Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002D0627[1]

A Bizottság határozata (2002. július 29.) az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. július 29.)

az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/627/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

Az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK (keretirányelv) ( 1 ), az elektronikus hírközlési hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK (hozzáférési irányelv) ( 2 ), az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK (engedélyezési irányelv) ( 3 ) és az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK (egyetemes szolgáltatási irányelv) ( 4 ) európai parlamenti és tanácsi irányelvekkel összhangban az elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó új keretszabály jött létre.

(2)

Az ezen irányelvekben meghatározott szabályozási feladatok ellátására valamennyi tagállamban nemzeti szabályozó hatóságokat hoztak létre, és a keretirányelv 3. cikke (6) bekezdésével összhangban erről értesítették a Bizottságot. A keretirányelvvel összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét, oly módon, hogy azok jogilag elkülönüljenek és funkcionálisan függetlenek legyenek az elektronikus hírközlési hálózatokat, berendezéseket vagy szolgáltatásokat biztosító összes szervezettől. Azoknak a tagállamoknak, amelyek megtartják az elektronikus hírközlési hálózatokat és/vagy szolgáltatásokat biztosító vállalkozások tulajdonjogát, illetve fenntartják azok ellenőrzését, szintén biztosítaniuk kell a szabályozási funkció hatékony szerkezeti elkülönítését a tulajdoni viszonyhoz vagy ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységektől.

(3)

A nemzeti szabályozó hatóságok részletes kötelezettségei és feladatai eltérőek a különböző tagállamokban, de mindegyikük rendelkezik legalább egy nemzeti szabályozó hatósággal, amely felelős a szabályok, különösen a piac napi fel ügyeletére vonatkozó szabályok alkalmazásáért, amint azok bekerültek a nemzeti jogszabályokba.

(4)

Az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások belső piacának sikeres fejlődése szempontjából alapvetően szükséges valamennyi tagállamban következetesen alkalmazni a vonatkozó szabályokat. Az új keretszabály kitűzi az elérendő célokat, és a nemzeti szabályozó hatóságok számára cselekvési keretszabályt határoz meg, ugyanakkor bizonyos területeken a nemzeti feltételektől függően rugalmasságot engedélyez számukra a szabályok alkalmazására vonatkozóan.

(5)

Fel kell állítani az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások európai szabályozó csoportját (a továbbiakban csoport), hogy összekötő szerepet biztosítson a Bizottság tanácsadásához és támogatásához az elektronikus távközlés területén.

(6)

A csoport olyan módon játszik összekötő szerepet a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság között, hogy ezáltal hozzájáruljon a belső piac fejlődéséhez. Lehetővé kell tennie a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság közötti átlátható együttműködést is, az elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó szabályozó keretrendszer valamennyi tagállamban történő következetes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(7)

A csoport a Bizottság észrevételező, tanácskozó és tanácsadó szerveként szolgál az elektronikus távközlés területén, beleértve a termék- és szolgáltatási piacokról szóló ajánlás végrehajtásával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket és a nemzetek közötti piacokra vonatkozó határozat kidolgozását.

(8)

Szoros együttműködést kell fenntartani a csoport és a keretirányelv alapján létrehozott hírközlési bizottság között. A csoport munkája nem akadályozhatja a bizottság munkáját.

(9)

Biztosítani kell az együttműködést az Európai Közösség rádióspektrum politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum határozat) ( 5 ) alapján létrehozott rádióspektrum bizottsággal, a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról szóló 2002. július 26-i 2002/622/EK bizottsági határozat ( 6 ) alapján létrehozott rádióspektrum-politikával foglalkozó csoporttal és a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekben meghatározott, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) alapján létrehozott "televízió határok nélkül" kapcsolattartó bizottsággal,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

Létrejön az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportja (továbbiakban a csoport), amely az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások független nemzeti szabályozó hatóságainak tanácsadói csoportja.

3. cikk

Célok

A csoport szerepe tanácsadás és támogatás nyújtása a Bizottság számára az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások belső piacának megszilárdításához.

A csoport olyan módon játszik összekötő szerepet a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság között, hogy azzal hozzájáruljon a belső piac fejlődéséhez és az elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályok valamennyi tagállamban történő következetes alkalmazásához.

A csoport - hatáskörén belül - tanácsadó szerepet tölt be és segíti a Bizottságot az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely kérdésben, akár saját kezdeményezésére, akár a Bizottság kérésére.

4. cikk

Tagság

(1) A csoport a tagállamok mindegyikében létrehozott független nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből - mely személyek elsődleges feladata az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások piaca működésének napi felügyelete - vagy azok képviselőiből áll.

A csoport tagállamonként egy tagból áll. A Bizottság a megfelelő szinten képviselteti magát, és titkárságot biztosít a csoportnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett érintett nemzetközi hatóságokat a melléklet tartalmazza. A Bizottság, a tagállamok által bevezetett, ezen hatóságok neveit és hatásköreit érintő változások fényében folyamatosan felülvizsgálja e listát.

5. cikk

Működési szabályok

A csoport a tagjai közül választ elnököt. A Bizottság a csoport munkáját adott esetben alcsoportokba és szakértői munkacsoportokba szervezheti.

Az elnök a csoport üléseit a Bizottsággal egyetértésben hívja össze.

A csoport az eljárási szabályzatát közös megegyezéssel, vagy megegyezés hiányában kétharmados többséggel, tagállamonként egy szavazat kinyilvánításával fogadja el, feltéve, hogy azt a Bizottság jóváhagyta.

A Bizottságnak a csoport minden ülésén képviseltetnie kell magát, és részvételét az alcsoportok és szakértői munkacsoportok összes ülésén lehetővé kell tenni.

Az EGT azon államainak szakértői, melyek nem tagállamai az Európai Uniónak, illetve az Európai Unióhoz történő csatlakozásra jelölt államok szakértői megfigyelőként részt vehetnek a csoportban. A csoport az üléseire más szakértőket és megfigyelőket is meghívhat.

6. cikk

Konzultáció

A csoport széles körben és korai szakaszban, nyílt és átlátható módon konzultál a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.

7. cikk

Titoktartás

A Szerződés 287. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság tájékoztatást nyújt arról, hogy a kért vélemény vagy a felmerült kérdés bizalmas természetű, a csoport tagjai, valamint a megfigyelők, illetve bármilyen más résztvevő személyek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a csoport, annak alcsoportjai vagy szakértői munkacsoportjai munkáján keresztül tudomásukra jutott információkat titokban tartják. A Bizottság az ilyen esetekben dönthet úgy, hogy csak a csoport tagjai lehetnek jelen az üléseken.

8. cikk

Éves jelentés

A csoport a tevékenységéről éves jelentést nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság az esetleges megjegyzésekkel együtt továbbítja a jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

A csoport e határozat hatálybalépésének napján kezdi meg működését.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - ANNEKS - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA - ANEXĂ

AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÓK CSOPORTJÁNAK TAGJEGYZÉKE

OrszágNemzeti szabályozó hatóság
Belgique/BelgiëInstitut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
БългарияКомисия за регулиране на съобщенията (КРС)
BulgariaCommunications Regulation Commission (CRC)
Česká republikaČeský telekomunikační úřad (ČTÚ)
DanmarkIT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)
DeutschlandBundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)
EestiSideamet (SIDEAMET)
ΕλλάδαΕθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ElládaHellenic Telecommunications and Post Commission (EETT)
EspañaComisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
FranceAutorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
IrelandCommission for Communications Regulation (ComReg)
ItaliaAutorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
ΚύπροςΓραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
KyprosOffice of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)
LatvijaSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)
LietuvaRyšių reguliavimo tarnyba (RRT)
LuxembourgInstitut luxembourgeois de régulation (ILR)
MagyarországNemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)
MaltaL-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)
NederlandOnafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
ÖsterreichRundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)
PolskaUrząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
PortugalAutoridade Nacional de Comunicações (Anacom)
RomâniaAutoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI)
SlovenijaAgencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)
SlovenskoTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR)
Suomi/FinlandViestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)
SverigePost- och telestyrelsen (PTS)
United KingdomOffice of Communications (Ofcom)

( 1 ) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

( 2 ) HL L 108., 2002.4.24., 7. o.

( 3 ) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

( 4 ) HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

( 5 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

( 6 ) HL L 198., 2002.7.27., 49. o.

( 7 ) HL L 202., 1997.7.30., 60. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0627&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002D0627-20071208 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002D0627-20071208&locale=hu