32008L0038[1]

A Bizottság 2008/38/EK irányelve ( 2008. március 5. ) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2008/38/EK IRÁNYELVE

(2008. március 5.)

a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke a) pontjára,

(1)

A különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló, 1994. július 25-i 94/39/EK bizottsági irányelvet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A 93/74/EGK irányelv előírja a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának elkészítését. E listának a pontos felhasználást, vagyis a különleges táplálkozási célt, az alapvető táplálkozási jellemzőket, a címkén feltüntetendő jellemzőket és adott esetben az egyéb különleges címkézési követelményeket kell tartalmaznia.

(3)

Bizonyos táplálkozási célokat jelenleg nem lehet felvenni a célzott alkalmazások listájába tekintettel arra, hogy nem állnak rendelkezésre közösségi módszerek a kedvtelésből tartott állatok takarmányai energiaértékének ellenőrzésére és a takarmányok élelmirost-tartalmának meghatározására. E listát ki kell egészíteni, amint ezeket a módszereket elfogadják.

(4)

Az elkészített listát a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének megfelelően adott esetben módosítani lehet.

(5)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok előírják, hogy a 93/74/EGK irányelv értelmében különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha célzott alkalmazásuk ezen irányelv I. mellékletének B. részében szerepel, és ha megfelelnek az I. melléklet e részében előírt egyéb rendelkezéseknek.

Emellett a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az I. melléklet "Általános rendelkezések" A. részében megadott rendelkezéseknek megfeleljenek.

2. cikk

A II. melléklet A. részében rögzített irányelvekkel módosított 94/39/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez az irányelv 2008. július 31-én lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. Ahol a B. rész 2. oszlopában ugyanahhoz a táplálkozási célhoz tartozó táplálkozási jellemzőknek több mint egy csoportja szerepel az "és/vagy" kifejezéssel elválasztva, az előállító választhat e jellemzők valamely vagy mindkét csoportjának alkalmazása között az 1. oszlopban meghatározott táplálkozási cél elérése érdekében. Az egyes választási lehetőségeknek megfelelő címkén feltüntetendő jellemzők a 4. oszlopban szerepelnek.

2. Ahol a B. rész 2. vagy 4. oszlopában adalékanyag-csoportok vannak feltüntetve, a felhasznált adalékanyagokat a 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 4 ) megfelelően az adott alapvető jellemzőre vonatkozóan engedélyezni kell.

3. Ahol a B. rész 4. oszlopa előírja az analitikai alkotóelemek vagy az összetevők forrásának, illetve forrásainak feltüntetését, az előállítónak pontos leírást (pl.: az összetevő(k) egyedi nevét, az állatfajt vagy az állat részét) kell adnia, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a takarmányok megfelelnek-e a vonatkozó alapvető táplálkozási jellemzőknek.

4. Ahol a B. rész 4. oszlopa az "összes" kifejezés említésével adalékanyagként is engedélyezett anyag feltüntetését írja elő, akkor a feltüntetett tartalomnak értelemszerűen vagy a természetes, a hozzáadott anyag nélküli tartalomra, vagy a 70/524/EGK tanácsi irányelvtől ( 5 ) eltérően az anyagban természetesen jelenlévő és az adalékanyagként hozzáadott anyag összes mennyiségére kell vonatkoznia.

5. A B. rész 4. oszlopában a "ha hozzáadott" kifejezés említésével kötelező feltüntetni az adatokat, ha az összetevőt vagy adalékanyagot kifejezetten a különleges táplálkozási cél elérése érdekében keverték bele a takarmányba vagy növelték mennyiségét.

6. A B. rész 4. oszlopában az analitikai összetevőkre és adalékanyagokra vonatkozóan feltüntetendő adatoknak kvantitatívnak kell lennie.

7. A B. rész 5. oszlopában megadott ajánlott alkalmazási időszak olyan tartamot jelöl, amelyen belül a táplálkozási cél általában elérhető. Az előállítók a megadott határokon belül pontosabban is megjelölhetik az alkalmazási időszakot.

8. Ha egy takarmányt egynél több különleges táplálkozási célra szánnak, akkor meg kell felelnie a B. részben rögzített, az e céloknak megfelelő rendelkezéseknek.

9. A különleges táplálkozási célra szánt kiegészítő takarmányok esetében a napi adag egyensúlyára nézve tájékoztatást kell adni a címkén feltüntetett használati utasításban.

10. Amikor különleges táplálkozási célokra szánt takarmányt olyan bólusz formájában helyeznek forgalomba, amely szájon át történő egyéni kényszertáplálásra szánt takarmány-alapanyag vagy kiegészítő takarmány, a takarmány címkéjén adott esetben meg kell említeni a bólusz folyamatos hatóanyag-leadásának maximális időtartamát és a napi hatóanyag-leadási rátát minden olyan adalékanyag tekintetében, amelyre a teljes értékű takarmány vonatkozásában maximális tartalmat írtak elő. Az illetékes hatóság kérésére annak az élelmiszer-ipari vállalkozónak, amely bendőkapszulát hoz forgalomba, bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy a napi hozzáférhető adalékanyagszint az emésztőrendszerben adott esetben nem haladja meg a teljes értékű takarmány kilogrammjára vonatkozóan rögzített maximális adalékanyag-tartalmat a teljes takarmányozási időszak során (lassú hatóanyag-leadási hatás). Ajánlott, hogy a bólusz formájában alkalmazott takarmány beadását állatorvos vagy más szakavatott személy végezze.

B. RÉSZ

Tervezett alkalmazások listája

Különleges táplálkozási célAlapvető táplálkozási jellemzőkÁllatfajok vagy -kategóriákCímkén feltüntetendő jellemzőkAjánlott időszakEgyéb rendelkezések
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Vesefunkció segítése krónikus veseelégtelenség esetén (1)Jó minőségű fehérjék és korlátozott foszfortartalom:
maximum 5 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellett,
valamint korlátozott nyersfehérje-tartalom: maximum 220 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellett
vagy
Kutya— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Nátrium
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben maximum 6 hónap (2)— A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
— A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum 85 %.
— A címkén feltüntetendő:
— „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
— A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
— „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidrát hozzáadásávalFelnőtt kutya— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Nátrium
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
— Lantán-karbonát-oktahidrát
Kezdetben maximum 6 hónap (2)— A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
— A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
— „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Jó minőségű fehérjék és korlátozott
foszfortartalom: maximum 6,2 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellett, valamint
korlátozott nyersfehérje-tartalom: maximum 320 g/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellett
vagy
Macska— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Nátrium
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben maximum 6 hónap (2)— A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
— A fehérjék javasolt emészthetősége: minimum 85 %.
— A címkén feltüntetendő:
— „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
— A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
— „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Csökkentett foszforfelszívódás lantán-karbonát-oktahidrát hozzáadásávalFelnőtt macska— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Nátrium
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
— Lantán-karbonát-oktahidrát
Kezdetben maximum 6 hónap (2)— A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
— A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget: „Víz mindig álljon rendelkezésre.”
Struvitkövek feloldása (3)— Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérjeKutya— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
5–12 hétA használati utasításban feltüntetendő:
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— Vizeletsavasító tulajdonságok és alacsony magnéziumtartalomMacska— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Összes taurin
— Vizeletsavasító anyagok
Struvitkövek kiújulásának csökkentése (3)Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalomKutya és macska— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hónapigA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Urátkőképződés csökkentéseAlacsony purintartalom, kevés, de jó minőségű fehérjeKutya és macskaFehérjeforrás(ok)Max. 6 hónap, de a húgysavanyagcsere irreverzibilis (helyre nem állítható) zavara esetén a teljes élettartam folyamán adagolhatóA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Oxalátkő-képződés csökkentéseAlacsony kalciumtartalom, alacsony D-vitamintartalom, vizeletlúgosító tulajdonságokKutya és macska— Foszfor
— Kalcium
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Összes D-vitamin
— Hidroxiprolin
— Vizeletlúgosító anyagok
Max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Cisztinkőképződés csökkentéseAlacsony fehérjetartalom, közepes kéntartalmú aminosav-tartalom, vizeletlúgosító tulajdonságokKutya és macska— Összes kéntartalmú aminosav
— Nátrium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletlúgosító anyagok
Kezdetben max. 1 évA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Valamely összetevővel vagy táplálóanyaggal szembeni érzékenység csökkentésére (2)— Válogatott fehérjeforrás(ok)Kutya és macska— Fehérjeforrás(ok)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
3–8 hét, ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható
és/vagy
— válogatott szénhidrátforrás(ok)— Szénhidrátforrás(ok)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Akut bélrendszeri felszívódási (abszorpciós) rendellenességek csökkentéseMegnövelt elektrolittartalom, és könnyen emészthető összetevőkKutya és macska— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével
— Nátrium
— Kálium
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
1–2 hétA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Rossz emésztés kiegyenlítése (3)Könnyen emészthető összetevők és alacsony zsírtartalomKutya és macskaKönnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével3–12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazhatóA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Szívműködés segítése krónikus szívelégtelenség eseténKorlátozott mennyiségű nátrium: 2,6 g/kg-nál alacsonyabb a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellettKutya és macska— Magnézium
— Kálium
— Nátrium
Kezdetben maximum 6 hónap— A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
— A címkén feltüntetendő:
— „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Glükózellátás szabályozása (Diabetes mellitius)Glükózt gyorsan leadó szénhidrátok alacsony szintjeKutya és macska— Szénhidrátforrás(ok)
— Szénhidrátok előkezelése, ha szükséges
— Keményítő
— Összes cukor
— Fruktóz (ha hozzáadott)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
— Rövid és közepes szénláncú zsírsavforrás(ok) (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Májműködés segítése krónikus májelégtelenség esetén— Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom, magas esszenciális zsírsavtartalom és magas könnyen emészthető szénhidráttartalomKutya— Fehérjeforrás, illetve források
— Esszenciális zsírsavtartalom
— Könnyen emészthető szénhidrátok, megfelelő esetben előkezelésük megjelölésével
— Nátrium
— Összes réz
Kezdetben legfeljebb 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A használati utasításban feltüntetendő:
— Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom és magas esszenciális zsírsavtartalomMacska— Fehérjeforrás, illetve források
— Esszenciális zsírsavtartalom
— Nátrium
— Összes réz
Kezdetben legfeljebb 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A használati utasításban feltüntetendő:
Lipid-anyagcsere szabályozása hiperlipidémia eseténAlacsony zsírtartalom, magas esszenciális zsírsavtartalomKutya és macska— Esszenciális zsírsavtartalom
— 3 szénatom számú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A takarmány jódtartalmának csökkentése pajzsmirigy-túlműködés eseténKorlátozott mennyiségű jód: maximum 0,26 mg/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellettMacskaTeljes jódtartalomKezdetben maximum 3 hónap— A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
— A címkén feltüntetendő:
— „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Réztartalom csökkentése a májbanKorlátozott mennyiségű réz: maximum 8,8 mg/kg a kedvtelésből tartott állatok teljes értékű takarmányában, 12 % nedvességtartalom mellettKutyaÖsszes rézKezdetben maximum 6 hónap— A takarmányt teljes értékű takarmányként kell forgalomba hozni.
— A címkén feltüntetendő:
— „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Túlzott testtömeg csökkentéseAlacsony energiatartalomKutya és macskaEnergiaértékA meghatározott testtömeg eléréséigA használati utasításban a megfelelő napi adagot ajánlani kell.
Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás (4)Magas energiatartalom, létfontosságú táplálóanyagok és jól emészthető összetevők magas koncentrációjaKutya, macska— Könnyen emészthető összetevők és adott esetben kezelésük
— Energiaérték
— n–3 és n–6 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Amíg a felépülés be nem következik.Abban az esetben, ha a takarmányt szondával történő bejuttatásra szánják, a címkén feltüntetendő: „Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett.”
A kiegészítő takarmány tartalmazhat Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415-öt a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.KutyaEnterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415, ideértve a hozzáadott mennyiséget10-15 nap— A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló/mikroorganizmus vonatkozásában a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban rögzített maximális tartalom betartását.
— A címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Bőrfunkció erősítése dermatózis és erős szőrhullás eseténMagas esszenciális zsírsavtartalomKutya és macskaEsszenciális zsírsavtartalomMax. 2. hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Ízületi funkciók elősegítése ízületi gyulladás (ostheoarthritis) eseténKutyák:
Az összes omega-3 zsírsav minimális szárazanyag-tartalma 3,3 %. Az eikozapentaénsav (EPA) minimális szárazanyag-tartalma 0,38 %.
Megfelelő E-vitamin-szint.
Macskák:
Az összes omega-3 zsírsav minimális szárazanyag-tartalma 1,2 %. A dokozahexaénsav (DHA) minimális szárazanyag-tartalma 0,28 %.
Magasabb metionin- és mangántartalom.
Megfelelő E-vitamin-szint.
Kutya, macskaKutyák:
— Összes omega-3 zsírsav
— Összes EPA
— Összes E-vitamin
Macskák:
— Összes omega-3 zsírsav
— Összes DHA
— Összes metionin
— Összes mangán
— Összes E-vitamin
Kezdetben maximum 3 hónapAlkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.
Ellési bénulás kockázatának csökkentése— Alacsony kalciumtartalomTejelő tehenek— Kalcium
— Foszfor
— Magnézium
1–4 hét ellés előttA használati utasításon feltüntetendő:
és/vagy
— Alacsony kation/anion arány— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
1–4 hét ellés előttA használati utasításon feltüntetendő:
vagy
— Magas zeolittartalom (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát)Szintetikus nátrium-alumínium-szilikát2 hét ellés előttA használati utasításon feltüntetendő:
vagy
— Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumsók formájábanTeljes kalciumtartalom, kalciumforrás és mindenkori mennyiségAz ellés első jeleitől az ellést követő két napon keresztülA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— A használati utasítás, vagyis az alkalmazások száma és időtartama az ellés előtti és utáni időszakban.
— A következő szöveg: „Alkalmazás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
Ketózis kockázatának csökkentése (7) (8)Glükogén energiaforrásként működő öszszetevőkTejelő tehén és anyajuh— Glükogén energiaforrásként működő összetevők
— Propán 1,2-diol (ha glükóz prekurzorként hozzáadott)
— Glicerin (ha glükóz prekurzorként hozzáadott)
3–6 hétig ellés után (9)
A bárány születését megelőző utolsó 6 héten és az azt követő első három héten (10)
Tetánia kockázatának csökkentése (hypomagnesaemia)Magas magnéziumtartalom, könnyen hozzáférhető szénhidrátok, közepes fehérjetartalom és alacsony káliumtartalomKérődzők— Keményítő
— Összes cukor
— Magnézium
— Nátrium
— Kálium
3–10 hétig a gyors fűnövekedési szakaszok alattA használati utasításban útmutatást kell adni a rost és könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára vonatkozóan.
Juhtakarmányok esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Acidózis kockázatának csökkentéseKönnyen fermentálható szénhidrátok alacsony szintje és magas pufferkapacitásKérődzők— Keményítő
— Összes cukor
Max. 2 hónap (11)A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és a könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára.
Tejelő tehenek takarmánya esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Hizlalásra tartott kérődzők takarmánya esetén a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Legelő állatok nyomelemekkel és/vagy vitaminokkal való hosszú távú ellátásaJelentős mennyiségben tartalmaz:
— nyomelemeket
— és/vagy
— vitaminokat, provitaminokat és olyan kémiailag jól meghatározott anyagokat, amelyeknek hasonló hatása van.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmány tekintetében meghatározott, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Működő bendővel rendelkező kérődzők— Az egyes hozzáadott nyomelemek, vitaminok, provitaminok és hasonló hatással bíró, kémiailag jól meghatározott anyagok neve és teljes mennyiségei.
— Bólusz használata esetén az egyes nyomelemek és/vagy vitaminok napi hatóanyag-leadási rátája;
— Bólusz használata esetén a nyomelemek vagy vitaminok folyamatos hatóanyag-leadási időtartama.
Legfeljebb 12 hónap— A bólusz formájában történő alkalmazás engedélyezett. Egy bólusz legfeljebb 20 %-ban tartalmazhat vasat inaktív, biológiailag nem hasznosuló formában, a sűrűség növelése céljából.
— A címkén feltüntetendő:
Születés utáni vashiány kompenzálásaJelentős mennyiségben tartalmaz az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” kategória „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportja tekintetében engedélyezett vasvegyületeket.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat vasat a teljes értékű takarmányra megállapított releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Szopós malacok és borjakTeljes vastartalomSzületés után legfeljebb 3 hétigA takarmány használati utasításának biztosítania kell a vas tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
Pata, köröm és bőr regenerálódásának elősegítéseMagas cinktartalom.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat cinket a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Lovak, kérődzők, sertésekTeljes
— cinktartalom
— metionintartalom
Legfeljebb 8 hétA takarmány használati utasításának biztosítania kell a cink tekintetében a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
Az ivarzási időszakra és a szaporodásra való felkészülés elősegítése— Jelentős szeléntartalom és
— minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %-os nedvességtartalom mellett sertéseknél 53 mg, nyulaknál 35 mg, kutyáknál, macskáknál, vidramenyétnél 88 mg;
— minimális E-vitamin-tartalom, azaz állatonként és naponta juhféléknél 100 mg, szarvasmarháknál 300 mg, lovaknál 1 100 mg
— vagy
— Jelentős A-vitamin-tartalom
— és/vagy D-vitamin-tartalom és/vagy
— minimális béta-karotin-tartalom, azaz állatonként és naponta 300 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
EmlősökAz egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei.— Tehén: a vemhesség végét megelőző két héttől az új vemhesség megerősítéséig.
— Kocák: Az ellést megelőző 7. naptól az ellés utáni 3. napig, valamint a párzást megelőző 7. naptól a párzás utáni 3. napig.
— Egyéb nőstény emlősök: a vemhesség utolsó szakaszától az új vemhesség megerősítéséig.
— Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban.
— A takarmány használati utasításának biztosítania kell a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított, releváns maximális tartalom betartását.
— A címkén feltüntetendő:
— „Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása helyénvaló.”
— Jelentős A-vitamin-tartalom és/vagy D-vitamin-tartalom
— vagy
— Jelentős szelén- és/vagy cinktartalom és/vagyminimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %-os nedvességtartalom mellett 44 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelént, cinket, valamint A- és D-vitamint a teljes értékű takarmány tekintetében megállapított, releváns maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
MadarakAz egyes hozzáadott nyomelemek és vitaminok nevei és teljes mennyiségei.— Nőstények: az ivarzás időszakában
— Hímek: szaporító tevékenység időszakaiban.
A víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása a fiziológiai emésztés segítése érdekében— Főként elektrolitok: nátrium, kálium és kloridok
— Pufferkapacitás (13): legalább 60 mmol/l felhasználásra előkészített ital
— Könnyen emészthető szénhidrátok
Borjú, malac, bárány, gida, csikó— Nátrium
— Kálium
— Kloridok
— Szénhidrátforrás(ok)
— Bikarbonátok és/vagy citrátok (ha hozzáadott)
1–7 nap— A felhasználásra előkészített ital literenkénti javasolt elektrolittartománya:—
Nátrium: 1,7 g – 3,5 g
Kálium: 0,4 g – 2,0 g
Kloridok: 1 g – 2,8 g
— A címkén feltüntetendő:—
1. „Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
2. „Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
— A használati utasításnak tartalmaznia kell az alábbi szöveget:—
1. A felhasználásra előkészített ital és adott esetben tej javasolt bevitele.
2. Ha a felhasználásra előkészített ital bikarbonát- és/vagy citráttartalma meghaladja a 40 mmol/l-t: „Oltógyomorral (abomasum) rendelkező állatoknál ne alkalmazza tejjel együtt.”
Húgykőképződés kockázatának csökkentéseAlacsony foszfortartalom és magnéziumtartalom, vizeletsavasító tulajdonságokKérődzők— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hétA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A használati utasításban feltüntetendő:
Stressz reakciók csökkentése— Magas magnéziumtartalomSertés— Magnézium1–7 napÚtmutatást kell adni az olyan helyzetekről, amikor e takarmány etetése szükséges.
és/vagy
— Könnyen emészthető összetevők— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével
— 3 szénatom számú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálásaAlacsony pufferkapacitás és könnyen emészthető összetevőkMalacok— Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése.
— Pufferkapacitás
— Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
2–4 hétA címkén feltüntetendő:
„Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
Könnyen emészthető összetevőkSertés— Könnyen emészthető összetevők és adott esetben azok kezelése.
— Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
Az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategória „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok, illetve az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkében említett, az engedély megújítására irányuló eljárás lezárultáig a „mikroorganizmusok” csoportba tartozó takarmány-adalékanyagok.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagokat a teljes értékű takarmányra rögzített releváns maximális adalékanyag-tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
Állatfajok, amelyek tekintetében a bélflóra-stablizálók/mikroorganizmusok engedélyezettek.A bélflóra-stabilizáló/mikroorganizmus neve és hozzáadott mennyisége.Legfeljebb 4 hét— A címkén feltüntetendő:—
1. „Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
2. Adott esetben: „A takarmány a teljes értékű takarmányra engedélyezett maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban tartalmaz bélflóra-stabilizálót/mikroorganizmust.”
— A takarmány használati utasításának biztosítania kell a bélflóra-stabilizáló/mikroorganizmus vonatkozásában a teljes értékű takarmányra jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
Szorulás kockázatának csökkentéseBélcsatornán való áthaladást serkentő anyagokKocaBélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok10–14 napig ellés előtt és 10–14 napig ellés után
A zsírmáj szindróma kockázatának csökkentéseAlacsony energiatartalom és sok többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó zsírokból származó metabolizálható energiaTojótyúk— Energiaérték (az EK-módszerrel számítva)
— Zsírokból származó metabolizálható energia százalékos aránya
— Többszörösen telítetlen zsírsavtartalom
Max. 12 hét
Rossz felszívódás (malabszorpció) kiegyenlítéseAlacsony telített zsírsavtartalom és magas zsírban oldódó vitamintartalomBaromfi, liba és galamb kivételével— Telített zsírsavak százalékos aránya az összes zsírsavak vonatkozásában
— Összes A-vitamin
— Összes D-vitamin
— Összes E-vitamin
— Összes K-vitamin
Kelés után az első 2 hétben
Vékonybélfunkció krónikus elégtelenségének javításaKönnyen, a vastagbél előtt emészthető szénhidrátok, fehérjék, zsírokLó (14)— Könnyen emészthető szénhidrát-, fehérje- és zsírforrások és, ha szükséges, kezelésükKezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és a naponkénti többszöri kisebb adagokban történő etetés módjára vonatkozóan.
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A vastagbél krónikus emésztési rendellenességeinek javításaKönnyen emészthető rost— Rostforrás
— 3 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és az etetés módjára vonatkozóan.
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Stresszreakciók csökkentéseKönnyen emészthető összetevők— Magnézium
— Könnyen emészthető összetevők, azok kezelése, ha szükséges.
— 3 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
2–4 hétigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmány alkalmazása szükséges.
Erős izzadásra visszavezethető elektrolitveszteség pótlásaFőként elektrolitok és könnyen felszívódó szénhidrátok— Kalcium
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Glükóz (szőlőcukor)
1–3 napigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges.
Amikor a különleges táplálkozási célokra használható takarmány a napi adag jelentős hányadát képezi, útmutatást kell adni a takarmány jellegében történő hirtelen változások okozta kockázat megelőzése érdekében.
A használati utasításban feltüntetendő:
Sportteljesítményre való felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támogatásaMagas szeléntartalom és minimális E-vitamin-tartalom, azaz a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában 12 %-os nedvességtartalom mellett 50 mg.
A kiegészítő takarmány tartalmazhat szelénvegyületeket a teljes értékű takarmány tekintetében rögzített, vonatkozó maximális tartalom százszorosát túllépő koncentrációban.
LófélékTeljes
— E-vitamin-tartalom
— szeléntartalom.
A sportteljesítmény előtt legfeljebb 8 hétig – a sportteljesítmény után legfeljebb 4 hétigA takarmány használati utasításának biztosítania kell a szelénre vonatkozóan a teljes értékű takarmány tekintetében jogszabályban megállapított maximális tartalom betartását.
Táplálkozással történő felépülés, gyógyulásLétfontosságú táplálóanyagok magas koncentrációja és könnyen emészthető összetevők— Könnyen emészthető összetevők és, ha szükséges, kezelésük
— 3-as és 6-os szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Amíg a felépülés be nem következik.Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges.
Abban az esetben, ha a takarmányt egyenesen az emésztőszervi rendszerbe juttatják, a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Májfunkciók segítése krónikus májelégtelenség eseténAlacsony fehérjetartalom, de jó minőségű és könnyen emészthető szénhidrátok— Fehérje- és rostforrások.
— Könnyen emészthető szénhidrátok, és ha szükséges, kezelésük
— Metionin
— Kolin
— 3-as szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni a többszöri kisebb adagokban történő etetéshez.
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
Vesefunkciók segítésére krónikus veseelégtelenség esetén.Alacsony, de jó minőségű fehérjetartalom és alacsony foszfortartalom.— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Magnézium
— Nátrium
Kezdetben hat hónapigA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
A használati utasításon feltüntetendő:
(1) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.
(2) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő-négy hét.
(3) Macskaeledel esetén „macskák alsó húgyúti megbetegedése” vagy „macskák urológiai szindrómája – F. U. S.” egészítheti ki a különleges takarmányozási célt.
(4) Speciális érzékenységre alkalmazható takarmány esetén az „összetevő és táplálóanyag” kifejezés helyébe a speciális érzékenységre való hivatkozás lép.
(5) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti „exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség” hivatkozással.
(6) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti „macskafélék zsírmáj kialakulására” hivatkozással.
(7) A „ketózis” szó helyébe „acetonémia” léphet.
(8) Az előállítók ketózisból való lábadozás esetére is ajánlhatják.
(9) Tejelő tehenek takarmánya esetén.
(10) Anyajuhok takarmánya esetén.
(11) Tejelő tehenek takarmánya esetén: max. 2 hónap a laktációs időszak kezdetétől.
(12) Az érintett kérődzőkategóriát meg kell jelölni.
(13) A számítás az erős iondifferencia módszere (SID-érték) alapján történt. A SID az erős kationok és az erős anionok koncentrációi összegének a különbsége: [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol egyéb erős anionok/l].
(14) Idős állatok különleges igényeinek megfelelő takarmányok esetén (könnyen elfogyasztható összetevők) az „idős állatok” megnevezéssel ki kell egészíteni az állatfajok és -kategóriák megnevezést.

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 2. cikket)

A Bizottság 94/39/EK irányelve(HL L 207., 1994.8.10., 20. o.)
A Bizottság 95/9/EK irányelve(HL L 91., 1995.4.22., 35. o.)
A Bizottság 2002/1/EK irányelve(HL L 5., 2002.1.9., 8. o.)
A Bizottság 2008/4/EK irányelve(HL L 6., 2008.1.10., 4. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 2. cikket)

IrányelvAz átültetés határideje
94/39/EK1995. június 30.
95/9/EK1995. június 30.
2002/1/EK2002. november 20.
2008/4/EK2008. július 30.

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

94/39/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk
2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk
MellékletI. Melléklet
II. Melléklet
III. Melléklet

( 1 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 207., 1994.8.10., 20. o. A legutóbb a 2008/4/EK irányelvvel (HL L 6., 2008.1.10., 4. o.) módosított irányelv.

( 3 ) Lásd a II. melléklet A. részét.

( 4 ) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

( 5 ) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0038&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0038-20141112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0038-20141112&locale=hu

Tartalomjegyzék