32016R1388[1]

A Bizottság (EU) 2016/1388 rendelete (2016. augusztus 17.) a felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1388 RENDELETE

(2016. augusztus 17.)

a felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1) Az átfogó módon működő és összekapcsolt belső energiapiac mielőbbi kialakítása döntő fontosságú az energiaellátás biztonságának fenntartása, a versenyképesség növelése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy minden fogyasztó elérhető áron tudjon energiát vásárolni.

(2) A 714/2009/EK rendelet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme területén megkülönböztetésmentes szabályokat határoz meg a hálózathoz való hozzáférés tekintetében a belső villamosenergia-piac megfelelő működésének biztosítására. Emellett a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 5. cikke előírja, hogy a tagállamok, vagy amennyiben a tagállamok úgy rendelkeztek, a szabályozó hatóságok biztosítsák többek között azt, hogy olyan objektív és megkülönböztetéstől mentes műszaki szabályok kerüljenek kialakításra, amelyek a rendszerhez való csatlakozás tekintetében tervezési és üzemeltetési minimumkövetelményeket állapítanak meg. Amennyiben a követelmények a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás feltételeit határozzák meg, ugyanezen irányelv 37. cikkének (6) bekezdése értelmében a szabályozó hatóságok felelősek legalább az ezek kiszámítására és meghatározására szolgáló módszertanok megállapításáért vagy jóváhagyásáért. Az összekapcsolt átviteli rendszeren belüli rendszerbiztonság érdekében alapvetően fontos a hálózati csatlakozásra vonatkozó követelmények közös értelmezésének megállapítása a felhasználói létesítmények és elosztórendszerek tekintetében, ideértve a zárt elosztórendszereket is. A belső villamosenergia-piac szinkronterületeken belüli és közötti megfelelő működésének elősegítése és a gazdaságosság elérése érdekében a rendszerbiztonság fenntartását, megőrzését és helyreállítását célzó követelményeket határokon átnyúló hálózati kérdésnek és piacintegrációs kérdésnek kell tekinteni.

(3) A felhasználói létesítmények és elosztórendszerek hálózati csatlakozására vonatkozóan olyan harmonizált szabályokat kell kidolgozni, amelyek egyértelmű jogi keretet biztosítanak a hálózati csatlakozások tekintetében, megkönnyítik az egész Unióra kiterjedő villamosenergia-kereskedelmet, támogatják a rendszerbiztonságot, megkönnyítik a megújuló energiaforrások integrálását, fokozzák a versenyt, és lehetővé teszik a hálózat és az erőforrások hatékonyabb használatát: mindez a fogyasztók javát szolgálja.

(4) A rendszer biztonsága nem biztosítható felhasználók műszaki kapacitásának figyelembevétele nélkül. A múltban a termelő létesítmények képezték a műszaki kapacitások alapját. E tekintetben azonban a felhasználói létesítmények várhatóan központibb szerepet kapnak a jövőben. Alapvető előfeltétel az átviteli és elosztórendszerek szintjén a rendszeres koordináció és olyan megfelelő teljesítményű, kellő hibatűrésű berendezések csatlakoztatása az átviteli és elosztórendszerekre, amelyek kezelni tudják a zavarokat, és segítenek a jelentős zavarok megelőzésében, vagy megkönnyítik a rendszerösszeomlás utáni helyreállítását.

(5) A szabályozó hatóságoknak mérlegelniük kell a rendszer-üzemeltetőknél a rendelet végrehajtásakor ténylegesen felmerülő indokolt költségeket, amikor az átviteli és elosztási díjakat vagy módszereiket megállapítják vagy jóváhagyják, illetve amikor a nemzeti hálózatokra való csatlakozás és a nemzeti hálózatokhoz történő hozzáférés feltételeit jóváhagyják a 2009/72/EK irányelv 37. cikke (1) és (6) bekezdésének, valamint a 714/2009/EK rendelet 14. cikkének megfelelően.

(6) Az Unión belüli különböző szinkron villamosenergia-rendszerek eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell venni a felhasználók csatlakozására vonatkozó követelmények meghatározásakor. Ezért a hálózathoz csatlakozás szabályainak a 714/2009/EK rendelet 8. cikkének (6) bekezdése szerinti megállapításakor ügyelni kell a regionális sajátosságokra.

(7) A szabályozói biztonság érdekében e rendelet követelményeit alkalmazni kell az átviteli rendszerhez kapcsolt új felhasználói létesítményekre, az átviteli rendszerekhez kapcsolt új elosztóberendezésekre, az új elosztórendszerekre, valamint a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt új felhasználói egységekre. E rendelet követelményei nem alkalmazandók az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, az átviteli rendszerekhez kapcsolt meglévő elosztóberendezésekre, a meglévő elosztórendszerekre, és a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt vagy használható meglévő felhasználói egységekre. E rendelet követelményei nem alkalmazandók az elosztói szinten kapcsolódó új vagy meglévő felhasználói létesítményekre sem, kivéve, ha azok keresletoldali válaszintézkedéseket nyújtanak az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők részére. Azonban e rendelet követelményei alkalmazandók abban az esetben, ha az érintett szabályozó hatóság vagy tagállam a rendszerkövetelmények módosulása és teljes körű költség-haszon elemzés alapján erről másként dönt, vagy ha jelentős korszerűsítést vagy cserét hajtottak végre, amely hatással van egy átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítmény, egy, az átviteli rendszerekhez kapcsolt meglévő elosztóberendezés vagy egy meglévő elosztórendszer, vagy egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V fölötti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egység műszaki kapacitásaira.

(8) A keresletoldali válaszintézkedés fontos eszköz a belső energiapiac rugalmasságának növelésében és a hálózatok optimális használatának elősegítésében. Ennek a felhasználók tevékenységén, vagy a nevükben eljáró harmadik féllel kötött megállapodásukon kell alapulnia. Egy felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy egy zárt elosztórendszer üzemeltetője keresletoldali válaszintézkedéseket ajánlhat fel a piac, illetve a rendszer-üzemeltetők számára a hálózat biztonsága érdekében. Az utóbbi esetben a felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy zárt elosztórendszer üzemeltetőjének gondoskodnia kell arról, hogy az e szolgáltatások nyújtásához használt új felhasználói egységek - vagy egyénileg, vagy felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül - megfeleljenek az e rendeletben foglalt követelményeknek. E tekintetben a harmadik feleknek alapvető szerepük van a keresletoldali válaszintézkedés-kapacitások összevonásában, és e szolgáltatások megbízhatóságának biztosítása az ő felelősségük és kötelezettségük lehet abban az esetben, ha e felelősséget a felhasználói létesítmény tulajdonosa és a zárt elosztórendszer üzemeltetője delegálja számukra.

(9) A követelményeknek a megkülönböztetésmentesség és átláthatóság elvén, valamint a lehető legnagyobb általános hatékonyság és az összes érintett fél számára a lehető legalacsonyabb összköltség közötti optimális egyensúly elvén kell alapulniuk. Az átvitelirendszer-üzemeltetők és elosztórendszer-üzemeltetők - beleértve a zárt elosztórendszerek üzemeltetőit is - figyelembe vehetik ezeket az alapelveket a követelmények e rendelet előírásaival összhangban való meghatározása során, elismerve, hogy az átviteli rendszereket az elosztórendszerektől megkülönböztető határértékeket nemzeti szinten határozzák meg.

(10) Az átviteli rendszerhez kapcsolt felhasználói létesítményre vonatkozó követelményeknek meg kell határozniuk az összekötő felületnél lévő kapacitásokat, valamint a szükséges automatikus válaszokat és adatcserét. Ezek a követelmények az átviteli rendszer működőképességének, valamint annak a képességnek a biztosítását célozzák, hogy az e hálózatokba integrált termelési- és keresletoldali válaszintézkedéseket fel lehessen használni a rendszer üzemi tartományaiban és kritikus eseményeknél.

(11) Az átviteli rendszerhez vagy másik elosztórendszerhez kapcsolt elosztórendszerre vonatkozó követelményeknek meg kell határozniuk e rendszerek üzemi tartományát, valamint a szükséges automatikus válaszokat és adatcserét. E követelményeknek kell biztosítaniuk az átviteli rendszer hatékony fejlesztését és működőképességét, valamint azt a képességet, hogy az e hálózatokba integrált termelési- és keresletoldali válaszintézkedéseket fel lehessen használni a rendszer üzemi tartományaiban és kritikus eseményeknél.

(12) Azoknak a követelményeknek, amelyek a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt felhasználói egységekre vonatkoznak, biztosítaniuk kell azt a képességet, hogy a keresletoldali válaszintézkedést fel lehessen használni a rendszer üzemi tartományaiban, ezáltal minimálisra csökkentve a kritikus események számát.

(13) A keresletoldali válaszintézkedéshez kapcsolódó adminisztratív terheket és költségeket ésszerű határokon belül kell tartani, különösen a háztartási fogyasztók tekintetében, akik egyre fontosabb szerepet fognak játszani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalomra történő áttérésben, ezért fokozódó részvételüket nem kívánatos szükségtelenül adminisztratív feladatokkal terhelni.

(14) Határokon átnyúló hatása miatt e rendeletnek valamennyi feszültségszinten ugyanazokra a frekvenciával kapcsolatos követelményekre kell vonatkoznia, legalábbis egy szinkronterületen belül. Ez azért szükséges, mert az egyik tagállamban fellépő frekvenciaváltozás azonnal hatással lenne a szinkronterületen belüli valamennyi más tagállam frekvenciájára és kárt okozhat azok berendezéseiben.

(15) Az összekapcsolt rendszerek között össze kell hangolni a feszültségtartományokat, mivel azok döntő fontosságúak az egy szinkronterületen belüli energiatermelő rendszerek biztonságos tervezése és üzemeltetése szempontjából. A feszültségzavarok miatti lekapcsolások hatással vannak a szomszédos rendszerekre. A feszültségtartományok meghatározásának elmulasztása a normál üzemi feltételeken kívüli üzem szempontjából jelentős mértékű bizonytalanságot okozhat a rendszer tervezésében és üzemeltetésében.

(16) Megfelelő és arányos megfelelési vizsgálatot kell végezni oly módon, hogy a rendszer-üzemeltetők gondoskodhassanak az üzembiztonságról. A 2009/72/EK irányelv 37. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a szabályozó hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a rendszer-üzemeltetők megfeleljenek e rendeletnek.

(17) A teljes körű piaci integráció megvalósulása érdekében a szabályozó hatóságok, a tagállamok és a rendszer-üzemeltetők a hálózathoz csatlakozás követelményeinek kialakítása és jóváhagyása folyamán biztosítják azok lehető legátfogóbb harmonizálását. A csatlakozási követelmények kidolgozása során különösen figyelembe kell venni a bevett műszaki előírásokat.

(18) A rendszer-üzemeltetők nem írhatnak elő a berendezések tekintetében olyan műszaki követelményeket, amelyek akadályozzák az áruk szabad mozgását a belső piacon. Ha a rendszer-üzemeltetők olyan műszaki előírásokat adnak meg, amelyek berendezések piaci bevezetésére vonatkozó követelményeket eredményeznek, akkor a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 8. és 9. cikkében foglalt eljárást kell követnie.

(19) E rendeletben meg kell határozni a szabályoktól való eltérésekre vonatkozó eljárást olyan helyi körülmények figyelembevétele érdekében, amikor például kivételes esetben a szabályok betartása veszélyeztetné a helyi hálózat stabilitását, vagy az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer, illetve a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt felhasználói egység olyan üzemi feltételeket kívánna meg azok biztonságos üzemeltetés érdekében, amelyek nincsenek összhangban e rendelettel.

(20) Az érintett szabályozó hatóság, vagy egyes tagállamok esetében más hatóság jóváhagyása alapján a felhasználói létesítmény tulajdonosai és az érintett rendszer-üzemeltető számára lehetővé kell tenni, hogy eltéréseket javasoljanak az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések, az elosztórendszerek, valamint a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt felhasználói egységek bizonyos osztályaira vonatkozóan.

(21) A 2009/72/EK irányelv 28. cikke szerint a tagállamok bizonyos körülmények között rendelkezhetnek egy villamos energiát elosztórendszer zárt elosztórendszerré nyilvánításáról. E rendelet rendelkezéseit csak olyan esetben kell zárt elosztórendszerekre alkalmazni, amikor a tagállamok a 2009/72/EK irányelv 28. cikke szerint úgy rendelkeztek.

(22) E rendelet elfogadása a 714/2009/EK rendelet alapján történt, amelyet e rendelet kiegészít, illetve amelynek szerves részét képezi. A 714/2009/EK rendeletre történő, más jogi aktusokban található hivatkozásokat úgy kell tekinteni, mint amelyek e rendeletre is hivatkoznak.

(23) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a 714/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet olyan üzemi és kereskedelmi szabályzatot állapít meg, amely meghatározza a hálózati csatlakozás követelményeit a következők tekintetében:

a) átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények;

b) átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések;

c) elosztórendszerek, ideértve a zárt elosztórendszereket;

d) a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt felhasználói egységek.

(2) Ezért ez a rendelet elősegíti a tisztességes versenyfeltételek megteremtését a belső villamosenergia-piacon a rendszerbiztonság és a megújuló energiaforrások integrálása, illetve az egész Unióra kiterjedő villamosenergia-kereskedelem érdekében.

(3) Ez a rendelet egyúttal meghatározza azokat a kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a rendszer-üzemeltetők megfelelően, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon használhassák a felhasználói létesítmények és az elosztórendszerek teljesítőképességét, és így egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki az egész Unióban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2. cikkében, a 714/2009/EK rendelet 2. cikkében, a 2015/1222/EU bizottsági rendelet (5) 2. cikkében, az (EU) 2016/631 bizottsági rendelet (6) 2. cikkében, az 543/2013/EU bizottsági rendelet (7) 2. cikkében és a 2009/72/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "felhasználói létesítmény": olyan létesítmény, amely villamos energiát fogyaszt, és egy vagy több ponton csatlakozik az átviteli vagy elosztórendszerhez. Az elosztórendszerek és/vagy a villamosenergia-termelő berendezések segédüzemi ellátása nem minősül felhasználói létesítménynek;

2. "átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény": olyan felhasználói létesítmény, amely csatlakozási ponttal rendelkezik egy átviteli rendszerhez;

3. "átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés": elosztórendszer csatlakozása, vagy az átviteli rendszerhez történő csatlakozáshoz használt villamosmű és berendezés;

4. "felhasználói egység": olyan berendezéseket tartalmazó létesítmények oszthatatlan együttese, amelyet a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője aktívan vezérelhet egyénileg vagy felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül;

5. "zárt elosztórendszer": a 2009/72/EK irányelv 28. cikke értelmében olyan elosztórendszer, amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok vagy, ahol a tagállam úgy rendelkezett, más, hatáskörrel rendelkező hatóságok zárt elosztórendszernek minősítettek, és amely egy földrajzilag behatárolt ipari, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltatású helyszín számára továbbít villamos energiát, ugyanakkor nem szolgál ki háztartási felhasználókat, kivéve a rendszer által kiszolgált területen belül elhelyezkedő és a rendszer tulajdonosával alkalmazotti vagy hasonló kapcsolatban álló kis számú háztartási felhasználó általi eseti használatot;

6. "felhasználói főberendezés": a következő berendezések közül legalább az egyik: motorok, transzformátorok, nagyfeszültségű berendezés a csatlakozási pontnál és az ipari termelőegységénél;

7. "átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszer": valamely átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, beleértve az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszereket is;

8. "legnagyobb vételezési képesség": az a legnagyobb folyamatos hatásos teljesítmény, amelyet egy átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény vagy elosztórendszeri csatlakozás vételezhet a hálózatból a csatlakozási pontnál a csatlakozási megállapodásban meghatározottak szerint, vagy az érintett rendszer-üzemeltető és az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa, illetve az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője közötti megállapodás szerint;

9. "legnagyobb betáplálási képesség": az a legnagyobb folyamatos hatásos teljesítmény, amelyet egy átviteli rendszerre csatlakozó felhasználói létesítmény vagy átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés a csatlakozási pontnál betáplálhat a hálózatba a csatlakozási megállapodásban meghatározottak szerint, vagy az érintett rendszer-üzemeltető és az átviteli rendszerre csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa, illetve az átviteli rendszerre csatlakozó elosztóberendezés üzemeltetője közötti megállapodás szerint;

10. "frekvenciafüggő terheléskorlátozás": az a tevékenység, amikor egy frekvenciacsökkenést eredményező esemény során a felhasználót kikapcsolják annak érdekében, hogy helyreállítsák a terhelés és a termelés közötti egyensúlyt, és a rendszerfrekvenciát visszaállítsák az elfogadható határértékek közé;

11. "feszültségfüggő terheléskorlátozás": az a helyreállítási folyamat, amikor egy feszültségcsökkenést eredményező esemény során a felhasználót kikapcsolják annak érdekében, hogy a feszültséget visszaállítsák elfogadható határokon belülre;

12. "terhelés alatt működtethető fokozatkapcsoló": a tekercs megcsapolásának átkapcsolására szolgáló eszköz, amely működtethető a transzformátor feszültség vagy terhelés alatti állapotában is;

13. "terhelés alatt működtethető fokozatkapcsoló bénítása": az a tevékenység, amely bénítja a terhelés alatt működtethető fokozatkapcsoló működését egy feszültségcsökkenéssel járó esemény során, leállítva ezzel a transzformátor fokozatkapcsolójának további léptetését, és megakadályozva a feszültség csökkentését az adott területen;

14. "vezénylőterem": az érintett rendszer-üzemeltető üzemirányítási központja;

15. "terhelési lépcső": a black out utáni rendszer-helyreállítás során a felhasználók visszakapcsolásánál használt terhelési lépcső maximális mértéke;

16. "keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozás": egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli olyan fogyasztás, amely az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által szabályozható, és ezáltal a hatásos teljesítmény módosítását eredményezi;

17. "keresletoldali meddőteljesítmény-szabályozás": egy felhasználói létesítményben vagy zárt elosztórendszerben lévő meddőteljesítmény vagy meddő teljesítmény-kompenzációt szolgáltató eszközök, amelyek az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére állnak szabályozás céljából;

18. "keresletoldali átviteli hálózati szűk keresztmetszetek kezelése": egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli fogyasztás, amely az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére áll szabályozás céljából, hogy kezelje a rendszeren belüli átviteli hálózati szűk keresztmetszeteket;

19. "felhasználói csoport": felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek együttese, amely egységes létesítményként vagy zárt elosztórendszerként képes működni egy vagy több keresletoldali válaszintézkedések felajánlása céljából;

20. "keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályozás": egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli terhelés, amely az érintett rendszer-üzemeltető rendelkezésére áll, hogy a frekvenciaingadozásra adott válaszként csökkenthesse vagy növelhesse azt a felhasználói létesítmény vagy zárt elosztórendszer helyi válasza által ezen ingadozások csökkentése érdekében;

21. "keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás": egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli olyan terhelés, amely nagyon gyorsan szabályozható frekvenciaeltérés esetén, ezáltal a hatásos teljesítmény nagyon gyors szabályozását eredményezi;

22. "keresletoldali egység tanúsítványa": olyan dokumentum, amelyet a felhasználói egység tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője bocsát ki az érintett rendszer-üzemeltető számára a keresletoldali válaszra képes 1 000 V fölötti feszültségszinten csatlakozó egységekre vonatkozóan; e dokumentum tanúsítja a keresletoldali egység megfelelését az e rendeletben foglalt műszaki előírásoknak, valamint tartalmazza a szükséges adatokat és nyilatkozatokat, beleértve a megfelelési nyilatkozatot.

3. cikk

Alkalmazási terület

(1) Az e rendeletben foglalt csatlakozási követelményeket a következőkre kell alkalmazni:

a) átviteli rendszerhez csatlakozó új felhasználói létesítmények;

b) átviteli rendszerhez csatlakozó új elosztóberendezések;

c) új elosztórendszerek, ideértve az új zárt elosztórendszereket;

d) a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedésekhez használt új felhasználói egységek.

Az érintett rendszer-üzemeltető köteles elutasítani az olyan átviteli rendszerhez csatlakozó új felhasználói létesítmény, átviteli rendszerhez csatlakozó új elosztóberendezés vagy új elosztórendszer csatlakozásának engedélyezését, amely nem felel meg a rendeletben meghatározott követelményeknek, és amelyre nézve a szabályozó hatóság, vagy egyes tagállamok esetében más hatóság nem biztosított eltérést az 50. cikknek megfelelően. Az érintett rendszer-üzemeltetőnek indoklással ellátott írásos nyilatkozatban kell tájékoztatnia a felhasználói létesítmény tulajdonosát, az elosztórendszer vagy zárt elosztórendszer üzemeltetőjét, valamint - ha a szabályozó hatóság másképp nem rendelkezik - a szabályozó hatóságot az elutasításról.

A III. cím szerinti megfelelés-ellenőrzés alapján az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek vissza kell utasítania a 27-30. cikk szerinti keresletoldali válaszintézkedéseket olyan új felhasználói egységek részéről, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan tagállamok szigeteinek átviteli rendszerére és elosztórendszereire, illetve átviteli rendszerének vagy elosztórendszereinek részeire kapcsolt felhasználói létesítmények vagy elosztórendszerek, amelyek rendszerei nem szinkronban üzemelnek a kontinentális európai, nagy-britanniai, észak-európai, írországi és észak-írországi vagy balti szinkronterülettel;

b) tározóeszközök az 5. cikk (2) bekezdése szerinti szivattyús tározóval rendelkező villamosenergia-termelő berendezések kivételével.

(3) Egynél több felhasználói egységgel rendelkező felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek esetében ezeket a felhasználói egységeket együttesen egyetlen felhasználói egységnek kell tekinteni, ha azokat nem lehet egymástól függetlenül üzemeltetni, vagy valamilyen oknál fogva indokolt együttesen kezelni.

4. cikk

Alkalmazás keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre, és meglévő felhasználói egységekre vonatkozóan

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, a meglévő elosztórendszerekre, és a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt vagy használható meglévő felhasználói egységekre nem vonatkoznak e rendelet követelményei, kivéve, ha:

a) egy átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményt, átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezést, meglévő elosztórendszert, vagy egy 1 000 V fölötti feszültségszintű felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V fölötti feszültségszinten csatlakoztatott meglévő felhasználói egységet olyan mértékben módosítottak, hogy a rá vonatkozó csatlakozási szerződést lényegesen felül kell vizsgálni a következő eljárás szerint:

i. azok a felhasználóilétesítmény-tulajdonosok, elosztórendszer-üzemeltetők vagy zárt elosztórendszer üzemeltetői, akik olyan üzem korszerűsítésére vagy berendezés cseréjére vállalkoznak, amely az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy a felhasználói egység műszaki kapacitását befolyásolja, kötelesek terveikről előre értesíteni az érintett rendszer-üzemeltetőt;

ii. ha az érintett rendszer-üzemeltető úgy véli, hogy a korszerűsítés vagy a berendezéscsere mértéke szükségessé tesz egy új hálózati csatlakozási szerződést, akkor a rendszer-üzemeltetőnek értesítenie kell az érintett szabályozó hatóságot vagy adott esetben a tagállamot; és

iii. az érintett szabályozó hatóságnak vagy adott esetben a tagállamnak el kell döntenie, hogy kell-e módosítani a meglévő hálózati csatlakozási szerződést, vagy új csatlakozási szerződésre van szükség, és hogy a rendelet mely követelményei alkalmazandók; vagy

b) a szabályozó hatóság vagy adott esetben a tagállam - az érintett átvitelirendszer-üzemeltető (3), (4) és (5) bekezdés szerinti javaslatára - úgy dönt, hogy az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményre, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésre, a meglévő elosztórendszerre vagy a meglévő felhasználói egységre e rendelet valamennyi követelménye vagy bizonyos követelményei vonatkoznak.

(2) E rendelet alkalmazásában az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer, és a felhasználói létesítmény vagy zárt elosztórendszer által az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt vagy használható felhasználói egység akkor minősül meglévőnek, ha:

a) e rendelet hatálybalépésének időpontjában már kapcsolódott a hálózathoz; vagy

b) a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője végleges és kötelező érvényű szerződést kötött a felhasználói főberendezés vagy a felhasználói egység megvásárlására a rendelet hatálybalépését követő két éven belül. A felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője a szerződés megkötéséről a rendelet hatálybalépésétől számított 30 hónapon belül értesíti az érintett rendszer-üzemeltetőt és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt.

A felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője által az érintett rendszer-üzemeltető és az érintett átvitelirendszer-üzemeltető részére megküldött értesítésben meg kell adni legalább a szerződés címét, az aláírás keltét és a hatálybalépés időpontját, illetve az építendő, összeszerelendő vagy megvásárolandó felhasználói főberendezés vagy felhasználói létesítmény műszaki adatait.

Egy tagállam rendelkezhet úgy, hogy meghatározott körülmények között a szabályozó hatóság döntheti el, hogy az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer, vagy a felhasználói egység meglévőnek vagy újnak tekintendő-e.

(3) A 9. cikk szerinti nyilvános konzultációt követően és a körülmények olyan jelentős, ténybeli változásainak kezelése érdekében, mint például a rendszerkövetelmények alakulása, beleértve a megújuló energiaforrások, az intelligens hálózatok, az elosztott villamosenergia-termelés vagy a keresletoldali válaszintézkedések erőteljesebb alkalmazását, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető javasolhatja az eljáró szabályozó hatóságnak vagy adott esetben a tagállamnak, hogy terjessze ki a rendelet alkalmazását a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára nyújtott keresletoldali szolgáltatásra használt átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre és meglévő felhasználói egységekre.

Ebből a célból alapos és átlátható mennyiségi költség-haszon elemzést kell végezni a 48. és 49. cikknek megfelelően. Az elemzésben fel kell tüntetni a következőket:

a) az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítmények, az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezések, a meglévő elosztórendszerek és a meglévő felhasználói egységek e rendeletnek való megfeleltetésével kapcsolatos költségek;

b) a rendeletben meghatározott követelmények alkalmazásából származó társadalmi-gazdasági haszon; és

c) lehetséges alternatív intézkedések a szükséges teljesítmény eléréséhez.

(4) A (3) bekezdésben említett mennyiségi költség-haszon elemzés elvégzése előtt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető köteles:

a) előzetes, kvalitatív költség-haszon elemzést végezni;

b) az illetékes szabályozó hatóság vagy adott esetben a tagállam jóváhagyását beszerezni.

(5) Az érintett szabályozó hatóság vagy adott esetben a tagállam döntést hoz e rendelet alkalmazhatóságának kiterjesztéséről az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, a meglévő elosztórendszerekre vagy a meglévő felhasználói egységekre az azt követő hat hónapon belül, hogy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jelentése és ajánlása a 48. cikk (4) bekezdésének megfelelően beérkezett. Az érintett szabályozó hatóság vagy adott esetben a tagállam döntését közzé kell tenni.

(6) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők az e rendeletnek az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre és meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazása értékelésének részeként figyelembe veszik a felhasználóilétesítmény-tulajdonosoknak, az elosztórendszer-üzemeltetőknek és a zárt elosztórendszerek üzemeltetőinek jogos elvárásait.

(7) Az érintett villamosenergia-üzemeltető a (3)-(5) bekezdésben meghatározott követelmények és eljárás szerint háromévente mérheti fel a rendelet egyes vagy valamennyi rendelkezésének alkalmazhatóságát az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítmények, az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezések, a meglévő elosztórendszerek és a meglévő felhasználói egységek tekintetében.

5. cikk

Alkalmazás szivattyús-tározós villamosenergia-termelő berendezésekre és ipari telephelyekre vonatkozóan

(1) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a szivattyús-tározós villamosenergia-termelő berendezésekre, amelyek mind termelési, mind pedig szivattyús üzemmóddal rendelkeznek.

(2) E rendelet követelményei vonatkoznak minden olyan szivattyúmodulra a szivattyús tározó állomásokon belül, amely csak szivattyús üzemmóddal rendelkezik; ezeket a berendezéseket felhasználói létesítményként kell kezelni.

(3) Beágyazott villamosenergia-termelő berendezésekkel ellátott ipari telephelyek esetében az ipari telephely rendszer-üzemeltetője, a felhasználói létesítmény tulajdonosa, a villamosenergia-termelő létesítmény tulajdonosa és az érintett rendszer-üzemeltető, amelynek a rendszeréhez az ipari telephely csatlakozik, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve megállapodhat azokban a feltételekben, amelyek esetén a kritikus terheléseket leválasztják az érintett rendszerről. A megállapodás célja az ipari telephely termelési folyamatainak biztosítása az érintett rendszerben fellépő esetleges zavaró körülmények esetén.

6. cikk

Szabályozási szempontok

(1) Az érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető által e rendelet szerint meghatározandó alapvető követelményeket jóvá kell hagynia a tagállam által kijelölt szervnek, és azokat közzé kell tenni. Ha a tagállam másként nem rendelkezik, a kijelölt szerv a szabályozó hatóság.

(2) Az érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető által e rendelet szerint meghatározandó helyszínspecifikus követelmények esetében a tagállam megkövetelheti a kijelölt szerv jóváhagyását.

(3) Az e rendeletet alkalmazó tagállamok, illetékes szervek és rendszer-üzemeltetők kötelesek:

a) követni az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvét;

b) biztosítani az átláthatóságot;

c) követni a legnagyobb általános hatékonyság és a legalacsonyabb összköltség közötti optimális egyensúly elvét valamennyi érintett fél esetében;

d) betartani az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőre rótt kötelezettséget a rendszerbiztonság fenntartása érdekében, beleértve a nemzeti törvényekben előírtakat;

e) konzultálni az érintett elosztórendszer-üzemeltetőkkel, és figyelembe venni a rendszerükre gyakorolt potenciális hatásokat;

f) figyelembe venni az elfogadott európai szabványokat és műszaki előírásokat.

(4) Az érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül az illetékes szerv általi jóváhagyás céljából javaslatot nyújt be az alapvető követelményekre, vagy ezek kiszámításának és megállapításának módszertanára vonatkozóan.

(5) Amennyiben e rendelet előírja, hogy az érintett rendszer-üzemeltetőnek, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek, a felhasználói létesítmény tulajdonosának, a villamosenergia-termelő létesítmény tulajdonosának, az elosztórendszer-üzemeltetőnek és/vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének megállapodásra kell törekednie, az említettek ennek megfelelően járnak el hat hónapon belül attól számítva, hogy az egyik fél benyújtotta az első javaslatot a többi fél részére. Ha nem sikerül megállapodást elérni e határidőn belül, akkor bármely fél kérheti az illetékes szabályozó hatóságot, hogy hozzon döntést hat hónapon belül.

(6) A követelményekre vagy módszertanokra vonatkozó javaslatokról az illetékes szervek azok beérkezésétől számított hat hónapon belül hoznak döntést.

(7) Ha az érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető szükségesnek ítéli az (1) és (2) bekezdésben foglalt és aszerint jóváhagyott követelmények vagy módszertanok módosítását, a javasolt módosításra a (3)-(8) bekezdésben foglalt követelmények alkalmazandók. A módosítást javasló rendszer-üzemeltetők és átvitelirendszer-üzemeltetők figyelembe veszik a felhasználóilétesítmény-tulajdonosoknak, az elosztórendszer-üzemeltetőknek, a zárt elosztórendszerek üzemeltetőinek, a berendezésgyártóknak és más érdekelt feleknek az eredetileg meghatározott követelményeken vagy módszertanokon alapuló jogos elvárásait, amennyiben vannak ilyenek.

(8) Bármelyik fél, akinek panasza van az érintett rendszer-üzemeltetővel vagy átvitelirendszer-üzemeltetővel szemben az érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető e rendelet szerinti kötelezettségével kapcsolatban, e panasszal a szabályozó hatósághoz fordulhat, amely a panasz beérkezésétől számított két hónapon belül vitarendező hatóságként döntést hoz. Ha a szabályozó hatóságoknak további információra van szükségük, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható. Ez a meghosszabbított határidő a panaszos beleegyezésével ismét meghosszabbítható. A szabályozó hatóság döntése kötelező erejű mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján felül nem bírálják.

(9) Ha az e rendelet szerinti követelményeket egy olyan érintett rendszer-üzemeltetőnek kell meghatároznia, amely nem átvitelirendszer-üzemeltető, a tagállamok előírhatják, hogy helyette az átvitelirendszer-üzemeltető legyen felelős a vonatkozó követelmények meghatározásáért.

7. cikk

Több átvitelirendszer-üzemeltető

(1) Ha egy tagállamban egynél több átvitelirendszer-üzemeltető működik, e rendelet valamennyi szóban forgó átvitelirendszer-üzemeltetőre alkalmazandó.

(2) A nemzeti szabályozó rendszer keretében a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetőt terhelő, az e rendeletben meghatározott egy vagy több vagy valamennyi kötelezettséggel kapcsolatos felelősség egy vagy több adott átvitelirendszer-üzemeltetőre háruljon.

8. cikk

A költségek megtérítése

(1) Az illetékes szabályozó hatóságok felmérik a rendszer-üzemeltetők által a hálózati díjszabás-szabályozás alapján viselt és az e rendeletben meghatározott kötelezettségekből származó költségeket. Az indokoltnak, ésszerűnek és arányosnak ítélt költségeket hálózati díjak vagy egyéb alkalmas mechanizmusok révén meg kell téríteni.

(2) Amennyiben az illetékes szabályozó hatóságok kérik, az (1) bekezdésben említett rendszer-üzemeltetők a kéréstől számított három hónapon belül kötelesek rendelkezésre bocsátani a felmerülő költségek értékelését elősegítő információkat.

9. cikk

Nyilvános konzultáció

(1) Az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők konzultációt folytatnak az érintett felekkel, többek között az egyes tagállamok illetékes hatóságaival, a következőkről:

a) e rendelet alkalmazásának az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, az átviteli rendszerhez csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, a meglévő elosztórendszerekre és a meglévő felhasználói egységekre való kiterjesztésére vonatkozó javaslatok a 4. cikk (3) bekezdése szerint;

b) a 48. cikk (3) bekezdése szerint elkészített jelentés;

c) az 53. cikk (2) bekezdése szerint végrehajtott költség-haszon elemzés;

d) a felhasználói egységek tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésének c), e), f), k) és l), illetve a 29. cikk (2) bekezdésének c)-e) pontja szerint meghatározott követelmények.

A konzultációnak legalább egy hónapig kell tartania.

(2) Az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők megfelelő módon figyelembe veszik az érdekelt felek egyeztetés során képviselt véleményét, mielőtt a javaslattervezetet, a jelentést, a költség-haszon elemzést vagy a felhasználói egységekre vonatkozó követelményeket jóváhagyásra benyújtanák a szabályozó hatósághoz, az illetékes szervhez vagy adott esetben a tagállamhoz. Az érdekelt felek véleményének figyelembevételét vagy mellőzését minden esetben megalapozottan meg kell indokolni, és az indoklást a javaslat, a jelentés, a költség-haszon elemzés vagy a felhasználói egységek tekintetében a 28. és 29. cikk szerint meghatározott követelmények közzététele előtt kellő időben vagy azzal egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és közzé kell tenni.

10. cikk

Az érdekelt felek bevonása

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (az Ügynökség) a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (ENTSO-E) szoros együttműködésben megszervezi az érdekelt felek bevonását a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedésekhez használt átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek és felhasználói egységek hálózati csatlakozásának követelményei és e rendelet végrehajtásának egyéb aspektusai tekintetében. Ez magában foglalja a rendszeres találkozókat az érdekelt felekkel a problémák azonosítása és - különösen a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedésekhez használt átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek és felhasználói egységek hálózati csatlakozásának követelményekhez kapcsolódó - javításokra irányuló javaslatok kidolgozása céljából.

11. cikk

Titoktartási kötelezettségek

(1) Az e rendelet alapján kapott, cserélt vagy továbbított bármely bizalmas információra a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított szakmai titoktartási feltételek vonatkoznak.

(2) A szakmai titoktartási kötelezettség minden olyan személyre, szabályozó hatóságra vagy szervre vonatkozik, akik/amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.

(3) A (2) bekezdésben említett személyek, szabályozó hatóságok vagy szervek a feladataik ellátása során kapott bizalmas információkat nem adhatják ki semmilyen más személynek vagy hatóságnak, kivéve a nemzeti törvények, az e rendelet egyéb rendelkezései, illetve az egyéb vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá tartozó esetekben.

(4) Nem érintve a nemzeti vagy uniós törvények hatálya alá tartozó eseteket, az e rendelet alapján bizalmas információkhoz jutó szabályozó hatóságok, szervek vagy személyek ezen információkat kizárólag az e rendelet szerinti feladataik ellátása céljából használhatják fel.

II. CÍM

ÁTVITELI RENDSZERHEZ CSATLAKOZÓ FELHASZNÁLÓI LÉTESÍTMÉNYEK, ÁTVITELI RENDSZERHEZ CSATLAKOZÓ ELOSZTÓBERENDEZÉSEK ÉS ELOSZTÓRENDSZEREK CSATLAKOZÁSA

1. FEJEZET

Általános követelmények

12. cikk

Frekvenciára vonatkozó általános követelmények

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezéseknek és elosztórendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy az I. mellékletben előírt frekvenciatartományokban és időtartamokban a hálózathoz csatlakozva maradjanak és üzemeljenek.

(2) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az elosztórendszer-üzemeltető megállapodhat az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel szélesebb frekvenciatartományokban vagy hosszabb minimális üzemidőben. Ha a szélesebb frekvenciatartomány vagy a hosszabb minimális üzemidő műszakilag megvalósítható, az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az elosztórendszer-üzemeltető indokolatlanul nem tagadhatja meg hozzájárulását.

13. cikk

A feszültségre vonatkozó általános követelmények

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezéseknek és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy a II. mellékletben előírt feszültségtartományokban és időtartamokban a hálózathoz csatlakozva maradjanak és üzemeljenek.

(2) Az átviteli hálózati csatlakozási pont feszültségével megegyező feszültségen csatlakoztatott elosztórendszeri berendezéseknek képeseknek kell lenniük arra, hogy folyamatosan csatlakozzanak a hálózathoz, és hogy a II. mellékletben előírt feszültségtartományokban és időtartamok alatt működjenek.

(3) A csatlakozási ponton lévő feszültségtartományt az egységnyi (1 pu) referenciaértékhez viszonyított feszültséggel kell kifejezni. 400 kV-os hálózati feszültségszinten (amelyet általában 380 kV-os szintnek neveznek) az egységnyi referenciaérték 400 kV; más hálózati feszültségszinteken az egységnyi referenciafeszültség rendszer-üzemeltetőnként eltérő lehet ugyanazon a szinkronterületen belül.

(4) Amikor a pu érték feszültségalapja 300 kV és 400 kV között van (e határértékeket is beleértve), Spanyolországban az érintett átvitelirendszer-üzemeltető megkövetelheti az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményektől, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésektől és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerektől, hogy az 1,05 pu és 1,0875 pu közötti feszültségtartományban korlátlan ideig csatlakozzanak.

(5) Amikor a pu érték feszültségalapja 400 kV, a BALTIC szinkronterületen működő érintett átvitelirendszer-üzemeltetők megkövetelhetik, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerek a 400 kV-os hálózathoz folyamatosan csatlakozzanak a kontinentális európai szinkronterületre vonatkozó feszültségtartomány és időhatárok mellett is.

(6) Ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető ezt előírja, az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek képesnek kell lennie az automatikus lekapcsolódásra a meghatározott feszültségeken. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az elosztórendszer-üzemeltető megállapodnak az automatikus lekapcsolódás feltételeiről és beállításairól.

(7) Az átviteli hálózathoz csatlakozó olyan elosztórendszerek tekintetében, amelyek feszültsége a csatlakozási ponton 110 kV alatt van, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza azt a feszültségtartományt a csatlakozási a ponton, amelyre az adott átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszereket tervezni kell. Az átviteli rendszerhez a csatlakozási pont feszültségével megegyező feszültségen csatlakozó berendezések képességeit az elosztórendszer-üzemeltetőknek úgy kell megtervezniük, hogy az megfeleljen ennek a feszültségtartománynak.

14. cikk

Rövidzárlatra vonatkozó követelmények

(1) Az átviteli rendszer elemeinek névleges zárlattűrő képessége alapján az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza a csatlakozási ponton azt a legnagyobb zárlati áramot, amelynek az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek ellen kell állnia.

(2) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető becslést ad az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőnek a csatlakozási ponton várható legkisebb és legnagyobb zárlati áramról, a hálózat egyenértékeként.

(3) Nem tervezett esemény után az érintett átvitelirendszer-üzemeltető amint lehetséges, de legfeljebb a nem tervezett eseményt követő egy héten belül tájékoztatja az érintett átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy az érintett, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető hálózatából származó legnagyobb zárlati áram határértékét meghaladó változásokról, amellyel szemben az érintett, átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek vagy az érintett elosztórendszernek ellen kell állnia az (1) bekezdésnek megfelelően.

(4) A (3) bekezdésben foglalt határértéket vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosának, vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőnek kell meghatároznia a saját létesítményére, illetve saját hálózatára nézve.

(5) Tervezett esemény előtt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető amint lehetséges, de legkésőbb a tervezett esemény előtt egy héttel tájékoztatja az érintett, átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy az érintett, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető hálózatából származó legnagyobb zárlati áram határértékét meghaladó változásokról, amellyel szemben az érintett, átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek vagy az érintett elosztórendszernek ellen kell állnia az (1) bekezdésnek megfelelően.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt határértéket vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosának, vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőnek kell meghatároznia a saját létesítményére, illetve saját hálózatára nézve.

(7) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető tájékoztatást kér az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosától vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőtől az adott létesítményből vagy hálózatból érkező zárlati áram vonatkozásában. Minimális követelmény a hálózat zérus, pozitív és negatív sorrendű helyettesítő képének megadása és igazolása.

(8) Nem tervezett esemény után az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető amint lehetséges, de legfeljebb a nem tervezett eseményt követő egy héten belül tájékoztatja az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt a rövidzárlati áram-rátáplálásban bekövetkezett, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott határértéket meghaladó változásokról.

(9) Tervezett esemény előtt az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető amint lehetséges, de legkésőbb a tervezett esemény előtt egy héttel tájékoztatja az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt az általa okozott rövidzárlati áram rátáplálásban bekövetkezett, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott határértéket meghaladó változásokról.

15. cikk

Meddőteljesítményre vonatkozó követelmények

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszereknek a csatlakozási pontjukon képesnek kell lenniük fenntartani állandósult állapotú működésüket az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által előírt meddőteljesítmény-tartományban, a következő feltételek szerint:

a) az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények esetében az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által a meddőteljesítmény-nyelésre és -termelésre előírt tényleges meddőteljesítmény-tartomány nem lehet szélesebb, mint azok legnagyobb nyelési képességének 48 %-a (0,9-es teljesítménytényező a hatásosteljesítmény-nyelésre és -termelésre), olyan helyzetek kivételével, amikor az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa igazolja az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények műszaki vagy pénzügyi rendszerelőnyeit, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető pedig elfogadja azokat;

b) az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerek esetében az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által a meddőteljesítmény-nyelésre és -termelésre előírt tényleges meddőteljesítmény-tartomány nem lehet szélesebb, mint: az olyan esetek kivételével, amikor az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető közös elemzéssel bizonyítja a műszaki vagy pénzügyi rendszerelőnyöket;

i. a meddőteljesítmény-nyelés (fogyasztás) közbeni legnagyobb nyelési képességük vagy legnagyobb betáplálási képességük közül a nagyobbnak 48 %-a (vagyis 0,9-es teljesítménytényezője); és

ii. a meddőteljesítmény-betáplálás (termelés) közbeni legnagyobb nyelési képességük vagy legnagyobb betáplálási képességük közül a nagyobbnak 48 %-a (vagyis 0,9-es teljesítménytényezője);

c) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető köteles megállapodni az elemzés tárgykörében, amelynek ki kell terjednie a lehetséges megoldásokra, és meg kell határoznia a rendszereik közötti meddőteljesítmény-cserére vonatkozó optimális megoldást, megfelelően figyelembe véve a különleges rendszerjellemzőket, a teljesítménycsere változó struktúráját, a kétirányú áramlásokat és az elosztórendszerben lévő meddőteljesítmény-kapacitásokat;

d) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az egyenértékű meddőteljesítmény-kapacitás meghatározása érdekében a teljesítménytényezőtől eltérő mérőszám alkalmazása mellet is dönthet;

e) a meddőteljesítmény-tartománnyal kapcsolatos követelményeket a csatlakozási ponton kell teljesíteni;

f) az e) ponttól eltérően, ha egy csatlakozási pontot egy villamosenergia-termelő berendezés és egy felhasználói létesítmény közösen használ, egyenértékű követelményeknek kell megfelelni egy olyan hálózati ponton, amelyet a vonatkozó megállapodások vagy a nemzeti jog határoz meg.

(2) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető előírhatja, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerek rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy a legnagyobb vételezési képesség 25 %-ánál kisebb hatásosteljesítmény-áramlás esetén a csatlakozási ponton ne termeljenek meddőteljesítményt (1 pu névleges feszültségen). Adott esetben a tagállamok előírhatják, hogy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetővel közösen végzett elemzés útján indokolja kérését. Ha a közös elemzés alapján ezek a követelmények nem indokoltak, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőnek a közösen végzett elemzés eredményei alapján meg kell állapodniuk a szükséges követelményekről.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az egész rendszer érdekében megkövetelheti egy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszertől, hogy aktívan szabályozza a meddőteljesítmény-cserét a csatlakozási ponton. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető megállapodnak e szabályozás módszeréről, ezáltal biztosítva mindkét fél számára az ellátásbiztonság indokolt szintjét. Az indoklásnak ütemtervet kell tartalmaznia, amely előírja a követelmény teljesítésének lépéseit és időbeosztását.

(4) A (3) bekezdéssel összhangban az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője kérheti az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől, hogy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerét vegye figyelembe a meddőteljesítmény szabályozás során.

16. cikk

Védelmi követelmények

(1) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés jellemzőivel összhangban meghatározza az átviteli hálózat védelméhez szükséges eszközöket és beállításokat. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető megállapodnak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés szempontjából releváns védelmi rendszerekről és beállításokról.

(2) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer villamos védelmét előnyben kell részesíteni az üzemi szabályozásokkal szemben, figyelembe véve a rendszer biztonságát, a személyzet és a lakosság egészségét és biztonságát.

(3) A védelmi rendszer eszközei a következő elemekre terjedhetnek ki:

a) külső és belső rövidzárlat;

b) túlfeszültség vagy feszültséghiány az átviteli rendszerhez történő csatlakozási ponton;

c) túl magas vagy túl alacsony frekvencia;

d) felhasználói leágazási védelem;

e) a blokktranszformátor védelme;

f) tartalék a védelem és a kapcsolóberendezés meghibásodásának esetére.

(4) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője megállapodnak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés szempontjából releváns védelmi rendszerek esetleges változtatásairól, és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés védelmi rendszereivel kapcsolatos intézkedésekről.

17. cikk

Szabályozási követelmények

(1) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője megállapodnak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés különböző szabályozó eszközeinek biztonsági szempontból releváns rendszereiről és beállításairól.

(2) A megállapodásnak ki kell terjednie legalább a következőkre:

a) (hálózati) szigetüzem;

b) ingadozások csillapítása;

c) az átviteli hálózat zavarai;

d) automatikus kapcsolás vészhelyzeti ellátásra és a normál kapcsolási állapotba történő visszaállásra;

e) megszakító automatikus visszakapcsolása (1-fázisú hibáknál).

(3) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője megállapodnak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés különböző szabályozó eszközeinek biztonsági szempontból releváns rendszerein és beállításain végzett esetleges változtatásokról.

(4) A védelem és szabályozás prioritási sorrendjének tekintetében az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltető az alábbi prioritási sorrendnek megfelelően állítja be az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, illetve az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés védelmi és szabályozási eszközeit (csökkenő fontossági sorrendben):

a) az átviteli hálózat védelme;

b) az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer védelme;

c) frekvenciaszabályozás (hatásos teljesítmény kiigazítása);

d) teljesítménykorlátozás.

18. cikk

Információcsere

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott szabványoknak megfelelő felszereltséggel kell rendelkezniük az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény közötti, meghatározott időbélyeggel ellátott információcsere érdekében. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető a meghatározott szabványokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

(2) Az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszereknek az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott szabványoknak megfelelő felszereltséggel kell rendelkezniük az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer közötti, meghatározott időbélyeggel ellátott információcsere érdekében. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető a meghatározott szabványokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

(3) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza az információcsere szabványait. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a szükséges adatok pontos listáját.

19. cikk

Felhasználói lekapcsolás és visszakapcsolás

(1) Minden átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek a következő követelményeket kell teljesítenie a frekvenciafüggő terheléskorlátozás funkcionális képességeit illetően:

a) minden egyes átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőnek, és - ha az átvitelirendszer-üzemeltető előírja - átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosnak olyan képességekkel kell rendelkeznie, amelyek alacsony frekvencia esetén lehetővé teszik felhasználói igényük meghatározott mértékű automatikus lekapcsolását. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározhatja az alacsony frekvencia és a frekvenciaváltozás kombinációja alapján a lekapcsolási folyamatot;

b) a frekvenciafüggő terheléskorlátozás funkciójának lehetővé kell tennie a felhasználói igény szakaszos leválasztását az üzemi frekvenciák bizonyos tartományaiban;

c) a frekvenciafüggő terheléskorlátozás funkciójának lehetővé kell tennie az érintett rendszer-üzemeltető által meghatározandó névleges váltakozó áramú (AC) bemenetről történő működést, és a következő követelményeknek kell megfelelnie:

i. frekvenciatartomány: legalább 47-50 Hz között, 0,05 Hz-es lépésekben állítható;

ii. üzemidő: legfeljebb 150 ms a frekvencia-célérték beállítása után;

iii. feszültségletörés-retesz: lehetővé kell tenni a funkció blokkolását, amikor a feszültség a referenciafeszültség (1 pu) 30-90 %-os tartományában van;

iv. jelzi a hatásos teljesítmény áramlási irányát a leválási pontnál;

d) a frekvenciafüggő terheléskorlátozás funkciójához használt váltakozó áramú feszültségellátását a hálózatból kell biztosítani az (1) bekezdés c) pontja szerinti frekvenciafüggő terheléskorlátozás funkcióhoz használt frekvenciajel mérési pontján, annak érdekében, hogy a feszültségfüggő terheléskorlátozás funkció tápfeszültsége ugyanolyan frekvenciájú legyen, mint a hálózaté.

(2) A feszültségfüggő terheléskorlátozás funkciótekintetében az alábbi követelmények alkalmazandók:

a) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés üzemeltetőivel egyeztetve meghatározhatja a feszültségfüggő terheléskorlátozás működési beállításait az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények tekintetében;

b) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosokkal egyeztetve meghatározhatja a feszültségfüggő terheléskorlátozás működési beállításait az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények tekintetében;

c) az átvitelirendszer-üzemeltető rendszerbiztonságra vonatkozó értékelése alapján a terhelés alatti fokozatkapcsoló blokkolása és a feszültségfüggő terheléskorlátozás kötelező érvényű az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetők számára;

d) ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető úgy dönt, hogy beépíti a feszültségfüggő terheléskorlátozás funkciót, akkor mind a terhelés alatti fokozatkapcsoló blokkolását, mind pedig a feszültségfüggő terheléskorlátozást az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve kell megvalósítani;

e) a feszültségfüggő terheléskorlátozást relé vagy a vezénylőterem segítségével kell megvalósítani;

f) a feszültségfüggő terheléskorlátozás működési beállításainak a következő sajátosságokkal kell rendelkeznie:

i. a feszültségfüggő terheléskorlátozás funkciónak mindhárom fázis mérésével kell figyelemmel kísérnie a feszültséget;

ii. a reléblokkolással megvalósított üzemeltetésnek vagy a hatásos teljesítmény, vagy a meddőteljesítmény áramlási irányán kell alapulnia.

(3) A terhelés alatti fokozatkapcsoló blokkolása tekintetében az alábbi követelmények alkalmazandók:

a) ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető megköveteli, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnél lévő transzformátornak képesnek kell lennie a terhelés alatti fokozatkapcsoló automatikus vagy manuális blokkolására;

b) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg a terhelés alatti fokozatkapcsoló automatikus blokkolásának működési beállításait.

(4) Minden átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek a következő követelményeket kell teljesítenie az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerek lekapcsolása vagy visszakapcsolása tekintetében:

a) a lekapcsolás utáni visszakapcsolás tekintetében az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek meg kell határoznia azokat a feltételeket, amelyek esetén az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer jogosult visszakapcsolódni az átviteli rendszerhez. Automatikus visszakapcsoló rendszerek telepítéséhez az érintett átvitelirendszer-üzemeltető előzetes engedélyére van szükség;

b) az átviteli rendszerhez kapcsolt felhasználói létesítmény vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer visszakapcsolása tekintetében az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek képesnek kell lennie a szinkronizálásra a 12. cikkben meghatározott tartományokon belüli frekvenciákkal. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjének az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer csatlakozása előtt meg kell állapodnia a szinkronizáló berendezések beállításairól, ideértve a feszültséget, a frekvenciát, a fázisszög-tartományt, valamint a feszültség és a frekvencia eltéréseit;

c) lehetővé kell tenni az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés távvezérléssel történő lekapcsolását az átviteli rendszerről, ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető azt megköveteli. Ha szükséges, a lépcsőzetes felhasználói terhelés előkészülete során a rendszer újrakonfigurálásához használt automatikus lekapcsoló berendezést az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek kell specifikálnia. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza a távvezérelt lekapcsoláshoz szükséges időt.

20. cikk

Villamosenergia-minőség

Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények tulajdonosainak és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer-üzemeltetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a hálózathoz való csatlakozásuk a csatlakozási ponton ne járjon a hálózati tápfeszültség meghatározott szintű torzulásával vagy ingadozásával. A torzulás szintje nem haladhatja meg az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által számukra kijelölt szintet. Az átvitelirendszer-üzemeltetők összehangolják a villamosenergia-minőségre vonatkozó követelményeiket a szomszédos átvitelirendszer-üzemeltetők követelményeivel.

21. cikk

Szimulációs modellek

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek és átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszereknek a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeket kell teljesíteniük a szimulációs modellek vagy azzal egyenértékű információ tekintetében.

(2) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető előírhat olyan szimulációs modelleket vagy azzal egyenértékű információkat, amelyek bemutatják az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer, vagy mindkettő viselkedését állandósult és dinamikus állapotban.

(3) Mindegyik átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza e szimulációs modellek vagy az azokkal egyenértékű információ tartalmát és formáját. A tartalom és a forma az alábbiakra terjed ki:

a) állandósult és dinamikus állapotok, ideértve az 50 Hz-es komponenst;

b) elektromágneses tranziens szimulációk a csatlakozási ponton;

c) szerkezeti és kapcsolási rajzok.

(4) A dinamikus szimulációk céljából a (3) bekezdés a) pontjában foglalt szimulációs modellnek vagy azzal egyenértékű információnak a következő almodelleket vagy azokkal egyenértékű információt kell tartalmaznia:

a) teljesítményszabályozás;

b) feszültségszabályozás;

c) az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer védelmének modelljei;

d) a felhasználók különböző típusai, vagyis a felhasználók villamos jellemzői; és

e) átalakító modellek.

(5) Valamennyi érintett rendszer-üzemeltető vagy érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, vagy mindkettő teljesítményének rögzítésére vonatkozó követelményeket, hogy a modell szerinti működést össze lehessen hasonlítani ezekkel a rögzített adatokkal.

2. FEJEZET

Üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás

22. cikk

Általános rendelkezések

(1) Minden egyes átviteli hálózathoz csatlakozó új felhasználói létesítmény, átviteli hálózathoz csatlakozó új elosztóberendezés és új átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer csatlakozása esetén az üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárásnak a következőket kell magában foglalnia:

a) a feszültség alá helyezéshez való hozzájárulás;

b) a próbaüzemhez való hozzájárulás;

c) a tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás.

(2) Minden olyan átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonos vagy hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltető, amelyre a II. címben foglalt egy vagy több követelmény vonatkozik, bizonyítja az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek, hogy megfelel az e rendelet II. címében foglalt előírásoknak, azáltal, hogy minden egyes, átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményre, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésre és hálózathoz csatlakozó elosztórendszerre vonatkozóan sikeresen végrehajtja a 23-26. cikkben leírt üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárást.

(3) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározza, és nyilvánosan elérhetővé teszi az üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás további részleteit.

23. cikk

Feszültség alá helyezéshez való hozzájárulás

(1) A feszültség alá helyezéshez való hozzájárulás feljogosítja az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjét arra, hogy belső hálózatát és a segédüzemi berendezéseket feszültség alá helyezze a hálózati csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási pont használatával.

(2) A feszültség alá helyezéshez való hozzájárulást az érintett átvitelirendszer-üzemeltető adja meg, miután lezárult az előkészítés, ideértve a csatlakozási pontra vonatkozó védelmi és szabályozási beállításokról szóló, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője közötti megállapodást.

24. cikk

Próbaüzemhez való hozzájárulás

(1) A próbaüzemhez való hozzájárulás feljogosítja az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjét arra, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményt, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezést vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszert a hálózati csatlakozás használatával korlátozott ideig üzemeltesse.

(2) A próbaüzemhez való hozzájárulást az érintett átvitelirendszer-üzemeltető megadja, miután az e cikkben előírtaknak megfelelően megtörtént az adatok megadása és a tanulmány értékelése.

(3) Az adatok és a tanulmány értékelése tekintetében az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jogosult az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosától vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjétől a következők rendelkezésre bocsátását kérni:

a) tételes megfelelési nyilatkozat;

b) az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer részletes műszaki adatai a hálózati csatlakozás tekintetében, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározottaknak megfelelően;

c) bejegyzett tanúsító által kiadott berendezéstanúsítványok az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszerek tekintetében, amennyiben ezek alapul szolgálnak a megfelelés bizonyításához;

d) szimulációs modellek a 21. cikkben meghatározottak és az átvitelirendszer-üzemeltetők által előírtak szerint;

e) az elvárt állandósult állapotbeli és dinamikus teljesítményt igazoló tanulmányok a 43., 46. és 47. cikkben előírtaknak megfelelően;

f) a IV. cím 2. fejezete szerinti megfelelési vizsgálatok tervezett gyakorlati módszerének részletes leírása.

(4) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője legfeljebb 24 hónapon át tarthatja fenn a próbaüzemhez való hozzájárulást feltételező állapotot. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jogosult rövidebb időszakot megállapítani a próbaüzemhez való hozzájárulás érvényességére. A próbaüzemhez való hozzájárulás érvényessége csak akkor hosszabbítható meg, ha az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője lényeges előrehaladást ért el a teljes megfelelés felé. A meghosszabbítás kérésekor egyértelműen azonosítani kell a rendezetlen kérdéseket.

(5) Az az időszak, amelyben az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője megőrizheti próbaüzemhez való hozzájárulást feltételező állapotát, akkor hosszabbítható meg a (4) bekezdésben meghatározott mértéken túl, ha az eltérésre vonatkozó kérést az érintett átvitelirendszer-üzemeltető részére az adott időszak lejárta előtt küldik meg az 50. cikkben meghatározott eltérési eljárásnak megfelelően.

25. cikk

Tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás

(1) A tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás feljogosítja az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjét arra, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményt, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezést vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszert a hálózati csatlakozás használatával üzemeltesse.

(2) A tartós üzemeltetéshez való hozzájárulást az érintett átvitelirendszer-üzemeltető adja meg, miután a próbaüzemhez való hozzájárulást feltételező állapot tekintetében azonosított valamennyi nem megfelelőség kiküszöbölésre került, és az e cikkben előírtaknak megfelelően megtörtént az adatok megadása és a tanulmány értékelése.

(3) Az adatok és a tanulmány értékelése tekintetében az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője köteles a következőket benyújtani az érintett átvitelirendszer-üzemeltető részére:

a) tételes megfelelési nyilatkozat; és

b) a vonatkozó műszaki adatok, szimulációs modellek és tanulmányok frissítése a 24. cikk (3) bekezdése b), d) és e) pontjának megfelelően, beleértve a vizsgálat során mért tényleges értékek használatát.

(4) Amennyiben nem megfelelőség állapítható meg a tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás megadásával kapcsolatban, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek küldött kérés alapján az V. cím 2. fejezetében leírt eltérési eljárásnak megfelelően eltérés engedélyezhető. A tartós üzemeltetéshez való hozzájárulást az érintett átvitelirendszer-üzemeltető akkor adhatja meg, ha az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer megfelel az eltérésre vonatkozó feltételeknek.

Eltérésre vonatkozó kérés elutasítása esetén az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jogosult megtagadni az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetését mindaddig, amíg az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője és az érintett átvitelirendszer-üzemeltető el nem hárítja az összeegyeztethetetlenséget, és az érintett rendszer-üzemeltető úgy nem látja, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer megfelel e rendelet rendelkezéseinek.

Ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője nem oldják meg a nem megfelelést ésszerű időn, de legkésőbb az eltérésre vonatkozó kérés elutasításáról szóló értesítés után hat hónapon belül, az egyes felek a szabályozó hatóság elé utalhatják a kérdést döntéshozatal céljából.

26. cikk

Korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás

(1) Azok az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosok vagy átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetők, amelyek tartós üzemeltetéshez való hozzájárulást kaptak, legkésőbb az esemény bekövetkezését követő 24 órán belül tájékoztatják az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt a következő körülményekről:

a) a létesítményben ideiglenesen jelentős módosításra kerül sor, vagy fogyasztását teljesítményét befolyásoló üzemállapot lép fel; vagy

b) olyan berendezés-meghibásodás, amely egyes vonatkozó követelmények tekintetében meg nem felelést eredményez.

A változások jellegétől függően hosszabb időszakban is meg lehet állapodni az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosával vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjével az érintett átvitelirendszer-üzemeltető tájékoztatása tekintetében.

(2) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulást kér az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől, ha az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője feltételezi az (1) bekezdésben ismertetett körülmények három hónapnál hosszabb ideig tartó fennmaradását.

(3) A korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulást az érintett átvitelirendszer-üzemeltető adja meg, és annak tartalmaznia kell a következő, egyértelműen feltüntetendő információkat:

a) a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás megadását igazoló megoldatlan kérdések;

b) az elvárt megoldásra vonatkozó felelősségek és határidők; és

c) az érvényesség maximális ideje, amely nem haladhatja meg a 12 hónapot. A megadott kezdeti időszak lehet rövidebb is a meghosszabbítás lehetősége mellett, ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető megelégedésére szolgáló bizonyítékot kap, amely igazolja, hogy jelentős előrehaladás történt a teljes megfelelés elérése felé.

(4) A tartós üzemeltetéshez való hozzájárulást fel kell függeszteni a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás érvényességi idejére azon tételekre vonatkozóan, amelyekre a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulást megadták.

(5) A korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás érvényességi ideje meghosszabbítható az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek az adott időszak lejárata előtt az V. cím 2. fejezetében leírt eltérési eljárás szerint küldött eltérés iránti kérelem alapján.

(6) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jogosult megtagadni az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetésének engedélyezését, ha a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás már nem érvényes. Ilyen esetekben a tartós üzemeltetéshez való hozzájárulás automatikusan érvénytelenné válik.

(7) Ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető nem engedélyezi a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás érvényességi idejének (5) bekezdés szerinti meghosszabbítását, vagy ha elutasítja az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetésének engedélyezését, az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője, amennyiben a korlátozott üzemeltetéshez való hozzájárulás már nem érvényes a (6) bekezdés szerint a szabályozó hatóság elé utalhatja a kérdést döntéshozatal céljából az érintett átvitelirendszer-üzemeltető döntéséről szóló értesítést követő hat hónapon belül.

III. CÍM

A FELHASZNÁLÓI LÉTESÍTMÉNYEK VAGY ZÁRT ELOSZTÓRENDSZEREK ÁLTAL A RENDSZER-ÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA NYÚJTOTT KERESLETOLDALI VÁLASZINTÉZKEDÉSHEZ HASZNÁLT FELHASZNÁLÓI EGYSÉGEK CSATLAKOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. FEJEZET

Általános követelmények

27. cikk

Általános rendelkezések

(1) A rendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedéseket a következő kategóriák alapján kell megkülönböztetni:

a) távvezérelt:

i. keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozás;

ii. keresletoldali meddőteljesítmény-szabályozás;

iii. keresletoldali átviteli szűkkeresztmetszet-kezelés.

b) önállóan szabályozott:

i. keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályozás;

ii. keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás.

(2) A felhasználói létesítmények és zárt elosztórendszerek keresletoldali válaszintézkedéseket nyújthatnak az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára. A keresletoldali válaszintézkedések együttesen vagy külön-külön magukban foglalhatják a felhasználói igény felfelé vagy lefelé történő módosítását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kategóriák nem kizárólagos jellegűek, és e rendelet nem akadályozza egyéb kategóriák kialakítását. E rendelet nem vonatkozik az érintett rendszer-üzemeltetőktől vagy érintett átvitelirendszer-üzemeltetőktől eltérő szervek számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedésekre.

28. cikk

Külön rendelkezések keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozással, meddőteljesítmény-szabályozással és szűkület-kezeléssel rendelkező felhasználói egységek esetében

(1) A felhasználói létesítmények és zárt elosztórendszerek keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozást, keresletoldali meddőteljesítmény-szabályozást vagy keresletoldali szűkület-kezelést kínálhatnak az érintett rendszer-üzemeltetőknek és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek.

(2) A keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozással, keresletoldali meddőteljesítmény-szabályozással vagy keresletoldali szűkkeresztmetszet-kezeléssel rendelkező felhasználói egységeknek egyénileg vagy - ha nem részei egy átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítménynek - felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) működőképesnek kell lenniük a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott frekvenciatartományokban és a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiterjesztett tartományban;

b) működőképesnek kell lenniük a 13. cikkben meghatározott feszültségtartományokban, ha 110 kV-os vagy afölötti feszültségszinten csatlakoznak;

c) működőképesnek kell lenniük a csatlakozási ponton a rendszer normál üzemi feszültségtartományában, amelyet 110 kV alatti feszültségszinten történő csatlakozás esetén az érintett rendszer-üzemeltető határoz meg. E tartomány meghatározásánál figyelembe kell venni a meglévő szabványokat, és azt a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

d) képesnek kell lenniük a hálózatból történő energiafogyasztás szabályozására az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által közvetlenül, vagy harmadik félen keresztül közvetetten szerződésben vállalt tartománynak megfelelő tartományban;

e) megfelelően felszereltnek kell lenniük ahhoz, hogy közvetlenül, vagy harmadik félen keresztül közvetetten utasításokat fogadjanak az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől felhasználói igényük módosítására és a szükséges információ továbbítására. Az érintett rendszer-üzemeltető nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a jóváhagyott műszaki specifikációt az információ továbbításának lehetővé tétele érdekében. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a specifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

f) képesnek kell lenniük módosítani energiafelhasználásukat az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott időtartamon belül. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a specifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

g) képesnek kell lenniük arra, hogy az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által kiadott, a teljesítményvételezésüket a villamos védelem határértékéig módosító utasítást teljesen végrehajtsák, kivéve, ha szerződésben elfogadott módszer van érvényben az érintett rendszer-üzemeltetővel vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel azok hozzájárulásának pótlására (ideértve a csoportosított felhasználói létesítmények harmadik félen keresztül történő hozzájárulását);

h) ha már megtörtént a teljesítményvételezés módosítása, a kért módosítás időtartama alatt a szolgáltatás nyújtására használt felhasználói igényt csak az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető kérésére a villamos védelem határértékéig szabad módosítaniuk, kivéve, ha szerződésben elfogadott módszer van érvényben az érintett rendszer-üzemeltetővel vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel azok hozzájárulásának pótlására (ideértve a csoportosított felhasználói létesítmények harmadik félen keresztül történő hozzájárulását); A teljesítményvételezés módosítására vonatkozó utasításnak lehet azonnali vagy késleltetett hatása;

i) értesíteniük kell az érintett rendszer-üzemeltetőt vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt a keresletoldali válaszintézkedés-kapacitás módosításáról. Az értesítés módozatait az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg;

j) ha az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül utasítást ad a teljesítményvételezés módosítására, meg kell engedniük a felhasználói igény egy részének módosítását az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által adott utasításra válaszolva, a felhasználói létesítmény tulajdonosával vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjével egyeztetett határokon belül és a felhasználói egység beállításainak megfelelően;

k) rendelkezniük kell olyan ellenálló képességgel, hogy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által meghatározott értékig ne kapcsolódjanak le a rendszerről a frekvenciaváltozás miatt. Ezen ellenálló képesség tekintetében a frekvenciaváltozási meredekséget egy 500 ms-os időintervallum alapján kell kiszámítani. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a specifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

l) ha a teljesítményvételezés módosítását frekvencia- vagy feszültségszabályozás - vagy mindkettő - útján, és az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által küldött előjelzés útján adják meg, megfelelő felszereltséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy közvetlenül vagy közvetve, harmadik félen keresztül fogadják az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől érkező utasításokat, mérjék a frekvencia vagy a feszültség - vagy mindkettő - értékét, parancsot adjanak a felhasználói igény kapcsolására és továbbítsák az információt. Az érintett rendszer-üzemeltető meghatározza és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az információ továbbításának lehetővé tétele érdekében jóváhagyott műszaki specifikációt. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a berendezésspecifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint.

(3) Statikus kompenzátoros létesítmények lekapcsolásával vagy visszakapcsolásával történő feszültségszabályozás esetén az egyes, átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítményeknek vagy átviteli rendszerhez csatlakozó zárt elosztórendszereknek képesnek kell lenniük közvetlenül vagy közvetetten, egyénileg vagy felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül csatlakoztatni vagy lekapcsolni statikus kompenzátoros létesítményüket az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által továbbított utasításra válaszolva, vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője közötti szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.

29. cikk

Külön rendelkezések keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályozással rendelkező felhasználói egységek esetében

(1) A felhasználói létesítmények és zárt elosztórendszerek keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályozást nyújthatnak az érintett rendszer-üzemeltetők és érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára.

(2) A keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályozással rendelkező felhasználói egységeknek egyénileg vagy - ha nem részei egy átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítménynek - felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) működőképesnek kell lenniük a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott frekvenciatartományokban és a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiterjesztett tartományban;

b) működőképesnek kell lenniük a 13. cikkben meghatározott feszültségtartományokban, ha 110 kV-os vagy afölötti feszültségszinten csatlakoznak;

c) működőképesnek kell lenniük a csatlakozási ponton a rendszer normál üzemi feszültségtartományában, amelyet 110 kV alatti feszültségszinten történő csatlakozás esetén az érintett rendszer-üzemeltető határoz meg. E tartomány meghatározásánál figyelembe kell venni a meglévő szabványokat, és azt a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

d) olyan vezérlőrendszerrel kell rendelkezniük, amely az 50,00 Hz-es névleges rendszerfrekvencia körüli holtsávon belül érzéketlen, mely holtsáv szélességét az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg a szinkronterületen működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel egyeztetve. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a specifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint;

e) képesnek kell lenniük a (2) bekezdés d) pontjában előírt holtsávon belüli frekvenciára történő visszatéréskor legfeljebb öt perces véletlenszerű késleltetést kezdeményezni a normál üzemre történő visszatérés előtt.

Az 50,00 Hz-es névleges értéktől történő legnagyobb frekvenciaeltérést, amelyre reagálni kell, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg a szinkronterületen működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel összehangolva. 110 kV alatti feszültségszinten kapcsolódó felhasználói egységek esetében a 6. cikk szerinti jóváhagyás előtt ezeket a berendezésspecifikációkat egyeztetni kell az érintett érdekelt felekkel a 9. cikk (1) bekezdése szerint.

A névleges érték (50,00 Hz) körüli holtsáv fölötti vagy alatti rendszerfrekvencia esetén a felhasználói igényt növelni, illetve csökkenteni kell;

f) a rendszer tényleges frekvenciáját mérő szabályozóval kell rendelkezniük. A méréseket legalább 0,2 másodpercenként frissíteni kell;

g) képesnek kell lenniük a rendszerfrekvencia 0,01 Hz-es változásának észlelésére, hogy a teljes szabályozási tartományban lineárisan arányos rendszerválaszt tudjanak adni, tekintettel a keresletoldali rendszerfrekvencia-szabályzás érzékenységére és a frekvenciamérés pontosságára, valamint ennek következtében a felhasználói igény módosítására. A felhasználói egységnek képesnek kell lennie a rendszer frekvenciájában bekövetkező változások gyors észlelésére és a gyors reagálásra, melyet az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határoz meg a szinkronterületen működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel összehangolva. A frekvencia állandósult állapotban történő mérésének eltérése 0,05 Hz-ig fogadható el.

30. cikk

Külön rendelkezések keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozással rendelkező felhasználói egységek esetében

(1) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető az érintett rendszer-üzemeltetővel egyeztetve keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozásról szóló szolgáltatási szerződésről állapodhat meg a felhasználói létesítmény tulajdonosával vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjével (ideértve többek között a harmadik feleket).

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt megállapodásra sor kerül, akkor az (1) bekezdésben említett szerződés előírja a következőket:

a) a hatásos teljesítmény változása egy bizonyos jellemzőhöz - mint például a frekvenciaváltozás meredekségéhez - viszonyítva a felhasználói igény adott részére nézve;

b) e szabályozórendszer működési elve és a kapcsolódó teljesítményparaméterek;

c) a nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás válaszideje, amely nem lehet hosszabb 2 másodpercnél.

2. FEJEZET

Üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás

31. cikk

Általános rendelkezések

(1) A felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által a rendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedéshez használt felhasználói egységekre vonatkozó üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárásban meg kell különböztetni a következőket:

a) felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V vagy az alatti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egységek;

b) felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V fölötti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egységek.

(2) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosai vagy a zárt elosztórendszerek üzemeltetői, amelyek egy érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető részére keresletoldali válaszintézkedéseket nyújtanak, közvetlenül vagy közvetve, harmadik félen keresztül megerősítik az érintett rendszer-üzemeltetőnek vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek, hogy képesek teljesíteni az e rendelet III. címének 1. fejezetében foglalt műszaki és üzemeltetési követelményeket.

(3) A felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül előzetesen értesíti az érintett rendszer-üzemeltetőt vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt az esetleges arra vonatkozó döntésről, hogy megszünteti a keresletoldali válaszintézkedés nyújtását, és/vagy a keresletoldali felhasználói egység tartós eltávolításáról. Ez az információ az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető előírása szerint összevonható.

(4) Az érintett rendszer-üzemeltető meghatározza, és nyilvánosan elérhetővé teszi az üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás további részleteit.

32. cikk

Felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V vagy az alatti feszültségszinten csatlakozó felhasználói egységekre vonatkozó eljárások

(1) A felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V vagy az alatti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egységekre vonatkozó üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás keretében telepítési minősítő dokumentumot kell készíteni.

(2) A telepítési minősítő dokumentum sablonját az érintett rendszer-üzemeltető bocsátja rendelkezésre, tartalmáról pedig az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel kell megállapodni közvetlenül, vagy közvetetten, harmadik félen keresztül.

(3) A telepítési minősítő dokumentum alapján a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője információt nyújt be az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára közvetlenül vagy közvetetten, harmadik félen keresztül. Az információ benyújtásának meg kell előznie a felhasználói egység keresletoldali válaszintézkedés-kapacitásának piaci felajánlását. A telepítési minősítő dokumentumban meghatározott követelményeknek meg kell különböztetniük a különböző típusú csatlakozásokat és a keresletoldali válaszintézkedések különböző kategóriáit.

(4) Minden további keresletoldali válaszintézkedésre képes felhasználói egységekre külön telepítési minősítő dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátani.

(5) Az egyes felhasználói egységek telepítési minősítő dokumentumainak tartalmát az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető összevonhatja.

(6) A telepítési minősítő dokumentumnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

a) az a hely, ahol a keresletoldali válaszintézkedésre képes felhasználói egység a hálózathoz csatlakozik;

b) a keresletoldali válaszintézkedést adó létesítmény legnagyobb teljesítőképessége kW-ban;

c) a keresletoldali válaszintézkedések típusa;

d) a felhasználói egység és a berendezés tanúsítványa, amennyiben releváns a keresletoldali válaszintézkedés szempontjából, vagy ha nem áll rendelkezésre, akkor azzal egyenértékű információ;

e) a felhasználói létesítmény tulajdonosának, a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének, vagy a felhasználói létesítmény egységeit vagy a zárt elosztórendszert csoportosító harmadik félnek a kapcsolattartási adatai.

33. cikk

Felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V fölötti feszültségszinten csatlakozó felhasználói egységekre vonatkozó eljárások

(1) A felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V feletti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egységekre vonatkozó üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárás keretében keresletoldali egység tanúsítványt kell készíteni. Az érintett rendszer-üzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározza a keresletoldali egység tanúsítványának előírt tartalmát. A keresletoldali egység tanúsítványa tartalmának kötelező része egy megfelelési nyilatkozat, amely magában foglalja a 36-47. cikkek szerinti, felhasználói létesítményekkel és zárt elosztórendszerekkel kapcsolatos információkat; ugyanakkor a 36-47. cikkekben előírt, felhasználói létesítményekre és zárt elosztórendszerekre meghatározott megfelelési követelmények korlátozhatók és leegyszerűsíthetők egyetlen, üzemeltetéshez való hozzájárulási eljárási szakaszra. A felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője megadja az előírt adatot és benyújtja azt az érintett rendszer-üzemeltetőnek. Minden további keresletoldali válaszintézkedésre képes felhasználói egységeknek külön keresletoldali egység tanúsítványt kell benyújtaniuk.

(2) A keresletoldali egység tanúsítványa alapján az érintett rendszer-üzemeltető tartós üzemeltetéshez való hozzájárulást bocsát ki a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője számára.

IV. CÍM

MEGFELELÉS

1. FEJEZET

Általános rendelkezések

34. cikk

A felhasználói létesítmény tulajdonosának, az elosztórendszer üzemeltetőjének és a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének felelőssége

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények tulajdonosai és elosztóberendezések üzemeltetői gondoskodnak arról, hogy felhasználói létesítményeik, átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezéseik vagy elosztórendszereik megfeleljenek az e rendeletben foglalt követelményeknek. Az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedést nyújtó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a felhasználói egység megfeleljen az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(2) Amikor e rendelet követelményei egy felhasználói létesítmény vagy zárt elosztórendszer által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt felhasználói egységekre vonatkoznak, a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője részben vagy teljes egészében delegálhat harmadik félnek olyan feladatokat, mint az érintett rendszer-üzemeltetővel vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel folytatott kommunikáció, és a megfelelést bizonyító dokumentáció beszerzése a felhasználói létesítmény tulajdonosától, az elosztórendszer-üzemeltetőtől vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjétől.

A harmadik felek egyetlen felhasználóként kezelendők, amelyek jogosultak a vonatkozó dokumentáció összeállítására és arra, hogy bizonyítsák csoportosított felhasználói létesítményeik vagy csoportosított elosztórendszereik e rendelet követelményeinek való megfelelését. Az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedéseket nyújtó felhasználói létesítmények és zárt elosztórendszerek eljárhatnak közösen, harmadik félen keresztül.

(3) Ha a kötelezettségek harmadik félen keresztül teljesülnek, a harmadik feleknek csak a felajánlott összes szolgáltatás változásairól kell tájékoztatniuk az érintett rendszer-üzemeltetőt, figyelembe véve a helyhez kötött szolgáltatásokat.

(4) Ha a követelményeket az érintett átvitelirendszer-üzemeltető írja elő, vagy azok az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendszerének működésére irányulnak, megállapodásra kerülhet sor az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel alternatív vizsgálatokról vagy e követelmények vizsgálati eredményeinek elfogadására vonatkozó alternatív követelményekről.

(5) A átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés vagy az elosztórendszer műszaki képességeit érintő minden olyan módosítási szándékról, amely hatással van a IV. cím 2-4. fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelésre, közvetlenül vagy közvetetten, harmadik fél útján értesíteni kell az érintett rendszer-üzemeltetőt a módosítás végrehajtása előtt, az érintett rendszer-üzemeltető által előírt határidőn belül.

(6) A átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy felhasználói egység műszaki képességeit érintő minden olyan üzemi eseményről vagy meghibásodásról, amely hatással van a IV. cím 2-4. fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelésre, az esemény bekövetkezése után a lehető leghamarabb értesíteni kell az érintett rendszer-üzemeltetőt közvetlenül vagy közvetetten, harmadik fél útján.

(7) Minden olyan tervezett vizsgálati ütemtervről, valamint minden olyan eljárásról, amely az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy a felhasználói egység e rendelet követelményeinek való megfelelésének ellenőrzésére irányul, az érintett rendszer-üzemeltető által meghatározott időn belül értesíteni kell az érintett rendszer-üzemeltetőt, és azokat megkezdésük előtt az érintett rendszer-üzemeltetőnek jóvá kell hagynia.

(8) Az érintett rendszer-üzemeltető részt vehet ezekben a vizsgálatokban, és regisztrálhatja az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer és a felhasználói egység teljesítményét.

35. cikk

Az érintett rendszer-üzemeltető feladatai

(1) Az érintett rendszer-üzemeltető értékeli az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy a felhasználói egység e rendelet előírásainak való megfelelését az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy a felhasználói egység teljes élettartamára vonatkozóan. Ezen értékelés eredményéről tájékoztatni kell a felhasználói létesítmény tulajdonosát, az elosztórendszer-üzemeltetőt vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjét.

A felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára nyújtott keresletoldali válaszintézkedésekhez használt felhasználói egységek megfelelését az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az érintett rendszer-üzemeltető együttesen értékeli, adott esetben egyeztetve a felhasználói csoportban részt vevő harmadik féllel.

(2) Az érintett rendszer-üzemeltető jogosult felkérni a felhasználói létesítmény tulajdonosát, az elosztórendszer-üzemeltetőt vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjét, hogy megfelelési vizsgálatokat és szimulációkat végezzen egy ciklikus terv vagy egy általános séma szerint, vagy bármely meghibásodást, módosítást vagy cserét követően, amely befolyásolhatja az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, az elosztórendszer vagy a felhasználói egység e rendelet követelményeinek való megfelelését.

Az említett megfelelési vizsgálatok és szimulációk eredményéről tájékoztatni kell a felhasználói létesítmény tulajdonosát, az elosztórendszer-üzemeltetőt vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjét.

(3) Az érintett rendszer-üzemeltető nyilvánosan elérhetővé tesz egy listát azokról az információkról és dokumentumokról, amelyeket a felhasználói létesítmény tulajdonosának, az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének a megfelelési eljárásban rendelkezésre kell bocsátania, illetve azokról a követelményekről, amelyeket az említetteknek teljesíteniük kell. A listának legalább a következő információkat, dokumentumokat és követelményeket kell tartalmaznia:

a) a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője által rendelkezésre bocsátandó minden dokumentáció és tanúsítvány;

b) az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés, elosztórendszer vagy felhasználói egység részéről szükséges, a hálózati csatlakozásra vagy üzemre vonatkozó műszaki adatok részletei;

c) az állandósult állapotbeli és dinamikus vizsgálatok modelljeire vonatkozó követelmények;

d) a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges rendszeradatok rendelkezésre bocsátásának ütemezése;

e) a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője által készített vizsgálatok, amelyek az elvárt statikus és dinamikus teljesítményt a 43., 44. és 45. cikkben meghatározott követelmények szerint mutatják be;

f) feltételek és eljárások, ideértve a berendezéstanúsítványok nyilvántartásának hatókörét;

g) azon feltételek és eljárások, amelyek alapján a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője a bejegyzett tanúsító által kiadott megfelelő berendezés-tanúsítványokat használja.

(4) Az érintett rendszer-üzemeltető nyilvánosságra hozza a megfelelési vizsgálatért, a szimulációért és a nyomon követésért való felelősség felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője és a rendszer-üzemeltető közötti megosztását.

(5) Az érintett rendszer-üzemeltető részben vagy teljes egészében átadhatja a megfelelés nyomon követését harmadik feleknek. Ilyen esetekben az érintett rendszer-üzemeltető továbbra is köteles biztosítani a 11. cikk szerinti megfelelést, ideértve a megbízottal kötött titoktartási rendelkezéseket is.

(6) Amennyiben az érintett rendszer-üzemeltetőnek betudható okok miatt az érintett rendszer-üzemeltető és a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője közötti megállapodás szerint nem végezhetők el megfelelési vizsgálatok vagy szimulációk, az érintett rendszer-üzemeltető nem tarthatja vissza indokolatlanul a II. és III. cím szerinti üzemeltetéshez való hozzájárulást.

2. FEJEZET

Megfelelési vizsgálat

36. cikk

A megfelelési vizsgálatra vonatkozó általános rendelkezések

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés vagy felhasználó oldali hatásosteljesítmény-szabályozással, meddőteljesítmény-szabályozással vagy átviteli hálózati szűkkeresztmetszet-kezeléssel rendelkező felhasználói egység vizsgálatának az a célja, hogy bizonyítsa, e rendeletben foglalt követelmények teljesülését.

(2) Az e rendeletben meghatározott megfelelési vizsgálat minimális követelményeinek sérelme nélkül, az érintett rendszer-üzemeltető jogosult az alábbiakra:

a) lehetővé teheti a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője számára, hogy alternatív vizsgálatsorozatot végezzen el, amennyiben ezek a vizsgálatok hatékonyak és kellő mértékben tudják igazolni, hogy a felhasználói létesítmény vagy az elosztórendszer megfelel a rendelet követelményeinek; valamint

b) előírhatja a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője számára, hogy további vagy alternatív vizsgálatsorozatokat végezzen el olyan esetekben, amelyekben az érintett rendszer-üzemeltető részére a 37-41. cikkben foglalt rendelkezések szerinti megfelelési vizsgálattal kapcsolatban megadott információk nem elegendőek az e rendelet követelményei szerinti megfelelés bizonyítására.

(3) A felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője felelős a vizsgálatoknak a IV. cím 2. fejezetében meghatározott feltételek szerinti elvégzéséért. Az érintett rendszer-üzemeltetőnek együtt kell működnie, és nem késleltetheti indokolatlanul a vizsgálatok elvégzését.

(4) Az érintett rendszer-üzemeltető részt vehet a megfelelési vizsgálatban akár a helyszínen, akár távvezérléssel, a rendszer-üzemeltető vezénylőterméből. Ebből a célból a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője köteles az összes vonatkozó vizsgálati jel és mérés rögzítéséhez szükséges regisztráló berendezést biztosítani, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói létesítmény tulajdonosának, az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetőjének képviselői a teljes vizsgálati időszak alatt a helyszínen szükség szerint rendelkezésre álljanak. Az érintett rendszer-üzemeltető által meghatározott jeleket biztosítani kell, ha a kiválasztott vizsgálatok esetében a rendszer-üzemeltető saját berendezéseit kívánja használni a paraméterek regisztrálásához. Az érintett rendszer-üzemeltető saját belátása szerint dönthet a részvételéről.

37. cikk

Megfelelési vizsgálat az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések lekapcsolása és visszakapcsolása tekintetében

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezéseknek meg kell felelniük a 19. cikkben említett, a lekapcsolásra és visszakapcsolásra vonatkozó követelményeknek, és azokat a következő megfelelési vizsgálatoknak kell alávetni.

(2) A hálózati zavar miatti lekapcsolás utáni visszakapcsolási képesség vizsgálata során a visszakapcsolást visszakapcsolási eljárás keretében kell megvalósítani, lehetőség szerint automatikusan, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető engedélyével.

(3) A szinkronizálás vizsgálata során igazolni kell az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés műszaki szinkronizáló képességét. Ennek a vizsgálatnak ellenőriznie kell a szinkronizáló eszközök beállításait. A vizsgálatnak a következőkre kell kiterjednie: feszültség, frekvencia, fázisszög-tartomány, feszültség- és frekvenciaeltérés.

(4) A távműködtetett lekapcsolás vizsgálata során igazolni kell az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés azon műszaki képességét, hogy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által előírt időn belül az átviteli rendszer csatlakozási pontjáról vagy pontjairól távműködtetéssel lekapcsolódik, amennyiben az érintett átvitelirendszer-üzemeltető ezt kéri.

(5) A frekvenciafüggő terheléskorlátozás vizsgálata során igazolni kell az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésnek a frekvenciafüggő terheléskorlátozási képességét, a felhasználói igény egy bizonyos százalékáig, amelyet az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határoz meg a szomszédos átvitelirendszer-üzemeltetőkkel egyeztetve, a 19. cikkben meghatározott berendezések esetén.

(6) A frekvenciafüggő terheléskorlátozó relék vizsgálata során a 19. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolni kell, hogy az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés műszakilag képes a névleges váltakozó áramú táplálásról történő működésre. A váltakozó áramú táplálás jellemzőit az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg.

(7) A feszültségfüggő terheléskorlátozás vizsgálata során a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően igazolni kell, hogy az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés műszakilag képes az összehangolt működésre és a 19. cikk (3) bekezdése szerint egyidejűleg blokkolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

(8) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok valamely része helyett berendezéstanúsítvány is használható, feltéve, hogy azt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

38. cikk

Megfelelési vizsgálat az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések információcseréje tekintetében

(1) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője közötti valós idejű vagy periodikus információcsere tekintetében igazolni kell, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezés műszakilag képes megfelelni a 18. cikk (3) bekezdése alapján megállapított információcsere-szabványnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok valamely része helyett berendezéstanúsítvány is használható, feltéve, hogy azt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

39. cikk

Megfelelési vizsgálat az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények lekapcsolása és visszakapcsolása tekintetében

(1) Az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek az érintett átvitelirendszer-üzemeltető előírása szerint meg kell felelnie a rendszer-helyreállítás 19. cikkben foglalt követelményeinek, és azt az e cikkben foglalt alábbi megfelelési vizsgálatoknak kell alávetni.

(2) A hálózati zavar miatti véletlen lekapcsolás utáni visszakapcsolási képesség vizsgálata során a visszakapcsolást visszakapcsolási eljárás keretében kell megvalósítani, lehetőség szerint automatikusan, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető engedélyével.

(3) A szinkronizálás vizsgálata során igazolni kell az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény műszakilag alkalmas szinkronizálásra. Ennek a vizsgálatnak ellenőriznie kell a szinkronizáló eszközök beállításait. A vizsgálatnak a következőkre kell kiterjednie: feszültség, frekvencia, fázisszög-tartomány, feszültség- és frekvenciaeltérés.

(4) A távvezérelt lekapcsolás vizsgálata során az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek képesnek kell lennie az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által előírt időn belül a távvezérléssel történő lekapcsolásra az átviteli rendszer csatlakozási pontján vagy pontjain, amennyiben az érintett átvitelirendszer-üzemeltető ezt kéri.

(5) A frekvenciafüggő terheléskorlátozó relék vizsgálata során a 19. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően igazolni kell, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény műszakilag képes a névleges váltóáramú táplálásról történő működésre. A váltakozó áramú táplálás jellemzőit az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg.

(6) A feszültségfüggő terheléskorlátozás vizsgálata során a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően igazolni kell, hogy az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmény műszakilag képes az összehangolt működésre és a 19. cikk (3) bekezdése szerint blokkolja a terhelés alatt működtethető fokozatkapcsolót.

(7) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok valamely része helyett berendezéstanúsítvány is használható, feltéve, hogy azt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

40. cikk

Megfelelési vizsgálat az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények információcseréje tekintetében

(1) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználóilétesítmény-tulajdonos közötti valós idejű vagy időszakos információcsere tekintetében igazolni kell, hogy az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény műszakilag képes megfelelni a 18. cikk (3) bekezdése alapján megállapított információcsere-szabványnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatok valamely része helyett berendezéstanúsítvány is használható, feltéve, hogy azt az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

41. cikk

Megfelelési vizsgálat a keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozással, meddőteljesítmény-szabályozással és átvitelikorlát-kezeléssel rendelkező felhasználói egységek tekintetében

(1) A felhasználói igény módosításának vizsgálatát illetően:

a) a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozásra, meddőteljesítmény-szabályozásra és átvitelikorlát-kezelésre használt felhasználói létesítménynek egyénileg vagy felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül igazolnia kell műszaki képességét arra, hogy az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől kapott utasítást követően energiafogyasztását módosítsa a 28. cikknek megfelelően előzetesen jóváhagyott és megállapított tartományon, időtartamon és ütemezésen belül;

b) a vizsgálatot utasítás útján, vagy az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől kapott utasítás szimulálásával, a felhasználói létesítmény vagy a zárt elosztórendszer energiaigényének módosításával kell végrehajtani;

c) a vizsgálat akkor minősül sikeresnek, ha teljesülnek az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által a 28. cikk (2) bekezdésének d), f), g), h), k) és l) pontja alapján előírt feltételek.

d) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt vizsgálatok valamely része helyett berendezéstanúsítvány is használható, feltéve, hogy azt az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezésére bocsátják.

(2) A statikus kompenzátoros létesítmények lekapcsolásának és visszakapcsolásának vizsgálatát illetően:

a) a felhasználói létesítmények tulajdonosa vagy zárt elosztórendszer üzemeltetője által keresletoldali hatásosteljesítmény-szabályozásra, meddőteljesítmény-szabályozásra és átvitelikorlát-kezelésre használt felhasználói egységnek egyénileg vagy felhasználói csoport keretében közösen, harmadik félen keresztül igazolnia kell a felhasználói egység műszaki képességét arra, hogy az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől kapott utasítást követően statikus kompenzátoros létesítményeit lekapcsolja és/vagy visszakapcsolja a 28. cikknek megfelelően elvárható időtartamon belül;

b) a vizsgálatot az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől kapott utasítás szimulálásával kell végrehajtani, ezt követően lekapcsolni a statikus kompenzátoros létesítményt, majd szimulálni az érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőtől kapott utasítást, és visszakapcsolni az adott létesítményt;

c) a vizsgálat akkor minősül sikeresnek, ha teljesülnek az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által a 28. cikk (2) bekezdésének d), f), g), h), k) és l) pontja alapján meghatározott feltételek.

3. FEJEZET

Megfelelési szimuláció

42. cikk

Általános rendelkezések a megfelelési szimulációról

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény, átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezés vagy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belül keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozással rendelkező felhasználói egység teljesítményének szimulációjával igazolni kell, hogy teljesülnek-e vagy sem az e rendeletben foglalt követelmények.

(2) A következő körülmények esetén kell szimulációkat végezni:

a) új csatlakozás szükséges az átviteli rendszerhez;

b) a 30. cikknek megfelelően szerződés jött létre egy felhasználói létesítmény vagy zárt elosztórendszer által az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás nyújtására használt új felhasználói egységről;

c) a berendezések további fejlesztésére, cseréjére vagy korszerűsítésére kerül sor;

d) az érintett rendszer-üzemeltető állítólag nem felel meg e rendelet követelményeinek.

(3) A rendeletben meghatározott, a megfelelési szimulációra előírt minimális követelmények mellett az érintett rendszer-üzemeltető az alábbiakra jogosult:

a) lehetővé teheti a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője számára, hogy alternatív szimulációsorozatot végezzen el, amennyiben ezek a szimulációk hatékonyak és kellő mértékben tudják igazolni, hogy a felhasználói létesítmény vagy az elosztórendszer megfelel e rendelet követelményeinek vagy a nemzeti jogszabályoknak; valamint

b) előírhatja a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője számára, hogy további vagy alternatív szimulációsorozatokat végezzen el olyan esetekben, amelyekben az érintett rendszer-üzemeltető részére a 43., 44. és 45. cikkben foglalt rendelkezések szerinti megfelelési szimulációval kapcsolatban megadott információk nem elegendőek a rendelet követelményei szerinti megfelelés bizonyítására.

(4) Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszer üzemeltetőjének jelentést kell benyújtania a szimulációs eredményekkel együtt minden egyes átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítményre vagy átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésre nézve. Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszer üzemeltetője validált szimulációs modellt készít és bocsát rendelkezésre az adott átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítményre vagy átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésre nézve. A szimulációs modellek alkalmazási körét a 21. cikk (1) és (2) bekezdése határozza meg.

(5) Az érintett rendszer-üzemeltetőnek jogában áll ellenőrizni, hogy a felhasználói létesítmény vagy az elosztórendszer megfelel-e a rendelet követelményeinek, és e célból saját megfelelési szimulációkat végezhet el a megadott szimulációs jelentések, szimulációs modellek és megfelelési vizsgálati mérések alapján.

(6) Az érintett rendszer-üzemeltető köteles a felhasználói létesítmény tulajdonosa, az elosztórendszer-üzemeltető vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője részére a kért szimulációk elvégzéséhez szükséges mértékig műszaki adatokat és hálózat szimulációs modellt biztosítani a 43., 44., és 45. cikknek megfelelően.

43. cikk

Megfelelési szimulációk az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések tekintetében

(1) Az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezések meddőteljesítmény-kapacitásának szimulációja tekintetében:

a) a különböző terhelési és termelési feltételek melletti meddőteljesítmény-igény kiszámításához az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztórendszer állandósult állapotára vonatkozó szimulációs modelljét kell felhasználni;

b) a szimulációnak magában kell foglalnia, hogy állandósult állapotban mely legkisebb és legnagyobb terhelési és termelési kombinációk eredményezik a legkisebb és legnagyobb meddőteljesítmény-igényt;

c) a szimuláció részét képezi a meddőteljesítmény-betáplálás (termelés) számítása a csatlakozási pontnál a legnagyobb vételezési képesség 25 %-ánál alacsonyabb hatásosteljesítmény-áramlás esetén, a 15. cikknek megfelelően.

(2) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározhatja a 15. cikk (3) bekezdésében rögzített aktív meddőteljesítmény-szabályozás megfelelési szimulációjának módszerét.

(3) A szimuláció akkor tekinthető sikeresnek, ha az eredmények bizonyítják a 15. cikkben meghatározott követelménynek való megfelelést.

44. cikk

Megfelelési szimulációk az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények tekintetében

(1) A helyszíni termelést nem folytató, átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény meddőteljesítmény-kapacitásának szimulációja tekintetében:

a) az átviteli rendszerhez csatlakozó, helyszíni termelést nem folytató felhasználói létesítménynek igazolnia kell meddőteljesítmény-kapacitását a csatlakozási ponton;

b) az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény állandósult állapotra vonatkozó szimulációs modelljét kell használni a meddőteljesítmény-igény kiszámítására különböző terhelési feltételek mellett. A szimuláció részét képezik a csatlakozási ponton a legkisebb és legnagyobb meddőteljesítmény-igényt eredményező legkisebb és legnagyobb terhelési feltételek;

c) A szimuláció akkor tekinthető sikeresnek, ha az eredmények bizonyítják a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelménynek való megfelelést.

(2) A helyszíni termelést folytató, átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény meddőteljesítmény-kapacitásának szimulációja tekintetében:

a) az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmény állandósult állapotbeli teljesítményáramlási szimulációs modelljét kell használni a meddőteljesítmény-igény kiszámításához különböző terhelési feltételek és különböző termelési feltételek mellett;

b) a szimulációnak magában kell foglalnia, hogy állandósult állapotban mely legkisebb és legnagyobb terhelési és termelési kombinációk eredményezik a csatlakozási ponton a legkisebb és legnagyobb meddőteljesítmény-kapacitást;

c) a szimuláció akkor tekinthető sikeresnek, ha az eredmények bizonyítják a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelménynek való megfelelést.

45. cikk

Megfelelési szimulációk keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozással rendelkező felhasználói egységek tekintetében

(1) A felhasználói létesítmények tulajdonosa vagy zárt elosztórendszer üzemeltetője által keresletoldali nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás nyújtására használt felhasználói egység modelljének igazolnia kell a felhasználói egység azon műszaki képességét, hogy egy frekvenciacsökkenést eredményező esemény hatására nagyon gyors hatásosteljesítmény-szabályozás nyújtására képes a 30. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően.

(2) A szimuláció akkor tekinthető sikeresnek, ha a modell bizonyítja a 30. cikkben foglalt feltételeknek való megfelelést.

4. FEJEZET

A megfelelés ellenőrzése

46. cikk

Megfelelési vizsgálat az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések tekintetében

Az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésekre vonatkozó meddőteljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés ellenőrzését illetően:

a) az átviteli rendszerhez csatlakozó elosztóberendezésnek a 15. cikk előírásainak megfelelően rendelkeznie kell a hatásos és a meddő teljesítmény méréséhez szükséges berendezéssel; és

b) az érintett rendszer-üzemeltető meghatározza a megfelelés ellenőrzésének időtartamát.

47. cikk

Megfelelés ellenőrzése az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítmények tekintetében

Az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítményekre vonatkozó meddőteljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés ellenőrzését illetően:

a) az átviteli rendszerhez csatlakozó felhasználói létesítménynek a 15. cikk előírásainak megfelelően rendelkeznie kell a hatásos és a meddő teljesítmény méréséhez szükséges berendezéssel; valamint

b) az érintett rendszer-üzemeltető meghatározza a megfelelés ellenőrzésének időtartamát.

V. CÍM

KÉRELMEK ÉS ELTÉRÉSEK

1. FEJEZET

Költség-haszon elemzés

48. cikk

A követelmények átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre, valamint meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazásával kapcsolatos költségek és hasznok azonosítása

(1) A rendeletben meghatározott bármely követelménynek az átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre, valamint meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazása előtt a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban az érintett átvitelirendszer-üzemeltető minőségi összehasonlítást végez a vizsgált követelményekre vonatkozó költségek és haszon vonatkozásában. Ennek az összehasonlításnak figyelembe kell vennie a rendelkezésre álló hálózatalapú vagy piacalapú lehetőségeket. Az érintett átvitelirendszer-üzemeltető csak akkor kezdheti meg a (2)-(5) bekezdés szerinti mennyiségi költség-haszon elemzést, ha a minőségi összehasonlítás azt jelzi, hogy a várható haszon meghaladja a várható költségeket. Amennyiben a költség magasnak vagy a haszon kevésnek mutatkozik, akkor az érintett átvitelirendszer-üzemeltető nem folytatja az eljárást.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően végrehajtott előkészítő szakaszt követően az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek mennyiségi költség-haszon elemzést kell végeznie minden olyan vizsgált követelményre vonatkozóan az átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre és meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazhatóság tekintetében, amelynél potenciális haszon mutatkozik az (1) bekezdés szerinti előkészítő szakasz eredményeként.

(3) A költség-haszon elemzés elvégzésétől számított három hónapon belül az érintett átvitelirendszer-üzemeltető a megállapításokat jelentésben foglalja össze, amely:

a) tartalmazza a költség-haszon elemzést és egy ajánlást a folytatás mikéntjére vonatkozóan;

b) tartalmaz egy átmeneti időszakra vonatkozó javaslatot a követelmények átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre és meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazását illetően. Ez az átmeneti időszak nem lehet hosszabb a szabályozó hatóságnak vagy adott esetben a tagállamnak a követelmény alkalmazhatóságára vonatkozóan meghozott döntés időpontjától számított két évnél;

c) a 9. cikk szerinti nyilvános konzultáció tárgyát képezi.

(4) A nyilvános konzultáció végétől számított hat hónapon belül az érintett átvitelirendszer-üzemeltető jelentést készít, amely értelmezi a konzultáció eredményét, és javaslatot tesz a vizsgált követelménynek az átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre és meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazhatóságáról. A jelentésről és a javaslatról értesíteni kell a szabályozó hatóságot vagy adott esetben a tagállamot; a felhasználói létesítmény tulajdonosát, az elosztórendszer üzemeltetőjét, a zárt elosztórendszer üzemeltetőjét vagy adott esetben a harmadik felet tájékoztatni kell azok tartalmáról.

(5) A javaslat, amelyet a (4) bekezdésnek megfelelően az érintett átvitelirendszer-üzemeltető a szabályozó hatóság vagy adott esetben a tagállam részére tesz, az alábbiakat foglalja magában:

a) üzemeltetési értesítési eljárás, amely igazolja, hogy a felhasználói létesítmény vagy zárt elosztórendszer által az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezések, meglévő elosztórendszerek és meglévő felhasználói egységek teljesítik a követelményeket;

b) átmeneti időszak a követelmények végrehajtására (figyelembe véve a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtásához használt átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek és felhasználói egységek különböző osztályait), valamint a berendezés módosításának/átalakításának hatékony megvalósítását gátló minden alapvető akadály.

49. cikk

A költség-haszon elemzés alapelvei

(1) A felhasználói létesítmény tulajdonosai, az elosztórendszer-üzemeltetők és a zárt elosztórendszerek üzemeltetői kötelesek segíteni és támogatni a 48. és 53. cikk szerint végrehajtott költség-haszon elemzést, és - az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel történő eltérő megállapodás hiányában - a kérés beérkezésétől számított három hónapon belül rendelkezésre bocsátják az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető által kért szükséges adatokat. A költség-haszon elemzésnek az 52. cikk szerinti potenciális eltérés felmérése céljából a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője általi előkészítése érdekében az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és elosztórendszer-üzemeltető segíti és támogatja a költség-haszon elemzést, és - a felhasználói létesítmény tulajdonosával vagy leendő tulajdonosával, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjével vagy leendő üzemeltetőjével történő eltérő megállapodás hiányában - rendelkezésre bocsátja a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője által kért szükséges adatokat a kérés beérkezésétől számított három hónapon belül.

(2) A költség-haszon elemzésnek összhangban kell lennie a következő alapelvekkel:

a) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető, a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője a költség-haszon elemzést az alábbi számítási elvek közül egy vagy több alapján végzi el:

i. a nettó jelenérték;

ii. a befektetés megtérülése;

iii. a megtérülés gyorsasága;

iv. a jövedelmezőségi határ eléréséhez szükséges idő;

b) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető, a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője mennyiségileg is meghatározza a társadalmi-gazdasági előnyöket az ellátás biztonságának javítása tekintetében, figyelembe véve legalább az alábbiakat:

i. a módosítással járó ellátáskimaradás valószínűségének csökkenése a módosítás alkalmazásának idején;

ii. az ellátáskimaradás valószínűsíthető mértéke és időtartama; valamint

iii. az ellátáskimaradás óránkénti társadalmi költsége;

c) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető, a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője mennyiségileg meghatározza a belső villamosenergia-piac, a határokon keresztül történő kereskedelem és a megújuló energiák integrálásának előnyeit, figyelembe véve legalább az alábbiakat:

i. a frekvenciafüggő hatásosteljesítmény-válasz;

ii. a kiegyenlítő tartalékok;

iii. a meddőteljesítmény-nyújtás;

iv. hálózati szűk keresztmetszet kezelése; és

v. védelmi intézkedések;

d) az érintett átvitelirendszer-üzemeltető mennyiségileg meghatározza a szükséges szabályok átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezésekre, meglévő elosztórendszerekre vagy meglévő felhasználói egységekre történő alkalmazásának költségeit, figyelembe véve legalább az alábbiakat:

i. követelmény végrehajtása során felmerülő közvetlen költségek;

ii. a lehetőség elvesztésével járó költségek; valamint

iii. a karbantartásban és üzemeltetésben bekövetkező változásokkal járó költségek.

2. FEJEZET

Eltérések

50. cikk

Jogosultság eltérések engedélyezésére

(1) A felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, valamint egy elosztórendszer-üzemeltető vagy zárt elosztórendszer üzemeltetője, illetve leendő üzemeltetője, egy érintett rendszer-üzemeltető vagy átvitelirendszer-üzemeltető kérésére a szabályozó hatóságok az új vagy meglévő, átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek és felhasználói egységek tekintetében eltérést engedélyezhetnek e rendelet egy vagy több rendelkezésétől felhasználói létesítmény tulajdonosai vagy leendő tulajdonosai, valamint elosztórendszer-üzemeltetők vagy zárt elosztórendszer üzemeltetői, illetve leendő üzemeltetői, érintett rendszer-üzemeltetők vagy átvitelirendszer-üzemeltetők részére az 51-53. cikknek megfelelően.

(2) Amennyiben egy tagállam tekintetében fennáll ennek a lehetősége, az eltéréseket az 51-53. cikk alapján a szabályozó hatóságtól eltérő hatóságok is engedélyezhetik, illetve visszavonhatják.

51. cikk

Általános rendelkezések

(1) Minden szabályozó hatóság - az érintett rendszer-üzemeltetőkkel és a felhasználói létesítmények tulajdonosaival, az elosztórendszerek és zárt elosztórendszerek üzemeltetőivel, illetve más, általa e rendelet által érintettnek tekintett felekkel folytatott konzultáció után - meghatározza az eltérések 52. és 53. cikk szerinti engedélyezésére vonatkozó kritériumokat. A szabályozó hatóság szóban forgó kritériumokat honlapján közzé teszi, és azokról a rendelet hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül értesíti a Bizottságot. Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy a kritériumok nincsenek összhangban ezzel a rendelettel, megkövetelheti a szabályozó hatóságtól, hogy módosítsa azokat. Az eltérések engedélyezésére vonatkozó kritériumok felülvizsgálatának és módosításának e lehetősége nem érintheti a már előzőleg engedélyezett eltéréseket, amelyek továbbra is érvényben maradnak a mentességet engedélyező határozatban megadott lejárati időpontig.

(2) Ha a szabályozó hatóság úgy véli, hogy a rendszerkövetelmények módosulásával kapcsolatos körülmények változása miatt ez szükséges, akkor évente legfeljebb egyszer felülvizsgálhatja és módosíthatja az eltérések engedélyezésének kritériumait az (1) bekezdésnek megfelelően. A kritériumok változásai nem vonatkozhatnak azokra az eltérésekre, amelyek iránt már benyújtották a kérelmet.

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy azon átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményeknek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezéseknek, elosztórendszereknek és felhasználói egységeknek, amelyekre az 52. vagy az 53. cikknek megfelelően eltérés iránti kérelmet nyújtottak be, a kérelem benyújtásának napjától a szabályozó hatóság döntésének meghozataláig nem kell megfelelniük a rendelet azon követelményeinek, amelyekre az eltérés iránti kérelem vonatkozik.

52. cikk

A felhasználói létesítmény tulajdonosának, az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy zárt elosztórendszer üzemeltetőjének eltérés iránti kérelme

(1) A felhasználói létesítmények tulajdonosai vagy leendő tulajdonosai és az elosztórendszerek, illetve zárt elosztórendszerek üzemeltetői vagy leendő üzemeltetői eltérés engedélyezését kérhetik e rendelet egy vagy több követelményétől a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltető és az érintett átvitelirendszer-üzemeltető számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek vagy felhasználói egységek tekintetében.

(2) Az eltérés iránti kérelmet az érintett rendszer-üzemeltetőhöz kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a következőket:

a) a felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy leendő tulajdonosának, az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjének vagy leendő üzemeltetőjének és kapcsolattartójának azonosító adatai;

b) annak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek, elosztórendszernek, vagy felhasználói egységnek a leírása, amelyre vonatkozóan az eltérés engedélyezését kérik;

c) hivatkozás a rendelet azon rendelkezéseire, amelyektől való eltérésre a kérelem irányul, valamint a kért eltérés részletes leírása;

d) részletes indoklás a megfelelő alátámasztó dokumentumokkal és a 49. cikk követelményei szerinti költség-haszon elemzés;

e) annak igazolása, hogy az eltérésnek nem lenne kedvezőtlen hatása a határokon keresztül történő kereskedelemre.

(3) Az eltérés iránti kérelem beérkezésétől számított két héten belül az érintett rendszer-üzemeltető visszaigazolja a felhasználói létesítmény tulajdonosának vagy leendő tulajdonosának, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjének vagy leendő üzemeltetőjének, hogy a kérelem teljes-e. Ha az érintett rendszer-üzemeltető úgy találja, hogy a kérelem nem teljes, a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője a kiegészítő információkra vonatkozó kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles megküldeni a kiegészítő információkat. Amennyiben a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője nem küldi meg a kért információkat a határidőn belül, az eltérés iránti kérelem visszavontnak tekintendő.

(4) Az érintett rendszer-üzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel és az esetlegesen érintett szomszédos elosztórendszer-üzemeltetővel együtt elvégzi az eltérés engedélyezésére vonatkozó kérelem és a megküldött költség-haszon elemzés értékelését, figyelembe véve a szabályozó hatóság által az 51. cikk szerint meghatározott kritériumokat.

(5) Az eltérés iránti kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül az érintett rendszer-üzemeltető továbbítja a kérelmet a szabályozó hatóság felé, és benyújtja a (4) bekezdésnek megfelelően elkészített értékelés(eke)t. Ez az időszak meghosszabbítható egy hónappal, amennyiben az érintett rendszer-üzemeltető további információkat kér a felhasználói létesítmény tulajdonosától vagy leendő tulajdonosától, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjétől vagy leendő üzemeltetőjétől, illetve két hónappal, amennyiben az érintett rendszer-üzemeltető arra kéri az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt, hogy értékelést nyújtson be az eltérés iránti kérelemről.

(6) A szabályozó hatóság a kérelem hozzá való beérkezésének napjától számított hat hónapon belül döntést hoz az eltérés iránti kérelemről. Ez az időtartam a lejárata előtt három hónappal meghosszabbítható, ha a szabályozó hatóság további információkat kér a felhasználói létesítmény tulajdonosától vagy leendő tulajdonosától, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjétől vagy leendő üzemeltetőjétől, vagy bármely más érintett féltől. A kiegészítő időszak az összes információ beérkezésének napján kezdődik.

(7) A felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője köteles a szabályozó hatóság által kért kiegészítő információkat az erre irányuló kéréstől számított két hónapon belül megküldeni. Amennyiben a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője nem küldi meg a kért információkat a határidőn belül, az eltérés iránti kérelem visszavontnak tekintendő, kivéve, ha annak lejárata előtt:

a) a szabályozó hatóság úgy dönt, hogy hosszabbítást engedélyez; vagy

b) a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, vagy az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője indokolással ellátott beadványban tájékoztatja a szabályozó hatóságot arról, hogy az eltérés iránti kérelem teljes.

(8) A szabályozó hatóság indoklással ellátott döntést hoz az eltérés iránti kérelemről. Amennyiben a szabályozó hatóság engedélyezi az eltérést, meghatározza annak időtartamát.

(9) A szabályozó hatóság értesíti döntéséről az érintett felhasználói létesítmény tulajdonosát vagy leendő tulajdonosát, az elosztórendszer, illetve zárt elosztórendszer üzemeltetőjét vagy leendő üzemeltetőjét, az érintett rendszer-üzemeltetőt és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt.

(10) A szabályozó hatóság visszavonhatja az eltérés engedélyezéséről szóló döntést, ha az a körülmények és az azt megalapozó indokok megváltozása miatt okafogyottá vált, illetve ha a Bizottság vagy az Ügynökég erre indokolással ellátott ajánlást tesz az 55. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

(11) Felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli, 1 000 V vagy az alatti feszültségszinten csatlakoztatott felhasználói egységek esetében harmadik fél is nyújthat be az e cikk szerinti eltérés iránti kérelmet a felhasználói létesítmény tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa nevében, vagy a zárt elosztórendszer üzemeltetője vagy leendő üzemeltetője nevében. Egy ilyen kérelem vonatkozhat egyedi felhasználói egységre vagy egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belül több felhasználói egységre. Az utóbbi esetben, feltéve, hogy a kumulált maximális teljesítőképességet megadták, a harmadik fél a (2) bekezdés a) pontjában kért adatokat a saját adataival helyettesítheti.

53. cikk

Az érintett rendszer-üzemeltető vagy érintett átvitelirendszer-üzemeltető eltérés iránti kérelme

(1) Az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők eltérés engedélyezését kérhetik a hálózatukra kapcsolt vagy kapcsolandó átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésekre, elosztórendszerekre vagy egy felhasználói létesítményen vagy zárt elosztórendszeren belüli felhasználói egységekre vonatkozóan.

(2) Az érintett rendszer-üzemeltetők vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők eltérés iránti kérelmét a szabályozó hatósághoz kell benyújtani. Minden eltérés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) az érintett rendszer-üzemeltető vagy az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és kapcsolattartójának azonosító adatai;

b) annak az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek, elosztórendszernek vagy felhasználói egységnek a leírása, amelyre vonatkozóan az eltérés engedélyezését kérik, illetve az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek vagy felhasználói egységek teljes beépített teljesítménye és száma;

c) a rendelet azon követelménye(i), amely(ek)től való eltérésre a kérelem irányul, a kért eltérés részletes leírásával;

d) részletes indoklás az összes szükséges alátámasztó dokumentummal;

e) annak igazolása, hogy az eltérésnek nem lenne kedvezőtlen hatása a határokon keresztül történő kereskedelemre;

f) a 49. cikk követelményei szerinti költség-haszon elemzés. Adott esetben a költség-haszon elemzést az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel és az esetleges szomszédos elosztórendszer-üzemeltetővel egyeztetve kell elvégezni.

(3) Ha az eltérés iránti kérelmet érintett elosztórendszer-üzemeltető nyújtja be, a szabályozó hatóság a kérelem beérkezésétől számított két héten belül felkéri az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt, hogy végezze el az eltérés iránti kérelem értékelését a szabályozó hatóság által az 51. cikk szerint megadott kritériumok szerint.

(4) Az értékelés elvégzésére vonatkozó kérelem beérkezésének napjától számított két héten belül az érintett átvitelirendszer-üzemeltető visszaigazolja az érintett elosztórendszer-üzemeltető felé, hogy az eltérés iránti kérelem teljes-e. Ha az érintett átvitelirendszer-üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a kérelem nem teljes, az érintett elosztórendszer-üzemeltető köteles a kiegészítő információkra vonatkozó kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül megküldeni a szükséges kiegészítő információkat.

(5) Az eltérés iránti kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül az érintett átvitelirendszer-üzemeltető köteles a szabályozó hatóság részére megküldeni az értékelését, beleértve az esetlegesen kapcsolódó dokumentumokat. A hat hónapos határidő egy hónappal meghosszabbítható, amennyiben az érintett átvitelirendszer-üzemeltető további információkat kér az érintett elosztórendszer-üzemeltetőtől.

(6) A szabályozó hatóság a kérelem hozzá való beérkezésének napjától számított hat hónapon belül döntést hoz az eltérés iránti kérelemről. Amennyiben az eltérés iránti kérelmet az érintett elosztórendszer-üzemeltető nyújtja be, a hat hónapos határidő az érintett átvitelirendszer-üzemeltető (5) bekezdés szerinti értékelése beérkezésének napját követő napon kezdődik.

(7) A (6) bekezdésben említett hat hónapos határidő a lejárata előtt további három hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szabályozó hatóság további információkat kér az eltérést kérelmező érintett rendszer-üzemeltetőtől vagy bármely más érdekelt féltől. Ez a kiegészítő időszak az összes információ beérkezésének napját követő napon kezdődik.

Az érintett rendszer-üzemeltető a szabályozó hatóság által kért kiegészítő információkat a kérés napjától számított két hónapon belül megküldi. Ha az érintett rendszer-üzemeltető nem adja meg a kért kiegészítő információkat e határidőn belül, az eltérés iránti kérelem visszavontnak tekintendő, kivéve, ha a határidő lejárata előtt:

a) a szabályozó hatóság úgy dönt, hogy hosszabbítást engedélyez; vagy

b) az érintett rendszer-üzemeltető indokolással ellátott beadványban tájékoztatja a szabályozó hatóságot arról, hogy az eltérés iránti kérelem teljes.

(8) A szabályozó hatóság indoklással ellátott döntést hoz az eltérés iránti kérelemről. Amennyiben a szabályozó hatóság engedélyezi az eltérést, meghatározza annak időtartamát.

(9) A szabályozó hatóság értesíti döntéséről az eltérést kérő érintett rendszer-üzemeltetőt, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőt és az Ügynökséget.

(10) A szabályozó hatóságok további követelményeket írhatnak elő az érintett rendszer-üzemeltetők által készített eltérési kérelemre vonatkozóan. Ilyen esetben a szabályozó hatóságok figyelembe veszik az átviteli rendszer és az elosztórendszer közötti nemzeti szintű lehatárolását, és egyeztetnek a rendszer-üzemeltetőkkel, a felhasználói létesítmények tulajdonosaival és az érintett felekkel, köztük a gyártókkal.

(11) A szabályozó hatóság visszavonhatja az eltérés engedélyezéséről szóló döntést, ha az a körülmények megváltozása és az azt megalapozó indokok miatt okafogyottá vált, illetve ha a Bizottság vagy az Ügynökég erre indokolással ellátott ajánlást tesz az 55. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

54. cikk

Az e rendelet követelményeitől való eltérések nyilvántartása

(1) A szabályozó hatóságok nyilvántartást vezetnek az összes általuk engedélyezett vagy elutasított eltérésről, és hathavonta legalább egyszer naprakész és összevont nyilvántartást küldenek az Ügynökség részére, amelyről az ENTSO-E másolatot kap.

(2) A nyilvántartás különösen az alábbiakat tartalmazza:

a) az engedélyezett vagy elutasított eltéréssel érintett követelmény vagy követelmények;

b) az eltérés tartalma;

c) az eltérés engedélyezésének vagy elutasításának indokai;

d) az eltérés engedélyezésének következményei.

55. cikk

Az eltérések nyomon követése

(1) Az Ügynökség a szabályozó hatóságokkal vagy a tagállam érintett hatóságaival együttműködve nyomon követi az eltérés engedélyezésének eljárását. A szabályozó hatóságok vagy a tagállam érintett hatóságai az Ügynökség rendelkezésére bocsátják az e célból szükséges valamennyi információt.

(2) Az Ügynökség indokolással ellátott ajánlást küldhet a szabályozó hatóságnak eltérés visszavonására indokoltság hiánya miatt. A Bizottság indokolással ellátott ajánlást küldhet a szabályozó hatóságnak vagy a tagállam érintett hatóságának eltérés visszavonására indokoltság hiánya miatt.

(3) A Bizottság kérheti az Ügynökséget, hogy tegyen jelentést az (1) és (2) bekezdés alkalmazásáról, és indokolja az eltérések visszavonásának kérését vagy ennek elmaradását.

VI. CÍM

NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ IRÁNYMUTATÁS ÉS A VÉGREHAJTÁS NYOMON KÖVETÉSE

56. cikk

Nem kötelező érvényű iránymutatás a végrehajtáshoz

(1) Legkésőbb hat hónappal a rendelet hatálybalépése után az ENTSO-E nem kötelező érvényű írásos iránymutatást készít, majd azt követően kétévente ilyen iránymutatást bocsát a tagjai és más rendszer-üzemeltetők rendelkezésére a rendelet nemzeti döntéseket igénylő elemeit illetően. Az ENTSO-E honlapján közzé teszi ezt az iránymutatást.

(2) Az ENTSO-E kikéri az érdekelt felek véleményét a nem kötelező érvényű iránymutatás kidolgozásakor.

(3) A nem kötelező érvényű iránymutatás értelmezi azokat a műszaki kérdéseket, feltételeket és összefüggéseket, amelyeket figyelembe kell venni a rendelet követelményeinek nemzeti szintű betartásában.

57. cikk

Nyomon követés

(1) Az ENTSO-E nyomon követi a rendelet végrehajtását a 714/2009/EK rendelet 8. cikke (8) bekezdésének megfelelően. A nyomon követés különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a rendelet nemzeti végrehajtásában felmerülő eltérések azonosítása;

b) annak felmérése, hogy a rendelet alapján az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítményekre, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésekre, elosztórendszerekre és felhasználói egységekre vonatkozó követelményekben meghatározott értékek és tartományok továbbra is érvényesek-e.

(2) Az ENTSO-E-vel együttműködésben az Ügynökség e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül listát készít azokról az információkról, amelyekről az ENTSO-E a 714/2009/EK rendelet 8. cikkének (9) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése szerint köteles az Ügynökséget tájékoztatni. A releváns információk listáját szükség esetén frissíteni kell. Az ENTSO-E átfogó, egységesített formátumú, digitális adatarchívumot tart fenn az Ügynökség által kért információkról.

(3) Az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek megküldeni az ENTSO-E részére az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok elvégzéséhez szükséges információkat.

A szabályozó hatóság kérése alapján az elosztórendszer-üzemeltető az átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátja a (2) bekezdés szerinti információkat, kivéve, ha ezeket az információkat a szabályozó hatóságok, az Ügynökség vagy az ENTSO-E a végrehajtás nyomon követésével kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan már megkapták, elkerülendő az információk megkettőzését.

(4) Ha az ENTSO-E vagy az Ügynökség megállapítanak olyan, e rendelet hatály alá tartozó területeket, amelyeken a piaci fejlemények vagy az e rendelet alkalmazása során gyűjtött tapasztalatok alapján a piaci integráció előmozdítása érdekében szükség volna az e rendelet szerinti követelmények további harmonizációjára, akkor a 714/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében módosítási javaslattervezetet kell előterjeszteniük e rendelet tekintetében.

VII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. cikk

Szerződések és általános szerződési feltételek módosítása

(1) A szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy az átviteli hálózatba kapcsolt új felhasználói létesítmények, az átviteli hálózathoz csatlakozó új elosztóberendezések, az új elosztórendszerek és az új felhasználói egységek hálózati csatlakozására vonatkozó szerződések, valamint az általános szerződési feltételek valamennyi vonatkozó rendelkezése összhangban legyen e rendelet követelményeivel.

(2) A 4. cikk (1) bekezdése szerint e rendelet valamennyi követelményének vagy bizonyos követelményeinek hatálya alá tartozó átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő felhasználói létesítmény, átviteli hálózathoz csatlakozó meglévő elosztóberendezés, meglévő elosztórendszer és meglévő felhasználói egység hálózati csatlakozásáról szóló szerződések, valamint az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseit módosítani kell a rendelet követelményeinek teljesítése érdekében. A vonatkozó rendelkezéseket a szabályozó hatóság vagy a tagállam döntését követő három éven belül módosítani kell a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(3) A szabályozó hatóságok gondoskodnak arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó rendszer-üzemeltetők és az új vagy meglévő felhasználói létesítmények tulajdonosai, vagy az új vagy meglévő elosztórendszerek üzemeltetői között megkötött, a felhasználói létesítmények vagy zárt elosztórendszerek által az érintett rendszer-üzemeltetők és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők számára keresletoldali válaszintézkedések nyújtására használt átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítmények, átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezések, elosztórendszerek és felhasználói egységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó megállapodások és különösen a nemzeti üzemi és kereskedelmi szabályzatok tükrözzék a rendeletben meghatározott követelményeket.

59. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 4. cikk (2) bekezdése b) pontjának, valamint a 6., 51., 56. és az 57. cikknek sérelme nélkül, e rendelet követelményeit a kihirdetése után három évvel kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 211., 2009.8.14., 15. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve az adott tagállamnak a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

(5) A Bizottság 2015. július 24-i (EU) 2015/1222 rendelete a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 197., 2015.7.25., 24. o.)

(6) A Bizottság 2016. április 14-i (EU) 2016/631 rendelete termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 112., 2016.4.27., 1. o.).

(7) A Bizottság 2013. június 14-i 543/2013/EU rendelete a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 163., 2013.6.15., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A 12. cikk (1) bekezdése szerinti frekvenciatartományok és időtartamok

SzinkronterületFrekvenciatartományÜzemi időtartam
Kontinentális Európa47,5 Hz – 48,5HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 30 perc
48,5 Hz – 49,0 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább a 47,5 Hz – 48,5 Hz értékre vonatkozó időtartam
49,0 Hz – 51,0 HzKorlátlan
51,0 Hz – 51,5 Hz30 perc
Nordic47,5 Hz – 48,5Hz30 perc
48,5 Hz – 49,0 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 30 perc
49,0 Hz – 51,0 HzKorlátlan
51,0 Hz – 51,5 Hz30 perc
Nagy-Britannia47,0 Hz – 47,5 Hz20 másodperc
47,5 Hz – 48,5Hz90 perc
48,5 Hz – 49,0 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 90 perc
49,0 Hz – 51,0 HzKorlátlan
51,0 Hz – 51,5 Hz90 perc
51,5 Hz – 52,0 Hz15 perc
Írország és Észak-Írország47,5 Hz – 48,5Hz90 perc
48,5 Hz – 49,0 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 90 perc
49,0 Hz – 51,0 HzKorlátlan
51,0 Hz – 51,5 Hz90 perc
Baltic47,5 Hz – 48,5HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 30 perc
48,5 Hz – 49,0 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább a 47,5 Hz – 48,5 Hz értékre vonatkozó időtartam
49,0 Hz – 51,0 HzKorlátlan
51,0 Hz – 51,5 HzAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 30 perc

A táblázat azokat a minimális időtartamokat mutatja, amelyekben az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek vagy az elosztórendszernek képesnek kell lennie arra, hogy különböző, a névleges értéktől eltérő frekvenciákon működjön anélkül, hogy lekapcsolódna a hálózatról.

II. MELLÉKLET

A 13. cikk (1) bekezdése szerinti feszültségtartományok és időtartamok

SzinkronterületFeszültségtartományÜzemi időtartam
Kontinentális Európa0,90 pu – 1,118 puKorlátlan
1,118 pu – 1,15 puAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 20 perc és legfeljebb 60 perc
Nordic0,90 pu – 1,05 puKorlátlan
1,05 pu – 1,10 pu60 perc
Nagy-Britannia0,90 pu – 1,10 puKorlátlan
Írország és Észak-Írország0,90 pu – 1,118 puKorlátlan
Baltic0,90 pu – 1,118 puKorlátlan
1,118 pu – 1,15 pu20 perc

A táblázat azokat a minimális időtartamokat mutatja, amelyekben az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a hálózatról való lekapcsolódás nélkül működjön a csatlakozási pontnál mért 1 pu referenciaértéktől eltérő feszültségértékeken, ahol a pu értékek feszültségalapja legalább 110 kV, de nem éri el a 300 kV-ot.

SzinkronterületFeszültségtartományÜzemi időtartam
Kontinentális Európa0,90 pu – 1,05 puKorlátlan
1,05 pu – 1,10 puAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legalább 20 perc és legfeljebb 60 perc
Nordic0,90 pu – 1,05 puKorlátlan
1,05 pu – 1,10 puAz egyes átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg, de legfeljebb 60 perc
Nagy-Britannia0,90 pu – 1,05 puKorlátlan
1,05 pu – 1,10 pu15 perc
Írország és Észak-Írország0,90 pu – 1,05 puKorlátlan
Baltic0,90 pu – 1,097 puKorlátlan
1,097 pu – 1,15 pu20 perc

A táblázat azokat a minimális időtartamokat mutatja, amelyekben az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználói létesítménynek, az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztóberendezésnek vagy az átviteli hálózathoz csatlakozó elosztórendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a hálózatról való lekapcsolódás nélkül működjön a csatlakozási pontnál mért 1 pu referenciaértéktől eltérő feszültségértékeken, ahol a pu értékek feszültségalapja a 300 kV-tól 400 kV-ig terjedő (és azokat is magában foglaló) tartományban mozog.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1388 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1388&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék