31999L0100[1]

A Bizottság 1999/100/EK irányelve (1999. december 15.) a gépjárművek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1999/100/EK irányelve

(1999. december 15.)

a gépjárművek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról (EGT vontkozásu szőveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 93/116/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított, a gépjárművek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 80/1268/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvvel bevezetett EK-típusjóváhagyási eljárás külön irányelveinek. Következésképpen a 70/156/EGK irányelvben a járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre megállapított rendelkezések alkalmazandóak ezen irányelvre is.

(2) A gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről és a 70/220/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/69/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] módosította a szennyezőanyag-kibocsátás mérésére szolgáló I. típusú menetciklust azzal, hogy törölte a motor alapjárati idejének kezdeti 40 másodpercét. Ennek megfelelően ki kell igazítani a 80/1268/EGK irányelvben szereplő, a CO2 - kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló menetciklust.

(3) Tekintettel a CO2 - kibocsátásnak a Közösség személygépkocsik CO2 - kibocsátása csökkentését célzó stratégiája keretében történő folyamatos ellenőrzésére, helyénvaló a 80/1268/EGK irányelvet új műszaki követelményekkel kiegészíteni a CO2 - kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás mérését illetően, a gázzal (PB-gáz és földgáz) üzemelő járművek EK-típusjóváhagyásához. E tekintetben helyénvaló követni az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) 101. előírásában [6] foglalt műszaki követelményeket.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv által létrehozott műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/1268/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) 2000. január 1-jétől kezdve a tagállamok a széndioxid-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból:

- nem tagadhatják meg bármilyen gépjárműtípusra vonatkozóan az EK-típusjóváhagyás megadását a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján, vagy

- nem tagadhatják meg nemzeti típusjóváhagyás megadását, vagy

- nem tilthatják meg járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését a 70/156/EGK irányelv 7. cikke alapján,

ha a széndioxid-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás értékeit az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv követelményeinek megfelelően állapították meg.

(2) 2000. január 1-jétől kezdve a 70/156/EGK irányelv II. melléklete A szakaszában meghatározott M1 kategóriájú járművekre, azok kivételével melyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot, és 2001. január 1-jétől a 2500 kg-ot meghaladó legnagyobb össztömegű, M1 kategóriájú járművekre a tagállamok:

- nem adnak ki EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján, és

- megtagadják a nemzeti típusjóváhagyás megadását, kivéve amennyiben a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezései érvényesek,

egy járműtípusra, ha a széndioxid-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás értékeit nem az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv követelményeinek megfelelően állapították meg.

(3) 2001. január 1-jétől kezdve a 70/156/EGK irányelv II. mellékletének A szakaszában meghatározott M1 kategóriájú járművekre azok kivételével, amelyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot, és 2002. január 1-jétől a 2500 kg-ot meghaladó legnagyobb össztömegű, M1 kategóriájú járművekre a tagállamok:

- az új járművekhez a 70/156/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban adott megfelelőségi igazolást nem tekintik többé érvényesnek az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában, és

- megtagadják olyan új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek nincsenek ellátva a 70/156/EGK irányelv szerinti megfelelőségi igazolással, kivéve amennyiben a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezései érvényesek,

ha a szennyezőanyag-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás értékeit nem az ezen irányelvvel módosított 80/1268/EGK irányelv követelményeinek megfelelően állapították meg.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 15-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 11., 1999.1.16., 25. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 329., 1993.12.30., 39. o.

[4] HL L 375., 1980.12.31., 36. o.

[5] HL L 350., 1998.12.28., 1. o.

[6] EN/EGB 101. sz. előírás (E/ECE 324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.100), módosításaival együtt.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 80/1268/EGK IRÁNYELV I. ÉS II. MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

1. A 4.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1. A CO2-kibocsátást a legutóbbi módosított 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 1. függelékében leírt városi és országúti vezetési módot szimuláló menetciklus alatt kell mérni."

2. A 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.4. A vizsgálati tüzelőanyag

4.4.1. Benzin- és dízelüzemű járművek

A vizsgálathoz a legutóbbi módosított 70/220/EGK irányelv IX. mellékletében meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyagot kell használni.

4.4.2. PB-gázüzemű és földgázüzemű járművek

A PB-gázüzemű és földgázüzemű járműveknél azt a tüzelőanyagot kell használni, amelyet a gyártó a hasznos teljesítménynek a 80/1269/EGK irányelv I. mellékletének megfelelő méréséhez választott. A választott tüzelőanyag jellemzőit a II. melléklet szerinti tájékoztató dokumentumban meg kell adni.

4.4.3. A 4.3. pontban említett számításhoz az alábbi jellemzőkkel rendelkező tüzelőanyagot kell használni:

a) sűrűség: a vizsgálati tüzelőanyagon az ISO 3675 vagy más egyenértékű módszer szerint mérve; benzin és dízelolaj esetében a 15 °C-on mért sűrűséget kell használni; PB-gáznál és földgáznál az alábbi referenciasűrűséget kell használni:

0,538 kg/l PB-gázhoz

0,654 kg/m3 földgázhoz [1]

b) hidrogén-szén arány: a következő rögzített értékeket kell használni, amely

1,85 benzinnél

1,86 dízelolajnál

2,525 PB-gáznál

4,00 földgáznál

2,93 földgáznál (NMHC)"

3. Az 5.1.4. pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A gyártó kérésére a külső gyújtású motorral felszerelt járművek előkondicionálhatók a legutóbb módosított 70/220/EGK irányelv VI. mellékletének 5.2.1. pontjában leírt módszerrel. A kompressziós gyújtású motorral felszerelt járművek előkondicionálhatók ugyanezen irányelv III. mellékletének 5.3. pontjában leírt módszerrel."

4. A 6.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.1. Menetciklus

A menetciklust, beleértve az I. részt (városi ciklus) és a II. részt (városon kívüli ciklus), a legutóbb módosított 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 1. függeléke írja le. A CO2-mérésnél az említett függelék valamennyi üzemeltetési előírását alkalmazni kell."

5. A 6.3.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3.1. A próbapad terhelésének és egyenértékű tehetetlenségi nyomatékénak beállítását a legutóbb módosított 70/220/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott módon kell megállapítani."

6. A 6.3.2. és 6.3.3.pontot el kell hagyni.

7. A 6.4.1.3. pont a következőképpen módosul:

"...

A hígítási tényezőt az alábbiak szerint kell számítani:

Benzin- és dízelüzemre DF = 13,4

CO

C

+ C

CO10-4

PB-gázra DF = 11,9

CO

C

+ C

CO10-4

Földgázra DF = 9,5

CO

C

+ C

CO10-4

ahol: ..."

8. A 7.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.2. A (benzin, PB-gáz vagy gázolaj esetében) liter/100 km, vagy (földgáz esetében) m3/100 km mértékegységben kifejezett tüzelőanyag-fogyasztást az alábbi képletekkel kell kiszámítani: [2]

a) benzinüzemű, külső gyújtású motorral felszerelt járműveknél:

FC =

×

CO

2

b) PB-gázüzemű, külső gyújtású motorral felszerelt járműveknél:

FC

=

×

0,273 × CO

2

FC

=

× cf ×

0,273 × CO

2

Az alkalmazható

cf

korrekciós tényező az alábbiak szerint határozható meg:

cf = 0,825 + 0,0693 × n

tényleges

ahol:

ntényleges = a felhasznált tüzelőanyag tényleges H/C aránya

c) földgázüzemű, külső gyújtású motorral felszerelt járműveknél:

FC

=

×

0,273 × CO

2

d) kompressziós gyújtású motorral felszerelt járműveknél:

FC =

×

0,273 × CO

2

Ezekben a képletekben:

FC = a (benzin, PB-gáz vagy gázolaj esetében) liter/100 km vagy (földgáz esetében) m3/100 km mértékegységben kifejezett tüzelőanyag-fogyasztás

THC = a mért teljes szénhidrogén-kibocsátás, g/km

CO = a mért szénmonoxid-kibocsátás, g/km

CO2 = a mért széndioxid-kibocsátás, g/km

D = a vizsgálat során használt tüzelőanyag sűrűsége 15 °C-on."

9. A 9.1.1.2.4. pont a következőképpen módosul:

"9.1.1.2.4. A vizsgálathoz a legutóbb módosított 70/220/EGK irányelv IX. és IXa. mellékletében leírt referencia-tüzelőanyagokat kell használni."

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1. A kiegészítés 1.7. pontja a következőképpen módosul:

+++++ TIFF +++++

2. A kiegészítés végére az alábbi lábjegyzetek kerülnek:

"4. Meg kell ismételni benzin- és gáz-halmazállapotú tüzelőanyagra olyan járműnél, amely mind benzinnel mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhet. Azokat a járműveket, amelyek mind benzinnel mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhetnek, de amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és benzintartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a vizsgálat szempontjából olyannak kell tekinteni, mint amelyek kizárólag gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működnek.

5. Földgázüzemű járműveknél a "l/100 km" mértékegységhelyébe "m3/100 km" mértékegység lép."

[1] Ez a G20 és G23 referencia-tüzelőanyag középértéke 15 °C-on.

[2] Meg kell ismételni benzinre és gáz-halmazállapotú tüzelőanyagra olyan járműnél, amely mind benzinnel mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhet. Azokat a járműveket, melyek mind benzinnel mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal is üzemelhetnek, de amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és benzintartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a vizsgálat szempontjából olyannak kell tekinteni, mint amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működnek.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0100&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék