BH 1992.7.445 I. A devizaigazgatási jogszabályok értelmében a tiltott módon megszerzett külföldi fizetőeszköz - méltányosságból - konvertibilis valutában az elkövető részére történő kiadásának elrendelése törvénysértő [Btk. 309. § (1) bek., (2) bek. c) pont, 314. § (5) bek.].

II. A büntetőjogi keretrendelkezést kitöltő jogszabály esetében a visszamenő hatály kérdése fel sem merülhet, ezért mindenkor a cselekmény elkövetése időpontjában hatályban volt jogszabály alapján kell elbírálni egyrészt a büntetőjogi felelősség, másrészt az elkobzás alkalmazhatóságának kérdését. [Btk. 2. §, 309. § (2) bek. c) pont.].

Az ügyészségnek a kerületi bírósághoz 1990. szeptember 27. napján érkezett, a Be 375. §-a szerinti tárgyi eljárás lefolytatására irányuló indítványa az érdekelt tekintetében a lefoglalt 1910 DEM, valamint 78 USD elkobzására irányult.

A devizagazdálkodás megsértésének büntette miatt az érdekelt ellen indított nyomozást a Be. 139. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján - a Közkegyelemről szóló 1990. évi XXXIX. törvény 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel - megszüntettek.

A kerületi bíróság az 1990. október 26. napján kelt végzésében - az ügyészi indítvánnyal egybehangzóan - a Vám- és Pénzügyőrség Nyomozóhivatala által lefoglalt és a Magyar Nemzeti Bank emissziós főosztályán kezelt 1910 DEM-et, valamint 78 USD-t elkobozta.

A végzésében megállapított tényállás szerint az érdekelt 1989 első hónapjaiban P. J. magyar állampolgártól - aki az érdekelt testvére - 60 300 forint ellenében 345 USD-t 1100 DEM-et a devizahatóság engedélye nélkül megszerzett. A sértett devizaérték 94 214 forintot tett ki. A kerületi bíróság álláspontja szerint az érdekelt az említett magatartásával megszegte a tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt tilalmakat, és ezáltal megvalósította a Btk. 309. §-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdésének c) pontja szerint minősülő devizagazdálkodás megsértésének bűntettet.

Az érdekelt a végzés kézhezvétele után tárgyalás tartását kérte. Ezt követően a kerületi bíróság 1991. április 10. napján jogerőre emelkedett végzésében - a korábbi végzés egyidejű hatályon kívül helyezése mellett - a fentiekben részletezett lefoglalt külföldi fizetőeszközök közül 1000 DEM-et és 78 USD-t elkobzott, míg a további 910 DEM-et - a lefoglalás megszüntetése mellett - az érdekelt részére kiadni rendelte.

A végzésben megállapított tényállás lényege szerint az érdekelt 1989 év tavaszán a testvérének, P. J.-nek 60 300 forintot adott át, aki ezért az érdekeltnek 345 USD-t (á 60 forint) és 1100 DEM-et (á 36 forint) fizetett, ezenfelül további 640 DEM-et ajándékba adott az érdekelt részére.

A végzés megállapítja azt is, hogy a P. J.-nak a birtokában levő külföldi fizetőeszköz turistaellátmányból származott.

A kerületi bíróság végzésében ugyanazokra a devizaigazgatási jogszabálysértésekre és a Büntető Törvénykönyvben foglalt jogszabályhelyre hivatkozott, mint a korábban hozott határozatában is; a külföldi fizetőeszközök részbeni visszaadására vonatkozó rendelkezését a Btk. 314. §-ának (5) bekezdésére alapította.

A kerületi bíróság utóbbi végzése ellen az érdekelt terhére, a részére visszaadni rendelt valutának konvertibilis külföldi fizetőeszközben történő visszaadására vonatkozó rendelkezés miatt emelt törvénységi óvás alapos.

I. A kerületi bíróság a tárgyi eljárás során hozott és bizonyítás felvételén alapuló, megalapozott végzésében iratszerűen állapította meg az irányadó tényeket és ezekből helyes jogi következtetést vont le arra nézve, hogy az érdekelt cselekményével megvalósította a devizagazdálkodás megsértésének büntettét. Helyesen hivatkozott a devizaigazgatási jogszabályok megsértésére is, a Legfelsőbb Bíróság azonban ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a hivatkozott törvényhelyeken kívül az érdekelt megszegte az 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést is a nem jogszerűen megszerzett külföldi fizetőeszköz birtokában tartása folytán. Ekként a lefoglalt 1000 DEM-nak és 78 USD-nek a Btk. 314. §-ának (1) bekezdésén alapuló elkobzása törvényes volt, és nem kifogásolható, hogy az említett törvényhely (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazásával 910 DEM tekintetében az elkobzást mellőzte, és azt méltányosságból az érdekelt részére visszaadni rendelte.

A törvényességi óvás nem is az elkobzásnak méltányosságból való részleges mellőzésére vonatkozó rendelkezést kifogásolta, hanem azt, hogy a kerületi bíróság konvertibilis külföldi fizetőeszközben rendelte visszaadni a szóban forgó 910 DEM-t, ahelyett, hogy ennek az összegnek a hivatalos árfolyam szerinti forintösszeget rendelte volna kiadni.

A törvényességi óvásban kifejtett álláspont összhangban áll az elkövetés idején (1989. év tavaszán) hatályban volt jogszabályi rendelkezésekkel. Az irányadó tényállás szerint az érdekelt által P. J.-től visszterhesen megszerzett külföldi fizetőeszköz turistaellátmányból származott. A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi I. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1/1974. (I. 17.) rendelet 14. §-ának módosított (4) bekezdése értelmében a kiviteli engedéllyel külföldre kivitt fizetőeszköznek Magyarországra visszahozott részét - az engedély nélkül birtokban tartható mennyiséget meg nem haladó összegű [személyenként összesen 4000 forintot (jelenleg 5000 forint) meg nem haladó értékű] külföldi pénz kivételével - 8 napon belül az utazási számlára vissza kell fizetni, és a számlán jóváírt összeg forintban bármikor felvehető. Ebből a rendelkezésből nyilvánvaló, hogy az elkövetés idején hatályban volt de devizaigazgatási rendelkezések nem tették lehetővé, hogy a turistaellátmányból származó. de fel nem használt és az országba visszahozott külföldi fizetőeszközt a kedvezményezett akár magánál tarthassa, akár devizaszámlán helyezhesse el, hanem erre nézve visszafizetési kötelezettség állott fenn.

A 36/1989. (IX. 12.) PM rendelet - amely 1989. szeptember 18. napján lépett hatályba, s amely ugyancsak a már fentebb említett 1/1974. (I. 17.) PM rendelet egyes rendelkezéseit módosította - 2. számú melléklete kizárttá tette a turistaellátmányból származó külföldi fizetőeszköznek a belföldiek devizaszámlájára történő elhelyezését. A jogszabálynak ez a rendelkezése teljes összhangban állt a belföldiek devizaszámlájáról szóló 99/1989. (IX. 18.) MT rendelet 1. §-ában foglaltakkal.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!