. a jogi tanácsadás díjai, a közjegyzői díjak, a technikai és pénzügyi szakértők díjai, valamint a számviteli és könyvvizsgálati költségek, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a társfinanszírozott művelethez, és szükségesek annak előkészítéséhez, végrehajtásához, illetve a számviteli és könyvvizsgálati költségek esetében, ha az irányító hatóság számára felmerülő követelményekkel kapcsolatosak;

4. a bankok vagy más pénzintézetek által biztosított garanciák költségei olyan mértékben, amilyen mértékben a garanciákat a nemzeti vagy közösségi jogszabályok megkövetelik.

A bírságok, pénzbüntetések és jogviták költségei nem támogathatók.

50. cikk

Az állami hatóságok kiadásai a műveletek végrehajtásával kapcsolatban

(1) Az operatív programokhoz az 1083/2006/EK rendelet (46) bekezdése értelmében nyújtott technikai segítségnyújtáson kívül a következő, állami hatóságok által kifizetett kiadások támogathatók, az operatív program végrehajtásának előkészítésével kapcsolatban:

a) a kedvezményezetten kívüli állami hatóságnak a művelet végrehajtásának előkészítéséhez nyújtott szakmai szolgáltatások kiadásai;

b) a kedvezményezett állami hatóságnak egy adott művelet előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatások kiadásai, ha az állami hatóság saját maga hajtja végre a műveletet külső szolgáltatók bevonása nélkül.

(2) Az érintett állami hatóság a kedvezményezettnek számlát bocsát ki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségekről, vagy teljes bizonyító erejű dokumentummal egyenértékű, az adott hatóság által a művelettel kapcsolatban ténylegesen kifizetett költségek azonosítását lehetővé tevő dokumentummal igazolja ezeket a költségeket.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségek akkor számolhatók el, ha nem a hatóság törvényes felelősségeiből vagy annak napi irányításából, monitoring és ellenőrzési feladataiból adódnak, amelyek vagy a társfinanszírozott művelettel összefüggésben ténylegesen és közvetlenül kifizetett kiadásokhoz vagy pedig természetbeni juttatáshoz kapcsolódnak az 51. cikkel összhangban.

51. cikk

Természetbeni juttatások

(1) Az állami vagy magántulajdonú kedvezményezettek természetbeni juttatásai támogatható kiadások, ha megfelelnek a következő követelményeknek:

a) földterület vagy más ingatlantulajdon, berendezés vagy nyersanyag, kutatás vagy szakmai munka, illetve fizetés nélküli önkéntes munka biztosítását jelentik;

b) értékük függetlenül felbecsülhető és ellenőrizhető.

(2) Telektulajdon és ingatlan rendelkezésre bocsátása esetén az értéket független, minősített értékbecslőnek vagy erre jogszerűen felhatalmazott szervezetnek kell igazolnia.

(3) Fizetés nélkül végzett önkéntes munka esetén a munka értékét a ráfordított időre és az egyenértékű munkáért fizetett óradíjra vagy napidíjra figyelemmel kell meghatározni.

52. cikk

Általános költségek

Az általános költségek akkor támogathatók, ha a szóban forgó művelet végrehajtása folytán felmerülő tényleges költségeken vagy ugyanolyan jellegű műveletek átlagos reálköltségein alapulnak.

Az átlagos költségeken alapuló átalánydíjak nem haladhatják meg az adott művelet általános költségek szintjét esetleg érintő közvetlen költségek 25 %-át. Az átalánydíj kiszámítását megfelelően dokumentálni kell, és időszakosan felül kell vizsgálni.

Az első és a második bekezdés csak azokra a 2009. október 13.-e/-a előtt jóváhagyott műveletekre alkalmazandó, amelyek esetében a tagállam nem élt a részére az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdése i) pontjában írt lehetőségek egyikével sem.

53. cikk

Értékcsökkenés

A művelet céljaira közvetlenül felhasznált, értékükből veszítő vagyontárgyak társfinanszírozás során elszenvedett értékcsökkenésével kapcsolatos kiadás akkor támogatható, ha az adott vagyontárgyak beszerzése nem támogatható kiadásnak minősül.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 1681/94/EK, 1159/2000/EK, 1685/2000/EK, 438/2001/EK és 448/2001/EK rendelet ezennel hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre tett valamennyi hivatkozás az e rendeletre tett hivatkozásnak minősül.

A hatályon kívül helyezett rendeletek rendelkezései az 1260/1999/EK rendelet értelmében jóváhagyott támogatásokra továbbra is érvényesek.

(2) Az 1831/94/EK, 1386/2002/EK, 16/2003/EK és 621/2004/EK rendelet ezennel hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre tett valamennyi hivatkozás az e rendeletre tett hivatkozásnak minősül.

A hatályon kívül helyezett rendeletek rendelkezései az 1164/94/EK rendelet értelmében elfogadott határozatokra nézve továbbra is érvényesek.

55. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET:

A JELKÉP MEGJELENÍTÉSÉRE ÉS A HIVATALOS SZÍNEK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

HERALDIKAI LEÍRÁS

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

MÉRTANI LEÍRÁS

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. Mindegyik csillag álló helyzetben van, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A kör úgy kerül kialakításra, hogy a csillagok az óralapon szereplő órák helyén jelenjenek meg. A csillagok száma nem változik.

SZABVÁNYSZÍNEK

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

- A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE,

- a csillagoké PANTONE YELLOW.

NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

- A PANTONE YELLOW szín a "Process Yellow" elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

- A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % "Process Cyan" és 80 % "Process Magenta" keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

ELŐÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

II. MELLÉKLET

AZ ALAPOKBÓL ( 23 ) SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYOZÁSA A 2007-2013-AS IDŐSZAKRA

A. rész: Dimenziók szerinti kódok

1. TÁBLÁZAT: KÓDOK A PRIORITÁSI TÉMÁK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

KódPrioritási téma
Kutatás és technológiafejlesztés (KTF), innováció és vállalkozás
01KTF-tevékenységek kutatóközpontokban
02KTF-infrastruktúra (beleértve a fizikai telephelyet, a berendezéseket és a kutatóközpontokat összekötő nagysebességű számítógépes hálózatokat) és egy bizonyos technológia szakmai központjai
03Technológiai átvitel és együttműködés fejlesztése kisvállalkozások (kkv-k) között, ezek és egyéb vállalkozások és egyetemek között, mindenfajta felsőfokú oktatási intézmény, regionális hatóságok, kutatóközpontok és tudományos és technológiai bázisok (tudományos és technikai parkok, technológiai bázisok, stb.) között
04A KTF támogatása, különösen a kkv-knál (beleértve a kutatóközpontokban a KTF-szolgáltatásokhoz való hozzáférést)
05Fejlett kisegítő szolgáltatások cégeknek és cégcsoportoknak
06A kkv-k támogatása a környezetbarát termékek és gyártási eljárások terén (hatékony környezetvédelmi igazgatási rendszerek bevezetése, szennyezésmegelőző technológiák alkalmazása és használata, tisztítási technológiák termelésbe való beillesztése)
07A kutatáshoz és innovációhoz közvetlenül kapcsolódó cégekbe való beruházás (innovatív technológiák, új cégek létesítése egyetemek, meglévő KTF-központok és cégek által stb.)
08Egyéb beruházások cégekbe
09Egyéb intézkedések a kutatás, fejlesztés és a kkv-kban való vállalkozás ösztönzésére
Információs társadalom
10Telefonos infrastruktúrák (beleértve a szélessávú hálózatokat)
11Információs és kommunikációs technológiák (hozzáférés, biztonság, interoperabilitás, kockázatmegelőzés, kutatás, innováció, elektronikus tartalom stb.)
12Információs és kommunikációs technológiák (TEN-ICT)
13Szolgáltatások és alkalmazások a polgárok számára (elektronikus egészségügy, elektronikus kormányzás, elektronikus tanulás, elektronikus társadalmi integráció stb.)
14Szolgáltatások és alkalmazások a kkv-k számára (elektronikus kereskedelem, oktatás és képzés, hálózatkezelés stb.)
15Egyéb intézkedések a kkv-k számára az információs és kommunkációs technológiákhoz való hozzáféréshez és azok hatékony használatához
Közlekedés
16Vasút
17Vasút (TEN-T)
18Mozgó vasúti tárgyi eszközök
19Mozgó vasúti tárgyi eszközök (TEN-T)
20Autópályák
21Autópályák (TEN-T)
22Országutak
23Regionális/helyi utak
24Kerékpárutak
25Városi közlekedés
26Többféle eszközzel való közlekedés
27Többféle eszközzel való közlekedés (TEN-T)
28Intelligens szállítási rendszerek
29Repülőterek
30Kikötők
31Belvízi utak (regionális és helyi)
32Belvízi utak (TEN-T)
Energia
33Villamos energia
34Villamos energia (TEN-E)
35Földgáz
36Földgáz (TEN-E)
37Kőolajtermékek
38Kőolajtermékek (TEN-E)
39Megújuló energia: szél
40Megújuló energia: napenergia
41Megújuló energia: biomassza
42Megújuló energia: hidroelektronikai, geotermikus és egyéb
43Energiahatékonyság, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, energiagazdálkodás
Környezetvédelem és kockázatmegelőzés
44Háztartási és ipari hulladékok kezelése
45Víz kezelése és elosztása (ivóvíz)
46Vízkezelés (szennyvíz)
47Levegőminőség
48Integrált megelőzés és szennyezés-ellenőrzés
49Az éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá való alkalmazkodás
50Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja
51A biodiverzitás és a természetvédelem elősegítése (beleértve a Natura 2000-et)
52A tiszta városi közlekedés elősegítése
53Kockázatmegelőzés (beleértve a természeti és technológiai kockázatok megelőzésére és kezelésére irányuló tervek és rendelkezések megtervezését és végrehajtását)
54Egyéb rendelkezések a környezet megóvására és a kockázatok megelőzésére
Turizmus
55A természeti értékek előmozdítása
56A természeti örökség védelme és fejlesztése
57Egyéb segítségnyújtás a turisztikai szolgáltatások fejlesztésére
Kultúra
58A kulturális örökség védelme és megőrzése
59A kulturális infrastruktúra fejlesztése
60Egyéb segítségnyújtás a kulturális szolgáltatások fejlesztésére
Városi és vidéki rehabilitáció
61Integrált projektek a városi és vidéki rehabilitációhoz
A munkavállalók és cégek, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése
62Az egész életen át tartó tanulási rendszerek és stratégiák fejlesztése cégeknél, képzések és szolgáltatások az alkalmazottak számára a változásra való alkalmazkodóképesség fokozására, a vállalkozás és az innováció előmozdítása
63A munkaszervezés innovatív és termelékenyebb módjainak megtervezése és terjesztése
64Különleges alkalmazási, képzési és támogatási szolgáltatások fejlesztése az ágazatok és cégek újraszervezésével kapcsolatban, valamint a munkahelyekre és készségekre vonatkozóan a gazdasági változások és a jövőbeni elvárások előrejelzésére szolgáló rendszerek kifejlesztése
A foglalkoztatottság javítása és fenntarthatósága
65Modernizáció és a munkaerő-piaci intézmények erősítése
66Aktív és megelőző intézkedések végrehajtása a munkaerőpiacon
67Az időskori aktivitást és a munkaképesség meghosszabbítását ösztönző intézkedések
68Az önálló vállalkozásokhoz és üzletekhez nyújtott segítség
69A nők munkához jutását és fenntartható foglalkoztatottságát és fejlődését javító intézkedések a munkaerőpiac nemi alapon való megosztottságának csökkentése érdekében, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetését szolgáló intézkedések, például a gyermeknevelési támogatáshoz és a családi pótlékhoz való hozzáférés előmozdítása
70A migránsok foglalkoztatottságának növelésére, és ezáltal társadalmi beilleszkedésük erősítésére irányuló különleges intézkedések
A hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedésének javítása
71A hátrányos helyzetűek integrációjához és újra munkába állásukhoz vezető utak; a diszkrimináció elleni küzdelem a munkaerőpiacra jutáskor és az ottani előmenetelkor, valamint a munkahelyi sokszínűség elfogadásának előmozdítása
A humán erőforrás fejlesztése
72Az oktatási és képzési rendszerek reformjának megtervezése, bevezetése és végrehajtása a foglalkoztatottság fejlesztése céljából, a kezdeti és folyamatos oktatás és képzés munkaerő-piaci jelentőségének javítása, a képző személyzet ismereteinek naprakésszé tétele, tekintettel az innovációra és a tudásalapú gazdaságra
73Az élet során az oktatásban és képzésben való részvétel növelésére irányuló intézkedések, beleértve az iskola korai befejezésének, a személyek nemi alapon való megosztottságának csökkentését, valamint a kezdeti szakmai és felsőfokú oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésnek és ezek minőségének javítását
74A humán erőforrás fejlesztése a kutatás és az innováció terén, posztgraduális tanulmányok és a kutatók képzése, valamint egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti hálózatok révén
Szociális infrastruktúrába való beruházás
75Oktatási infrastruktúra
76Egészségügyi infrastruktúra
77Gyermekgondozási infrastruktúra
78Lakás-infrastruktúra
79Egyéb szociális infrastruktúra
Mobilizáció a foglalkoztatottság és az integráció reformja érdekében
80Partnerségek, megállapodások és kezdeményezések előmozdítása az érintettek hálózata által
Az intézményi kapacitás növelése nemzeti, regionális és helyi szinten
81Mechanizmusok a megfelelő politika- és programtervezés javítására, nyomon követés és értékelés nemzeti, regionális és helyi szinten, kapacitásépítés a szakpolitikák és programok végrehajtásában
A legtávolabbi régiók fejlődését gátló külön költségek csökkentése
82A megközelítési nehézségeknek és a területi széttagozódásnak köszönhető bármilyen külön költség megtérítése
83Különleges intézkedések a piac méretéből adódó tényezők miatti külön költségek megtérítésére
84Támogatás az éghajlati viszonyokból és a domborzati nehézségekből adódó külön költségek megtérítésére
Technológiai segítségnyújtás
85Előkészítés, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés
86Értékelés és tanulmányok; információ és kommunikáció

2. TÁBLÁZAT: KÓDOK A FINANSZÍROZÁS FORMÁJÁNAK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

KódFinanszírozási forma
01Vissza nem fizethető támogatás
02Támogatás (hitel, kamattámogatás, garanciák)
03Tőkeberuházás (részesedés, tőkeberuházási alap)
04Egyéb finanszírozási formák

3. TÁBLÁZAT: KÓDOK A TERÜLETI DIMENZIÓ ALAPJÁN

KódTerület típusa
01Városi
02Hegyvidéki
03Sziget
04Ritkán vagy nagyon ritkán lakott területek
05Vidéki területek (a hegyvidéki, szigeti vagy ritkán és nagyon ritkán lakott területeken kívül)
06Az EU korábbi külső határai (2004. április 30-a után)
07Igen távol eső terület
08Határokon átívelő együttműködési terület
09Országok közötti együttműködési terület
10Régiók közötti együttműködési terület
00Nem alkalmazható

4. TÁBLÁZAT: KÓDOK AZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIMENZIÓJA ALAPJÁN

KódGazdasági tevékenység (1)
01Mezőgazdaság, vadászat és erdészet
02Halászat
03Élelmiszerek és italok előállítása
04Textíliák és textilipari termékek előállítása
05Szállítóeszközök előállítása
06Nem meghatározott gyártási tevékenység
07Energiatermelő anyagok bányászása és fejtése
08Villamosenergia-, gáz-, gőz- és forróvízellátás
09Víz gyűjtése, tisztítása és elosztása
10Posta és távközlés
11Szállítás
12Építőipar
13Nagy- és kiskereskedelem
14Szállodaipar és vendéglátóipar
15Pénzügyi közvetítés
16Ingatlan, bérlés és üzleti tevékenység
17Közigazgatás
18Oktatás
19Humán-egészségügyi tevékenységek
20Szociális munka, közösség, szociális és személyi szolgáltatások
21A környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek
22Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások
00Nem alkalmazható
(1) A gazdasági tevékenységek Európai Közösségben érvényes egységes statisztikai osztályozása alapján (NACE 1. átdolgozott változat); az 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendeletet módosító, 2001. december 19-i 29/2002/EK rendelet.

5. TÁBLÁZAT: KÓDOK AZ ELHELYEZKEDÉS DIMENZIÓJA ALAPJÁN:

KódElhelyezkedés (1)
A régió vagy terület kódja, ahol a műveletet végrehajtják (NUTS-szint (2) vagy adott esetben egyéb, pl. határokon átnyúló, transznacionális, régiók közötti)
(1) III. melléklet A. részének 4. mezője.
(2) Az e dimenzióra vonatkozó kódok a Statisztikai Célú Területi Egységek Közösségi Nómenklatúrájában (NUTS) szerepelnek, amely a 2005. október 26-i 1888/2005/EK rendelettel módosított, 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelet mellékletében található.

B. rész: Az operatív programban a Közösség hozzájárulásának kategóriák szerinti indikatív bontása

Bizottsági hivatkozási szám: ...

Program neve: ...

Az érintett operatív programra vonatkozó legutóbbi bizottsági határozat dátuma: .../.../...

(euro)(euro)(euro)
1. dimenzió
Prioritási téma
2. dimenzió
Finanszírozási forma
3. dimenzió
Terület
Kód (1)Összeg (2)Kód (1)Összeg (2)Kód (1)Összeg (2)
ÖsszesenÖsszesenÖsszesen
(1) A kategóriákat minden egyes dimenziónál a szokásos osztályozás alapján kell kóddal ellátni.
(2) A Közösség hozzájárulásának becsült összege az egyes kategóriáknál.

C. rész: A Közösség hozzájárulásának kategóriák szerinti kumulatív bontása a végrehajtásról szóló éves és zárójelentésben

Bizottsági hivatkozási szám: ...

Program neve: ...

Az érintett operatív programra vonatkozó legutóbbi bizottsági határozat dátuma: .../.../...

Az 1-5. dimenzió kódjainak kombinációja

Kód (1)
1. dimenzió
Prioritási téma
Kód (1)
2. dimenzió
Finanszírozási forma
Kód (1)
3. dimenzió
Terület
Kód (1)
4. dimenzió
Gazdasági tevékenység
Kód (1)
5. dimenzió
Elhelyezkedés
Összeg (2)
Összesen
(1) A kategóriákat minden egyes dimenziónál a szokásos osztályozás alapján kell kóddal ellátni.
(2) A közösségi hozzájárulás elkülönített összege minden egyes kategória-kombinációnál.

III. MELLÉKLET

A 14. CIKK SZERINTI DOKUMENTÁCIÓ ÉS HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK CÉLJÁBÓL KÉRÉSRE A BIZOTTSÁGGAL KÖZLENDŐ MŰVELETEK ADATAINAK JEGYZÉKE

A. A műveletekkel kapcsolatos adatok (a módosított jóváhagyó döntés szerint)

1. mezőAz operatív program CCI-száma
2. mezőA prioritás száma
3. mezőAz alap neve
4. mezőA régió vagy terület kódja, ahol a műveletet végrehajtják (NUTS-szint, vagy adott esetben egyéb)
5. mezőIgazoló hatóság
6. mezőIrányító hatóság
7. mezőAdott esetben az igazoló hatóság részére költségnyilatkozatot benyújtó közreműködő szervezet
8. mezőA művelet egyedi kódszáma
9. mezőA művelet rövid leírása
10. mezőA művelet kezdetének dátuma
11. mezőA művelet befejezésének dátuma
12. mezőA jóváhagyó szervezet
13. mezőA jóváhagyás dátuma
14. mezőA kedvezményezett referenciája
15. mezőPénznem (ha nem EUR)
16. mező
17. mezőA kedvezményezettek által kifizetett, elszámolható összes költség
18. mezőA közpénzből való, kapcsolódó hozzájárulás
19. mező

B. A műveletre bejelentett kiadás

20. mezőA művelethez kapcsolódó, utolsó visszatérítés iránti kérelem belső referenciaszáma
21. mezőA művelethez kapcsolódó, utolsó visszatérítés iránti kérelem monitoring rendszerbe való bekerülésének dátuma
22. mezőA monitoring rendszerbe bekerült, a művelethez kapcsolódó utolsó visszatérítés iránti kérelemben megjelölt, a kedvezményezettek által kifizetett elszámolható összes költség
23. mezőA kedvezményezettek által kifizetett elszámolható összes költség, amelyre visszatérítés iránti kérelmet nyújtottak be
24. mezőA részletes bizonylatok tárolási helye, amennyiben nem a kedvezményezett telephelyén találhatók
25. mezőAz ERFA-hoz kapcsolódó kiadások az ESZA által társfinanszírozott operatív programok esetén (1)
26. mezőAz ESZA-hoz kapcsolódó kiadások az ERFA által társfinanszírozott operatív programok esetén (2)
27. mezőA támogatható területekkel szomszédos területeken fizetett kiadások (határokon átnyúló együttműködés) (3)
28. mezőA területen kívül található partnerek által fizetett kiadások (transznacionális együttműködés) (4)
29. mezőA Közösségen kívül kifizetett kiadások (határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés) (5)
30. mezőFöldvásárlás költsége (6)
31. mezőLakásra kifizetett költség (7)
32. mezőKözvetett költségekre/átalánydíjon számított általános költségekre kifizetett kiadások, egyösszegű kifizetések és standard egységárak alapján átalánydíjon számított költségek (8)
33. mezőA műveletre fordított költségekből levont jövedelem, amely szerepel a költségnyilatkozatban és a kifizetési kérelemben
34. mezőA műveletre fordított költségekből levont pénzügyi korrekciók, amelyek szerepelnek a költségnyilatkozatban és a kifizetési kérelemben
35. mezőA művelethez bejelentett és az igazoló hatóság által a Bizottságnak megküldött költségnyilatkozatban szereplő elszámolható összes költség és a kapcsolódó közpénzből való hozzájárulás (EUR-ban)
36. mezőA művelethez bejelentett és az igazoló hatóság által a Bizottságnak megküldött költségnyilatkozatban szereplő elszámolható összes költség és a kapcsolódó közpénzből való hozzájárulás (nemzeti pénznemben)
37. mezőAz igazoló hatóság utolsó, a művelethez kapcsolódó kiadásokat tartalmazó költségnyilatkozatának dátuma
38. mezőA 13. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti vizsgálatok dátuma
39. mezőA 16. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések dátuma
40. mezőAz ellenőrzést vagy vizsgálatot végző szervezet
41. mező
(1) Az ESZA-társfinanszírozású operatív programok esetén megadandó, amennyiben élnek az 1083/2006/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerinti, vagy az 1080/2006/EK rendelet 8. cikke szerinti lehetőséggel.
(2) Az ERFA-társfinanszírozású operatív programok esetén megadandó, amennyiben élnek az 1083/2006/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerinti, vagy az 1080/2006/EK rendelet 8. cikke szerinti lehetőséggel.
(3) Az 1080/2006/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdése
(4) Az 1080/2006/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése
(5) Az 1080/2006/EK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése
(6) Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja
(7) Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja
(8) Az 1080/2006/EK rendelet 7. cikke és az 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

IV. MELLÉKLET:

A 17. CIKK (MINTAVÉTEL) SZERINTI, VÉLETLENSZERŰ STATISZTIKAI MINTAVÉTEL TECHNIKAI PARAMÉTEREI

1. A véletlenszerű statisztikai mintavétel lehetővé teszi az összköltségből vett minta ellenőrzési eredményei alapján következtetések levonását, így biztosítékokat nyújt arra, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelően működnek.

2. A rendszer működését igazoló biztosítékot a rendszerellenőrzés következtetéseiből és a véletlenszerű statisztikai mintavételi módszerrel kiválasztott mintában található műveletek ellenőrzéseiből adódó bizalmi fok határozza meg. A biztosíték magas fokának, vagyis az ellenőrzési kockázat csökkenésének eléréséhez az ellenőrző hatóságnak ötvöznie kell a rendszerellenőrzések és a műveletek ellenőrzéseinek eredményeit. Az ellenőrző hatóság először értékeli a rendszerek megbízhatóságát (magas, átlagos vagy alacsony) figyelembe véve a rendszerellenőrzések eredményeit, így meghatározhatja a mintavétel technikai paramétereit, különösen a bizalmi szintet és a várható hibaarányt. A tagállamok felhasználhatják az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdése szerinti megfelelőségi felmérés alapján készült jelentés eredményeit is. A rendszerellenőrzésekből és a műveletek ellenőrzéseiből adódó kombinált biztosíték szintjének magasnak kell lennie. A mintavételi műveletekhez használt bizalmi szint nem lehet alacsonyabb 60 %-nál, ahol a fontossági szint maximálisan 2 %. Alacsony megbízhatóságúként értékelt rendszer esetében a mintavételi műveletekhez használt bizalmi szint nem lehet 90 %-nál kevesebb. Az ellenőrző hatóságnak az éves ellenőrzési jelentésében le kell írnia, milyen módon kapták meg a biztosítékot.

3. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek megbízhatósága azoknak a kritériumoknak a segítségével állapítható meg, amelyeket az ellenőrző hatóság a rendszerek ellenőrzésére határoz meg, ezek közé tartozik a rendszerek összes kulcsfontosságú elemének számszerű felmérése, amelyekbe az operatív program irányításában és ellenőrzésében részt vevő legfontosabb hatóságokat és közreműködő szerveket is bevonják. Az elvégzett felmérésről készült feljegyzések egy példányát az ellenőrzési dossziéban kell elhelyezni.

4. Ha több egymáshoz hasonló - például egy alaphoz tartozó - operatív programnak közös irányítási és ellenőrzési rendszere van, akkor az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanazokat a bizalmi és fontossági, valamint ugyanazokat a várható hibaarányt mutató technikai paramétereket lehet kiválasztani az összes ilyen programhoz.

5. Amennyiben valamely referenciaévhez tartozó műveletek száma nem elegendő a véletlenszerű statisztikai mintavételezéshez, akkor nem statisztikai módszer is alkalmazható. Az alkalmazott módszernek eleget kell tennie a véletlenszerű mintavételezés követelményének. A minta nagyságát a rendszer megbízhatósági szintjének figyelembevételével kell meghatározni, és elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzési hatóság megalapozottan (például alacsony mintavételi kockázattal) ítélhesse meg a rendszer tényleges működését.

V. MELLÉKLET

AZ 1083/2006/EK RENDELET 62. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA SZERINTI ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA MINTÁJA

1. BEVEZETÉS

- Az ellenőrzési stratégia megfogalmazásáért felelős hatóság és minden egyéb részt vevő szervezet meghatározása. Az ellenőrzési stratégia megfogalmazásakor követendő folyamat magyarázata.

- Az ellenőrzési stratégia általános célkitűzéseinek a részletezése.

- Az ellenőrző hatóság és egyéb, saját felelősségre ellenőrzést végrehajtó szervezetek feladatainak és felelősségének elmagyarázása.

- Annak feltüntetése, hogy az ellenőrző hatóság független az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól.

- Az ellenőrző hatóság megerősíti, hogy az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdése értelmében jelentéseket készítő szervezetek kellő funkcionális függetlenséggel rendelkeznek.

2. JOGALAP ÉS HATÁSKÖR

- Az nemzeti szabályozási keretek megjelölése, amelyek az ellenőrző hatóságot és annak feladatait érintik.

- A stratégia által lefedett időszak megjelölése.

- A stratégia által lefedett alapok, programok és területek megjelölése.

3. MÓDSZERTAN

- A követendő ellenőrzési módszertan megjelölése, a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok (nem kizáró jelleggel ideértve az INTOSAI, az IFAC és az IIA szabványokat), ellenőrző kézikönyvek és egyéb különleges dokumentumok figyelembevételével.

4. ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS ÉS PRIORITÁSOK

- Fontossági küszöbök a célok tervezéséhez és a hiányosságok jelentéséhez.

- A végrehajtandó ellenőrzési típusok megjelölése (rendszerellenőrzések, műveletek ellenőrzése).

- A rendszerellenőrzésekhez:

-

a) az ellenőrzési munkáért felelős szervezet vagy szervezetek felsorolása;

b) az ellenőrizendő szervezetek felsorolása;

c) a rendszerellenőrzések által lefedett bármilyen általános ügy megjelölése, például közbeszerzés, állami támogatás, környezetvédelmi követelmények, esélyegyenlőség és informatikai rendszerek.

- A műveletek ellenőrzéséhez:

-

a) az ellenőrzési munkáért felelős szervezet vagy szervezetek felsorolása;

b) a rendszerellenőrzéssel elért biztosítási szint meghatározási kritériumainak megjelölése, valamint utalás a 17. cikkben megjelölt mintavételezési módszertan alkalmazásához felhasznált dokumentumokra;

c) a jelentős hibák felismerésekor teendő lépések meghatározási folyamatának a megjelölése.

- A teljes programozási időszakra létrehozott prioritások és ellenőrzési célkitűzések megjelölése és igazolása.

- A kockázatértékelési eredmények és a tervezett ellenőrzési munka közti kapcsolat elmagyarázása.

- A következő évi ellenőrzési feladatok vázlatos felsorolása táblázatos formában.

5. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

- A követett eljárások megjelölése, beleértve a szervezetek és rendszerek előző ellenőrzési eredményei figyelembevételének mértékét (például a 2000-2006-os időszak ellenőrzései, a megfelelési felmérés ellenőrzési munkái).

- Az érintett irányító hatóság, az igazoló hatóság és közreműködő szervezetek megjelölése.

- A figyelembe vett kockázati tényezők megjelölése, beleértve a kockázati területekként azonosított bármilyen horizontális kérdést.

- Az eredmények megjelölése a kulcsfontosságú szervezetek, folyamatok, ellenőrzések és programok és ellenőrizendő prioritási tengelyek meghatározása és fontossági sorrendbe állítása révén.

6. MÁSOK MUNKÁJÁRA TÖRTÉNŐ TÁMASZKODÁS

- Annak megjelölése, hogy más ellenőrök milyen mértékben ellenőriznek bizonyos alkotóelemeket, és erre a munkára milyen mértékben lehet esetlegesen támaszkodni.

- Annak elmagyarázása, hogy az ellenőrző hatóság hogyan fogja biztosítani az egyéb ellenőrző szervezetek által végrehajtott munka minőségét, figyelembe véve a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványokat.

7. FORRÁSOK

- A tervezett elkülönítendő források megjelölése, legalább a következő évre.

8. JELENTÉSKÉSZÍTÉS

- A belső jelentési folyamatok megjelölése, például ideiglenes és végleges ellenőrzési jelentések, valamint az ellenőrzött szervezet azon jogának megjelölése, hogy meghallgassák, és magyarázatot adjon a záró állásfoglalás előtt.

VI. MELLÉKLET

AZ 1083/2006/EK TANÁCSI RENDELET 62. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE D) PONTJÁNAK I. ALPONTJA ÉS E RENDELET 18. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MINTÁJA

1. BEVEZETÉS

- A felelős ellenőrző hatóság és a jelentés elkészítésébe bevont egyéb szervezetek feltüntetése.

- A 12 hónapos (referencia-) időszak megjelölése, amelyből a véletlenszerű minta származik.

- A jelentés által lefedett operatív program(ok) és az irányító és az igazoló hatóságai megjelölése. Ahol a jelentés egynél több programot vagy alapot fed le, ott az információkat program és alap szerint kell felosztani.

- A jelentés elkészítéséhez megtett lépések leírása.

2. AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREKBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK

- Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésében szereplő leíráshoz képest az irányítási és az ellenőrzési rendszerekben történt bármely jelentős változás megjelölése, amelyről az ellenőrző hatóság értesült, valamint azon adatok megjelölése, amelyekből a változások adódnak.

3. AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIA VÁLTOZÁSAI

- Az ellenőrzési stratégián végrehajtott vagy javasolt bármilyen változtatás és a mögöttes okok megjelölése.

4. RENDSZERELLENŐRZÉSEK

- Azon szervezetek megjelölése, amelyek már hajtottak végre rendszerellenőrzést, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- A végrehajtott ellenőrzések összefoglaló listája (ellenőrzött szervezetek).

- Az ellenőrzési stratégia keretén belül az ellenőrzés kiválasztása alapjának leírása.

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerek számára az ellenőrzési munka és azok működéséből levonható alapvető eredmények és következtetések leírása, beleértve az irányítási vizsgálatok elégségességét, az igazolási eljárásokat és az ellenőrzési nyomvonalat, a feladatok megfelelő szétválasztását és a Közösség elvárásainak és alapelveinek való megfelelést.

- Annak megjelölése, hogy volt-e rendszerből adódónak vélt probléma, valamint a végrehajtott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások és minden ehhez kapcsolódó pénzügyi korrekció számszerűsítését.

5. A MŰVELETEK MINTÁINAK ELLENŐRZÉSE

- Azoknak szervezeteknek a megjelölése, amelyek végrehajtották a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, beleértve az ellenőrző hatóságot is.

- A mintaválasztási alap leírása.

- A fontossági szint, és a statisztikai mintavétel esetében adott esetben az alkalmazott bizalmi szint és az időszak megjelölése.

- Összefoglaló táblázat (lásd lent), program és alap szerinti bontásban, amelyen megjelölésre kerülnek a Bizottságnak a naptári év (tárgyév, amely az ellenőrzési időszakban ér véget) folyamán jelentett, támogatható kiadások, az ellenőrzött kiadások összege és a Bizottságnak jelentett, támogatható összkiadásokkal kapcsolatban ellenőrzött kiadások százalékos aránya (mind az elmúlt naptári évre, mint halmozottan). A véletlenszerű mintavételre vonatkozó adatokat meg kell különböztetni a más mintákra vonatkozóktól.

- Az ellenőrzések alapvető eredményeinek leírása, amely többek között tartalmazza a szabálytalan kiadások összegét és az ellenőrzött véletlenszerű mintákból adódó hibaarányt.

- Az ellenőrzések eredményeiből levonható következtetések megjelölése, tekintettel az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára.

- Adatok a szabálytalanságok nyomon követéséről, beleértve az előzőleg jelentett hibaarányok felülvizsgálatát.

- Annak megjelölése, hogy volt-e olyan probléma, amelyet a rendszerből adódónak ítéltek meg, valamint a végrehajtott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások és minden ehhez kapcsolódó pénzügyi korrekció számszerűsítését.

6. KOORDINÁCIÓ AZ ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK KÖZÖTT ÉS AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG FELÜGYELETI MUNKÁJA

- A különböző nemzeti ellenőrző szervezetek és maga az ellenőrző hatóság közötti együttműködési eljárás leírása (adott esetben).

- Az ellenőrző hatóság felől más ellenőrző szervezetek felé irányuló felügyeleti eljárás leírása (adott esetben).

7. A KORÁBBI ÉVEK ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK NYOMON KÖVETÉSE

- Kiemelkedő ellenőrzési ajánlások nyomon követéséről és a rendszerellenőrzések eredményeinek, valamint a korábbi évek műveleteinek ellenőrzésének nyomon követéséről szóló információk.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK (ADOTT ESETBEN)

9. A BEJELENTETT KIADÁSOK ÉS SZÚRÓPRÓBASZERŰ ELLENŐRZÉSEK TÁBLÁZATA

AlapReferencia
(CCI-szám)
ProgramA tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához a tárgyévben ellenőrzött kiadások (3)A véletlenszerű mintában szabálytalan kiadások összege és százalékos aránya (hibaarány) (3)Egyéb ellenőrzött kiadások (4)Egyéb véletlenszerű mintában szabálytalan kiadások összegeHalmozottan jelentett összkiadásokHalmozottan ellenőrzött összkiadások a halmozottan jelentett összkiadások százalékában
(1)(2)Összeg%(1)
(1) Ellenőrzött kiadások összege.
(2) Az ellenőrzött kiadások százalékos aránya a Bizottságnak a tárgyévben jelentett kiadások függvényében.
(3) Ha a véletlenszerű minta egynél több alapot vagy programot fed le, az információ az egész mintára vonatkozik.
(4) Kiadások a kiegészítő mintából és kiadások a véletlenszerű mintából a tárgyéven kívül.

VII. MELLÉKLET:

AZ 1083/2006/EK TANÁCSI RENDELET 62. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJA II. ALPONTJÁNAK ÉS E RENDELET 18. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ ÉVES VÉLEMÉNY MINTÁJA

Az Európai Bizottság ... Igazgatósága számára

BEVEZETÉS

Alulírott XY, a ... (tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében megvizsgáltam a(z) ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) operatív programban szereplő irányítási és ellenőrzési rendszerek működését, hogy véleményt alkothassak arról, hogy az ilyen rendszerek elég hatékonyan működtek-e ahhoz, hogy elfogadható biztosítékot nyújtsanak a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helyességére vonatkozóan, valamint ennek következményeként elfogadható biztosítékot nyújtsanak az alapul szolgáló ügyletek törvényességére és szabályosságára vonatkozóan.

A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat a programra vonatkozó ellenőrzési stratégiával összhangban az ... (év) július 1-jétől június 30-ig terjedő időszakában került végrehajtásra, és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke (1) bekezdésének d) és i) pontja szerint a csatolt éves ellenőrzési jelentésben került bejelentésre.

Vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

Vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a) ...

b) ...

c) stb.

(A vizsgálat hatályának bármilyen korlátozása feltüntetendő, például bármilyen szervezeti probléma, az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai, alátámasztó dokumentáció hiánya, jogi eljárás alatt álló esetek stb., és fel kell mérni az ilyen tényezők által érintett költségek, valamint közösségi hozzájárulás összegét. Amennyiben az ellenőrző hatóság nem veszi figyelembe, hogy a korlátozások hatással vannak a bejelentett végleges kiadásokra, akkor ezekről nyilatkozni kell.)

VÉLEMÉNY

Vagy

(Nem minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan a(z) ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelt az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62. cikkében, valamint az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 3. szakaszában előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljon a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek törvényességére és szabályosságára vonatkozóan.

Vagy

(Minősített vélemény)

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan a(z) ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelt az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62.cikkében, valamint az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 3. szakaszában előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljon a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek törvényességére és szabályosságára vonatkozóan, kivéve a következő vonatkozásokat ... ( 24 ).

Indokaim, amely szerint a rendszerek ilyen aspektusa(i) nem felel(nek) meg a követelményeknek, és/vagy nem oly módon működtek, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljanak a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helyességére vonatkozóan, a következők ... ( 25 ).

Úgy ítélem, hogy az ilyen korlátozás(ok) hatása az összes bejelentett kiadás ... -a. Így az érintett közösségi hozzájárulás ... .

Vagy

(Kedvezőtlen vélemény)

A fentiekben említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a fent említett időszakra vonatkozóan az ... (operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer nem felelt meg az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62. cikkében, valamint az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 3. szakaszában előírt követelményeknek, és nem működött elég hatékonyan ahhoz, hogy elfogadható biztosítékkal szolgáljon a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozat helyességére, valamint ennek következményeként az ennek alapul szolgáló ügyletek törvényességére és szabályosságára vonatkozóan.

Ez a kedvezőtlen vélemény a ...-on alapul ( 26 ).

KeltAláírás

VIII. MELLÉKLET

AZ 1083/2006/EK TANÁCSI RENDELET 62. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK E) PONTJA, VALAMINT E RENDELET 18. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE SZERINT OPERATÍV PROGRAMOKRA VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI ZÁRÓJELENTÉS ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT MINTÁJA

A. rész: Pénzügyi ellenőrzési jelentés mintája

1. BEVEZETÉS

- A felelős ellenőrző hatóság, valamint egyéb, a jelentés elkészítésében részt vett szervezetek megjelölése.

- Az utolsó referencia-időszak megjelölése, amelyből a véletlenszerű mintavételezés történt.

- A jelentésben foglalt operatív program(ok), és ennek/ezek irányító és igazoló hatóságainak azonosítása adott esetben alap és program szerint lebontva.

- A jelentéskészítés lépéseinek leírása.

2. MÓDOSÍTÁSOK AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREKBEN ÉS AZ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIÁBAN ( 27 )

- Az irányítási és ellenőrzési rendszerekben az 1083/2006/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdése szerinti leíráshoz képest történt bármely jelentős, az ellenőrző hatóságnak bejelentett módosítás, valamint a módosítások alkalmazása dátumának megjelölése.

- Az ellenőrzési stratégiában eszközölt bármely módosítás, valamint az ilyen módosítások okainak megjelölése

3. AZ 1083/2006/EK RENDELET 62. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) ÉS B) PONTJA, VALAMINT AZ E RENDELET 17. CIKKE SZERINT ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A rendszerellenőrzésekhez:

- A rendszerellenőrzéseket végrehajtó szervezetek megjelölése, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- Az elvégzett ellenőrzések összefoglaló felsorolása: az ellenőrző szervezetek és az ellenőrzés éve.

- Az ellenőrzési stratégiával összefüggésben elvégzett ellenőrzések kiválasztási alapjának leírása ( 28 ).

- A legfontosabb eredmények, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerekre és azok működésére vonatkozóan az ellenőrzési munkából levont következtetések leírása, beleértve az irányítási ellenőrzések, igazoló eljárások és ellenőrzés megfigyelési adatainak megfelelőségét, a feladatok megfelelő szétválasztását és a közösségi követelményeknek és szakpolitikának való megfelelést (28) .

- Annak megjelölése, hogy egy adott megállapított probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely vonatkozó pénzügyi korrekció megjelölése (28) .

A művelet-ellenőrzésekhez:

- A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végrehajtó szervezetek megjelölése, beleértve magát az ellenőrző hatóságot is.

- A minta (minták) kiválasztási alapjának leírása.

- A fontossági szint, valamint statisztikai minta esetében az alkalmazott megbízhatósági szint, valamint adott esetben az időszak megjelölése.

- Az ellenőrzések legfontosabb eredményeinek leírása, különös tekintettel a szabálytalan kiadások összegének és az ellenőrzött véletlenszerű mintából eredő hibaarány feltüntetésére (28) .

- Az ellenőrzések eredményeiből levont következtetések megjelölése, tekintettel az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságára.

- A szabálytalanságok nyomon követésére vonatkozó információk, beleértve az előzőleg jelentett hibaarányok helyesbítését.

- Annak megjelölése, hogy egy adott megállapított probléma rendszeresnek tekinthető-e, továbbá a meghozott intézkedések, beleértve a szabálytalan kiadások számszerűsítését, valamint bármely vonatkozó pénzügyi korrekció megjelölése (28) .

4. AZ ELLENŐRZŐ MŰVELET NYOMON KÖVETÉSE

- A rendszerellenőrzések és műveleti ellenőrzések eredményeinek nyomon követésére vonatkozó információ.

5. AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁJA A ZÁRÓNYILATKOZAT ELKÉSZÍTÉSE SORÁN

- A irányító és igazoló hatóságok, valamint közreműködő szervezetek lezárási eljárása ellenőrzéseinek összefoglalása.

- Az 1083/2006/EK rendelet 61. cikkének f) pontja szerint vezetett adósnyilántartás ellenőrzése eredményeinek összefoglalása.

- Az alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatosan bevallott összegek pontosságára vonatkozóan újra elvégzett ellenőrzések eredményeinek összefoglalása.

- Egyéb nemzeti vagy közösségi ellenőrző szervezeti jelentések vizsgálati eredményeinek összefoglalása (kategóriánként felsorolva, hogy mely jelentéseket kapták meg és vizsgálták meg).

- Az ellenőrzési eredmények és a jelentett szabálytalanságok nyomon követésével kapcsolatos információ-ellenőrzés eredményeinek összefoglalása.

- A irányító és igazoló hatóságok által az általános vélemény lehetővé tételének érdekében elvégzett kiegészítő munka vizsgálati eredményeinek összefoglalása.

- Egyéb.

6. A VIZSGÁLAT HATÁLYÁNAK KORLÁTOZÁSAI AZ ELLENŐRZŐ HATÓSÁG ÁLTAL

- Az ellenőrző hatóság által végzett vizsgálat hatályát korlátozó bármely tényező részleteit jelenteni kell ( 29 ).

- Az érintett kiadások és közösségi hozzájárulás hozzávetőleges összegét meg kell állapítani.

7. JELENTETT SZABÁLYTALANSÁGOK

- Igazolás arról, hogy a szabálytalanságok jelentésének és nyomon követésének eljárása, beleértve a rendszerből adódó problémák kezelését, a szabályozó követelményeknek megfelelően történt.

- Igazolás az 1083/2006/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint jelentett szabálytalanságokról szóló végrehajtási zárójelentésben megadott információk pontosságáról.

- A rendszerből adódónak tekintett szabálytalansági esetek jegyzéke, valamint az érintett kiadások összegei.

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK (ADOTT ESETBEN)

9. A BEJELENTETT KIADÁSOK ÉS SZÚRÓPRÓBASZERŰ ELLENŐRZÉSEK TÁBLÁZATA

AlapReferencia
(CCI-szám)
ProgramA tárgyévben bejelentett kiadásokA véletlenszerű mintához ellenőrzött kiadások a tárgyévbenA szabálytalan kiadások összege és százaléka (hibaarány) a véletlenszerű mintában (3)Egyéb ellenőrzött kiadások (4)Szabálytalan kiadások összege egyéb kiadásmintábanA jelentett kiadások kumulatív összegeAz ellenőrzött kiadások kumulatív összege a bevallott kiadások kumulatív összegének százalékában
(1)(2)Összeg%(1)
(1) Az ellenőrzött kiadások összege.
(2) Az ellenőrzött kiadások százaléka a Bizottságnak a tárgyévben jelentett kiadásokhoz viszonyítva.
(3) Ha a véletlenszerű minta egynél több alapot vagy programot fed le, az információ az egész mintára vonatkozik.
(4) Kiadások kiegészítő mintából és kiadások nem a tárgyévből származó véletlenszerű mintához.

B. rész: Zárónyilatkozat

Az Európai Bizottság ... Igazgatósága számára

1. BEVEZETÉS

Alulírott XY, a ... (a tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időtartama) operatív program esetében megvizsgáltam a programon az ellenőrző hatóság által, illetve annak felelőssége alatt az ellenőrző stratégiával összhangban elvégzett ellenőrzési munka eredményeit (és elvégeztem az általam szükségesnek ítélt kiegészítő munkát). A vizsgálat, valamint valamennyi általam elvégzett kiegészítő munka eredményeinek összefoglalása a csatolt ellenőrzési zárójelentésben található (amely a 2015. január 1-jétől a 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó éves ellenőrzési jelentés által megkövetelt információkat is tartalmazza). Ezt a munkát azzal a szándékkal terveztem és végeztem, hogy elfogadható biztosítékot szerezzek arról, hogy az operatív programhoz való közösségi támogatás záró mérlegére vonatkozó fizetési kérelem helyes és érvényes-e, valamint hogy az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban foglalt ügyletek törvényesek és szabályosak-e.

2. A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat végrehajtása a programra vonatkozó ellenőrzési stratégiával összhangban történt, és a csatolt ellenőrzési zárójelentésben az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint jelentették.

Vagy

A vizsgálat hatályát nem korlátozták.

Vagy

A vizsgálat hatályát a következő tényezők korlátozták:

a) ...

b) ...

c) stb.

(A vizsgálat hatályának bármilyen korlátozása feltüntetendő, például bármilyen, rendszerből adódó probléma, az irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai, alátámasztó dokumentáció hiánya, jogi eljárás alá vont esetek stb., és fel kell mérni az ilyen tényezők által érintett kiadások, valamint a közösségi támogatás összegét. Amennyiben az ellenőrző hatóság úgy tekinti, hogy a korlátozások nincsenek hatással a bejelentett végköltségekre, erről nyilatkozni kell.)

3. SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS HIBAARÁNYOK

Vagy

Az ellenőrzési munkában fellelhető szabálytalan esetek és hibaarányok nem olyan mértékűek, hogy kizárnák az általános véleményadás lehetőségét, tekintve, hogy az irányító hatóság kielégítően kezelte őket, illetve előfordulásuk időbeli alakulását.

Vagy

Az ellenőrző munkában található szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint az a mód, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, kizárja az általános véleményt. Ezeknek az eseteknek a jegyzékét az ellenőrzési zárójelentés tünteti fel, esetleg rendszerből adódó jellegükkel és a probléma kiterjedésével együtt. Az ilyen tényezők által esetleg érintett összes bejelentett kiadás és állami támogatás összege hozzávetőlegesen ... Ennek következményeként a megfelelő, esetleg érintett közösségi támogatás ...

4. VÉLEMÉNY

Vagy

(Nem minősített vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatálya nem volt korlátozva, és a szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint annak módja, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, nem zárják ki az általános véleményt:

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban megfelelően mutatja be az operatív program keretében kifizetett kiadásokat, valamint a programhoz való közösségi támogatás záró mérlegére vonatkozó fizetési kérelem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek törvényesek és szabályosak.

Vagy

(Minősített vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatálya korlátozva volt, és/vagy a szabálytalan esetek és hibaarányok, valamint annak módja, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, minősített véleményt tesznek lehetővé, azonban az összes vonatkozó kiadásra vonatkozóan nem tesznek indokolttá kedvezőtlen véleményt:

A fentiekben említett vizsgálatra alapozva az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban megfelelően mutatja be az operatív program alatt kifizetett kiadásokat, valamint az ilyen programhoz való közösségi támogatás záró mérlegére vonatkozó fizetési kérelem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban foglalt ügyletek törvényesek és szabályosak, kivéve a 2. pont alatt említett eseteket és/vagy a 3. pont alatti, a hibaarányokkal és szabálytalanságokkal, valamint annak módjával kapcsolatos megállapításokat, és ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, amelynek hatása a fentiekben van számszerűsítve. Úgy ítélem meg, hogy ezen korlátozások hatása az összes bejelentett kiadás ... -a. Így az érintett közösségi támogatás ...

Vagy

(Kedvezőtlen vélemény)

Amennyiben a vizsgálat hatályát tekintve jelentős korlátozások, hibaarányok, illetve szabálytalan esetek voltak, valamint annak módja, ahogyan ezeket az irányító hatóság kezelte, olyan, hogy semmilyen következtetés nem vonható le számottevő további munka nélkül a záró költségnyilatkozat megbízhatóságára vonatkozóan:

A fentiekben említett vizsgálat, különös tekintettel pedig a 2. pont alatt említett ügyekre és/vagy a 3. pont alatt említett hibaarányok, szabálytalan esetek, valamint az alapján, hogy ezeket az irányító hatóság nem kielégítően kezelte, az a véleményem, hogy a záró költségnyilatkozat nem mutatja be megfelelően valamennyi anyagi vonatkozásban az operatív program alatt kifizetett kiadásokat, ennek következményeként az ilyen programhoz való közösségi támogatás záró mérlegére vonatkozó fizetési kérelem nem érvényes, és az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek nem törvényesek és nem szabályosak.

KeltAláírás

IX. MELLÉKLET:

A 18. CIKK (5) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN AZ OPERATÍV PROGRAMOK RÉSZLEGES LEZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA

Az Európai Bizottság ... Igazgatósága részére

A(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) programot irányító hatóság benyújtotta a ( ...-án/-én végrehajtott [dátum, ameddig a műveletek végrehajtásra kerültek] / ... és ... között végrehajtott [dátumok, amelyek között a műveletek végrehajtásra kerültek]) műveletekre vonatkozó költségnyilatkozatot, és ezen műveletekre vonatkozóan a program részleges lezárását kéri az 1083/2006/EK rendelet 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint.

Alulírott XY, a ... (tagállam által kijelölt szervezet neve) képviseletében megvizsgáltam az ezen a programon az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke (1) bekezdésének d) pontja i. és ii. alpontja szerint kiadott éves ellenőrzési jelentésekben és az éves véleményekben közzétett elvégzett ellenőrzési munka eredményeit a .../... évre/évekre vonatkozóan.

Ezen munkát azzal a szándékkal terveztem és végeztem el, hogy elfogadható biztosítékot szerezzek arról, hogy a szóban forgó költségnyilatkozat helyes és érvényes-e, valamint az ennek alapjául szolgáló, a záró költségnyilatkozatban szereplő ügyletek törvényesek és szabályosak-e.

Vélemény

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program neve, CCI-száma, időszaka) program irányító hatósága által az elvégzett műveletekre vonatkozó, a (...-án/-én /... és ... között elvégzett) műveletekre tekintettel a program részleges lezárása céljából előterjesztett költségnyilatkozat valamennyi anyagi vonatkozásban helyesen mutatja be a kifizetett kiadásokat, és azt, hogy az ennek alapjául szolgáló ügyletek törvényesek és szabályosak.

KeltAláírás

X. MELLÉKLET

IGAZOLÁS, KÖLTSÉGNYILATKOZAT ÉS IDŐKÖZI KIFIZETÉSI KÉRELEM

XI. MELLÉKLET

A VISSZAVONT ÉS VISSZAFIZETTETETT, A FÜGGŐBEN LÉVŐ ÉS A VISSZA NEM FIZETTETHETŐ ÖSSZEGEKRŐL (20. CIKK (2) BEKEZDÉS) SZÓLÓ ÉVES NYILATKOZAT

1. A KÖLTSÉGNYILATKOZATBÓL LEVONT, 20.. ÉV SORÁN VISSZAVONT ÉS VISSZAFIZETTETETT ÖSSZEGEK

A) Visszavont összegek (1)B) Visszafizettetett összegek (2)
abcdefghi
Prioritási tengelyA kedvezményezettek által kifizetett, visszavont költségek teljes összege (3)A kapcsolódó, közpénzből való hozzájárulás visszavont összege (4)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalanságok miatt visszavont költségek teljes összege (5)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalans. miatt visszavont költségekből a kapcsolódó közpénzből való hozzájárulás (6)Visszfizettetett közpénzből való hozzájárulás (7)A kedvezményezettek által kifizetett összes költség (8)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalans. miatt visszafizettetett költségekből a közpénzből való hozzájárulás (9)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó összes költség (10)
1
2
3
4
Összesen
(1) A táblázat A) részében (visszavont összegek) a Bizottságnak már bejelentett, a szabálytalanság nyomán a programból visszavont költségek szerepelnek. Ebben az esetben a melléklet 2. és 3. táblázatát nem kell kitölteni.
(2) A táblázat B) részében (visszafizettetett összegek) azok a költségek szerepelnek, amelyek egyelőre még benne vannak a programban, de visszafizettetési eljárás van folyamatban ezekkel kapcsolatban, illetve amelyeket a visszafizettetést követően levontak.
(3) A Bizottságnak már bejelentett, szabálytalanságok által érintett, visszavont költségek teljes összege.
(4) Ezt az oszlopot akkor kell kitölteni, ha az alapokból való hozzájárulást az elszámolható közkiadáshoz kapcsolódóan állapították meg.
(5) A b) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek.
(6) Ezt az oszlopot akkor kell kitölteni, ha az alapokból való hozzájárulást az elszámolható közkiadáshoz kapcsolódóan állapították meg.
(7) A kedvezményezettel ténylegesen visszafizettetett közpénzből való hozzájárulás összege
(8) A f) oszlopban szereplő közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett költség összege.
(9) Ez az összeg a f) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek.
(10) A g) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek.

2. A 20.. DECEMBER 31-ÉN FÜGGŐBEN LÉVŐ VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEGEK

abcdef
Prioritási tengelyA visszafizettetési eljárás megindításának éveVisszafizetendő közpénzből való hozzájárulás (1)A kedvezményezettek által kifizetett és elszámolható összes költség (2)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalanságokhoz kapcsolódó összes költség (3)Az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése alapján jelentett szabálytalanságok miatt visszafizetendő költségekből a közpénzből való hozzájárulás (4)
12007
2008
22007
2008
32007
2008
Összesen
(1) A visszafizettetési eljárás tárgyát képező közpénzből való hozzájárulás a kedvezményezett szintjén.
(2) A c) oszlopban szereplő közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett költség összege.
(3) A d) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek.
(4) A c) oszlopban szereplő összegnek azon része, amelyet az 1828/2006/EK rendelet 28. cikkében meghatározott eljárás szerint szabálytalanként jelentettek.

3. A 20.. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT NEM VISSZAFIZETTETHETŐ ÖSSZEGEK

abcdefghijk
A művelet megnevezésePrioritási tengelyA szabálytalanság azonosító száma (ha van) (1)A visszafizettetési eljárás megindításának éveNem visszafizettethetőnek minősített közpénzből való hozzájárulás (2)A kedvezményezettek által kifizetett összes költség, amelyet nem visszafizettethetőnek minősítettek (3)A közpénzből való hozzájárulásnak a kedvezm. részére történő utolsó kifizetésének dátumaA nem visszafizettethetőség megállapításának dátumaA nem visszafizettethetőség okaA visszafizettetés érdekében tett intézkedések, ideértve a visszafizettetési utasítás dátumátA közösségi részt az Európai Unió költségvetésének kell-e állnia (I/N) (4)
X20..
Y20..
Z20..
Összesen
(1) A szabálytalanság hivatkozási száma vagy egyéb, az 1828/2006/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett azonosító szám.
(2) A kedvezményezett által kifizetett közpénzből való hozzájárulás, amelyre vonatkozóan megállapították, hogy nem visszafizettethető, vagy, amely esetében várhatóan nem fog sor kerülni visszafizetésre.
(3) Az e) oszlopban szereplő közpénzből való hozzájáruláshoz kapcsolódó, a kedvezményezett által kifizetett költség összege.
(4) A közösségi részt a prioritási tengelyre érvényes társfinanszírozási arány alkalmazásával kell kiszámítani az e) vagy az f) oszlop alapján az 1083/2006/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdése a) vagy b) pontjának megfelelően.

XII. MELLÉKLET

AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK LEÍRÁSA

Az irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásának mintája a 21. cikk alapján

1. ÁLTALÁNOS

1.1. Információk, amelyeket:

- tagállam (neve):

- a program megnevezése és CCI-száma:

- a fő kapcsolattartó szervezet neve, e-mail címe és faxszáma: (a leírások összehangolásáért felelős szervezet) nyújtott be.

1.2. A megadott információ az (év/hónap/napján) fennálló állapotot írja le.

1.3. A rendszer struktúrája (az irányítási és ellenőrzési rendszerbe bevont szervezetek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információ és folyamatábra)

1.3.1. Irányító hatóság (név, cím és kapcsolattartó szervezet az irányító hatóságnál)

1.3.2. Közreműködő szervezetek (név, cím és kapcsolattartó szervezet a közreműködő szervezetnél)

1.3.3. Igazoló hatóság (név, cím és a kapcsolattartó szervezet az igazoló hatóságnál)

1.3.4. Ellenőrző hatóság és ellenőrző szervezetek (név, cím és kapcsolattartó szervezet az ellenőrző hatóságnál és más ellenőrző szervezetnél)

1.4. Az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok és a közreműködő szervezetek részére adott útmutató a strukturális alapok hatékony és eredményes pénzgazdálkodása érdekében (időpont és hivatkozás)

2. IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

Megjegyzés: Ezt a részt mindegyik irányító hatóság számára külön kell kitölteni.

2.1. Az irányító hatóság és fontosabb feladatai

2.1.1. Az irányító hatóságot feladatai elvégzésére felhatalmazó hivatalos kijelölés időpontja és formája

2.1.2. Az irányító hatóság által közvetlenül végzett feladatok részletes leírása

2.1.3. Az irányító hatóság által hivatalosan átruházott feladatok (feladatok, közreműködő szervezetek, az átruházás formája)

2.2. Az irányító hatóság szervezete

2.2.1. Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve az elkülönített állások indikatív számát)

2.2.2. Az irányító hatóság/közreműködő szervezet személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

2.2.3. Eljárások leírása műveletek kiválasztásához és jóváhagyásához, valamint annak biztosításához, hogy végrehajtásuk teljes időtartama alatt megfelelnek a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak (az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkének a) pontja).

2.2.4. A műveletek vizsgálata (az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkének b) pontja).

- A vizsgálati eljárások leírása

- A vizsgálatokat elvégző szervezetek

- E célból írásban rögzített eljárások (kézikönyvekre való hivatkozás)

2.2.5. A visszatérítés iránti kérelmek feldolgozása

- Azon eljárások leírása, amelyeket a visszatérítési kérelmek átvétele, vizsgálata és jóváhagyása során alkalmaznak, és amelyekkel a kedvezményezettek számára a kifizetések engedélyezése, végrehajtása és elszámolása történik (beleértve az összes bevont szervezetet felsoroló folyamatábrát).

- A visszatérítési kérelem feldolgozása során az egyes lépéseket végrehajtó szervezetek

- Az ennek céljából írásban rögzített eljárások (kézikönyvekre való hivatkozás)

2.2.6. Annak leírása, hogy az irányító hatóság milyen módon továbbítja az információkat az igazoló hatóság részére

2.2.7. A tagállam által megállapított és az operatív programra alkalmazandó, elfogadhatóságra vonatkozó szabályok

2.3. A feladatok elkülönítésének leírása azokban az esetekben, amikor az irányító hatóság és az igazoló hatóság kijelölése ugyanabban a szervezetben történik

2.4. Közbeszerzésre, állami támogatásra, esélyegyenlőségre és környezetvédelemre vonatkozó szabályok

2.4.1. Az alkalmazandó szabályokra vonatkozóan kiadott utasítások és útmutató (időpont és hivatkozás)

2.4.2. Intézkedések annak biztosítására, hogy az alkalmazandó szabályok megfelelnek pl. az irányítási ellenőrzéseknek és más ellenőrzéseknek

2.5. Ellenőrzési nyomvonal

2.5.1. Annak leírása, hogy a 15. cikkben meghatározott követelmények hogyan valósulnak meg a program és/vagy az egyedi prioritások érdekében

2.5.2. Az alátámasztó dokumentumok kedvezményezettek általi megőrzésre adott utasítások (időpont és hivatkozás)

- A megőrzés időtartamának feltüntetése

- A dokumentumok megőrzésének formája

2.6. Szabálytalanságok és visszafizettetés

2.6.1. A szabálytalanságok jelentésére és korrekciójára, valamint az adósságok nyilvántartására és a jogtalan kifizetések visszaszerzésére vonatkozóan kiadott utasítások (időpont és hivatkozás)

2.6.2. Az eljárás leírása (beleértve a folyamatábrát) annak a kötelezettségnek a teljesítése érdekében, hogy a Bizottság részére a 28. cikknek megfelelően jelenteni kell a szabálytalanságokat.

3. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

Megjegyzés: Ezt a részt mindegyik közreműködő szervezet esetén külön kell kitölteni. Kérjük, jelölje meg azt a hatóságot, amely a feladatot a közreműködő szervezetre ruházta.

3.1. A közreműködő szervezetek és fontosabb feladataik

3.1.1. A közreműködő szervezetek fontosabb funkcióinak és feladatainak részletes leírása

3.2. Az egyes közreműködő szervezetek felépítése

3.2.1. Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve a kiosztott helyek indikatív számát

3.2.2. A közreműködő szervezet személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

3.2.3. Eljárások leírása a műveletek kiválasztásához és jóváhagyásához (ha annak leírása nem szerepel a 2.2.3. pont alatt)

3.2.4. A műveletek vizsgálata (az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkének b) pontja) (ha annak leírása nem szerepel a 2.2.4. pont alatt)

3.2.5. A visszatérítés iránti kérelmek feldolgozásának leírása (ha annak leírása nem szerepel a 2.2.5. pont alatt)

4. IGAZOLÓ HATÓSÁG

4.1. Igazoló hatóság és fontosabb feladatai

4.1.1. Az igazoló hatóságot feladatai elvégzésére felhatalmazó hivatalos kijelölés időpontja és formája

4.1.2. Az igazoló hatóság által végzett feladatok részletes leírása

4.1.3. Az igazoló hatóság által hivatalosan átruházott feladatok (feladatok, közreműködő szervezetek, az átruházás formája)

4.2. Az igazoló hatóság szervezete

4.2.1. Az egységek feladatainak szervezeti ábrája és részletes leírása (beleértve az elkülönített állások indikatív számát)

4.2.2. Az igazoló hatóság személyzete általi felhasználás céljából írásban rögzített eljárások (időpont és hivatkozás)

4.3. Költségnyilatkozatok igazolása

4.3.1. Annak az eljárásnak a leírása, amellyel a költségnyilatkozatok kidolgozása, igazolása és a Bizottságnak történő benyújtása történik

4.3.2. Azoknak a lépéseknek a leírása, amelyeket az igazoló hatóság tesz az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 61. cikkében meghatározott követelmények teljesítésére

4.3.3. Intézkedések arra vonatkozóan, hogy az igazoló hatóság számára rendelkezésre álljon a műveletekre, továbbá az irányító hatóság, a közreműködő szervezetek és az ellenőrző hatóság által végzett vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozó részletes információ

4.4. Számviteli rendszer

4.4.1. A létrehozandó és a Bizottság részére benyújtandó költségigazolás alapjául használt számviteli rendszer leírása

- Decentralizált rendszer esetén intézkedések az összesített adatoknak az igazoló hatóság részére történő továbbírására

- A létrehozandó számviteli rendszer és az információs rendszer közötti kapcsolat (6. pont)

- A strukturális alapok által támogatott műveletek meghatározása a többi alappal közös rendszer esetén

4.4.2. A számviteli rendszer részletezése:

- Összes költség prioritások és alapok szerint

4.5. Visszafizettetés

4.5.1. A Közösségi támogatás azonnali visszafizettetésének biztosítására szolgáló rendszer leírása

4.5.2. Az adós főkönyvének fenntartására és a bejelentendő költségekből visszaszerzett összegek levonására tett intézkedések

5. ELLENŐRZŐ HATÓSÁG ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK

5.1. Az ellenőrző hatóság hatáskörében az ellenőrző hatóság és az ellenőrző szervezetek fontosabb feladatainak és kapcsolatainak leírása

5.2. Az ellenőrző hatóság és az ellenőrző szervezetek felépítése az ellenőrző hatóság felelősségi körében

5.2.1. Szervezeti ábra (beleértve az elkülönített állások indikatív számát)

5.2.2. Rendelkezések a függetlenség biztosítására

5.2.3. A szükséges képzettség, illetve gyakorlat

5.2.4. A könyvvizsgálói jelentésekből adódó ajánlások és korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó monitoring eljárás leírása

5.2.5. Az ellenőrző hatóság hatáskörében a többi ellenőrző szervezet munkájának felügyeletére vonatkozó eljárások leírása (adott esetben)

5.3. Éves ellenőrzési jelentés és zárónyilatkozat

5.3.1. Az éves ellenőrzési jelentés, az éves vélemény és a zárónyilatkozat elkészítése folyamatának leírása

5.4. A koordináló ellenőrző szervezet kijelölése

5.4.1. Adott esetben a koordináló ellenőrző szervezet szerepének leírása

6. INFORMÁCIÓS RENDSZER (az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkének c) pontja)

6.1. Az információs rendszer leírása, beleértve a folyamatábrát (központi vagy közös hálózati rendszer, illetve decentralizált rendszer a rendszerek közötti kapcsolatokkal együtt)

Jelzés arra vonatkozóan, hogy a rendszer már működik, megbízható pénzügyi és statisztikai információkat gyűjt a 2007 és 2013 közötti programok megvalósítására vonatkozóan.

Ha a rendszer még nem működik, kérjük megadni a működés megkezdésének időpontját.

XIII. MELLÉKLET

AZ 1083/2006/EK TANÁCSI RENDELET 71. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE, VALAMINT E RENDELET 25. CIKKE SZERINT AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGÉRŐL KIADOTT VÉLEMÉNYÉNEK MINTÁJA

Az Európai Bizottság ... Igazgatósága számára ...

BEVEZETÉS

Alulírott XY, a (a tagállam által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdése szerint kijelölt ellenőrző hatóság vagy funkcionálisan független szervezet neve) képviseletében, a(z) ... (az operatív program(ok) neve, CCI-száma(i), időszaka ( 30 )) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelésének eredményeit közzétevő vélemény kidolgozásáért, valamint ezeknek az 1083/2006/EK rendelet 58-62. cikkének való megfeleléséről szóló véleményezésért felelős szervezetként vizsgálatot végeztem az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 25. cikke alapján.

A VIZSGÁLAT HATÁLYA

A vizsgálat az irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló, a (a leírást benyújtó szervezet vagy szervezetek neve) ...-től éééé/hh/nn-án kapott leíráson alapult. Ezen felül további, a ... (alanyok)-kal kapcsolatos információkat vizsgáltunk, és ... (szervezetek, amelyek személyzetét megkérdezték) személyzetét kérdeztük meg.

A vizsgálat magában foglalta az irányító, igazoló és ellenőrző hatóságokat, a Bizottság kifizetéseinek fogadására és a kedvezményezettek számára történő kifizetéseket intéző szervezetet, valamint a következő közreműködő szervezeteket (jegyzék ...).

VÉLEMÉNY ( 31 )

Vagy

(Nem minősített vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program(ok) neve, CCI-száma(i), időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62. cikke, valamint az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 3. szakasza követelményeinek.

Vagy

(Minősített vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program(ok) neve, CCI-száma(i), időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62. cikke, valamint az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 3. szakasza követelményeinek, kivéve a következő vonatkozásokban ... ( 32 ).

Indokaim, amely szerint a rendszerek ezen aspektusa(i) nem felel(nek) meg a követelményeknek, valamint ennek jelentőségéről való értékelésem a következők ( 33 ):

Vagy

(Kedvezőtlen vélemény)

A fent említett vizsgálat alapján az a véleményem, hogy a(z) ... (az operatív program(ok) neve, CCI-száma(i), időszaka) programhoz létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszerek nem felelnek meg az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 58-62. cikke, valamint az 1828/2006/EK Bizottsági rendelet 3. szakasza követelményeinek.

Ez a kedvezőtlen vélemény a ...-on alapul ( 34 ).

KeltAláírás

XIV. MELLÉKLET

KÖLTSÉGNYILATKOZAT RÉSZLEGES LEZÁRÁSHOZ - MINTA

XV. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TÁBLÁZAT A NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIAKERET (NSR) SZÁMÁRA - INDIKATÍV ÉVES ELKÜLÖNÍTÉSEK ALAPOK ÉS OPERATÍV PROGRAMOK SZERINTI BONTÁSBAN

N.B.: Az 1083/2006/EK rendelet 27. cikke (4) bekezdésének e) pontja és 28. cikke (3) bekezdésének b) pontja (euróban)

KonvergenciaKözösségi részvétel
OPAlapÖsszesen2007200820092010201120122013
ERFA és KA
OP1ERFA
OP2ERFA + KA
ERFA
KA
OP3ERFA + KA
ERFA
KA
OP …
ESZA
OP4ESZA
OP5ESZA
OP6ESZA
OP …ESZA
Összesen összes alap
NSR 2007–2013
Összesen ERFA
Összesen KA
Összesen ESZA
EMVA
EHA

Versenyképesség/foglalkoztatásKözösségi részvétel
OPAlapÖsszesen2007200820092010201120122013
ERFA
OP1ERFA
OP2ERFA
ERFA
OP3ERFA
ERFA
OP …
ESZA
OP4ESZA
OP5ESZA
OP6ESZA
OP …ESZA
Összesen összes alap
NSR 2007–2013
Összesen ERFA
Összesen ESZA

XVI. MELLÉKLET

FINANSZÍROZÁSI TERVEK OPERATÍV PROGRAMOKHOZ

1. AZ OPERATÍV PROGRAM FINANSZÍROZÁSI TERVE AZ EGYES ALAPOK OPERATÍV PROGRAMHOZ VALÓ ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK FELTÜNTETÉSÉVEL

Operatív program referencia (CCI-szám):

Év, a program forrása szerint, euróban ( 35 ):

Strukturális Alap (ERFA vagy ESZA)
(1)
Kohéziós Alap
(2)
Összesen
(3) = (1) + (2)
2007
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2007-ben
2008
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2008-ban
2009
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2009-ben
2010
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2010-ben
2011
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2011-ben
2012
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2012-ben
2013
Átmeneti támogatás nélküli régiókban
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban
Összesen 2013-ban
Átmeneti támogatás nélküli régiókban összesen (2007–2013)
Átmeneti támogatással rendelkező régiókban összesen (2007–2013)
Végösszeg 2007–2013

2. AZ OPERATÍV PROGRAM FINANSZÍROZÁSI TERVE, AMELYBEN PRIORITÁSI TENGELY SZERINT A PROGRAM TELJES FUTAMIDEJÉRE MEGJELÖLIK AZ EGYES ALAPOKBÓL AZ OPERATÍV PROGRAM SZÁMÁRA ELKÜLÖNÍTETT ÖSSZEGET, A NEMZETI TÁMOGATÁST, VALAMINT A VISSZAFIZETÉSEK ARÁNYÁT

Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám):

Alap forrása szerinti prioritási tengelyek (euróban)

Közösségi finanszírozásNemzeti önrészA nemzeti önrész indikatív lebontásaÖsszes finanszírozásTársfinanszírozás arányaTájékoztatásként
(a)(b) (= (c) + (d))Nemzeti közfinanszírozás
(c)
Nemzeti magánfinanszírozás (1)
(d)
(e) = (a) + (b)(f) (2) = (a)/(e)EBB-hozzájárulásokEgyéb finanszírozások (3)
1. prioritási tengely
Adja meg az alapot és a közösségi támogatás kiszámításának alapját (összes vagy állami) (4)
2. prioritási tengely
Adja meg az alapot és a közösségi támogatás kiszámításának alapját (összes vagy állami)
prioritási tengely …
Adja meg az alapot és a Közösségi támogatás kiszámításának alapját (összes vagy állami)
Összesen
(1) Csak abban az esetben töltendő ki, ha a prioritási tengely összköltségekben van kifejezve.
(2) Ez az arány a táblázatban hozzá legközelebb eső kerek számra kerekíthető. A visszatérítendő fizetésekre alkalmazott pontos százalék az (f) hányados.
(3) Beleértve a nemzeti magánfinanszírozást, ha a prioritási tengely közköltségekben van kifejezve.
(4) Több célkitűzésű operatív programok esetében kiegészítésként a célkitűzés is feltüntetendő.

XVII. MELLÉKLET

VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KIFIZETÉSI KÉRELMEK ELŐREJELZÉSE

A folyó pénzügyi évre, valamint a következő pénzügyi évre vonatkozó, kifizetés iránti, előrelátható kérelmekre vonatkozó ideiglenes előrejelzések alapok és programok szerint ( 36 ) (euro)

Közösségi társfinanszírozás (1)
folyó évkövetkező év
1. operatív program (CCI-szám) összesen
ERFA
ESZA
Kohéziós Alap
2. operatív program (CCI-szám) összesen
ERFA
ESZA
Kohéziós Alap
Végösszeg
(1) A táblázatban csak a közösségi hozzájárulással kapcsolatos, kifizetés iránti, előrelátható kérelmekre vonatkozó ideiglenes előrejelzéseket kell megadni, és nem az összes költség-előrejelzést. A valószínűsíthető kifizetési kérelmek előrejelzésében a közösségi hozzájárulást a szóban forgó évre kell meghatározni, és nem lehet halmozni a programozási időszak elejétől.

XVIII. MELLÉKLET

ÉVES ÉS ZÁRÓJELENTÉS

1. AZONOSÍTÁS

OPERATÍV PROGRAMÉrintett célkitűzés
Az érintett, támogatásra jogosult terület
Programozási időszak
A program száma (CCI-szám)
A program elnevezése
ÉVES VÉGREHAJTÁSI JELENTÉSJelentési év
Az éves jelentés monitoring bizottság általi jóváhagyásának időpontja

2. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

2.1. Eredmény és az előrehaladás elemzése

2.1.1. Információ az operatív program tényleges előrehaladásáról:

Minden számszerűsített indikátorra, különösen az alapindikátorokra vonatkozóan:

Indikátorok200720082009201020112012201320142015Összesen
1. indikátor:Eredmény (1)
Cél (2)
Kiindulás (3)
n. indikátor:Eredmény
Cél
Kiindulás
(1) Az eredményt összesítve kell kifejezni – az indikátor értéke a jelentéstételi év végére elért érték összessége. A korábbi évek eredményei a későbbi évek éves végrehajtási jelentésének benyújtásakor frissíthetők, amennyiben pontosabb tájékoztatás rendelkezésre áll.
(2) A célt évente vagy a teljes programozási időszakra lehet megadni.
(3) A kiindulást csak az első évben kell feltüntetni, amikor az információ rendelkezésre áll kivéve, ha a dinamikus kiindulás fogalmát alkalmazzák.

Lehetőség szerint valamennyi indikátort nemek szerint bontásban kell feltüntetni. Ha a számok (adatok) még nem állnak rendelkezésre, tájékoztatást kell adni arról, hogy mikor lesznek elérhetők, és arról, hogy az irányító hatóság mikor nyújtja be a számokat (adatokat) a Bizottsághoz.

2.1.2. Pénzügyi tájékoztatás (az összes pénzügyi adatot EUR-ban kell megadni)

Az operatív program teljes finanszírozása
(uniós és nemzeti)
Az uniós hozzájárulás kiszámításának alapja
(állami vagy összes költség)
A kedvezményezettek által kifizetett, igazolt, elszámolható összes kiadás (1)A kapcsolódó, állami hozzájárulás (1)Végrehajtási arány
( %)
abcde=c/a ha összes kiadás vagy e=d/a ha állami kiadás
1. prioritási tengely
Alap megnevezése
— ebből ESZA-típusú kiadás (2)
— ebből ERFA-típusú kiadás (2)
— átmeneti támogatásban nem részesülő régiókra vonatkozó kiadás (3)
— átmeneti támogatásban részesülő régiókra vonatkozó kiadás (3)
n.a.n.a.
2. prioritási tengely
Alap megnevezése
— ebből ESZA-típusú kiadás
— ebből ERFA-típusú kiadás
— átmeneti támogatásban nem részesülő régiókra vonatkozó kiadás
— átmeneti támogatásban részesülő régiókra vonatkozó kiadás
n.a.n.a.
… prioritási tengely
Alap megnevezése
— ebből ESZA-típusú kiadás
— ebből ERFA-típusú kiadás
— átmeneti támogatásban nem részesülő régiókra vonatkozó kiadás
— átmeneti támogatásban részesülő régiókra vonatkozó kiadás
n.a.n.a.
Végösszeg
(1) Halmozott számadatok.
(2) Ezt a mezőt csak a végrehajtási zárójelentés esetében kell kitölteni, ha az operatív programot az ERFA vagy az ESZA – az 1083/2006/EK rendelet 34. cikk (2) bekezdésében biztosított lehetőség alapján – társfinanszírozza.
(3) Ezt a mezőt csak a végrehajtási zárójelentés esetében kell kitölteni, ha az operatív programban átmeneti és nem átmeneti régióknak szánt támogatások szerepelnek.

2.1.3. Tájékoztatás az alapok felhasználásának lebontásáról

- Információ a II. melléklet C. részének megfelelően.

2.1.4. Segítségnyújtás célcsoportok szerint

- Az ESZA által társfinanszírozott operatív programok esetén: célcsoportok szerinti információ a XXIII. mellékletnek megfelelően.

- Az ERFA által társfinanszírozott operatív program esetén: megfelelő információ az adott célcsoportok szerint a XXIII. mellékletnek megfelelően (amennyiben alkalmazandó).

2.1.5. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás

- Tájékoztatás az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében és 98. cikke (2) bekezdésében említett támogatás visszavonását követően visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás felhasználásáról.

2.1.6. Minőségi elemzés

- A fizikai és pénzügyi indikátorokkal mért eredmények elemzése, beleértve a kezdeti célokkal kapcsolatban elért előrehaladás minőségi elemzését. Különös figyelmet kell fordítani az operatív programnak a lisszaboni folyamathoz való hozzájárulására, beleértve hozzájárulását az 1083/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez.

- Annak a hatásnak a bemutatása, amelyet az operatív program megvalósítása a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség támogatására gyakorol, valamint a partnerségi megállapodások leírása.

- Az ESZA-ból társfinanszírozott programok esetén: az 1081/2006/EK rendelet 10. cikkében előírt tájékoztatás.

2.2. Tájékoztatás a közösségi jognak való megfelelésről

Tájékoztatás az operatív program végrehajtása során felmerült és a közösségi jognak való megfeleléssel összefüggő jelentősebb problémákról, valamint az azok kezelésére hozott intézkedésekről;

2.3. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések

- Az operatív program végrehajtása során felmerült jelentősebb problémák, beleértve adott esetben az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének (1) bekezdése d) pontja i. alpontjában előírt eljárás alapján meghatározott jelentősebb problémák összefoglalóját, valamint az irányító hatóság vagy a monitoring bizottság által a problémák megoldására hozott intézkedéseket is.

- Az ESZA által finanszírozott programok esetén: az 1081/2006/EK rendelet 10. cikkében meghatározott intézkedések és tevékenységek végrehajtása során felmerült jelentősebb problémák.

2.4. Az operatív program végrehajtásával összefüggésben bekövetkezett változások (adott esetben)

Azon elemek ismertetése, amelyek - bár nem közvetlenül az operatív program által nyújtott támogatásból erednek - közvetlen hatással vannak a program megvalósítására (mint pl. jogszabályi változások vagy váratlan gazdasági-társadalmi fejlemények).

2.5. Lényeges módosítás az 1083/2006/EK rendelet 57. cikke alapján (adott esetben)

Olyan esetek, amelyek során kiderült, hogy az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk értelmében jelentős módosulásról van szó.

2.6. Más eszközöket kiegészítő jelleg

Az ERFA-ból, az ESZA-ból, a Kohéziós Alapból, az EMVA-ból, az EHA-ból nyújtott támogatások, valamint az EBB-től és egyéb, már létező pénzügyi eszközökből származó támogatások elhatárolásának és összehangolásának biztosítására hozott intézkedések végrehajtásának összefoglalója (1083/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése).

2.7. Monitoring és értékelés

Az irányító hatóság vagy a monitoring bizottság által hozott monitoring és értékelési intézkedések, beleértve a felmerült nehézségeket és az azok megoldására tett lépéseket is.

2.8. Nemzeti teljesítési tartalék (amennyiben alkalmazandó, és csak a 2010. évre benyújtott éves végrehajtási jelentés esetén)

Az 1083/2006/EK rendelet 50. cikkében leírt tájékoztatás.

3. VÉGREHAJTÁS PRIORITÁS SZERINT

3.1. 1. prioritás

3.1.1. A célok elérése és az előrehaladás elemzése

Információ a prioritás tekintetében ténylegesen elért előrehaladásáról

A prioritási tengely minden számszerűsített indikátorára, különösen az alapindikátorokra vonatkozóan:

Indikátorok200720082009201020112012201320142015Összesen
1. indikátorEredmény (1)
Cél (2)
Kiindulás (3)
n. indikátor:Eredmény
Cél
Kiindulás
(1) Az eredményt összesítve kell kifejezni – az indikátor értéke a jelentéstételi év végére elért érték összessége. A korábbi évek eredményei a későbbi évek éves végrehajtási jelentésének benyújtásakor frissíthetők, amennyiben pontosabb tájékoztatás rendelkezésre áll.
(2) A célt évente vagy a teljes programozási időszakra lehet megadni.
(3) A kiindulást csak az első évben kell feltüntetni, amikor az információ rendelkezésre áll; kivéve ha a dinamikus kiindulás fogalmát alkalmazzák.

Lehetőség szerint valamennyi indikátort nemek szerint bontásban kell feltüntetni. Ha az adatok még nem állnak rendelkezésre, tájékoztatást kell adni arról, hogy mikor lesznek elérhetők, és arról, hogy az irányító hatóság mikor nyújtja az adatokat a Bizottsághoz.

- Az ESZA által társfinanszírozott operatív programok esetén: célcsoportok szerinti információ a XXIII. mellékletnek megfelelően.

Minőségi elemzés

- Az eredmények elemzése a pénzügyi információk (2.1.2. pont) és a fizikai indikátorok (3.1.1. pont) és más vonatkozó információk alapján.

- A férfiak és nők közötti egyenlőség támogatása hatásainak bemutatása (adott esetben).

- Az alapok felhasználásának elemzése az 1083/2006/EK rendelet 34. cikke (2) bekezdésével összhangban. Az ESZA-ból támogatott programok esetén a az 1081/2006/EK rendelet 10. cikkében előírt tájékoztatás.

- A le nem zárt műveletek jegyzéke és befejezésük ütemezése (csak zárójelentés).

3.1.2. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott intézkedések

Tájékoztatás a prioritás megvalósítása során felmerült jelentősebb problémákról, beleértve adott esetben az 1083/2006/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdése d) pontjának i. alpontjában előírt eljárás alapján meghatározott jelentősebb problémák összefoglalóját, valamint az irányító hatóság vagy a monitoring bizottság által a problémák megoldására hozott intézkedéseket is.

3.2. 2. prioritás

Ugyanaz.

3.3. 3. prioritás

Ugyanaz.

4. ESZA PROGRAMOK: ÖSSZHANG ÉS KONCENTRÁCIÓ

Az ESZA-hoz tartozó programok esetén:

- annak leírása, hogy az ESZA-hoz tartozó intézkedések hogyan állnak összhangban a társadalmi befogadást elősegítő nemzeti reformprogramok és nemzeti cselekvési tervek keretén belül az Európai Foglalkoztatási Stratégia értelmében vállalt intézkedésekkel, és hogyan járulnak hozzá azokhoz,

- annak leírása, hogy az ESZA-hoz tartozó intézkedések hogyan járulnak hozzá a társadalmi befogadás, oktatás és képzés területén a közösségi foglalkoztatási ajánlások és foglalkoztatáshoz kapcsolódó közösségi célkitűzések eléréséhez (1081/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése).

5. ERFA/KA PROGRAMOK: NAGYPROJEKTEK (ADOTT ESETBEN)

Folyamatban lévő nagyprojektek esetén:

- A nagyprojektek - a XXI. és XXII. melléklet D.1. pontjában meghatározott ütemterv szerinti - különböző szakaszainak végrehajtásában elért előrehaladás.

- A nagyprojektek finanszírozásában elért előrehaladás a XXI. és XXII. melléklet H.2.2. pontjában leírt információk alapján (az információkat összesítve kell feltüntetni).

Befejezett nagyprojektek esetében:

- A lezárt nagyprojektek jegyzéke, amely tartalmazza a befejezés dátumát, a teljes végleges beruházási költséget - a XXI. és XXII. melléklet H.2.2. pontjában szereplő sablon formájában -, valamint a nagyprojektről szóló bizottsági határozatban előírt legfontosabb eredményindikátorokat, adott esetben az alapindikátorokat.

- A nagyprojektek végrehajtása során felmerült jelentősebb problémák és a megoldásukra hozott intézkedések.

- Az operatív programban szereplő nagyprojektek indikatív jegyzékének esetleges változása.

5a. ERFA/KA PROGRAMOK: LEGALÁBB 25 MILLIÓ ÉS LEGFELJEBB 50 MILLIÓ EUR BERUHÁZÁSI ÖSSZKÖLTSÉGŰ KÖRENYEZETVÉDELMI PROJEKTEK (HA ALKALMAZHATÓ)

Folyamatban lévő projekteknél:

- A különböző projektszakaszok végrehajtásának előrehaladása.

- A projektek finanszírozásának előrehaladása.

Befejezett projekteknél:

- A befejezett projektek listája, ideértve a befejezés dátumát, a végső beruházási összköltséget a finanszírozás forrásaival együtt, valamint a fő output- és eredménymutatókat adott esetben az alapmutatókkal együtt.

6. TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

- A technikai segítségnyújtás felhasználási módjának magyarázata.

- Az operatív programnak juttatott, strukturális alapokból származó támogatás technikai segítségnyújtás címén elköltött összegének aránya.

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

- Tájékoztatás e rendelet 4. cikke (2) bekezdésével összhangban, beleértve az eredményeket, a bevált gyakorlat példáit és jelentős eseményeket.

XIX. MELLÉKLET

AZ ADDICIONALITÁS VIZSGÁLATA 2007-2013 KÖZÖTT, KONVERGENCIA-CÉLKITŰZÉS - ELŐZETES VIZSGÁLATA

Összefoglaló pénzügyi táblázat az állami és annak megfelelő egyéb strukturális kiadásokról a konvergencia-célkitűzés hatálya alá tartozó régiókban (millió euro, 2006. évi árak) (1)

Éves átlagos előrejelzés 2007–2013 időszakra NSR (előzetes)Tényleges éves átlag 2000–2005 (2)
ÖsszesenEbből állami vállalatNemzeti stratégiai referenciakeret
(NSR)
NSR-en kívülÖsszesenÖsszesenEbből állami vállalatKözösségi támogatási keret (CSF)/Egységes programdokumentum (SPD)Az CSF/SPD-n kívülÖsszesen
Nemz. + EUNemz. + EUEUNemz.Nemz.Nemz.Nemz. + EUNemz. + EUEUNemzNemz.Nemz.
(1)2=4+5+634567=5+6=2–48 =10+11+12910111213=11+12=8–10
Alapvető infrastruktúra
Közlekedés
Távközlés és információs társadalom
Energia
Környezetvédelem, vízügy
Egészségügy
Humán erőforrások
Oktatás
Képzés
K+F
Termelési környezet
Ipar
Szolgáltatás
Idegenforgalom
Egyéb
Összesen
(1) Azokban a tagállamokban, ahol még nem vezették be az eurót, a 2005. évi átlagos árfolyamot kell használni.
(2) A 2004. május 1-jén csatlakozott tíz tagállam, valamint Románia és Bulgária esetén 2004–2005.

XX. MELLÉKLET

NAGYPROJEKTEK KÓDOLANDÓ STRUKTURÁLT ADATAI

Nagyprojektek legfontosabb adataiInfrastruktúra-pályázati formanyomtatványTermelőberuházás-pályázati formanyomtatványAdattípus
A projekt megnevezéseB.1.1B.1.1szöveg
Vállalat neven.a.B.1.2szöveg
Kkvn.a.B.1.3I/N
Prioritási téma dimenziójaB.2.1B.2.1kód(ok)
Finanszírozási forma dimenziójaB.2.2B.2.2kód
Területi dimenzióB.2.3B.2.3kód
Gazdasági tevékenység dimenziójaB.2.4B.2.4kód(ok)
NACE-kódB.2.4.1B.2.4.1kód(ok)
Beruházás jellegen.a.B.2.4.2kód
Elhelyezkedési dimenzió(k)B.2.5B.2.5kód(ok)
Alap(ok)B.3.4B.3.3ERFA/KA
Prioritási tengely(ek)B.3.4B.3.4szöveg
PPPB.4.2.dn.a.I/N
Építési fázis – kezdés időpontjaD.1.8AD.1.5Adátum
Építési fázis – befejezés időpontjaD.1.8BD.1.5Bdátum
Referencia-időszakE.1.2.1E.1.2.1évek
Pénzügyi diszkontrátaE.1.2.2E.1.2.2%
Beruházás összköltségeE.1.2.3E.1.2.3EUR
Beruházás összköltsége (jelenértéken)E.1.2.4n.a.EUR
MaradványértékE.1.2.5n.a.EUR
Maradványérték (jelenértéken)E.1.2.6n.a.EUR
Bevételek (jelenértéken)E.1.2.7n.a.EUR
Működési költség (jelenértéken)E.1.2.8n.a.EUR
Nettó bevétel (jelenértéken)E.1.2.9n.a.EUR
Elszámolható kiadás (jelenértéken)E.1.2.10n.a.EUR
Becsült éves forgalomnövekedésn.a.E.1.2.4EUR
Egy foglalkoztatottra jutó forgalomváltozás (%)n.a.E.1.2.5%
Pénzügyi megtérülési ráta (uniós támogatás nélkül)E.1.3.1AE.1.3.1A%
Pénzügyi megtérülési ráta (uniós támogatással)E.1.3.1BE.1.3.1B%
Pénzügyi nettó jelenérték (uniós támogatás nélkül)E.1.3.2AE.1.3.2AEUR
Pénzügyi nettó jelenérték (uniós támogatással)E.1.3.2BE.1.3.2BEUR
Elszámolható költségekH.1.12CH.1.10CEUR
Határozat szerinti összegH.2.1.3H.2.1.1EUR
Uniós támogatásH.2.1.5H.2.1.3EUR
Már igazolt kiadásTeljes összeg (EUR):
Összeg az egyes operatív programokra vonatkozóan (EUR):
H.2.3H.2.3EUR
Gazdasági költségek és hasznokE.2.2E.2.2szöveg/EUR
Társadalmi diszkontrátaE.2.3.1E.2.3.1%
Gazdasági megtérülési rátaE.2.3.2E.2.3.2%
Gazdasági nettó jelenértékE.2.3.3E.2.3.3EUR
Haszon/költség arányE.2.3.4E.2.3.4szám
A végrehajtási fázisban közvetlenül létrehozott munkahelyek számaE.2.4.1AE.2.4 a) 1Aszám
A végrehajtási fázisban közvetlenül létrehozott munkahelyek átlagos időtartamaE.2.4.1BE.2.4 a) 1Bhónapok/„állandó”
A működési fázisban közvetlenül létrehozott munkahelyek számaE.2.4.2AE.2.4 a) 2Aszám
A működési fázisban közvetlenül létrehozott munkahelyek átlagos időtartamaE.2.4.2BE.2.4 a) 2Bhónapok/„állandó”
A működési fázisban közvetetten létrejött munkahelyek száman.a.E.2.4 a) 4Aszám
Régióközi foglalkoztatási hatásn.a.E.2.4 c)neg/seml/poz
Fejlesztés khv (környezeti hatásvizsgálat) szerinti besorolásaF.3.2.1F.3.2.1I/II/nincs
Elvégzett khv, ha II. osztályúF.3.2.3F.3.2.3I/N
A káros környezeti hatások kompenzálására szolgáló költségek százalékos arányaF.6F.6%
Egyéb uniós források (EBB/EBA)I.1.3I.1.3I/N
A JASPERS bevonásaI.4.1I.4.1I/N
Alapindikátorok (kérjük, válassza ki a legfontosabb alapindikátorokat az elektronikus rendszer legördülő listájából)B.4.2Bn.a.szám

XXI. MELLÉKLET

XXII. MELLÉKLET

XXIII. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP MŰVELETEIBEN RÉSZT VEVŐK ADATAI

RÉSZTVEVŐK SZÁMA ÉVENTE

(be- és kilépők, előző évről átjövő emberek száma)

A RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA NEMEK SZERINT

A RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA A MUNKAERŐPIACON ELFOGLALT HELYÜK SZERINT

- Foglalkoztatott (foglalkoztatottak - köztük az önálló vállalkozók - összes száma)

- Önálló vállalkozó

- Munkanélküliek (munkanélküliek - köztük a hosszú távon munkanélküliek - összes száma)

- Hosszú távon munkanélküliek

- Inaktív személyek (az inaktív személyek összes száma, ezek között az oktatásban, képzésen részt vevők, nyugdíjasok, üzleti tevékenységüket befejezett emberek, a tartósan rokkantak, a háztartásbeliek stb.)

- Oktatásban, képzésben részt vevő inaktívak

A RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA KORCSOPORTOK SZERINT

- Fiatal (15-24 éves)

- Idősebb dolgozó (55-64 éves)

RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA ÉRZÉKENY CSOPORTOK SZERINT, A NEMZETI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN

- Kisebbségek

- Migránsok

- Fogyatékkal élők

- Egyéb hátrányos helyzetűek

A RÉSZTVEVŐK MEGOSZLÁSA VÉGZETTSÉG SZERINT

- Általános vagy egyéb alapfokú oktatás (ISCED 1. és 2. szint)

- Középfokú oktatás felső évfolyamai (ISCED 3. szint)

- Középfokú oktatást követő, nem felsőfokú képzés (ISCED 4. szint)

- Felsőoktatás (ISCED 5. és 6. szint)

( 1 ) HL L 210, 2006.7.31., 25. o.

( 2 ) HL L 210, 2006.7.31., 1. o.

( 3 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 213., 1999.8.13., 1. o.

( 5 ) HL L 178., 1994.7.12., 43. o. A legutóbb a 2035/2005/EK rendelettel (HL L 328., 2005.12.15., 8. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 191., 1994.7.27., 9. o. A legutóbb a 2168/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 15. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 9 ) HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

( 10 ) HL C 194., 2006.8.18., 2. o.

( 11 ) HL L 130., 2000.5.31., 30. o.

( 12 ) HL L 193., 2000.7.29., 39. o. A legutóbb a 448/2004/EK rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 66. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 63., 2001.3.3., 21. o. A legutóbb a 2355/2002/EK rendelettel (HL L 351., 2002.12.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 14 ) HL L 64., 2001.3.6., 13. o.

( 15 ) HL L 201., 2002.7.31., 5. o.

( 16 ) HL L 2., 2003.1.7., 7. o.

( 17 ) HL L 98., 2004.4.2., 22. o.

( 18 ) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

( 19 ) HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

( 20 ) HL L 61., 1994.3.4., 27. o.

( 21 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 22 ) HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

( 23 ) Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap és Európai Szociális Alap.

( 24 ) Jelölje meg azt a szervezetet vagy azokat a szervezeteket, valamint rendszereik azon aspektusait, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, vagy nem működtek hatékonyan.

( 25 ) Jelölje meg az egyes szervezetek és szempontok esetében rögzített fenntartások okát/okait.

( 26 ) Jelölje meg az egyes szervezetek és szempontok esetében rögzített kedvezőtlen vélemény okait.

( 27 ) Korábbi éves ellenőrzési jelentésekben fel nem tüntetett változások esetén.

( 28 ) Korábbi éves ellenőrzési jelentésekben nem szereplő ellenőrzések céljára.

( 29 ) Ilyenek például a rendszerhibák, az irányítási és ellenőrzési rendszerek hiányosságai, az alátámasztó dokumentumok hiánya, valamint a jogi eljárás alá vont ügyek.

( 30 ) Ha két vagy több operatív programra közös rendszer vonatkozik, a közös rendszer leírásához elegendő egy jelentés és nyilatkozat csatolása.

( 31 ) Ha a nyilatkozatot az ellenőrző hatóság adta ki, ez utóbbinak az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikke szerint külön nyilatkoznia kell illetékességéről és funkcionális függetlenségéről.

( 32 ) Jelölje meg azt a szervezetet vagy azokat a szervezeteket, valamint rendszereik azon aspektusait, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, vagy nem működtek hatékonyan.

( 33 ) Jelölje meg az egyes szervezetek és szempontok esetében rögzített fenntartások okát/okait.

( 34 ) Jelölje meg az egyes szervezetek és szempontok esetében a kedvezőtlen vélemény okát/okait.

( 35 ) Több célkitűzésű operatív programok esetében az éves finanszírozási tervet a célkitűzések szerint is le kell bontani.

( 36 ) Amennyiben egy operatív programnak több célkitűzése van, vagy több alapból finanszírozták, az előrejelzéseket alapok és célkitűzések szerint is meg kell jelölni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1828 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1828&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1828-20111201 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1828-20111201&locale=hu