31998L0082[1]

A Bizottság 98/82/EK irányelve (1998. október 27.) a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 98/82/EK irányelve

(1998. október 27.)

a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/71/EK irányelvvel [1] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felszínén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 97/71/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felszínén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 97/71/EK irányelvvel módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felszínén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 98/47/EGK irányelvvel [5] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [6],

mivel a 93/57/EGK [7] és a 93/58/EGK [8] irányelv módosította mind a 86/362/EGK, mind a 86/363/EGK, mind a 90/642/EGK irányelv II. mellékletét, megállapítva az első listán szereplő, a gabonafélékkel, az állati eredetű élelmiszerekkel és az egyes növényi eredetű termékekkel - többek között a gyümölcsökkel és zöldségekkel - kapcsolatos peszticidek maximális szermaradványértékét; mivel azonban egyes értékek megállapítására nem került sor a maximális értékek megállapításához rendelkezésre álló adatok elégtelensége miatt, és az érdekelt feleknek meghatározott időn belül lehetőségük volt a hiányzó adatok pótlására; mivel amennyiben a maximális értékeket 1998. október 31-ig nem határozzák meg, az analitikai kimutathatóság megfelelő határértékei alkalmazandóak;

mivel a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a növényvédő szerek egyes terményfajtákon történő felhasználásának engedélyezése a tagállamok hatáskörébe tartozik; mivel az ilyen engedélyezéseknek az emberi és állati egészségre és a környezetre gyakorolt hatások értékelésén kell alapulniuk; mivel az ilyen értékelések során tekintetbe veendő elemek között szerepelnek a dolgozókra és kívülállókra, a földi, vízi és légi környezetre gyakorolt hatások, valamint a kezelt terményeken található szermaradványok elfogyasztásán keresztül az emberekre és állatokra gyakorolt hatások is;

mivel a gabonafélék és a növényi eredetű termékek tekintetében, beleértve a gyümölcs- és zöldségféléket, a maximális szermaradványértékeknek összhangban kell lenniük a peszticideknek a növények megfelelő védelme érdekében szükséges legkisebb mennyiségei oly módon történő felhasználásával, hogy a szermaradvány mennyisége a lehető legkisebb és toxikológiai szempontból elfogadható legyen, különösen a becsült táplálékfelvétel vonatkozásában kifejezve; mivel az állati eredetű élelmiszerek tekintetében a maximális szermaradványértékeknek összhangban kell lenniük az olyan peszticidekkel kezelt gabonafélék és növényi eredetű termékek fogyasztásával, amelyek az állatokban és az állati eredetű termékekben szermaradványokat képezhetnek, megfelelő esetekben tekintetbe véve az állatgyógyászati készítmények közvetlen következményeit is;

mivel a maximális szermaradványértékek az analitikai kimutathatóság határértékében vannak megállapítva azokban az esetekben, amikor az engedélyezett növényvédelmi felhasználások nem eredményeznek az élelmiszer-ipari termékekben, illetve azok felületén kimutatható peszticidszermaradvány-értékeket, vagy amennyiben nincs engedélyezett felhasználás, illetve a tagállam által engedélyezett felhasználást a szükséges adatok nem támasztják alá, vagy amennyiben a harmadik országban engedélyezett olyan felhasználást, mely szermaradványokat eredményez az olyan élelmiszer-ipari termékekben, illetve felületükön, amelyek a Közösség piacán forgalomba kerülhetnek, a szükséges adatok nem támasztják alá;

mivel az irányelvben szereplő peszticidekkel kezelt élelmiszer-ipari termékek fogyasztóinak életük során való expozícióját az Európai Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott irányelveket [9];

mivel az akut referenciadózis (ARfD) kiszámításának és a rövid távú heveny étkezési expozíció felbecsülésének tudományos megközelítése és eljárásai tárgyában eddig még nem született közösségi szintű megállapodás; mive l a Növényügyi Tudományos Bizottság, úgy vélve, hogy az 1997-es FAO/WHO tanácskozás [10] során kifejlesztett tudományos megközelítés és eljárások a közösségi szintű megállapodás létrejöttéig megfelelőek lehetnek, kiszámította a metamidofosz toxikológiailag elfogadható maximális szermaradványértékét az almatermésűek, az őszibarack, a kajszibarack és a paprika tekintetében [11]; mivel a helyes mezőgazdasági gyakorlatról (GAP) és a szabadföldi kísérletek eredményeiből rendelkezésre álló információk alapján a metamidofosz maximális szermaradványértékei az őszibarack és a kajszibarack tekintetében toxikológiailag elfogadhatónak talált értékekben állapíthatók meg; mivel az almatermésűekre vonatkozó ilyen információk hiányában, az acefát felhasználásából származó metamidofosz-maradványok kiszámítása érdekében a metamidofosz maximális szermaradványértékeit ugyancsak a toxikológiailag elfogadható értékekben kell megállapítani; mivel a tagállamoknak, különösen a fent említett mezőgazdasági termékek tekintetében, az acefát és a metamidofosz tekintetében megállapított maximális szermaradványértékek betartásának biztosítása érdekében felül kell vizsgálniuk a fennálló helyes mezőgazdasági gyakorlatot;

mivel a peszticidekre megállapított maximális szermaradványértékeket folyamatosan felül kell vizsgálni; mivel az értékek új információk és adatok felmerülése következtében megváltozhatnak, és különösen akkor kell azokat sürgősen felülvizsgálni, ha a fogyasztókra gyakorolt, olyan új vagy felülvizsgált információkon alapuló táplálkozási expozíciót érintenek, amelyek különösen a 86/362/EGK irányelv 9. cikke, a 86/363/EGK irányelv 9. cikke és a 90/642/EGK irányelv 8. cikke végrehajtása során jutottak a Bizottság tudomására; mivel különösen az ezen irányelvben az acefát, a metamidofosz és a vinklozolin tekintetében megállapított maximális szermaradványértékeket kell sürgősen felülvizsgálni, az e peszticidek tekintetében a 93/57/EGK és a 93/58/EGK irányelvekben megállapított maximális szermaradványértékekkel együtt, a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően e hatóanyagok értékelési munkájának alapján;

mivel a közösségi maximális szermaradványértékeket és a Codex Alimentarius által ajánlott értékeket egymást követő hasonló eljárások során állapították meg és értékelték; mivel azonban a FAO/WHO Peszticid-szermaradványokkal Foglalkozó Közös Gyűlésének (JMPR) az irányelvben szereplő peszticideket érintő értékeléseiben található információkat oly módon tették közzé, mely túlságosan átfogó képet ad az engedélyezett felhasználásról/a helyes mezőgazdasági gyakorlatról, és a felülvizsgált maradványkísérletek nem teremtenek világos alapot az ajánlott maximális érték tekintetében; mivel a növényvédő szerek harmadik országokban történő engedélyezése a Közösségben engedélyezettnél nagyobb mennyiségű peszticid felhasználását vagy rövidebb betakarítás előtti várakozási időt, emiatt magasabb maradványértékeket tehet szükségessé; mivel az irányelv által megállapított értékeket a Közösség kereskedelmi partnereivel a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül megvitatták, és az ezen értékekkel kapcsolatos észrevételeiket mérlegelték; mivel az egyes peszticid/termény kombinációkra vonatkozó, az import tekintetében megengedhető maximális értékek megállapításának lehetőségét az Európai Közösség az elfogadható adatok rendelkezésre bocsátásának alapján fogja megvizsgálni;

mivel az ezen irányelv által megállapított maximális szermaradványértékeket felül kell vizsgálni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott munkaprogram által előírt hatóanyag-újraértékelés keretében,

mivel a növényügyi tudományos bizottság véleményét, különösen ami a peszticidekkel kezelt élelmiszer-ipari termékek fogyasztóinak védelmét illeti, figyelembe vették;

mivel ezen irányelv összhangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletében a klorotalonil, a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a cipermetrin, a deltametrin, a fenvalerát, a glifoszát, az imazalil, az iprodion, a permetrin, a "benimil-csoport" (benomil, karbendazim, tiofanát-metil), a "maneb-csoport" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) és a procimidon maximális szermaradványértékei helyébe az ezen irányelv A. mellékletében megállapított listák lépnek.

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletében a klorotalonil, a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a cipermetrin, a deltametrin, a fenvalerát, a glifoszát, az imazalil, az iprodion, a permetrin, a "benimil-csoport" (benomil, karbendazim, tiofanát-metil), a "maneb-csoport" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) és a procimidon maximális szermaradványértékei helyébe az ezen irányelv B. mellékletében megállapított listák lépnek.

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében a klorotalonil, a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a cipermetrin, a deltametrin, a fenvalerát, a glifoszát, az imazalil, az iprodion, a permetrin, a "benimil-csoport" (benomil, karbendazim, tiofanát-metil), a "maneb-csoport" (maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb) és a procimidon, valamint az egyedileg a teára megállapított maximális szermaradványértékek helyébe az ezen irányelv C. mellékletében megállapított listák lépnek.

4. cikk

Az irányelv D. mellékletében az acefátra, a metamidofoszra és a vinklozolinra megállapított maximális szermaradványértékek ideiglenesek, amíg e három peszticid tekintetében a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, a hatóanyagok értékelési munkája alapján az összes mezőgazdasági termék tekintetében felülvizsgált maximális szermaradványértékeket fogadnak el, legkésőbb 2001. április 30-ig az acefát és a metamidofosz, és legkésőbb 1999. december 31-ig a vinklozolin esetében.

5. cikk

(1) Ez az irányelv 1998. november 1-jén lép hatályba.

(2) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1999. április 30. előtt megfeleljenek.

Ezeket az intézkedéseket 1999. augusztus 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. október 27-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 347., 1997.12.18., 42. o.

[2] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[3] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[4] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[5] HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

[6] HL L 230., 1991.8.10., 1. o.

[7] HL L 211., 1993.8.23., 1. o.

[8] HL L 211., 1993.8.23., 6. o.

[9] Irányelv a peszticid-szermaradványok étkezési bevitelének előrejelzéséhez (módosított), készítette a GEMS/Élelmiszer Program, együttműködve a Peszticid-szermaradványok Kódex Bizottságával, kiadta az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben (WHO/FSF/FOS/97.7.).

[10] Tanácskozás az élelmiszer-fogyasztásról és a vegyszerbevitel felbecsüléséről, Genf, Svájc, 1997. február 10-14; Élelmiszer-biztonsági Részleg, Élelmiszer-biztonsági és -segélyezési Program, Egészségügyi Világszervezet 1997.; WHO/FSF/FOS.97.5.

[11] A növényügyi tudományos bizottság a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleménye; SCP/RESI/024; 1998. augusztus 4.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Benomil/karbendazim, tiofanát-metil (karbendazimban kifejezett összege) | Klorotalonil | Klórpirifosz | Klórpirifosz-metil | Cipermetrin, beleértve az alkotó izomerek más keverékeit is (izomerek összege) | Deltametrin | Fenvalerát, beleértve az alkotórészek más keverékeit is (izomerek összege) |

GABONAFÉLÉK | 0,1 | | | 3 | | 1 | |

Árpa | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |

Pohánka | | | | | | | |

Kukorica | | | | | | | |

Köles | | | | | | | |

Zab | | 0,1 | 0,05 | | 0,2 | | 0,2 |

Rizs | | | | | | | |

Rozs | | 0,1 | 0,05 | | | | |

Cirok | | | | | | | |

Tritikálé | | 0,1 | | | | | |

Búza | | 0,1 | | | | | |

Egyéb gabonafélék | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Glifoszát | Imazalil | Iprodion | Maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (CS2-ben kifejezett összege) | Permetrin (izomerek összege) | Procimidon |

GABONAFÉLÉK | | 0,02 | | | | 0,02 |

Árpa | 20 | | 1 | 2 | | |

Pohánka | | | | | | |

Kukorica | | | | | 0,2 | |

Köles | | | | | | |

Zab | 20 | | | 2 | | |

Rizs | | | 3 | | | |

Rozs | 5 | | | 1 | | |

Cirok | 20 | | | | | |

Tritikálé | 5 | | | | | |

Búza | 5 | | 0,5 | 1 | | |

Egyéb gabonafélék | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 2 | |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

(A. rész)

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm) |

Peszticid-szermaradványok | az I. melléklet ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt hús, húskészítmény, belsőség és állati zsiradék esetében | az I. melléklet 0401 fejlécű rovatában levő tehéntej, teljes tehéntej esetében; a 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt egyéb élelmiszerek esetében, a és jegyzetnek megfelelően | az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Klórpirifosz | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

ex0207 baromfihús |

Klórpirifosz-metil | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

Cipermetrin, beleértve az alkotó izomerek más keverékeit is (izomerek összege) | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

ex0207baromfihús |

0,2 más termékek |

Deltametrin | 0,05 | | 0,05 |

ex0207 baromfihús | |

Fenvalerát, beleértve az alkotórészek más keverékeit is (izomerek összege) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ex0207baromfihús |

0,2 más termékek |

Permetrin (izomerek összege) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

Maximális értékek mg/kg-ban (ppm) |

Peszticid-szermaradvány | az I. melléklet ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében | az I. melléklet 0401, 0402, 040500 és 0406fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében | Az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Benomil/karbendazim, tiofanát-metil (karbendazimban kifejezett összege) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Klorotalonil | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Glifoszát | 0,5 ex0206 sertésvese | 0,1 | 0,1 |

2 ex0206 marha-, kecske- és juhvese |

0,1 más termékek |

Imazalil | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (CS2-ben kifejezett összege) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Vinklozolin, iprodion, procimidon (összetevők és a dikloroanilint tartalmazó metabolitok dikloroanilinban kifejezett összege) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

C. MELLÉKLET

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Benomil/karbendazim, tiofanát-metil (karbendazimban kifejezett összege) | Klorotalonil | Klórpirifosz | Klórpirifosz-metil | Cipermetrin, beleértve az alkotó izomerek más keverékeit is (izomerek összege) | Deltametrin | Fenvalerát, beleértve az alkotórészek más keverékeit is (izomerek összege) |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek

i.CITRUSFÉLÉK | 5 | 0,01 | | | 2 | 0,05 | 0,05 |

Grépfrút | | | 0,3 | | | | |

Citrom | | | 0,2 | 0,3 | | | |

Zöld citrom | | | 0,3 | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | 2 | 1 | | | |

Narancs | | | 0,3 | 0,5 | | | |

Pomelo | | | 0,3 | | | | |

Egyéb | | | 0,3 | 0,05 | | | |

ii.CSONTHÉJASOK(héjjal vagy héj nélkül) | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Mandula | | | | | | | |

Brazil dió | | | | | | | |

Kesudió | | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | | |

Mogyoró | | | | | | | |

Ausztráliai mogyoró | | | | | | | |

Pekándió | | | | | | | |

Píniamag | | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | | |

Dió | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 |

Alma | | | | | | | |

Körte | | | | | | | |

Birs | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | |

iv.MAGVAS GYÜMÖLCSÖK | | | | | | 0,1 | 0,05 |

Kajszibarack | 1 | 1 | | | 2 | | |

Cseresznye | | | 0,3 | | 1 | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |

Szilva | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |

v.BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

a)Csemege- és borszőlő | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Csemegeszőlő | | 1 | | | | | |

Borszőlő | | 3 | | | | | |

b)Eper(termesztett) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

c)Félcserjén termő bogyósok(termesztett) | 0,1 | 10 | | 0,05 | 0,5 | | 0,05 |

Fekete szeder | | | 0,5 | | | 0,5 | |

Hamvas szeder | | | | | | | |

Kaliforniai málna | | | | | | | |

Málna | | | 0,5 | | | 0,5 | |

Egyéb | | | 0,05 | | | 0,05 | |

d)Egyéb bogyós gyümölcsök(termesztett) | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Fekete áfonya (a Vaccinium myrtillus faj gyümölcse) | | | | | | | |

Tőzegáfonya | | 2 | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

Pöszméte | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

Egyéb | | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,05 |

vi.EGYÉB | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Avokádó | | | | | | | |

Banán | 1 | 0,2 | 3 | | | | |

Datolya | | | | | | | |

Füge | | | | | | | |

Kivi | | | 2 | | | | |

Kamkvat | | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | | |

Mangó | | | | | | | |

Olajbogyó | | | | | | 0,1 | |

Golgotavirág | | | | | | | |

Ananász | | | | | | | |

Gránátalma | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek

i.GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Cékla | | | | | | | |

Sárgarépa | | 1 | 0,1 | | | | |

Gumós zeller | | 0,5 | | | | | |

Torma | | | | | | | |

Csicsóka | | | | | | | |

Paszternák | | | | | | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | | |

Retek | | | 0,2 | | | | |

Saláta bakszakáll | | | | | | | |

Édesburgonya | | | | | | | |

Karórépa | | | | | | | |

Tarlórépa | | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 | 0,05 | | | | |

ii.HAGYMAFÉLÉK | 0,1 | | | 0,05 | | | 0,05 |

Fokhagyma | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

Vöröshagyma | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

Mogyoróhagyma | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

Újhagyma | | 5 | | | | 0,1 | |

Egyéb | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

a)Burgonyafélék | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |

Paradicsom | 0,5 | | | | | | 1 |

Paprika | | | | | | | 0,2 |

Padlizsán | 0,5 | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | 0,05 |

b)Kabakosok - ehető héjúak | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | |

Uborka | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 |

Apró uborka | | 5 | | | | | |

Cukkini | 0,3 | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak | | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | |

Sárgadinnye | 0,5 | | | | | | 0,2 |

Tök | 0,5 | | | | | | 0,5 |

Görögdinnye | | | | | | | 0,5 |

Egyéb | 0,1 | | | | | | 0,05 |

d)Csemegekukorica | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | 0,1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Brokkoli | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | |

b)Fejesedő káposztafélék | | | | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |

Kelbimbó | 0,5 | 0,5 | | | | | |

Fejes káposzta | | 3 | 1 | | | | |

Egyéb | 3 | 0,01 | 0,05 | | | | |

c)Leveles káposztafélék | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | 1 | 0,5 | |

Kínai kel | | | 0,5 | | | | 1 |

Kelkáposzta | | | | | | | |

Egyéb | | | 0,05 | | | | 0,05 |

d)Karalábé | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

Zsázsa | | | | | | | |

Galambbegy saláta | | | | | | | |

Fejes saláta | 5 | | | | | | |

Endívia | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | |

b)Spenótfélék | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

Spenót | | | | | | | |

Mangold | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | |

c)Vízitorma | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

d)Cikóriasaláta | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

e)Fűszernövények | 0,1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

Turbolya | | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK(friss) | 0,1 | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 |

Bab (hüvelyben) | | | | | 0,5 | 0,2 | |

Bab (hüvely nélkül) | | 0,05 | | | | | |

Borsó (hüvelyben) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

Borsó (hüvely nélkül) | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | | | | 0,05 | | | 0,05 |

Spárga | | | | | | | |

Kardonna | | | | | | | |

Zeller | 2 | 10 | | | | | |

Édeskömény | | | | | | | |

Articsóka | | | 1 | | 2 | 0,1 | |

Póréhagyma | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |

Rebarbara | 2 | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

viii.GOMBA | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |

a)Termesztett gombák | 1 | 2 | | | 0,05 | | |

b)Vadon termő gombák | 0,1 | 0,01 | | | 1 | | |

3.Hüvelyesek | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,05 |

Bab | 2 | | | | | | |

Lencse | | | | | | | |

Borsó | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | |

4.Olajos magvak | | | 0,05 | 0,05 | | | 0,1 |

Lenmag | | | | | 0,2 | | |

Földimogyoró | | 0,05 | | | | | |

Mák | | | | | 0,2 | | |

Szezámmag | | | | | 0,2 | | |

Napraforgómag | | | | | 0,2 | | |

Repcemag | | | | | 0,2 | 0,1 | |

Szójabab | 0,2 | | | | | | |

Mustármag | | | | | | | |

Gyapotmag | | | | | 0,2 | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

5.Burgonya | 3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Újburgonya | | | | | | 0,05 | |

Áruburgonya | | | | | | 0,5 | |

6.Tea(a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5 | 10 |

7.Komló(szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,1 | 50 | 0,1 | 0,1 | 30 | 5 | 5 |

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Glifoszát | Imazalil | Iprodion | Maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (CS2-ben kifejezett összege) | Permetrin (izomerek összege) | Procimidon |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek

i.CITRUSFÉLÉK | 0,1 | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 |

Grépfrút | | | | | | |

Citrom | | | 5 | | | |

Zöld citrom | | | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | 2 | | | |

Narancs | | | | | | |

Pomelo | | | | | | |

Egyéb | | | 0,02 | | | |

ii.CSONTHÉJASOK(héjjal vagy héj nélkül) | 0,1 | 0,02 | | 0,1 | | 0,05 |

Mandula | | | | | 0,1 | |

Brazil dió | | | | | | |

Kesudió | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | |

Mogyoró | | | 0,2 | | | |

Ausztráliai mogyoró | | | | | | |

Pekándió | | | | | | |

Píniamag | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | |

Dió | | | | | | |

Egyéb | | | 0,02 | | 0,05 | |

iii.ALMATERMÉSŰEK | 0,1 | 5 | 10 | 3 | 1 | |

Alma | | | | | | |

Körte | | | | | | 1 |

Birsalma | | | | | | |

Egyéb | | | | | | 0,02 |

iv.MAGVAS GYÜMÖLCSÖK | 0,1 | 0,02 | 5 | | 1 | |

Kajszibarack | | | | 2 | | |

Cseresznye | | | | 1 | | 002 |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | | | 2 | | |

Szilva | | | | 1 | | |

Egyéb | | | | 0,05 | | 2 |

v.BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

a)Csemege- és borszőlő | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

Csemegeszőlő | | | | | | |

Borszőlő | | | | | | |

b)Eper(termesztett) | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 2 |

c)Félcserjén termő bogyósok(termesztett) | 0,1 | 0,02 | 5 | 0,05 | 0,05 | |

Fekete szeder | | | | | | |

Hamvas szeder | | | | | | |

Kaliforniai málna | | | | | | |

Málna | | | | | | 10 |

Egyéb | | | | | | 0,02 |

d)Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett) | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | 0,02 |

Fekete áfonya (a Vaccinium myrtillus faj gyümölcse) | | | 10 | | | |

Tőzegáfonya | | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | | 10 | 5 | | |

Pöszméte | | | 10 | 5 | | |

Egyéb | | | 0,02 | 0,05 | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vi.EGYÉB | | | | 0,05 | | |

Avokádó | | | | | | |

Banán | | 2 | 3 | | | |

Datolya | | | | | | |

Füge | | | | | | |

Kivi | | | 5 | | 1 | 5 |

Kamkvat | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | |

Mangó | | | | | | |

Olajbogyó | | | | | | |

Olajbogyó (fogyasztási) | 0,1 | | | | | |

Olajbogyó (olajkivonat) | 2 | | | | | |

Golgotavirág | | | | | | |

Ananász | | | | | | |

Gránátalma | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 |

2.Friss vagy nyers fagyasztott vagy szárított zöldségek

i.GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

Cékla | | | 0,5 | | | |

Sárgarépa | | | 0,3 | 0,2 | | |

Gumós zeller | | | | 0,2 | 0,1 | |

Torma | | | 0,1 | | | |

Csicsóka | | | | | | |

Paszternák | | | 0,1 | | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | |

Retek | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |

Saláta bakszakáll | | | | 0,2 | | |

Édesburgonya | | | | | | |

Karórépa | | | | | | |

Tarlórépa | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | |

Egyéb | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

ii.HAGYMAFÉLÉK | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | |

Fokhagyma | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Vöröshagyma | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Mogyoróhagyma | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Újhagyma | | | 3 | | | |

Egyéb | | | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGFÉLÉK

a)Burgonyafélék | 0,1 | | 5 | | 0,5 | 2 |

Paradicsom | | 0,5 | | 3 | | |

Paprika | | | | | | |

Padlizsán | | | | | | |

Egyéb | | 0,02 | | 2 | | |

b)Kabakosok - ehető héjúak | 0,1 | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |

Uborka | | | | 0,5 | | |

Apró uborka | | | | 2 | | |

Cukkini | | | | 2 | | |

Egyéb | | | | 0,05 | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjjal | 0,1 | | | 0,5 | 0,1 | 1 |

Sárgadinnye | | 2 | 0,3 | | | |

Tök | | | | | | |

Görögdinnye | | | | | | |

Egyéb | | 0,02 | 0,02 | | | |

d)Csemegekukorica | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 1 | | 0,02 |

Brokkoli | | | | | | |

Karfiol | | | | | 0,1 | |

Egyéb | | | | | 0,05 | |

b)Fejesedő káposztafélék | 0,1 | 0,02 | | 1 | | 0,02 |

Kelbimbó | | | 0,5 | | | |

Fejes káposzta | | | 5 | | 1 | |

Egyéb | | | 0,02 | | 0,05 | |

c)Leveles káposztafélék | 0,1 | 0,02 | | 0,5 | 1 | 0,02 |

Kínai kel | | | 5 | | | |

Kelkáposzta | | | | | | |

Egyéb | | | 0,02 | | | |

d)Karalábé | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 5 |

Zsázsa | | | | | | |

Galambbegy saláta | | | | | | |

Fejes saláta | | | | | | |

Endívia | | | | | | |

Egyéb | | | | | | |

b)Spenótfélék | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 1 | 0,02 |

Spenót | | | | | | |

Mangold | | | | | | |

Egyéb | | | | | | |

c)Vízitorma | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,05 | 0,02 |

d)Cikóriasaláta | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,2 | 0,05 | 2 |

e)Fűszernövények | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 0,02 |

Turbolya | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | |

Egyéb | | | | | | |

vi.HÜVELYESEK(friss) | 0,1 | 0,02 | | | | |

Bab (hüvelyben) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |

Bab (hüvely nélkül) | | | | 0,1 | | |

Borsó (hüvelyben) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |

Borsó (hüvely nélkül) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |

Egyéb | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

Spárga | | | | | | |

Kardonna | | | | | | |

Zeller | | | | 0,5 | 2 | |

Édeskömény | | | | | | |

Articsóka | | | | | | |

Póréhagyma | | | | 3 | 0,5 | |

Rebarbara | | | 0,2 | | 2 | |

Egyéb | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

viii.GOMBÁK | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

a)Termesztett gombák | 0,1 | | | | | |

b)Vadon termő gombák | 50 | | | | | |

3.Hüvelyesek | | 0,02 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | |

Bab | 2 | | | | | |

Lencse | | | | | | |

Borsó | 3 | | | | | 0,2 |

Egyéb | 0,1 | | | | | 0,02 |

4.Olajos magvak | | 0,02 | | | | |

Lenmag | 10 | | 0,1 | | | |

Földimogyoró | | | | | 0,1 | |

Mák | | | | | | |

Szezámmag | | | | | | |

Napraforgómag (héjas) | | | | | | 1 |

Napraforgómag (hámozott) | | | | | | |

Repcemag | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Szójabab | 20 | | | | | 1 |

Mustármag | 10 | | | | 0,1 | |

Gyapotmag | | | | | 0,2 | |

Egyéb | 0,1 | | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

5.Burgonya | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Újburgonya | | 0,02 | | | | |

Áruburgonya | | 5 | | | | |

6.Tea(a Camellia sinensis leveléből készített fekete tea) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 |

7.Komló(szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | 0,1 | 0,1 |

Peszticid-szermaradványok (Camellia sinensis) | Maximális értékek mg/kg-ban (ppm) |

Aldrin/dieldrin (önmagában vagy kombináltan, dieldrinben (HEOD) kifejezve) | 0,02 |

Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege, endoszulfán-szulfátban kifejezve) | 30 |

HCH | 0,2 |

Bifentrin | 5 |

Brómpropilát | 0,1 |

Kartap | 20 |

Klórdán (cisz- és transz-izomerek összege) | 0,02 |

Diklórfosz | 0,1 |

Dikofol | 20 |

Dimetoát | 0,2 |

Ometoát | 0,1 |

Etion | 2 |

Fenitrotion | 0,5 |

Flucintrinát (izomerek összesen) | 0,1 |

HCB | 0,01 |

Malation | 0,5 |

Metidation | 0,1 |

Monokrotofosz | 0,1 |

Foxim | 0,1 |

Profenofosz | 0,1 |

Propargit | 5 |

Kinalfosz | 2 |

Foszmet | 0,1 |

--------------------------------------------------

D. MELLÉKLET

1. Acefát

Termék | Megengedett növényvédőszer-maradék határérték |

Almatermésűek | 1 |

Őszibarack | 0,2 |

Szilva | 2 |

Paprika | 0,02 |

Padlizsán | 0,5 |

Uborka | 0,02 |

Virágjukért termesztett káposztafélék | 2 |

Leveles káposztafélék | 0,02 |

Bab (hüvellyel) | 3 |

Borsó (hüvellyel) | 3 |

Bab (hüvely nélkül) | 0,02 |

Borsó (hüvely nélkül) | 0,02 |

Articsóka | 0,2 |

Póréhagyma | 0,02 |

Bab (hüvelyesek) | 0,02 |

Borsó (hüvelyesek) | 0,02 |

Komló | 0,1 |

2. Metamidofosz

Termék | Megengedett növényvédőszer-maradék határérték |

Almatermésűek | 0,05 |

Kajszibarack | 0,1 |

Őszibarack | 0,05 |

Szilva | 0,3 |

Egyéb magvas gyümölcsök | 0,01 |

Paprika | 0,01 |

Virágjukért termesztett káposztafélék | 0,5 |

Hüvelyes zöldségek (hüvellyel) | 0,5 |

Hüvelyes zöldségek (hüvely nélkül) | 0,01 |

Articsóka | 0,1 |

Póréhagyma | 0,01 |

Bab (hüvelyesek) | 0,01 |

Borsó (hüvelyesek) | 0,01 |

3. Vinklozolin

Termék | Megengedett növényvédőszer-maradék határérték |

Szilva | 2 |

Ribizli | 10 |

Sárgarépa | 0,5 |

Kivi | 10 |

Torma | 0,05 |

Retek | 0,05 |

Karórépa | 0,05 |

Bab (hüvely nélkül) | 0,5 |

Borsó (hüvely nélkül) | 0,3 |

Gumós zeller | 0,05 |

Száraz borsó és bab | 0,5 |

Egyéb hüvelyesek | 0,05 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0082 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0082&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék