32010R1008[1]

A Bizottság 1008/2010/EU rendelete ( 2010. november 9. ) egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1008/2010/EU RENDELETE

(2010. november 9.)

egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen a 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

(1)

A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") ( 2 ) által előírt típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2)

A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. december 21-i 78/318/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és szükség szerint módosítja őket a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében.

(3)

Ennek a rendeletnek az alkalmazási köre összhangban van a 78/318/EGK tanácsi irányelv alkalmazási körével: az M1 kategóriájú gépjárművekre korlátozódik.

(4)

A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg a gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereik tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket meg kell állapítani.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott olyan M1 kategóriájú gépjárművekre vonatkozik, amelyek szélvédővel, valamint M1 kategóriájú gépjárművekre tervezett szélvédőmosó rendszerrel vannak felszerelve.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)

"járműtípus a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszer tekintetében" : olyan járművek, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges jellemzők tekintetében, mint: a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszer jellemzői, illetve a szélvédő alakja, mérete és jellemzői, valamint felszerelésének módja;

(2)

"szélvédőmosó rendszer típusa" : olyan szélvédőmosó rendszerek csoportja, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges jellemzők tekintetében, mint a szélvédőmosó rendszer szivattyújának teljesítménye, a hozzá felhasznált anyagok, az űrtartalma, a fúvókái száma, a méretei, a falvastagsága vagy alakja;

(3)

"motor" : folyékony vagy gáz-halmazállapotú üzemanyaggal működő belsőégésű motor;

(4)

"szélvédőtörlő rendszer" : a szélvédő külső felületének törlésére szolgáló berendezésből, valamint annak elindításához és megállításához szükséges tartozékokból és kezelőberendezésekből álló rendszer;

(5)

"törölt terület" : a szélvédő azon területe(i), amelye(ke)t a szélvédőtörlő lapát(ok) töröl(nek), amikor a törlőrendszer rendes körülmények között üzemel;

(6)

"a törlőrendszer szakaszos működése" : a törlőrendszer automatikus, nem folyamatos működése, melynek keretében minden teljes ciklust egy olyan szakasz követ, amelynek során a törlőlapátok egy adott helyzetben mozdulatlanok maradnak;

(7)

"szélvédőmosó rendszer" : folyadék tárolására, továbbítására és a szélvédő külső felületére juttatására szolgáló berendezésekből, valamint a berendezés elindításához és megállításához szükséges tartozékokból és kezelőberendezésekből álló rendszer;

(8)

"a szélvédőmosó kezelőberendezése" : az a berendezés, amellyel a szélvédőmosó rendszert be, illetve ki lehet kapcsolni;

(9)

"szélvédőmosó-szivattyú" : az a berendezés, amely a folyadékot a szélvédőmosó-tartályból a szélvédő külső felületére juttatja;

(10)

"fúvóka" : az a berendezés, amely a folyadékot a szélvédőre irányítja;

(11)

"teljesen feltöltött rendszer" : az a rendszer, amelyet rendesen működtettek egy ideig, és amelyben a folyadék áthaladt a szivattyún, a csöveken, majd távozott a fúvóká(ko)n;

(12)

"megtisztított terület" : előzőleg szennyezett terület, amelyen a teljes száradás után nincsenek vízcseppnyomok vagy visszamaradt szennyeződés;

(13)

"A. látómező" : a 43. sz. ENSZ-EGB előírás ( 4 ) 18. mellékletének 2.2. szakaszában meghatározott A vizsgálati terület;

(14)

"B. látómező" : a 43. sz. ENSZ-EGB előírás 18. mellékletének 2.4. szakaszában meghatározott B korlátozott vizsgálati terület a 2.4.1. szakaszban meghatározott terület kizárása nélkül;

(15)

"a törzs tervezett dőlésszöge" : az R ponton, vagyis az ülés vonatkoztatási pontján áthaladó függőleges vonal és a törzsvonal között mért szög az üléstámla járműgyártó által megállapított tervezett helyzetének megfelelő helyzetben;

(16)

"R pont" vagy "az ülés vonatkoztatási pontja" : a jármű gyártója által az egyes ülőhelyekhez a háromdimenziós referenciarendszerhez képest megadott tervezett pont;

(17)

"háromdimenziós referenciarendszer" : olyan referenciarács, amely egy függőleges hosszirányú X-Z síkból, egy vízszintes X-Y síkból és egy függőleges keresztirányú Y-Z síkból áll e rendelet III. mellékletének 2. függeléke szerint;

(18)

"elsődleges referenciajelek" : a jármű felépítményén vagy alvázán lévő furatok, felületek, jelzések, illetve azonosító jelölések, amelyeknek a háromdimenziós referenciarendszerben értelmezett X, Y és Z koordinátáit a jármű gyártója adja meg;

(19)

"gépjármű főkapcsolója" : az a készülék, amellyel a gépjármű fedélzeti elektronikai rendszerét kikapcsolt állapotból (amikor a gépjármű parkol, a vezető pedig nincs jelen) rendes üzemmódba kapcsolják.

3. cikk

Gépjárműnek a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek tekintetében történő EK-típusjóváhagyása

1. A gépjárműnek a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

2. A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

3. Amennyiben az ezen rendelet III. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá más járműtípushoz.

4. A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

Szélvédőmosó rendszerek önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása

1. A szélvédőmosó rendszer típusának önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

A kérelmet a II. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

2. Amennyiben az ezen rendelet III. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok nem rendelhetik ugyanazt a számot az önálló műszaki egységek másik típusához.

3. A (2) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság a II. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

5. cikk

Önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyási jele

Minden olyan, adott típusnak megfelelő önálló műszaki egységen, amelynek tekintetében jelen rendelet szerint megadták az önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást, fel kell tüntetni a II. melléklet 3. részében megállapított, önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyási jelet.

6. cikk

A 78/318/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek és önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, és továbbra is kiterjesztik ezeknek a járműveknek és önálló műszaki egységeknek a jóváhagyását a 78/318/EGK irányelv feltételei szerint.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Gépjárműveknek a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereik tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó szakigazgatási dokumentumok

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjárműveknek a szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereik tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel működnek, teljesítményükre vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 5 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.4.

Járműkategória ( 6 ): ...

0.5.

A gyártó neve és címe: ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1.

A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

3. MOTOR ( 7 )

3.2. Belső égésű motor

3.2.1.8.

Névleges teljesítmény ( 8 ): ... kW, ... min-1-en (a gyártó által megadott érték)

3.2.5. Elektromos rendszer

3.2.5.1.

Névleges feszültség: ... V, pozitív/negatív földelés ( 9 )

3.2.5.2. Generátor

3.2.5.2.1.

Típus: ...

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: ... VA

3.3. Villanymotor

3.3.1.1.

Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...kW

3.3.1.2.

Üzemi feszültség: ... V

3.3.2. Akkumulátor

3.3.2.3.

Kapacitás: ...Ah (amperóra)

3.4. Motor vagy motorkombináció

3.4.1.

Hibrid elektromos jármű: igen/nem (9)

3.4.2.

Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli töltés/nem járművön kívüli töltés: (9)

3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor)

3.4.4.5.

Energia: ...

(akkumulátorra: feszültség és kapacitás Ah 2 órán át, kondenzátorra: J, ...)

3.4.4.6.

Töltő: fedélzeti/külső/nincs (9)

4. ERŐÁTVITEL ( 10 )

4.7.

A jármű legnagyobb sebessége (km/h) ( 11 ): ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.2.

Felhasznált anyagok és az összeállítás módszere: ...

9.4.

9.4.1.

Az elsődleges referenciajelek kellő részletességű megadása annak érdekében, hogy könnyen azonosíthatók legyenek, és ellenőrizhető legyen a referenciajelek helyzete a többihez képest és az R ponthoz viszonyítva: ...

9.5. 9.5.1. Szélvédő

9.5.1.1.

Felhasznált anyagok: ...

9.5.1.2.

A felszerelés módja: ...

9.5.1.3.

Dőlésszög: ...

9.5.1.4.

Típus-jóváhagyási szám(ok): ...

9.5.1.5.

Szélvédőtartozékok és ezek összeszerelésének helyzete, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: ...

9.6.

9.6.1.

Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

9.7.

9.7.1.

Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt), vagy ha önálló műszaki egységként jóváhagyott, akkor a típus-jóváhagyási szám: ...

9.8.

9.8.2.

Legnagyobb elektromos fogyasztás: ... kW

9.10. 9.10.3. Ülések

9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza

9.10.3.5.1.

Vezetőülés: ...

9.10.3.6. Törzs tervezett dőlésszöge

9.10.3.6.1.

Vezetőülés: ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Az értesítés tárgya:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön ( 12 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.4.

Járműkategória ( 13 ): ...

0.5.

A gyártó neve és címe: ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok: lásd a Kiegészítést.

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely: ...

7.

Dátum: ...

8.

Aláírás: ...

Mellékletek

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő adatok:

1.1. A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: ...

1.2. A szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek működési módjának leírása: ...

1.3. A szélvédőtörlő rendszer részletes leírása (többek között a lapátok száma, hossza, a szélvédőtörlő karok méretei stb.): ...

1.4. A szélvédőmosó rendszer részletes leírása (többek között a fúvókák száma, a fúvókák nyílásainak száma, a szélvédőmosó-szivattyú, a folyadéktartály, a szélvédőmosófolyadék-tömlők, valamint csatlakozásuk a szivattyúhoz és a fúvókákhoz stb.) ...

1.5. A folyadéktartály űrtartalma (literben): ...

1.6. A jármű legnagyobb sebessége (km/h): ...

2. Vezető helye: bal/jobb ( 14 )

3. A balkormányos, illetve a jobbkormányos rendszerek egymásnak tükörképei: igen/nem (14)

4. A szélvédőtörlő karra/szélvédőtörlő lapátra (14) aerodinamikai légterelő van felszerelve a vezető oldalán/középen/az utas oldalán/... (14)

5. Megjegyzések: ...

II. MELLÉKLET

Szélvédőmosó rendszerek önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó szakigazgatási dokumentumok

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap szélvédőmosó rendszerek önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel működnek, teljesítményükre vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2.

Típus: ...

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az önálló műszaki egységen ( 15 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.5.

A gyártó neve és címe: ...

0.7.

Önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel helye és rögzítési módja: ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

9.7. Szélvédőmosó berendezés

9.7.1.

Részletes műszaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Az értesítés tárgya:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2.

Típus:...

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az önálló műszaki egységen ( 16 ): ...

0.3.1.

A jelölés elhelyezése: ...

0.5.

A gyártó neve és címe: ...

0.7.

Az EK-típus-jóváhagyási jel helye és rögzítésének módja: ...

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9.

A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

II. SZAKASZ

1.

Kiegészítő adatok: lásd a Kiegészítést.

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5.

Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6.

Hely: ...

7.

Dátum: ...

8.

Aláírás: ...

Mellékletek

:

Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő adatok:

1.1. Az önálló műszaki egység típusának rövid leírása: ...

1.2. A szélvédőmosó rendszer részletes leírása:

1.2.1. A fúvókák száma: ...

1.2.2. A fúvókák nyílásainak száma: ...

1.2.3. A szélvédőmosófolyadék-tömlők, valamint a szivattyúval és a fúvókákkal való csatlakozásuk leírása: ...

1.2.4. A szélvédőmosó szivattyú leírása: ...

1.2.5. A folyadéktartály űrtartalma (literben): ...

2. Vezető helye: bal/jobb ( 17 )

3. A rendszer bármelyik részét el lehet helyezni a motortérben: igen/nem (17)

4. Önálló műszaki egység: általános/járműspecifikus (17)

5. Megjegyzések: ...

6. Azon járműtípusok felsorolása, amelyekhez az önálló műszaki egységet jóváhagyták (adott esetben): ...

3. RÉSZ

Önálló műszaki egység EK-típus-jóváhagyási jele

1. Az önálló műszaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele az alábbiakból áll:

1.1. egy téglalap, benne egy nyomtatott kis "e" betű, amelyet annak a tagállamnak megkülönböztető száma követ, amely az önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyását kiadta: 1 Németország 2 Franciaország 3 Olaszország 4 Hollandia 5 Svédország 6 Belgium 7 Magyarország 8 Cseh Köztársaság 9 Spanyolország 11 Egyesült Királyság 12 Ausztria 13 Luxemburg 17 Finnország 18 Dánia 19 Románia 20 Lengyelország 21 Portugália 23 Görögország 24 Írország 25 Horvátország 26 Szlovénia 27 Szlovákia 29 Észtország 32 Lettország 34 Bulgária 36 Litvánia 49 Ciprus 50 Málta

1.2.

a téglalap közelében a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt "alap-jóváhagyási szám", amelyet az ezen rendelethez vagy ezen rendeletet lényeges műszaki tartalommal legutóbb módosító módosításhoz rendelt sorszámot jelölő két számjegy előz meg. A sorszám jelenleg a "00".

2.

Az önálló műszaki egység EK-típus-jóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul, valamint jól olvashatóan kell elhelyezni a szélvédőmosófolyadék-tartályon, úgy, hogy az még akkor is jól olvasható legyen, amikor a berendezés be van építve a járműbe.

3.

Az 1. ábrán látható példa önálló műszaki egység EK-típus-jóváhagyási jelére.

1. ábra

Példa önálló műszaki egység EK-típus-jóváhagyási jelére

Magyarázó megjegyzések

Jelmagyarázat

Az önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyását 0046 sorszámmal Hollandia adta ki. Az első két számjegy (00) azt jelzi, hogy az önálló műszaki egységet e rendeletnek megfelelően hagyták jóvá.

III. MELLÉKLET

Szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerekre vonatkozó követelmények

1. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

1.1. Szélvédőtörlő rendszer

1.1.1. Minden gépjárművet fel kell szerelni egy olyan szélvédőtörlő rendszerrel, amelynek a működtetéséhez a gépjármű főkapcsolójának bekapcsolása után a vezetőnek nem kell mást tennie, mint bekapcsolt állapotba kapcsolnia a szélvédőtörlő rendszert elindító, illetve leállító kezelőszervet.

1.1.1.1.

A szélvédőtörlő rendszernek egy vagy több, egyszerűen cserélhető szélvédőtörlő lapáttal ellátott szélvédőtörlő karból kell állnia.

1.1.2.

A szélvédőtörlő rendszer által törölt terület a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott A. látómezőnek legalább a 98 %-át le kell, hogy fedje.

1.1.3.

A szélvédőtörlő rendszer által törölt terület a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott B. látómezőnek legalább a 80 %-át le kell, hogy fedje.

1.1.4.

Amikor a szélvédőtörlő rendszer a 1.1.5.1. pont szerinti törlési gyakorisággal működik, az általa törölt területnek meg kell felelnie a 1.1.2. és a 1.1.3. pont követelményeinek; a szélvédőtörlő rendszer által törölt területet ezen melléklet 2.1.10-2.1.10.3. pontjában megállapított feltételek mellett kell vizsgálni.

1.1.5.

A szélvédőtörlő rendszernek legalább két törlési gyakorisági fokozattal kell rendelkeznie:

1.1.5.1. egy olyan fokozattal, amely legalább 10 és legfeljebb 55 ciklus/perc törlési gyakoriságot jelent,

1.1.5.2. egy olyan fokozattal, amely legalább 45 teljes ciklus/perc törlési gyakoriságot jelent.

1.1.5.3. A legmagasabb és az egyik alacsonyabb gyakorisági fokozat közötti különbség legalább 15 ciklus/perc kell, hogy legyen.

1.1.5.4. Ezen melléklet 1.1.5.1-1.1.5.3. pontjának követelményeit a szélvédőtörlő rendszer szakaszos működésével is teljesíteni lehet.

1.1.6.

Az 1.1.5-1.1.5.3. pontban említett gyakorisági fokozatokat az ezen melléklet 2.1.1-2.1.6., valamint 2.1.8. pontjában előírt feltételek mellett kell vizsgálni.

1.1.7.

Amikor a szélvédőtörlő rendszert a kezelőszerv kikapcsolt állapotba kapcsolásával leállítják, a szélvédőtörlő kar(ok)nak és a szélvédőtörlő lapát(ok)nak nyugvó helyzetbe kell visszatérniük.

1.1.8.

A szélvédőtörlő rendszernek legalább 15 másodpercig el kell viselnie, ha elakad. Automatikus áramkörvédelmi eszközök alkalmazása megengedett, feltéve, hogy az esetleges újraindításhoz a szélvédőtörlő kezelőszervének működtetésén kívül más műveletre nincs szükség.

1.1.9.

A szélvédőtörlő rendszer azon képességét, hogy az 1.1.8. pontban említett módon elviselje, ha elakad, az ezen melléklet 2.1.7. pontjában előírt feltételek mellett kell vizsgálni.

1.1.10.

Amennyiben a szélvédőtörlő kar(ok) vagy a szélvédőtörlő lapát(ok) nyugvó helyzetben nem a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott B. látómezőn kívül esnek, a szélvédőtörlő lapáto(ka)t kézzel arrébb kell tudni helyezni úgy, hogy a szélvédő kézzel történő tisztítása érdekében a szélvédőtörlő lapáto(ka)t fel lehessen emelni a szélvédőről.

1.1.11.

A szélvédőtörlő rendszernek - 18 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz szélvédőn két percig teljesítményromlás nélkül kell tudnia működni.

1.1.12.

A szélvédőtörlő rendszer - 18 °C-on történő működését az ezen melléklet 2.1.11. pontjában előírt feltételek mellett kell vizsgálni.

1.1.13.

A szélvédőtörlő rendszernek a hatékonyság romlása nélkül akkor is meg kell felelnie az ezen melléklet 1.1.2. pontjában előírt követelményeknek, ha a legnagyobb törlési gyakorisággal működik, és a gépjármű a legnagyobb sebessége 80 %-a, illetve 160 km/h közül az alacsonyabb értéknek megfelelő relatív légsebességnek van kitéve. A szélvédő A. látómezejét ezen melléklet 2.1.8. és 2.1.9. pontja szerint kell előkészíteni. A szélvédő, valamint a szélvédőtörlő kar(ok) és a szélvédőtörlő lapát(ok) méretével és alakjával összefüggő aerodinamikai hatásokat az említett feltételek mellett, továbbá a 2.1.9.1. pont figyelembevételével kell ellenőrizni. A vizsgálat alatt a szélvédőtörlő lapát(ok)nak érintkezniük kell a szélvédővel, nem emelkedhetnek fel teljesen. A szélvédőnek az 1.1.2. pontban meghatározott területén a szélvédőtörlő lapát(ok)nak minden teljes ciklus alatt teljes hosszukban érintkezniük kell a szélvédővel, részlegesen sem emelkedhetnek fel sem a felfelé, sem a lefelé irányuló ütem alatt.

1.2. Szélvédőmosó rendszer

1.2.1.

Minden gépjárművet fel kell szerelni egy olyan szélvédőmosó rendszerrel, amely a gépjármű főkapcsolójának bekapcsolása után működőképes, és ellenáll az olyan esetben kialakuló terhelésnek és nyomásnak, amikor a fúvókák el vannak tömődve, és a rendszert az ezen melléklet 2.2.1.1-2.2.1.1.2. pontjában megállapított eljárással működtetik.

1.2.2.

A szélvédőmosó rendszer működését nem befolyásolhatják az ezen melléklet 2.2.1-2.2.5. pontjában meghatározott hőmérsékleti ciklusok.

1.2.3.

A szélvédőmosó rendszernek rendes feltételek mellett, - 18 °C és 80 °C közötti környezeti hőmérsékleten szivárgás nyomai, a csövek különválása és a fúvókák működési hibája nélkül képesnek kell lennie arra, hogy mosófolyadékot permetezzen a szélvédő megfelelő területére. Emellett a rendszer a fúvókák eltömődése esetén sem mutathatja szivárgás nyomait, és a csövek sem válhatnak szét.

1.2.4.

A szélvédőmosó rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az ezen melléklet 2.2.6-2.2.6.4. pontjában megállapított feltételek mellett a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott A. látómező legalább 60 %-ának a megtisztítására elegendő mosófolyadékot permetezzen a szélvédőre.

1.2.5.

A szélvédőmosó rendszert tudni kell a kezelőszervével kézzel működtetni. Emellett a rendszer bekapcsolását és kikapcsolását a gépjármű egyéb rendszerével is össze lehet hangolni, illetve egyesíteni lehet.

1.2.6.

A folyadéktartály űrtartalmának legalább 1,0 liternek kell lennie.

2. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

2.1. A szélvédőtörlő rendszerre vonatkozó vizsgálati feltételek

2.1.1.

Az alábbi vizsgálatokat eltérő rendelkezések hiányában a 2.1.1-2.1.5. pontban előírt feltételek mellett kell elvégezni.

2.1.2.

A környezeti hőmérsékletnek 5 °C és 40 °C között kell lennie.

2.1.3.

A szélvédőt állandóan nedvesen kell tartani.

2.1.4. Elektromos szélvédőtörlő rendszernek az alábbi kiegészítő feltételeknek kell megfelelnie.

2.1.4.1.

A vizsgálat elején valamennyi akkumulátornak teljesen feltöltött állapotban kell lennie.

2.1.4.2.

A motornak, amennyiben be van szerelve, a legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám 30 %-át nem meghaladó fordulatszámon kell működnie. Ha azonban bizonyos motorvezérlési stratégiák miatt ez nem bizonyul kivitelezhetőnek, például elektromos hibrid járművek esetében, reális forgatókönyvet kell kidolgozni, figyelembe véve a motor fordulatszámát, valamint a motorműködés szakaszos vagy teljes hiányát rendes vezetési feltételek mellett. Ha a szélvédőtörlő rendszer működő motor nélkül is teljesíteni tudja a követelményeket, akkor a motornak egyáltalán nem kell működnie.

2.1.4.3.

A tompított fényszórót be kell kapcsolni:

2.1.4.4.

Valamennyi beszerelt fűtő-, szellőztető, jég- és páramentesítő rendszert (a gépjárműben való elhelyezkedésétől függetlenül) a legnagyobb áramfogyasztás mellett kell működtetni.

2.1.5.

A sűrített levegővel vagy vákuummal működtetett szélvédőtörlő rendszereknek a motor fordulatszámától és terhelésétől, illetve a gyártó által a rendes működéshez előírt legkisebb és legnagyobb akkumulátortöltési szintektől függetlenül folyamatosan az előírt törlési gyakorisággal kell működniük.

2.1.6.

Nedves szélvédőn történő 20 perces működést követően a szélvédőtörlő rendszer törlési gyakoriságainak meg kell felelniük az ezen melléklet 1.1.5-1.1.5.3. pontjában megállapított követelményeknek.

2.1.7.

Ezen melléklet 1.1.8. pontjának követelményei akkor teljesülnek, ha a szélvédőtörlő karok 15 másodpercig a ciklus közepének megfelelő helyzetben maradnak úgy, hogy a szélvédőtörlő rendszer kezelőszerve a legnagyobb törlési gyakoriságra van állítva.

2.1.8.

A szélvédő külső felületét alaposan zsírtalanítani kell metilalkohollal vagy bármely, ezzel egyenértékű zsírtalanító szerrel. A száradást követően legalább 3 %-os, de legfeljebb 10 %-os ammóniaoldatot kell rá felvinni. Az így kezelt felületet hagyni kell megszáradni, majd száraz pamutronggyal át kell törölni.

2.1.9. A III. melléklet 4. függelékében szereplő előírásoknak megfelelő vizsgálati keverékből egyenletes bevonatot kell képezni a szélvédő külső felületén, és hagyni kell megszáradni.

2.1.9.1.

Amennyiben a szélvédő külső felületét a 2.1.8. és 2.1.9. pontja szerint készítették elő, a vonatkozó vizsgálatok alatt használni lehet a szélvédőmosó rendszert.

2.1.10. A szélvédőtörlő rendszer által ezen melléklet 1.1.4. pontja szerint törölt területet a következők szerint kell meghatározni.

2.1.10.1.

A szélvédő külső felületét a 2.1.8. és a 2.1.9. pont előírásai szerint kezelni kell.

2.1.10.2.

Az ezen melléklet 1.1.2. és 1.1.3. pontjában foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzéséhez a szélvédőtörlő rendszert - a 2.1.9.1. pontot is figyelembe véve - be kell kapcsolni, a törölt terület körvonalát meg kell határozni, és össze kell vetni a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott A. és B. látómező körvonalával.

2.1.10.3.

A műszaki szolgálat hozzájárulhat, hogy más vizsgálati eljárással (pl. virtuális vizsgálattal) ellenőrizzék az ezen melléklet 1.1.2. és 1.1.3. pontjában foglalt követelmények teljesülését.

2.1.11.

Az 1.1.11. pont követelményeit - 18 ± 3 °C környezeti hőmérsékleten kell teljesíteni, amelyen a gépjárművet legalább négy órán át kell tárolni. A gépjárművet elő kell készíteni a 2.1.4-2.1.5. pontban meghatározott feltételek mellett történő működésre. A vizsgálat alatt a szélvédőtörlő rendszernek a szokásos módon, de a legnagyobb törlési gyakorisággal kell működnie. A törölt területet nem kell megfigyelni.

2.2. A szélvédőmosó rendszerre vonatkozó vizsgálati feltételek

2.2.1. 1. sz. vizsgálat. A szélvédőmosó rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább négy órán át 20 ± 2 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A vizet ezen a hőmérsékleten kell stabilizálni.

2.2.1.1. A fúvókák összes nyílását be kell dugaszolni, majd a szélvédőmosó kezelőszervét percenként hatszor, minden alkalommal legalább három másodpercre működésbe kell hozni.

2.2.1.1.1.

Ha a szélvédőmosó rendszer a vezető izomerejével működik, kézzel működtetett szivattyú esetében 11,0-13,5 daN erőt kell kifejteni. Lábbal működtetett szivattyú esetében a kifejtett erőnek 40,0-44,5 daN értékűnek kell lennie.

2.2.1.1.2.

Elektromos szivattyúk esetében a vizsgálati feszültség legalább a névleges feszültség, és legfeljebb a névleges feszültség plusz 2 V legyen.

2.2.1.2.

A vizsgálat végén a szélvédőmosó rendszer működésének meg kell felelnie az ezen melléklet 1.2.3. pontjában foglalt előírásoknak.

2.2.2. 2. sz. vizsgálat. A szélvédőmosó rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább négy órán át - 18 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni.

2.2.2.1.

A szélvédőmosó kezelőszervét a 2.2.1.1.1. és a 2.2.1.1.2. pont szerint percenként hatszor, minden alkalommal legalább három másodpercre működésbe kell hozni. A rendszert ezután 20 ± 2 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani, amíg a jég teljesen fel nem olvad. A vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni. Ezután a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését.

2.2.3. 3. sz. vizsgálat. Alacsony hőmérsékleten végrehajtott ciklusok vizsgálata

2.2.3.1.

A szélvédőmosó rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább négy órán keresztül - 18 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani, hogy a szélvédőmosó rendszerben lévő összes víz megfagyjon. A rendszert ezután 20 ± 2 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani, amíg a jég teljesen fel nem olvad, de legfeljebb négy órán át. Ezt a fagyasztási/olvadási ciklust hatszor kell megismételni. Végül, miután a szélvédőmosó rendszert 20 ± 2 °C-os környezeti hőmérsékleten tartották, amíg a jég teljesen fel nem olvadt (noha a vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni), a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését.

2.2.3.2.

A szélvédőmosó rendszert teljesen fel kell tölteni fagyálló szélvédőmosó folyadékkal, amely 50 %-os metanololdatból vagy izopropil-alkohol és víz keverékéből áll, amelynek a keménysége legfeljebb 205 mg/l (Ca). A rendszert legalább négy órán át - 18 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A folyadékot nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni. Ezután a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését.

2.2.4. 4. sz. vizsgálat. Magas hőmérsékleten végrehajtott ciklusok vizsgálata

2.2.4.1.

Ha a szélvédőmosó rendszer valamelyik része a motortérben van elhelyezve, akkor a berendezést teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább nyolc órán keresztül 80 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni. Ezután a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését.

2.2.4.2.

Ha a szélvédőmosó rendszer egyik része sincs a motortérben elhelyezve, akkor a berendezést teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább nyolc órán keresztül 80 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni. A rendszert ezután 20 ± 2 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. Miután a víz hőmérséklete stabilizálódott, a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését. Ezt követően a rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel, és legalább nyolc órán át 60 ± 3 °C-os környezeti hőmérsékleten kell tartani. A vizet nem kell ezen a hőmérsékleten stabilizálni. Ezután a rendszert a 2.2.1.1-2.2.1.2. pont szerint működtetve ellenőrizni kell a szélvédőmosó rendszer működését. A gyártó kérheti, hogy a szélvédőtörlő rendszert ehelyett a 2.2.4.1. pontban előírt feltételek mellett vizsgálják.

2.2.5.

A szélvédőtörlő rendszernek a 2.2.1-2.2.4.2. pontban meghatározott vizsgálatait ugyanazon a szélvédőtörlő rendszeren, egymás után kell elvégezni. A rendszert akár külön, akár abba a gépjárműbe beépítve is lehet vizsgálni, amelyikre az EK-típusjóváhagyást kérik. Amennyiben az EK-típusjóváhagyási kérelem önálló műszaki egységre vonatkozik, a rendszert külön kell vizsgálni.

2.2.6. 5. sz. vizsgálat. A szélvédőmosó rendszer alkalmassági vizsgálata

2.2.6.1.

A szélvédőmosó rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel. Amennyiben lehetséges, a fúvóká(ka)t álló járművön a szélvédő külső felületén a célterületre lehet irányítani, amikor nincs jelentősebb szélhatás.

2.2.6.2.

A szélvédő külső felületét ezen melléklet 2.1.8. és a 2.1.9. pontjának előírásai szerint kezelni kell.

2.2.6.3.

Ezután a szélvédőmosó rendszert - ezen melléklet 2.2.1.1-2.2.1.2. pontját is figyelembe véve - a gyártó utasításai szerint működtetni kell. A vizsgálat teljes időtartama nem haladhatja meg a legnagyobb törlési gyakoriságra állított szélvédőtörlő rendszer automatikus működése esetén a 10 teljes ciklust.

2.2.6.4.

Az ezen melléklet 1.2.4. pontjában foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzéséhez a vonatkozó megtisztított terület körvonalát meg kell határozni, és össze kell vetni a III. melléklet 3. függelékének megfelelően meghatározott A. látómező körvonalával. Ha megfigyeléssel egyértelműen megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek, a körvonalak bejelölése nem szükséges.

2.2.7.

A 2.2.6-2.2.6.4. pontban meghatározott vizsgálatot mindig azon a járművön kell elvégezni, amelyikre az EK-típusjóváhagyást kérik, még akkor is, ha jóváhagyott önálló műszaki egység van a járműbe építve.

1. függelék

Eljárás az R pont, vagyis az ülés vonatkoztatási pontjának ellenőrzésére

Az R pontot, vagyis az ülés vonatkoztatási pontját a 17. sz. ENSZ-EGB előírás ( 18 ) 3. mellékletének rendelkezései szerint kell meghatározni.

2. függelék

Eljárás az elsődleges referenciajelek meghatározására a háromdimenziós referenciarendszerben

A rajzokon szereplő elsődleges referenciajelek és a járművön való tényleges elhelyezkedésük közötti viszonyt a 125. sz. ENSZ-EGB előírás ( 19 ) 4. mellékletének rendelkezései szerint kell meghatározni.

3. függelék

Eljárás a járművek szélvédője látómezejének meghatározására

Az A. és a B. látómezőt a 43. sz. ENSZ-EGB előírás 18. mellékletének rendelkezései szerint kell meghatározni.

4. függelék

A szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek vizsgálatához használt keverékre vonatkozó előírások

1.

A III. melléklet 2.1.9. pontjában említett vizsgálati keverék az alábbiakból áll:

1.1. 205 mg/l-nél (Ca) kisebb keménységű víz: 92,5 térfogat%.

1.2. Telített vizes sóoldat (konyhasó): 5,0 térfogat%.

1.3. Az alábbi 1.3.1-1.3.2.6. pont előírásainak megfelelő por: 2,5 térfogat%.

1.3.1. A vizsgálathoz használt por elemzésére vonatkozó előírások

1.3.1.1. 68 ± 1 tömeg % SiO2

1.3.1.2. 4 ± 1 tömeg % Fe2O3

1.3.1.3. 16 ± 1 tömeg % Al2O3

1.3.1.4. 3 ± 1 tömeg % CaO

1.3.1.5. 1,0 ± 0,5 tömeg % MgO

1.3.1.6. 4 ± 1 tömeg % lúg

1.3.1.7. 2,5 ± 0,5 tömeg % pörkölési veszteség

1.3.2. A durva szemcséjű por szemcseméret-eloszlására vonatkozó előírások

1.3.2.1. 12 ± 2 % 0-5 μm méretű szemcse

1.3.2.2. 12 ± 3 % 5-10 μm méretű szemcse

1.3.2.3. 14 ± 3 % 10-20 μm méretű szemcse

1.3.2.4. 23 ± 3 % 20-40 μm méretű szemcse

1.3.2.5. 30 ± 3 % 40-80 μm méretű szemcse

1.3.2.6. 9 ± 3 % 80-200 μm méretű szemcse

( 1 ) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

( 2 ) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

( 3 ) HL L 81., 1978.3.28., 49. o.

( 4 ) HL L 230., 2010.8.31., 119. o.

( 5 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 6 ) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

( 7 ) A benzinnel, gázolajjal, stb. vagy bármely más tüzelőanyag keverékével egyaránt működő járműveknél az adatokat meg kell ismételni.Nem hagyományos motorok és rendszerek esetében a gyártónak az itt említettekkel egyenértékű műszaki jellemzőket kell megadnia.

( 8 ) A 80/1269/EGK irányelv (HL L 375., 1980.12.31., 46. o.) követelményeinek megfelelően meghatározva.

( 9 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 10 ) A meghatározott műszaki jellemzőket minden előterjesztett változatra meg kell adni.

( 11 ) Pótkocsik esetében a gyártó által megengedett legnagyobb sebesség.

( 12 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 13 ) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

( 14 ) A megfelelő rész törlendő.

( 15 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 16 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 17 ) A megfelelő rész törlendő.

( 18 ) HL L 373., 2006.12.27., 1. o.

( 19 ) HL L 200., 2010.7.31., 38. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1008 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1008&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R1008-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R1008-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék