31989L0491[1]

A Bizottság irányelve (1989. július 17.) a gépjárművekre vonatkozó 70/157/EGK, 70/220/EGK, 72/245/EGK, 72/306/EGK, 80/1268/EGK és 80/1269/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE

(1989. július 17.)

a gépjárművekre vonatkozó 70/157/EGK, 70/220/EGK, 72/245/EGK, 72/306/EGK, 80/1268/EGK és 80/1269/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(89/491/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 87/354/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 88/436/EGK irányelvvel ( 3 ) módosított, a gépjárművek kibocsátása által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvre ( 4 ) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelvre ( 5 ) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a járművekben használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. augusztus 2-i 72/306/EGK tanácsi irányelvre ( 6 ) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelvre ( 7 ) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 88/195/EGK irányelvvel ( 8 ) módosított, a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. december 16-i 80/1269/EGK tanácsi irányelvre ( 9 ) és különösen annak 3. cikkére,

mivel a 70/220/EGK irányelvet módosító 88/76/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) bevezeti az ólommentes benzin használatára vonatkozó követelményeket; mivel a meglévő motoroknak az e benzinnel való üzemeléséhez történő átalakítása sok esetben olyan módosításokat tesz szükségessé, amelyek lényegesek a fent említett irányelvek teljesítése szempontjából; mivel helyesnek tűnik a szóban forgó járművek típusjóváhagyására vonatkozó módosítások közigazgatási kezelésének könnyítése az ólommentes benzin gyorsan növekvő felhasználásának érdekében; mivel szintén szükségesnek tűnik a 88/76/EGK irányelv előírásainak pontosítása, mely megakadályozza, hogy azokat a járműveket, amelyek olyan kibocsátáscsökkentő berendezéssel vannak ellátva, amelyekre az ólomtartalmú benzin káros hatással van, ilyen benzinnel töltsék fel; mivel ugyanígy helyesnek tűnik, hogy az ezen irányelvben meghatározott, új dízelmotorokban használt referencia-tüzelőanyag beleillesztésre kerüljön a 72/306/EGK irányelvbe, amely az ilyen motorok füstkibocsátására vonatkozik; mivel célszerűnek tűnik, hogy az alkalmat megragadva a 80/1269/EGK irányelvnek a motorteljesítményre vonatkozó rendelkezései az Európai Gazdasági Bizottság megfelelő előírásaival összhangba kerüljenek;

mivel kívánatos az ezen irányelvben szereplő módosítások mielőbbi átültetése a nemzeti jogba, mivel ezekre különösen szükség van az átmeneti időszak során, amikor az ólomtartalmú benzin használatára kialakított járművek együtt vesznek részt a forgalomban az ólommentes benzint igénylő járművekkel;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban állnak a gépjárművekkel kapcsolatos irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az alábbiakban említett irányelvek ezen irányelv mellékleteinek megfelelően módosulnak:

- a 70/157/EGK irányelv az I. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 70/220/EGK irányelv a II. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 72/245/EGK irányelv a III. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 72/306/EGK irányelv a IV. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 80/1268/EGK irányelv a V. mellékletnek megfelelően módosul,

- a 80/1269/EGK irányelv a VI. mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1990. január 19-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 70/157/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A 6. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"6. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

6.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok

6.1.1.

A 85/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint ki kell terjeszteni azon járműtípusok jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, amennyiben a gyártó igazolja, a típusjóváhagyást megadó hatóság jóváhagyásától függően, hogy a módosított jármű zajszintje nem haladja meg az 5.2.2.1. pontban előírt határértékeket.

6.2. Bármilyen más célból átalakított járműtípusok

6.2.1.

A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető olyan járműtípusokra, amelyek a III. mellékletben felsorolt jellemzők tekintetében különböznek, amennyiben a típusjóváhagyást megadó hatóság úgy véli, hogy az elvégzett módosítások valószínűleg nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a jármű zajszintjére."

III. MELLÉKLET

A 72/245/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A 8. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

"8. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE

8.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok

8.1.1.

A 85/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint ki kell terjeszteni azoknak a járműtípusoknak a jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, amennyiben a gyártó igazolja, hogy a módosított járműnek a rádiózavar-szűrése a gyártás-megfelelőség határain belül marad az e melléklet 9. pontjában meghatározottak szerint.

8.2. Bármilyen más célból módosított járműtípusok

8.2.1.

A járműtípus jóváhagyása kiterjeszthető olyan járműtípusokra, amelyek a melléklet 2.2. pontjában felsorolt jellemzők tekintetében különböznek, amennyiben a típusjóváhagyást megadó hatóság úgy véli, hogy az elvégzett módosítások valószínűleg nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a jármű rádiózavar-szűrésére."

IV. MELLÉKLET

A 72/306/EGK IRÁNYELV V. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

Az V. melléklet helyébe a következő lép:

"A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ÉS A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE ELŐÍRT REFERENCIA-TÜZELŐANYAG MŰSZAKI JELLEMZŐI

CEC referencia-tüzelőanyag RF-03-A-84 (1) (3) (7)

Határértékek és egységekASTM módszer
Cetánszám (4)min. 49D 613
max. 53
Sűrűség 15 oC-on (kg/l)min. 0,835D 1298
max. 0,845
Desztilláció (2) 50 %min. 245 oCD86
90 %min. 320 oC
max. 340 oC
Lepárlási végfokmax. 370 oC
Lobbanáspontmin. 55 oCD 93
CFPPmin. –EN 116(CEN)
max. – 5 oC
Viszkozitás 40 oC-onmin. 2,5 mm2/SD 445
max. 3,5 mm2/S
KéntartalombejelentendőD 1266/D 2622
D 2785
max. 0,3 tömeg %
Rézkorróziómax. 1D 130
Conradson-féle szénmaradék (10 % GRD)max. 0,2 tömeg %D 189
Hamutartalommax. 0,01 tömeg %D 482
Víztartalommax. 0,05 tömeg %D 95/D 1744
Semlegesítési (erős sav) számmax. 0,2 mg KOH/g
Oxidációs stabilitás (6)max. 2,5 mg/100 mD2274
Adalékanyagok (5)
Szén/hidrogén arány(be kell jelenteni)
(1) Az ezzel azonos ISO-módszerek kerülnek alkalmazásra, amikor azok kiadásra kerülnek az összes fenti jellemzőre.
(2) A megadott számok az elpárolgott mennyiségeket mutatják (visszanyert % + veszteség %)
(3) Az előírásban megadott értékek »tényleges értékek«. Határértékeik meghatározásánál az ASTM D 3244 »Alap meghatározása olajtermékek minőségi vitáihoz« című szabvány feltételei kerültek alkalmazásra, a legnagyobb érték meghatározása a zérus feletti legkisebb 2R különbség figyelembevételével történt; a legnagyobb és legkisebb érték meghatározásakor a legkisebb különbség 4R (R = reprodukálhatóság).
(4) A cetántartomány nincs összhangban a 4R legkisebb tartományra vonatkozó követelménnyel. Mindazonáltal a tüzelőanyag szállítója és felhasználója közötti vitában ASTM D 3244 feltételeit lehet alkalmazni az ilyen viták feloldására, feltéve hogy az egyszeri meghatározás helyett ismételt, a szükséges pontosság eléréséhez szükséges elegendő számú mérést végeznek.
(5) Ez a tüzelőanyag csak közvetlen lepárlású és krakkolt szénhidrogén párlatkomponenseken alapul; a kénmentesítés megengedett. Nem tartalmazhat semmilyen fémadalék-anyagot vagy cetánjavító-adalékanyagot.
(6) Még az oxidációs stabilitás ellenőrzése esetén is valószínű, hogy a tárolási időtartam korlátozott. A tárolási körülményekre és az élettartamra nézve ki kell kérni a szállító tanácsait.
(7) Ha szükséges a motor vagy a jármű hőhatásfokának kiszámítása, a tüzelőanyag fűtőértéke a következőképpen számítható:
d = sűrűség 15oC-on,
x = a víz tömegének aránya (%/100),
y = a hamu tömegének aránya (%/100),
s = a kén tömegének aránya (%/100).”

VI. MELLÉKLET

A 80/1269/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A 8. pont helyébe a következő rendelkezés lép: "8. AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSE 8.1. Ólommentes benzinnel való üzemelésre átalakított járműtípusok 8.2. Bármilyen más célból módosított járműtípusok A motor minden más módosítását az e melléklet 1. függelékében vagy 2. függelékében felsorolt jellemzők tekintetében közölni kell az illetékes hatósággal. A hatóság ezt követően vagy:

8.1.1. A típusjóváhagyást megadó hatóság jóváhagyásától függően azoknak a járműtípusoknak a jóváhagyását, amelyeket kizárólag abból a célból módosítottak és/vagy alakítottak át, hogy alkalmassá tegyék őket ólommentes benzinnel való üzemelésre, a 80/210/EGK irányelvben meghatározottak szerint, ki kell terjeszteni az alábbi feltételek egyikének megfelelően:

8.1.1.1.

A gyártónak igazolnia kell, hogy a módosított jármű motorteljesítménye a 9.2. pont szerint meghatározott gyártás-megfelelőség határain belül marad, amelyet az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel értek el. Ebben az esetben a kiterjesztésnek vissza kell igazolnia az eredeti típus-jóváhagyási teljesítményt; vagy

8.1.1.2.

a gyártónak be kell jelentenie egy módosított motorteljesítmény-értéket, amely kisebb, mint az eredeti, módosítatlan, jóváhagyott járművel kapott érték. Ebben az esetben a kiterjesztésnek meg kell jelölnie a módosított járműtípusra alkalmazandó újonnan megadott értékeket.

8.2.1.

úgy ítéli meg, hogy az elvégzett módosítások nem jártak semmilyen lényegesen kedvezőtlen hatással a motor teljesítményére; vagy

8.2.2.

kéri a motorteljesítmény további meghatározását olyan vizsgálatok elvégzésével, amelyeket szükségesnek tart."

2. A 9. pont helyébe a következő rendelkezés lép: "9. A HASZNOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK TŰRÉSHATÁRAI

9.1.

A gyártónak a motortípusra megadott hasznos teljesítményértékét el kell fogadni, ha az nem tér el a vizsgált motoron a műszaki szolgálat által mért értékektől ± 2 %-nál nagyobb mértékben a maximális teljesítménynél, és ± 4 %-nál nagyobb mértékben az egyéb mérési pontokon, ahol a motor fordulatszámára vonatkozóan ± 1,5 % tűrés megengedett.

9.2.

A gyártás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok alatt a teljesítményt 2 motorfordulatszámon kell mérni (S1és S2), amelyek a típusjóváhagyáskor elfogadott névleges teljesítmény és maximális nyomaték mérési pontjainak felelnek meg. E két motorfordulatszámon, amelyekre vonatkozóan a tűrés ± 5 %, az S1 ± 5 % és S2 ± 5 % tartományon belül legalább egy ponton mért hasznos teljesítmény nem térhet el ± 5 %-nál nagyobb mértékben a típusjóváhagyásban megadott értéktől."

( 1 ) HL L 192., 1987.7.11., 43. o.

( 2 ) HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

( 3 ) HL L 214., 1988.8.6., 1. o.

( 4 ) HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

( 5 ) HL L 152., 1972.7.6., 15. o.

( 6 ) HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

( 7 ) HL L 375., 1980.12.31., 36. o.

( 8 ) HL L 92., 1988.4.9., 50. o.

( 9 ) HL L 375., 1980.12.31., 46. o.

( 10 ) HL L 36., 1988.2.9., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0491 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0491&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0491-20130102 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0491-20130102&locale=hu

Tartalomjegyzék