Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31989L0667[1]

A Tanács tizenkettedik társasági jogi irányelve (1989. december 21.) az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról

A TANÁCS TIZENKETTEDIK TÁRSASÁGI JOGI IRÁNYELVE

(1989. december 21.)

az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról

(89/667/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 54. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

együttműködve az Európai Parlamenttel ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében, a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékokat össze kell hangolni;

mivel ezen a területen az adatszolgáltatásról és közzétételről, a kötelezettségvállalások érvényességéről, a társaságok érvénytelenségéről, az éves beszámolóról és az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló, a legutóbb Spanyolország és Portugália Csatlakozási Okmányával módosított 68/151/EGK ( 4 ) és a 78/660/EGK ( 5 ) irányelv, valamint a legutóbb Spanyolország és Portugália Csatlakozási Okmányával módosított 83/349/EGK ( 6 ) irányelv minden tőkeegyesítő társaságra vonatkozik; mivel az alapításról és tőkéről, egyesülésről és szétválásról szóló, legutóbb Spanyolország és Portugália Csatlakozási Okmányával módosított 77/91/EGK ( 7 ) és 78/85/EGK ( 8 ) irányelv, valamint a 82/891/EGK ( 9 ) irányelv csak a részvénytársaságokra vonatkozik;

mivel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) cselekvési programját ( 10 )1986. november 3-i határozatában a Tanács jóváhagyta;

mivel az elmúlt néhány év során bizonyos tagállamok jogalkotásában végrehajtott reformok, amelyek megengedik az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok alapítását, eltéréseket eredményeztek a tagállamok jogszabályai között;

mivel fontos, hogy az egész Közösség területén rendelkezésre álljon egy olyan jogi eszköz, amely megengedi az egyéni vállalkozó felelősségének korlátozását a tagállamok azon jogszabályainak a sérelme nélkül, amelyek kivételes esetekben megkövetelik a vállalkozó felelősségét kötelezettségvállalásainak teljesítéséért;

mivel egy korlátolt felelősségű társaság az alapításától fogva egyszemélyes társaság is lehet, vagy azzá válhat, mert üzletrészei egyetlen tag kezébe kerülnek; mivel a konszernekre vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolásáig a tagállamok bizonyos különös rendelkezéseket és szankciókat állapítanak meg olyan esetekre, amikor egy természetes személy több társaság egyetlen tagja, vagy amikor egy egyszemélyes társaság vagy bármely egyéb jogi személy egy társaság egyetlen tagja; mivel ennek a rendelkezésnek az egyedüli célja, hogy figyelembe vegye azokat a különbségeket, amelyek jelenleg léteznek bizonyos nemzeti jogszabályok esetében; mivel ebből a célból a tagállamok meghatározott esetekben korlátozásokat szabhatnak meg az egyszemélyes társaságok alapításával kapcsolatban vagy előírhatják az egyetlen tag korlátlan felelősségét; mivel a tagállamok szabadon állapíthatnak meg szabályokat annak a kockázatnak a kezelésére, amelyet az egyszemélyes társaságok jelenthetnek egyszemélyes voltuk miatt, különösen annak a biztosítására, hogy a jegyzett tőke befizetése megtörténjen;

mivel azt a tényt, hogy az összes üzletrész egyetlen tag kezébe került, valamint a társaság egyetlen tagjának megjelölését egy, a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartásba történő bejegyzés útján közzé kell tenni;

mivel az egyetlen tag által a taggyűlés hatáskörében hozott határozatokat írásba kell foglalni;

mivel az egyetlen tag és az általa képviselt társaság között megkötött szerződéseket ugyanígy írásba kell foglalni, amennyiben az ilyen szerződések nem rendes feltételek alapján megkötött folyó jogügyletekre vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az ezen irányelvben előírt összehangoló intézkedéseket a tagállamok alábbi társasági formákra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire kell alkalmazni:

- Németországban:

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- Belgiumban:

- Société privée à responsabilité limitéede besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- Dániában:

- Anpartsselskaber,

- Spanyolországban:

- Sociedad de responsabilidad limitada,

- Franciaországban:

- Société à responsabilité limitée,

- Görögországban:

- Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

- Írországban:

- Private company limited by shares or by guarantee,

- Olaszországban:

- Società a responsabilità limitata,

- Luxemburgban:

- Société à responsabilité limitée,

- Hollandiában:

- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- Portugáliában:

- Sociedade por quotas,

- az Egyesült Királyságban:

- Private company limited by shares or by guarantee,

- Ausztriában:

- Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- Finnországban:

- Osakeyhtiö/aktiebolag,

- Svédországban:

- Aktiebolag,

- a Cseh Köztársaságban:

- Společnost s ručením omezeným,

- Észtországban:

- Aktsiaselts, osaühing,

- Cipruson:

- Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

- Lettországban:

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

- Litvániában:

- Uždaroji akcinė bendrovė,

- Magyarországon:

- Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

- Máltán:

- Kumpanija privata /private limited liability company,

- Lengyelországban:

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Szlovéniában:

- Družba z omejeno odgovornostjo,

- Szlovákiában:

- Spoločnosť s ručením obmedzeným',

- Bulgáriában:

- Дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество,

- Romániában:

- Societate cu răspundere limitată.

2. cikk

(1) Egy társaság alapítható egy taggal, valamint az is lehetséges, hogy az összes üzletrész tulajdonát egyetlen tag szerzi meg (egyszemélyes társaság).

(2) A konszernekre vonatkozó nemzeti rendelkezések összehangolásáig a tagállamok megállapíthatnak bizonyos különös rendelkezéseket és szankciókat olyan esetekre, ha:

a) egy természetes személy több társaság egyetlen tagja;

b) egy egyszemélyes társaság vagy egy más jogi személy egy társaság egyetlen tagja.

3. cikk

Ha egy társaság azért válik egyszemélyes társasággá, mert az összes üzletrészének a tulajdonát egyetlen személy szerzi meg, úgy ezt a tényt, az egyetlen tag személyének megjelölésével együtt a 68/151/EGK irányelv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti aktában vagy cégnyilvántartásban kell rögzíteni, illetve bejegyeztetni, vagy pedig egy, a cég által őrzött és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett nyilvántartásba kell bevezetni.

4. cikk

(1) Az egyetlen tag gyakorolja a társaság taggyűlésének a hatáskörét.

(2) Az egyetlen tag által az (1) bekezdésben említett területen hozott határozatokat jegyzőkönyvbe kell venni, vagy pedig írásba kell foglalni.

5. cikk

(1) Az egyetlen tag és az általa képviselt társaság között megkötött szerződéseket jegyzőkönyvbe kell venni, vagy pedig írásba kell foglalni.

(2) A tagállamoknak nem kell az (1) bekezdést alkalmazniuk rendes feltételek mellett megkötött folyó jogügyletekre.

6. cikk

Ha egy tagállam megengedi a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyszemélyes társaságok létrejöttét részvénytársasági társasági formában is, úgy ezt a rendeletet kell alkalmazni.

7. cikk

Egy tagállamnak nem kell megengednie egyszemélyes társaságok alapítását, ha jogszabályai úgy rendelkeznek, hogy egy egyéni vállalkozó létrehozhat olyan társaságot, amelynek a felelőssége egy megnevezett tevékenységre fordított vagyoni hozzájárulásra korlátozódik, azzal a feltétellel, hogy az ilyen vállalkozások számára az ezen irányelvben vagy bármely egyéb, az 1. cikkben említett társaságokra alkalmazandó közösségi rendelkezésekben megszabottakkal egyenértékű biztosítékokat állapítanak meg.

8. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 1992. január 1-jén már létező társaságok esetében ezt az irányelvet 1993. január 1-jéig nem kell alkalmazni.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 173., 1988.7.2., 10. o.

( 2 ) HL C 96., 1989.4.17., 92. o. és

HL C 291., 1989.11.20., 53. o.

( 3 ) HL C 318., 1988.12.12., 9. o.

( 4 ) HL L 65., 1968.3.14., 8. o.

( 5 ) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

( 6 ) HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

( 7 ) HL L 26., 1977.1.30., 1. o.

( 8 ) HL L 295., 1978.10.20., 36. o.

( 9 ) HL L 378., 1982.12.31., 47. o.

( 10 ) HL C 287., 1986.11.14., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0667 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0667&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0667-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0667-20070101&locale=hu