32009D0343[1]

2009/343/EK: A Bizottság határozata ( 2009. április 21. ) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 2787. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 21.)

az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 2787. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/343/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ("rádióspektrum-határozat") (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló, 2007. február 21-i 2007/131/EK határozat (2) harmonizálja az ultraszéles sávú technológiát használó berendezésekre vonatkozó műszaki feltételeket, biztosítva, hogy a rádiófrekvenciák az Európai Közösségen belül harmonizált feltételekkel legyenek elérhetők és megszűnjenek az ultraszéles sávú technológia alkalmazásának korlátai, ezáltal létrehozva az említett rendszerek hatékony egységes piacát, ami méretgazdaságossághoz és fogyasztói előnyökhöz vezet.

(2) A technológiában és a rádiófrekvenciák használatában történő gyors változásokat az ultraszéles sávú technológiára vonatkozó szabályozásnak megfelelően tükröznie kell, mert az európai társadalom csak így élvezheti az említett technológián alapuló innovatív alkalmazások bevezetésének előnyeit a többi frekvenciahasználóra gyakorolt káros hatások nélkül. A 2007/131/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) A Bizottság ezért a 676/2002/EK határozat szerinti újabb megbízást adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (a továbbiakban: CEPT) az ultraszéles sávú technológia és a rádiótávközlési szolgáltatások összeegyeztethetőségére vonatkozó további vizsgálatok elvégzésére.

(4) Az említett megbízások alapján tett jelentéseiben a CEPT azt javasolta a Bizottságnak, hogy a 2007/131/EK határozatban foglalt műszaki szempontokat több tekintetben módosítsa.

(5) A CEPT által elvégzett további vizsgálatok pontosították azokat a műszaki feltételeket, amelyek alapján egyes zavarcsökkentési technikák, különösen az érzékel és elkerül (DAA), valamint a kis kitöltési tényező (LDC) módszerek alkalmazásával lehetővé teszik az ultraszéles sávú berendezések nagyobb átviteli teljesítményen történő üzemeltetését, az ultraszéles sávra jelenleg vonatkozó általános határértékeknek megfelelő egyenértékű védelem biztosítása mellett.

(6) A CEPT tanulmányok arra is rámutattak, hogy jelenleg az ultraszéles sávú berendezéseket a gépjárművekre és vasúti járművekre vonatkozó általános határértékeknél szigorúbb feltételek mellett lehet üzemeltetni. A feltételek szigora enyhíthető, amennyiben az említett járművekben zavarcsökkentési technikákat, köztük például az előbb említett technikákat alkalmaznak.

(7) Az építőanyag-vizsgáló (BMA) képalkotó rendszerek számos innovatív alkalmazásra adnak lehetőséget például csövek, vezetékek, és lakáscélú vagy ipari építményekben használt más, falba épített szerkezetek érzékelése vagy leképezése területén. Az építőanyag-vizsgáló berendezésekre vonatkozó egységes frekvenciahasználati feltételek meghatározása elősegítené azon vállalkozások működését, amelyek ezeket a szakszolgáltatásokat a Közösségen belül, határokon átnyúlóan szeretnék nyújtani.

(8) A Bizottságnak tett CEPT javaslat szerint az építőanyag-vizsgáló berendezésekre az általános határértékeknél enyhébb feltételek is alkalmazhatók lennének, feltéve hogy azok üzemmódjai és alacsonyabb szintű alkalmazási gyakoriságuk és üzemi tényezőik tovább csökkentik a rádiótávközlési szolgáltatások káros zavarásának lehetőségét.

(9) A CEPT számára adott, az építőanyag-vizsgáló berendezésekre vonatkozó bizottsági megbízások alapján elkészített műszaki tanulmányok azt feltételezik, hogy a berendezéseket a képalkotó rendszer által kibocsátott jelek túlnyomó részét elnyelni képes, sűrű és vastag szerkezetekben fogják használni. Ezek az összeférhetőségi tanulmányok többek között abból a feltételezésből indulnak ki, hogy az építőanyag-vizsgáló berendezések a normál működés szünetelésétől számított tíz másodpercen belül megszüntetik a kibocsátást. Ezenkívül - noha az építőanyag-vizsgáló berendezések kiskereskedelmi forgalomban is kaphatók - a feltételezések alapján négyzetkilométerenként legfeljebb 6,7 építőanyag-vizsgáló berendezéssel számolnak a halmozott interferenciavizsgálatok során.

(10) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) (a rádió- és távközlő végberendezésekre vonatkozó irányelv) szerint a Bizottság megbízást (M/329 és M/407) adott az európai szabványügyi szervezeteknek, hogy az ultraszéles sávú alkalmazások területén dolgozzanak ki olyan harmonizált szabványokat, amelyeket az említett irányelv elismer, és amelyek megalapozzák az irányelv követelményeinek való megfelelés vélelmét. A Bizottságtól kapott M/329 és M/407 megbízásra adott válaszként az ETSI kidolgozta az ultraszéles sávon működő általános berendezésekre vonatkozó EN 302 065 harmonizált szabványt, az ultraszéles sávon működő helyzetkövető berendezésekre vonatkozó EN 302 500 harmonizált szabványt, valamint az építőanyag-vizsgáló berendezésekre vonatkozó EN 302 435 harmonizált szabványt.

(11) Ezek a vonatkozó harmonizált szabványok részletesen leírják az ezen határozat által felosztott frekvenciasávokban működő berendezések működésének és (a berendezések) vizsgálatának módját a harmonizált szabványokban meghatározott határértékeknek történő megfelelés érdekében.

(12) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/131/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2007/131/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. A 2. cikk a következő 10. és 11. pontokkal egészül ki:

"10. »építőanyag-vizsgálat« (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő eszköz, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

11. »levegőbe sugárzott«: az ultraszéles sávú technológia egyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon része, amelyeket nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag."

2. cikk

Ezt a határozatot 2009. június 30-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 21-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja

(1) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2) HL L 55., 2007.2.23., 33. o.

(3) HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

Maximális EIRP-sűrűségek és megfelelő zavarcsökkentési technikák

1. ÁLTALÁNOS ULTRASZÉLES SÁVÚ ALKALMAZÁS

1.1. Maximális EIRP-sűrűségek

Frekvenciatartomány
(GHz)
Maximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
Maximális csúcs EIRP-sűrűség
(dBm/50MHz)
1,6 GHz alatt–90,0–50,0
1,6 és 2,7 GHz között–85,0–45,0
2,7 és 3,4 GHz között–70,0–36,0
3,4 és 3,8 GHz között–80,0–40,0
3,8 és 4,2 GHz között–70,0–30,0
4,2 és 4,8 GHz között–41,3
(2010. december 31-ig)
0,0
(2010. december 31-ig)
–70,0
(2010. december 31-től)
–30,0
(2010. december 31-től)
4,8 és 6,0 GHz között–70,0–30,0
6,0 és 8,5 GHz között–41,30,0
8,5 és 10,6 GHz között–65,0–25,0
10,6 GHz fölött–85,0–45,0

1.2. Megfelelő zavarcsökkentési technikák

Az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések rádiófrekvencia használata csak abban az esetben térhet el az 1.1. pont táblázatában található EIRP-határértékektől, ha a 1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott, vonatkozó harmonizált szabványokban leírt vagy egyéb kiegészítő zavarcsökkentési technikák alkalmazása révén az adott berendezés védelme legalább olyan szintű, mint amely az 1.1. pont táblázatának határértékeit betartva biztosított. A következő zavarcsökkentési technikák feltételezhetően ilyen védelmet nyújtanak:

1.2.1. »Kis kitöltési tényező« (LDC) zavarcsökkentés

A 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig terjedő tartományban -41,3 dBm/MHz maximális EIRP-sűrűség és 0 dBm 50 MHz-en mért maximális csúcs EIRP megengedett azzal a feltétellel, hogy olyan kis kitöltési tényezőről van szó, amelyben az átvitt jelek összes hosszúsága másodpercenként kisebb, mint az összidő 5 %-a, és óránként kisebb, mint az összidő 0,5 %-a, továbbá egyik átvitt jel hossza sem haladja meg az 5 ezredmásodpercet.

1.2.2. »Érzékel és elkerül« (DAA) zavarcsökkentés

A 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig és a 8,5 GHz-től 9,0 GHz-ig terjedő tartományban -41,3 dBm/MHz maximális EIRP-sűrűség és 0 dBm 50 MHz-en mért maximális csúcs EIRP megengedett azzal a feltétellel, hogy a 1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírt »érzékel és elkerül« (DAA) zavarcsökkentési technikát alkalmaznak.

1.3. Ultraszéles sávú technológiát használó berendezések működtetése gépjárművekben és vasúti járművekben

Ezen határozat 3. cikkétől eltérően az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések gépjárművekben és vasúti járművekben történő használata a következő paraméterek teljesítése esetén megengedett.

1.3.1. Ultraszéles sávú technológiát használó berendezések gépjárművekben és vasúti járművekben történő működtetésére vonatkozó maximális EIRP-sűrűségek

Az ultraszéles sávú technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használó berendezések számára a rádiófrekvencia használata az 1.1. pont táblázatában található EIRP-határértékek betartásával azzal a feltétellel engedhető meg, hogy a 4,2-4,8 GHz közötti valamint a 6,0-8,5 GHz közötti sávokban a következő paramétereket alkalmazzák:

Frekvenciatartomány
(GHz)
Maximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
4,2 és 4,8 GHz között(2010. december 31-ig)–41,3
Feltéve, hogy legalább olyan teljesítményű, az összesített zavart csökkentő technikákat alkalmaznak, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 12 dB tartományú teljesítményszabályozó (TPC) szükséges.
– 53,3 (más esetben)
(2010. december 31-től)–70,0
6,0 és 8,5 GHz között–41,3
Feltéve, hogy legalább olyan teljesítményű, az összesített zavart csökkentő technikákat alkalmaznak, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 12 dB tartományú teljesítményszabályozó (TPC) szükséges.
– 53,3 (más esetben)

1.3.2. Gépjárművekben és vasúti járművekben alkalmazandó megfelelő zavarcsökkentési technikák

Az ultraszéles sávú technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használó berendezések esetén az 1.3.1. pontban meghatározott EIRP-határértékektől eltérő határértékek azzal a feltétellel engedélyezhetők, hogy az 1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírt vagy más kiegészítő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak oly módon, hogy a berendezés legalább olyan szintű védelmet biztosít, mint az előző táblázatokban található határértékek. A következő zavarcsökkentési technikák feltételezhetően ilyen védelmet nyújtanak:

1.3.2.1. »Kis kitöltési tényező« (LDC) zavarcsökkentés

Az ultraszéles sávú technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használó berendezéseknek az 1.2.1. pontban leírt LDC zavarcsökkentési technika alkalmazásával történő üzemeltetése a 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig terjedő tartományban az 1.2.1. pontban meghatározott EIRP-határértékek alkalmazásával megengedett. Más frekvenciatartományban az 1.1. pontban meghatározott EIRP-határértékek alkalmazandók.

1.3.2.2. »Érzékel és elkerül« (DAA) zavarcsökkentés

Az ultraszéles sávú technológiát gépjárművekben és vasúti járművekben használó berendezéseknek a DAA zavarcsökkentési technika alkalmazásával történő üzemeltetése a 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig és a 8,5 GHz-től 9,0 GHz-ig terjedő tartományban -41,3 dBm/MHz maximális EIRP-sűrűséggel megengedett, feltéve hogy legalább olyan teljesítményű zavarcsökkentési technikákat alkalmaznak, mint az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 12 dB tartományú teljesítményszabályozó (TPC) szükséges. Más esetekben -53,3 dBm/MHz EIRP-határérték alkalmazandó.

2. EGYEDI ULTRASZÉLES SÁVÚ ALKALMAZÁS

Az alábbi táblázatokban meghatározott határértékeket nem meghaladó, levegőbe sugárzott jelek megengedettek.

2.1. Építőanyag-vizsgálat (BMA)

Frekvenciatartomány
(MHz)
Maximális átlagos EIRP-sűrűség
(dBm/MHz)
Maximális csúcs EIRP-sűrűség
(dBm/50 MHz)
1 730 MHz alatt–85–45
1 730 és 2 200 MHz között–65–25
2 200 és 2 500 MHz között–50–10
2 500 és 2 690–65–25
2 690 és 2 700 MHz között–55–15
2 700 és 3 400 MHz között–82–42
3 400 és 4 800 MHz között–50–10
4 800 és 5 000 MHz között–55–15
5 000 és 8 000 MHz között–50–10
8 000 és 8 500 MHz között–70–30
8 500 MHz fölött–85–45

A legalább az 1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált szabványokban leírt technikákkal megegyező teljesítményű zavarcsökkentési technikát alkalmazó építőanyag-vizsgáló berendezések működése az 1,215 és 1,73 GHz közötti frekvenciatartományban -70 dBm/MHz maximális átlagos EIRP-sűrűséggel, a 2,5 és 2,69 GHz közötti, valamint a 2,7 és 3,4 GHz közötti frekvenciatartományban -70 dBm/MHz maximális átlagos EIRP-sűrűséggel megengedett, azzal a feltétellel, hogy legalább a fenti táblázatban meghatározott határértékeknek megfelelő szintű védelmet alkalmaznak.

A rádiócsillagászati szolgálatok védelmében; a 2,69 és 2,70 GHz közötti frekvenciatartományban, valamint a 4,8 és 5,0 GHz közötti frekvenciatartományban; a teljes kisugárzott teljesítménysűrűségnek -65 dBm/MHz alatt kell lennie, az 1999/5/EK irányelvnek megfelelően elfogadott vonatkozó harmonizált szabványokban leírtak szerint."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0343 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0343&locale=hu

Tartalomjegyzék