32002L0079[1]

A Bizottság 2002/79/EK irányelve (2002. október 2.) a 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelv mellékletének a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcs- és zöldségfélékben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásának tekintetében való módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2002/79/EK IRÁNYELVE

(2002. október 2.)

a 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelv mellékletének a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcs- és zöldségfélékben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásának tekintetében való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2002/71/EK bizottsági irányelvvel[i] módosított, a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvre[ii] és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002/76/EK bizottsági irányelvvel[iii] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre[iv] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002/71/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre[v] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002/76/EK irányelvvel módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre[vi] és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv melléklete szermaradványokat és a hozzájuk tartozó maximális értékeket tartalmaz.

(2) A rendelkezésre álló adatok felülvizsgálatakor megállapítást nyert, hogy elegendő információ áll rendelkezésre egyes peszticidek, nevezetesen az abamektin, az azociklotin, a bioresmetrin, a bifentrin, a bitertanol, a brómpropilát, a klofentezin, a kiromazin, a cihexatin, a fenpropimorf, a flucitrinát, a hexakonazol, a metakrifosz, a miklobutanil, a penkonazol, a prokloráz, a profenofosz, a resmetrin, a tridemorf, a triadimefon és a triadimenol szermaradványainak maximális értékeinek megállapításához.

(3) A peszticid-szermaradványok az állati eredetű élelmiszerekben a mezőgazdasági gyakorlatok eredményeképpen jelenhetnek meg. Figyelembe kell venni a peszticidek engedélyezett használatából, illetve az ellenőrzött kísérletekből és takarmányozási vizsgálatokból származó vonatkozó adatokat.

(4) A rendelkezésre álló információt áttekintették. Számos peszticid/mezőgazdasági termék kombináció esetében elégségesek az adatok a szermaradványok azon maximális értékeinek kiszámításához, amelyek esetében az adott peszticid-szermaradványok biztonságosnak tekinthetők az emberi egészség szempontjából. Amennyiben ez az érték meghaladja az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékét, helyénvaló a maximális szermaradványértékeket a számított szinten megállapítani. Néhány kombináció esetében a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek, ezért a maximális szermaradványértékeket az analitikai meghatározás legkisebb határértékénél kell megállapítani. Más esetekben az információk elegendőek, de azt igazolják, hogy a maximális szermaradványérték az analitikai meghatározás legkisebb határértékénél magasabban történő meghatározása a fogyasztók e szereknek való elfogadhatatlanul akut és krónikus mértékű kitettségét eredményezné. Ezen esetekben helyénvaló a maximális szermaradványértékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megállapítani.

(5) Amennyiben ez szükséges volt, a peszticideket esetlegesen tartalmazó élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során e peszticideknek való akut expozícióját a Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat[vii]. Az abamektin esetében a legutóbb az 1752/2002/EK bizottsági rendelettel[viii] módosított 2377/90/EGK tanácsi rendelettel[ix] összhangban megállapításra kerültek az említett hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményeknek az élelmiszertermelő állatfajok gyógyítására történő felhasználásából eredő szermaradványok maximális értékei (3425/93/EK bizottsági rendelet[x]). Figyelembe vették ezeket az alkalmazásokat, és az állatgyógyászati készítmények bizottsága által előírt megengedhető napi bevitelre vonatkozó értékelést, amely a szermaradványok maximális értékének alapjául szolgált. Megállapították, hogy az ezen irányelvben rögzített maximális szermaradványértékek nem eredményezik a megengedhető napi bevitelre megszabott határérték túllépését vagy akut toxikus hatásokat.

(6) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat az olyan termékeken vagy azokban található szermaradványokkal szemben megfelelően megvédjék, amelyekre nem adtak ki engedélyeket, célszerű a maximális szermaradványértékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megválasztani minden ilyen készítményre, amely a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek hatálya alá esik.

(7) A 86/362/EGK. A 86/363/EGK, és a 90/642/EGK irányelvek mellékleteit ezért megfelelően módosítani kell.

(8) A Közösség kereskedelmi partnereivel a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül konzultált az ezen irányelvben ajánlott értékekről, és az értékekkel kapcsolatos észrevételeiket figyelembe vették.

(9) A Növények Tudományos Bizottságának véleményét[xi], különösen ami a növényvédő szerekkel kezelt élelmiszeripari növények fogyasztóinak védelmével kapcsolatos tanácsokat és ajánlásokat illeti, figyelembe vették.

(10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Tápláléklánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv II. mellékletében a brómpropilátra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.

2. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt, az abamektin, az azociklotin és a cihexatin, a bifentrin, a bitertanol, a brómpropilát, a klofentezin, a kiromazin, a fenpropimorf, a flucitrinát, a hexakonazol, a metakrifosz, a miklobutanil, a penkonazol, a prokloráz, a profenofosz, a resmetrin és a bioresmetrin, a tridemorf, a triadimefon és a triadimenol maximális szermaradványértékeivel egészül ki.

3. cikk

A 86/363/EGK irányelv II. melléklete a következők szerint módosul:

a) az A. rész az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt, az abamektin, a bifentrin, a bitertanol, a brómpropilát, a kiromazin, a flucitrinát, a metakrifosz, a penkonazol, a prokloráz, a profenofosz, a resmetrin és a bioresmetrin, a tridemorf, a triadimefon és a triadimenol maximális szermaradványértékeivel egészül ki.

b) a B. rész az ezen irányelv III. mellékletében felsorolt, az azociklotin és a cihexatin, a fenpropimorf, a klofentezin és a miklobutanil maximális peszticid-szermaradvány értékeivel egészül ki:

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete a következők szerint módosul:

a) az ezen irányelv IV. mellékletében felsorolt, az abamektin, az azociklotin és a cihexatin, a bifentrin, a bitertanol, a brómpropilát, a klofentezin, a kiromazin, a fenpropimorf, a flucitrinát, a hexakonazol, a metakrifosz, a miklobutanil, a penkonazol, a prokloráz, a profenofosz, a resmetrin és a bioresmetrin, a tridemorf, a triadimefon és a triadimenol maximális szermaradványértékeivel egészül ki.

b) az etion teában lévő peszticid szermaradvány értéke helyébe a 3 mg/kg lép.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelv 4. cikke (b) pontjának 2002. december 31-e előtt megfeleljenek.

Ezeket az intézkedéseket 2003. január 1-jétől alkalmazzák.

(2) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelv 1., 2, és 3. cikkének, valamint 4. cikke a) pontjának 2003. május 31-e előtt megfeleljenek.

Ezeket az intézkedéseket 2003. január 1-jétől alkalmazzák.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és a (2) bekezdésben előírt a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. október 2-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradvány Maximális érték (mg/kg)

Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) 0,01*

Azociklotin és cihexatin (az azociklotin és a cihexatin összege cihexatinban kifejezve) 0,05*

Bifentrin 0,5 búza, árpa, zab, tritikálé 0,05* egyéb gabonafélék

Bitertanol 0,05*

Brómpropilát 0,05*

Klofentezin (a 2-klórbenzoil részt tartalmazó vegyületek összege klofentezinben kifejezve) 0,02*

Kiromazin 0,05*

Fenpropimorf 0,5 árpa, búza, zab, rozs, tönkölybúza, tritikálé 0,05* egyéb gabonafélék

Flucitrinát (flucitrinátban kifejezve, az izomerek összege) 0,05*

Hexakonazol 0,02*

Metakrifosz 0,05*

Miklobutanil 0,02*

Penkonazol 0,05*

Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) 1 zab, árpa 0,5 tritikálé, búza, rozs 0,05* egyéb gabonafélék

Profenofosz 0,05*

Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) 0,05*

Tridemorf 0,2 árpa, zab 0,05* egyéb gabonafélék

Triadimefon és triadimenol (a triadimefon és a triadimenol összege) 0,2 búza, árpa, zab, rozs, tritikálé 0,1* egyéb gabonafélék

* Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték

II. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradvány Maximális érték (mg/kg)

az I melléklet ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt hús, húskészítmény, belsőség és állati zsiradék esetében1, 4 az I melléklet 0401 fejlécű rovatában levő tehéntej, teljes tehéntej esetében; a 0401, 0402, 0405 00 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt egyéb élelmiszerek esetében, a 2 és 4 jegyzetnek megfelelően az I melléklet 0407 00 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében3, 4

Abamektin (az avermektin B1a, az avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) 0,02 szarvasmarhamáj (lásd 3425/93/EK rendelet) 0,01* egyéb termékek 0,005* 0,01*

Bifentrin 0,1 szarvasmarhazsír 0,05* egyéb termékek 0,01* 0,01*

Bitertanol 0,05* 0,05* 0,05*

Brómpropilát 0,05* 0,05* 0,05*

Flucitrinát (az izomerek összege, flucitrinátban kifejezve) 0,05* 0,05* 0,05*

Metakrifosz 0,01* 0,01* 0,01*

Penkonazol 0,05* 0,01* 0,05*

Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) 0,2 szarvasmarhafélék zsiradéka 2,0 szarvasmarhafélék mája 0,5 szarvasmarhafélék veséje 0,1* egyéb termékek 0,02* 0,01*

Profenofosz 0,05* 0,01* 0,05*

Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) 0,01* 0,01* 0,1*

Tridemorf 0,05* 0,05* 0,05*

Triadimefon és triadimenol (a triadimefon és a triadimenol eredője) 0,01* 0,01* 0,01*

* Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték 1 A legfeljebb 10% zsírtartalmú termékek esetében a szermaradvány mennyiség a kicsontozott húsféleség teljes tömegére vonatkozik. Ilyen esetekben a maximális érték a zsírtartalomra vonatkoztatott érték egytizede, de legalább 0,01 mg/kg. 2 A nyers tehéntejben és a teljes tehéntejben levő szermaradvány meghatározásához 4% zsírtartalmat kell alapul venni. Más állattól származó nyers tej és teljes tej esetében a szermaradványt a zsírtartalom alapján kell meghatározni. A I. melléklet 0401, 0402, 0405 00 és 0406 rovataiban felsorolt termékek esetében: - 2%-nál alacsonyabb zsírtartalom esetében a maximális érték a nyerstejre és teljes tejre vonatkoztatott érték fele. - 2%-nál magasabb zsírtartalom esetében a szermaradványt a zsír kg-jára vonatkoztatott mg-ban kell kifejezni. Ebben az esetben a maximális érték a nyers tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték maximum 25-szöröse lehet. 3 Tojás és tojásból készült termékek esetében, 10%-nál magasabb zsírtartalomnál a szermaradványt a zsír kg-jára vonatkoztatott mg-ban kell kifejezni. Ebben az esetben a maximális érték a friss tojásra vonatkoztatott érték maximum 10-szerese lehet. 4 Az 1, 2, 3 lábjegyzetek csak ott érvényesek, ahol az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték nincs feltüntetve.

III. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradvány Maximális érték (mg/kg)

az I melléklet ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében az I melléklet 0401 0402, 0405 00 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében Az I melléklet 0407 00 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében

Azociklotin és cihexatin (az azociklotin és a cihexatin összege cihexatinban kifejezve) 0,2 szarvasmarhahús 0,05* egyéb termékek 0,05* 0,05*

Fenpropimorf-karbonsav (BF 421-2) fenipropimorfban kifejezve 0,3 szarvasmarha-, kecske-, sertés- és juhmáj 0,05 szarvasmarha-, kecske-, sertés- és juhvese 0,01* szárnyasok húsa, zsírja, ehető belsősége 0,02 szarvasmarha-, kecske-, sertés- és juhhús 0,01 egyéb termékek 0,01 0,01*

Kiromazin 0,05* minden termék, a juh kivételével 0,02* 0,2

Klofentezin (a 2-klórbenzoil részt tartalmazó vegyületek összege klofentezinben kifejezve) 0,1 szarvasmarha-, juh- és kecskemáj 0,05* egyéb termékek 0,05* 0,02*

Alfa - (3-hidroxibutil) - alfa - (4-klórfenil) - 1H - 1,2,4 - triazol - 1 - propánnitril (RH9090) miklobutanilban kifejezve 0,01* 0,01* 0,01*

* Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

IV. MELLÉKLET

Peszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg)

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

1. Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek 0,05*

i. CITRUSFÉLÉK 0,01* 0,2 0,1 0,05* 0,02*

Grépfrút

Citrom

Zöld citrom

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket)

Narancs

Pomelo

Más

ii. CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül) 0,02* 0,1* 0,05* 0,1* 0,05*

Mandula

Brazil dió

Kesudió

Gesztenye

Kókuszdió

Mogyoró

Makadám dió

Pekándió

Piniamag

Pisztácia

Dió

Egyéb

iii. ALMATERMÉSŰEK 0,01* 0,3 2 0,5

Alma 0,2

Körte 0,1

Birs

Egyéb 0,05*

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

0,05* 0,02* 0,05* 0,05*

0,05* 0,05* 3 0,05* 10 0,1* 0,05* 0,1*

0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,2* 0,1* 0,2*

0,05* 0,05* 0,5 0,2 0,05* 0,1* 0,05*

0,2

0,1*

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

iv. MAGVAS GYÜMÖLCSÖK 0,01* 0,2

Kajszibarack 1

Cseresznye 1

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) 1

Szilva 0,3 2 0,2

Egyéb 0,05* 0,05* 0,02*

ii. BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 0,05*

a) Csemege- és borszőlő 0,01* 0,2

Csemegeszőlő 0,05* 0,02*

Borszőlő 0,3 1

b) Eper (termesztett) 0,1 0,05* 0,5 2

c) Félcserjén termő bogyósok (termesztett) 0,01* 0,05* 0,05*

Fekete szeder 3

Hamvas szeder

Kaliforniai málna

Málna 3

Egyéb 0,3

d) Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett) 0,01* 0,05* 0,05*

Fekete áfonya (a Vaccinium mytrillus faj gyümölcse)

Tőzegáfonya

Ribizli (vörös, fekete és fehér) 0,5

Pöszméte

Egyéb 0,02*

e) Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs 0,01* 0,05* 0,05* 0,02*

vi. EGYÉB 0,01* 0,05* 0,02*

Avokádó

Banán 0,1 3

Datolya

Füge

Kivi

Kamkvat

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1*

0,3 0,1

1

0,5 0,1

0,5

0,02* 0,05*

0,05* 0,05* 0,1* 0,05*

0,05* 1 0,2 2

1 1 0,05* 0,5

0,02* 0,05* 0,1*

1

0,05*

0,05* 0,05* 0,1*

1

1

0,02*

0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,1*

0,05* 0,05* 0,1* 0,05*

5

2 2 0,2

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

Licsiszilva

Mangó

Olajbogyó

Golgotavirág

Ananász

Papaya

Egyéb 0,05* 0,05*

2. Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek 0,05*

i. GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

Cékla

Sárgarépa

Gumós zeller

Torma

Csicsóka

Paszternák

Petrezselyemgyökér

Retek

Saláta bakszakáll

Édesburgonya

Karórépa

Tarlórépa

Jamszgyökér

Egyéb

ii. HAGYMAFÉLÉK 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

Fokhagyma

Vöröshagyma

Mogyoróhagyma

Újhagyma

Egyéb

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

5

5 3

5

0,05* 0,02* 0,05* 0,01*

0,05* 0,02* 0,05* 0,1*

0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1*

0,2

0,02*

0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05*

0,5

0,5

5

1

0,05* 0,1*

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1B és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

iii. TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

a) Burgonyafélék 0,05*

Paradicsom 0,02 0,2 3 0,3

Paprika 0,05 0,2

Chili paprika

Padlizsán 0,02 0,2

Egyéb 0,01* 0,05* 0,05* 0,02*

b) Kabakosok - ehető héjúak 0,02* 0,05* 0,1 0,5 0,02*

Uborka

Apró uborka

Cukkini

Egyéb

c) Kabakosok - nem ehető héjúak 0,01* 0,05* 0,05* 0,05*

Sárgadinnye 0,1

Tök

Görögdinnye

Egyéb 0,02*

d) Csemege kukorica 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

iv. KÁPOSZTAFÉLÉK 0,01* 0,05* 0,05* 0,02*

a) Virágjukért termesztett káposztafélék 0,2

Brokkoli (beleértve a calabrese-t)

Karfiol

Egyéb

b) Fejesedő káposztafélék 1

Kelbimbó

Fejeskáposzta

Egyéb

c) Leveles káposztafélék 0,05*

Kínai kel

Kelkáposzta

Egyéb

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

0,05* 0,05* 0,05*

0,05*

1 0,3 0,3

0,05* 0,5 0,5

0,3 5

1

0,05* 0,02* 0,05* 0,1*

0,1 0,05* 0,05* 0,1*

1

1

1

0,05*

0,2 0,05* 0,1*

0,3 0,1

0,3 0,1

0,05* 0,05*

0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,1*

0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1*

0,05*

0,5

0,05*

0,05*

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

d) Karalábé 0,05*

v. LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK 0,05* 0,05* 0,02*

a) Salátafélék 0,1 2

Zsázsa

Galambbegy saláta

Fejes saláta

Endivia

Egyéb

b) Spenótfélék 0,01* 0,05*

Spenót

Mangold

Egyéb

c) Vízitorma 0,01* 0,05*

d) Cikóriasaláta 0,01* 0,05*

e) Fűszernövények 0,01* 0,05*

Turbolya

Metélőhagyma

Petrezselyem

Zellerlevél

Más

vi. HÜVELYES ZÖLDSÉG (friss) 0,01* 0,05* 0,02*

Bab (hüvelyben) 0,5 0,5

Bab (hüvely nélkül)

Borsó (hüvelyben) 0,1

Borsó (hüvely nélkül)

Egyéb 0,05* 0,05*

vii. SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

Spárga

Kardonna

Zeller

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfe-nol részt tartalmazó metabolitjainak összege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (az izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

0,05*

0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1*

15 5

0,05* 0,05*

0,05* 0,05*

0,05* 0,05*

0,05* 5

0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1*

0,05* 0,05* 0,05*

2

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b és az avermektin B1a delta-8,9 izomerjének összege) Azociklotin és cihexatin (azociklotin és cihexatin összege cihexatinban kifejezve) Bifentrin Bitertanol Brómpropilát Klofentezin

Édeskömény

Articsóka

Póréhagyma

Rebarbara

Egyéb

viii. GOMBA 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

a) Termesztett gombák

b) Vadon termő gombák

3. Hüvelyesek 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

Bab

Lencse

Borsó

Egyéb

4. Olajas magvak 0,02* 0,05* 0,1* 0,1* 0,1* 0,05*

Lenmag

Földimogyoró

Mák

Szezámmag

Napraforgómag

Repcemag

Szójabab

Mustármag

Gyapotmag

Egyéb

5. Burgonya 0,01* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,02*

Újburgonya és áruburgonya

6. Tea (levelek és szárak, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből) 0,02* 0,1* 5 0,1* 0,1* 0,05*

7. Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port 0,05 0,1* 10 0,1* 0,1* 0,05*

* Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték

Kiromazin Fenpropimorf Flucitrinát Hexakonazol Metakrifosz Miklobutanil Penkonazol Prokloráz (a prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjainak össszege proklorázban kifejezve) Profenofosz Resmetrin, beleértve az alkotó izomerek egyéb keverékeit (izomerek összege) Tridemorf Triadimefon és triadimenol (triadimefon és triadimenol összege)

2 0,5 0,2 1

0,5 0,1*

0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,1*

0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1*

5 2

0,05* 0,05*

0,05* 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1*

0,3

0,05*

0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,05* 0,2* 0,1* 0,2*

0,5

0,5

0,5

2

0,1* 0,05*

1 0,05* 0,05* 0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 0,05* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1*

0,05* 0,1* 0,1* 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 0,1* 0,1* 0,2* 20 0,2*

0,05* 0,1* 0,1* 0,05* 0,1* 2 0,5 0,1* 0,1* 0,2* 0,1* 10

[i] HL L 225., 2002.8.22., 21. o.

[ii] HL L 340., 1976.12.9., 26. o.

[iii] HL L 240., 2002.9.7., 45. o.

[iv] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[v] HL L 221., 1986.8.7., 43. o

[vi] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[vii] Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történQ[pic] bevitelének elQ[pic]rejelzéséhez (átdolgozott), készítette a Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő bevitelének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food program a Peszticid-szermaradványok Kódex Bizottságával együttműködésben, kiadta az Egészségügyi Világszervezet, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[viii] HL L 264., 2002.10.2., 18. o.

[ix] HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

[x] HL L 312., 1993.12.15., 12. o.

[xi] SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0079 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0079&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék