32014D0666[1]

2014/666/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. szeptember 17. ) a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer elismeréséről

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. szeptember 17.)

a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer elismeréséről

(2014/666/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7c. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (6) bekezdésére,

a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságával foglalkozó bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

(1) A 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv fenntarthatósági kritériumokat határoz meg a bioüzemanyagokra vonatkozóan. A 98/70/EK irányelv 7b. és 7c. cikkében, valamint IV. mellékletében foglalt rendelkezések hasonlóak a 2009/28/EK irányelv 17. és 18. cikkében, valamint V. mellékletében foglaltakhoz.

(2) A 2009/28/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett célok szempontjából figyelembe vett bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók vonatkozásában a tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági szereplők számára annak igazolását, hogy a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2)-(5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumok teljesülnek.

(3) Ha egy gazdasági szereplő a Bizottság által elismert önkéntes rendszer szerinti bizonyítékokkal vagy adatokkal szolgál, az elismerésről szóló bizottsági határozat által érintett mértékig a tagállamok nem kötelezhetik az adatszolgáltatót arra, hogy további bizonyítékokkal támassza alá a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést.

(4) A "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" elnevezésű rendszer elismerésére vonatkozó kérelmet, amely megfelelően tanúsítja, hogy a bioüzemanyag-szállítmányok teljesítik a 98/70/EK irányelvben, valamint a 2009/28/EK irányelvben foglalt fenntarthatósági kritériumokat, 2011. május 16-án kapta kézhez a Bizottság. A rendszer aktualizált változatát 2014. február 7-én nyújtották be. A rendszer az Egyesült Királyságban működik és a kombájnnal betakarítható növények - mint például gabonafélék, olajnövények és cukorrépa - esetében alkalmazható. A rendszer a mezőgazdasági alapanyagok kereskedelmi, szállítási és tárolási szakaszaira terjed ki a termelőtől az elsődleges feldolgozóig, a többi szakasz tekintetében pedig a Bizottság által elismert, egyéb önkéntes rendszerekre támaszkodik. Ebben az összefüggésben a "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer feladata biztosítani, hogy a Bizottság által kibocsátott azon elismerések, amelyek a "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"-szal együttműködő említett rendszereket érintik, az együttműködés ideje alatt érvényesek maradnak. Az elismert rendszert a 2009/28/EK irányelvvel létrehozott átláthatósági platformon elérhetővé kell tenni.

(5) A "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" értékelése során megállapítást nyert, hogy abban megfelelően érvényre jut a 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelvben foglalt valamennyi fenntarthatósági kritérium, a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésében és a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében foglaltak kivételével. A rendszer azonban pontos adatokat szolgáltat a felügyeleti lánc későbbi gazdasági szereplői tekintetében szükséges elemekről, miáltal megfelel a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésében és a 2009/28/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban tömegmérlegmódszert alkalmaz.

(6) Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer esetében teljesülnek a megbízhatóság, az átláthatóság és a független audit tekintetében támasztott megfelelő normák.

(7) A "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer értékelésére az e határozat elfogadásakor hatályos jogszabályok alapján került sor. A jogszabályi háttér lényeges változása esetén a Bizottságnak el kell végeznie a rendszer értékelését, hogy megállapítsa, hogy az eredeti elismerés tárgyát képező rendszerben a változtatásokat követően is megfelelően érvényre jutnak-e a fenntarthatósági kritériumok.

(8) A rendszer esetleges változása esetén a Bizottságnak újra el kell végeznie annak értékelését, hogy megállapítsa, hogy továbbra is megfelelően érvényesülnek-e az eredeti elismerés alapját képező fenntarthatósági kritériumok.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" rendszer (a továbbiakban: a rendszer), amelynek elismerésével kapcsolatban 2014. február 7-én érkezett kérelem a Bizottsághoz, megfelelően tanúsítja, hogy a bioüzemanyag-szállítmányok teljesítik a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében, továbbá a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumokat.

A rendszer a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (2) bekezdésének és a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének céljaira pontos adatokat alkalmaz azáltal, hogy biztosítja a felügyeleti lánc elején elhelyezkedő gazdasági szereplőktől származó valamennyi fontos információnak a felügyeleti lánc későbbi gazdasági szereplőihez való továbbítását.

A rendszer a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (1) bekezdése, illetve a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelés tanúsítására alkalmazható, az elsődleges nyersanyag-feldolgozóig.

2. cikk

Amennyiben a rendszer tartalma e határozat elfogadását követően olyan mértékben módosul, hogy az befolyásolhatja e határozat alapját, a változásokról haladéktalanul tájékoztatni kell a Bizottságot. A Bizottság a bejelentett módosítások értékelése tükrében megállapítja, hogy a rendszerben továbbra is megfelelően érvényesülnek-e az eredeti elismerés alapját képező fenntarthatósági kritériumok.

Ha egyértelműen bebizonyosodik, hogy a rendszerben nem érvényesülnek a határozat szempontjából döntő jelentőségű elemek, és azok súlyosan, szerkezetükben sérülnek, a Bizottság visszavonhatja e határozatát.

3. cikk

Ez a határozat öt évig érvényes.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(2) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0666 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0666&locale=hu