32005L0069[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/69/EK irányelve ( 2005. november 16. ) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/69/EK IRÁNYELVE

(2005. november 16.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A gumiabroncsokat olyan lágyítóolajok felhasználásával állítják elő, amelyek különböző mennyiségekben nem szándékosan hozzáadott policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) tartalmazhatnak. Az előállítási folyamat során PAH-k bekerülhetnek a gumi ágyazóközegbe. Ezért különböző mennyiségben a végtermékben is jelen lehetnek.

(2) A benzo(a)pirén (BaP) a PAH-k jelenlétének minőségi és mennyiségi jelzője lehet. A BaP-t és egyéb PAH-kat rákkeltőnek, mutagénnek és teratogénnek minősítették. Továbbá ezen PAH-k jelenléte következtében egyes lágyítóolajokat rákkeltőnek, mutagénnek és teratogénnek minősítettek.

(3) A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság (CSTEE) megerősítette a PAH-k káros hatására vonatkozó tudományos megállapításokat.

(4) A BaP és bizonyos PAH-k környezetbe történő kibocsátását a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmének biztosítása és a policiklusos aromás szénhidrogének évi teljes kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében - ahogy azt a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal való, határokon átnyúló, nagy távolságú levegőszennyezéssel kapcsolatos 1979-es egyezmény 1998-as jegyzőkönyve előírja - szükségesnek látszik a gumiabroncsok gyártáshoz használt PAH-kban gazdag lágyítóolajok és lágyítóolajként használt keverékek alkalmazását és forgalomba hozatalát korlátozni.

(5) Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvet (3) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az egyéb európai szintű rendelkezések sérelme nélkül ez az irányelv kiterjed a személygépkocsik gumiabroncsaira (4), a könnyű és nehéz teherjárművek gumiabroncsaira (5), a mezőgazdasági járművek gumiabroncsaira (6) és a motorkerékpárok gumiabroncsaira (7).

(7) A szükséges biztonsági követelmények teljesítése érdekében és különösen a gumiabroncsok magas szintű vizes tapadási teljesítményének biztosításához átmeneti időszakra van szükség, amelynek során a gumiabroncsgyártók kifejlesztik és tesztelik az új típusú, magas aromás lágyítóolajok felhasználása nélkül gyártott gumiabroncsokat. A jelenleg rendelkezésre álló információ alapján a fejlesztés és a tesztelés jelentős időt fog igénybe venni, mivel a gyártóknak számos tesztsorozatot kell végezniük, mielőtt garantálni lehet az új gumiabroncsok magas szintű vizes tapadási teljesítményét. Ezért ezen irányelvet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni a gazdasági szereplőkre.

(8) Ezen irányelv alkalmazásához harmonizált tesztelési módszereket kell elfogadni a lágyítóolajok és gumiabroncsok PAH-tartalmára vonatkozóan. Az ilyen tesztelési módszerek elfogadása nem késleltetheti ezen irányelv hatálybalépését. A tesztelési módszert lehetőleg európai vagy nemzetközi szinten kell kifejleszteni, adott esetben e feladatot az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) kell, hogy elvégezze. A Bizottság hivatkozásokat tehet közzé a vonatkozó CEN- vagy ISO-szabványokra, illetve szükség esetén a 76/769/EGK irányelv 2a. cikkével összhangban meghatározhat ilyen módszereket.

(9) Ez az irányelv nem érinti a munkavállalók védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogszabályokat, például a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet (8), illetve az ezen alapuló egyedi irányelveket, különösen a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 04/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (9), valamint a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvet (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (10).

(10) Nem célja ezen irányelvnek a 2010. január 1. előtt gyártott gumiabroncsok - a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (11) 2. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti - forgalomba hozatalának korlátozása, amelyeket ezért készletből ezen időpontot követően is lehet értékesíteni. A gumiabroncsok gyártási időpontja könnyen felismerhető annak a 92/23/EGK irányelv által előírt, jelenleg kötelező megjelölése révén. A 2010. január 1-jét követően újrafutózandó gumiabroncsokat az új, PAH-kban szegény lágyítóolajat tartalmazó futófelülettel kell újrafutózni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. december 29-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 2010. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. november 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

Bach of LUTTERWORTH

(1) HL C 120., 2005.5.20., 30. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. június 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. október 17-i határozata.

(3) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2004/98/EK bizottsági irányelvvel (HL L 305., 2004.10.1., 63. o.) módosított irányelv.

(4) A gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló, 1992. március 31-i 92/23/EGK tanácsi irányelv (HL L 129., 1992.5.14., 95. o.). A legutóbb a 2005/11/EK bizottsági irányelvvel (HL L 46., 2005.2.17., 42. o.) módosított irányelv.

(5) A 92/23/EGK irányelv.

(6) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 106. sz. előírása.

(7) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló, 1997. június 17-i 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 226., 1997.8.18., 1. o.). A legutóbb a 2005/30/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2005.4.27., 17. o.) módosított irányelv.

(8) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(9) HL L 158., 2004.4.30., 50. o. Helyesbített változat: HL L 229., 2004.6.29., 23. o.

(10) HL L 131., 1998.5.5., 11. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(11) HL 196, 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o., helyesbített változat: HL L 216., 2004.6.16., 3. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0069&locale=hu

Tartalomjegyzék