31999L0094[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/94/EK irányelve (1999. december 13.) az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/94/EK IRÁNYELVE

(1999. december 13.)

az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és CO2-kibocsátásról szóló vásárlói információk rendelkezésre állásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

mivel a Szerződés 174. cikke a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű felhasználását követeli meg; mivel az energia ésszerű felhasználása az egyik fő eszköz e cél eléréséhez és a környezetszennyezés csökkentéséhez;

(2)

mivel az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének végső célja a légkörben található, üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának megtartása olyan szinten, amelynél elkerülhető az éghajlati rendszerbe való veszélyes emberi beavatkozás kockázata;

(3)

mivel az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez csatlakozó, az 1997. decemberi Kiotói Konferencián elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv értelmében a Közösség elfogadta azt a célkitűzést, hogy a 2008-tól 2012-ig terjedő időszakban az üvegházhatást okozó gázok egy csoportjának kibocsátását az 1990. évi szintekhez képest 8 %-kal kell csökkenti;

(4)

mivel a Bizottság - elismerve, hogy CO2-t nagyrészt a személygépkocsik bocsátanak ki - közösségi stratégiát javasolt a személygépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentésére és a tüzelőanyag-fogyasztás gazdaságosságának javítására; mivel a Tanács az 1996. június 25-i következtetéseiben üdvözölte a Bizottság elgondolását;

(5)

mivel az információ jelentős szerepet játszik a piaci erők működésében; mivel a személygépkocsik fajlagos tüzelőanyaganyag-fogyasztásával és CO2-kibocsátásával kapcsolatos pontos, időszerű és összehasonlítható információk a fogyasztók választását a takarékosabb és ezáltal kisebb CO2-kibocsátású gépkocsik irányában befolyásolhatják, s ezzel a gépkocsigyártókat az általuk készített gépkocsik tüzelőanyag-fogyasztásának csökkentésére ösztönzik;

(6)

mivel az eladási helyen kiállított használt gépkocsikon lévő címkék az új gépkocsit vásárlók döntését a kisebb fogyasztású járművek javára befolyásolhatják, hiszen ezt a jellemzőt figyelembe veszik, amikor a gépkocsit újra eladják; mivel ezért ennek az irányelvnek az első felülvizsgálata során célszerű megfontolni hatályának kiterjesztését a használt gépkocsikra is, amelyekre a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztására vonatkozó 1993. december 17-i 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 93/116/EGK bizottsági irányelv ( 4 ) vonatkozik;

(7)

mivel ezért szükséges a tüzelőanyag-fogyasztási címke kidolgozása az eladási helyeken kiállított valamennyi új személygépkocsira vonatkozóan;

(8)

mivel a tüzelőanyag-fogyasztási címkének a tüzelőanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról a gépjárművek széndioxid-kibocsátásáról és tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) által megállapított összehangolt szabványoknak és módszereknek megfelelően mért adatokat kell tartalmaznia;

(9)

mivel a tüzelőanyag-fogyasztásra és a fajlagos CO2-kibocsátásra vonatkozó kiegészítő szabványosított információknak az új gépkocsik piacán megjelenő összes modell esetében mind az eladási helyeken, mind pedig az összes tagállamban egy erre kijelölt szervnél megfelelő formában rendelkezésre kell állniuk; mivel ezek az információk azoknak a vásárlóknak lehetnek hasznosak, akik vásárlási döntésüket már a bemutatóterembe való belépés előtt meghozzák, illetve a személygépkocsi-vásárlás alkalmával nem veszik igénybe autókereskedők szolgáltatásait, vagy nem keresnek fel bemutatótermeket;

(10)

mivel fontos az, hogy az eladási helyen felhívják a lehetséges vevők figyelmét arra, hogy az ott kapható személygépkocsik közül melyek a legkisebb fogyasztásúak;

(11)

mivel az új személygépkocsik forgalmazása során használatos írott és egyéb reklámanyagoknak adatokat kell tartalmazniuk azoknak a személygépkocsi-modelleknek a tüzelőanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról, amelyekre vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az irányelv célja annak biztosítása, hogy a vásárló információkat kapjon a Közösségben eladásra vagy lízingelésre kínált új személygépkocsik tüzelőanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról, s így döntését ismeretek birtokában hozhassa meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

(1) "személygépkocsi" a 70/156/EGK irányelv ( 6 ) II. mellékletében meghatározott M1-kategóriájú gépjármű, amely a 80/1268/EGK irányelv hatálya alá esik. Nem tartoznak ide azok a gépjárművek, amelyek a 92/61/EGK irányelv ( 7 ) hatálya alá tartoznak, és a 70/156/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának második francia bekezdésében meghatározott különleges célú járművek;

(2) "új személygépkocsi" az olyan személygépkocsi, amelyet előzőleg nem adtak el olyan személynek, aki azt továbbértékesítésen vagy leszállításon kívül bármilyen más célból vásárolta meg;

(3) "megfelelőségi igazolás" a 70/156/EGK irányelv 6. cikke szerinti igazolás;

(4) az "eladási hely" olyan hely - mint pl. gépkocsi-bemutatóterem vagy előtér -, ahol új személygépkocsikat állítanak ki vagy kínálnak lehetséges vevőknek megvásárlás vagy lízingelés céljából. Beletartoznak ebbe a meghatározásba az olyan kereskedelmi vásárok is, ahol új személygépkocsikat mutatnak be a közönség számára;

(5) "hivatalos tüzelőanyag-fogyasztás" a jóváhagyó hatóság által a 80/1268/EGK irányelvvel összhangban a típus-jóváhagyási eljárás keretében meghatározott és a 70/156/EGK irányelv VIII. mellékletében említett tüzelőanyag-fogyasztás, amely az EK gépkocsi-típusbizonyítványban, illetve a megfelelőségi igazolásban szerepel. Amennyiben egy modell alatt több változatot, illetve kivitelt vontak össze egy csoportba, a modell tüzelőanyag-fogyasztásának értékét annak a változatnak, illetve kivitelnek a tüzelőanyag-fogyasztása alapján határozzák meg, amelyiknek a csoportban a legnagyobb a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztása;

(6) "hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás" egy adott személygépkocsi tekintetében a 80/1268/EGK irányelv rendelkezései szerint mért és a 70/156/EGK irányelv VIII. mellékletében említett CO2-kibocsátás, amely az EK gépkocsi-típusbizonyítványban, illetve a megfelelőségi igazolásban szerepel. Amennyiben egy modell alatt több változat és/vagy kivitel van egy csoportba összevonva, a modell CO2-kibocsátását annak a változatnak és/vagy kivitelnek CO2-kibocsátása alapján határozzák meg, amelyiknek a csoportban a legnagyobb a hivatalos CO2-kibocsátása;

(7) a "tüzelőanyag-fogyasztási címke" egy olyan címke, amely annak a személygépkocsinak a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztására és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátására vonatkozó vásárlói információkat tartalmaz, amelyre a címkét elhelyezték;

(8) a "tüzelőanyagfogyasztási útmutató" egy olyan összeállítás, amelyben az új személygépkocsik piacán megvásárolható összes modell hivatalos tüzelőanyag-fogyasztása és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátása szerepel;

(9) "írott reklámanyag" minden olyan nyomtatott anyag, amely járművek reklámozására és forgalmazására szolgál a nagyközönség felé. Ebbe beletartoznak legalább a műszaki útmutatók, füzetek, újságban, képes újságban és szakfolyóiratban közzétett hirdetések, valamint a plakátok;

(10) "márka" a gyártó kereskedelmi neve, ahogyan az a megfelelőségi igazolásban és a típusbizonyítványban szerepel;

(11) "modell" a személygépkocsi márkájának, típusának és adott esetben változatának és kivitelének kereskedelmi meghatározása;

(12) "típus", "változat" és "kivitel" egy adott márkának a gyártó által a 70/156/EGK irányelv II. mellékletében foglaltak szerint megadott, egymástól megkülönböztetett járművei, amelyeket alfanumerikus karaktercsoport azonosít egyértelműen típus, változat és kivitel szerint.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az eladási helyen minden egyes új személygépkocsin vagy annak közelében világosan látható módon elhelyezzék a tüzelőanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó, az I. melléklet követelményeinek megfelelő címkét.

4. cikk

A közösségi szintű internetes útmutató Bizottság által történő létrehozásának sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a gyártókkal egyeztetve legalább évente egyszer elkészüljön egy, a II. melléklet követelményeinek megfelelő tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutató. Az útmutatónak kicsinek, hordozhatónak és mind az eladási helyen, mind valamennyi tagállamban az erre kijelölt szervnél kérésre ingyenesen hozzáférhetőnek kell lennie.

A 8. cikkben megnevezett hatóság(ok) közreműködhet(nek) az útmutató elkészítésében.

5. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi autómárkára vonatkozóan egy plakát (vagy választhatóan másfajta tájékoztatási eszköz) mutassa be az összes új, az eladási helyen kiállított, illetve ott eladásra vagy lízingelésre felkínált személygépkocsi-modell hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátási adatainak jegyzékét. Ezeket az adatokat kiemelt helyen és a III. mellékletben megadott formátumnak megfelelően kell közzétenni.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi írott reklámanyag tartalmazza a IV. melléklet követelményeinek megfelelően azoknak a személygépkocsi-modelleknek a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátási adatait, amelyekre vonatkoznak.

Szükség esetén a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a fenti írott reklámanyagokon kívüli egyéb reklámanyagok is feltüntessék azoknak a személygépkocsi-modelleknek a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátási adatait, amelyekre vonatkoznak.

7. cikk

A tagállamok megtiltják a 3., 4., 5. és 6. cikkben említett címkéken, útmutatókban, plakátokon, illetve az írott reklámanyagokban és egyéb reklámanyagokban a tüzelőanyag-fogyasztásra, illetve a CO2-kibocsátásra vonatkozó bármely más, az irányelvben szereplő követelményeknek nem megfelelő jelzés, szimbólum vagy felirat alkalmazását, amely megtévesztheti az új személygépkocsik lehetséges vásárlóit.

8. cikk

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak az(oka)t a hatáskörrel rendelkező hatóság(ok)at, amely(ek) az ezen irányelvben leírt vásárlói információs rendszer megvalósításáért és működtetéséért felelős(ek).

9. cikk

(1) Az ezen irányelv mellékleteinek kiigazításához szükséges intézkedéseket, amelyek az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a Bizottság a fogyasztói szervezetekkel és más érdekelt felekkel történt egyeztetést követően a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el.

Ezen folyamat elősegítése érdekében valamennyi tagállam 2003. december 31-ig jelentést juttat el a Bizottságnak a 2001. január 18-tól2002. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az ezen irányelv rendelkezéseinek hatékonyságáról. E beszámoló formáját legkésőbb 2001. január 18-ig kell kidolgozni a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseken felül a Bizottság intézkedéseket hoz, amelyek a következőkre irányulnak:

a) a 3. cikk szerinti címke formátumának pontosabb meghatározása az I. melléklet kiigazításával;

b) a 4. cikk szerinti útmutató követelményeinek pontosabb meghatározása, az új személygépkocsi-modellek besorolása céljából, lehetővé téve ezáltal a modellek CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás szerinti osztályokba sorolását, beleértve egy olyan osztályt, amely a legtakarékosabb tüzelőanyag-fogyasztású új személygépkocsi-modelleket sorolja fel;

c) ajánlások készítése azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a 6. cikk (1) bekezdése írott reklámanyagokra vonatkozó rendelkezései alapelveinek alkalmazását más médiára és anyagokra is.

Az első albekezdés a) pontjában említett, az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 8 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

11. cikk

A tagállamok kialakítják az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti jogszabályaik megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

12. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. január 18-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

13. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSRA ÉS A CO2-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ CÍMKE LEÍRÁSA

A tagállamoknak legalább azt biztosítaniuk kell, hogy a területükön a tüzelőanyag-fogyasztási címkék:

1. a vásárlók által történő könnyebb felismerés érdekében szabványos formátumúak legyenek;

2. méretük 297 mm × 210 mm (A4) legyen;

3. tartalmazzák annak a személygépkocsinak, amelyre vonatkoznak, a modell-megnevezését és tüzelőanyag-típusát;

4. tartalmazzák a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztás és a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás számszerű értékeit. A hivatalos tüzelőanyag-fogyasztást 100 kilométeren felhasznált literben (l/100 km), vagy literenként megtett kilométerben (km/l) vagy e mértékegységek megfelelő kombinációjában fejezik ki, és egytizedes pontossággal adják meg. A hivatalos fajlagos CO2-kibocsátást gramm/kilométerben (g/km) határozzák meg, a legközelebbi egész értékre kerekítve.

Ezeket az értékeket más egységekben (gallon és mérföld) is meg lehet adni, amennyiben azok megfelelnek a 80/181/EGK irányelv ( 9 ) rendelkezéseinek.

5. tartalmazzák a következő szöveget a tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutató rendelkezésre állásáról:

"Minden eladási helyen díjmentesen rendelkezésére áll egy tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutató, amely tartalmazza az összes új személygépkocsi-modell adatait."

6. tartalmazzák a következő szöveget:

"Egy gépjármű tüzelőanyag-fogyasztása és CO2-kibocsátása nemcsak a gépjármű tüzelőanyag-hasznosításától, hanem a vezetési stílustól és egyéb, nem műszaki tényezőktől is függ. A CO2 a globális felmelegedésért elsősorban felelős üvegházhatást okozó gáz."

II. MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSI ÉS CO2-KIBOCSÁTÁSI ÚTMUTATÓ LEÍRÁSA

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutató legalább a következő információkat tartalmazza:

1. a tagállamokban megvásárolható valamennyi új személygépkocsi-modell évente elkészített jegyzéke márkák szerint, betűrendben. Amennyiben az útmutatót valamely tagállamban évente többször frissítik, úgy az útmutatónak tartalmaznia kell az olyan új személygépkocsi-modellek felsorolását, amelyek a frissítés közreadásának időpontjában kaphatók;

2. az útmutatóban felsorolt összes modellre vonatkozóan a tüzelőanyag típusa, a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztás és a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás számértéke. A hivatalos tüzelőanyag-fogyasztást 100 kilométeren felhasznált literben (l/100 km), vagy literenként megtett kilométerben (km/l) vagy e mértékegységek megfelelő kombinációjában határozzák meg, és egy tizedes pontossággal adják meg. A hivatalos fajlagos CO2-kibocsátást gramm/kilométerben (g/km) adják meg, a legközelebbi egész értékre kerekítve.

Ezeket az értékeket más egységekben (gallon és mérföld) is meg lehet adni, amennyiben azok megfelelnek a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek;

3. minden tüzelőanyag-típus tekintetében, a tüzelőanyag-fogyasztás szempontjából leghatékonyabb tíz új személygépkocsi-modell kiemelt felsorolása a növekvő hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás szerint sorba rendezve. Meg kell adni minden járműnél a modell megnevezését, a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztás és a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátás számértékét;

4. tanácsok a gépkocsivezetők számára arra nézve, hogy az általuk vezetett személygépkocsi tüzelőanyag-fogyasztása és a CO2-kibocsátása a gépjármű helyes használatával és rendszeres karbantartásával, valamint megfelelő vezetési magatartással - amely többek között a defenzív vezetési stílus, alacsonyabb sebesség, előrelátó fékezés, megfelelő abroncsnyomás, a motor szükségtelen üresjárati működtetésének és túlzott terhek szállításának elkerülése - csökkenthető;

5. a legújabb tudományos ismereteken és törvényi előírásokon alapuló magyarázat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának hatásairól, a lehetséges éghajlatváltozásokról és a gépjárművek ezekben játszott szerepéről, továbbá tájékoztatás a fogyasztók rendelkezésére álló tüzelőanyagokról és azok környezeti hatásairól;

6. tájékoztatás a Közösségnek az új személygépkocsik átlagos CO2-kibocsátására vonatkozó célkitűzéséről és az e cél elérésére kitűzött határidőről;

7. utalás a Bizottság interneten elérhető tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutatójára, ha már lesz ilyen.

III. MELLÉKLET

AZ ELADÁSI HELYEN KIHELYEZENDŐ PLAKÁT, ILLETVE A MÁS TÍPUSÚ HIRDETMÉNY LEÍRÁSA

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a plakát, illetve a más típusú hirdetmény legalább a következő előírásoknak megfeleljen:

1. a plakát vagy más hirdetmény méretének legalább 70 cm x 50 cm-nek kell lennie;

2. az információnak könnyen olvashatónak kell lennie;

3. ha az információt elektronikus képernyőn jelenítik meg, a képernyő méretének legalább 25 cm x 32 cm-nek (17 hüvelyk) kell lennie. Az információ görgetési technika használatával is megjeleníthető;

4. a személygépkocsi-modelleket az általuk használt tüzelőanyag-típusok szerint (pl. benzin vagy gázolaj stb.) kell csoportosítani, és külön felsorolni. Az egyes tüzelőanyag-típusokon belül a típusokat CO2-kibocsátás szerint növekvő sorrendben kell feltüntetni, a lista legelején azzal a típussal, amelynek hivatalos tüzelőanyag-fogyasztása a legalacsonyabb;

5. a listán szereplő valamennyi személygépkocsi-modell márkáját meg kell adni, valamint a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztásának és a hivatalos fajlagos CO2-kibocsátásának a számértékét. A hivatalos tüzelőanyag-fogyasztás értékét liter/100 kilométer (l/100 km), kilométer/liter (km/l) vagy ezek megfelelő kombinációjával kell megadni, és egy tizedes jegy pontosságig feltüntetni. A hivatalos fajlagos CO2-kibocsátást a legközelebbi egész számra kerekítve kell megadni gramm/kilométerben (g/km).

Ezeket az értékeket más egységekben (gallon és mérföld) is ki lehet fejezni, amennyiben az összhangban van a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseivel.

A javasolt formátum a következő:

6. a plakáton, illetve a más típusú hirdetményen fel kell tüntetni a tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutatóra utaló következő szöveget: "Minden eladási helyen díjmentesen rendelkezésére áll a tüzelőanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási útmutató, amely tartalmazza valamennyi új személygépkocsi-modell adatait"; elektronikus képernyő használata esetén ennek az üzenetnek állandóan láthatónak kell lennie;

7. a plakátnak, illetve a más típusú hirdetménynek a következő szöveget kell tartalmaznia: "Egy gépjármű tüzelőanyag-fogyasztása és CO2-kibocsátása nem csak a gépjármű tüzelőanyag-hasznosításától, hanem a vezetési stílustól és egyéb, nem műszaki tényezőktől is függ. A CO2 a globális felmelegedésért elsősorban felelős üvegházhatást okozó gáz"; elektronikus képernyő használata esetén ennek az üzenetnek állandóan láthatónak kell lennie.

8. a plakátot, illetve a más típusú hirdetményt legalább hathavonta frissíteni kell. Ha elektronikus képernyőt használnak, az információt legalább háromhavonta frissíteni kell.

9. A plakátot, illetve a más típusú hirdetményt teljes egészében és állandó jelleggel felválthatja az elektronikus képernyő. Ebben az esetben az elektronikus képernyőt oly módon kell elhelyezni, hogy a fogyasztók figyelmét legalább ugyanolyan intenzitással felkeltse, mint ahogy azt a plakát, illetve a más típusú hirdetmény tette volna.

IV. MELLÉKLET

TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSI ÉS CO2-KIBOCSÁTÁSI ADATOK MEGADÁSA

AZ ÍROTT REKLÁMANYAGOKBAN

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden írott reklámanyag tartalmazza annak a személygépkocsinak a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási és hivatalos fajlagos CO2-kibocsátási adatait, amelyre vonatkozik. Ennek a tájékoztatásnak legalább a következő követelményeket kell teljesítenie:

1. jól olvasható és nem kevésbé kiemelt, mint a reklámüzenet fő része;

2. könnyen érthető, még futó áttekintés esetén is;

3. minden olyan személygépkocsi-modellre vonatkozóan meg kell adni a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási adatokat, amellyel a reklámanyag foglalkozik. Ha egynél több modell szerepel a reklámanyagban, akkor vagy valamennyi említett modellre vonatkozóan meg kell adni a hivatalos tüzelőanyag-fogyasztási adatot, vagy a legjobb és a legrosszabb tüzelőanyag-fogyasztás közötti tartományt kell ismertetni. A tüzelőanyag-fogyasztást 100 kilométeren fogyasztott literben (l/100 km), vagy literenként megtett kilométerben (km/l) vagy e mértékegységek megfelelő kombinációjában határozzák meg. Minden számszerű adatot egytizedes pontossággal adnak meg.

Ezeket az értékeket más egységekben (gallon és mérföld) is meg lehet adni, amennyiben azok megfelelnek a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek.

Ha az írott reklámanyag csupán a márkára vonatkozik és nem egy meghatározott modellre, akkor a tüzelőanyag-fogyasztást nem kell megadni.

( 1 ) HL C 305., 1998.10.3., 2. o. és

HL C 83., 1999.3.25., 1. o.

( 2 ) HL C 40., 1999.2.15., 45. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1998. december 17-i véleménye (HL C 98., 1999.4.9., 252. o.), a Tanács 1999. február 23-i közös álláspontja (HL C 123., 1999.5.4., 1. o .) és az Európai Parlament 1999. november 4-i határozata (még nem került közzétételre a Hivatalos Lapban)

( 4 ) HL L 329., 1993.12.30., 39. o.

( 5 ) HL L 375., 1980.12.31., 36. o. Az irányelvet legutóbb a 93/116/EK bizottsági irányelv módosította.

( 6 ) A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.). Az irányelvet legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 98/91/EK irányelve módosította (HL L 11., 1999.1.16., 25. o.).

( 7 ) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv (HL L 225., 1992.8.10., 72. o.). Az irányelvet legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmány módosította.

( 8 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 9 ) A mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1979. december 20-i 80/181/EGK tanácsi irányelv (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.). Az irányelvet legutóbb a 89/617/EGK irányelv módosította (HL L 357., 1989.12.7., 28. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0094 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0094&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0094-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0094-20081211&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére