32006D1010[1]

EK: A Bizottság határozata ( 2006. december 22. ) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 6897. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2006) 6897. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/1010/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a foszalon.

(3) A foszalon esetében az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások értékelése a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendelet előírásaival összhangban történt, a bejelentő által javasolt felhasználási célok vonatkozásában. Ezenkívül az említett rendeletek kijelölik azokat a referens tagállamokat, amelyeknek be kell nyújtaniuk az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a vonatkozó értékelő jelentéseket és ajánlásokat a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A foszalon esetében Ausztria volt a referens tagállam, az összes vonatkozó információt pedig 2004. május 7-én nyújtották be.

(4) A tagállamok és az EFSA szakmai értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, és 2006. január 13-án benyújtották a Bizottsághoz a foszalon hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés formájában (4). A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták e jelentést, majd a Bizottság foszalonról szóló felülvizsgálati jelentéseként 2006. július 14-én véglegesítették.

(5) E hatóanyag értékelése során több aggály is felmerült. Különösen az érzékeny fogyasztói csoportokra jelentett kockázatot illetően, mivel a foszalonnak tulajdonítható expozíció becsült szintje nem bizonyított, hogy elfogadható. Ezen túlmenően egyes metabolitjait és szennyeződéseit további toxikológiai elemzésnek kell alávetni, valamint további aggályok merültek fel a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre, méhekre és nem célszervezet ízeltábúakra jelentett kockázatokat illetően.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és megvizsgált információk alapján végzett értékelések nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a foszalont tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) Ezért a foszalon nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a foszalont tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyei az előírt időszakon belül visszavonásra kerüljenek, valamint hogy meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A tagállamok által a foszalont tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására engedélyezett türelmi időt legfeljebb 12 hónapban kell megállapítani annak érdekében, hogy a meglévő készleteket még legfeljebb egy további termesztésre alkalmas időszak során fel lehessen használni.

(10) Ez a határozat nem sérti a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv (5) keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi időpontban esetlegesen hozott bizottsági intézkedéseket.

(11) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a foszalonnak a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A foszalont nem veszik fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a foszalont tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit 2007. június 22-ig visszavonják;

b) 2006. december 28-át követően a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében biztosított eltérés alapján foszalontartalmú növényvédő szerre nem adnak ki, illetve nem újítanak meg engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2008. június 22-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/136/EK bizottsági irányelvvel (HL L 349., 2006.12.12., 42. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) Az EFSA tudományos jelentése (2006) 60, 1-66., A foszalon hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetés.

(5) HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D1010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D1010&locale=hu