32019R0250[1]

A Bizottság (EU) 2019/250 végrehajtási rendelete (2019. február 12.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EK-nyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. február 12.)

az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EK-nyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az alábbiakat:

a) a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozat, illetve EK-alkalmazhatósági nyilatkozat sablonja az (EU) 2016/797 irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

b) az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárások részletei és az EK-hitelesítési nyilatkozat sablonja az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkének (9) bekezdésében említettek szerint;

c) az alrendszerekre vonatkozó közbenső hitelesítési nyilatkozat sablonja az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkének (9) bekezdésében említettek szerint;

d) a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány, illetve alkalmazhatósági tanúsítvány sablonja az (EU) 2016/797 irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint és az alrendszerekre vonatkozó hitelesítési tanúsítvány sablonja az említett irányelv 15. cikkének (9) bekezdésében említettek szerint;

e) az engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintája az (EU) 2016/797 irányelv 24. cikkének (4) bekezdésében említettek szerint.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

"EK-megfelelőségi nyilatkozat" : a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által egy kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemre vonatkozóan kiállított nyilatkozat, amelyben a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett, kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem, amelynek tekintetében elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak;

b)

"EK-alkalmazhatósági nyilatkozat" : a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által egy kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemre vonatkozóan kiállított, a szóban forgó rendszerelem EK-megfelelőségi nyilatkozatát kiegészítő nyilatkozat, amelyben a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett, kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem, amelynek tekintetében elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárást, megfelel a vonatkozó ÁME-ban meghatározott alkalmazhatósági követelményeknek;

c)

"EK-hitelesítési nyilatkozat" : a kérelmező által egy alrendszerre vonatkozóan kiállított nyilatkozat, amelyben a kérelmező kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett alrendszer, amelynek tekintetében elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, megfelel a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek és a vonatkozó nemzeti szabályoknak;

d)

"EK-hitelesítési nyilatkozat nélkül üzembe helyezett alrendszer" : olyan helyhez kötött vagy mobil alrendszer, amelyet még az előtt helyeztek üzembe, hogy a 96/48/EK ( 1 ), a 2001/16/EK ( 2 ) tanácsi irányelv vagy a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően EK-hitelesítési eljárás lett volna rá alkalmazandó, és így nem rendelkezik EK-hitelesítési nyilatkozattal;

e)

"közbenső hitelesítési nyilatkozat" : az ÁME-követelmények esetében a kérelmező által kiválasztott bejelentett szervezet, a nemzeti szabályokból eredő követelmények esetében pedig a hitelesítési eljárás valamely szakaszának eredményeit rögzítő kijelölt szervezet által kiállított dokumentum;

f)

"EK-megfelelőségi tanúsítvány" : bejelentett szervezet által a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeknek a vonatkozó uniós műszaki előírásokhoz képest önmagában vizsgált megfelelőségéről kiállított tanúsítvány;

g)

"EK-alkalmazhatósági tanúsítvány" : bejelentett szervezet által a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek vasúti környezetben történő használatra való alkalmazhatóságáról kiállított tanúsítvány;

h)

"hitelesítési tanúsítvány" : egy alrendszerre vonatkozóan a bejelentett szervezet vagy a kijelölt szervezet által - a tervezési szakasztól az alrendszer forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése előtti átvételig bezárólag a vonatkozó ÁME-knek, illetve a vonatkozó nemzeti szabályoknak való megfelelés hitelesítése tekintetében - kiállított tanúsítvány, amely magában foglalja a szóban forgó alrendszer ahhoz a rendszerhez való kapcsolódási pontjainak hitelesítését, amelybe integrálják;

i)

"EK-hitelesítési tanúsítvány" : a bejelentett szervezet által kizárólag egy adott alrendszer vonatkozó ÁME-knek való megfelelésének tanúsítása céljából kibocsátott tanúsítvány;

j)

"engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat" : a kérelmező által egy adott jármű tekintetében kiállított nyilatkozat, amelyben a kérelmező kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett jármű, amelynek tekintetében elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, megfelel egy engedélyezett járműtípusnak, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokban és a vonatkozó nemzeti szabályokban foglalt követelményeknek.

k)

"ERADIS-azonosító" : a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozatok és EK-alkalmazhatósági nyilatkozatok, valamint az alrendszerekre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatok azonosítására használt, a VII. melléklettel összhangban megállapított alfanumerikus kód.

3. cikk

EK-megfelelőségi nyilatkozat és EK-alkalmazhatósági nyilatkozat

(1) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek EK-megfelelőségi nyilatkozatának, illetve EK-alkalmazhatósági nyilatkozatának kiállításakor az I. mellékletben meghatározott sablont követi.

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és az EK-alkalmazhatósági nyilatkozatot az Unió egyik hivatalos nyelvén, az azt kísérő dokumentumokéval azonos nyelven kell kiállítani.

4. cikk

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és az EK-alkalmazhatósági nyilatkozatot kísérő dokumentumok

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek EK-megfelelőségi nyilatkozatát, illetve EK-alkalmazhatósági nyilatkozatát a következő dokumentumoknak kell kísérniük:

a) EK-megfelelőségi tanúsítvány és adott esetben EK-alkalmazhatósági tanúsítvány;

b) a 2010/713/EU bizottsági határozat ( 3 ) szerinti műszaki dokumentáció.

5. cikk

EK-hitelesítési nyilatkozat

(1) Az EK-hitelesítési nyilatkozatnak az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkében és IV. mellékletében az alrendszerek tekintetében meghatározott hitelesítési eljárásokból származó információkon kell alapulnia. Az EK-hitelesítési nyilatkozat az uniós jogszabályoknak és - az esetnek megfelelően - a nemzeti szabályoknak való megfelelés hitelesítését tartalmazza.

(2) A kérelmező az EK-hitelesítési nyilatkozat kiállításakor a II. mellékletben meghatározott sablont, az eredetileg EK-hitelesítési nyilatkozat nélkül üzembe helyezett alrendszerek esetében pedig a III. mellékletben meghatározott sablont követi.

(3) Az EK-hitelesítési nyilatkozatot az Unió egyik hivatalos nyelvén, az azt kísérő dokumentumokéval azonos nyelven kell kiállítani.

6. cikk

Hitelesítési eljárás alrendszer módosítása esetén

(1) Alrendszer módosítása esetén a kérelmezőnek elemeznie kell a módosítást, és értékelnie kell annak az EK-hitelesítési nyilatkozatra gyakorolt hatását.

(2) Amennyiben a szóban forgó módosítás befolyásolja a vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat valamely elemének érvényességét, a kérelmezőnek frissítenie kell az EK-hitelesítési nyilatkozatot vagy új EK-hitelesítési nyilatkozatot kell kiállítania. Új EK-hitelesítési nyilatkozatot kell kiállítani minden olyan esetben, amikor az (EU) 2016/797 irányelv 18. cikkének (6) bekezdésében és 21. cikkének (12) bekezdésében meghatározott kritériumok alapján új engedélyre van szükség.

(3) Amennyiben a módosítás alapvető paramétert érint, a kérelmezőnek fel kell mérnie, hogy a módosított alrendszerre vonatkozóan szükség van-e az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkében és IV. mellékletében meghatározott EK-hitelesítési eljárásra, és szükség esetén el kell végeznie azt.

7. cikk

Hitelesítési eljárás EK-hitelesítési nyilatkozat nélkül üzembe helyezett alrendszer módosítása esetén

(1) EK-hitelesítési nyilatkozat nélkül üzembe helyezett alrendszer módosítása esetén a kérelmezőnek elemeznie kell a módosítást, és értékelnie kell annak a meglévő tervezési és karbantartási dokumentációra gyakorolt hatását.

(2) Amennyiben az alrendszeren olyan módosítást hajtanak végre, amely valamely alapvető paramétert érinti, a kérelmezőnek fel kell mérnie, hogy szükség van-e az EK-hitelesítési eljárásra, és szükség esetén az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkével összhangban el kell végeznie azt.

(3) A megfelelőségértékelő szervezet az alrendszernek csak a módosított részeit értékeli, továbbá értékeli az alrendszer nem módosuló részeihez való kapcsolódási pontokat.

(4) Az EK-hitelesítési nyilatkozatot a kérelmező az egész alrendszerre vonatkozóan állítja ki, és kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy:

a) a módosított rész és az alrendszer nem módosuló részeihez való kapcsolódási pontok tekintetében elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, és azok megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályoknak és nemzeti szabályoknak;

b) a nem módosuló részt a vasúti rendszerben már alkalmazzák, és a vasúti rendszerben történő alkalmazás kezdetétől az EK-hitelesítési nyilatkozat kiállításának időpontjáig a tervezett üzemállapotban tartották.

8. cikk

Közbenső hitelesítési nyilatkozat

(1) A közbenső hitelesítési nyilatkozatnak ugyanazokon a vonatkozó megfelelőségértékelési modulokon kell alapulnia, mint amelyeket az adott alrendszer hitelesítési tanúsítványának kibocsátásakor használnak.

(2) A bejelentett szervezet, illetve a kijelölt szervezet a közbenső hitelesítési nyilatkozat kiállításakor a IV. mellékletben foglalt sablont követi.

(3) A közbenső hitelesítési nyilatkozatot az Unió egyik hivatalos nyelvén, az azt kísérő dokumentumokéval azonos nyelven kell kiállítani.

9. cikk

Megfelelőségi és alkalmazhatósági tanúsítvány, hitelesítési tanúsítvány

Az alrendszerekre vonatkozó hitelesítési tanúsítványt, az EK-hitelesítési tanúsítvány, valamint a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek EK-megfelelőségi tanúsítványát, illetve EK-alkalmazhatósági tanúsítványát az V. mellékletben meghatározott sablon alapján kell kiállítani.

10. cikk

Engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat

(1) A kérelmező az engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat kiállításakor a VI. mellékletben meghatározott minta struktúráját követi.

(2) Az engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozatot az Unió egyik hivatalos nyelvén, az azt kísérő dokumentumokéval azonos nyelven kell kiállítani.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 201/2011/EU rendelet 2019. június 16-án hatályát veszti.

A 201/2011/EU rendelet melléklete 2020. június 15-ig továbbra is alkalmazandó a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének (4) bekezdésében említett típusmegfelelőségi nyilatkozatra azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerint értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot, és amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerinti értesítést.

A 201/2011/EU rendelet melléklete 2020. október 30-ig továbbra is alkalmazandó a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének (4) bekezdésében említett típusmegfelelőségi nyilatkozatra azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerint értesítést küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. június 16-tól kell alkalmazni azon tagállamokban, amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítést.

A 11. cikket 2019. június 16-tól kell alkalmazni azon tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot a szóban forgó irányelvben az átültetésre vonatkozóan megállapított határidő meghosszabbítására irányuló szándékukról.

Ezt a rendeletet 2020. június 16-tól kell alkalmazni azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerint értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot, és amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerinti értesítést.

Ezt a rendeletet 2020. október 31-től valamennyi tagállamban alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEKRE VONATKOZÓ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT/EK-ALKALMAZHATÓSÁGI NYILATKOZAT SABLONJA

Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozat/EK-alkalmazhatósági nyilatkozat

EK-nyilatkozat azonosító száma - [ERADIS-azonosító] ( 4 )

Alulírott gyártó vagy meghatalmazott képviselő

[Cégnév]

[Teljes postai cím]

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemfn: ( 5 )

[A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem neve/rövid leírása, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem egyedi azonosítása]

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak, úgymint:

[Az irányelv(ek) címe(i); az ÁME(-k) címe(i); az európai előírások címe(i)].

Értékelését az alábbi bejelentett szervezet végezte:

[Cégnév]

[Bejegyzési szám]

[Teljes cím]

az alábbi jóváhagyás(ok) és/vagy tanúsítvány(ok) alapján:

[Jóváhagyás(ok), a kiállítás időpontja][Tanúsítvány(ok) száma, a kiállítás időpontja]

Az alkalmazandó használati feltételek és egyéb korlátozások a következők ( 6 ):

[A használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzéke vagy arra mutató hivatkozás]

A megfelelőség megállapítása céljából a következő eljárások lefolytatására került sor:

[A gyártó által a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem értékeléséhez kiválasztott modulok]

Mellékletek jegyzéke

[A mellékletek címe(i) (az EK-megfelelőségi nyilatkozatot/EK-alkalmazhatósági nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció)] ( 7 )

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

Gyártó/meghatalmazott képviselő aláírása

[Családi név, utónév]

II. MELLÉKLET

AZ ALRENDSZEREKRE VONATKOZÓ EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZAT SABLONJA

Alrendszerekre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat

EK-nyilatkozat azonosító száma - [ERADIS-azonosító] ( 8 )

Alulírott kérelmező

[Cégnév]

[Teljes postai cím]

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi alrendszer ( 9 ) tekintetében:

[Az alrendszer neve/rövid leírása, az alrendszer egyedi azonosítása]

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, és az megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak és nemzeti szabályoknak, úgymint:

[Hivatkozás a következőkre: irányelv(ek), ÁME(-k), vonatkozó nemzeti szabályok].

Értékelését az alábbi megfelelőségértékelő szervezetek végezték:

Bejelentett szervezet:
Cégnév
Bejegyzési szám
Teljes cím
Kijelölt szervezet:
Cégnév
Azonosító szám
Teljes cím
Értékelő szervezet [kockázatértékelés]:
Cégnév
Azonosító szám
Teljes cím

az alábbi tanúsítvány(ok) és/vagy jelentés(ek) alapján:

[Tanúsítvány(ok) száma(i), jelentés(ek) száma(i), kiállítási dátum(ok)]

Az alkalmazandó használati feltételek és egyéb korlátozások a következők ( 10 ):

[A használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzéke vagy arra mutató hivatkozás]

A megfelelőség megállapítása céljából a következő eljárások lefolytatására került sor:

[A kérelmező által az alrendszer hitelesítéséhez kiválasztott modulok]

Az e nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció megnevezése:

[Hivatkozás az alrendszer EK-hitelesítési nyilatkozatát kísérő műszaki dokumentációra az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban]

Hivatkozás a korábbi EK-hitelesítési nyilatkozatra (ha releváns):

[Igen/Nem]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

A kérelmező aláírása

Családi név, utónév

III. MELLÉKLET

AZ EREDETILEG EK-NYILATKOZAT NÉLKÜL ÜZEMBE HELYEZETT ALRENDSZEREKRE VONATKOZÓ EK-HITELESÍTÉSI NYILATKOZAT SABLONJA

Alrendszerekre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat

EK-nyilatkozat azonosító száma - [ERADIS-azonosító] ( 11 )

Alulírott kérelmező

[Cégnév]

[Teljes postai cím]

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi alrendszeren ( 12 ) belül, amelyre e nyilatkozat vonatkozik:

[Az alrendszer neve/rövid leírása, az alrendszer egyedi azonosítása]

az alrendszer alábbi módosított része tekintetében:

[Az alrendszer részeinek neve/rövid leírása]

elvégezték a vonatkozó hitelesítési eljárásokat, és az megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak és nemzeti szabályoknak, úgymint:

[Hivatkozás a következőkre: irányelv(ek), ÁME(-k), vonatkozó nemzeti szabályok].

Értékelését az alábbi megfelelőségértékelő szervezetek végezték:

Bejelentett szervezet:
Cégnév
Bejegyzési szám
Teljes cím
Kijelölt szervezet:
Cégnév
Azonosító szám
Teljes cím
Értékelő szervezet [kockázatértékelés]:
Cégnév
Azonosító szám
Teljes cím

az alábbi tanúsítvány(ok) és/vagy jelentés(ek) alapján:

[Tanúsítvány(ok) száma(i), jelentés(ek) száma(i), kiállítási dátum(ok)]

Az e nyilatkozat által érintett alrendszer nem módosuló részét a vasúti rendszerben alkalmazzák, és a vasúti rendszerben történő alkalmazás kezdetétől az EK-hitelesítési nyilatkozat kiállításának időpontjáig a tervezett üzemállapotban tartották.

Az alkalmazandó használati feltételek és egyéb korlátozások a következők ( 13 ):

[A használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzéke vagy arra mutató hivatkozás]

A megfelelőség megállapítása céljából a következő eljárások lefolytatására került sor:

[A kérelmező által az alrendszer hitelesítéséhez kiválasztott modulok]

Az e nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentáció megnevezése:

[Hivatkozás az alrendszer EK-hitelesítési nyilatkozatát kísérő műszaki dokumentációra az (EU) 2016/797 irányelv 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban]

Hivatkozás a korábbi EK-hitelesítési nyilatkozatra (ha releváns):

[Igen/Nem]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

A kérelmező aláírása

Családi név, utónév

IV. MELLÉKLET

A KÖZBENSŐ HITELESÍTÉSI NYILATKOZAT SABLONJA

Közbenső hitelesítési nyilatkozat

Szám [a dokumentum nyomonkövethetőségét biztosító egyedi ISV azonosító szám] ( 14 )

Az értékelés tárgya ( 15 ):

[Az alrendszer vagy az alrendszer részének egyedi azonosítása: az alrendszernek vagy egy részének azonosítása és a hitelesítés szakaszai az (EU) 2016/797 irányelv IV. mellékletének 2.2.3. pontjával összhangban]

A kérelmező, valamint adott esetben a gyártó és a gyártási helyszínek:

[Név/nevek, cím(ek)]

Értékelési követelmények:

[Hivatkozás a következőkre: irányelv(ek), ÁME(-k), az ÁME(-k) alkalmazásának hiánya, vonatkozó nemzeti szabályok, európai előírások, a megfelelés egyéb elfogadható módjai]

Alkalmazott modul(ok):

[A kérelmező által az alrendszer vagy az alrendszer egy részének értékelésére kiválasztott modulok, valamint a hitelesítés szakaszai]

Az értékelés/vizsgálat eredménye:

[Meg kell adni az értékelési/vizsgálati jelentésre mutató hivatkozást is.]

Az alkalmazandó használati feltételek és korlátozások a következők ( 16 ):

[A használati feltételek és korlátozások jegyzéke vagy arra mutató hivatkozás]

A közbenső hitelesítési nyilatkozat melléklete ( 17 ) (ha van):

[Igen/Nem]

A közbenső hitelesítési nyilatkozatot kísérő dokumentáció:

[hivatkozás a kísérő dokumentumokra; az értékeléshez használt dokumentumok listája vagy az azokat tartalmazó mappa]

Érvényesség:

[A közbenső hitelesítési nyilatkozat érvényességi ideje és érvényességének feltételei]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

Bejelentett szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
[VAGY]Kijelölt szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
CégnévCégnév
Bejegyzési számAzonosító szám
Teljes postai címTeljes postai cím

1[/nn]. oldal

A közbenső hitelesítési nyilatkozat melléklete [ha van]

Szám [a közbenső hitelesítési nyilatkozat egyedi azonosító száma]

Az értékelés tárgya:

[Az alrendszer vagy az alrendszer részének egyedi azonosítása: az alrendszernek vagy egy részének azonosítása és a hitelesítés szakaszai az (EU) 2016/797 irányelv IV. mellékletének 2.2.3. pontjával összhangban]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

Bejelentett szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
[VAGY]Kijelölt szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
CégnévCégnév
Bejegyzési számAzonosító szám
Teljes postai címTeljes postai cím

n/nn. oldal

V. MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNYMINTA

[EK ( 18 )-][Megfelelőségi/Alkalmazhatósági/Hitelesítési] tanúsítvány

Szám [a tanúsítvány egyedi azonosító száma] ( 19 )

Az értékelés tárgya ( 20 ):

[A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem vagy az alrendszer egyedi azonosítása]

A kérelmező, valamint adott esetben a gyártó és a gyártási helyszínek:

[Név/nevek, cím(ek)]

Értékelési követelmények:

[Hivatkozás a következőkre: irányelv(ek), ÁME(-k), vonatkozó nemzeti szabályok, európai előírások, a megfelelés egyéb elfogadható módjai]

Alkalmazott modul(ok):

[A kérelmező által a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem vagy az alrendszer értékelésére kiválasztott modul(ok)]

Az értékelés/vizsgálat eredménye:

[Meg kell adni az értékelési/vizsgálati jelentésre mutató hivatkozást is.]

Az alkalmazandó használati feltételek és korlátozások a következők ( 21 ):

[A használati feltételek és korlátozások jegyzéke vagy arra mutató hivatkozás]

Melléklet ( 22 ) (ha van):

[Igen/Nem]

Az ezen [EK (23) -]tanúsítványt kísérő dokumentáció:

[hivatkozás a kísérő dokumentumokra; az értékeléshez használt dokumentumok listája vagy az azokat tartalmazó mappa]

Érvényesség:

[A tanúsítvány érvényességi ideje és érvényességének feltételei]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

Bejelentett szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
[VAGY]Kijelölt szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
CégnévCégnév
Bejegyzési számAzonosító szám
Teljes postai címTeljes postai cím

1[/nn]. oldal

Az [EK ( 23 )-]tanúsítvány melléklete [ha van ( 24 )]

Szám [a tanúsítvány egyedi azonosító száma]

Az értékelés tárgya:

[A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem vagy az alrendszer egyedi azonosítása]

Kelt:

[ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

Bejelentett szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
[VAGY]Kijelölt szervezet
Aláírás
Családi név, utónév
CégnévCégnév
Bejegyzési számAzonosító szám
Teljes postai címTeljes postai cím

n/nn. oldal

VI. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYEZETT JÁRMŰTÍPUSNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA

Engedélyezett járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat

Alulírott

kérelmező

[Cégnév] ( 25 )

[Teljes cím]

felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a(z) [európai járműszám/előzetesen lefoglalt járműszám/megállapodás szerinti azonosító] ( 26 ) számú jármű, amelyre e nyilatkozat vonatkozik,

- megfelel a(z) [a járműtípus/-kivitel/-változat ERATV-azonosítója] engedélyezett járműtípusnak,

- megfelel az e nyilatkozat mellékleteiben szereplő vonatkozó uniós jogszabályoknak és nemzeti szabályoknak,

- átesett az e nyilatkozat kiállításához szükséges valamennyi hitelesítési eljáráson.

Mellékletek jegyzéke ( 27 )

[A mellékletek címei]

Aláírták a következő nevében és megbízásából: [a kérelmező neve].

Kelt [helyszín], [ÉÉÉÉ/HH/NN]-án/-én.

[név, beosztás] [aláírás]

VII. MELLÉKLET

AZ EK-NYILATKOZAT AZONOSÍTÓ SZÁMÁNAK FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozatok és EK-alkalmazhatósági nyilatkozatok, valamint az alrendszerekre vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozatok 2 betűből és 24 számjegyből álló alfanumerikus kódot kapnak, amelynek a felépítése a következő:

OOBBBBBBBBBBBBBBÉÉÉÉSSSSSS
Országkód
(2 betű)
A kérelmező nemzeti bejegyzési száma
(14 számjegy)
Évszám
(4 számjegy)
Sorszám
(6 számjegy)
1. szakasz2. szakasz3. szakasz4. szakasz

1. SZAKASZ - Országkód (2 betű)

Az országkód az ISO 3166 szabványon alapul.

2. SZAKASZ - A kérelmező nemzeti bejegyzési száma (14 számjegy)

A kérelmező nemzeti bejegyzési száma az adott tagállamban a vállalatok nyilvántartásba vételét végző adóhatóság, cégnyilvántartó vagy más hatóság által kiutalt, jogszabályban előírt bejegyzési/azonosító szám.

Ha ez a szám 14 számjegynél rövidebb, akkor az első számjegyeket - a sorszámhoz hasonlóan - 0-ákkal kell kitölteni.

3. SZAKASZ - Évszám (4 számjegy)

Ez a szakasz a dokumentum kiállításának évét jelöli.

4. SZAKASZ - Sorszám (6 számjegy)

A sorszám minden kibocsátott nyilatkozat esetében eggyel nő.

A sorszám minden évben lenullázódik.

A számlálónak a kibocsátó szervezethez kell kapcsolódnia.

( 1 ) A Tanács 96/48/EK irányelve (1996. július 23.) a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 235., 1996.9.17., 6. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/16/EK irányelve (2001. március 19.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 110., 2001.4.20., 1. o.).

( 3 ) A Bizottság 2010/713/EU határozata (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól (HL L 319., 2010.12.4., 1. o.).

( 4 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon helyes és hiánytalan kitöltésében.

( 5 ) A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem leírásának lehetővé kell tennie az egyedi azonosítást és a nyomon követést.

( 6 ) Használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzékére való hivatkozás esetén az engedélyező szerv számára hozzáférést kell biztosítani a jegyzékhez.

( 7 ) A 2010/713/EU határozat szerinti műszaki dokumentáció.

( 8 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon helyes és hiánytalan kitöltésében.

( 9 ) Az alrendszer leírásának lehetővé kell tennie az egyedi azonosítást és a nyomon követést.

( 10 ) Használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzékére való hivatkozás esetén az engedélyező szerv számára hozzáférést kell biztosítani a jegyzékhez.

( 11 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon helyes és hiánytalan kitöltésében.

( 12 ) Az alrendszer leírásának lehetővé kell tennie az egyedi azonosítást és a nyomon követést.

( 13 ) Használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzékére való hivatkozás esetén az engedélyező szerv számára hozzáférést kell biztosítani a jegyzékhez.

( 14 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon kitöltésében.

( 15 ) Az alrendszer vagy egy része leírásának lehetővé kell tennie az egyedi azonosítást és a nyomon követést.

( 16 ) Használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzékére való hivatkozás esetén az engedélyező szerv számára hozzáférést kell biztosítani a jegyzékhez.

( 17 ) A közbenső hitelesítési nyilatkozatot célszerű egyoldalas dokumentumként kibocsátani; ha azonban a közbenső hitelesítési nyilatkozathoz kapcsolódó információk nem férnek el egy oldalon, a mellékletben elegendő hely áll rendelkezésre a többi figyelembe veendő lényeges információ megadásához.

( 18 ) Az "EK" megjelölés csak a bejelentett szervezet által kibocsátott tanúsítványokra vonatkozik, beleértve a bejelentett szervezet és a kijelölt szervezet feladataihoz kapcsolódó tanúsítványokat is, amennyiben ez a kettő ugyanaz a szervezet. Az "EK" megjelölést a kijelölt szervezet által kibocsátott tanúsítványokon el kell hagyni.

( 19 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon helyes és hiánytalan kitöltésében.

( 20 ) A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem, illetőleg az alrendszer leírásának lehetővé kell tennie az egyedi azonosítást és a nyomon követést.

( 21 ) Használati feltételek és egyéb korlátozások jegyzékére való hivatkozás esetén az engedélyező szerv számára hozzáférést kell biztosítani a jegyzékhez.

( 22 ) A tanúsítványt célszerű egyoldalas dokumentumként kibocsátani; ha azonban a tanúsítványhoz kapcsolódó információk nem férnek el egy oldalon, a mellékletben elegendő hely áll rendelkezésre a többi figyelembe veendő lényeges információ megadásához.

( 23 ) Az "EK" megjelölés csak a bejelentett szervezet által kibocsátott tanúsítványokra vonatkozik, beleértve a bejelentett szervezet és a kijelölt szervezet feladataihoz kapcsolódó tanúsítványokat is, amennyiben ez a kettő ugyanaz a szervezet. Az "EK" megjelölést a kijelölt szervezet által kibocsátott tanúsítványokon el kell hagyni.

( 24 ) A tanúsítványt célszerű egyoldalas dokumentumként kibocsátani; ha azonban a tanúsítványhoz kapcsolódó információk nem férnek el egy oldalon, a mellékletben elegendő hely áll rendelkezésre a többi figyelembe veendő lényeges információ megadásához.

( 25 ) A szögletes zárójelben lévő információk a felhasználót hivatottak segíteni a sablon helyes és hiánytalan kitöltésében.

( 26 ) Meglévő jármű esetében az e nyilatkozat kiállításakor meglévő európai járműszámot (EJSZ) kell használni a jármű azonosítására.

Új jármű esetében, amennyiben e nyilatkozat kiállításának időpontjában a járműhöz még nem rendeltek előzetesen lefoglalt járműszámot az (EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási határozattal (HL L 268., 2018.10.26., 53. o.) összhangban, a járművet a kérelmező és az engedélyező szerv megállapodása szerinti egyéb azonosítási rendszer alapján kell azonosítani.

Az említett határozat II. mellékletének 3.2.1.3. pontja értelmében a nyilvántartásba vételkor az előzetesen lefoglalt járműszámot kell EJSZ-ként használni.

( 27 ) A mellékletekben szerepeltetni kell az alrendszer(ek)re vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat(ok) másolatát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0250 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0250&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R0250-20200616 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R0250-20200616&locale=hu

Tartalomjegyzék