32015R0884[1]

A Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendelete (2015. június 8.) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/884 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 8.)

a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4c. cikkére,

mivel:

(1) A 2009/101/EK irányelv 4c. cikke értelmében a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló, ezen irányelv által létrehozott rendszer céljából a Bizottságnak műszaki leírásokat és eljárásokat kell megállapítania.

(2) A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszert kell alkalmazni a 89/666/EGK tanácsi irányelv (2) és a 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) által előírt egyes követelmények teljesítésére is.

(3) A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer kialakítása céljából szükséges olyan technikai leírások és eljárások megállapítása és elfogadása, amelyek biztosítják e rendszer egységes alkalmazását, egyidejűleg tekintettel vannak az egyes tagállami nyilvántartások műszaki jellegzetességei közötti eltérésekre.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tagállamok központi nyilvántartásaival, kereskedelmi nyilvántartásaival és cégjegyzékeivel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2009/101/EK irányelv 4a. cikkének (2) bekezdésében említett, a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírásokat és eljárásokat a melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 258., 2009.10.1., 11. o.

(2) A Tanács 1989. december 21-i 89/666/EGK irányelve a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről (HL L 395., 1989.12.30., 36. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/56/EK irányelve tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről (HL L 310., 2005.11.25., 1. o.).

MELLÉKLET

Az 1. cikk szerinti műszaki leírások és eljárások megállapításáról

Ebben a dokumentumban "nyilvántartásra" történő hivatkozáskor a tagállamok központi nyilvántartásai, kereskedelmi nyilvántartásai és cégjegyzékei értendők.

A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre"az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer" (BRIS) megnevezéssel kell hivatkozni.

1. Az értesítés módja

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer a nyilvántartások összekapcsolása céljából szolgáltatásalapú elektronikus adatközlési módszereket, például webszolgáltatásokat alkalmaz.

A portál és a platform illetve a nyilvántartás és a platform közötti kommunikáció közvetlen kommunikáció. A platformról a nyilvántartások felé irányuló kommunikáció közvetlen vagy többszereplős lehet.

2. Kommunikációs protokollok

A portál, a platform, a nyilvántartások és az opcionális hozzáférési pontok közötti kommunikáció céljából biztonságos internet protokollokat, azaz https-ket kell használni.

Strukturált adatok és metaadatok továbbítása szabványos protokollok, például Single Object Access Protocol (SOAP) használatával történik.

3. Biztonsági előírások

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő információáramlás és -megosztás tekintetében az információtechnológiai biztonsági minimumkövetelmények betartását biztosító műszaki intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:

a) az információ bizalmas jellegét biztosító intézkedések, többek között biztonságos csatornák (https-k) használata;

b) az adatcsere során az adatok integritását biztosító intézkedések;

c) az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren belül annak biztosítására szolgáló intézkedések, hogy a küldő eredete és az információ beérkezése ne lehessen letagadható;

d) olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a biztonsági események az információtechnológiai biztonsági követelményekre vonatkozó nemzetközi ajánlásokkal összhangban kerüljenek rögzítésre;

e) bármely nyilvántartott felhasználó hitelesítését és engedélyezését, valamint a BRIS-en belül a portállal, platformmal vagy a nyilvántartásokkal összekapcsolt rendszerek azonosságának vizsgálatát lehetővé tévő intézkedések.

4. A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti információcsere módszerei

A társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása közötti, a 2009/101/EK irányelv 3d. cikkében és a 89/666/EGK irányelv 5a. cikkében hivatkozott információcsere az alábbi módszerrel történik:

a) A társaság nyilvántartásában a platformon haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani a vállalatot érintő bármely felszámolási vagy csődeljárás kezdeményezéséről vagy lezárásáról, valamint a cégnyilvántartásból történő törlésről szóló információkat ("közzétett információ").

b) A közzétett információ késedelem nélküli beérkezésének biztosítása céljából a fióktelep nyilvántartása ezen információt a platformról kéri. E kérés történhet azoknak a társaságoknak a platformon való megjelölésével, amelyek tekintetében a fióktelep nyilvántartása közzétett információt kíván kapni.

c) E kérésre a platform biztosítja, hogy a fióktelep nyilvántartása késedelem nélkül hozzáférjen a közzétett információhoz.

Megfelelő műszaki intézkedéseket és eljárásokat kell biztosítani a nyilvántartás és a platform közötti bármely kommunikációs hiba kezelésére.

5. A nyilvántartások közötti információcsere körébe tartozó adatok jegyzéke

5.1. Értesítés fióktelep-információk közzétételéről

E melléklet vonatkozásában a nyilvántartások közötti információcserére a 2009/101/EK irányelv 3d. cikke és a 89/666/EGK irányelv 5a. cikke értelmében az "értesítés fióktelep-információ közzétételéről" megnevezéssel kell hivatkozni. Az ilyen értesítést maga után vonó eljárásra "fióktelep-információ közzététele" megnevezéssel kell hivatkozni.

A 2009/101/EK irányelv 3d. cikkében és a 89/666/EGK irányelv 5a. cikkében hivatkozott fióktelep-információ közzétételére vonatkozó értesítés esetében a tagállamok minden esetben kicserélik az alábbi adatokat:

AdattípusLeírásKardinalitás (1)Kiegészítő leírás
A kibocsátás dátuma és idejeAz értesítés küldésének ideje1Dátum és idő
Kiállító szervezetA jelen értesítést kiállító szervezet neve/azonosítója1Felektől származó adatok struktúrája
Jogszabályi hivatkozásReleváns nemzeti vagy uniós jogszabályra történő hivatkozás0…nSzöveg
Eljárásra vonatkozó adatok1Elemek csoportja
Hatálybalépés időpontjaA társaságot érintő eljárás hatályosulásának dátuma1Dátum
Az eljárás típusaA 89/666/EGK irányelv 5a. cikkében hivatkozott, fióktelep-információ közzétételét eredményező eljárás típusa1Kód
(Felszámolási eljárás megindítása
Felszámolási eljárás lezárása
Felszámolási eljárás megindítása és lezárása
Felszámolási eljárás visszavonása
Fizetésképtelenségi eljárás megindítása
Fizetésképtelenségi eljárás lezárása
Fizetésképtelenségi eljárás megindítása és lezárása
Fizetésképtelenségi eljárás visszavonása
A nyilvántartásból való törlés)
Cégadatok1Elemek csoportja
EUIDA jelen értesítés tárgyát képező társaság egyedi azonosítója1Azonosító
Az EUID összetételére vonatkozóan lásd a jelen melléklet 8. szakaszát
Alternatív azonosítóA társaság egyéb azonosítói (pl. jogalany-azonosító)0…nAzonosító
Jogi formaA jogi forma típusa1Kód
A 2009/101/EK irányelv 1. cikke értelmében
NévA jelen értesítés tárgyát képező társaság neve1Szöveg
Alapszabály szerinti székhelyA társaság alapító okirat szerinti székhelye1Szöveg
A nyilvántartás megnevezéseA társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése1Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása végett, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

5.2. Értesítés határokon átnyúló egyesülésről

E melléklet vonatkozásában a 2005/56/EK irányelv 13. cikkében említett, nyilvántartások közötti információcserére az "értesítés határokon átnyúló egyesülésről" megnevezéssel kell hivatkozni. A 2005/56/EK irányelv 13. cikkében említett határokon átnyúló egyesülésre vonatkozó értesítés esetén a tagállamok minden esetben kicserélik az alábbi adatokat:

AdattípusLeírásKardinalitásKiegészítő leírás
A kibocsátás dátuma és idejeAz értesítés küldésének ideje1Dátum és idő
Kiállító szervezetA jelen értesítést kiállító szervezet1Felektől származó adatok struktúrája
A fogadó szervezetAz értesítéstett szervezet1Felektől származó adatok struktúrája
Jogszabályi hivatkozásReleváns nemzeti vagy uniós jogszabályra történő hivatkozás0…nSzöveg
Az egyesülésre vonatkozó adatok1Elemek csoportja
Hatálybalépés időpontjaAz egyesülés hatályosulásának dátuma1Dátum
Az egyesülés típusaA 2005/56/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott egyesülés-típus1Kód
(Határokon átnyúló egyesülés felvásárlás révén
Határokon átnyúló egyesülés új társaság alapításával
Határokon átnyúló egyesülés 100 %-ban tulajdonolt társaság beolvadása esetén
Létrejött társaság1Elemek csoportja
EUIDAz egyesüléssel létrejött társaság egyedi azonosítója1Azonosító
Az EUID összetételére vonatkozóan lásd a jelen melléklet 8. szakaszát
Alternatív azonosítókEgyéb azonosítók0…nAzonosító
Jogi formaA jogi forma típusa1Kód
A 2009/101/EK irányelv 1. cikke értelmében
NévAz egyesüléssel létrejött társaság egyedi azonosítója1Szöveg
Alapszabály szerinti székhelyAz egyesüléssel létrejött társaság alapszabály szerinti székhelye1Szöveg
A nyilvántartás neveAz egyesüléssel létrejött társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás megnevezése1Szöveg
Az egyesülésben érintett társaság1…nElemek csoportja
EUIDA beolvadó társaság egyedi azonosítója1Azonosító
Az EUID összetételére vonatkozóan lásd a jelen melléklet 8. szakaszát
Alternatív azonosítókEgyéb azonosítók0…nAzonosító
Jogi formaA jogi forma típusa1Kód
A 2009/101/EK irányelv 1. cikke értelmében
NévAz egyesülésben érintett társaság neve1Szöveg
Alapszabály szerinti székhelyAz egyesülésben érintett társaság alapszabály szerinti székhelye0..1Szöveg
A nyilvántartás megnevezéseAz egyesülésben érintett társaság bejegyzését tartalmazó nyilvántartás1Szöveg

Az értesítésről szóló üzenet tartalmazhatja az üzenet megfelelő továbbítása érdekében szükséges műszaki adatokat

Az információcsere kiterjed a beérkezés igazolása végett, valamint rögzítési és jelentéstételi célból szükséges műszaki üzenetekre is.

6. A szabványos üzenetformátum szerkezete

A nyilvántartások és a platform, illetve a portál közötti információcsere szabványos adatstrukturálási módszereken alapul és kifejezésére szabványos üzenetformátum, például XML-formátum alkalmazandó.

7. A platformon közlendő adatok

A platformon rendeltetésének betöltése érdekében a következő adatokat kell közölni:

a) A platformmal összekapcsolt rendszerek azonosítását lehetővé tévő adatok. Ilyen adat lehet URL vagy bármely más olyan szám vagy kód, amely egyedileg azonosítja a BRIS-ben szereplő rendszereket;

b) A 2009/101/EK irányelv 3c. cikkének (2) bekezdésében felsorolt adatok mutatója. Ezen adatok használata biztosítja a keresési szolgáltatás egységes és gyors eredményeit. Abban az esetben, ha ezeket az adatokat indexálás céljából nem közlik a platformon, azokat a tagállamok teszik elérhetővé olyan módon, amely a platformmal azonos szolgáltatási szintet garantál.

c) A 2009/101/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti egyedi azonosítók és a 89/666/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti, a fióktelepekre vonatkozó egyedi azonosítók. Ezeknek az azonosítóknak a használatával biztosítható a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága a platformon keresztül.

d) Minden más olyan működési adat, amelynek segítségével a megfelelő és hatékony keresőszolgáltatás, és a nyilvántartások kölcsönös átjárhatósága biztosítható a platformon. Ezen adatok körébe kódlisták, referenciaadatok, glosszáriumok, e metaadatok vonatkozó fordításai tartozhatnak, valamint rögzítési és jelentéstételi adatok.

A platform által kezelt adatok és metaadatok feldolgozása és tárolása a jelen melléklet 3. szakaszában meghatározott biztonsági követelményekkel összhangban történik.

8. Az egyedi azonosító szerkezete és használata

A nyilvántartások közötti kommunikáció céljából használt egyedi azonosítóra az "EUID" (Európai Egyedi Azonosító) megnevezéssel kell hivatkozni.

Az EUID összetétele megfelel az ISO 6523 szabványnak és az alábbi elemeket tartalmazza:

EUID elemLeírásKiegészítő leírás
OrszágkódA nyilvántartás szerinti tagállam azonosítását lehetővé tévő elemekKötelező
A nyilvántartás azonosítójaA társaság illetve a fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartás azonosítását lehetővé tévő elemekKötelező
Nyilvántartási számA társaság/fióktelep száma a társaság/fióktelep származási helye szerinti nemzeti nyilvántartási számát jelenti.Kötelező
Ellenőrző jelAzonosítási hibák elkerülését lehetővé tévő elemekNem kötelező

Az EUID használata arra szolgál, hogy a nyilvántartások közötti, platformon történő információcsere során a társaságok kétséget kizáróan azonosíthatóak legyenek.

9. A rendszer üzemeltetésének módszere és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások

Az információmegosztás és információcsere tekintetében a rendszer üzemeltetése az alábbi technikai módszeren alapul:

A megfelelő nyelvi változatban történő üzenettovábbítás céljából a platform referenciaadat-eszközöket bocsát rendelkezésre, például kódlistákat, ellenőrzött szótárakat és glosszáriumokat. Adott esetben ezek lefordításra kerülnek az EU hivatalos nyelveire. Lehetőség szerint elismert normákat és szabványos üzenetformátumokat kell alkalmazni.

A Bizottság tájékoztatni fogja a tagállamokat az üzemeltetés és a platform által nyújtott informatikai szolgáltatások nyújtásának további részleteiről.

10. Keresési szempontok

A keresés indításakor ki kell jelölni legalább egy országot.

A portál az alábbi harmonizált szempontokat kínálja fel:

- A társaság neve.

- Nyilvántartási szám. Ez a szám a társaság vagy a fióktelep származás helye szerinti nemzeti nyilvántartási számát jelenti.

A portál egyéb keresési szempontokat is felkínálhat.

11. Fizetési módok

Azon dokumentumok és adatok esetében, amelyek kiadásáért a tagállamok díjat számolnak fel és amelyek az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül az e-igazságügyi portálon hozzáférhetők, a rendszer a felhasználók számára lehetővé teszi a széleskörűen elterjedt fizetési módszerekkel, például hitel- és betéti kártyával történő online fizetést.

A rendszer alternatív online fizetési módszereket, pl. banki átutalást vagy különböző letéti konstrukciókat (virtuális pénztárca) is felkínálhat.

12. Magyarázó címkék

A 2009/101/EK irányelv 2. cikkében felsorolt adatokkal és dokumentumfajtákkal kapcsolatban a tagállamok az alábbi magyarázó címkéket teszik közzé:

a) Az egyes adatok és dokumentumok rövid megnevezése (például: "Alapító okiratok"

b) Adott esetben a dokumentum vagy az adat tartalmának rövid ismertetése, ide értve esetlegesen a dokumentum jogi értékére vonatkozó információt.

13. A szolgáltatások rendelkezésre állása

A szolgáltatás megszakítás nélkül rendelkezésre áll, a rendszer legalább 98 %-os rendelkezésre állási arányával, ide nem értve a tervszerű karbantartást.

A tagállamok a karbantartási műveletekről az alábbiak szerint értesítik a Bizottságot:

a) 5 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 4 órás leállást okozhatnak;

b) 10 munkanappal korábban olyan karbantartási műveletek esetén, amelyek legfeljebb 12 órás leállást okozhatnak;

c) 30 munkanappal korábban az adatközpont infrastruktúrájának olyan karbantartási munkálatai esetén, amelyek legfeljebb évente 6 napos leállást okozhatnak.

Amennyiben lehetséges, a karbantartási műveleteket a hivatali órákon kívüli időpontban (közép-európai idő szerint 19:00 és 8:00 óra között) kell végezni.

Ha a tagállamok heti rendszeres karbantartási időket határoztak meg, értesítik a Bizottságot arról, hogy ezeket a meghatározott időszakokat a hét mely napjára és milyen időpontra ütemezik. A fenti a) - c) pontokban foglalt kötelezettségek sérelme nélkül, ha a tagállamok által működtetett rendszer ilyen előre meghatározott időszakon belül válik hozzáférhetetlenné, a tagállamok eltekinthetnek a Bizottság esetenkénti értesítésétől.

Valamely tagállami rendszer váratlan műszaki meghibásodása esetén az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot az általa működtetett rendszer hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

A központi platform vagy a portál váratlan műszaki meghibásodása esetén a Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat a platform vagy a portál hozzáférhetetlenné válásáról, valamint, ha ismeretes, a szolgáltatás várható helyreállításának időpontjáról.

14. Opcionális hozzáférési pontok

14.1. Eljárás

A tagállamok közlik az opcionális hozzáférési pontok létrehozásának tervezett időpontját, a platformmal összekapcsolt opcionális hozzáférési pontok számát, és a műszaki kapcsolat létrehozása céljából megkereshető személy (vagy személyek) elérhetőségét.

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja a szükséges műszaki adatokat, valamint a teszteléshez és az egyes hozzáférési pontok és a platform közötti kapcsolat létrehozásához szükséges informatikai támogatást.

14.2. Műszaki előírások

Az opcionális hozzáférési pontok és a platform közötti kapcsolat létrehozása céljából a tagállamok teljesítik a jelen Mellékletben meghatározott releváns műszaki leírásokat, ideértve az opcionális hozzáférési pontokon keresztül történő adattovábbításra vonatkozó biztonsági követelményeket is.

Abban az esetben, ha valamely opcionális hozzáférési ponton keresztül fizetést kell eszközölni, a tagállamok közlik a választásuk szerinti fizetési módot, és lebonyolítják a megfelelő fizetési műveleteket.

A tagállamok a platformra való rákapcsolódást, és bármely létező kapcsolat számottevő módosítását megelőzően elvégzik a szükséges tesztelési munkálatokat.

Az opcionális hozzáférési pontnak a platformmal történő sikeres összekapcsolását követően a tagállamok értesítik a Bizottságot a hozzáférési pont bármely tervezett olyan számottevő módosításáról, amely a platform működését befolyásolhatja, különösen a hozzáférési pont megszüntetéséről. A tagállamok a módosítással összefüggésben közlik az összes olyan műszaki adatot, amely a módosításhoz kapcsolódó bármely változtatás elvégzése érdekében szükséges.

A tagállamok minden opcionális hozzáférési ponton utalnak rá, hogy a keresőszolgáltatás működtetése a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren útján történik.

(1) 0 kardinalitás azt jelenti, hogy az adat nem kötelező. 1-es kardinalitás azt jelenti, hogy az adat kötelező. 0...n vagy 1...n kardinalitás azt jelenti, hogy egynél több azonos típusú adat adható meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0884 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0884&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére