Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31997L0054[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 97/54/EK irányelve (1997. szeptember 23.) a 74/150/EGK, 74/151/EGK, 74/152/EGK, 74/346/EGK, 74/347/EGK, 75/321/EGK, 75/322/EGK, 76/432/EGK, 76/763/EGK, 77/311/EGK, 77/537/EGK, 78/764/EGK, 78/933/EGK, 79/532/EGK, 79/533/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK, 86/415/EGK és 89/173/EGK tanácsi irányelvnek a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessége tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 97/54/EK irányelve

(1997. szeptember 23.)

a 74/150/EGK, 74/151/EGK, 74/152/EGK, 74/346/EGK, 74/347/EGK, 75/321/EGK, 75/322/EGK, 76/432/EGK, 76/763/EGK, 77/311/EGK, 77/537/EGK, 78/764/EGK, 78/933/EGK, 79/532/EGK, 79/533/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK, 86/415/EGK és 89/173/EGK tanácsi irányelvnek a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessége tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv [4] hatálya jelenleg azon traktorokra korlátozódik, amelyeknek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 30 km/h között van;

mivel napjainkban a 30 km/h legnagyobb tervezési sebességet számos traktor túllépi; mivel ezért szükség van a 74/150/EGK irányelv és az e járművekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást szabályozó egyedi irányelvek módosítására, az eljárás mind kevesebb járműre történő alkalmazásának elkerülése érdekében;

mivel a 74/151/EGK [5], 74/152/EGK [6], 74/346/EGK [7], 74/347/EGK [8], 75/321/EGK [9], 75/322/EGK [10], 76/432/EGK [11], 76/763/EGK [12], 77/311/EGK [13], 77/537/EGK [14], 78/764/EGK [15], 78/933/EGK [16], 79/532/EGK [17], 79/533/EGK [18], 80/720/EGK [19], 86/297/EGK [20], 86/415/EGK [21] és 89/173/EGK [22] külön irányelv hatálya a legnagyobb tervezési sebesség alapján került meghatározásra; mivel a felsorolt irányelveket a 74/150/EGK irányelv 12. cikkében megállapított eljárás keretében módosítani szükséges, a mind kevesebb járműre történő alkalmazásuk elkerülése érdekében;

mivel ajánlatos a tervezési sebességet 30 km/h-ról 40 km/h-ra növelni;

mivel a 74/150/EGK irányelv és bizonyos további egyedi irányelvek hatályának meghatározásánál alkalmazott legnagyobb tervezési sebesség növelése megköveteli a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. április 6-i 76/432/EGK tanácsi irányelv [23] módosítását; mivel az említett módosítás, amely önálló jogszabályként készült el, nem léphet hatályba ezen irányelvet követően;

mivel szükséges az összes biztonsági szempont - például a biztonsági övek beszerelése - helyesbítése és összehangolása;

mivel a traktorok által okozott környezetszennyezést közösségi jogszabályokkal kell szabályozni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A "30 km/h" kifejezés helyébe a "40 km/h" kifejezés lép:

- a 74/150/EGK, 74/151/EGK, 74/152/EGK, 74/346/EGK, 74/347/EGK, 75/321/EGK, 75/322/EGK, 76/432/EGK, 76/763/EGK, 77/311/EGK, 77/537/EGK, 78/933/EGK, 79/532/EGK, 79/533/EGK, 80/720/EGK, 86/297/EGK, 86/415/EGK és 89/173/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében,

- a 78/764/EGK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében, valamint

- a 74/152/EGK irányelv mellékletének 1.5. pontjában.

2. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. szeptember 23-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. E rendelkezéseket 1998. szeptember 23-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. szeptember 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 186., 1996.6.26., 11. o.

[2] HL C 56., 1997.2.24., 74. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. december 10-i véleménye (HL C 20., 1997.1.20., 25. o.), a Tanács 1997. március 13-i közös álláspontja (HL C 157., 1997.5.24., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. július 16-i határozata (HL C 286., 1997.9.22.). A Tanács 1997. július 29-i határozata.

[4] HL L 84., 1974.3.28., 10. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 84., 1974.3.28., 25. o.

[6] HL L 84., 1974.3.28., 33. o.

[7] HL L 191., 1974.7.15., 1. o.

[8] HL L 191., 1974.7.15., 5. o.

[9] HL L 147., 1975.6.9., 24. o.

[10] HL L 147., 1975.6.9., 28. o.

[11] HL L 122., 1976.5.8., 1. o.

[12] HL L 262., 1976.9.27., 135. o.

[13] HL L 105., 1977.4.28., 1. o.

[14] HL L 220., 1977.8.29., 38. o.

[15] HL L 255., 1978.9.18., 1. o.

[16] HL L 325., 1978.11.20., 16. o.

[17] HL L 145., 1979.6.13., 16. o.

[18] HL L 145., 1979.6.13., 20. o.

[19] HL L 194., 1980.7.28., 1. o.

[20] HL L 186., 1986.7.8., 19. o.

[21] HL L 240., 1986.8.26., 1. o.

[22] HL L 67., 1989.3.10., 1. o.

[23] HL L 122., 1976.5.8., 1. o. A legutóbb a 96/63/EK irányelvvel (HL L 253., 1996.5.10., 13. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0054 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0054&locale=hu