32011D0013[1]

2011/13/EU: A Bizottság határozata ( 2011. január 12. ) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról (az értesítés a C(2011) 36. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. január 12.)

a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról

(az értesítés a C(2011) 36. számú dokumentummal történt)

(2011/13/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7c. cikke (3) bekezdésére,

a 2009/28/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése értelmében létrehozott tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők jelentésben tájékoztassák őket arról, hogy a folyékony bio-energiahordozók teljesítik-e a 2009/28/EK irányelvben meghatározott fenntarthatósági kritériumokat, illetőleg hogy a bioüzemanyagok teljesítik-e az említett irányelvben és a 98/70/EK irányelvben meghatározott fenntarthatósági kritériumokat, továbbá arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági szereplők bizonyos további környezetvédelmi és társadalmi szempontokkal kapcsolatban is tájékoztatást nyújtsanak.

(2) E további környezetvédelmi és társadalmi szempontokat illetően a Bizottság feladata, hogy összeállítsa a jelentéstétel tárgyát képező megfelelő és releváns információk listáját.

(3) Több olyan önkéntes rendszer létezik vagy áll kialakítás alatt, amely szabványokat állapít meg a biomasszatermékek előállításával kapcsolatban, és amely olyan követelményeket rögzít, amelyek - részben vagy egészben - mind a fenntarthatósági kritériumokra, mind a Bizottság által összeállítandó lista szempontjából releváns további környezetvédelmi és társadalmi szempontokra kiterjednek. A Bizottság határozhat úgy, hogy a szóban forgó kritériumok teljesítésének bizonyítása céljából az ilyen önkéntes rendszereket megbízható és elfogadható adatforrásként ismeri el. Továbbá úgy is határozhat, hogy a további környezetvédelmi és társadalmi szempontok vonatkozásában is pontos adatokat tartalmazó információforrásként ismeri el őket.

(4) A fenntarthatósági rendszerben figyelembe vett bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók használatából eredő üvegházhatást okozó gázok mennyiségének kiszámítására szolgáló módszer szerint bónusz adható az olyan biomasszára, amelyet helyreállított degradálódott földterületről nyertek.

(5) A fenntarthatósági rendszerben szereplő, az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének kiszámítására szolgáló módszer egyik eleme a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátáscsökkenés figyelembevételére szolgál.

(6) Figyelembe véve azt az igényt, hogy a környezetvédelmi és társadalmi szempontokkal kapcsolatos információszolgáltatás ne rójon túlzott adminisztratív terhet a gazdasági szereplőkre, indokolt előírni, hogy a szóban forgó információk benyújtása olyan nyilatkozat formájában történjék, amely rögzíti, hogy az adott bioüzemanyag- vagy folyékonybioenergiahordozó-szállítmány megkapta-e azt a minősítést vagy jóváhagyást, amely igazolja az említett szempontokra kiterjedő, elismert önkéntes rendszer követelményeinek teljesítését; hogy igénybe vették-e a (4) preambulumbekezdésben említett bónuszt; és hogy igénybe vették-e az (5) preambulumbekezdésben említett, a kötött szén felhalmozódására vonatkozó tényezőt.

(7) A (4) preambulumbekezdésben említett bónusz és az (5) preambulumbekezdésben említett, a kötött szén felhalmozódására vonatkozó tényező a növénytermesztés esetében releváns. Ezért a hulladékból vagy maradékanyagokból előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók esetében e szempontokra vonatkozóan nem szükséges információt benyújtani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A gazdasági szereplők által valamennyi bioüzemanyag- vagy folyékonybioenergiahordozó-szállítmány vonatkozásában benyújtandó információk között az alábbiaknak kell szerepelniük:

a) jelezni kell, hogy a szállítmány megkapta-e azt a minősítést vagy jóváhagyást, amely igazolja egy olyan önkéntes rendszer követelményeinek teljesítését, amelyet a Bizottság - a 2009/28/EK irányelv 18. cikke (4) bekezdése második albekezdésének és a 98/70/EK irányelv 7c. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően - olyan rendszerként fogadott el, mint amely a talaj, a vízkészletek és a levegő védelme érdekében tett intézkedések, a degradálódott földterületek helyreállítása és a szűkös vízkészletekkel rendelkező területek túlzott vízfogyasztásának megelőzése tekintetében és/vagy a 2009/28/EK irányelv 17. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében és a 98/70/EK irányelv 7b. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében felsorolt kérdések tekintetében pontos adatokat tartalmaz;

b) amennyiben a szállítmány megkapta az a) pont szerinti minősítést vagy jóváhagyást, az adott önkéntes rendszer megnevezését.

A szállítmányok esetében továbbá - a hulladékból vagy maradékanyagokból előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók kivételével - az alábbi információkat is meg kell adni:

c) jelezni kell, hogy a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének C. részének 7. és 8. pontja, valamint a 98/70/EK irányelv IV. mellékletének C. részének 7. és 8. pontja szerinti bónuszt figyelembe vették-e az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének C. részének 1. pontja és a 98/70/EK irányelv IV. mellékletének C. részének 1. pontja szerinti kiszámítása során;

d) jelezni kell, hogy a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátáscsökkenést leíró, a 2009/28/EK irányelv V. mellékletének C. részének 1. pontja és a 98/70/EK irányelv IV. mellékletének C. részének 1. pontja szerinti tényezőt figyelembe vették-e az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének az ugyanezen pontok szerinti kiszámítása során.

2. cikk

Ez a határozat nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy a 2009/28/EK irányelv 23. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában további információkat kérjen a gazdasági szereplőktől.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 12-én.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja

(1) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

(2) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0013&locale=hu