31997R1255[1]

A Tanács 1255/97/EK rendelete (1997. június 25.) a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról

A TANÁCS 1255/97/EK RENDELETE

(1997. június 25.)

a ellenőrző állomások vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 14. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 91/628/EGK irányelv bizonyos kategóriákba tartozó állatok szállítás közbeni jólétének javítása érdekében követelményeket határoz meg a maximális utazási idő tekintetében, melynek letelte után az állatokat ki kell rakodni, meg kell etetni és itatni, valamint a továbbszállítást megelőzően legalább 24 órán keresztül pihentetni kell;

mivel az állatok távolsági szállítása során ezeket a kötelező megszakításokat ellenőrző állomások kell végrehajtani;

mivel a ellenőrző állomások vonatkozásában az egész Közösségben alkalmazandó kritériumokat kell meghatározni, annak érdekében, hogy azok az áthaladó állatok számára optimális jóléti körülményeket biztosítsanak, illetve lehetővé tegyék egyes egyszerűbb állategészségügyi problémák rendezését;

mivel a ellenőrző állomások működésének és az azokon áthaladó járművek és állatok ellenőrzésének elősegítése érdekében rendelkezéseket kell hozni a nyilvántartások vezetésével, és bizonyos egyéb adminisztratív ügyekkel kapcsolatban;

mivel annak garantálása érdekében, hogy a szállított állatokat optimális jóléti körülmények között szállítják tovább, az illetékes hatóságnak meg kell állapítania erre való alkalmasságukat;

mivel az állatok továbbszállításra való alkalmasságának megállapítására irányuló állat-egészségügyi ellenőrzések költségének fedezésére szolgáló közösségi díj felszámítását célzó intézkedések elfogadásáig elő kell írni, hogy a tagállamok a Szerződés általános szabályaival összhangban, az ilyen költséget az érintett szállítóra terhelhetik;

mivel a ellenőrző állomások alkalmazandó egyes szabályok betartásának biztosítása érdekében a 91/628/EGK irányelv mellékletének VIII. fejezetében meghatározott útvonaltervet az új rendelkezéseknek megfelelően ki kell igazítani;

mivel első lépésként fontos meghatározni a háziasított egypatás állatok, továbbá a háziasított szarvasmarha-, juh-, kecske-, és sertésfélék elhelyezésére szolgáló ellenőrző állomások vonatkozó szabályokat;

mivel figyelembe vették az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság ellenőrző állomások vonatkozó bizonyos minimális követelményekkel kapcsolatos ajánlását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az ellenőrző állomások azok a helyek, ahol az állatokat a 2005/1/EK rendelet ( 2 ) I. melléklet V. Fejezetének 1.5. vagy 1.7.b) pontjának értelmében legalább 12 órán át vagy tovább pihentetik.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrző állomások meg kell felelniük az e rendeletben meghatározott közösségi kritériumoknak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában, szükség szerint, a 64/432/EGK, 90/425/EGK, 91/496/EGK és 91/628/EGK irányelv 2. cikkének meghatározásait kell alkalmazni.

3. cikk

(1) Az illetékes hatóság minden ellenőrző állomás részére jóváhagy és kiad egy jóváhagyási számot. Ez a jóváhagyás meghatározott fajokra, illetve bizonyos állatfajtákra és egészségügyi állapotra korlátozható. A tagállamok értesítik a Bizottságot a jóváhagyott ellenőrző állomások listájáról, és annak minden frissítéséről.

A tagállamok értesítik a Bizottságot a 4. cikk (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazásának részletes szabályairól is, különösen a jóváhagyott helyiségek ellenőrző állomásként való használati idejéről és kettős céljáról.

(2) Az ellenőrző állomások jegyzékét a Bizottság, az érintett tagállam illetékes hatóságának javaslatára, a 2005/1/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozza meg.

(3) A tagállamok csak azt követően javasolhatják az ellenőrző állomások jegyzékbe történő felvételét, hogy az illetékes hatóság ellenőrizte, hogy azok a vonatkozó követelményeknek eleget tesznek, és jóváhagyta azokat. Az ilyen jóváhagyás érdekében a 90/425/EGK irányelv 2. cikkének (6) bekezdése szerinti illetékes hatóság biztosítja, hogy az ellenőrző állomások megfeleljenek e rendelet I. melléklete összes követelményének; ezen túlmenően, az ilyen ellenőrző állomásoknak:

a) olyan területen kell elhelyezkedniük, amelyre nem vonatkoznak tilalmak vagy korlátozások a vonatkozó közösségi jogszabályoknak megfelelően;

b) hatósági állatorvos irányítása alatt kell állniuk, aki többek között biztosítja e rendelet rendelkezéseinek betartását;

c) az összes vonatkozó, állat-egészségüggyel, állatok mozgásával, valamint az állatok levágás során való védelmével kapcsolatos közösségi szabály betartásával kell működniük;

d) legalább évente kétszer rendszeres vizsgálaton kell átmenniük annak biztosítása érdekében, hogy a jóváhagyási követelmények továbbra is teljesülnek.

(4) A tagállamnak - különösen az állatok egészsége vagy jóléte alapján - súlyos esetben fel kell függesztenie a területén elhelyezkedő ellenőrző állomás használatát. A tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot a felfüggesztésről és annak okairól. Az ellenőrző állomás használatának felfüggesztését csak azután lehet feloldani, hogy a Bizottságot és a többi tagállamot tájékoztatták annak okairól.

(5) A Bizottság a 2005/1/EK tanácsi rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felfüggesztheti az ellenőrző állomás használatát vagy a jegyzékből törölheti azt, ha e rendelet 28. cikkében említett, a Bizottság szakértői által végzett szúrópróba szerű ellenőrzés a vonatkozó közösségi jogszabályok megsértését jelzi.

4. cikk

(1) A ellenőrző állomások kizárólag az átszállítás alatt álló állatok fogadására, etetésére, itatására, pihentetésére, elhelyezésére, ellátására és útnak indítására használhatók.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azonban, a tagállamok ellenőrző állomások jóváhagyhatják a 64/432/EGK irányelv 2. cikkének o) pontjában és a 91/68/EGK irányelv 2. cikke b) pontjának 3. alpontjában meghatározott gyűjtőállomások teljes területét, feltéve, hogy azok ellenőrző állomások történő működésük teljes időtartama alatt megfelelnek e cikk (3) bekezdésének, valamint e rendelet I. melléklete A. 4. pontjának.

(3) Állatok kizárólag akkor lehetnek egyidejűleg jelen egy ellenőrző állomások, ha:

a) azokat azonos egészségügyi állapotúnak minősítették, beleértve adott esetben a közösségi jogszabályokkal összhangban nyújtott bármely kiegészítő biztosítékot; és

b) azok egészségügyi állapotát igazolják:

i. vagy a 90/425/EGK irányelv A. mellékletében felsorolt közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban az érintett fajhoz tartozó állatok kategóriájára megállapított követelményekkel összhangban.

A vonatkozó állat-egészségügyi követelmények eltérő rendelkezése hiányában, kiegészítő igazolásnak kell biztosítania, hogy az állatok az adott gazdaságból közvetlenül, vagy egyetlen engedélyezett gyűjtőállomáson való áthaladással történő feladás előtt legalább 21 napig egyetlen gazdaságban, vagy - ha az állatok 21 naposnál fiatalabbak - születésük óta a származási gazdaságban tartózkodtak, és juhok és kecskék esetében megfelelnek 91/68/EGK irányelv 4b. cikke (4) bekezdése követelményeinek; vagy

ii. harmadik országba történő kivitelre szánt szarvasmarhafélék és sertésfélék esetében a 93/444/EGK határozat 2. cikkének (1) bekezdése szerint ( 3 );

c) az állatok azon kategóriájához tartoznak, amelynek tekintetében a ellenőrző állomások jóváhagyták.

(4) A kiindulási hely illetékes hatósága a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében említett információcsere-rendszer útján értesít az ellenőrző állomásokon áthaladó állatok szállításáról.

5. cikk

A ellenőrző állomások tulajdonosa, vagy az azt üzemeltető bármely természetes vagy jogi személy felelős e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért, és evégett köteles:

a) csak azokat az állatokat fogadni, amelyeket a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban minősítettek vagy azonosítottak, különös tekintettel a 3. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésekre. Ebből a célból ellenőrzi, vagy ellenőrizteti az érintett fajokhoz vagy fajtákhoz tartozó egészségügyi, illetve egyéb kísérő okmányokat, és szúrópróbaszerűen ellenőrzi az állatok azonosító jelöléseit;

c) biztosítani, hogy a ellenőrző állomások tartózkodó állatokat az érintett fajoknak megfelelő időpontban etessék és itassák, és erre a célra megfelelő mennyiségű takarmányt és folyadékot rendelkezésre bocsátani;

d) a ellenőrző állomások tartózkodó állatokról gondoskodni, és amennyiben szükséges, megtenni az összes szükséges lépést jólétük biztosítása és az állat-egészségügyi követelmények betartása érdekében;

e) szükség esetén állatorvost hívni

- azoknak az állatoknak a megfelelő kezelése céljából, amelyek megbetegedtek, vagy megsérültek, amíg az ő gondjaira voltak bízva, és

- amennyiben szükséges, az ilyen állatok 93/119/EGK irányelvnek megfelelően végzett levágása, leölése vagy elaltatása céljából;

f) olyan személyzetet alkalmazni, amely rendelkezik a megfelelő képességekkel, ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel, és e célból - vagy a vállalkozáson belül, vagy egy képző szerv részéről - meghatározott képzésben részesült, vagy ezzel egyenértékű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, amely alkalmassá teszi az érintett állatok kezelésére, és szükség esetén megfelelő ellátás nyújtására;

g) a szükséges lépéseket megtenni, annak biztosítása érdekében, hogy akik a ellenőrző állomások az állatokat kezelik, betartsák a vonatkozó, az állatok kíméletével kapcsolatos rendelkezéseket;

h) az I. melléklet C. 7. pontjában meghatározott adatokról a szállítmány elindulását követő egy munkanapon belül az illetékes hatóságot értesíteni, azokról nyilvántartást vagy adatbázist vezetni, és legalább három éven keresztül azt megőrizni, és az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé tenni;

i) bármely észlelt rendellenesség esetén a lehető leghamarabb értesíteni az illetékes hatóságot.

6. cikk

(1) Mielőtt az állatok elhagyják az ellenőrző állomást, a hatósági állatorvos, vagy az e célra az illetékes hatóság által kijelölt bármely állatorvos igazolja a 2005/1/EK rendelet II. mellékletében említett menetlevélen, hogy az állatok a szállítás folytatására alkalmas állapotban vannak. A tagállamok előírhatják, hogy az állat-egészségügyi ellenőrzés eredményeként felmerült költséget az érintett szállító köteles viselni.

(2) E rendelet követelményeinek betartásával kapcsolatban a hatóságok között folytatott információcserére vonatkozó szabályokat a 2005/1/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

6a. cikk

E rendeletet a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel módosítja, különösen annak a technológiai és tudományos haladáshoz való igazítása céljából, kivéve a melléklet bármely módosítását, amelyeket az állat-egészségügyi helyzethez szükséges igazítani, és amelyek a 2005/1/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadhatók el.

6b. cikk

A tagállamok a 2005/1/EK rendelet 26. cikkének rendelkezéseit alkalmazzák e rendelet rendelkezései megsértésének szankcionálására, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A tagállamok legkésőbb 2004. május 1-ig értesítik a Bizottságot ezen intézkedésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI KRITÉRIUMOK

A. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNÉS INTÉZKEDÉSEK

1. Minden ellenőrző állomást

a) úgy kell elhelyezni, megtervezni, megépíteni és működtetni, hogy biztosított legyen a megfelelő szintű biológiai biztonság a súlyos fertőző betegségek más gazdaságokra történő, illetve az e helyiségeken áthaladó, egymást követő állatszállítmányok közötti átterjedésének megelőzése érdekében;

b) úgy kell megépíteni, felszerelni és működtetni, hogy biztosított legyen a tisztító és fertőtlenítő eljárások elvégezhetősége. A helyszínen teherjármű-mosó berendezést kell biztosítani. Az ilyen létesítményeknek bármilyen időjárási körülmények között működőképesnek kell lennie;

c) a hatósági állatorvos utasításának megfelelően, minden használat előtt és után tisztítani és fertőtleníteni kell.

2. Az elhelyezett állatokkal érintkezésbe kerülő alkalmazottak és berendezések kizárólag az adott helyiségekben dolgozhatnak, kivéve, ha az állatokkal, illetve azok ürülékével vagy vizeletével való érintkezést követően tisztító és fertőtlenítő eljáráson estek át. Különösen, az ellenőrző állomás irányításával megbízott személynek - kizárólag az ellenőrző állomásra belépő személyek használatára szolgáló - tiszta felszerelést és védőruházatot, továbbá ezek tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló megfelelő berendezést kell rendelkezésre bocsátania.

3. Amikor egy állatszállítmányt elszállítanak egy karámból, az alomanyagot el kell távolítani, és az 1. pont c) alpontjában meghatározott tisztítási és fertőtlenítési műveletek lefolytatása után, friss alommal kell pótolni.

4. Az almot, az állatok ürüléke és vizelete nem gyűjthető össze a helyiségekből, kivéve, ha azokon az állatbetegségek terjedésének elkerülése érdekében megfelelő kezelést végeztek.

5. Két egymást követő állatszállítmány között megfelelő egészségügyi szünetet kell tartani, amelynek hosszát attól függően, hogy az állatok hasonló régióból, övezetből vagy bokszból érkeznek-e, szükség szerint ki kell igazítani. Különösen, legfeljebb hatnapi használatot követően, a tisztítási és fertőtlenítési műveletek elvégzése után, és bármely új szállítmány megérkezése előtt, az ellenőrző állomásokról az állatokat legalább 24 órára teljesen el kell távolítani.

6. Az állatok fogadása előtt az ellenőrző állomások:

a) az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdése rendelkezéseivel összhangban korábban ott tartott minden állat elindulását követő 24 órán belül megkezdik a tisztítási és fertőtlenítési műveleteket;

b) addig nem fogadnak állatokat, amíg a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a tisztítási és fertőtlenítési műveleteket megfelelően elvégezték.

B. SZERKEZET ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

1. A 2005/1/EK rendelet I. melléklet II. és III. fejezetének az állatok be- és kirakodására szolgáló szállítóeszközökre vonatkozó rendelkezésein túlmenően, minden ellenőrző állomásnak rendelkeznie kell az állatok szállítóeszközbe történő be- és kirakodására szolgáló megfelelő felszereléssel és létesítményekkel. Az ilyen felszerelésnek és létesítményeknek különösen csúszásmentes padlóburkolattal, és szükség esetén oldalsó védelemmel kell rendelkezniük. A hidakat, rámpákat, valamint a le- és feljárókat oldalfalakkal, korlátokkal, vagy más védőberendezéssel kell ellátni, az állatok leesésének megakadályozása érdekében. A be- és kirakodó rámpák lejtésének a lehető legkisebbnek kell lennie. Az átjáróknak olyan padlóburkolattal kell rendelkezniük, amely minimálisra csökkenti az elcsúszás kockázatát, és olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy minimálisra csökkentsék az állatok megsérülésének kockázatát. Különös gondot kell fordítani annak biztosítására, hogy a jármű platója és a rámpa, valamint a rámpa és a kirakodó terület padozata között ne legyen jelentős rés vagy lépcső, amely az állatokat ugrásra kényszeríti, illetve megcsúszásukat vagy megbotlásukat okozhatja.

2. A ellenőrző állomások az állatok elhelyezésére használt összes létesítmény(t):

a) olyan padlóburkolattal kell ellátni, amely minimálisra csökkenti a megcsúszás kockázatát, és nem okoz sérülést az állatoknak;

b) olyan tetővel és megfelelő oldalsó védelemmel kell ellátni, amely megvédi az állatokat a kedvezőtlen időjárási körülményektől;

c) az állatok tartására, ellenőrzésére, szükség esetén vizsgálatára, etetésére és itatására, valamint a takarmány tárolására szolgáló megfelelő eszközökkel kell ellátni;

d) a tárolókapacitás figyelembevételével, az ott elhelyezett állatfajoknak megfelelő szellőztetéssel és vízelvezetéssel kell ellátni;

e) kellő szintű természetes vagy mesterséges megvilágítással kell ellátni, mely bármely időpontban lehetővé teszi az összes állat ellenőrzését. Szükség esetén megfelelő tartalékvilágítást kell biztosítani;

f) a megkötendő állatok megkötéséhez megfelelő felszereléssel kell ellátni. Az ilyen megkötést oly módon kell végrehajtani, amely nem okoz fájdalmat vagy szenvedést az állatoknak, és nehézség nélkül lehetővé teszi számukra az evést, ivást illetve lefekvést;

g) az érintett fajokat figyelembe véve elegendő területet kell, hogy biztosítson az összes állat számára az egyidejű lefekvéshez, illetve az itatási és etetési pontok nehézség nélküli megközelítéséhez;

h) megfelelő alomanyag készlettel kell ellátni. Ilyen anyagot minden karámban az ott elhelyezett állatfajok vagy állatfajták szükségletei szerint kell elhelyezni;

i) oly módon kell felépíteni és karbantartani, hogy az állatok ne érintkezhessenek semmilyen éles vagy veszélyes tárggyal, vagy megrongálódott felülettel, amely sérülést okozhat nekik.

3. A ellenőrző állomások megfelelő létesítményekkel kell rendelkezniük azon állatok elkülönítésére, amelyek megbetegedtek, megsérültek, vagy egyéni figyelemre szorulnak.

4. A ellenőrző állomások megfelelő létesítményekkel kell rendelkezniük minden személy számára, akinek a helyiségeikben dolga van, illetve használja azokat.

5. A ellenőrző állomások megfelelő módon gondoskodni kell a hulladékanyag tárolásáról és ártalmatlanításáról, illetve az elhullott állatok tárolásáról, amíg a 90/667/EGK ( 4 ) irányelvnek megfelelően el nem szállítják és meg nem semmisítik azokat.

C. MŰVELETEK

1. Az állatokat megérkezésük után késedelem nélkül ki kell rakodni. Amennyiben azonban a késedelem elkerülhetetlen, az időjárási körülményeket és a várakozási időket figyelembe véve, az állatok számára a lehető legkedvezőbb jóléti körülményeket kell biztosítani.

2. A be- és kirakodás során ügyelni kell arra, hogy az állatokat ne ijesszék meg, ne izgassák fel, és ne bánjanak velük rosszul, továbbá biztosítani kell, hogy ne lökjék fel azokat. Az állatokat nem szabad fejüknél, szarvuknál, fülüknél, lábuknál, farkuknál vagy gyapjuknál fogva sem felemelni, sem húzni, vagy oly módon kezelni, hogy szükségtelen fájdalomnak vagy szenvedésnek legyenek kitéve. Szükség esetén, az állatokat egyenként kell vezetni.

3. Az állatok létesítményben való mozgásához:

a) mozgatható átjárókat kell kialakítani, kihasználva az állatok csoportos közlekedésre való hajlamát;

b) az állatok terelésére szolgáló eszközöket kizárólag erre a célra szabad használni. Amennyire lehetséges, el kell kerülni az áramütést okozó eszközök használatát, és azokat kizárólag olyan kifejlett szarvasmarhafélék és sertések esetében szabad alkalmazni, amelyek nem hajlandók megmozdulni, feltéve, hogy az áramütések nem tartanak tovább két másodpercnél, megfelelő időközönként alkalmazzák azokat, és az állatok előtt van szabad terület, melyben mozoghatnak. Ilyen áramütések csak az állatok hátsó lábának izomzatára alkalmazhatók;

c) az állatokat nem szabad megütni, sem nyomást gyakorolni testük különösen érzékeny részére. Különösen tilos az állatok farkának zúzása, csavarása, vagy törése, továbbá nem szabad az állatok szemébe nyúlni. Az állatokat tilos megütni vagy megrúgni;

d) a ellenőrző állomások állatokat kezelő személyek birtokában nem lehet ösztöke, illetve nem használhatnak ilyen, vagy más hegyes végű segédeszközt. Botok, vagy állatok terelésére szánt egyéb segédeszközök használata lehetséges, feltéve, hogy azok az állat testén úgy alkalmazhatóak, hogy nem okoznak sérülést vagy szükségtelen szenvedést.

4. Azokat az állatokat, amelyek érkezésüket megelőzően magas hőmérsékletnek és páratartalomnak voltak kitéve, megfelelő eszközökkel a lehető leghamarabb le kell hűteni.

5. Az állatok etetését és itatását oly módon kell végrehajtani, mely biztosítja, hogy a ellenőrző állomások elhelyezett minden állat legalább az ott tartózkodás, valamint a következő etetési helyig tartó út várható időtartama alatti testi szükségletei kielégítéséhez elegendő mennyiségű tiszta vízhez, valamint elegendő és megfelelő takarmányhoz jusson. A ellenőrző állomások nem fogadhatnak speciális takarmányozási igényekkel rendelkező állatokat, mint például folyékony takarmányt igénylő borjakat, hacsak nincsenek megfelelően felszerelve és személyzettel ellátva az ilyen igények kielégítésére.

6. Az állatok egészségi és általános állapotát a ellenőrző állomások személyzetének egyik tagja az állatok ellenőrző állomások való megérkezésekor, és az ott tartózkodásuk során legalább minden 12 órában egyszer ellenőrzi.

7. Az e rendelet 5. cikkének h) pontjában említett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) minden szállítmány kirakodása befejezésének, és újbóli berakodása megkezdésének dátuma és időpontja;

b) az e melléklet A. 4. pontjában meghatározott egészségügyi okok miatti kiürítés dátuma és időtartama;

c) az egyes szállítmányokra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványok száma(i);

d) minden szükséges megjegyzés az állatok egészségi vagy jóléti állapota tekintetében, és különösen:

- a ellenőrző állomások elhullott állapotban felfedezett, illetve az ott tartózkodás során elhullott állatok adatai, és

- a ellenőrző állomások komoly sérüléssel felfedezett, vagy az ott tartózkodás során komolyan megsérült, illetve a továbbszállításra alkalmatlannak minősített állatok adatai, és

e) a szállító és a járművezetők neve és címe, valamint a járművek rendszáma.

( 1 ) HL L 340., 1991.12.11., 17. o. A legutóbb a 95/29/EK irányelvvel (HL L 148., 1995.6.30., 52. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 3., 2005.1.5.

( 3 ) HL L 208., 1993.8.19., 34. o.

( 4 ) HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R1255 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R1255&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R1255-20070105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R1255-20070105&locale=hu

Tartalomjegyzék