32009R0385[1]

A Bizottság 385/2009/EK rendelete ( 2009. május 7. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( keretirányelv ) IX. mellékletének felváltásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 385/2009/EK RENDELETE

(2009. május 7.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") IX. mellékletének felváltásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/46/EK irányelv valamennyi új járműre vonatkozó igazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmazó harmonizált keretet hoz létre. A járműgyártók számára tartalmazza különösen azt a kötelezettséget, hogy a közösségi típusjóváhagyás jogosultjakénti minőségükben megfelelőségi nyilatkozatot adjanak ki, amelyet csatolnak minden olyan járműhöz, amelyet a típusjóváhagyásra vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelően gyártottak.

(2) A megfelelőségi nyilatkozat, amelynek formanyomtatványát a 2007/46/EK irányelv IX. melléklete határozza meg, a jármű vásárlója számára arra vonatkozóan tett hivatalos nyilatkozatot jelent, hogy valamely járművet a típusjóváhagyásra vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított követelményeknek megfelelően gyártottak.

(3) Szükséges biztosítani, hogy a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt információk az érintett fogyasztók és gazdasági szereplők számára érthetőek legyenek. A megfelelőségi nyilatkozat formanyomtatványának tartalmaznia kell minden olyan lényeges műszaki információt, amely lehetővé teszi a tagállami hatóságok számára a járművek üzembe helyezésének engedélyezését.

(4) A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2001. december 20-i 2001/116/EK bizottsági irányelv (2) elfogadása óta a megfelelőségi nyilatkozat frissítésére még egyáltalán nem került sor. Ezért indokolt azt a 2007/46/EK irányelvvel bevezetett számos lényeges változás fényében frissíteni, amely irányelv a haszongépjárművek esetében 2009. április 29-től teljes járművekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást vezet be.

(5) Ezen túlmenően a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelv (3) értelmében a tagállamok nyilvántartó hatóságainak megbízható műszaki információkat kell kapniuk az új járműveknek a Közösség területén első alkalommal történő nyilvántartásba vételéhez. A megfelelőségi nyilatkozatban szereplő műszaki adatok nyilvántartásba vétel céljára felhasználható, megfelelő információforrást jelentenek. Az európai polgárok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében "A szabályozási környezet egyszerűsítése és javítása" című cselekvési tervet tartalmazó bizottsági közleményben (4) és "Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban" című bizottsági közleményben (5) foglalt elvek fényében indokolt, hogy a megfelelőségi nyilatkozat az 1999/37/EK irányelv szerint előírt valamennyi információt is tartalmazza.

(6) A közösségi típus-jóváhagyási eljárás megfelelő működtetésének biztosításához indokolt a 2007/46/EK irányelv mellékleteit naprakésszé tenni a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében.

(7) A 2007/46/EK irányelv IX. mellékletét ennek megfelelően fel kell váltani.

(8) A megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetendő valamennyi adat gyűjtésére vonatkozó új kezelési rendszer végrehajtása a jármű gyártója részéről megfelelő rendelkezések bevezetését teszi szükségessé. Ezért elegendő átmeneti időszakról kell rendelkezni, amelynek során a megfelelőségi nyilatkozat korábbi mintái továbbra is használhatók.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

2010. április 29-ig a gyártók kiállíthatnak a 70/156/EGK tanácsi irányelv (6) IX. mellékletében meghatározott formanyomtatvánnyal összhangban lévő megfelelőségi nyilatkozatokat.

3. cikk

Ez a rendelet 2009. április 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 7-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 18., 2002.1.21., 1. o.

(3) HL L 138., 1999.6.1., 57. o.

(4) COM(2002) 278 végleges.

(5) COM(2007) 23 végleges.

(6) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

MELLÉKLET

"IX. MELLÉKLET

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

0. CÉLKITŰZÉSEK

A megfelelőségi nyilatkozat a jármű gyártója által a vásárlónak annak biztosítása érdekében tett nyilatkozatot jelent, hogy az általa vásárolt jármű a gyártása időpontjában megfelel az Európai Unió hatályos jogszabályainak.

A megfelelőségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegye a tagállami illetékes hatóságok számára a járművek nyilvántartásba vételét anélkül, hogy a kérelmező számára kiegészítő műszaki dokumentáció benyújtását kellene előírniuk.

E célok érdekében a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) járműazonosító szám;

b) a jármű pontos műszaki jellemzői (azaz a különböző rovatokban értéktartományok feltüntetése nem megengedett).

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.1. A megfelelőségi nyilatkozat két részből áll.

a) 1. OLDAL, amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazza. Ez a sablon ugyanaz minden járműkategóriára.

b) 2. OLDAL, amely a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása. A 2. oldalon szereplő sablon az egyes járműkategóriákhoz igazodik.

1.2. A megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 x 297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállítani.

1.3. Az O. szakasz b) pontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második részben feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabályozási aktusok típus-jóváhagyási dokumentációjában megadott értékeknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelelőségének ellenőrzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított módszereknek megfelelően kell ellenőrizni. Az említett szabályozási aktusokban megengedett tűréshatárokat figyelembe kell venni.

2. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

2.1. A megfelelőségi nyilatkozat A. mintája (teljes jármű) olyan járművekre vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyásukhoz további gyártási lépcsőt igényelnének.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcsőn mentek át.

Ez a többlépcsős jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. járműgyártó által épített alvázra második lépcsős gyártó által épített busz).

A többlépcsős folyamat során hozzáadott további jellemzőket röviden kell ismertetni.

2.3. A megfelelőségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcső szükséges (pl. tehergépkocsi-alváz).

A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriába tartozó, vezetőfülkés, alvázzal ellátott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatoknak a C. minta szerintinek kell lenniük.

I. RÉSZ

TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

A1. MINTA - 1. OLDAL

TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.4. Járműkategória: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A járműazonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

0.10. Járműazonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) (... -án/-én) kiadott, (... kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és

állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, és metrikus/angolszász (c) mértékegységekkel mérő sebességmérőt (d) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (dátum): …(Aláírás): …

A2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ TELJES JÁRMŰVEK

[év][sorozatszám]

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.4. Járműkategória: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A járműazonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

0.10. Járműazonosító szám:...

minden tekintetben megfelel a(z) (... -án/-én) kiadott, (... kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és

állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, és metrikus/angolszász (c) mértékegységekkel mérő sebességmérőt (d) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (dátum): …(Aláírás): …

B. MINTA - 1. OLDAL

BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve):...

0.2. Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.4. Járműkategória: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A járműazonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

0.10. Járműazonosító szám: ...

a) az alábbiak szerint készült el és módosult (1): ... és

b) minden tekintetben megfelel a(z) (... -án/-én) kiadott, (... kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és

c) állandó nyilvántartásba vehető a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rendű, és metrikus/angolszász (c) mértékegységekkel mérő sebességmérőt (d) alkalmazó tagállamokban.

(Hely) (dátum): …(Aláírás): …

Mellékletek: Az egyes korábbi gyártási szakaszokban kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

2. OLDAL

M1 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW / ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

Felépítmény

38. Karosszéria kódja (i): ...

40. A jármű színe (j): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m):

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket

CO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Városon kívüli körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Vegyes… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km

2. tisztán elektromos járművek és kis feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km

Elektromos hatósugár ... km

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M2 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma:: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete:: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW / ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja(h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében ... bar

Felépítmény

38. Karosszéria kódja (i): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ...

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

43. Állóhelyek száma:: ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 or 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, pozíciója): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

9. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW / ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Felépítmény

38. Karosszéria kódja (i): ...

39. A jármű osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1)

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek) ...

42.2. Ülőhelyek száma ... (alsó szint) ... (felső szint) (beleértve a vezetőülést is)

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ...

43. Állóhelyek száma: ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható ... (m-1)

Egyéb

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma:: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg ... kg

16.2. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében::

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW / ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor).......kW ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Felépítmény

38. Karosszéria kódja (i): ...

40. A jármű színe (j): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m):

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket

CO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Városon kívüli körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km

2. tisztán elektromos járművek és kis feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km

Elektromos hatósugár ... km

Egyéb

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (l):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N2 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW at ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Felépítmény

38. Karosszéria kódja(i): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (l):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N3 JÁRMŰKATEGÓRIA

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

9. A gépjármű eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW at ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Felépítmény

38. Karosszéria kódja(i): ...

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../no (l):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰKATEGÓRIÁK

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi összekapcsolási pontján ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

Felépítmény

38. Karosszéria kódja(i): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Egyéb

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../nem (l):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰKATEGÓRIÁK

(teljes és befejezett járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5. Hosszúság: ... mm

6. Szélesség: ... mm

7. Magasság: ... mm

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ... mm

11. Rakfelület hosszúsága: ... mm

12. Hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

13. A menetkész jármű tömege: ... kg (f)

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi összekapcsolási pontján: ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

Felépítmény

38. Karosszéria kódja(i): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Egyéb

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással rendelkezik: igen/osztály(ok): .../no (l):

51. Különleges rendeltetésű járművek esetében: a II. melléklet 5. szakaszának megfelelő megnevezés: ...

52. Megjegyzések (n): ...

II. RÉSZ

NEM TELJES JÁRMŰVEK

B. MINTA - 1. OLDAL

NEM TELJES JÁRMŰVEK

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (Fteljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.4. Járműkategória: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A járműazonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

0.10. Járműazonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) (......-án/-én) kiadott, (... kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyások nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (dátum): …(Aláírás): …

C2. MINTA - 1. OLDAL

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZŐ NEM TELJES JÁRMŰVEK

[év][sorozatszám]

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. oldal

Alulírott [... (Fteljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ...

0.2. Típus: ...

Változat (a): ...

Kivitel (a): ...

0.2.1. Kereskedelmi név: ...

0.4. Járműkategória: ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és azok rögzítésének módja: ...

A járműazonosító szám helye: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

0.10. Járműazonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a(z) (......-án/-én) kiadott, (... kiterjesztési számot is tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és

további jóváhagyások nélkül állandó nyilvántartásba nem vehető.

(Hely) (dátum): …(Aláírás): …

2. OLDAL

M1 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

Felépítmény

41. Az ajtók száma és kialakítása: ...

42. Ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is) (k): ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m):

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket

CO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Városon kívüli körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km

2. tisztán elektromos járművek és kis feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km

Elektromos hatósugár ... km

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M2 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW at ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h):v...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

M3 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW at ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N1 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30. Nyomtáv(ok):

1. ... mm

2. ... mm

3. ... mm

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m):

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket

CO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Városi körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Városon kívüli körülmények:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Vegyes:… g/km… l/100 km/m3/100 km (1)
Súlyozott, vegyes:… g/km… l/100 km

2. tisztán elektromos járművek és kis feltöltésű (OVC) hibrid elektromos járművek

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1)) ... Wh/km

Elektromos hatósugár ... km

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N2 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW at ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1))

CO: ...

THC: ...

NMHC: ...

NOx: ...

THC + NOx: ...

Szemcsék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

N3 JÁRMŰKATEGÓRIA

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása): ... ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

8. Nyeregpont távolsága a jármű leghátsó tengelyétől (legnagyobb és legkisebb): ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb tömege: ... kg

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.4. A járműszerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömege: ... kg

18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében:

18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg

18.2. Félpótkocsi: ... kg

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ... kg

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ... kg

19. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a jármű összekapcsolási pontján: ... kg

Motor

20. A motor gyártója: ...

21. Motorkód a motoron lévő jelölés szerint: ...

22. Működési elv: ...

23. Csak elektromos: igen/nem (1)

23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (1)

24. A hengerek száma és elrendezése: ...

25. Motor hengerűrtartalma: ... cm3

26. Tüzelőanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Tiszta gázüzemű, kettős üzemű, vegyes üzemű (1)

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ... kW ... min-1, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (1)

28. Sebességváltó (típus): ...

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

33. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Fékek

36. Pótkocsihoz csatlakozó fékkapcsolatok: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1)

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ... bar

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Környezetvédelmi tulajdonságok

46. Zajszint

Álló helyzetben: ... dB(A) motorfordulatszámon: ... min-1

Elhaladási zaj: ... dB(A)

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ...

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

HC + NOx: ...

Szemcsék: ...

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható)

CO: ...

NOx: ...

NMHC: ...

THC: ...

CH4: ...

Szemcsék: ...

48.1. A füsttel korrigált elnyelési együttható: ... (m-1)

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O1 ÉS O2 JÁRMŰKATEGÓRIÁK

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

19.1. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi összekapcsolási pontján ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ... mm

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ... mm

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

2. OLDAL

O3 ÉS O4 JÁRMŰKATEGÓRIÁK

(nem teljes járművek)

2. oldal

Általános szerkezeti jellemzők

1. Tengelyek száma: ... és kerekek száma: ...

1.1. Két kerékkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ...

Főbb méretek

4. Tengelytáv (e): ... mm

4.1. Nyomtáv:

1-2: ... mm

2-3: ... mm

3-4: ... mm

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: ... mm

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ... mm

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ... mm

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjármű hátulja közötti távolság: ... mm

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ... mm

Tömeg

14. A menetkész nem teljes jármű tömege: ... kg (f)

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

15. A jármű befejezéskori legkisebb tömege: ... kg

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

16. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg

16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

16.2. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

16.3. Műszakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg stb.

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o)

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelyeken:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg az egyes tengelycsoportokon:

1. ... kg

2. ... kg

3. ... kg

19.1. Műszakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi összekapcsolási pontján ... kg

Legnagyobb sebesség

29. Legnagyobb sebesség: ... km/h

Tengelyek és felfüggesztés

31. Felemelhető tengely(ek) elhelyezkedése: ...

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...

34. Légrugózással vagy azzal egyenértékű felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): igen/nem (1)

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ...

Csatlakozóberendezés

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...

45. A felszerelhető csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ...

45.1. Jellemző értékek (1): D: .../ V: .../ S: .../ U: ...

Egyéb

52. Megjegyzések (n): ...

A IX. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(a) Meg kell adni az azonosító kódot. Ez a kód egy adott változat esetében legfeljebb 25 karakterből, egy adott kivitel esetében pedig legfeljebb 35 karakterből áll.

(b) Meg kell adni, hogy a jármű jobb vagy bal oldali közlekedésre alkalmas-e, vagy jobb és bal oldali közlekedésre egyaránt alkalmas.

(c) Meg kell adni, hogy a beszerelt sebességmérőnek metrikus vagy angolszász mértékegységei vannak-e.

(d) Ez a nyilatkozat nem korlátozza a tagállamok azon jogát, hogy műszaki kiigazításokat írjanak elő annak érdekében, hogy valamely jármű nyilvántartásba vételét engedélyezzék a rendeltetési helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, ha a forgalom iránya az út ellenkező oldalán halad.

(e) Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jármű kéttengelyes.

(f) Ez a tömeg tartalmazza a járművezető tömegét és a kísérő tömegét, ha a járműben van ülés a kísérő számára.

A 3,5 tonna alatti, M1, N1, O1, O2 vagy M2 kategóriába tartozó járművek tekintetében a tényleges tömeg 5 %-kal térhet el az e rovatban bejelentett tömegtől.

Valamennyi egyéb járműkategória esetében az eltérés 3 %.

(g) A hibrid elektromos járművek esetében mindkét energiateljesítményt meg kell adni.

(h) E betűjelzésnél a »Megjegyzések« rovatban tetszés szerinti berendezések hozzáadhatók.

(i) A II. mellékletben ismertetett kódoknál a C betűt kell használni.

(j) Csak a következő alapszín(ek) adható(k) meg: fehér, sárga, narancssárga, piros, bíbor/lila, kék, zöld, szürke, barna vagy fekete.

(k) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát.

Az M3 kategóriába tartozó távolsági autóbuszok esetében a személyzet tagjainak száma beleértendő az utaslétszámba.

(l) Hozzá kell adni az Euro-szint számát és a típusjóváhagyáshoz alkalmazott rendelkezéseknek megfelelő karaktert.

(m) A különböző használható tüzelőanyagok esetében ismételni kell. Azok a járművek, amelyek benzinnel és gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt feltölthetők, de amelyeknél a benzinüzemű rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz van beszerelve, és amelyeknél a benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, úgy tekintendők, mintha csak gázüzeműek lennének.

(n) Amennyiben a jármű a 2005/50/EK határozattal (HL L 21., 2005.1.25., 15. o.) összhangban 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel fel van szerelve, a gyártónak itt a következőt fel kell tüntetnie: »24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt jármű«.

(o) A gyártó ezeket a rovatokat kitöltheti vagy a nemzetközi forgalom, vagy a nemzeti forgalom vonatkozásában, vagy mindkettő vonatkozásában.

A nemzeti forgalom esetében fel kell tüntetni a jármű tervezett nyilvántartásba vételi helye szerinti országnak a kódját. A kódnak összhangban kell lennie az ISO 3166-1: 2006 szabvánnyal.

A nemzetközi forgalom esetében hivatkozni kell az irányelv számára (pl. a 96/53/EK tanácsi irányelv esetében ez a szám »96/53/EK«)."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0385 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0385&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére