32003L0005[1]

A Bizottság 2003/5/EK irányelve (2003. január 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a deltametrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2003/5/EK irányelve

(2003. január 10.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a deltametrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/81/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] megállapítja azt a jegyzéket, amelyben a növényvédő szereknek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételük céljából értékelendő hatóanyagai találhatók. Ezt a jegyzéket, amely magában foglalja a deltametrint, a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a 3600/92/EGK rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] tartalmazza.

(2) A deltametrin esetében a kérelmezők által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. A 933/94/EK rendelet értelmében Svédországot jelölték ki referens tagállamnak. Svédország a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban 1998. október 6-án benyújtotta a vonatkozó értékelő jelentéseket és ajánlásokat a Bizottságnak.

(3) Ezt az értékelő jelentést a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2002. október 18-án a Bizottságnak a deltametrinről készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(4) A felülvizsgálat nem tárt fel olyan megválaszolatlan kérdéseket vagy problémákat, amelyek a növényügyi tudományos bizottság véleményének kikérését szükségessé tették volna.

(5) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a deltametrint tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és az 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Ezért a deltametrint érdemes felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban, valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(6) A 91/414/EGK irányelvben megállapított egységes alapelvek számos szakaszának a tagállamok általi helyes végrehajtásához szükség van a Bizottság felülvizsgálati jelentésére. Ezért célszerű előírni, hogy a tagállamok a végleges felülvizsgálati jelentést - a bizalmas információk kivételével - bármely érdekelt fél számára betekintés céljára hozzáférhető módon tárolják, illetve hozzáférhetővé tegyék.

(7) Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetősége legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(8) A felvételt követően megfelelő időtartamot kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy végrehajtsák a 91/414/EGK irányelvnek a deltametrint tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseit, és különösen arra, hogy a jelenleg kiadott engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a deltametrint illetően meghatározott feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. A minden egyes növényvédő szert tartalmazó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időtartamot kell előírni.

(9) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A deltametrinről készített felülvizsgálati jelentést, a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információ kivételével, a tagállamoknak betekintés céljára hozzáférhető módon kell tárolniuk, illetve külön kérésre hozzáférhetővé kell tenniük az érdekelt felek számára.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2004. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2004. május 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

(1) A tagállamok minden egyes deltametrint tartalmazó növényvédő szer engedélyét felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a deltametrinre vonatkozóan meghatározott feltételek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, legkésőbb 2004. április 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

(2) Valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely deltrametrint tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2003. december 31-ig felsorolt hatóanyagok részeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek. Szükség esetén legkésőbb 2007. október 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

5. cikk

Ez az irányelv 2003. november 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 10-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 276., 2002.10.12., 28. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

"Sor-szám | Közismert elnevezés, azonosítószám | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

40. | Deltametrin CAS-szám 52918-63-5 CIPAC-szám 333 | (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibróm-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán karboxilát | 980 g/kg | 2003. november 1. | 2013. október 31. | Csak rovarölőszerként való használatra engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2002. október 18-án véglegesített, deltametrin hatóanyagról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a hatóanyagot kezelő személy védelmére, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei magukban foglalják a megfelelő védekezési intézkedéseket,meg kell figyelniük a hatóanyagnak az étkezés útján való fokozott bevitele során a fogyasztókra gyakorolt hatását, tekintettel a legmagasabb maradékanyagszint jövőbeni felülvizsgálatára,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetek, a méhek és a nem célszervezet ízeltlábúak védelmére, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, adott esetben, kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0005&locale=hu

Tartalomjegyzék