32014L0098[1]

A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve ( 2014. október 15. ) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 2014/98/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. október 15.)

a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő végrehajtásáról

1. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1.

"anyanövény" : szaporításra szánt azonosított növény;

2.

"prebázisanyanövény-jelölt" : a szállító által prebázis anyanövényként elfogadtatni kívánt anyanövény;

3.

"prebázis anyanövény" : prebázis szaporítóanyag előállítására szánt anyanövény;

4.

"bázis anyanövény" : bázis szaporítóanyag előállítására szánt anyanövény;

5.

"certifikált (tanúsított) anyanövény" : certifikált (tanúsított) szaporítóanyag előállítására szánt anyanövény;

6.

"károsító" : a növényekre vagy növényi termékekre ártalmas, az I., a II., illetve a III. mellékletben felsorolt növény-, állat- vagy kórokozófaj, -törzs vagy biotípus;

7.

"vizuális vizsgálat" : növények vagy növényrészek szabad szemmel, nagyítólencsével, sztereoszkóppal vagy mikroszkóppal végzett vizsgálata;

8.

"tesztelés" : a vizuális vizsgálattól eltérő vizsgálat;

9.

"gyümölcshozó növény" : anyanövényből szaporított növény, amelyen gyümölcsöt nevelnek, annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen az adott anyanövény fajtaazonossága;

10.

"kategória" : prebázis, bázis, certifikált (tanúsított) vagy C.A.C. szaporítóanyag;

11.

"felszaporítás" : anyanövények vegetatív úton történő előállítása az ugyanazon kategóriába tartozó anyanövények kívánt számának elérése érdekében;

12.

"az anyanövény megújítása" : az anyanövénynek a belőle vegetatív úton előállított növénnyel való lecserélése;

13.

"mikroszaporítás" : a növényi szaporítóanyag felszaporítása nagy számú egyed előállítása céljából, a növényről vett differenciált vegetatív hajtás- vagy gyökérmerisztéma in vitro tenyészetének alkalmazásával;

14.

"hibáktól gyakorlatilag mentes" : a szaporító-, illetve ültetési anyagok minőségét és hasznosíthatóságát valószínűleg kedvezőtlenül befolyásoló hibák mértéke nem haladja meg a helyes termesztési és kezelési gyakorlatok eredményeként várható szintet, és összhangban van a helyes termesztési és kezelési gyakorlatokkal;

15.

"károsítóktól gyakorlatilag mentes" : a károsítóknak a szaporító- vagy ültetési anyagon való jelenléte megfelelően alacsony mértékű a szaporítóanyag elfogadható minőségének és hasznosíthatóságának biztosításához;

16.

"laboratórium" : bármely, szaporító- és ültetési anyagok tesztelésére használt létesítmény;

17.

"krioprezerváció" : a növényi szaporítóanyag ultraalacsony hőmérsékletre hűtve történő fenntartása, amelynek célja a szaporítóanyag életképességének megőrzése.

2. cikk

Általános rendelkezések

2. FEJEZET

A SZAPORÍTÓ- ÉS - ADOTT ESETBEN - AZ ÜLTETÉSI ANYAGOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

A prebázis szaporítóanyagokra vonatkozó követelmények

3. cikk

A prebázis szaporítóanyagok tanúsítására vonatkozó követelmények

Azokat a szaporítóanyagokat, amelyek nem anyanövények és nem fajtához nem tartozó alanyok, kérésre hivatalosan prebázis szaporítóanyagként kell tanúsítani, amennyiben megállapítást nyert, hogy megfelelnek a következő követelményeknek:

a) a szaporítóanyagot közvetlenül valamely anyanövényből szaporították a 13., illetve a 14. cikknek megfelelően;

b) a szaporítóanyag megfelel a fajtája leírásának, és a fajtaleírásnak való megfelelése a 7. cikk szerint ellenőrzésre kerül;

c) a szaporítóanyag fenntartása a 8. cikkben foglaltak szerint történik;

d) a szaporítóanyag megfelel a 10. cikkben az egészségi állapotra vonatkozóan meghatározott követelményeknek;

e) azokban az esetekben, amikor a Bizottság a 8. cikk (4) bekezdése alapján biztosított eltérés révén lehetővé teszi prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok szabadföldön, nem rovarmentes környezetben történő termesztését, a talaj megfelel a 11. cikkben foglaltaknak;

f) a szaporítóanyag megfelel a 12. cikkben a hibák tekintetében meghatározott követelményeknek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett anyanövény vagy szaporítóanyag eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az anyanövény, illetve a szaporítóanyag ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

4. cikk

A meghatározott fajtához nem tartozó alanyok prebázis szaporítóanyagként történő tanúsítására vonatkozó követelmények

A meghatározott fajtához nem tartozó alanyt kérésre hivatalosan prebázis szaporítóanyagként kell tanúsítani, amennyiben megállapítást nyert, hogy megfelel a következő követelményeknek:

a) az alanyt közvetlenül valamely anyanövényből, vegetatív vagy ivaros szaporítással állították elő; ivaros szaporítás esetén a beporzó fák szaporítása közvetlenül valamely anyanövényből, vegetatív szaporítás útján történt;

b) az alany megfelel a faja leírásának;

c) az alany fenntartása a 8. cikkben foglaltak szerint történik;

d) az alany megfelel a 10. cikkben az egészségi állapotra vonatkozóan meghatározott követelményeknek;

e) azokban az esetekben, amikor a Bizottság a 8. cikk (4) bekezdése alapján biztosított eltérés révén lehetővé teszi prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok szabadföldön, nem rovarmentes környezetben történő termesztését, a talaj megfelel a 11. cikkben foglaltaknak;

f) az alany megfelel a 12. cikkben a hibák tekintetében meghatározott követelményeknek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett alany eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az alany ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

5. cikk

A prebázis anyanövény elfogadására vonatkozó követelmények

Az elfogadásra a 30. cikkben előírt hivatalos vizsgálat, tesztelési eredmények, feljegyzések és eljárások alapján kerül sor.

Az illetékes hivatalos szerv az adott növényfajtára jellemző tulajdonságok kifejeződésének megfigyelése révén meggyőződik arról, hogy a prebázis anyanövény megfelel a fajtaleírásnak. Az említett megfigyelés a következő elemek valamelyikén alapul:

a) a nemzeti nyilvántartások valamelyikébe bejegyzett, illetve a növényfajta-oltalom által jogilag védett fajták hivatalos leírása;

b) a tagállamok valamelyikében történő nyilvántartásba vétel iránt a 2014/97/EU bizottsági végrehajtási irányelv ( 1 ) 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem tárgyát képező fajták esetében a szóban forgó kérelemhez mellékelt leírás;

c) a növényfajta-oltalom nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyát képező fajták esetében a szóban forgó kérelemhez mellékelt leírás;

d) a hivatalosan elismert leírás, amennyiben az annak tárgyát képező fajta be van jegyezve valamely nemzeti fajtajegyzékbe.

A gyümölcshozó növények vizuális vizsgálatát az év e célra legalkalmasabb időszakaiban, az érintett nemzetségekhez vagy fajokhoz tartozó növényeknek megfelelő éghajlati és termesztési feltételek figyelembevételével kell elvégezni.

6. cikk

A meghatározott fajtához nem tartozó alany elfogadására vonatkozó követelmények

Az illetékes hivatalos szerv abban az esetben fogad el valamely, meghatározott fajtához nem tartozó alanyt prebázis anyanövényként, ha az alany megfelel azon faj leírásának, amelyhez tartozik, valamint a 8-12. cikkben foglaltaknak.

Az elfogadásra hivatalos vizsgálat, valamint a szállító tesztelési eredményei, feljegyzései és eljárásai alapján kerül sor a 30. cikkben foglaltaknak megfelelően.

7. cikk

A fajtaleírásnak való megfelelés ellenőrzése

Az illetékes hivatalos szerv és (adott esetben) a szállító - az érintett fajtától és az alkalmazott szaporítási módszertől függően - az 5. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban rendszeresen ellenőrzi a prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok fajtaleírásnak való megfelelését.

A prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok rendszeres ellenőrzésén túlmenően az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító minden egyes megújítás után ellenőrzi az annak eredményeként előállított prebázis anyanövényeket.

8. cikk

A prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok fenntartására vonatkozó követelmények

A prebázisanyanövény-jelölteket rovarmentes környezetben, az első albekezdésben említett létesítményekben tárolt prebázis anyanövényektől fizikailag elkülönítve kell tartani mindaddig, amíg a 9. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelésre vonatkozó összes tesztet el nem végezték.

9. cikk

A prebázisanyanövény-jelöltek és a megújítás útján előállított prebázis anyanövények egészségi állapotára vonatkozó követelmények

Az érintett prebázisanyanövény-jelöltről a létesítményekben és a földterületeken elvégzett vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy mentes az érintett nemzetség vagy faj tekintetében az I. mellékletben felsorolt károsítóktól.

Az említett vizuális vizsgálatot az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

Amennyiben felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett prebázisanyanövény-jelöltből, és teszteket hajt végre rajta.

Az érintett prebázisanyanövény-jelöltről a létesítményekben és a földterületeken elvégzett vizuális vizsgálat, valamint mintavétel és tesztelés útján ki kell mutatni, hogy mentes az érintett nemzetség vagy faj tekintetében a II. mellékletben felsorolt károsítóktól.

Az említett vizuális vizsgálatot, mintavételt és tesztelést az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

A mintavételt és a tesztelést az év e célra legalkalmasabb időszakában, az éghajlati viszonyoknak és az adott növény termesztési feltételeinek, valamint a növény szempontjából releváns károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell elvégezni. Amennyiben felmerül az érintett károsítók jelenlétének gyanúja, az év bármely egyéb időpontjában is sor kerül mintavételre és tesztelésre.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

A prebázisanyanövény-jelöltek esetében a vírusok, a viroidok, a vírusszerű betegségek és a fitoplazmák kimutatására alkalmazandó tesztelési módszer az indikátornövényeken végzett biológiai vizsgálat. Más tesztelési módszerek is alkalmazhatók, amennyiben a tagállam szakértők által értékelt tudományos bizonyítékok alapján úgy ítéli meg, hogy az e módszerekkel kapott eredmények ugyanolyan megbízhatóak, mint az indikátornövényeken elvégzett biológiai vizsgálatok eredményei.

A megújítás útján előállított prebázis anyanövénynek mentesnek kell lennie az érintett nemzetség vagy faj tekintetében a II. mellékletben felsorolt vírusoktól és viroidoktól.

A szóban forgó prebázis anyanövényről a létesítményekben, a földterületeken és a tételekben elvégzett vizuális vizsgálat, valamint mintavétel és tesztelés útján ki kell mutatni, hogy mentes a szóban forgó vírusoktól és viroidoktól.

Az említett vizuális vizsgálatot, mintavételt és tesztelést az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

10. cikk

A prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a prebázis anyanövénynek vagy a prebázis szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett prebázis anyanövényből vagy prebázis szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) krioprezerváció során a prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok;

b) prebázis szaporítóanyag, amennyiben az anyagot olyan területeken állították elő, amelyekről ismert vagy megállapítást nyert, hogy mentesek a releváns károsítóktól a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. nemzetközi szabvány, 1995. A károsítómentes területek létrehozására vonatkozó követelmények. Róma, Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény, FAO 2017.).

11. cikk

A prebázis anyanövényekre és a prebázis szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények

A mintavételt az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

A mintavételt és a tesztelést az érintett prebázis anyanövények, illetve prebázis szaporítóanyagok elültetése előtt kell végrehajtani, és amennyiben felmerül az első albekezdésben említett károsítók jelenlétének gyanúja, a termesztés során meg kell ismételni.

A mintavételt és a tesztelést az éghajlati viszonyoknak és a III. mellékletben felsorolt károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell végrehajtani, azokban az esetekben, amikor a szóban forgó károsítók relevánsak az érintett prebázis anyanövények, illetve prebázis szaporítóanyagok szempontjából.

Nem hajtandó végre mintavétel és tesztelés, amennyiben az illetékes hivatalos szerv hivatalos vizsgálat útján megállapítja, hogy a talaj mentes minden, a III. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében felsorolt és a szóban forgó nemzetséget vagy fajt megtámadó vírust hordozó károsítótól.

12. cikk

A minőséget valószínűleg kedvezőtlenül befolyásoló hibákra vonatkozó követelmények

A prebázis anyanövényekről és a prebázis szaporítóanyagokról vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy hibáktól gyakorlatilag mentesek. Az említett vizuális vizsgálatot az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el. A sérülések, az elszíneződések, a hegszövetek és a kiszáradás hibáknak minősülnek, amennyiben kihatnak a minőségre és a szaporítóanyagként való hasznosíthatóságra.

13. cikk

A prebázis anyanövények felszaporítására, megújítására és szaporítására vonatkozó követelmények

Az e bekezdés első albekezdésében említett protokollokat a releváns nemzetségek és fajok szempontjából megfelelő hosszúságúnak ítélt időszak során előzetesen tesztelni kell a szóban forgó nemzetségek vagy fajok tekintetében. Az említett időszak akkor tekinthető megfelelő hosszúságúnak, ha a gyümölcstermelésnek vagy az alanyok vegetatív fejlődésének a megfigyelése alapján lehetővé teszi a növények fenotípusának a megerősítését a fajtaleírásnak való megfelelés tekintetében.

14. cikk

A prebázis anyanövények mikroszaporítással történő felszaporítására, megújítására és szaporítására vonatkozó követelmények

A tagállamok kizárólag olyan protokollokat használnak, amelyeket a releváns nemzetségek és fajok szempontjából előzetesen teszteltek egy olyan időszak során, amely elég hosszúnak tekinthető ahhoz, hogy a növények fenotípusa a gyümölcstermelésnek vagy az alanyok vegetatív fejlődésének a megfigyelése alapján megerősíthető legyen a fajtaleírásnak való megfelelés tekintetében.

2. SZAKASZ

A bázis szaporítóanyagokra vonatkozó követelmények

15. cikk

A bázis szaporítóanyagok tanúsítására vonatkozó követelmények

A bázis anyanövény megfelel a következő követelmények valamelyikének:

a) prebázis szaporítóanyagból termesztették; vagy

b) bázis anyanövényből állították elő felszaporítással, a 19. cikkben foglaltaknak megfelelően.

A szaporítóanyag megfelel a következő kiegészítő követelményeknek:

a) a 16. cikkben az egészségi állapotra vonatkozóan meghatározott követelmények;

b) a 17. cikkben a talajra vonatkozóan meghatározott követelmények;

c) a 18. cikkben a bázis anyanövények és a bázis szaporítóanyagok fenntartására vonatkozóan meghatározott követelmények; valamint

d) a 19. cikkben a szaporításra vonatkozóan meghatározott egyedi feltételek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett anyanövény vagy szaporítóanyag eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az anyanövény, illetve a szaporítóanyag ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett alany eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az alany ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

16. cikk

A bázis anyanövények és a bázis szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a bázis anyanövénynek vagy a bázis szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett bázis anyanövényből vagy bázis szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) krioprezerváció során a bázis anyanövények és a bázis szaporítóanyagok;

b) bázis szaporítóanyag, amennyiben az anyagot olyan területeken állították elő, amelyekről ismert vagy megállapítást nyert, hogy mentesek a releváns károsítóktól a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. nemzetközi szabvány, 1995. A károsítómentes területek létrehozására vonatkozó követelmények. Róma, Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény, FAO 2017.).

17. cikk

A bázis anyanövényekre és a bázis szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények

A mintavételt az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

A mintavételt és a tesztelést az érintett bázis anyanövények, illetve bázis szaporítóanyagok elültetése előtt kell végrehajtani, és amennyiben felmerül az első albekezdésben említett károsítók jelenlétének gyanúja, a termesztés során meg kell ismételni.

A mintavételt és a tesztelést az éghajlati viszonyoknak és a III. mellékletben felsorolt károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell végrehajtani, azokban az esetekben, amikor a szóban forgó károsítók relevánsak az érintett bázis anyanövények, illetve bázis szaporítóanyagok szempontjából.

Nem hajtandó végre mintavétel és tesztelés, amennyiben az illetékes hivatalos szerv hivatalos vizsgálat útján megállapítja, hogy a talaj mentes minden, a III. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében felsorolt és a szóban forgó nemzetséget vagy fajt megtámadó vírust hordozó károsítótól.

18. cikk

A bázis anyanövények és a bázis szaporítóanyagok fenntartására vonatkozó követelmények

19. cikk

A felszaporításra vonatkozó feltételek

3. SZAKASZ

A certifikált (tanúsított) szaporítóanyagokra vonatkozó követelmények

20. cikk

A certifikált (tanúsított) szaporítóanyagok tanúsítására vonatkozó követelmények

A certifikált (tanúsított) anyanövény megfelel a következő követelmények valamelyikének:

a) prebázis szaporítóanyagból termesztették;

b) bázis szaporítóanyagból termesztették.

A szaporító- és az ültetési anyagokat olyan certifikált (tanúsított) anyanövényből kell szaporítani, amely megfelel a talajra vonatkozóan a 22. cikkben meghatározott követelményeknek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett anyanövény vagy szaporítóanyag eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az anyanövény, illetve a szaporítóanyag ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

A szállító dönthet úgy, hogy az érintett alany eltávolítása helyett megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy az alany ismét megfeleljen a vonatkozó követelményeknek.

21. cikk

A certifikált (tanúsított) anyanövények és a certifikált (tanúsított) szaporítóanyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a certifikált (tanúsított) anyanövénynek vagy szaporítóanyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító mintát vesz az érintett certifikált (tanúsított) anyanövényből vagy szaporítóanyagból, és teszteket hajt végre rajta.

Az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító a mintákat az illetékes hivatalos szerv által hivatalosan elfogadott laboratóriumokhoz továbbítja.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) krioprezerváció során a tanúsított anyanövények és a tanúsított szaporítóanyagok;

b) certifikált (tanúsított) szaporítóanyag, amennyiben az anyagot olyan területeken állították elő, amelyekről ismert vagy megállapítást nyert, hogy mentesek a releváns károsítóktól a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. nemzetközi szabvány, 1995. A károsítómentes területek létrehozására vonatkozó követelmények. Róma, Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény, FAO 2017.).

22. cikk

A certifikált (tanúsított) anyanövényekre és szaporítóanyagokra vonatkozó, talajjal kapcsolatos követelmények

A mintavételt az illetékes hivatalos szerv és - adott esetben - a szállító végzi el.

A mintavételt és a tesztelést az érintett certifikált (tanúsított) anyanövények elültetése előtt kell végrehajtani, és amennyiben felmerül az első albekezdésben említett károsítók jelenlétének gyanúja, a termesztés során meg kell ismételni.

A mintavételt és a tesztelést az éghajlati viszonyoknak és a III. mellékletben felsorolt károsítók biológiai jellemzőinek a figyelembevételével kell végrehajtani, azokban az esetekben, amikor a szóban forgó károsítók relevánsak az érintett certifikált (tanúsított) anyanövények, illetve certifikált (tanúsított) szaporítóanyagok szempontjából.

Nem hajtandó végre mintavétel és tesztelés, amennyiben az illetékes hivatalos szerv hivatalos vizsgálat útján megállapítja, hogy a talaj mentes minden, a III. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében felsorolt és a szóban forgó nemzetséget vagy fajt megtámadó vírust hordozó károsítótól.

Eltérő rendelkezés hiányában nem hajtandó végre mintavétel és tesztelés a certifikált (tanúsított) ültetési anyagok esetében.

4. SZAKASZ

A C.A.C. szaporítóanyagokra vonatkozó követelmények

23. cikk

A meghatározott fajtához nem tartozó alanyoktól eltérő C.A.C. szaporítóanyagokra vonatkozó feltételek

A meghatározott fajtához nem tartozó alanyoktól eltérő C.A.C. szaporítóanyag kizárólag akkor forgalmazható, ha megállapítást nyert, hogy megfelel a következő követelményeknek:

a) a szállító által feljegyzett azonosított szaporítóanyag-forrásból szaporították;

b) a 25. cikkel összhangban megfelel a fajtaleírásnak;

c) megfelel a 26. cikkben az egészségi állapotra vonatkozóan meghatározott követelményeknek;

d) megfelel a 27. cikkben a hibákra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a C.A.C. szaporítóanyag már nem felel meg az (1) bekezdésnek, a szállító végrehajtja az alábbi intézkedések valamelyikét:

a) eltávolítja az érintett szaporítóanyagot a többi C.A.C. szaporítóanyag közeléből; vagy

b) megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az érintett szaporítóanyag ismét megfeleljen a szóban forgó követelményeknek.

24. cikk

A C.A.C. szaporítóanyagokra vonatkozó feltételek meghatározott fajtához nem tartozó alanyok esetében

A meghatározott fajtához nem tartozó alanyok esetében a C.A.C. szaporítóanyagnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) megfelel a faja leírásának;

b) megfelel a 26. cikkben az egészségi állapotra vonatkozóan meghatározott követelményeknek;

c) megfelel a 27. cikkben a hibákra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a C.A.C. szaporítóanyag már nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek, a szállító végrehajtja az alábbi intézkedések valamelyikét:

a) eltávolítja az érintett szaporítóanyagot a többi C.A.C. szaporítóanyag közeléből; vagy

b) megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az érintett szaporítóanyag ismét megfeleljen a szóban forgó követelményeknek.

25. cikk

A fajtaleírásnak való megfelelés

A C.A.C. szaporítóanyag fajtaleírásnak való megfelelését a fajtára jellemző tulajdonságok kifejeződésének megfigyelése útján kell megállapítani. Az említett megfigyelés a következő elemek valamelyikén alapul:

a) a 2014/97/EU végrehajtási irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vett fajták és a növényfajta-oltalom által jogilag védett fajták esetében a hivatalos fajtaleírás; vagy

b) a tagállamok valamelyikében történő nyilvántartásba vétel iránt a 2014/97/EU végrehajtási irányelvnek megfelelően benyújtott kérelem tárgyát képező fajták esetében a szóban forgó kérelemhez mellékelt leírás;

c) a növényfajta-oltalom iránti kérelemhez mellékelt leírás;

d) a 2008/90/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának iii. alpontja szerint hivatalosan elismert fajtaleírás.

26. cikk

A C.A.C. anyagok egészségi állapotára vonatkozó követelmények

A szállító az azonosított szaporítóanyag-forrásnak vagy a C.A.C. anyagnak a II. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra való mintavételét és tesztelését a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelően hajtja végre.

Amennyiben felmerül az I. mellékletben felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja, a szállító mintát vesz az azonosított szaporítóanyag-forrásból vagy a C.A.C. anyagból, és teszteket hajt végre rajta.

A C.A.C. szaporítóanyagok, valamint a C.A.C. ültetési anyagok tételei az előállítási szakaszt követően csak akkor hozhatók forgalomba, ha a szállító által végzett vizuális vizsgálat alapján mentesek az I. és a II. mellékletben felsorolt károsítók jeleitől vagy tüneteitől.

A szállító végrehajtja az (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést biztosító intézkedéseket a IV. mellékletben az érintett nemzetség vagy faj és kategória tekintetében meghatározottaknak megfelelően.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következőkre:

a) krioprezerváció során a C.A.C. szaporítóanyagokra;

b) C.A.C. szaporítóanyag, amennyiben a szaporítóanyagot olyan területeken állították elő, amelyekről ismert vagy megállapítást nyert, hogy mentesek a releváns károsítóktól a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban (A növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 4. nemzetközi szabvány, 1995. A károsítómentes területek létrehozására vonatkozó követelmények. Róma, Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény, FAO 2017.).

27. cikk

A hibákra vonatkozó követelmények

A C.A.C. szaporítóanyagokról vizuális vizsgálat útján ki kell mutatni, hogy hibáktól gyakorlatilag mentesek. A sérülések, az elszíneződések, a hegszövetek és a kiszáradás hibáknak minősülnek, amennyiben kihatnak a minőségre és a szaporítóanyagként való hasznosíthatóságra.

27a. cikk

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A 9., a 10., a 11., a 16., a 17., a 21., a 22. és a 26. cikkben az egészségi állapotra és a talajra vonatkozóan meghatározott követelményeken túl a növényi szaporító- és ültetési anyagokat a IV. mellékletben a termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell előállítani az említett mellékletben az érintett nemzetség vagy faj tekintetében felsorolt uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének korlátozása érdekében.

3. FEJEZET

A SZAPORÍTÓ- ÉS AZ ÜLTETÉSI ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, ILLETVE SZAPORÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ EGYEDI KÖVETELMÉNYEK

28. cikk

Az előállítási folyamat kritikus pontjainak azonosítására és megfigyelésére irányuló terv

A tagállamok biztosítják, hogy a szaporító- és az ültetési anyagok előállítása során a szállítók az előállítási folyamat kritikus pontjainak azonosítására és megfigyelésére irányuló, a releváns növénynemzetségeknek és -fajoknak megfelelő terv szerint járjanak el. A szóban forgó terv legalább a következő elemeket tartalmazza:

a) a növények elhelyezkedése és száma;

b) a növények termesztésének ütemezése;

c) szaporítási műveletek;

d) csomagolási, tárolási és szállítási műveletek.

29. cikk

A megfigyelésre vonatkozó információk vizsgálati célból történő rendelkezésre tartása

4. FEJEZET

HIVATALOS VIZSGÁLATOK

30. cikk

A hivatalos vizsgálatokra vonatkozó általános követelmények

A hivatalos vizsgálatok során az illetékes hivatalos szerv különös figyelmet fordít a következőkre:

a) az előállítási folyamat egyes kritikus pontjainak ellenőrzésére alkalmazott módszerek alkalmassága és a szállító általi tényleges használata;

b) a szállító személyzetének a 2008/90/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében előírt tevékenységek végrehajtására való általános képessége.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

Ezeket a rendelkezéseket 2017. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

32. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok 2029. december 31-ig engedélyezhetik az olyan, 2017. január 1-je előtt meglévő prebázis, bázis és certifikált (tanúsított) anyanövényekből, illetve olyan C.A.C. szaporítóanyagokból előállított vetőmagok és palánták forgalmazását, amelyeket 2029. december 31. előtt hivatalosan tanúsítottak, illetve amelyek az említett időpontig megfelelnek a C.A.C. szaporítóanyaggá történő minősítésre vonatkozó feltételeknek. Az ilyen anyagokat forgalmazásukkor a címkéjükön és a megfelelő dokumentumban az e cikkre való hivatkozás révén azonosítani kell.

33. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/48/EGK irányelv és a 93/64/EGK irányelv hatályát veszti.

34. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

35. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 9. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, a 21. cikk (1) bekezdése, valamint a 26. cikk (1) bekezdése értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - kétség esetén - mintavételt és tesztelést kell végezni

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Castanea sativa Mill.Gombák és oospórás gombák
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Gesztenye mozaik ágens (Chestnut mosaic agent)
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian [PHYTCO]
Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
Rovarok és atkák
Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
Fonálférgek
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
Corylus avellana L.Baktériumok
Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]
Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga Mill. és Pyrus L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Fonálférgek
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ficus carica L.Baktériumok
Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Rovarok és atkák
Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
Fonálférgek
Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Füge mozaik ágens (Fig mosaic agent) [FGM000]
Fragaria L.Baktériumok
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
Gombák és oospórás gombák
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
Fonálférgek
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus—australiense—et al—
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Here virágelzöldülés fitoplazma (Clover phyllody phytoplasma) [PHYP03]
Szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (Strawberry multiplier disease phytoplasma) [PHYP75]
Juglans regia L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Rovarok és atkák
Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Malus Mill.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Gombák és oospórás gombák
Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
Fonálférgek
Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Olea europaea L.Baktériumok
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Olajfa levélsárgulással társult vírus (Olive leaf yellowing-associated virus) [OLYAV0]
Olajfa érsárgulással társult vírus (Olive vein yellowing-associated virus) [OVYAV0]
Olajfa sárgafoltossággal és pusztulással társult vírus (Olive yellow mottling and decline associated virus) [OYMDAV]
Pistacia vera L.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Fonálférgek
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus domestica L. és Prunus dulcis (Miller) WebbBaktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus armeniaca L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Rovarok és atkák
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina LindleyBaktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
Gombák és oospórás gombák
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Rovarok és atkák
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Fonálférgek
Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L.Gombák és oospórás gombák
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
Rovarok és atkák
Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
Fonálférgek
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Az aukuba mozaik ágens (Aucuba mosaic agent) és a ribiszke sárgaság vírus (Blackcurrant yellows agent) együttes jelenléte
Rubus L.Baktériumok
Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Gombák és oospórás gombák
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Rovarok és atkák
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
Vaccinium L.Baktériumok
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Gombák és oospórás gombák
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae Peck (anamorf alak: Topospora myrtilli) [GODRCA]

II. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek jelenlétére vonatkozóan a 9. cikk (2) és (4) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, a 21. cikk (1) bekezdése, a 26. cikk (1) bekezdése és a IV. melléklet értelmében vizuális vizsgálatot, valamint - adott esetben - mintavételt és tesztelést kell végezni

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Castanea sativa Mill.Gombák és petespórás gombák
Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]
Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.Baktériumok
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
Gombák és oospórás gombák
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Citrus cristacortis ágens [CSCC00]
Citrus exocortis viroid [CEVD00]
Citrus impietratura ágens [CSI000]
Citrus levélfoltosság vírus (Citrus leaf blotch virus) [CLBV00]
Citrus psorosis vírus [CPSV00]
Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) [CTV000]
Citrus tarkaság vírus (Citrus variegation virus) [CVV000]
Komló törpülés viroid (Hop stunt viroid) [HSVD00]
Corylus avellana L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Cydonia oblonga Mill.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid) [PBCVD0]
Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
Birsalma sárga foltosodás ágens (Quince yellow blotch agent) [ARW000]
Fragaria L.Baktériumok
Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Gombák és oospórás gombák
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
Fonálférgek
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca göndörödés vírus (Strawberry crinkle virus) [SCRV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus (Strawberry mild yellow edge virus) [SMYEV0]
Szamóca foltosság vírus (Strawberry mottle virus) [SMOV00]
Szamóca érszalagosodás vírus (Strawberry vein banding virus) [SVBV00]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Juglans regia L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Malus Mill.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma gyümölcsgöndörödés viroid (Apple dimple fruit viroid) [ADFVD0]
Alma áglaposodás ágens (Apple flat limb agent) [AFL000]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma gyümölcshegesedés viroid (Apple scar skin viroid) [ASSVD0]
Alma csillagszerű repedés ágens (Apple star crack agent) [APHW00]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
A gyümölcs betegségei: apró termés (chat fruit) [APCF00], zöld ráncosodás (green crinkle) [APGC00], a Ben Davis fajta gyümölcsének egyenetlen felszíne (bumpy fruit of Ben Davis), megvastagodott héj (rough skin) [APRSK0], csillagszerű repedés (star crack), vörösesbarna gyűrűk (russet ring) [APLP00], vörösesbarna szemölcsszerű foltok (russet wart)
Olea europaea L.Gombák és oospórás gombák
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Prunus dulcis (Miller) WebbBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus armeniaca L.Baktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Baktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cseresznye zöld gyűrűsfoltosság vírus (Cherry green ring mottle virus) [CGRMV0]
Cseresznye levélsodródás vírus (Cherry leaf roll virus) [CLRV00]
Cseresznye levélfoltosság vírus (Cherry mottle leaf virus) [CMLV00]
Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság vírus (Cherry necrotic rusty mottle virus) [CRNRM0]
Cseresznye aprógyümölcsűség vírus 1 és 2 (Little cherry virus 1 and 2) [LCHV10], [LCHV20]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley és a szilvahimlő vírus iránt fogékony más Prunus L. fajok a Prunus L. hibridjei esetébenBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Mirabolán látens gyűrűsfoltosság vírus (Myrobalan latent ringspot virus) [MLRSV0]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Prunus persica (L.) BatschBaktériumok
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Kajszi látens vírus (Apricot latent virus) [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Őszibarack látens mozaik viroid (Peach latent mosaic viroid) [PLMVD0]
Szilvahimlő vírus (Plum pox virus) [PPV000]
Szilva törpülés vírus (Prune dwarf virus) [PDV000]
Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus (Prunus necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Pyrus L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma klorotikus levélfoltosság vírus (Apple chlorotic leaf spot virus) [ACLSV0]
Alma fapuhulás ágens (Apple rubbery wood agent) [ARW000]
Alma törzsbarázdáltság vírus (Apple stem grooving virus) [ASGV00]
Alma törzsgödrösödés vírus (Apple stem-pitting virus) [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Körte kéregnekrózis ágens (Pear bark necrosis agent) [PRBN00]
Körte kéreghasadás ágens (Pear bark split agent) [PRBS00]
Körte terméshólyagosodás viroid (Pear blister canker viroid) [PBCVD0]
Körte kéregvastagodás ágens (Pear rough bark agent) [PRRB00]
Birsalma sárga foltosodás ágens (Quince yellow blotch agent) [ARW000]
Ribes L.Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Fekete ribiszke reverziós vírus (Blackcurrant reversion virus) [BRAV00]
Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) [CMV000]
Köszméte érszalagosodás vírus (Gooseberry vein banding associated virus) [GOVB00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Rubus L.Gombák és oospórás gombák
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Alma mozaik vírus (Apple mosaic virus) [APMV00]
Arabis mozaik vírus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]
Fekete málna nekrózis vírus (Black raspberry necrosis virus) [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) [CMV000]
Málna bokros törpeség vírus (Raspberry bushy dwarf virus) [RBDV00]
Málna levéltarkulás vírus (Raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]
Málna gyűrűsfoltosság vírus (Raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
Málna érklorózis vírus (Raspberry vein chlorosis virus) [RVCV00]
Málna sárga foltosodás (Raspberry yellow spot) [RYS000]
Rubus sárga érhálósodás vírus (Rubus yellow net virus) [RYNV00]
Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus (Strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
Paradicsom fekete gyűrűs vírus (Tomato black ring virus) [TBRV00]
Vaccinium L.Gombák és petespórás gombák
Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]
Vírusok, viroidok, vírusszerű betegségek és fitoplazmák
Áfonya mozaik járulékos vírus (Blueberry mosaic associated ophiovirus) [BLMAVI0]
Áfonya vörös gyűrűsfoltosság vírus (Blueberry red ringspot virus) [BRRV00]
Áfonya virág- és levélszáradás vírus (Blueberry scorch virus) [BLSCV0]
Áfonya átmeneti hajtás-pusztulás vírus (Blueberry shock virus) [BLSHV0]
Áfonya levélelkeskenyedés vírus (Blueberry shoestring virus) [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Tőzegáfonya álvirágzás fitoplazma (Cranberry false blossom phytoplasma) [PHYPFB]

III. MELLÉKLET

Azon vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jegyzéke, amelyek talajban való jelenlétére a 11. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 22. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók

Nemzetség vagy fajVizsgálatköteles nemzárlati károsítók
Fragaria L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Juglans regia L.Fonálférgek
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Olea europaea L.Fonálférgek
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Pistacia vera L.Fonálférgek
Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]
Prunus avium L. és Prunus cerasus L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina LindleyFonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Ribes L.Fonálférgek
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
Rubus L.Fonálférgek
Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

IV. MELLÉKLET

A 10. cikk (4) bekezdése, a 16. cikk (4) bekezdése, a 21. cikk (4) bekezdése és a 26. cikk (2) bekezdése értelmében az egyes nemzetségeket vagy fajokat és kategóriákat érintő intézkedésekre vonatkozó követelmények

A növényi szaporítóanyagnak meg kell felelnie az (EU) 2016/2031 rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban az uniós zárlati károsítókra és a védett zónás zárlati károsítókra meghatározott követelményeknek, valamint az említett rendelet 30. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseknek.

Ezenkívül az érintett nemzetségek, fajok és kategóriák szerinti alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

1. Castanea sativa Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Prebázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat ( 2 ) értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben folytatott szabadföldön történő előállítását, a következő követelmények alkalmazandók:

i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

ii. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket.

c) Bázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

ii. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket.

d) Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr: - a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket, vagy - a termesztési helyen a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat gyökerestől eltávolítják, a fennmaradó szaporító-, illetve ültetési anyagokat hetenként ellenőrzik, és a termesztési helyen a szállítás előtti legalább három hétben nem észleltek a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket.

ii. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - - a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, a De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporító-, illetve ültetési anyagok esetében: - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és - az említett három hónapos időszak után: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták, és és - a termesztési helyen található minden egyéb szaporító-, illetve ültetési anyag esetében: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták.

2. Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében. Minden egyes prebázis anyanövényt három évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hároméves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

Minden egyes prebázis anyanövényt hat évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd hatéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. károsítótól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében minden egyes bázis anyanövényt háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények esetében a bázis anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. jelenléte tekintetében azért, hogy egy kétéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre. Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes bázis anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát hatévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján az I. és II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) és a Spiroplasma citri Saglio et al. kivételével.

c) Certifikált (tanúsított) kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok), a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát négyévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy nyolcéves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények esetében a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát minden évben mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében azért, hogy egy hároméves időszakon belül valamennyi anyanövény esetében sor kerüljön tesztelésre. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt károsítók - a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) kivételével - jelenlétének gyanúja.

Abban az esetben, ha a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) előfordulása tekintetében pozitív vizsgálati eredmény születik, a termesztési helyen található összes certifikált (tanúsított) anyanövényt mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni.

d) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

ii. a rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben termesztett, bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iv. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében: - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vagy a Spiroplasma citri Saglio et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és - a forgalmazást megelőzően a növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

e) C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amely vizuális vizsgálat, mintavétel és tesztelés alapján mentes a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól.

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát nyolcévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, azonosított szaporítóanyag-forrás esetében az anyag reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) jelenléte tekintetében.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Citrus tristeza vírustól (EU-izolátumok), valamint a Spiroplasma citri Saglio et al. és a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley károsítótól; vagy

ii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és az anyagot a forgalmazást megelőzően véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iii. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében nem észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket az adott C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, és a forgalmazást megelőzően az anyag reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében; vagy

iv. a rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben termesztett, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében: - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Spiroplasma citri Saglio et al. vagy a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; és - a forgalmazást megelőzően a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek vetették alá a Citrus tristeza vírus (EU-izolátumok) tekintetében, és a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-át találták pozitívnak. Az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették. A termőhely közvetlen közelében található növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat véletlenszerű mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és valamennyi pozitív eredményt adó növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

3. Corylus avellana L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

4. Cydonia oblonga Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat kell végezni az utolsó teljes vegetációs időszak alatt az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében. Az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. kivételével valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében évente egyszer kell vizuális vizsgálatokat végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

ii. a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy

ii. a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

5. Ficus carica L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

6. Fragaria L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer, a vegetációs időszakban kell végezni. A Fragaria L. levélzetét vizuális vizsgálatnak kell alávetni a Phytophthora fragariae C.J. Hickman jelenléte tekintetében.

A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd vegetációs időszakonként egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. - Phytophthora fragariae C.J. Hickman - a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy - a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették; - Xanthomonas fragariae Kennedy & King - a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. - Phytophthora fragariae C.J. Hickman - a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy - a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani; - Xanthomonas fragariae Kennedy & King - a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

iii. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,05 % az Aphelenchoides besseyi esetében; - 0,1 % a szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease) esetében; - 0,2 % a következők esetében: Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.; Candidatus Phytoplasma pruni; Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold; Verticillium dahliae Kleb; - 0,5 % a következők esetében: Chaetosiphon fragaefolii Cockerell; Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; Meloidogyne hapla Chitwood; Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu; - 1 % a Pratylenchus vulnus Allen & Jensen esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá - amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

iv. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. - Phytophthora fragariae C.J. Hickman - a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy - a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették; - Xanthomonas fragariae Kennedy & King - a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. - Phytophthora fragariae C.J. Hickman - a Phytophthora fragariae C.J. Hickman észlelése és a következő ültetés között egy legalább tízéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik; vagy - a termesztési helyre vonatkozó termesztési adatokat, valamint a korábban bekövetkezett, talajból történt fertőzések adatait nyilván kell tartani; - Xanthomonas fragariae Kennedy & King - a Xanthomonas fragariae Kennedy & King észlelése és a következő ültetés között egy legalább egyéves nyugalmi időszaknak kell eltelnie, amely során az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat nem termesztik;

iii. a Xanthomonas fragariae Kennedy & King és a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól és a vírusoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,1 % a Phytonemus pallidus Banks esetében; - 0,5 % a következők esetében: Aphelenchoides besseyi Christie; szamóca hajtás-burjánzás fitoplazma (multiplier disease); - 1 % a következők esetében: Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie; Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier; Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.; Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis; Candidatus Phytoplasma pruni; Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; Chaetosiphon fragaefolii Cockerell; here virágelzöldülés fitoplazma; Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood; Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu; Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen; - 2 % a következők esetében: Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold; Verticillium dahliae Kleb; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá - amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

iv. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Amennyiben a levélzeten a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei észlelhetők, a gyökerek reprezentatív mintáját mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a szemrevételezés során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca göndörödés vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, szamóca érszalagosodás vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. - Phytophthora fragariae C.J. Hickman - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Phytophthora fragariae C.J. Hickman károsítótól; vagy - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok levélzetén nem voltak észlelhetők a Phytophthora fragariae C.J. Hickman tünetei a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban, és valamennyi fertőzött növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot, valamint az azok mellett 5 m sugarú körön belül található növényeket megjelölték, kizárták a felszedésből és a forgalmazásból, majd a fertőzésmentes növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok felszedése után megsemmisítették; - Xanthomonas fragariae Kennedy & King - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 5 %-án észleltek a Xanthomonas fragariae Kennedy & King okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. a vírusokra vonatkozó követelmények: amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca göndörödés vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus, a földieper enyhe sárga levélszélűség vírus, a szamóca érszalagosodás vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

7. Juglans regia L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

8. Malus Mill.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - a bázis kategóriájú növényi szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól, vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól, vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól, vagy - a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól, vagy - a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

9. Olea europaea L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A vetőmagtermelésre használt anyanövények (a továbbiakban: vetőmag-anyanövények) reprezentatív hányadát mintavételnek kell alávetni oly módon, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy negyvenéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében. A vetőmag-anyanövényektől eltérő anyanövények esetében oly módon kell mintát venni az ilyen növények reprezentatív hányadából, hogy a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján egy harmincéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön tesztelésre az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében.

e) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

10. Pistacia vera L.

Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Évente kétszer vizuális vizsgálatokat kell végezni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindley) tekintetében. Évente egyszer vizuális vizsgálatokat kell végezni az I. és a II. mellékletben felsorolt valamennyi vizsgálatköteles nemzárlati károsító tekintetében, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie kivételével.

Mintavétel és tesztelés

A Prunus armeniaca L., a Prunus avium L., a Prunus cerasus L., a Prunus domestica L. és a Prunus dulcis (Miller) Webb prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a szilvahimlő vírustól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. prebázis alanyainak az előző öt vegetációs időszakban tesztelésnek alávetett és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek talált anyanövényektől kell származniuk.

Minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd egyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica esetében minden egyes virágzó prebázis anyanövényt egy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. Minden egyes, kifejezetten beporzás céljából ültetett fát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. Minden egyes prebázis anyanövényt tíz évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tízéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben az adott fajra vonatkozóan felsorolt, a szilva törpülés víruson, a szilvahimlő víruson és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság víruson kívüli vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja. A prebázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilvahimlő vírus, a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. és a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítónak az érintett területen való jelenléte és az illetékes hatóságok által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

ii. szilvahimlő vírus - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat el kell különíteni a többi gazdanövénytől. A termesztési helyen alkalmazandó elkülönítési távolságot a regionális körülmények, a növényi szaporítóanyag típusa, a szilvahimlő vírusnak az érintett területen való jelenléte és az illetékes hatóságok által vizsgálat útján megállapított kapcsolódó kockázatok függvényében kell meghatározni;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

b) Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

i. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

ii. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A nem alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tízéves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. Az alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt bázis anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek kellett alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A bázis anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja.A bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tízévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a szilvahimlő vírust; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja. - Virágzó anyanövények A virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. - Nem virágzó anyanövények A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsító jelenléte tekintetében.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

i. A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus és a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

ii. A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott anyanövények A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében oly módon, hogy egy tizenöt éves időszakon belül valamennyi növény esetében sor kerüljön a tesztelésre. Az alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilvahimlő vírus jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kell lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, alanyok előállítására szánt certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát az előző öt vegetációs időszak során mintavételnek kellett alávetni és tesztelni kellett a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében, ami alapján mentesnek kellett lenniük az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsítótól. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. jelenlétének gyanúja. A certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítót, a szilva törpülés vírust, a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírust és a szilvahimlő vírust; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja. - Virágzó anyanövények A virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. A Prunus persica (L.) Batsch esetében a virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján évente egyszer mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az őszibarack látens mozaik viroid jelenléte tekintetében. A kifejezetten beporzás céljából ültetett fák reprezentatív hányadát és - adott esetben - a környéken található főbb beporzó fákat a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében. - Nem virágzó anyanövények A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott, nem virágzó certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum, a szilva törpülés vírus és a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus jelenléte tekintetében.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták;

ii. szilvahimlő vírus - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényeket tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző három vegetációs időszak során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

A Prunus cerasifera Ehrh. és a Prunus domestica L. fajhoz tartozó, C.A.C. kategóriájú alanyokat olyan azonosított szaporítóanyag-forrásból kell előállítani, amelynek reprezentatív hányadát az előző öt év során mintavételnek és tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól, valamint a szilvahimlő vírustól mentesnek találták.

A C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni abban az esetben, ha felmerül a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsító jelenlétének gyanúja.

A vizuális vizsgálat során a szilvahimlő vírus tüneteit nem mutató, C.A.C. kategóriájú ültetési anyagok reprezentatív hányadát a szóban forgó ültetési anyagok megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni az említett vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenléte tekintetében, valamint abban az esetben, ha azok közvetlen közelében tüneteket mutató növények találhatók.

Amennyiben a termesztési helyen vizuális vizsgálat alapján a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket mutató, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat észlelnek, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes, C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív hányadát mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt, a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól és a szilvahimlő vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek találták; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie és a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. szilvahimlő vírus - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a szilvahimlő vírustól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 1 %-án észleltek a szilvahimlő vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, a tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat tartalmazó tételek fennmaradó tünetmentes növényi szaporítóanyagainak és ültetési anyagainak reprezentatív mintáját pedig tesztelésnek vetették alá, és a szilvahimlő vírustól mentesnek találták;

iii. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

iv. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 2 %-án észleltek a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

12. Pyrus L.

a) Minden kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

b) Prebázis kategória

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt tizenöt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd tizenöt éves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt, vírusszerű betegségektől és viroidoktól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében pedig abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Abban az esetben, ha egy eltérés lehetővé teszi az (EU) 2017/925 bizottsági végrehajtási határozat1 értelmében a prebázis szaporítóanyagok nem rovarmentes környezetben, szabadföldön történő előállítását, a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tekintetében a következő követelmények alkalmazandók:

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider - a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon az elmúlt három vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették;

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a prebázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

c) Bázis kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott bázis anyanövények reprezentatív hányadát háromévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a bázis anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

Mintavétel és tesztelés

A rovarvektorok bejutását megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében.

A rovarvektorok bejutását nem megakadályozó létesítményekben fenntartott certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát ötévente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider jelenléte tekintetében; a certifikált (tanúsított) anyanövények reprezentatív hányadát a szóban forgó növények megfertőződésének kockázatára vonatkozó értékelés alapján tizenöt évente mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében, kivéve a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítót, valamint a vírusszerű betegségeket és a viroidokat; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

A certifikált (tanúsított) ültetési anyagokat abban az esetben kell mintavételnek és tesztelésnek alávetni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

e) Bázis és certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy - a legutóbbi három vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálatok során a termesztés helyén és annak közvetlen közelében a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider tüneteit mutató, bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a bázis és certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

f) C.A.C. kategória

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider - a C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon és ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észleltek a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider okozta tüneteket, a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket pedig gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették, vagy - a legutóbbi három vegetációs időszakban végzett vizuális vizsgálatok során a termesztés helyén és annak közvetlen közelében a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider tüneteit mutató, C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

ii. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. károsítótól; vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat a legutóbbi teljes vegetációs időszakban megvizsgálták, és az Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. okozta tüneteket mutató növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket azonnal gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

13. Ribes L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt négy évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd négyéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis, certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

c) Bázis kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,05 %-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

A termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban az Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

14. Rubus L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt két évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd kétéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Amennyiben a növényi szaporítóanyagokat és a ültetési anyagokat szabadföldön vagy termesztőedényben termesztik, évente kétszer kell vizuális vizsgálatot végezni.

A mikroszaporítás útján előállított, három hónapnál rövidebb ideig fenntartott növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében a vegetációs időszakban csak egy vizsgálatot szükséges végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

ii. az Arabis mozaik vírustól, a málna gyűrűsfoltosság vírustól, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,1 % a következők esetében: Agrobacterium spp. Conn.; Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették; továbbá

iii. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,25 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

c) Certifikált (tanúsított) kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni;

ii. az Arabis mozaik vírustól, a málna gyűrűsfoltosság vírustól, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírustól és a paradicsom fekete gyűrűs vírustól eltérő vizsgálatköteles nemzárlati károsítókra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,5 % a Resseliella theobaldi Barnes esetében; - 1 % a következők esetében: Agrobacterium spp. Conn.; Rhodococcus fascians Tilford; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették;

iii. a valamennyi vírusra vonatkozó követelmények: a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok legfeljebb 0,5 %-án észleltek az I. és a II. mellékletben felsorolt bármely vírus okozta tüneteket, és az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat, valamint a közvetlen közelükben található, tüneteket mutató növényeket gyökerestől eltávolították és azonnal megsemmisítették.

d) C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és a paradicsom fekete gyűrűs vírus tünetei nem világosak a vizuális vizsgálat során. Mintavételt és tesztelést kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt valamely vizsgálatköteles nemzárlati károsító jelenlétének gyanúja a következők kivételével: Arabis mozaik vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus és paradicsom fekete gyűrűs vírus.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

Amennyiben az Arabis mozaik vírus, a málna gyűrűsfoltosság vírus, a szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus vagy a paradicsom fekete gyűrűs vírus tüneteit mutató C.A.C. kategóriájú növényi szaporítóanyagok és ültetési anyagok esetében pozitív vizsgálati eredmény születik, az érintett növényi szaporítóanyagot és ültetési anyagot gyökerestől el kell távolítani és azonnal meg kell semmisíteni.

15. Vaccinium L.

a) Prebázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Minden egyes prebázis anyanövényt öt évvel a prebázis anyanövényként való elfogadása után, majd ötéves időközönként mintavételnek és tesztelésnek kell alávetni a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében; az I. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenléte tekintetében abban az esetben kell mintavételt és tesztelést végezni, ha felmerül a szóban forgó károsítók jelenlétének gyanúja.

b) Bázis kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente kétszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték az Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn tüneteit;

ii. Diaporthe vaccinii Shear - a bázis kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporthe vaccinii Shear károsítótól; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

iii. Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a bázis kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,1 % a Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck esetében; - 0,5 % az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

iv. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a bázis kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket.

c) Certifikált (tanúsított) és C.A.C. kategória

Vizuális vizsgálat

Vizuális vizsgálatokat évente egyszer kötelező végezni.

Mintavétel és tesztelés

Mintavételt és tesztelést akkor kell végezni, ha felmerül az I. és a II. mellékletben felsorolt vizsgálatköteles nemzárlati károsítók jelenlétének gyanúja.

d) Certifikált (tanúsított) kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

i. Diaporthe vaccinii Shear - a certifikált (tanúsított) kategóriájú növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyek ismerten mentesek a Diaporthe vaccinii Shear károsítótól; vagy - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak alatt nem észlelték a Diaporthe vaccinii Shear tüneteit;

ii. Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin és Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck - a termesztési helyen a legutóbbi teljes vegetációs időszakban azoknak a certifikált (tanúsított) kategóriájúnövényi szaporítóanyagoknak és ültetési anyagoknak a százalékos aránya, amelyek az alábbi vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tüneteit mutatták, nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - 0,5 % a következők esetében: Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn; Godronia cassandrae (anamorf alak: Topospora myrtilli) Peck; - 1 % az Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin esetében; valamint az érintett növényi szaporítóanyagokat és ültetési anyagokat és a környezetükben lévő gazdanövényeket gyökerestől eltávolították és megsemmisítették.

iii. Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - - a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, a De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket mutató, certifikált (tanúsított) kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporító-, illetve ültetési anyagok esetében: - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket, és - az említett három hónapos időszak után: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták, és - - a termesztési helyen található minden egyéb szaporító-, illetve ültetési anyag esetében: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták.

e) C.A.C. kategória

A termesztési helyre, a termőhelyre vagy a területre vonatkozó követelmények

- Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in 't Veld: - a C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat olyan területeken kell előállítani, amelyeket az illetékes hatóság a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phytophthora ramorum (EU-izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek nyilvánított, vagy - a termesztési helyen a C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokon a legutóbbi teljes vegetációs időszakban nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - - a termesztési helyen a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, a De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket mutató, C.A.C. kategóriájú szaporító-, illetve ültetési anyagokat, valamint a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyag 2 méteres körzetében található összes növényt gyökerestől eltávolították és megsemmisítették, beleértve a hozzátapadt talajt is, és - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok 10 méteres körzetében található valamennyi növény és az érintett tételből fennmaradó szaporító-, illetve ültetési anyagok esetében: - a tüneteket mutató szaporító-, illetve ültetési anyagok észlelését követő három hónapon belül az említett szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem figyeltek meg a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket legalább két, a károsító kimutatásához megfelelő időpontban végzett ellenőrzés során, és e három hónapos időszak alatt nem végeztek a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket csökkentő kezeléseket; és az említett három hónapos időszak után: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták, és - a termesztési helyen található minden egyéb szaporító-, illetve ültetési anyag esetében: - a termesztési helyen a szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagokon nem észlelték a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld okozta tüneteket, vagy - a szállításra szánt, szóban forgó szaporító-, illetve ültetési anyagok reprezentatív mintáját laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá és a Phytophthora ramorum (uniós izolátumok) Werres, De Cock & Man in't Veld károsítótól mentesnek találták.

V. MELLÉKLET

A szabadföldön, nem rovarmentes körülmények között termesztett generációk legnagyobb megengedett száma és a bázis anyanövények élettartamának megengedett felső határa nemzetségek, illetve fajok szerint, a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően

Castanea sativa Mill.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény alany, a szóban forgó anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett.

Ha az alanyok részei bázis anyanövényeknek, a szóban forgó alanyok alkotják az első generáció bázis szaporítóanyagát.

Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb egy generáción át megengedett.

Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény alany, a szóban forgó anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett.

Ha az alanyok részei bázis anyanövényeknek, a szóban forgó alanyok alkotják az első generáció bázis szaporítóanyagát.

Corylus avellana L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény alany, a szóban forgó anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett.

Ha az alanyok részei bázis anyanövényeknek, a szóban forgó alanyok alkotják az első generáció bázis szaporítóanyagát.

Ficus carica L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Fragaria L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb öt generáción át megengedett.

Juglans regia L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Olea europaea L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb egy generáción át megengedett.

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch és Prunus salicina Lindl.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény alany, a szóban forgó anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett.

Ha az alanyok részei bázis anyanövényeknek, a szóban forgó alanyok alkotják az első generáció bázis szaporítóanyagát.

Prunus avium L. és Prunus cerasus L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény alany, a szóban forgó anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett.

Ha az alanyok részei bázis anyanövényeknek, a szóban forgó alanyok alkotják az első generáció bázis szaporítóanyagát.

Ribes L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb három generáción át megengedett. Az anyanövények legfeljebb hat éven keresztül tarthatók fenn anyanövényként.

Rubus L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett. Az egyes generációk anyanövényei legfeljebb négy éven keresztül tarthatók fenn anyanövényként.

Vaccinium L.

Bázis kategória

A 15. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti bázis anyanövény felszaporítása legfeljebb két generáción át megengedett.

( 1 ) A Bizottság 2014. október 15-i 2014/97/EU végrehajtási irányelve a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek a szállítók és a fajták nyilvántartásba vétele, valamint a közös fajtajegyzék tekintetében történő végrehajtásáról (lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát).

( 2 ) A Bizottság (EU) 2017/925 végrehajtási határozata (2017. május 29.) az egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön előállított prebázis szaporítóanyagok tanúsításának egyes tagállamok számára történő ideiglenes engedélyezéséről és az (EU) 2017/167 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2017.5.31., 7. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0098 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0098&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014L0098-20230102 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014L0098-20230102&locale=hu

Tartalomjegyzék